samlet driftsudbud 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "samlet driftsudbud 2012"

Transkript

1 særlige betingelser samlet driftsudbud 2012 Løbende vejdrift april 2012

2 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON SÆRLIGE BETINGELSER LØBENDE VEJDRIFT (LVD) Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

3 Løbende vejdrift (LVD) Side 2 af 16 INDHOLDSFORTEGNELSE SÆRLIGE BETINGELSER... 3 A Aftalegrundlaget... 3 B Sikkerhedsstillelse og forsikring... 5 C. Entreprisens udførelse... 6 D. Bygherrens betalingsforpligtelse... 9 E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse F. Arbejdets aflevering G. Mangler ved arbejdet H. 1- og 5-års eftersyn I. Særligt om ophævelse J. Tvister Bilag til Særlige betingelser... 13

4 Løbende vejdrift (LVD) Side 3 af 16 SÆRLIGE BETINGELSER A ad 1 ad 1 stk. 1 AFTALEGRUNDLAGET Almindelige bestemmelser Denne SB-LVD gælder for entrepriserne Vejdrift og Vedligehold af autoværn. Denne SB indeholder ændringer samt supplerende, særlige bestemmelser til AB 92 for entreprisen. De enkelte - og stk.-numre refererer til AB 92. Anførte formuleringer supplerer tilsvarende i AB 92, og har i tilfælde af modstrid forrang for disse. Såfremt AB 92's tekst helt bortfalder vil dette være angivet. ad 1 stk. 2 ad 1 stk. 5 ad 2 ad 2 stk. 1 I entreprisen benævnes bygherren "driftsherren", "Vejdirektoratet" eller "VD". Entreprisens øvrige parter er anført i SAB-SOS afsnit 2. For arbejde udført til tilstandskrav forstås ved arbejdsdage alle kalenderdage i den periode hvor tilstandskravet er gældende. For tilstandskrav, se SAB-knik. Bygherrens udbud Arbejdet omfatter faste arbejdsopgaver og variable arbejdsopgaver, og udføres til faste enhedspriser, med en fastprisperiode til 31. december Arbejdets forventede omfang fremgår af Tilbudslisten. Entreprenøren har mulighed for, inden entreprisens påbegyndelse, at få ændret afregningsformen fra afregning iht. tilbudslistens poster til afregning efter maxpris afregningsmodellen, som beskrevet i ad 4 stk. 1 og TABG. ad 2 stk. 2 Entreprisen omfatter alene de arbejder, hvortil der i Tilbudslisten er afgivet en fast pris/enhedspris, indenfor det geografiske område, der er anført i entreprisekontrakten. For entreprisen gælder nedennævnte dokumenter samt de i dokumentet anførte bilag i prioriteret rækkefølge: A. Entreprisekontrakt (EK) B. Tilbudsliste (TBL) C. Rettelsesblade D. Tilbuds-, afregnings- og bodsgrundlag (TABG) E. F. Vilkår for virksomhedsoverdragelse (Bilag til EK) G. Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB): a. SAB-SOS b. SAB-Teknik-AUTO c. SAB-Teknik-DRI H. Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB) i det omfang, der er henvist hertil i SAB- Teknik: I. Vejregler i det omfang, der er henvist hertil i SAB-Teknik J. Udbudskontrolplaner (UKP)

5 Løbende vejdrift (LVD) Side 4 af 16 K. Paradigme til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS-P) L. AB 92 ad 3 ad 3 stk. 3 ad 3 stk. 5 ad 4 ad 4 stk. 1 Entreprenørens tilbud Eventuelle regnefejl i tilbudslisten skal korrigeres ved rettelse i tilbudslistens enhedspriser på en måde, som kan godkendes af driftsherren, og således at tilbudssummen fastholdes uændret. Ved forskel mellem tilbudssum anført på tilbudslisten og tilbudssum anført på tilbudssamlelisten vil det være tilbudssummen på tilbudssamlelisten der er gældende. Vedståelsesfristen er anført i BUT. Entrepriseaftalen Entrepriseaftalen indgås med en kontraktsum baseret på det afgivne tilbud. Procesoptimeringer Entreprenøren og Vejdirektoratet kan i fællesskab gennem hele kontraktperioden gennemføre ændringer i arbejdsprocesserne. Ændringerne gennemføres som procesoptimeringer, som beskrevet i SAB-SOS afsnit 4. Maxpris Entreprenøren kan vælge om han ønsker at gennemføre entreprisen med afregning efter tilbudslistens enhedspriser eller om han ønsker at afregne efter maxpris afregningsmodellen, som beskrevet i Tilbuds-, afregnings- og bodsgrundlaget (TABG). Beslutning om afregning efter maxpris afregningsmodellen skal træffes senest 14 dage efter gennemført opstartworkshop. Såfremt entreprenøren ønsker det, eller såfremt forudsætningerne for afregning efter maxpris afregningsmodellen ikke længere er til stede, kan maxpris afregningen af begge parter, med 3 måneders varsel, bringes til ophør ved et årsskifte. Entreprisen fortsætter i så fald med afregning efter tilbudslistens enhedspriser. ad 5 ad 5 stk. 1 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v. Alle involverede skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende driftsherrens eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelsen af denne kontrakt. Entreprenøren må benytte driftsherren som reference, men må ikke uden driftsherrens forudgående, skriftlige tilladelse udsende offentlig meddelelse om kontrakten eller offentliggøre noget om kontraktens indhold. ad 5 stk. 2 Der vil kun kunne noteres én transport på entreprenørens tilgodehavende, og det skal ske til anerkendt pengeinstitut. Transportdokumentet skal udformes, som angivet i Standard for transportdokument (se bilag til SB).

6 Løbende vejdrift (LVD) Side 5 af 16 ad 5 stk. 4 Hvor entreprenøren anvender underentreprenører, skal entreprenøren i god tid inden igangsætning af de pågældende underentrepriser meddele driftsherren navn på de pågældende entreprenører. Driftsherren forbeholder sig ret til ikke at acceptere underentreprenører efter de udelukkelsesgrunde, som fremgår af EU s Udbudsdirektiv artikel 45 og 46, eller som ikke har erfaring i relevant omfang i forhold til opgaven og dens størrelse. B ad 6 ad 6 stk. 1 SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING Entreprenørens sikkerhedsstillelse Entreprenøren skal alene stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser overfor driftsherren, i det omfang dette er krævet i Entreprisekontrakten. Sikkerhedsstillelsen omfatter alle de kontrakter som entreprenøren er blevet tildelt under Samlet driftsudbud ad 6 stk. 2-4 Udgår. ad 6 stk. 5 ad 6 stk. 6 ad 6 stk. 8 ad 8 ad 8 stk. 2 ad 8 stk. 3 Sikkerheden ophører 12 måneder efter kontraktindgåelse. Udgår. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle de krav, som driftsherren har i anledning af det samlede aftaleforhold, jf. ad 6 stk. 1. Entreprenørens sikkerhedsstillelse omfatter således ethvert af driftsherrens krav, uanset hvilken af de omfattede kontrakter kravet udspringer af. Forsikring Driftsherren er selvforsikrer. Den i AB 92 8, stk. 1, nævnte dækning af entreprenøren og eventuelle underentreprenører (for brand- og stormskade) er omfattet af selvforsikringen. Tilbudsgivers ansvarsforsikringen skal have følgende minimumsdækning pr. år: For tingskade, 10 % af det samlede kontraktbeløb der indgås aftale med driftsherren om under Samlet driftsudbud 2012, dog mindst 2,5 mio. kr. For personskade, 10 mio. kr. Inden arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren dokumentere, at ansvarsforsikringen er tegnet og præmien betalt. Det skal være anført i forsikringspolicen, at forsikringsselskabet skal underrette driftsherren, såfremt præmien for ansvarsforsikringen ikke betales eller forsikringsselskabet opsiger forsikringen.

7 Løbende vejdrift (LVD) Side 6 af 16 C. ENTREPRISENS UDFØRELSE ad 9 ad 9 stk. 1 ad 10 ad 10 stk. 1 Arbejdsplan og afsætning Krav til entreprenørens arbejdsplan, herunder anmeldelser til myndigheder fremgår af SAB-SOS. Entreprenørens ydelse Færdselsregulerende foranstaltninger. Entreprenøren skal i overensstemmelse med kravene i SAB-SOS etablere, kontrollere og vedligeholde afmærkningen, således at den til enhver tid opfylder bestemmelserne i den godkendte rådighedstilladelse. Såfremt driftsherren konstaterer mangler ved de færdselsregulerende foranstaltninger ifalder entreprenøren bod, efter retningslinjerne angivet i SAB-SOS afsnit 8. Såfremt afhjælpning af manglerne ikke gennemføres uden ugrundet ophold, skal dette være godkendt af tilsynet. Hvis påbud fra driftsherre, politi, vejmyndighed eller Arbejdstilsynet ikke efterkommes inden for den fastsatte tidsfrist, vil driftsherren foruden tildeling af bod, foranstalte en afhjælpning, som vil ske for entreprenørens regning. ad 10 stk. 2 ad 10 stk. 4 ad 11 ad 11 ad 12 ad 12 stk. 4 ad 14 ad 14 stk. 1 Mangler. Konstateres der afvigelser i forhold til stillede krav, fastsættes bod og eventuel reduktion i afregningsbeløbet for den pågældende betalingsperiode, som anført i TABG. Entreprenøren skal på anmodning fra driftsherren dokumentere at entreprenørens leverandører har anerkendt deres mangelsansvar, som anført i 10 stk. 4 og 5. Projektgennemgang, dokumentation og prøver Entreprenøren skal deltage i projektgennemgang, som anført i SAB-SOS afsnit 4.1 og SAB-SOS bilag 6. Arbejdets forringelse mv. Vedligeholdelse For arbejder til tilstandskrav gælder entreprenørens pligt til vedligehold indtil aflevering, uanset at arbejdet er taget i brug. Ændringer i arbejdet Der vil i entrepriseperioden kunne ske reparationer, ændringer, indskrænkning og udbygning af veje, stier og andre arealer inkl. deres udstyr, samt placering af fremmede ledningsejeres kabler mv.

8 Løbende vejdrift (LVD) Side 7 af 16 Hvor dette medfører blivende ændringer eller ændringer af over 6 måneders varighed i entreprisens omfang, vil den tilbudte pris blive reguleret i henhold til bestemmelserne i TABG. Hvor ændrings- og udbygningsarbejder mv. forhindrer entreprenøren i at gennemføre planlagte arbejder, skal han umiddelbart efter afslutning af ændrings- og udbygningsarbejderne gennemføre de udsatte arbejder. Dette skal tåles af driftsherren og entreprenøren uden nogen form for kompensation. Arbejder, hvortil der ikke er aftalt en fast pris hhv. en fast enhedspris i tilbudslisten, er jf. ad 2 stk. 2 ikke en del af entreprisen, uanset om arbejderne har en naturlig sammenhæng med øvrige aftalte ydelser. Driftsherren kan frit vælge at overdrage disse arbejder til tredjemand eller til entreprenøren, eller efter afholdt licitation. ad 14 stk. 3 Regulering efter enhedspriser finder sted inden for følgende variationsgrænser: For hele entreprisen: For hovedpost 1-4, 6 og 9-10 For hovedpost 5,7 og 8 ±15 % af kontraktsummen ±15 % af kontraktsummen ±50 % af kontraktsummen For poster gælder samme variationsprocent som på hovedposten. For underposter gælder den dobbelte variationsprocent som angivet for hovedposten. Priser under hovedpost Regningsarbejder og Afmærkning af vejarbejder gælder uden begrænsning. Reguleringer opgøres for hvert kalenderår, ligesom kontraktsummen er opgjort for et kalenderår. ad 14 stk. 4 ad 14 stk. 5 ad 15 ad 15 stk. 1 For kontraktarbejder og ændringsarbejder, der skal udføres i regning, benyttes tilbudslistens enhedspriser for regningsarbejder. Driftsherren er berettiget til at reducere entreprisens omfang ved at ændre det krævede kvalitetsniveau på arbejder til tilstandskrav. Ved sådanne ændringer skal entreprenøren fremlægge nye priser, der er udarbejdet i overensstemmelse med det kalkulationsgrundlag der ligger til grund for det afgivne tilbud. Udgifter der herved er sparet eller burde være sparet, skal på denne måde fuldt ud komme driftsherren til gode. Uklarheder, hindringer eller lignende forhold Entreprenøren skal straks meddele driftsherren, såfremt han finder fejl eller uoverensstemmelser i kontraktgrundlaget eller mellem kontraktgrundlaget og forholdene i marken. Fejl og uoverensstemmelser, som dokumenteres af entreprenøren, vil danne grundlag for en eventuel regulering af den tilbudte pris i henhold til bestemmelserne i TABG. Mængdeafvigelser skal dokumenteres af entreprenøren efter aftale med driftsherren.

9 Løbende vejdrift (LVD) Side 8 af 16 Såfremt entreprenørens meddelelse om mængdeafvigelser fremsættes inden 6 måneder efter entreprisens igangsættelse, reguleres entreprisen fra igangsættelsen. Såfremt entreprenørens meddelelse om mængdeafvigelser fremsættes senere end 6 måneder efter entreprisens igangsættelse, reguleres entreprisen fra meddelelsestidspunktet. For arbejder til tilstandskrav, skal entreprenøren inden 10. januar 2013 meddele driftsherren om evt. mangler i det overtagne kvalitetsniveau, for at bevare sin ret til kompensation. Såfremt vejret ikke giver mulighed for at bedømme evt. mangler i tilstanden, forlænges perioden efter aftale med driftsherren. Driftsherren tager stilling til om en konstateret mangel skal afhjælpes ved et opretningsarbejde, ved reduktion af tilstandskrav eller ved udtagning af arbejdet til udførelseskrav. ad 17 Bygherrens tilsyn Punktet udgår og erstattes af SAB-SOS afsnit 2. ad 18 Entreprenørens arbejdsledelse For suppleringer henvises til SAB-SOS afsnit 2. ad 18 stk.1 Den Danske Stat er i medfør af ILO konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at entreprenøren og eventuelle underentreprenører tilsikrer arbejdere i Danmark løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Der skal som sammenligningsgrundlag anvendes en kollektiv overenskomst, der er repræsentativ for, hvad der i øvrigt gælder i Danmark i den pågældende sektor. Entreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor og er forpligtet til at orientere de ansatte om de gældende arbejdsvilkår. Overholder entreprenøren ikke ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra de ansatte, kan Vejdirektoratet tilbageholde vederlag til entreprenøren med henblik på at sikre de ansatte de nævnte ansættelsesvilkår." Det påhviler entreprenøren at sikre, at nærværende entreprise herunder leverancer gennemføres i overensstemmelse med internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet sig, herunder FN s konvention om barnets rettigheder, børnekonventionen. Samarbejde om behandling af tredjemands erstatningskrav

10 Løbende vejdrift (LVD) Side 9 af 16 Entreprenøren skal indgå i samarbejde med driftsherren om behandling af erstatningssager, såfremt der fra tredjemands side rejses krav om erstatning for skade påført i forbindelse med arbejdets udførelse. ad 19 Byggemøder Byggemøder benævnes driftsmøder. For suppleringer henvises til SAB-SOS afsnit 4. ad 20 Samvirke med andre entreprenører For suppleringer henvises til SAB-SOS afsnit 10. D. BYGHERRENS BETALINGSFORPLIGTELSE ad 22 ad 22 stk. 1 Betaling Acontobegæringer opstilles efter anvisning af driftsherren. For arbejder der omfatter Øresundsmotorvejen M3 og Lyngby Omfartsvej VEJ 515 skal acontobegæringer faktureres direkte til A/S Øresundsbron hhv. Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommuner. Ved fakturering af skadevoldersager, skal der udarbejdes separat faktura for hver enkelt skadevoldersag, jf. SAB-SOS afsnit 13. Entreprenøren udarbejder en gang om måneden en faktura ved hjælp af selvfaktureringssystemet i JobManager. Fakturaen skal omfatte den foregående måneds arbejder, opgjort som beskrevet i TABG. Faktura og fakturabilag fremsendes som elektronisk faktura til Vejdirektoratet, påført de i entreprisekontrakten anførte betegnelser: Faktura for december måned skal fremsendes seneste den 7. januar det følgende år. Betaling vil ske senest 20 kalenderdage fra modtagelse af anmodning. Betalingen sker ved indsættelse på en af entreprenøren opgivet konto. Der ydes ingen betaling for omgøring af mangelfuldt arbejde, når omgøringen skyldes forsømmelse fra entreprenørens side. Bod og betalingsreduktioner modregnes i førstkommende acontoudbetaling efter at boden er meddelt entreprenøren. Bod og betalingsreduktioner modregnes i udbetalingerne inden beregning af moms. Er der i kontrakten indgået aftale om afregning efter maxpris afregningsmodellen gennemføres betalingen som anført i TABG Maxprisafregning. ad 22 stk. 5 Ekstraarbejde skal endeligt afregnes umiddelbart efter dettes godkendelse.

11 Løbende vejdrift (LVD) Side 10 af 16 ad 22 stk. 7 ad 22 stk. 8 ad 22 stk. 9 Teksten i AB 92 udgår og erstattes af følgende: Ved hvert driftårs afslutning udarbejder entreprenøren en endelig og fuldstændig opgørelse over mængdeændringer og ekstraarbejder der er gennemført i driftårets løb. Opgørelsen udformes efter driftsherrens anvisning. Efter at driftsherren har modtaget denne opgørelse, kan entreprenøren ikke komme med yderligere krav. Opgørelsen efter det sidste driftår træder i stedet for slutopgørelsen. Fristen for fremsendelse af de årlige opgørelser er 31. januar i det følgende år. Faktura for december måned skal dog forsat fremsendes senest som angivet under 22 stk. 1. Entreprenørens fortabelse af ret til vederlag gælder tilsvarende ved undladelse af fremsendelse af de årlige opgørelser. ad 22 stk. 10 Betaling af de årlige opgørelser vil ske senest 20 kalenderdage fra modtagelse af anmodning. ad 22 stk. 11 Såfremt driftsherren måtte få et tilgodehavende, forrentes dette efter tilsvarende regler. E. TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE ad 24 ad 24 stk. 1 ad 24 stk. 2 ad 24 stk. 3 ad 25 ad 25 stk. 2 Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse Ved arbejder til tilstandskrav har entreprenøren en tilsvarende ret til ikke at opfylde kvalitetskravene ved forsinkelse af arbejdet af de anførte årsager. Entreprenøren skal dog søge at opnå den bedst mulige kvalitet, og indskrænke perioden til det kortest mulige, ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves. Driftsherren har herefter ikke ret til kompensation for den leverede lavere kvalitet. Anser entreprenøren sig berettiget til ikke at opfylde kvalitetskravene, skal driftsherren snarest muligt underrettes skriftligt. Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse Entreprenøren skal betale en bod for overskridelse af gældende tidsfrister, som anført i TABG. F. ARBEJDETS AFLEVERING ad 28 ad 28 stk. 1 Afleveringsforretningen Arbejdet afleveres på entreprisens sidste dag. Entreprenøren skal senest 3 måneder før entreprisens aflevering fremlægge en plan for gennemførsel af afleveringsforretning til driftsherren.

12 Løbende vejdrift (LVD) Side 11 af 16 G. MANGLER VED ARBEJDET ad 30 ad 30 stk. 4 ad 31 ad 31 stk. 1 Mangelsbegrebet Mangler er i denne entreprise ikke alene knyttet til afleveringstidspunktet, men er et udtryk for manglende leverings- eller kvalitetsopfyldelse på det tidspunkt hvor leveringen skulle have fundet sted eller kvaliteten skulle være opfyldt, jf. SAB-Teknik. Mangler påvist ved afleveringen Entreprenøren har kun pligt og ret til at afhjælpe manglende kvalitet eller leverance, der består i færdiggørelse af den krævede dokumentation. For øvrige mangler, bortfalder entreprenørens pligt og ret til afhjælpning, og erstattes af driftsherrens ret til afslag i entreprisesummen, jf. AB 92 34, idet arbejdsområdet efter denne entreprises afslutning påregnes at være overdraget i en ny entreprise. ad 36 Mangelansvarets ophør ad 36 stk. 1 For mangelansvarets ophør gælder for denne entreprise 36 stk. 1 og 2. For entreprisen gælder 5 års mangelansvar. Lov nr. 522 af 6. juni 2007 træder i stedet for Lov nr. 274 af 22. december ad 36 stk. 3-4 Udgår. H. 1- OG 5-ÅRS EFTERSYN ad 37 1-års eftersyn Der afholdes ikke eftersyn. ad 38 5-års eftersyn Der afholdes ikke eftersyn. I. SÆRLIGT OM OPHÆVELSE ad 40 ad 40 stk. 1 Bygherrens hæveret Såfremt entreprenøren ikke seneste 7 kalenderdage inden afholdelse af opstartworkshop, jf. SAB-SOS Bilag 6 har fremlagt: organisationsplan, der opfylder kravene i SAB-SOS afsnit 2.4 arbejdsplan, der opfylder kravene i SAB-SOS afsnit 6.1

13 Løbende vejdrift (LVD) Side 12 af 16 dokumentation for at alle tekniske og faglige krav til entreprenørens organisation, materiel og planlægning, som er anført i udbudsmaterialet (SB, SAB-SOS og SAB-Teknik) vil blive opfyldt inden entreprisestart kan driftsherren efter skriftligt påkrav ophæve entrepriseaftalen. Såfremt entreprenøren gentagne gange overskrider deltidsfrister eller kvalitetskrav til arbejdets udførelse kan driftsherren efter skriftligt påkrav ophæve entrepriseaftalen. Såfremt den samlede pålignede bod, erstatning og betalingsreduktion i et kalenderår overstiger 5 % af kontraktsummen kan driftsherren efter skriftligt påkrav ophæve entrepriseaftalen. J. TVISTER ad 47 ad 47 stk. 1 Voldgift Uoverensstemmelser Uoverensstemmelser skal altid søges løst, hvor de opstår. Kan dette ikke lade sig gøre, anvendes først eskalation inden for egne organisation, som dette er beskrevet i SAB- SOS afsnit 4.5. Adcitation ved tredjemands erstatningskrav Ved tredjemands sagsanlæg ved domstolene mod driftsherren med krav om erstatning for skade påført i forbindelse med arbejdets udførelse, accepterer entreprenøren, at driftsherren kan adcitere entreprenøren under retssagen. Entreprenøren accepterer endvidere at driftsherren kan anlægge regressag ved domstolene mod entreprenøren, såfremt driftsherren har udbetalt erstatning til tredjemand for skade påført i forbindelse med arbejdets udførelse.

14 Løbende vejdrift (LVD) Side 13 af 16 BILAG TIL SÆRLIGE BETINGELSER Standardformular for transportdokument Standardformular for sikkerhedsstillelse

15 Løbende vejdrift (LVD) Side 14 af 16 STANDARDFORMULAR FOR TRANSPORTDOKUMENT Driftsherre: Entreprenør: Entreprise: Transporten omfatter følgende kontrakter, som entreprenøren er blevet tildelt under Samlet Driftsudbud 2012: [alle kontrakter listes] Kontraktdato: Undertegnede entreprenør transporterer herved til den os tilkommende entreprisesum på..kr. ekskl. moms, Skriver: kroner samt eventuelle tilgodehavender for prisreguleringer og ekstraarbejder m.m. Transporten gives i overensstemmelse med kontraktens bestemmelser kun til sikkerhed for fordringer, der står i forbindelse med udførelsen af ovennævnte arbejder, jf. AB92, 5, stk. 2. Denne transport anmeldes over for driftsherren: den (entreprenørens underskrift) (entreprenørens stempel)

16 Løbende vejdrift (LVD) Side 15 af 16 Noteret af driftsherren: den (driftsherrens underskrift) (driftsherrens stempel) STANDARDFORMULAR FOR SIKKERHEDSSTILLELSE Driftsherre: Entreprenør: Entreprise: Sikkerhedsstillelse omfatter følgende kontrakter, som entreprenøren er blevet tildelt under Samlet Driftsudbud 2012: [alle kontrakter listes] Kontraktdato: Undertegnede bekræfter, at vi holder til rådighed for driftsherren et beløb af. kr. skriver:.kroner,

17 Løbende vejdrift (LVD) Side 16 af 16 der skal tjene til sikkerhed for driftsherren i tilfælde af, at entreprenøren misligholder sine forpligtigelser i forbindelse med ovennævnte arbejder i henhold til de for arbejdet gældende betingelser m.v. Sikkerhedsstillelsen nedskrives efter kontraktens bestemmelser. Den frigives, når entreprenørens forpligtigelser er opfyldt. Sikkerhedsstillelsen udbetales til driftsherren efter bestemmelserne i AB 92, 6, stk. 7. Beslutning truffet i henhold til AB 92, 46 om sikkerhedsstillelsens udbetaling er bindende for garanten Driftsherren kan uden indvirkning på garantiforpligtigelsen give entreprenøren udsættelse eller lempelser med hensyn til opfyldelsen af entreprenørens forpligtelser..den (garantens underskrift) (garantens stempel)

18 Vejdirektoratet har lokalkontorer i Aalborg, Middelfart og Næstved samt hovedkontor i København. Find mere information på vejdirektoratet.dk Driftsdivisionen Niels Juels Gade København K Telefon vejdirektoratet.dk

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE SÆRLIGE BETINGELSER LØBENDE VEJDRIFT oktober 2012 ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE ÆNDRINGSLOG Rev. Dato for ændring Indhold af ændring

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013. Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013. BROTEKNISK VEDLIGEHOLD (BYG-BTV) Revideret den 3.

SÆRLIGE BETINGELSER SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013. Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013. BROTEKNISK VEDLIGEHOLD (BYG-BTV) Revideret den 3. SÆRLIGE BETINGELSER SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 BROTEKNISK VEDLIGEHOLD (BYG-BTV) Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. januar 2014 SÆRLIGE

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB)

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Genmarkering af kørebaneafmærkning 2016-2017 September 2015 GEN-KA-SD-3 Syddanmark GEN-KA-OD-4 Østdanmark Sjælland GEN-KA-OD-5 Østdanmark Hovedstaden Genmarkering

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB)

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Entreprise 1220.400 Færdsels- og vejvisningstavler 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 - Tværvej N April 2015 2 af 47 Indhold 1220.400 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser

Særlige betingelser og beskrivelser Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 6620.720 ITS Funder-Hårup 66 Herning-Aarhus 6620 Funder-Hårup Juni 2015 2 af 136 Indhold 6620.720 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700 Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 1 af 50 Indhold 6620.700 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

særlige betingelser og beskrivelser Svendborgsundbroen Udskiftning af kantbjælker Bro 205-0-020 November 2011

særlige betingelser og beskrivelser Svendborgsundbroen Udskiftning af kantbjælker Bro 205-0-020 November 2011 særlige betingelser og beskrivelser Svendborgsundbroen Bro 205-0-020 November 2011 000-0205-0-020.00, SVENDBORGSUNDBROEN Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) November 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.80 Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N H20 Vestmotorvejen >>> H20.0.06 Rasteplads ved Kongsted N MARTS 2014 1 af 46 Indhold

Læs mere

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010 Udbudsparadigme Ballerup Kommune Center for Ejendomme Center for Miljø og Teknik C Vers. 2014-1 Sagsid: 82.00.00-P21-1-13 BSB - light Byggesagsbeskrivelse jf. bips B2.010 Indholdsfortegnelse Byggesag Indholdsfortegnelse

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

TILBUDSMATERIALE FOR KØREBANEAFMÆRKNING FAVRSKOV KOMMUNE

TILBUDSMATERIALE FOR KØREBANEAFMÆRKNING FAVRSKOV KOMMUNE Tilbudsmateriale for Kørebaneafmærkning 2015 Side 1 af 26 TILBUDSMATERIALE FOR KØREBANEAFMÆRKNING FAVRSKOV KOMMUNE 2015 Tilbudsmateriale for Kørebaneafmærkning 2015 Side 2 af 26 Særlige betingelser og

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vurdering af særtransportrute over Tjæreborg til Esbjerg Havn

Vurdering af særtransportrute over Tjæreborg til Esbjerg Havn Vurdering af særtransportrute over Tjæreborg til Esbjerg Havn Udbudsmateriale Forfatter Gruppe Semester Periode Samarbejdspartner Afdeling Hovedvejleder Faglig vejleder Maria Larsen B7D-5-E13 7. Semester

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100. Broer og vej ved Karlstrup Mose. København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100. Broer og vej ved Karlstrup Mose. København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100 Broer og vej ved Karlstrup Mose København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012 Indhold 1052.100 1 af 313 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6063.400. Vejvisnings- og færdselstavler. Østjyske Motorvej >>> Skærup - Vejle Nord FEBRUAR 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6063.400. Vejvisnings- og færdselstavler. Østjyske Motorvej >>> Skærup - Vejle Nord FEBRUAR 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6063.400 Vejvisnings- og færdselstavler Østjyske Motorvej >>> Skærup - Vejle Nord FEBRUAR 2012 1 af 48 Indhold 6063.400 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

Praktiserende Arkitekters Råd og Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Praktiserende Arkitekters Råd og Foreningen af Rådgivende Ingeniører Oktober 2012 AB 92 med et begrænset antal fravigelser, tilføjelser og præciseringer samt bemærkninger til brug for de almene boligorganisationer i nybyggeri og renoveringssager. BL Danmarks Almene Boliger

Læs mere

U D B U D S M A T E R I A L E

U D B U D S M A T E R I A L E U D B U D S M A T E R I A L E for A S F A L T A R B E J D E R PÅ STATSVEJE 2012 Sensommerpakken SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER (SBB) Juli 2012 Udbudsmateriale for asfaltarbejder på statsveje 2012

Læs mere

U D B U D S M A T E R I A L E

U D B U D S M A T E R I A L E U D B U D S M A T E R I A L E for A S F A L T A R B E J D E R PÅ STATSVEJE 2012 Udkantspakken SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER (SBB) Juni 2012 Udbudsmateriale for asfaltarbejder på statsveje 2012 Udkantspakken

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1435.800. Ledningsarbejder. M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1435.800. Ledningsarbejder. M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1435.800 Ledningsarbejder M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012 1 af 16 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD 3 1. ALMENT

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92 AB 92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vesthimmerlands Kommune Udbud græsslåning

Indholdsfortegnelse. Vesthimmerlands Kommune Udbud græsslåning Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.1 Orientering... 3 1.2 Bestemmelser om udbud og tilbud... 4 Pris... 4 Opgaveløsning... 4 Pointtildeling... 4 Tilbudsbeskrivelse Opgaveløsning... 5 2. Særlige betingelser

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser - SBB Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning

Særlige betingelser og beskrivelser - SBB Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning Særlige betingelser og beskrivelser - SBB Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning København - Køge Solrød S Køge December 2014 SBB Indhold 1052.004 1 af 371 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge-

Læs mere

Almindelige Betingelser for Totalentreprise ABT 93

Almindelige Betingelser for Totalentreprise ABT 93 Almindelige Betingelser for Totalentreprise ABT 93 Udfærdiget af Boligministeriet den 22. december 1993 Almindelige Betingelser for Totalentreprise er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat

Læs mere

Entreprise 1052.002. Vej og broer, nordlig strækning. Vej og broer, sydlig strækning. særlige betingelser og beskrivelser

Entreprise 1052.002. Vej og broer, nordlig strækning. Vej og broer, sydlig strækning. særlige betingelser og beskrivelser særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 1052.001 Vej og broer, nordlig strækning Entreprise 1052.002 Vej og broer, sydlig strækning København Køge >>> Greve S- Solrød S November 2012 Indhold 1052.001-1052.002

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK Henrik Jørgensen landskab as VIMMELSKAFTET 42 A DK-1161 KØBENHAVN K T. +45 3332 3104 KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK RYESGADE 19 C, 2. SAL DK-2200 KØBENHAVN N T. +45 77325700 F. +45 77325777 DOMINIA

Læs mere