Vintertjeneste på kørebaner 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vintertjeneste på kørebaner 2013"

Transkript

1 særlige betingelser Vintertjeneste på kørebaner 2013 Februar 2013

2 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. februar 2013 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) VINTERTJENESTE PÅ KØREBANER FEBRUAR 2013 Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

3 Vintertjeneste på kørebaner 2013 Side 2 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE SÆRLIGE BETINGELSER... 3 A Aftalegrundlaget... 3 B Sikkerhedsstillelse og forsikring... 6 C. Entreprisens udførelse... 7 D. Bygherrens betalingsforpligtelse... 9 E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse F. Arbejdets aflevering G. Mangler ved arbejdet H. 1- og 5-års eftersyn I. Særligt om ophævelse J. Tvister Bilag til Særlige betingelser... 12

4 Vintertjeneste på kørebaner 2013 Side 3 af 14 SÆRLIGE BETINGELSER A ad 1 ad 1 stk. 1 ad 1 stk. 2 AFTALEGRUNDLAGET Almindelige bestemmelser Denne SB indeholder ændringer samt supplerende, særlige bestemmelser til AB 92 for entreprisen. De enkelte - og stk.-numre refererer til AB 92. Anførte formuleringer supplerer tilsvarende i AB 92, og har i tilfælde af modstrid forrang for disse. Såfremt AB 92's tekst helt bortfalder, vil dette være angivet. I entreprisen benævnes bygherren "ordregiver", "driftsherren", "Vejdirektoratet" eller "VD". ad 2 ad 2 stk. 1 ad 2 stk. 2 Bygherrens udbud Arbejdet udføres til fast pris, med den i Tilbuds-, afregnings- og bodsgrundlaget (TABG) anførte fastprisperiode, idet der reguleres første gang forud for vintersæsonen 2014/2015, jf. TABG, punkt 1.2. Entreprisen omfatter alene de arbejder, hvortil der i Tilbudslisten er afgivet enhedspriser, indenfor det geografiske område / ruter, der er anført i entreprisekontrakten. For entreprisen gælder nedennævnte dokumenter samt de i dokumentet anførte bilag i prioriteret rækkefølge: A. Entreprisekontrakt (EK) B. Tilbudsliste (TBL) C. Rettelsesblade D. Tilbuds-, afregnings- og bodsgrundlag (TABG) E. F. Vilkår for vintertjeneste på kørebaner G. Entreprisebeskrivelse og -kort H. Instruks for vintertjeneste på kørebaner I. Vejregler mv. J. AB 92 Alle dokumenterne A til B og D til H er dateret 8. februar For punkt G er der udarbejdet 5 dokumenter hver omfattende entrepriserne indenfor geografisk afgrænset område. Alle øvrige dokumenter er gældende for alle entrepriser. Arbejdet gennemføres indenfor beredskabsperioden, der i hele kontraktperioden strækker sig fra 1. oktober til og med 30. april det efterfølgende år. Entreprenøren skal efter kontraktens indgåelse fremsende følgende dokumentation til driftsherren.

5 Vintertjeneste på kørebaner 2013 Side 4 af 14 Oplysning om organisation, herunder oplysning om underentreprenører der indgår i arbejdet. Oplysningen skal være frem-sendt til Vejdirektoratet senest den 1. maj Dokumentation for Tilladelse til godskørsel for fremmed regning. Hvor arbejdets gennemførsel kræver Tilladelse til godskørsel for fremmed regning, skal entreprenøren fremlægge denne for Vejdirektoratet senest ved aftaleindgåelse, for nystartede virksomheder dog senest den 1. august For vintertjeneste med lastbiler gælder: Entreprenøren skal hvert år inden beredskabsperiodens start have klargjort sit materiel, modtaget og (prøve)monteret ordregivers materiel samt fået køretøj med materiel besigtiget og godkendt af ordregiver. Materiellet skal forblive i funktionsdygtig stand til udløb af beredskabsperioden. For alle vinterentrepriser gælder: Entreprenøren skal senest 1. maj 2013,og efterfølgende år senest 1. september før hver beredskabsperiodens start, have afleveret udkaldsnummer samt telefonnummer til de enkelte køretøjer. Ordregiver indkalder med 14 dages varsel entreprenøren til besigtigelse af entreprenørens køretøj og, for lastbilentreprisernes vedkommende, montering af ordregivers materiel. Montering og besigtigelse vil finde sted i perioden 1. august til 30. september inden beredskabsperiodens start. Entreprenøren skal møde klar til arbejde indenfor de tidsfrister, der er anført i Vilkår for Vintertjeneste på kørebaner. Aflevering af materiel, der er stillet til rådighed af ordregiver, skal ske i perioden 1. maj til 31. maj. ad 3 ad 3 stk. 3 ad 3 stk. 5 ad 4 ad 4 stk. 1 Entreprenørens tilbud Eventuelle regnefejl i tilbudslisten skal korrigeres ved rettelse i tilbudslistens enhedspriser på en måde, som kan godkendes af driftsherren, og således at tilbudssummen fastholdes uændret. Ved forskel mellem tilbudssum anført på tilbudslisten og tilbudssum anført på vintersamlelisten vil det være tilbudssummen på vintersamlelisten, der er gældende. Vedståelsesfristen er anført i BUT. Entrepriseaftalen Entrepriseaftalen indgås med en kontraktsum baseret på det afgivne tilbud. Procesoptimeringer Entreprenøren skal i hele kontraktens løbetid løbende søge at gennemføre forbedringer

6 Vintertjeneste på kørebaner 2013 Side 5 af 14 og optimeringer af arbejdets udførelse. Forbedringer og optimeringer kan gennemføres både uden og med involvering af Vejdirektoratet. Entreprenører har i hele entrepriseperioden mulighed for at komme med forslag til forbedringer og optimeringer under forudsætning af, at kvalitetsniveau/serviceniveau øges eller som minimum opretholdes uden meromkostninger for entreprenøren eller Vejdirektoratet. Forbedringer og optimeringer, der kræver Vejdirektoratets deltagelse kaldes procesoptimeringer. For yderligere herom, herunder om incitamentspulje, henvises til TABG, punkt 1.6. Ved entreprenørens beregning af besparelser for procesoptimering skal der indregnes ordregivers ændrede administrative udgifter, som fx udgifter til udarbejdelse af nye ruteplaner, indtastning i Vinterman mv., som nærmere beskrevet i TABG. Alle optimeringer kræver godkendelse af Vejdirektoratet. ad 5 ad 5 stk. 1 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v. Alle involverede skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende driftsherrens eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelsen af denne kontrakt. Entreprenøren må benytte driftsherren som reference, men må ikke uden driftsherrens forudgående skriftlige tilladelse udsende offentlig meddelelse om kontrakten eller offentliggøre noget om kontraktens indhold. ad 5 stk. 2 ad 5 stk. 4 Der vil kun kunne noteres én transport på entreprenørens tilgodehavende, og det skal ske til anerkendt pengeinstitut. Transportdokumentet skal udformes, som angivet i Standard for transportdokument (se bilag til SB). Hvor entreprenøren anvender underentreprenører, skal entreprenøren i god tid, og senest 1. maj, inden igangsætning af de pågældende underentrepriser meddele driftsherren navn på de pågældende entreprenører, idet underentreprenører og deres chauffører ligeledes skal deltage i ordregivers instruktion, kurser o.l., jf. Vilkår punkt 2.1 hhv Driftsherren forbeholder sig ret til ikke at acceptere underentreprenører efter de udelukkelsesgrunde, som fremgår af EU s Udbudsdirektiv artikel 45 og 46, eller som ikke har erfaring i relevant omfang i forhold til opgaven og dens størrelse.

7 Vintertjeneste på kørebaner 2013 Side 6 af 14 B ad 6 ad 6 stk. 1 SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING Entreprenørens sikkerhedsstillelse Entreprenøren skal alene stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser overfor driftsherren, i det omfang dette er krævet i Entreprisekontrakten, dvs. eventuel supplement til egenkapital, jf. BUT. ad 6 stk. 2-4 Udgår. ad 6 stk. 5 ad 6 stk. 6 ad 6 stk. 8 ad 8 ad 8 stk. 2 ad 8 stk. 3 Sikkerheden ophører 12 måneder efter kontraktindgåelse. Udgår. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle de krav, som driftsherren har i anledning af det samlede aftaleforhold, jf. ad 6 stk. 1. Entreprenørens sikkerhedsstillelse omfatter således ethvert af driftsherrens krav, uanset hvilken af de omfattede kontrakter kravet udspringer af. Forsikring Driftsherren er selvforsikret. Den i AB 92 8, stk. 1, nævnte dækning af entreprenøren og eventuelle underentreprenører (for brand- og stormskade) er omfattet af selvforsikringen. Tilbudsgivers ansvarsforsikring skal have følgende minimumsdækning pr. år: For tingskade, 10 % af det samlede kontraktbeløb, der indgås aftale med driftsherren om, dog mindst 2,5 mio. kr. For personskade, 10 mio. kr. Inden arbejdet påbegyndes og senest 1. september 2013, skal entreprenøren dokumentere, at de nødvendige ansvars- og skadesforsikringer er tegnet og præmien betalt. Forsikringen skal dække skader på ordregivers materiel for vintertjeneste på kørebaner samt på 3.-part ved kørsel med ordregivers og eget materiel. Sådanne forsikringssager rejst af 3.-part mod entreprenøren er ordregiver uvedkommende. Genanskaffelsesværdien af ordregivers lastbilmateriel, der skal være omfattet af forsikringen er: For saltspredere: For sneplove: kr kr. Det skal være anført i forsikringspolicen, at forsikringsselskabet skal underrette driftsherren, såfremt præmien for ansvarsforsikringen ikke betales eller forsikringsselskabet opsiger forsikringen.

8 Vintertjeneste på kørebaner 2013 Side 7 af 14 C. ENTREPRISENS UDFØRELSE ad 9 ad 9 stk. 1 Arbejdsplan og afsætning Entreprenøren skal hvert år inden beredskabsperiodens start og senest 1. september (dog senest 1. maj i 2013), oplyse ordregiver om udkaldstelefonnummer samt telefonnummer til de enkelte køretøjer. Ordregiver indkalder entreprenøren til instruktion og montering som anført i under ad 2, stk. 2. ad 10 ad 10 stk. 2 Entreprenørens ydelse Mangler. Konstateres der afvigelser i forhold til stillede krav, skal disse afvigelser omgående udbedres, ligesom ordregiver for entreprenørens regning kan lade arbejdet udføre af anden entreprenør. Gentagelsestilfælde vil blive betragtet som kontraktbrud, jf. 40 stk. 1. Såfremt der konstateres afvigelser ved manglende udført arbejde (fx pauser som ikke er meddelt Vintercentralen, ubehandlede arealer o.l.) ifalder entreprenøren en bod pr. påtale som anført i TABG. Gentagelsestilfælde vil blive betragtet som kontraktbrud, jf. 40 stk. 1. Bodskrav vedr. forsinkelser fremgår ligeledes af TABG. I tilfælde af kontraktens ophævelse som følge af entreprenørens misligholdelse, skal entreprenøren dække ordregivers ethvert tab, som misligholdelsen måtte medfører for ordregiver. ad 11 ad 11 Projektgennemgang, dokumentation og prøver Aktiviteter i forbindelse med møder, instruktion, montering o.l. forud for beredskabssæsonen fremgår af Vilkår. ad 12 ad 12 Arbejdets forringelse mv. Vedligeholdelse Entreprenøren har ansvaret for, at vintermateriellet, sikkerhedsudstyret og afmærkningsmateriellet er monteret forsvarligt på køretøjet. Entreprenøren er endvidere ansvarlig for enhver skade, som sker under arbejdets udførelse samt for eventuelle skader på ordregivers materiel under entreprenørens varetægt, herunder ved opbevaring af ordregivers materiel på egen plads. Ordregiver forbeholder sig ret til, at tilbageholde beløb til dækning af skader entreprenøren er ansvarlig for, i dennes tilgodehavende for udført arbejde.

9 Vintertjeneste på kørebaner 2013 Side 8 af 14 Ved hændelige skader på ordregivers vejudstyr og materiel, op til kr. pr. entreprise pr. vintersæson, kræves ikke erstatning. Ordregivers eventuelle krav mod entreprenøren ophører 3 måneder efter entreprisens afslutning, med mindre ordregiver inden da har fremsat skriftligt krav mod entreprenøren. ad 14 ad 14 stk. 1 ad 14 stk. 3 Ændringer i arbejdet Ordregiver forbeholder sig ret til at ændre arbejdets omfang i de enkelte entrepriser, som anført i Vilkår pkt Retningslinjer for regulering af pris ved ændring i opgaven fremgår af TABG, afsnit 1.1 og 1.2. ad 15 ad 15 stk. 1 Uklarheder, hindringer eller lignende forhold Entreprenøren skal straks meddele driftsherren, såfremt han finder fejl eller uoverensstemmelser i kontraktgrundlaget eller mellem kontraktgrundlaget og forholdene i marken. Fejl og uoverensstemmelser, som dokumenteres af entreprenøren, vil danne grundlag for en eventuel regulering af den tilbudte pris i henhold til bestemmelserne i TABG. Såfremt entreprenørens meddelelse om afvigelser på ruteangivelsen fremsættes inden 3 måneder efter første beredskabsperiodes start, reguleres entreprisen pr. 1/10. Såfremt entreprenørens meddelelse om mængdeafvigelser fremsættes senere end 3 måneder efter første beredskabsperiodes start, reguleres entreprisen fra meddelelsestidspunktet. ad 17 Bygherrens tilsyn Fremgår af Vilkår. ad 18 Entreprenørens arbejdsledelse Fremgår af Vilkår. ad 18 stk.1 "Den Danske Stat er i medfør af ILO konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at entreprenøren og eventuelle underentreprenører tilsikrer arbejdere i Danmark løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Der skal som sammenligningsgrundlag anvendes en kollektiv overenskomst, der er repræsentativ for, hvad der i øvrigt gælder i Danmark i den pågældende sektor.

10 Vintertjeneste på kørebaner 2013 Side 9 af 14 Entreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere, beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse, løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor og er forpligtet til at orientere de ansatte om de gældende arbejdsvilkår. Overholder entreprenøren ikke ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra de ansatte, kan Vejdirektoratet tilbageholde vederlag til entreprenøren med henblik på at sikre de ansatte de nævnte ansættelsesvilkår." Det påhviler entreprenøren at sikre, at nærværende entreprise herunder leverancer gennemføres i overensstemmelse med internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet sig. ad 19 Byggemøder Byggemøder benævnes driftsmøder. Der afholdes driftsmøder ved behov. ad 20 Samvirke med andre entreprenører Entreprenøren skal, i situationer som beskrevet i Vilkår punkt 1.4, samarbejde med andre entreprenører om løsning af den konkrete opgave. Entreprenørerne aftaler indbyrdes arbejdsfordeling, fx placering i kolonne, såfremt andet ikke meddeles af Vintercentralen. Dog vil chaufføren på saltbilen som udgangspunkt være leder af kolonnen og som sådan varetage kommunikation med Vintercentralen. D. BYGHERRENS BETALINGSFORPLIGTELSE ad 22 ad 22 stk. 1 Betaling Betalingen sker ved indsættelse på en af entreprenøren opgivet konto. Der ydes ingen betaling for omgøring af mangelfuldt arbejde, når omgøringen skyldes forsømmelse fra entreprenørens side. Bod og betalingsreduktioner iht. TABG modregnes i udbetalingerne inden beregning af moms. Øvrigt vedr. betaling fremgår af TABG. ad 22 stk. 7 Teksten i AB 92 udgår og erstattes af følgende: Ordregivers fakturaudkast for april måned udgør en endelig og fuldstændig opgørelse af entreprenørens krav på ordregiver for arbejde, der er gennemført i vintersæsonens løb. Efter entreprenørens godkendelse af dette fakturaudkast kan entreprenøren ikke komme

11 Vintertjeneste på kørebaner 2013 Side 10 af 14 med yderligere krav. Opgørelsen efter den sidste vintersæson træder i stedet for slutopgørelsen. E. TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE ad 25 ad 25 stk. 2 Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse Entreprenøren skal betale en bod for overskridelse af gældende tidsfrister, som anført i TABG. F. ARBEJDETS AFLEVERING ad 28 ad 28 stk. 1 Afleveringsforretningen Arbejdet afleveres på entreprisens sidste dag. G. MANGLER VED ARBEJDET ad 30 ad 30 stk. 4 Mangelbegrebet Mangler er i denne entreprise ikke alene knyttet til afleveringstidspunktet, men er et udtryk for manglende leverings- eller kvalitetsopfyldelse på det tidspunkt, hvor leveringen skulle have fundet sted eller kvaliteten skulle være opfyldt, samt ved eventuelle skader på ordregivers materiel eller vejens udstyr. ad 31 ad 31 stk. 1 Mangler påvist ved afleveringen Entreprenøren har kun pligt og ret til at afhjælpe manglende kvalitet eller leverance, der består i færdiggørelse af den krævede dokumentation. For øvrige mangler, bortfalder entreprenørens pligt og ret til afhjælpning, og erstattes af driftsherrens ret til afslag i entreprisesummen, jf. AB ad 36 Mangelansvarets ophør ad 36 stk. 1 For mangelansvarets ophør gælder for denne entreprise 36 stk. 1 og 2. For entreprisen gælder 3 måneders mangelansvar. Lov nr. 522 af 6. juni 2007 træder i stedet for Lov nr. 274 af 22. december ad 36 stk. 3-4 Udgår.

12 Vintertjeneste på kørebaner 2013 Side 11 af 14 H. 1- OG 5-ÅRS EFTERSYN ad 37 1-års eftersyn Der afholdes ikke eftersyn. ad 38 5-års eftersyn Der afholdes ikke eftersyn. I. SÆRLIGT OM OPHÆVELSE ad 40 ad 40 stk. 1 Bygherrens hæveret Såfremt entreprenøren gentagne gange overskrider deltidsfrister eller kvalitetskrav til arbejdets udførelse, kan bygherren efter skriftligt påkrav ophæve entrepriseaftalen, jf. ad 10, stk. 2 hhv. TABG. J. TVISTER ad 47 ad 47 stk. 1 Voldgift Uoverensstemmelser Uoverensstemmelser skal altid søges løst, hvor de opstår. Kan dette ikke lade sig gøre, anvendes først eskalation inden for egne organisationer.

13 Vintertjeneste på kørebaner 2013 Side 12 af 14 BILAG TIL SÆRLIGE BETINGELSER Standardformular for transportdokument Standardformular for sikkerhedsstillelse

14 Vintertjeneste på kørebaner 2013 Side 13 af 14 STANDARDFORMULAR FOR TRANSPORTDOKUMENT Driftsherre: Entreprenør: Entreprise: Transporten omfatter følgende kontrakter, som entreprenøren er blevet tildelt under Vintertjeneste på kørebaner 2013: [alle kontrakter listes] Kontraktdato: Undertegnede entreprenør transporterer herved til den os tilkommende entreprisesum på..kr. ekskl. moms, Skriver: kroner samt eventuelle tilgodehavender for prisreguleringer og ekstraarbejder m.m. Transporten gives i overensstemmelse med kontraktens bestemmelser kun til sikkerhed for fordringer, der står i forbindelse med udførelsen af ovennævnte arbejder, jf. AB92, 5, stk. 2. Denne transport anmeldes over for driftsherren: den (entreprenørens underskrift) (entreprenørens stempel) Noteret af driftsherren: den (driftsherrens underskrift) (driftsherrens stempel)

15 Vintertjeneste på kørebaner 2013 Side 14 af 14 STANDARDFORMULAR FOR SIKKERHEDSSTILLELSE Driftsherre: Entreprenør: Entreprise: Sikkerhedsstillelse omfatter følgende kontrakter, som entreprenøren er blevet tildelt under Vintertjeneste på kørebaner 2013: [alle kontrakter listes] Kontraktdato: Undertegnede bekræfter, at vi holder til rådighed for driftsherren et beløb af. kr. skriver:.kroner, der skal tjene til sikkerhed for driftsherren i tilfælde af, at entreprenøren skal stille sikkerhed for manglende egenkapital, jf. BUT. Den frigives, 12 måneder efter entreprisestart. Sikkerhedsstillelsen udbetales til driftsherren efter bestemmelserne i AB 92, 6, stk. 7. Beslutning truffet i henhold til AB 92, 46 om sikkerhedsstillelsens udbetaling er bindende for garanten Driftsherren kan uden indvirkning på garantiforpligtigelsen give entreprenøren udsættelse eller lempelser med hensyn til opfyldelsen af entreprenørens forpligtelser..den (garantens underskrift) (garantens stempel)

16 Vejdirektoratet har lokalkontorer i Aalborg, Fløng, Middelfart, Næstved og Skanderborg samt hovedkontor i København. Find mere information på vejdirektoratet.dk. VEJDIREKTORATET Niels Juels Gade 13 Postboks København K Telefon vejdirektoratet.dk

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE SÆRLIGE BETINGELSER LØBENDE VEJDRIFT oktober 2012 ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE ÆNDRINGSLOG Rev. Dato for ændring Indhold af ændring

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013. Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013. BROTEKNISK VEDLIGEHOLD (BYG-BTV) Revideret den 3.

SÆRLIGE BETINGELSER SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013. Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013. BROTEKNISK VEDLIGEHOLD (BYG-BTV) Revideret den 3. SÆRLIGE BETINGELSER SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 BROTEKNISK VEDLIGEHOLD (BYG-BTV) Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. januar 2014 SÆRLIGE

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB)

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Genmarkering af kørebaneafmærkning 2016-2017 September 2015 GEN-KA-SD-3 Syddanmark GEN-KA-OD-4 Østdanmark Sjælland GEN-KA-OD-5 Østdanmark Hovedstaden Genmarkering

Læs mere

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB)

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Entreprise 1220.400 Færdsels- og vejvisningstavler 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 - Tværvej N April 2015 2 af 47 Indhold 1220.400 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Vintertjeneste - Betingelser Udgivelsesdato : 22.08.2011 Projekt : 22.0013.01 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af : UDJ : ErK : ErK Udbud af vej- og parkopgaver

Læs mere

TILBUDSMATERIALE FOR KØREBANEAFMÆRKNING FAVRSKOV KOMMUNE

TILBUDSMATERIALE FOR KØREBANEAFMÆRKNING FAVRSKOV KOMMUNE Tilbudsmateriale for Kørebaneafmærkning 2015 Side 1 af 26 TILBUDSMATERIALE FOR KØREBANEAFMÆRKNING FAVRSKOV KOMMUNE 2015 Tilbudsmateriale for Kørebaneafmærkning 2015 Side 2 af 26 Særlige betingelser og

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser

Særlige betingelser og beskrivelser Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 6620.720 ITS Funder-Hårup 66 Herning-Aarhus 6620 Funder-Hårup Juni 2015 2 af 136 Indhold 6620.720 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Særlige betingelser. Sønderborg Kommune Vintertjeneste 2015 2019 Særlige Betingelser. Supplerende betingelser til AB-Service 2003

Særlige betingelser. Sønderborg Kommune Vintertjeneste 2015 2019 Særlige Betingelser. Supplerende betingelser til AB-Service 2003 Særlige betingelser AB- Service2003 A Indledende bestemmelser Anvendelsesområde 1 Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService) gælder ved aftaler om levering af serviceydelser, når

Læs mere

særlige betingelser og beskrivelser Svendborgsundbroen Udskiftning af kantbjælker Bro 205-0-020 November 2011

særlige betingelser og beskrivelser Svendborgsundbroen Udskiftning af kantbjælker Bro 205-0-020 November 2011 særlige betingelser og beskrivelser Svendborgsundbroen Bro 205-0-020 November 2011 000-0205-0-020.00, SVENDBORGSUNDBROEN Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) November 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800

Læs mere

Rebild kommune VINTERTJENESTE. Udbudsbetingelser. Juni 2015

Rebild kommune VINTERTJENESTE. Udbudsbetingelser. Juni 2015 Rebild kommune VINTERTJENESTE Udbudsbetingelser Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORIENTERING... 2 2. BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 3 2.1 Egnethedsvurdering og udvælgelse... 3 2.2 Tildeling... 4 2.3

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010 Udbudsparadigme Ballerup Kommune Center for Ejendomme Center for Miljø og Teknik C Vers. 2014-1 Sagsid: 82.00.00-P21-1-13 BSB - light Byggesagsbeskrivelse jf. bips B2.010 Indholdsfortegnelse Byggesag Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.80 Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N H20 Vestmotorvejen >>> H20.0.06 Rasteplads ved Kongsted N MARTS 2014 1 af 46 Indhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vesthimmerlands Kommune Udbud græsslåning

Indholdsfortegnelse. Vesthimmerlands Kommune Udbud græsslåning Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.1 Orientering... 3 1.2 Bestemmelser om udbud og tilbud... 4 Pris... 4 Opgaveløsning... 4 Pointtildeling... 4 Tilbudsbeskrivelse Opgaveløsning... 5 2. Særlige betingelser

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700 Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 1 af 50 Indhold 6620.700 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD

Læs mere

Vurdering af særtransportrute over Tjæreborg til Esbjerg Havn

Vurdering af særtransportrute over Tjæreborg til Esbjerg Havn Vurdering af særtransportrute over Tjæreborg til Esbjerg Havn Udbudsmateriale Forfatter Gruppe Semester Periode Samarbejdspartner Afdeling Hovedvejleder Faglig vejleder Maria Larsen B7D-5-E13 7. Semester

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbud af vintertjeneste - 2014 Snerydning med traktorer m.m. i Faxe Kommune

Udbud af vintertjeneste - 2014 Snerydning med traktorer m.m. i Faxe Kommune Udbud af vintertjeneste - 2014 Snerydning med traktorer m.m. i Faxe Kommune Snerydning med traktorer på kørebaner Snerydning og glatførebekæmpelse ved håndarbejde Snerydning/-flytning med specialmaskiner

Læs mere

U D B U D S M A T E R I A L E

U D B U D S M A T E R I A L E U D B U D S M A T E R I A L E for A S F A L T A R B E J D E R PÅ STATSVEJE 2012 Sensommerpakken SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER (SBB) Juli 2012 Udbudsmateriale for asfaltarbejder på statsveje 2012

Læs mere

U D B U D S M A T E R I A L E

U D B U D S M A T E R I A L E U D B U D S M A T E R I A L E for A S F A L T A R B E J D E R PÅ STATSVEJE 2012 Udkantspakken SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER (SBB) Juni 2012 Udbudsmateriale for asfaltarbejder på statsveje 2012 Udkantspakken

Læs mere

DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Betingelser (SB, eksempel) ERFARINGSOPSAMLING Svarfrist den 31.12.2006. December 2009. Vejregelrådet

DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Betingelser (SB, eksempel) ERFARINGSOPSAMLING Svarfrist den 31.12.2006. December 2009. Vejregelrådet UDBUDSFORSKRIFT Bilag 3 til Vejledningen DRIFT LEVERING AF VEJSALT Betingelser (SB, eksempel) December 2009 Vejregelrådet 1. INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. AFTALEGRUNDLAGET 3 1.1 Leverings- og aftageforpligtelse

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6063.400. Vejvisnings- og færdselstavler. Østjyske Motorvej >>> Skærup - Vejle Nord FEBRUAR 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6063.400. Vejvisnings- og færdselstavler. Østjyske Motorvej >>> Skærup - Vejle Nord FEBRUAR 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6063.400 Vejvisnings- og færdselstavler Østjyske Motorvej >>> Skærup - Vejle Nord FEBRUAR 2012 1 af 48 Indhold 6063.400 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser - SBB Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning

Særlige betingelser og beskrivelser - SBB Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning Særlige betingelser og beskrivelser - SBB Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning København - Køge Solrød S Køge December 2014 SBB Indhold 1052.004 1 af 371 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100. Broer og vej ved Karlstrup Mose. København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100. Broer og vej ved Karlstrup Mose. København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100 Broer og vej ved Karlstrup Mose København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012 Indhold 1052.100 1 af 313 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014

Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014 Hørsholm Kommune Center for Teknik Team Vej og Park Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014 Isterødvejen i Hørsholm Kommune 28.04.2014 1 Forside Indholdsfortegnelse Side1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Bilag 4 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Den 26.april 2012 J.nr.: 044-00226 Ref.: bne Kontrakt

Læs mere