Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg"

Transkript

1 Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

2 Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt til aktieselskaber. Baggrunden for udskillelse af kommunens forsyningsselskaber er lovgivningsmæssigt bestemt, idet der bl.a. skal være en klar adskillelse imellem myndighed og drift. 2

3 Hvorfor er vi her i dag? Folketinget har i 2003 vedtaget Lov om miljømål, som indeholder krav til udarbejdelse af vandplaner, hvis formål er at gennemføre en forbedret spildevandsrensning for at forbedre tilstanden i søer og vandløb. I vandplanerne stilles der konkrete krav til forbedring af spildevandsrensning i forureningsfølsomme områder i det åbne land (de forureningsfølsomme områder blev udpeget i i.h.t. den oprindelige lov om spildevandsrensning i det åbne land, der blev vedtaget i 1997) Separatkloakering af fælleskloakerede områder foretages hovedsagelig for at optimere driften af renseanlæggene Kommunen udarbejder spildevandsplanen, som både skal leve op til miljøbeskyttelsesloven og de krav, som er opstillet i vandplanerne. Spildevandsforsyningen skal efterfølgende sørge for at udføre dette arbejde i praksis, således at kommunen, som er myndighed, overholder de af staten stillede krav. 3

4 Projektgruppe Lolland Forsyning Thomas Kjær Ingeniør / Projektleder Mobiltelefon: Malene Tach Teknisk designer / Projektmedarbejder 2 er for projektleder Mobiltelefon:

5 Projektgruppe Lolland Forsyning Per Andreasen Driftsleder Rådgiver: COWI A/S, Parallelvej Kongens Lyngby 5

6 Projektgruppe COWIs team Finn Kofoed Jensen Telefon: Mikael Pyndt Andersen Telefon:

7 Ny kloakering af Kragemose, Øster og Vester Nordlunde Program: 1. Baggrund for kloakeringen 2. Hvad går projektet ud på? 3. Hvad skal der ske ved de enkelte ejendomme? 4. Lolland Kommune orientere om myndighedens rolle 5. Tidsplan 6. Aftaler 7. Servitut 8. Pause 9. Spørgsmål 7

8 Baggrund for kloakeringen: Spildevandsplan Lolland Kommune har i samarbejde med Lolland Forsyning udarbejdet spildevandsplanen for: at gennemføre en optimering af renseanlægstrukturen i kommunen de mange små og utidssvarende renseanlæg skal nedlægges det medfører at mange fælleskloakerede områder skal separatkloakeres at gennemføre forbedret spildevandsrensning i det åbne land jf. loven fra 1997 det medfører at mange ukloakerede ejendomme skal kloakeres og andre skal selv lave lokal rensning Vandplaner Ny kloakering af Kragemose, Øster og Vester Nordlunde Naturstyrelsen har med udgangspunkt i Vandrammedirektivet og Lov om miljømål, udarbejdet vandplaner i slutningen af (Vandplanerne er blevet underkendte og pt. afventes en ny offentlig høring) Vandplanerne vil indeholder bindende tidsfrister for gennemførelse af spildevandindsatsen, som forventes at omfatter: Udpegning af forureningsfølsomme områder hvor ejendomme i det åbne land skal have forbedret rensning (ca ejendomme i Lolland Kommune) Udpegning af renseanlæg som skal nedlægges Udpegning af overløbsbygværker hvor udledningen skal reduceres Når vandplanerne er endelig vedtaget, skal spildevandsplanen revideres så den lever op til vandplanerne 8

9 Eksisterende forhold I fælleskloakerede kloakoplande afledes spildevand og regnvand i samme ledningsnet gennem trixanlæg (bundfældningtank) til vandløb Ejendomme i det åbne land (ejendomme der i dag ikke er tilsluttes det offentlige spildevandssystem), afleder spildevand via bundfældningstanke og dræn til vandløb Fremtidige forhold Fælleskloakerede kloakoplande (regn- og spildevand løber i samme ledning) skal separatkloakeres. Spildevand ledes via nye ledninger til rensning på renseanlægget i Søllested Regnvand skal fortsat ledes gennem det allerede eksisterende ledningsnet via udledningsbassiner og andre renseforanstaltninger til vandløb Ukloakerede ejendomme i det åbne land skal spildevandskloakeres. Spildevand ledes via nye ledninger til rensning på renseanlægget i Søllested. Regnvand afledes som hidtil. 9

10 Ny kloakering af Kragemose, Øster og Vester Nordlunde 10

11 Ny kloakering af Kragemose, Øster og Vester Nordlunde Hvad går projektet ud på? I områder hvor der i dag er kloakeret: Der etableres et nyt ledningssystem til spildevand Regnvand vil stadig løbe i de "gamle" ledninger I det åbne land (ejendomme der ikke tilsluttet det offentlige kloaksystem): I det åbne land etableres nye pumpestationer på de enkelte ejendomme Regnvand håndteres på egen grund må ikke tilsluttes spildevandsanlægget 11

12 Ny kloakering af Kragemose, Øster og Vester Nordlunde Hvad skal der ske ved de enkelte ejendomme? I områder hvor der i dag er kloakeret : Der etableres nyt spildevandsstik, der afsluttes umiddelbart indenfor skel i afproppet rør I det åbne land (ejendomme der ikke er tilsluttet det offentlige kloaksystem): Der etableres ny pumpestation og el-skab umiddelbart indenfor skel Alle nye anlægsdele placeres så dybt at spildevandet fra den enkelte ejendom selv kan "løbe". 12

13 Ny kloakering af Kragemose, Øster og Vester Nordlunde I områder hvor der i dag er kloakeret : I det åbne land (ejendomme der ikke er tilsluttet det offentlige kloaksystem): 13

14 Ny kloakering af Kragemose, Øster og Vester Nordlunde I områder hvor der i dag er kloakeret I det åbne land (ejendomme der ikke er tilsluttet det offentlige kloaksystem) 14

15 Ny kloakering af Kragemose, Øster og Vester Nordlunde 15

16 Ny kloakering af Kragemose, Øster og Vester Nordlunde Hvad skal grundejeren der i dag er tilsluttet det offentlige kloaksystem selv gøre? Spildevand fra parcellen skal tilsluttes det nye spildevandsstik Regnvand skal fortsat være tilsluttet det "gamle" ledningsanlæg Hvad skal grundejeren der i dag ikke er tilsluttet det offentlige kloaksystem selv gøre? Spildevand fra parcellen skal tilsluttes den nye pumpestation Bundfældningstank skal sløjfes Betale tilslutningsbidrag i hht. betalingsvedtægten. For en almindelig beboelse udgør beløbet pt ,50 kr. inkl. moms OBS: Regnvand skal fortsat nedsives eller afledes til eksisterende system. Alle betaler vandafledningsbidrag p.t. 56,35 kr. inkl. moms pr. m 3 samt et årligt gebyr på kr. 722,94 kr. Arbejdet skal udføres af autoriseret kloakmester! 16

17 Ny kloakering af Kragemose, Øster og Vester Nordlunde Lolland Kommune orienterer om myndighedens rolle 17

18 Lolland Kommune Teknik og Miljømyndighed 18

19 Spildevandsplan Lolland Kommune Spildevandsplan Spildevandsplanen udgør det retlige grundlag for kommunens administration af spildevandsområdet. Spildevandsplanen skal bl.a. indeholde oplysninger om: Eksisterende og planlagte kloakoplande Hvordan spildevand og regnvand fra ejendommene skal være tilsluttet - om det skal afledes til en fællesledning eller til en separat spildevandsledning og en regnvandsledning Hvilke ændringer der skal foretages 19

20 Separatkloakering Eksisterende fælleskloakerede oplande ændres til separatkloakerede oplande Spildevand og regnvand skal afledes til offentlig kloak i to separate ledninger Lolland Forsyning etablerer tilslutningsstik til spildevand Lolland Kommune sender et brev om hvornår tilslutningen skal være gennemført 20

21 Nykloakering Ukloakerede ejendomme ændres til spildevandskloakerede oplande Spildevandet skal afledes til offentlig kloak i en spildevandsledning Lolland Forsyning etablerer et tilslutningsstik til spildevand Regnvand kan afledes som hidtil Lolland Kommune sender et brev om hvornår tilslutningen skal være gennemført 21

22 Økonomi Kloakarbejde på egen grund Der skal betales tilslutningsbidrag ved kloakering Grundejeren skal selv afholde udgifter til kloakarbejde på egen grund Skats servicefradrag (håndværkerfradrag) for arbejdsløn er ved at blive genindført Pensionister kan søge om at indefryse udgifter i forbindelse med kloakering og separatkloakering (f.eks. grundejerens udgifter til en kloakmester.) Evt. personligt tillæg til f.eks. pensionister, hvis muligheder for banklån og kreditforeningslån er udtømt Der skal ikke betales tilslutningsbidrag ved separatkloakering 22

23 Tilslutning til Lolland Forsynings kloakledninger Brev med påbud fra Lolland Kommune om separering af eksisterende kloakledninger på egen grund og tilslutning til Lolland Forsynings tilslutningsstik: 1. Der fastsættes en dato for hvornår tilslutningen skal være gennemført 2. Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester 3. Hvis der er en septictank skal den sløjfes eller ændres til gennemløbsbrønd 4. Kloakmesteren skal færdigmelde arbejdet til Lolland Forsyning og - Kommune og fremsende en kloaktegning til kommunen 23

24 Adskillelse af regnvand og spildevand Spildevand skal afledes til offentlig spildevandsledning Regnvand må ikke ledes til spildevandsledningen Regnvand kan enten afledes til offentlig regnvandsledning eller håndteres på egen grund (f.eks. nedsives, eller opsamles) 24

25 Faskiner Etablering af faskiner Ifølge loven skal man ansøge om tilladelse til at nedsive regnvand i faskiner Etableringen og dimensioneringen sker på grundejerens eget ansvar Det er vigtigt at overholde afstandskrav til bygninger, skel, vandboringer, vandløb mv. Faskiner må ikke medføre overfladisk afstrømning og give gener for naboarealer Der må ikke nedsives på forurenede grunde Se Teknologisk Instituts hjemmeside om Nedsivning af regnvand i faskiner Faskiner 25

26 Lokal afledning af regnvand (LAR) Idéer fra Haveselskabets hjemmeside: 26

27 Tidsplan Ny kloakering af Kragemose, Øster og Vester Nordlunde Fra medio maj Medio maj Juli 2013 November 2013 Januar 2014 Juli 2014 Borgermøde Indgåelse af aftaler med borgere om placering af brønd og el-tavle på grunden i Øster og Vester Nordlunde (p.t. er arbejdet i gang i Kragemose) Anlægsarbejdet i Kragemose forventes at gå i gang. Anlægsarbejdet i Øster- og Vester Nordlunde forventes at gå i gang Anlægsarbejdet forventes afsluttet Brev om pligt til at tilslutte sig kloak Betaling af tilslutningsbidrag Tilslutning skal være udført 27

28 Ny kloakering af Kragemose, Øster og Vester Nordlunde Indgåelse af aftaler hvor der ikke i dag er etableret offentlig kloak Lolland Forsyning har brug for: Ret til fysisk at udføre anlægsarbejde på ejendommen. Ret til at have pumpebrønde og el-skab placeret permanent i ejendommens areal. Tinglysning af servitut til sikring af pumpebrønde og el-skab. 28

29 Ny kloakering af Kragemose, Øster og Vester Nordlunde Servitut Lolland Forsyning tinglyser servitut til sikring af pumpebrønde og til el-skab Skitse udfærdiges på grundlag af projektmateriale. Servitutten rundsendes til lodsejere til underskrivelse. Efter afslutning af arbejdet revideres skitse på grundlag indmåling 29

30 Ny kloakering af Kragemose, Øster og Vester Nordlunde PROCEDURE VED DRIFTSFORSTYRRELSER 30

31 31

32 32

33 33

34 Ny kloakering af Kragemose, Øster og Vester Nordlunde SLUT PÅ PRÆSENTATIONEN 34

35 Ny kloakering af Kragemose, Øster og Vester Nordlunde PAUSE Øl og vand 35

36 Ny kloakering af Kragemose, Øster og Vester Nordlunde 36

Lolland Forsyning A/S. Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2

Lolland Forsyning A/S. Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2 Lolland Forsyning A/S Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2 Program Velkommen! v/per Søndergaard, Lolland Forsyning A/S Præsentation af deltagere kommune,

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L.

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L. Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L. Program Velkommen ved Lolland Forsyning Orientering om projektet Tidsplan Hvad betyder det

Læs mere

Velkommen til informationsmøde

Velkommen til informationsmøde 1 Velkommen til informationsmøde Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 19.00 Guderup Forsamlingshus Kloakseparering, Guderup, Etape 3.2 Program 2 1. Velkomst og indledning ved Lisbeth Rasmussen Hansen, Sønderborg

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården

Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården Aftenens program - Velkomst og indledning ved Peter B. Andreasen, direktør Langeland Forsyning - Kloakering af sommerhusområderne

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering af din ejendom Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering i det åbne land Der er stadig flere tusinde ejendomme i Guldborgsund

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 INDLEDNING...3 2 MÅLSÆTNINGER...5 3 FREMTIDIGE TILTAG I TÅRNBY KOMMUNE...7 3.1 NYANLÆG OG OMBYGNING

Læs mere

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013 Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 Borgermøde 23. maj 2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan 2013-2024, principper og

Læs mere

Kloakseparering Faxe Ladeplads. Grundejermøde. 4. marts 2015

Kloakseparering Faxe Ladeplads. Grundejermøde. 4. marts 2015 Kloakseparering Faxe Ladeplads Grundejermøde 4. marts 2015 Program 1.Orientering om forslaget 2.Orientering om kloakseparering 3.Spørgsmål og dialog 4.Opfølgning og afslutning Korte opklarende spørgsmål

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Ca. 60 lodsejere/medejere, som repræsenterede 42 ejendomme ud af de aktuelle 60 ejendomme i projektet

Ca. 60 lodsejere/medejere, som repræsenterede 42 ejendomme ud af de aktuelle 60 ejendomme i projektet Bonnerup Consult ApS Fynsvej 56 5500 Middelfart Email: info@bonnerup.net Tlf. 64 40 08 10 www.bonnerup.net Mødereferat Møde vedr.: Orienteringsmøde for lodsejerne i forbindelse med kloakering i det åbne

Læs mere

INDHOLDET AF MØDET I DAG

INDHOLDET AF MØDET I DAG VELKOMMEN INDHOLDET AF MØDET I DAG Dagsorden: Et par ord om Herning Vand og Herning Kommune, roller, hvem og hvad Strategi for kloakfornyelse i Herning Det planmæssige grundlag (Tillæg nr. 18 til gældende

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014 Kloakfornyelse i Svejstrup Borgermøde 12. august 2014 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal Favrskov Spildevand

Læs mere

Spildevandsplan 2014-2018

Spildevandsplan 2014-2018 Spildevandsplan 2014-2018 Udgivelse: 15. september 2014 Fagcenter: Natur, Miljø og Trafik Dok.nr.: 306-2014-3575 1 1 VELKOMMEN TIL ODSHERRED KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 2014-2018 5 1.1 FORORD... 5 1.2 INDLEDNING...

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1 Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Dagsorden 1. Indledning 2. Spildevandsplan 3. Ny renseanlægsstruktur 4. Projektomfang

Læs mere

Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej

Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej Borgermøde 10. oktober 2013 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4 Indholdsfortegnelse: 1 Resume... 4 2 Indledning... 5 2.1 Spildevandsplan 2016-2021... 5 2.2 Opbygning af planen og læsevejledning... 5 2.3 Offentlig høring... 5 2.4 Formål med spildevandsplanen... 6 2.5

Læs mere

Separatkloakering i dit område

Separatkloakering i dit område Separatkloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område separatkloakeres. Det nye kloaksystem vil blive udført som separatsystem,

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt

Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt Bilag 3 Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt 29. Januar 2015 SIDE 1 Hvorfor skal Rågeleje-Udsholt kloakeres? Kloakeringen sker iht. tillæg 4 og 5 til Gribskov Kommunes spildevandsplan 2013-2017

Læs mere