Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard København V

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V"

Transkript

1 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede ikke havde givet klager oplysning om en vedtaget stigning i boligafgiften til henholdsvis renovering og ny altan. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: Det fremgik af referat af ordinær generalforsamling af 27. september 2007 for en andelsboligforeningen bl.a.:

2 [ ] 2

3 3 Den 4. februar 2008 udarbejdede andelsboligforeningen en beregning af kapitalbehov i forbindelse med henholdsvis et tagboligprojekt og en forventet budgetoverskridelse for udgifter til klimaskærm. Det fremgik heraf bl.a.: Den 13. februar 2008 blev der afholdt en ekstraordinær generalforsamling i andelsboligforeningen. Det fremgår af referat heraf bl.a.:

4 4 Den 18. maj 2008 indgik indklagede og en sælger formidlingsaftale om salg af sælgers bolig beliggende i den nævnte andelsboligforening. Den 14. september 2008 underskrev klager en købsaftale om køb af andelsboligen til en købspris på kr ,00 med overtagelse den 1. november Det fremgik bl.a. af købsaftalen: [ ] [ ]

5 5 Det fremgik af den tilhørende salgsopstilling, at den månedlige brutto boligafgift udgjorde kr ,00. Den 9. september 2008 fremsendte indklagede en anmodning om besvarelse af Andelsboligforespørgsel til administrator af andelsboligforeningen. Sælger underskrev købsaftalen den 16. september Klager var ikke i forbindelse med handlen repræsenteret ved advokat eller anden rådgiver. Den 27. oktober 2008 blev der afholdt ordinær generalforsamling. Det fremgik af referat heraf bl.a.:

6 6 [ ] Den 24. februar 2009 skrev klagers advokat til indklagede vedrørende indklagedes salg af andelsbolig til klager. Klagers advokat anførte bl.a.:

7 7 Indklagedes forsikringsselskab svarede ved brev af 31. marts 2009 bl.a., at indklagede havde anmodet administrator om at få tilsendt administrationsskema, regnskaber og generalforsamlingsreferater, men ikke havde modtaget disse, inden købsaftalen blev indgået, og at indklagede i købsaftalen havde taget forbehold for administratorskemaets indhold. Indklagedes forsikringsselskab bad klagers advokat oplyse, hvornår de nævnte bilag var modtaget af klager samt klagers reaktion herpå. Klagers advokat svarede ved brev af 23. april 2009, at dokumenterne var blevet fremsendt til klagers pengeinstitut umiddelbart inden købsaftalens underskrivelse, men at klager ikke havde modtaget dokumenterne. Klagers advokat anførte videre:

8 8 Indklagedes forsikringsselskab svarede ved brev af 27. maj 2009, at indklagede aldrig havde modtaget de nævnte dokumenter fra administrator, og at indklagede derfor heller ikke havde videresendt disse til klagers pengeinstitut. Indklagedes forsikringsselskab anførte videre, at man tillod sig at gå ud fra, at klagers pengeinstitut havde videresendt dokumenterne, og at klager således havde 3 hverdage fra modtagelsen til at fortryde handlen, hvilket klager ikke benyttede sig af. Indklagedes pligt til erstatning blev således bestridt.

9 9 Den stigning i boligafgiften, der blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 13. februar 2008, er efter det oplyste trådt i kraft den 1. januar Andelsboligforeningens administrator har den 10. marts 2010 på en forespørgsel fra klagers advokats svaret, at administrator ikke har modtaget en forespørgsel fra indklagede om udlevering af administratorskema i forbindelse med klagers køb af den omhandlede andel. Klager har bl.a. anført: Indklagede skal betale godtgørelse til klager. Den månedlige boligafgift var i salgsopstillingen angivet til kr ,00. Klager har efterfølgende konstateret, at den månedlige boligafgift skulle forhøjes med 22,1 %, når de igangværende istandsættelser på ejendommen er færdiggjort, hvilket fremgår af andelsboligforeningens beregning af kapitalbehov udarbejdet den 4. februar Indklagede oplyste klager om, at der var truffet beslutning om, at lejlighederne i ejendommen fra 1. sal og opefter skulle have opført altaner, og at prisen herfor var indeholdt i den seneste stigning i boligafgiften. Af referat af 27. oktober 2008 fremgik det imidlertid, at det enkelte medlem af andelsboligforeningen kunne vælge at betale kontant for altanen eller via en boligafgiftsstigning. Indklagede tog i købsaftalen forbehold for indholdet af det administratorskema med mere, som endnu ikke var modtaget. Nogle af dokumenterne blev sendt til klagers pengeinstitut forinden klagers underskrift. Klager modtog imidlertid ikke disse dokumenter fra pengeinstituttet. Klager har på intet tidspunkt oplyst, at klagers pengeinstitut repræsenterede hende som rådgiver i forbindelse med handlen. Klager var ikke repræsenteret ved advokat. Efter klagers indflytning i andelsboligen blev klager gjort opmærksom på den kommende boligafgiftsstigning samt egenbetalingen i forbindelse med opførelse af altaner. Klager rettede herefter kravet mod indklagede. I henhold til formidlingsbekendtgørelsens 13, stk. 1, skal salgsopstillingen bl.a. indeholde oplysninger om brutto- og nettoudgifter, anvendelsesudgifter samt andre forhold af væsentlig betydning. Det forhold, at foreningens medlemmer ville få en allerede vedtaget stigning i boligafgiften, var et forhold, som indklagede skulle have anført i salgsopstillingen. Undladelse heraf er ansvarspådragende og bevirker, at klager har krav på godtgørelse, jf. lov om omsætning af fast ejendom 24, stk. 2, 2. pkt.

10 10 Uagtet at der i købsaftalen er taget forbehold for manglende administratorskema, så er de manglende dokumenter aldrig fremsendt til klager. Henset til at disse dokumenter indeholdt særligt byrdefulde forhold for klager, og henset til at klager ikke var repræsenteret ved advokat, burde sådanne forhold have været fremsendt til klager og i øvrigt særligt fremhævet over for klager, idet de indeholdt oplysninger, som skulle være indeholdt i salgsopstillingen. Indklagedes forsikringsselskab Chartis har bl.a. anført: Indklagede bestrider at skulle betale godtgørelse til klager. Indklagede har klart i købsaftalen gjort opmærksom på, at der var bestilt men endnu ikke modtaget diverse dokumentationer, som kunne have betydning for vurdering af købet. I samme forbehold var der fastsat en 3 dages frist for klager til at træde tilbage fra handlen, hvis der i oplysningerne var byrdefulde vilkår. Klagers advokat har anført, at dokumenterne blev sendt til klagers pengeinstitut umiddelbart inden, klager underskrev købsaftalen. Det har formodningen imod sig, at klager ikke fra pengeinstituttet skulle have modtaget disse dokumenter. Klager har således accepteret vilkårene, herunder at der var 3 dages frist til at benytte sig af denne ret. Ud fra de foreliggende oplysninger har indklagede ikke kunnet udlevere oplysninger, som indklagede ikke var i besiddelse af, og indklagede har således på loyal vis orienteret klager herom. Nævnet udtaler: Sælger og indklagede indgik den 18. maj 2008 en formidlingsaftale om salg af sælgers andelsbolig. Købsaftale om samme blev indgået den 14. september Det hører til indklagedes pligter at rekvirere og gennemgå ejendommens dokumenter herunder vedtægter for eventuelle byrdefulde bestemmelser, jf. herved lov om omsætning af fast ejendom 14. Nævnet finder det således kritisabelt, at indklagede først i september 2008 umiddelbart før købsaftalens indgåelse begyndte at rekvirere diverse dokumenter, herunder administratoroplysningsskema. Indklagede har i købsaftalen oplyst, at administratorskema, vedtægter, regnskab, budget, generalforsamlingsreferat samt forsikringspolice var bestilt men endnu ikke modtaget. Det fremgik videre, at såfremt der måtte være særligt byrdefulde forhold,

11 11 som kunne have betydning for klager, kunne klager træde tilbage fra handlen. Eventuelle indsigelser herom skulle være indklagede i hænde senest 3 dage efter modtagelsen af disse. Nævnet finder det ikke godtgjort, at klager har modtaget dokumenterne via sit pengeinstitut. Nævnet skal videre i den forbindelse bemærke, at det ikke ses godtgjort, at klagers pengeinstitut var rådgiver for klager i forbindelse med handlens indgåelse, og indklagede ville derfor ikke ved fremsendelse af dokumenter til pengeinstituttet kunne gå ud fra, at klager blev informeret om disses indhold. Nævnet finder endvidere, at en stigning på 22 % er et sådant særligt byrdefuldt vilkår, som ville have medført, at klager ville have været berettiget til at hæve handlen. Klager fik imidlertid ikke mulighed herfor, idet klager ikke i forbindelse med handlen modtog dokumenterne. Nævnet finder, at det af indklagede i købsaftalen indsatte forbehold ikke fritog indklagede fra at følge op på modtagelse af oplysningerne med senere fremsendelse og fremhævelse af de særligt byrdefulde vilkår. For så vidt angår udgiften til etablering af altan har indklagede ikke bestridt klagers oplysning om, hvilke oplysninger der blev givet i forbindelse med købsaftalens indgåelse. Nævnet lægger derfor disse oplysninger til grund. Det er i lov om omsætning af fast ejendom 24, stk. 2, bestemt, at såfremt der til skade for en forbruger er foretaget en forkert beregning af ejerudgift ved køb, eller af forslag til finansiering, og er forbrugeren i god tro, har forbrugeren krav på rimelig godtgørelse af forskellen mellem den forkerte og en korrekt beregning. Da nævnet som ovenfor anført lægger til grund, at klager ikke har fået udleveret de relevante dokumenter fra sit pengeinstitut, finder nævnet, at klager må anses for at være i god tro om salgsopstillingens angivelse af boligafgiften til kr ,00 pr. måned. Nævnet finder herefter, at indklagede skal betale en godtgørelse til klager i forbindelse med forhøjelsen af boligafgiften på årligt ca. kr ,00 samt godtgørelse vedrørende udgiften til etablering af altan beregnet ud fra en dertil svarende stigning i boligafgiften. Godtgørelsen fastsættes skønsmæssigt til i alt kr ,00. Efter sagens udfald skal indklagede betale klager det af denne til nævnet indbetalte gebyr på kr. 700,00. Konklusion:

12 12 Indklagede skal herefter inden 30 dage fra kendelsens dato til klager betale kr ,00 med tillæg af en årlig rente, Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af 7 % af kr ,00 fra 12. august 2009, datoen for klagens modtagelse i nævnet, til betaling finder sted. Kendelsen offentliggøres, jf. bekendtgørelse om forbrugerklager 20, stk. 1, og nævnets vedtægter 20, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 20, stk. 2. P.N.V. Lone Kerrn-Jespersen formand

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0254 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby

Klager. J.nr. 2011-0254 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 28. november 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Skovbæk Johansen og Michael Stryz Solrød Strandvej 84 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede at sælge. Der var tale om en projektlejlighed, som klager kun havde beboet kortere tid.

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede at sælge. Der var tale om en projektlejlighed, som klager kun havde beboet kortere tid. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Norvig v/advokat Kristian Dreyer Gammel Strand 44 1202 København K Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal

Læs mere

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup 1 København, den 25. maj 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klagerne samt fortabe sit

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Bent Kohls og Jacob Carstensen Nytorv 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsømt sin forpligtelse til at videregive tingbogsoplysninger

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om de indklagede har krav på betaling for annoncer og dokumentationsmateriale som krævet i fakturaen.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om de indklagede har krav på betaling for annoncer og dokumentationsmateriale som krævet i fakturaen. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kim Andreasen & Claus Prehn Allerød Torv, Torvestrædet 14 3450 Allerød Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012.

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Adelgade 1, st. th. 9500 Hobro Nævnet har modtaget klagen den 31. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har udført et

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jakob Kyhl Østergade 15 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 2. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 29. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Dan Bendtsen v/tryg Professionelt Ansvar Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 8. februar 2012.

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0140 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0140 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 6. maj 2010. Klagen

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup v/chartis Insurance Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 24. november 2010.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede.

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet DanBolig Frederikshavn ApS Parallelvej 5 9900 Frederikshavn Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet fejlagtige

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Poul Erik Bech A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 14. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. Tony Robinsson Valby Langgade 211 2500 Valby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal

Læs mere

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger om boligydelsen

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at sælger var et dødsbo.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at sælger var et dødsbo. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Estate Mæglerne Ole Moestrup A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 12. juni 2012. Klagen angår

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. John Frandsen A/S Århusvej 109 8960 Randers SØ Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere i forbindelse

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2010 KENDELSE. ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød

Klager. København, den 8. juni 2010 KENDELSE. ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød 1 København, den 8. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har begået fejl ved ikke at have

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. EDC Ejendomscentret Odder A/S Rosensgade 15 8300 Odder Nævnet har modtaget klagen den 26. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet

Læs mere