UeIo tte. Hoistebro-Struer Trafikhavn. Revisionsprotokollat til ársrapport 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UeIo tte. Hoistebro-Struer Trafikhavn. Revisionsprotokollat til ársrapport 2012"

Transkript

1 . UeIo tte Deloifte Statsautonseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Arosgaarden, Aboulevarden 31 Postboks Aarhus C Telefon Telefax wwwdeloitte.dk Hoistebro-Struer Trafikhavn Revisionsprotokollat til ársrapport 2012 Medlem al Deloitte Touche Tohmatsu Limited

2 Deloitte Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af ársregnskabet Arsregnskabet Forhold af vsent1ig betydning for vurdering af ârsregnskabet Drøftelser med direktion og bestyrelse om besvigelser Gennerngang aflejekontrakter Administration og likvide midler Kommentarer til ärsregnskabet Resultatopgerelsen Balancen Ovrige oplysninger Ledelsens regnskabserkiring og ikke-korrigerede feji i ãrsregnskabet Eftersyn afbestyrelsens protokoller og overholdelse afbogforingsloven Râdgivnings- og assistanceopgaver Forsikringsforhold Konklusion pa den udforte revision Revisionens formal og omfang samt ansvarsfordeling Erk1ring 71

3 Deloitte 67 Revisionsprotokollat til ársrapport Revision afärsregnskabet 1.1 Arsregnskabet Vi har afsluttet revisionen af det af ledelsen aflagte àrsregnskab for 2012 for Hoistebro-Struer Trafik havn. Arsregnskabet udviser folgende: t.kr. t.kr. Resultat (496) (1.773) Aktiver Egenkapital Forhold afvesentiig betydning for vurdering afirsregnskabet Baseret pa vores revision skal vi fremheve folgende sr1ige forhold, der er af betydning for ledelsens vurdering af àrsregnskabet: Drøftelser med direktion og bestyrelse om besvigelser Vi har drøftet risikoen for besvigelser i trafikhavnen og de interne kontroller, som havneledelsen har implementeret for at forebygge disse risici, med havneledelsen og trafikhavnens bestyrelsesformand. Havneledelsen og bestyrelsesformanden bar i denne forbindelse oplyst, at havneledelsen og bestyrel sen ikke har kendskab til besvigelser, pástáede besvigelser eller formodninger om besvigelser, ligesom der ikke vurderes at vre sr1ig risiko for vsent1ige feji I trafikhavnens àrsregnskab som følge af regnskabsmanipulation eller rnisbrug aftrafikhavnens aktiver. Vi skal i denne forbindelse bemrke, at vi ikke under vores revision har konstateret feji i ârsregnskabet som folge afbesvigelser Gennemgang aflejekontrakter Vi bar i forbindelse med vores revision stikprovevis gennerngâet Iejekontrakterne for Hoistebro og Struer LystbAdehavn og Trafikhavn. Vi har i denne forbindelse konstateret, at der i henhold til lejekontrakterne er ret til opkrvning af 6 mâneders husleje som depositum. Ifolge havnedirektøren er depositum aidrig blevet opkrvet. Vi skal I lighed med sidste àr anbefale, at det undersøges, om lejerne bar samme vurdering, herunder om de positum efterfolgende skal opkrves. Der er pr sàledes ikke afsat skyldigt depositum Administration og Iikvide midler I henhold til havnelovens 9, stk. 13 skal havnens daglige administration vre adskilt fra kommu nens, ligesom havnens midler skal vre regnskabsmssigt adskilt fra kommunens.

4 Deloitte 68 Det er vores opfattelse, at havnens daglige administration i dag sker i et samarbejde imellem havne kontoret og kommunens personale, ligesom havnens likvide midler fores over en mellernregning med Struer Kommune. Vi skal anbefale, at det undersoges, om denne praksis lever op til havnelovens be stemmelser. 2. Kommentarer til ársregnskabet 2.1 Resuitatopgorelsen Vi liar blandt andet foretaget analyser af resultatopgorelsens poster samt stikprøvevis revision af bi lagsmaterialet. Lønrevisionen er omfattet af den samlede lønrevision ved Struer Kommune, sorn ogsá bar omfattet lonsager fra havnene. 2.2 Balancen Materielle anigsaktiver, t.kr. Vi bar stikprovevis kontrolleret til- og afgange, fysisk tilstedevre1se samt afskrivninger. Det blev i forbindelse med vores revision konstateret. at der ikke løbende sker gennemgang af anlgs kartoteker. En sádan gennemgang skal sikre, at de anforte aktiver stadig er til stede, benyttes og er forsvarligt vrdiansat. Vi skal anbefale, at en sâdan gennerngang sker mindst I gang ârligt. Der afskrives stadig ikke pa landarealer og moler. Vi skal i denne sammenhng anbefale ledelsen at gennemgá anvendte afskrivningsperioder og indarbejdede scrapvrdier. At der eksempelvis ikke af skrives pa moler er et udtryk for, at disse ikke undergâr nogen vrdiforringe1se, svarende til en scrap vrdi pa 100%. Andre havne i Danmark afskriver moler over 75 âr ned til en scrapvrdi pa 20%. Udlan til 1ystbdehavnen, 436 t.kr. Belobet vedrorer tilgodehavende hos lystbadehavnen vedrørende deponeringsudgift. Udlánet er inklu sive tilskrevet rente med 0,51 % af primosaldoen. Tilgodehavender fra salg, 444 t.kr. Vi har päset, at tilgodehavender i vsent1igt omfang er indbetalt i nyt regnskabsàr.

5 Deloitte 69 Vi har i forbindelse med vores revision konstateret, at der henstâr nogle gamle tilgodehavender. Vi skal anbefale ledelsen, at der mindst I gang ârligt tages stilling til, om der skal reserveres til tab pa disse. Der er ikke foretaget henstte1se til tab pa debitorer pr Henstte1ser, t.kr. Oprydningsforpligtelsen er forøget med 1,59% af primosaldoen. Havnens ledelse vurderer, at den fo retagne hensttelse er ti1strkkelig. Henstte1sen til oprydningsforpligtelse vedrørende tankanlg pa t.kr. er baseret pa ekstern vur dering foretaget i Forpligtelsen blev opgjort til t.kr. - og siden er forpligtelsen ble vet pristaisreguleret. Hensttelsen vedrorende frdiggore1se af oplagsbassin er pa niveau med sidste àr. Havnens ledelse vurderer, at den foretagne henstte1se er ti1strkkelig. Vi anbefaler, at der indhentes en ekstern vurde ring af den hensatte forpligtelse. Kortfristet g1d, 678 t.kr. Vi har gennemgàet den kortfristede gid uden bemrkninger. Den kortfristede g1d vedrører hovedsageligt feriepengeforpligtelsen med 455 t.kr. 3. øvrige oplysninger 3.1 Ledelsens regnskabserkkering og ikke-korrigerede feji I àrsregnskabet Som led i revisionen af vanskeligt reviderbare omrâder har ledelsen afgivet en regnskabserklring over for os vedrørende àrsregnskabet for Hen har ledelsen blandt andet erklret: at vi er bekendt med ledelsens ansvar for udfonirning og implementering afinteme kontroller til at forebygge og opdage besvigelser at àrsregnskabet ikke indeholder vsent1ig fejlinformation at samtlige aktiver er indregnet i balancen, at disse er til stede, tilhører trafikhavnen og er for svarligt malt, herunder at foretagne nedskrivninger my. er tilstrkke1ige til at dkke den risiko, der hviler pa aktiverne at trafikhavnens aktiver ikke er pantsat, behftet med ejendomsforbehold eller lignende ud over det i ârsregnskabet anforte at foretagne hensttelser er forsvarlige og ti1strkke1ige. Alle fejl konstateret under revisionen er rettet.

6 Deloitte Eftersyn af bestyreisens protokoller og overholdelse af bogforingsloven Vi har foretaget kontrol af, at bestyrelsen overholder de pligter, som den ifølge lovgivningen er pâlagt med hensyn til at oprette og føre bøger, fortegnelser og protokoller my. Endvidere har vi pàset, at tra fikhavnen pa alle vsentiige omràder overholder bogforingsloven. 3.3 Ràdgivnings- og assistanceopgaver Siden afgivelsen afvores revisionsprotokollat af 13.juni 2012 har vi udfort foigende rädgivnings- og assistanceopgaver. Gennemgang afbehandiing af omstningsforde1t moms Gennemgang afmomsregistreringer for ejendomme. 3.4 Forsikringsforhold Vores revision har ikke omfattet havnens forsikringsforhold. Vi anbefaler, at havnen mindst en gang ârligt far gennemgaet den samlede forsikringsdkning med forsikringsselskabet elier -rngieren med henblik pa at vurdere de tegnede dkninger my.. herunder om dkningen pa de tegnede forsikringer er tiistrkkelig, og om havnen eventuelt mangler at tegne forsikringer pa srlige omrader. Vi bar i forbindelse med regnskabsafsiutningen bedt ledelsen bekrfte, at der er tegnet de forsikringer, der under hensyn til havnens forhoid skønnes tilstrkke1ige til at dkke havnens eventuelle skadessi tuationer. 4. Konklusion pa den udforte revision Hvis bestyrelsen godkender Arsrapporten i den foreliggende form, vii vi forsyne Arsregnskabet med en revisionspategning uden forbehold, men med supplerende oplysninger. Hensigten med den supplerende oplysning er alene at henlede regnskabsisers opmrksomhed pa, at de indarbejdede budgettal ikke er underlagt vores revisionen. Den supplerende oplysning pavirker saledes ikke vores konklusion pa Arsregnskabet. 5. Revisionens formal og omfang samt ansvarsfordeling I vores protokollat af 23. maj 2011 er revisionens formal, omfang og udforelse, revisors rapportering samt ansvarsfordeiingen mellem ledelse og revisor beskrevet. Vi skal henvise hertil, ligesom vi anbe faler, at eventuelle nye bestyrelsesmedlemmer far udleveret et eksemplar heraf.

7 Deloiffe Erkkering Ifølge lovgivningen skal vi erk1re, at vi opfjlder Iovgivningens krav til uafhngighed, og at vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om. Aarhus, den 30. maj 2013 Deloitte statsautoriseret revisor Lars Jørgen registreret revisor Fremlagt pa bestyrelsesmodet. den 30. maj 2012 lsen

Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013

Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Mission Afrika Revisionsprotokollat

Læs mere

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010/11

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010/11 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Sorø Internationale Musikfestival Revisionsprotokollat

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen

Læs mere

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012/13

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Sorø Internationale Musikfestival Revisionsprotokollat

Læs mere

A/B Vanløsegaard. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

A/B Vanløsegaard. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/B Vanløsegaard Revisionsprotokollat

Læs mere

Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014/15

Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Y's Men International - Region Danmark

Læs mere

Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Revisionsprotokollat til årsrapport 2011

Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Revisionsprotokollat til årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Akademisk Boldklub A/S (AB

Læs mere

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013/14

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Læs mere

Ballerup Museums Fond. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013 9. regnskabsår

Ballerup Museums Fond. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013 9. regnskabsår Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Museums Fond Revisionsprotokollat

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

Deloitte. UU-center Syd. Revisionsprotokollat til arsregnskab 2012

Deloitte. UU-center Syd. Revisionsprotokollat til arsregnskab 2012 Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revision spartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 Kebenhavn C Telefon 36102030 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk UU-center Syd Revisionsprotokollat

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat)

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat) Bestyrelsesmøde nr. 75, den 2. december 2014 Pkt. 5A. Bilag 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax

Læs mere

SKOVSBO VANDVÆRK (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge

SKOVSBO VANDVÆRK (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge SKOVSBO VANDVÆRK (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2011 Indholdsfortegnelse 1. Årsregnskab for Skovsbo Vandværk... 77 2. Konklusion på revision af årsregnskabet

Læs mere

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 62-66 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 62-66 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 DK-9990 Skagen CVR-nr. 20 22 26 70 SKAGEN KUL TUR- OG FRITIDSCENTER UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr.

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr. Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007 CVR. nr. 37069612 TimeVision Taastrup Registreret revisionsaktieselskab Taastrup Hovedgade 92 DK-2630 Taastrup

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007 loi e Deloitte Statsautoriseret Revisionsaklieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Virum Gymnasium Revisionsprotokollat

Læs mere

Sorø Erhvervs- og Turistråd

Sorø Erhvervs- og Turistråd Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Gedser Fjernvarme A.m.b.a.

Gedser Fjernvarme A.m.b.a. vedrørende Årsrapport for 2012/13 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Nykøbing

Læs mere

HJALLERUP VANDFORSYNING ANDELSSELSKAB UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 130-134 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2011/12

HJALLERUP VANDFORSYNING ANDELSSELSKAB UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 130-134 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2011/12 Tlf: 96 347300 aatborgæbdc.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisionsaktieselskab Visionsvej 51 OK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 HJALLERUP VANDFORSYNING ANDELSSELSKAB UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Revisionsprotokollat af 3. maj 2014

Revisionsprotokollat af 3. maj 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 3. maj 2014 til årsregnskab for 2013

Læs mere

Revisionsprotokollat af xx. juli 2008

Revisionsprotokollat af xx. juli 2008 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af xx. juli 2008 til årsregnskab

Læs mere

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 109-112

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 109-112 Tlf: 89 3078 00 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Kystvejen 29 OK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 2670 revisionsaktieselskab EJERFORENINGEN KLlNTEGAARDEN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 109-112

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde Beretning nr. 4 (side 27-34) Revision af årsregnskabet for 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

ansk Revision Aben Dans Productions Revisionsprotokollat af 16. februar ãols vedrørende årsregnskab for 2OL4 CVR-nummer2OtT 657t

ansk Revision Aben Dans Productions Revisionsprotokollat af 16. februar ãols vedrørende årsregnskab for 2OL4 CVR-nummer2OtT 657t ansk Revision Dansk Revlsion Roskilde Godkendt revisionsaktleselskab Køgevei 464 DK{000 Roskllde roskllde@dãnskrevísion.dk www.danskrevision.dk Telofon: +45 44 53 77 44 Telefaxr +45 44 53 77 04 CVR: DK

Læs mere