Tekniske korrektioner. Budget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tekniske korrektioner. Budget 2015-2018"

Transkript

1 Tekniske korrektioner Budget

2 Tekniske korrektioner budget Udvalg Nr. Tekst T101 Tjenestemandspensioner og genforsikring -0,833-0,977-2,022-2,047 T102 Konsekvenser af handle- og betalingsansvar indenfor handicap- og psykiatriområdet 0,325 0,325 0,325 0,325 T103 Adresseregister 0,420 0,260 0,260 0,260 T104 Administrationsudgifter på socialområdet -0,080 0,055 0,055 0,055 T105 Støtte til opførelse af boliger - driftsstøtte -0,490-0,490-0,490-0,490 T107 Mødediæter -0,100-0,100-0,100-0,100 T109 Folketingsvalg ,300 0,000 0,000 0,000 T110 Kommunalvalg ,000 0,000 0,195-0,875 T111 Rådhuset i Grenaa - drift og vedligeholdelse 0,350 0,350 0,350 0,350 T112 Administrationsbygningen i Glesborg - varmeudgifter 0,120 0,120 0,120 0,120 T113 Huslejeindtægt Sønderport 6, Grenaa -0,140-0,140-0,140-0,140 T114 Fotokopi og trykning -0,300-0,300-0,300-0,300 T115 Porto -0,500-0,500-0,500-0,500 T116 Arbejdsskader 1,722 1,722 1,722 1,722 T117 Selvforsikring -0,600-0,600-0,600-0,600 T118 KL-kontingent -0,220-0,220-0,220-0,220 T119 Finansiering af 2 nuværende stillinger i Vej og Ejendom 1,200 1,200 1,200 1,200 T121 Husleje GD-grunden 0,302 0,302 0,302 0,302 T122 Rehabiliteringsteam - administrative udgifter 1,320 1,320 1,320 1,320 T123 Sygedagpenge indtægtspulje - færre indtægter pga. lavere sygefravær 0,437 0,437 0,437 0,437 T124 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 0,312 0,435 0,519-0,969 T125 Ejendomsoplysninger 0,375 0,400 0,400 0,400 T126 Sygedagpengerefusion på andre områder end administrationen 0,069 0,069 0,069 0,069 Total 3,989 3,668 2,902 0,319 Hovedtotal 3,989 3,668 2,902 0,319

3 Nummer: T101 Korrektionen vedrører: Tjenestemandspensioner og genforsikring Udgifter 0,936 0,863-0,229-0,414-1,768-1,841-1,793-1,633 Netto -0,833-0,977-2,022-2,047 let af kommunale tjenestemænd, der overgår til pension, forventes at stige i 2015 og overslagsår. Kommunens udgifter til tjenestemandspension stiger hermed, da afgangen fra tjenestemandssystemet (dødsfald) ikke ventes at stige i samme takt. Stigningen i 2015 og 2016 er større end hidtil antaget, mens den omvendt er lidt mindre i 2017 og Udgiftsstigningen mere end opvejes af indtægter fra genforsikringen. ne ventes i 2015 og overslagsår at ligge 1,6-1,8 mio. kr. over det hidtil forventede niveau. Tallene er fremkommet ved en individuel vurdering af hver enkelt tjenestemandspensionssag. Samlet giver dette en nettokorrektion på -0,8 mio. kr. i 2015 og mellem -1,0 og -2,0 mio. kr. i overslagårene. I skemaet herunder ses de samlede forventede udgifter og indtægter vedr. tjenestemandspensioner. (2015-priser) Udgifter Udbet.tjenestemandspension 26,111 26,876 27,086 26,901 Genforsikringspræmie 6,321 5,907 4,964 4,964 Genforsikring, udbetaling -16,029-16,575-17,001-16,841 Netto 16,403 16,208 15,049 15,024 Genforsikring Kommunen har tegnet genforsikring for sine forpligtelser vedr. tjenestemandspension i Sampension. Forsikringspræmien betales, så længe tjenestemanden er i kommunal tjeneste. Side 1 af 30

4 Ved pensionering ophører betaling af præmien, og forsikringsselskabet påbegynder udbetaling af forsikringssummen til kommunen. Genforsikringen dækker typisk 50-75% af kommunens udgifter til tjenestemandspensionen. Side 2 af 30

5 Nummer: T102 Korrektionen vedrører: Konsekvenser af handle- og betalingsansvar indenfor handicap- og psykiatriområdet Udgifter 0,325 0,325 0,325 0,325 Netto 0,325 0,325 0,325 0,325 0,5 0,5 0,5 0,5 Den 1. januar 2011 trådte nye regler i kraft vedrørende handleforpligtigelse og mellemkommunal refusion på borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet. På baggrund heraf blev der i forbindelse med vedtagelsen af budget 2011, grundet en forventning om at antallet af sager, der kunne afgives til fremmede kommuner, ville blive større end antallet af sager, hvor Norddjurs Kommune overtog handleforpligtigelsen, indregnet en helårlig besparelse svarende til ca. en ½ fuldtidsstilling. Norddjurs Kommune er i høj grad en salgskommune, som har mange institutioner og tilbud, og hvor der gøres en aktiv indsats for at forebygge ledige pladser/boliger. De ændrede regler om handleforpligtelsen har vist sig administrativt at medføre et merarbejde i forhold til blandt andet hyppigere korrespondance vedrørende salg og besvarelse af spørgsmål vedrørende takster, udredning af sager, fremskaffelse af dokumentation for leveret hjælp mv. Der har blandt kommunerne også i Norddjurs været en stigende tendens til at følge op i de sager, hvor man er handle- og betalingskommune. Dette har medført, at sagsbehandlerne både udfører tættere opfølgning i sager, hvor Norddjurs Kommune er handlekommune i andre kommuner samt behandler henvendelser fra andre kommuner, som har handle- og betalingsforpligtigelsen i sager, hvor borgere har ophold i Norddjurs Kommune. Det drejer sig især i sager, hvor behovet for hjælp er på ca. 15 timer, som kan nedbringes og dermed kan medføre, at Norddjurs Kommune bliver handle- og betalingskommune. Omregnet til medfører lovændringen en merudgift på ca. 0,5 fuldtidsstilling, svarende til ca. 0,225 mio. kr. pr. år. Desuden kan der siden lovændringen trådte i kraft konstateres en årlig merudgift til befordringsgodtgørelse på ca. 0,1 mio. kr. Side 3 af 30

6 Samlet set medfører lovændringen en årlig merudgift på ca. 0,325 mio. kr. Side 4 af 30

7 Nummer: T103 Korrektionen vedrører: Adresseregister Udmøntning på PSP-element/Omkostningssted: Artskonto: Udgifter 0,420 0,260 0,260 0,260 Netto 0,420 0,260 0,260 0,260 1,0 0,6 0,6 0,6 KL og regeringen indgik i oktober 2012 en aftale om at skabe bedre grunddata, herunder ét autoritativt register for adresser. Der skal bl.a. tilføjes en lang række nye adresser og de oplysninger, der ligger i adresseregistret, skal være af en høj kvalitet. Adresserne spiller en fundamental rolle som fælles reference, der benyttes på tværs af forvaltningsområder og sektorer. En adresses beliggenhed er i forbindelse med mange myndighedsopgaver en vigtig oplysning. Også i den private sektor udgør data om adresser en kritisk ressource ift. rationelle processer, effektiv transport samt logistik. Kommunerne er efter BBR-loven ansvarlige for, at adresseregisteret er opdateret, er uden fejl og er aktuelt. Medio 2013 er der godkendt en implementeringsplan for adresseprogrammet. Den kommunale opgave med at supplere og kvalitetssikre adressebestanden er fordelt i forholdstallene 10:60:30 over Opgaven har ikke tidligere været indarbejdet i Norddjurs Kommunes budget. Udover opgaven med supplering og kvalitetssikring af adresserne tilføres kommunerne en blivende meropgave med vedligeholdelse af adresseregisteret. Vedligeholdelsesopgaven er vigtig for, at både offentlige og private brugere har korrekte adresseoplysninger. Side 5 af 30

8 Nummer: T104 Korrektionen vedrører: Administrationsudgifter på socialområdet Udmøntning på PSP-element/Omkostningssted: Artskonto: Udgifter -0,080 0,055 0,055 0,055 Netto -0,080 0,055 0,055 0,055 Udgifterne på adm. socialområdet, der hovedsageligt omfatter socialchefens løn, har hidtil været budgetteret for lavt. Samtidig står der på kontoen et overført mindreforbrug fra tidligere år, der har været brugt af til løbende at bringe balance i budgettet. Med korrektionen overføres resten af dette mindreforbrug fra tidligere år til kassen i 2015 samtidig med, at der bringes balance i budgettet for den løbende drift. Endelig afsættes et engangsbeløb på 0,05 mio. kr. på kontoen til diverse fremtidige udgifter. Beregning af korrektionen i 2015 (mio. kr.): Mindreforbrug overført fra 2013 til ,240 Dækning af oprind. budgetunderskud ,055 Dækning af oprind. budgetunderskud ,055 Afsættes til diverse udgifter på kontoen (engangsbeløb) 0,050 Korrektion ,080 I overslagsårene svarer korrektionen til den hidtidige underbudgettering af socialchefens løn, således at budgettet bringes i balance. Side 6 af 30

9 Nummer: T105 Korrektionen vedrører: Støtte til opførelse af boliger - driftsstøtte Udgifter -0,490-0,490-0,490-0,490 Netto -0,490-0,490-0,490-0,490 Kommunens udgift til støtte af boligbyggeri er faldet. Det skyldes, at der ikke etableres nye lignende boligstøtteordninger samtidig med, at nogle af de tidligere lån vedr. boligstøtte er blevet indfriet. De støtteordninger som kommunen tidligere har haft udgifter på, bortfalder i takt med at lånene indfries. Det har eksempelvis været støtteordninger til private andelsboliger. Udgiften i 2015 og overslagsår ventes at ligge på niveau med 2014, dvs. ca. 0,9 mio. kr. pr. år. Støtte til opførelse af boliger budget og forbrug Oprind. budget 1,263 1,296 1,319 Korr. Budget 1,198 1,296 1,319 Forbrug 1,098 1,294 0,944 Side 7 af 30

10 Nummer: T107 Korrektionen vedrører: Mødediæter Udgifter -0,100-0,100-0,100-0,100 Netto -0,100-0,100-0,100-0,100 Udgifterne til mødediæter til medlemmer af diverse råd og nævn har de seneste år udvist en faldende tendens som følge af mindre mødeaktivitet/færre deltagere end forventet. Niveauet i 2015 og overslagsår ventes at ligge på 0,3 mio. kr., dvs. lidt højere end i 2013, hvor udgifterne var særligt lave. Mødediæter budget og forbrug Oprind. budget 0,689 0,552 0,382 Korr. budget 0,339 0,452 0,382 Forbrug 0,361 0,343 0,255 Side 8 af 30

11 Nummer: T109 Korrektionen vedrører: Folketingsvalg 2015 Udgifter 0, Netto 0, Udgifterne til afholdelse af valg i Norddjurs Kommune er generelt steget som følge af flere valgsteder, øget bemanding på valgstederne samt højere diæter til de valgtilforordnede. Udgifterne til de kommende valg ventes derfor at ligge på niveau med kommunalvalget i 2013 ekskl. ekstraordinære udgifter til bl.a. stemmebokse og PC ere ved valget i Disse udgifter udgjorde ca. 0,2 mio. kr. af de samlede udgifter på 1,3 mio. kr., og udgifterne til de kommende valg ventes derfor at ligge på 1,1 mio. kr. Det oprindelige budget på 0,8 mio. kr. for det folketingsvalg, der ventes afholdt i 2015, justeres i overensstemmelse hermed. Folketings- og kommunalvalg 2011 hhv budget og forbrug 2011 Folketingsvalg Kommunalvalg Oprind. budget 0, Korr. budget 0, ,881 Forbrug 0, ,300 Side 9 af 30

12 Nummer: T110 Korrektionen vedrører: Kommunalvalg 2017 Udgifter 0 0 0,195-0,875 Netto 0 0 0,195-0,875 Udgifterne til afholdelse af valg i Norddjurs Kommune er generelt steget som følge af flere valgsteder, øget bemanding på valgstederne samt højere diæter til de valgtilforordnede. Udgifterne til de kommende valg ventes derfor at ligge på niveau med kommunalvalget i 2013 ekskl. ekstraordinære udgifter til bl.a. stemmebokse og PC ere ved valget i Disse udgifter udgjorde ca. 0,2 mio. kr. af de samlede udgifter på 1,3 mio. kr., og udgifterne til de kommende valg ventes derfor at ligge på 1,1 mio. kr. Det oprindelige budget på 0,9 mio. kr. for kommunalvalget i 2017 justeres i overensstemmelse hermed. I 2018 nulstilles budgettet, da der ikke afholdes kommunalvalg det år. Folketings- og kommunalvalg 2011 hhv budget og forbrug 2011 Folketingsvalg Kommunalvalg Oprind. budget 0, Korr. budget 0, ,881 Forbrug 0, , januar 2017 Side 10 af 30

13 Nummer: T111 Korrektionen vedrører: Rådhuset i Grenaa - drift og vedligeholdelse Udgifter 0,350 0,350 0,350 0,350 Netto 0,350 0,350 0,350 0,350 Udgifterne til drift og vedligeholdelse af rådhuset i Grenaa har i flere år været større end budgettet, og navnlig har der været ubalance på el-kontoen. Det forventes at den samlede udgift i 2015 og overslagsår vil ligge på niveau med Det oprindelige budget på 2,9 mio. kr. korrigeres derfor med 0,4 mio. kr. til 3,3 mio. kr. Rådhuset i Grenaa budget og forbrug Oprind. budget 3,206 3,249 3,107 Korr. budget 3,199 2,930 3,365 Forbrug 3,626 3,364 3,313 Side 11 af 30

14 Nummer: T112 Korrektionen vedrører: Administrationsbygningen i Glesborg - varmeudgifter Udgifter 0,120 0,120 0,120 0,120 Netto 0,120 0,120 0,120 0,120 Af hensyn til arbejdsmiljøet har det været nødvendigt at hæve temperaturen på kontorerne i Glesborg med øgede varmeudgifter til følge. Den øgede varmeregning ventes ikke at kunne afholdes inden for det eksisterende budget på 1,4 mio. kr., der derfor korrigeres med 0,1 mio. kr. i 2015 og overslagsår Administrationsbygningen i Glesborg budget og forbrug Oprind. budget 1,298 1,311 1,385 Korr. budget 1,295 1,373 1,486 Forbrug 1,352 1,445 1,751 Side 12 af 30

15 Nummer: T113 Korrektionen vedrører: Huslejeindtægt Sønderport 6, Grenaa Udgifter -0,140-0,140-0,140-0,140 Netto -0,140-0,140-0,140-0,140 Den kommunale bygning Sønderport 6 i Grenaa rummer to lejemål. Den samlede lejeindtægt vil i 2015 og overslagsår svare til niveauet i Budgettet korrigeres i overensstemmelse hermed. Huslejeindtægt Sønderport 6 - budget og forbrug Korr. budget (= oprind. budget) -0,167-0,171-0,174 Forbrug (indtægt) -0,304-0,311-0,317 Side 13 af 30

16 Nummer: T114 Korrektionen vedrører: Fotokopi og trykning Udgifter -0,300-0,300-0,300-0,300 Netto -0,300-0,300-0,300-0,300 Udgifterne til fotokopi og trykning varierer fra år til år, men har de senere år dog generelt befundet sig på et lavere niveau end budgetteret. En del af variationen skyldes store fakturaer, der falder ujævnt over årerne. Således udgør alene forbruget i 1. kvt % af forbruget i hele At forbruget ikke ventes at falde yderligere skyldes et generelt stigende behov for fysiske tryk kombineret med øget fokus på kvaliteten af det trykte materiale. Forbruget i 2015 og overslagsår forventes således at ligge på ca. 1,4 mio. kr. Fotokopi og trykning budget og forbrug Oprind. budget 1,677 1,677 1,677 Korr. budget 1,277 1,677 1,677 Forbrug 1,253 1,331 1,094 Side 14 af 30

17 Nummer: T115 Korrektionen vedrører: Porto Udgifter -0,500-0,500-0,500-0,500 Netto -0,500-0,500-0,500-0,500 Forvaltningens udgift til porto er faldet over de seneste år, bl.a. som følge af overgangen til elektroniske postløsninger, primært doc2mail. Den overvejende del af rationaliseringsgevinsterne ved overgang til elektronisk post er derfor allerede afspejlet i forbruget i De blivende udgifter forbundet med kommunens forsendelser vedrører dels behandling af de elektroniske forsendelser, og dels fortsat udsendelse af fysisk post til de borgere, der er blevet fritaget for oprettelse af elektronisk postkasse. I disse tilfælde vil brevene blive udsendt via doc2mail-systemets fjernprintløsning, hvor KMD varetager forsendelsen. På baggrund af udviklingen i første kvartal 2014 forventes forbruget i 2015 og overslagsår at stabilisere sig på et niveau lidt over forbruget i Budgettet korrigeres således med 0,5 mio. kr. i 2015 og overslagsår til i alt 1,281 mio. kr. årligt. Porto budget og forbrug Oprind. budget 2,033 1,781 1,781 Korr. budget 1,594 1,181 1,451 Forbrug 1,659 1,528 1,211 Side 15 af 30

18 Nummer: T116 Korrektionen vedrører: Arbejdsskader Udgifter 1,722 1,722 1,722 1,722 Netto 1,722 1,722 1,722 1,722 Udgifterne til arbejdsskadeerstatninger er vanskelige at forudsige, da få, store sager kan have stor indflydelse på det samlede udgiftsniveau. Som det fremgår af nedenstående tabel, har udgifter i tre af de fire seneste regnskabsår dog bevæget sig relativt moderat. Set over hele fireårsperioden har den gennemsnitlige udgift ligget på 4,1 mio. kr., hvilket antages at være det niveau, arbejdsskadeudgifterne vil bevæge sig omkring i perioden Norddjurs Kommune har hidtil haft modsvarende indtægter fra 80%-ordningen (genforsikringsordning), overtaget fra den gamle Grenaa Kommune. Denne ordning er ophørt med udgangen af Det er derfor nødvendigt at tilpasse det oprindelige budget på 2,4 mio. kr., så det afspejler de forventede udgifter i 2015 og overslagsår, dvs. 4,1 mio. kr. Trods denne udvidelse af budgettet er der dog ingen tvivl om, at selvforsikring på arbejdsskadeområdet fortsat er en økonomisk gevinst for kommunen. Arbejdsskader budget og forbrug, ekskl. indtægter fra genforsikringsordning Oprind. budget (ekskl. indtægter) 0,822 1,606 1,606 2,406 Korr. budget (ekskl. indtægter) 4,122 2,506 4,267 2,406 Forbrug (ekskl. indtægter) 4,626 2,607 4,864 4,413 Side 16 af 30

19 Nummer: T117 Korrektionen vedrører: Selvforsikring Udgifter -0,600-0,600-0,600-0,600 Netto -0,600-0,600-0,600-0,600 Der har siden 2012 været afsat en central pulje på 1,0 mio. kr. til dækning af forsikringsskader for så vidt angår hærværk, indbrud og tyveri fra kommunens institutioner og administrationsbygninger. For aftaleenhederne gælder en selvrisiko på kr. pr. sag; resten kan søges dækket af den centrale pulje. På baggrund af de første to år med ordningen har dækningsbehovet vist sig at ligge lavere end først antaget. Den oprindelige pulje på 1,0 mio. kr. reduceres derfor til et forventet selvforsikringsbehov på 0,4 mio. kr. i 2015 og overslagsår. Selvforsikringspulje oprindeligt budget og forbrug* ** Afsat pulje 1,000 1,000 Forbrug* 0,284 0,398 Noter: * Erstatningsbeløb afregnes via budgetomplaceringer. Der optræder således ikke et egentligt forbrug i regnskabet, men i stedet et korrigeret budget for puljen. ** 2013 er inkl. erstatninger på i alt 0,150 mio. kr., der er afregnet som korrektion i f.m. overførselssagen. Side 17 af 30

20 Nummer: T118 Korrektionen vedrører: KL-kontingent Udgifter -0,220-0,220-0,220-0,220 Netto -0,220-0,220-0,220-0,220 Udgiften til KL-kontingent er faldet svagt de senere år samtidig med, at budgettet løbende er blevet fremskrevet. Kontingentet ventes i 2015 og overslagsår at ligge på niveauet for 2013 og 2014, dvs. ca. 1,3 mio. kr., og det oprindelige budget på 1,5 mio. kr. korrigeres i overensstemmelse hermed. KL-kontingent korrigeret budget og forbrug Oprind. budget 1,399 1,435 1,461 Korr. budget 1,352 1,435 1,298 Forbrug 1,352 1,338 1,298 Side 18 af 30

21 Nummer: T119 Korrektionen vedrører: Finansiering af 2 nuværende stillinger i Vej og Ejendom Udgifter 1,200 1,200 1,200 1,200 Netto 1,200 1,200 1,200 1, Kommunalbestyrelsen godkendte i mødet den 20. august 2013 et oplæg til styrket indsats i forhold til byggerådgivning og energi. Kommunalbestyrelsesbeslutningen indebærer, at 2 stillinger skal finansieres af årets projekter, hvilket betyder at: der er tilsvarende færre midler fra puljerne til udførelse af energi- og bygningsvedligeholdelsesprojekter, der er varierende mulighed for finansiering af de 2 stillinger afhængigt af, hvor meget der bliver afsat på budgettet de enkelte år, der er risiko for manglende og uhensigtsmæssig kontinuitet i de pågældende stillinger, der bruges en del ressourcer på administration af betalingsordningen. Det er mere hensigtsmæssigt, at indsatsen betales via konto 6 fremfor finansiering på de forskellige projekter. Side 19 af 30

22 Nummer: T121 Korrektionen vedrører: Husleje GD-grunden Udgifter 0,302 0,302 0,302 0,302 Netto 0,302 0,302 0,302 0, Kommunalbestyrelsen har på møde den 17. juni 2014 i sag nr. 16 godkendt, at der ydes kapitaltilskud til byggeri på GD-grunden. Der vil både blive bygget lejligheder og etableret erhvervslejemål. har på møde den 11. marts 2014 tilkendegivet, at Norddjurs Kommune vil leje en del af erhvervslejemålet såfremt det ikke bliver lejet ud andre formål. Det drejer sig om leje af 300 m 2. Udgiften hertil kan opgøres til 300 m 2 x kr. pr. m 2 pr. år. Side 20 af 30

23 Nummer: T122 Korrektionen vedrører: Rehabiliteringsteam - administrative udgifter Udgifter 1,320 1,320 1,320 1,320 Netto 1,320 1,320 1,320 1,320 1,5 1,5 1,5 1,5 Med virkning fra 1. januar 2013 har alle kommuner etableret et tværfagligt rehabiliteringsteam. Teamet skal behandle sager om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension, så det blandt andet sikres, at alle borgere i ressourceforløb får en skræddersyet og tværfaglig indsats på tværs af beskæftigelses-, social-, uddannelses- og sundhedsområdet. Rehabiliteringsteamet har en tværfaglig sammensætning med repræsentanter fra relevante dele af kommunen, herunder: Beskæftigelsesområdet Socialområdet, herunder socialpsykiatrien Sundhedsområdet Undervisningsområdet (skal kun være repræsenteret, hvis det er relevant). Derudover sidder der en repræsentant fra regionen med i teamet en såkaldt sundhedskoordinator som fx kan være en socialmediciner. I Norddjurs Kommune består rehabiliteringsteamet af repræsentanter fra fem dele af forvaltningen samt den regionale sundhedskoordinator. I 2015 er der planlagt 47 møder i teamet. De administrative udgifter i forbindelse med rehabiliteringsteamet fremgår af tabellen nedenfor. Side 21 af 30

24 Årlig administrative udgifter til rehabiliteringsteam (mio. kr., 2015 pl): Repræsentant for: Sygedagpenge 0,123 Kontanthjælp 0,123 Myndighedsområdet 0,123 Sundhed og omsorg 0,123 Ungdommens Uddannelsesvejledning 0,123 = Kommunal repræsentation i alt 0,615 Regional sundhedskoordinator 0,705 = Adm. udgifter til rehabiliteringsteam i alt pr. år 1,320 I beregningen er lagt til grund, at der afholdes 47 møder pr. år, og at der afsættes en hele mødedag samt en halvdags forberedelse svarende til i alt 11 timer pr. mødegang. Kompensationsbeløbet for mødedeltagelse fastsættes til 238,00 kr. pr time (2015 pl). Taksten til regional sundhedskoordinator skønnes at udgøre ca kr. pr. mødegang incl. forberedelse. Staten har i 2012 og 2013 afsat midler til opstartsstøtte ved implementering af rehabiliteringsteams i pulje til støtte af etablering af rehabiliteringsteam, hvoraf Norddjurs Kommune har fået bevilget 0,361 mio. kr. Derudover er kommunerne ikke blevet kompenseret af staten for udgifter i forbindelse rehabiliteringsteamet. Staten har skønnet, at de kommunale merudgifter til rehabiliteringsteams kan finansieres gennem en omprioritering af eksisterende midler, særligt udgifter til lægeerklæringer. KL har været stærkt uenig i statens skøn for de kommunale udgifter til rehabiliteringsteams. 1.januar 2015 Side 22 af 30

25 Nummer: T123 Korrektionen vedrører: Sygedagpenge indtægtspulje - færre indtægter pga. lavere sygefravær Udgifter ,437 0,437 0,437 0,437 Netto 0,437 0,437 0,437 0,437 I sin egenskab af arbejdsgiver bliver kommunen kompenseret af staten ved langtidssygemelding blandt ansatte, der modtager løn under sygdom. Kompensationen svarer til sygedagpengesatsen og kan søges ved sygemelding udover 30 dage. For ansatte i administrationen opsamles denne kompensation/refusion centralt i sygedagpenge-indtægtspuljen på hovedkonto 6, mens den for kommunens øvrige ansatte kanaliseres ud til de respektive aftaleenheder. På sygedagpenge-indtægtspuljen under økonomidirektøren budgetteres der med denne indtægt, og budgettet har (bortset fra P/L-regulering) ligget fast i perioden ne er dog faldet mærkbart i samme periode, hvilket kan tilskrives flere forhold: Generelt fald i sygefravær I perioden har der været et generelt fald i sygefraværet blandt kommunens administrative medarbejdere. Omregnet til dagsværk (=fuldtidsstilling) er det gennemsnitlige antal sygedage pr. medarbejder således faldet fra 12,8 dage i 2011 til 8,9 i 2012 og 8,1 i Det er ikke opgjort, hvor meget af denne reduktion, der vedrører langtidssyge. Da langtidssygemeldinger normalt bidrager væsentligt til gennemsnitstallene for sygefravær, må det dog formodes, at der har været en mærkbar nedgang i dette, og dermed sygedagpengerefusionerne. Udvidelse af arbejdsgiverperioden Med virkning fra blev arbejdsgiverperioden udvidet fra 21 til 30 dage. Arbejdsgiverperioden er perioden i starten af et sygdomsforløb, hvor arbejdsgiveren ikke bliver kompenseret af staten. Ved udvidelse af perioden har kommunen derfor mistet sygedagpenge i op til 9 dage for hver langtidssygemelding. Kommunerne blev ikke kompenseret (via bloktilskuddet) ved denne forringelse af refusionsordningen, og på tidspunktet for ændringen vurderede forvaltningen, at indtægtsbudgettet fortsat kunne overholdes. Side 23 af 30

26 Ny ordning vedr. 56-ansatte Norddjurs Kommune besluttede med virkning fra , at sygedagpengerefusionen for ansatte i administrationen med en 56-aftale skulle tilgå den aftaleenhed, hvor pågældende var ansat, og således ikke tilfalde sygedagpengepuljen. En 56-aftale giver mulighed for refusion fra første sygedag og kan indgås for lønmodtagere med en kronisk eller en langvarig lidelse, der skønnes at give mindst 10 fraværsdage på et år. Budgettet blev ikke reguleret ved denne ændring af hidtil gældende retningslinjer. Sygedagpengereformen Sygedagpengereformen har med virkning fra indflydelse på indtægterne til sygedagpenge-indtægtspuljen. Reformen indebærer, at sygemeldte efter 5 måneders sygdom skal udredes med henblik på, om de skal overgå til et jobafklaringsforløb eller forblive sygemeldt på uændrede vilkår. For personer, der overgår til et sådant afklaringsforløb, vil refusionen modsvare niveauet for kontanthjælp, så længe ansættelsesforholdet fortsætter og personen er i jobafklaringsforløbet. Dette beløb vil typisk være mindre end sygedagpengerefusionen, og staten har vurderet, at det samlede tab af refusion for alle landets arbejdsgivere vil udgøre ca. 50,0 mio. kr. i 2015 og frem. På baggrund heraf kan refusionstabet vedr. ansatte i administrationen i Norddjurs Kommune anslås til 0,01 mio. kr. årligt. Det er uklart, hvor meget de ovennævnte forhold hver især har bidraget til nedgangen i sygedagpengeindtægter. Af nedenstående ses udviklingen fra 2011 til Fra 2011 til 2012, hvor arbejdsgiverperioden blev forlænget fra dage, faldt indtægterne med 0,268 mio. kr. I samme periode registreredes imidlertid et stort fald i sygefravær. I 2013, efter ændringen vedr. 56-ansatte, faldt indtægterne yderligere med 0,362 mio. kr., men også her var der generel nedgang i sygefraværet blandt kommunens ansatte. Sygedagpenge indtægtspulje budget og indtægt Oprind. budget -0,838-0,857-0,867 Korr. Budget -0,838-0,857-0,859 Forbrug -1,073-0,805-0,443 Rest korr. budget * 0,235-0,052-0,416 *: '+ = merindtægt, - = mindreindtægt Det antages, at indtægterne fremover vil ligge på niveauet for 2013 korrigeret for de ændringer, sygedagpengereformen medfører. Der ventes ikke yderligere ændringer i lovgivningen, der regulerer området, og nedgangen i sygefravær synes at flade ud efter For at bringes i overensstemmelse hermed, korrigeres budgettet i 2015 og overslagsår med 0,437 mio. kr. (2013- mindreindtægt i 2015-priser + 0,01 mio. kr. fra sygedagpengereformen). 1.januar 2015 Side 24 af 30

27 Nummer: T124 Korrektionen vedrører: Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Udgifter 0,312 0,435 0,519-0,969 Netto 0,312 0,435 0,519-0,969 Siden 2013 har kommunerne betalt et administrationsbidrag til dækning af administrationsudgifterne vedrørende de opgaver, der er overført fra kommunerne til Udbetaling Danmark (UDK). Administrationsbidraget for 2015 fastlægges først endeligt på Udbetaling Danmarks bestyrelsesmøde i december I forbindelse med udsendelse af budgetvejledning 2015 i juli 2014 har Udbetaling Danmark imidlertid fremlagt et skøn over de kommende års administrationsbidrag. De enkelte bidrag fordeles mellem kommunerne ud fra befolkningsnøgletallet. Administrationsbidraget falder i tre dele og er nedenfor opgjort for alle kommuner under ét: Administrationsbidrag inden for baseline, oprindelige opgaver Det samlede bidrag for kommunerne forventes at udgøre ca. 679,0 mio. kr. årligt i , mens det i 2014 var 714,0 mio. kr. I 2018, når etableringslånet til Udbetaling Danmark er tilbagebetalt, ventes dette beløb at falde til 452,5 mio. kr. Administrationsbidrag uden for baseline, oprindelige opgaver Udover det almindelige administrationsbidrag opkræves et særskilt bidrag til dækning af en række andre udgifter som Udbetaling Danmark har til KMD s systemer, herunder porto, Nemrefusion og lægerefusioner. Fra 2014 til 2015 forventes et fald i dette bidrag fra 67,3 til 55,0 mio. kr. Herefter forventes ikke yderligere reduktion i perioden frem til Administrationsbidrag inden for baseline, nye opgaver Overdragelse af fem nye myndighedsområders pr. 1. maj 2015 samt oprettelse af en ny dataenhed betyder, at der fra 2015 skal betales et yderligere administrationsbidrag. Bidraget er foreløbigt opgjort til 57,0 mio. kr. pr. år for , hvilket også indeholder omkostningerne til etableringen. Bidraget i 2018 er på nuværende tidspunkt ikke oplyst, hvorfor der budgetteres med samme udgift som i Side 25 af 30

28 Af nedenstående tabel fremgår Norddjurs Kommunes andel af administrationsbidraget til Udbetaling Danmark i perioden 2014 til 2018: Administrationsbidrag () Endeligt Skøn Inden for baseline, oprindelige opgaver 4,784 4,560 4,560 4,560 3,039 Uden for baseline, oprindelige opgaver 0,451 0,369 0,369 0,369 0,369 Inden for baseline, nye opgaver - 0,383 0,383 0,383 0,383 Administrationsbidrag i alt 5,235 5,312 5,312 5,312 3,791 I forhold til det allerede indregnede administrationsbidrag (basisbudgettet) giver den nye forventning til Norddjurs Kommunes bidrag behov for korrektioner i budget 2015 og overslagsårene. Bemærk, at der i budget endvidere er indarbejdet en lov- og cirkulærekorrektionen vedr. administrationsbidraget (LC104) Basisbudget 5,000 5,000 5,000 5,000 LC-korrektion (LC 104) - -0,123-0,207-0,240 Teknisk korrektion (T124) 0,312 0,435 0,519-0,969 Forventet bidrag 5,312 5,312 5,312 3,791 1.januar 2015 Side 26 af 30

29 Nummer: T125 Korrektionen vedrører: Ejendomsoplysninger (2015 priser) Udgifter 0,375 0,400 0,400 0,400 Netto 0,375 0,400 0,400 0,400 T125 omhandler en korrektion af teknisk korrektion T111 Ejendomsoplysninger fra budget Norddjurs Kommune er i 2013 overgået til selvbetjeningssystemet DIADEM ((DIgital ADgang til oplysninger i forbindelse med EjendoMshandel), der gør ejendomshandlere og private i stand til selv at søge oplysninger om fast ejendom, herunder også kommunens ejendomsoplysninger. Indfasningen af DIADEM foregår etapevist frem til udgangen af 2015, hvor alle ejendomsoplysninger efter planen skal være integreret i systemet. I overgangsperioden har kommunen stadig opgaver med manuelt at tilveje- og viderebringe de manglende oplysninger. Efter 2015, når systemet er fuldstændig implementeret, vil der ikke ligge flere opgaver hos kommunen. Efter tilslutningen til DIADEM betaler brugerne alene en afgift for brug af systemet, mens de gebyrer, kommunen tidligere har modtaget for ejendomsoplysningerne, helt er faldet bort fra og med Denne indtægt udgjorde gennemsnitligt 0,250 mio. kr. pr. år i 2011 og Den oprindelige beregning af besparelsen ved overgangen til DIADEM hvilede på et for optimistisk grundlag. Dels overvurderede forvaltningen tidsforbruget ved den gamle ordning og dermed den potentielle besparelse. Og dels anvendtes en af staten beregnet timepris, der lå over den faktiske udgift i Norddjurs Kommune. Afvigelsen i forhold til de faktiske besparelser indarbejdes derfor som en ny teknisk korrektion i budget Norddjurs Kommune forventer en besparelse på lønudgifter i 2015 på kr., stigende til kr. pr. år i overslagsårene, eller ca. 0,5 årsværk, når digitaliseringen af ejendomsoplysningsskemaerne slår helt igennem. I den oprindelige tekniske korrektion var der regnet med en lønbesparelse på kr. pr. år, når digitaliseringen var fuldt indfaset. Side 27 af 30

30 Med hensyn til indtægterne er der ingen ændringer i forhold til den oprindelige korrektion. Disse er fra og med 2014 helt bortfaldet, og indtægtsbudgettet på kr. pr. år er nulstillet fra og med Beregning af teknisk korrektion Udgiftskorrektion T111 B * -0,485-0,660-0,660-0,660 Faktiske besparelse ved DIADEM -0,110-0,260-0,260-0,260 Difference = ny korrektion (T125) 0,375 0,400 0,400 0,400 * I 2014 er der fundet alternativ finansiering af den ikke-realiserede besparelse 1.januar 2015 Side 28 af 30

31 Nummer: T126 Korrektionen vedrører: Sygedagpengerefusion på andre områder end administrationen I kr. (2015 priser) Udgifter 0,069 0,069 0,069 0,069 Netto 0,069 0,069 0,069 0,069 I sin egenskab af arbejdsgiver bliver kommunen kompenseret af staten ved langtidssygemelding blandt ansatte, der modtager løn under sygdom. Kompensationen svarer til sygedagpengesatsen og kan søges ved sygemelding udover 30 dage. For ansatte i administrationen opsamles denne kompensation/refusion centralt i sygedagpenge-indtægtspuljen på hovedkonto 6, mens den for kommunens øvrige ansatte kanaliseres ud til de respektive aftaleenheder. Sygedagpengereformen indebærer med virkning fra , at sygemeldte efter 5 måneders sygdom skal udredes med henblik på, om de skal overgå til et jobafklaringsforløb eller forblive sygemeldt på uændrede vilkår. For personer, der overgår til et sådant afklaringsforløb, vil refusionen modsvare niveauet for kontanthjælp, så længe ansættelsesforholdet fortsætter og personen er i jobafklaringsforløbet. Dette beløb vil typisk være mindre end sygedagpengerefusionen, og staten har vurderet, at det samlede tab af refusion for alle landets arbejdsgivere vil udgøre ca. 50,0 mio. kr. i 2015 og frem. På baggrund heraf kan det beregnes, at tabet for Norddjurs Kommune som arbejdsgiver vil udgøre ca. 0,08 mio. kr. årligt i 2015 og overslagsårene. Beregningen bygger på en antagelse om, at Norddjurs Kommunes tab af sygedagpengerefusion pr. medarbejder svarer til det gennemsnitlige tab for landets lønmodtagere. I skemaet herunder er ansatte i administrationen ikke medtaget, da disse er omfattet af teknisk korrektion T123 Sygedagpenge indtægtspulje. Det samlede tab for ansatte uden for administrationen kan derfor opgøres til 0,069 mio. kr. Side 29 af 30

32 Alle arbejdsgivere i DK Norddjurs Kommune (som arbejdsgiver) * Mistet sygedagpengerefusion (kr.) Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, 1 kvt Tab pr. fuldtidsbeskæftiget (kr.) 23,50 23,50 * Beregning vedrører ansatte i Norddjurs Kommune ekskl. ansatte i administrationen. Med denne tekniske korrektion kompenseres kommunens aftaleenheder for tabet af sygedagpengerefusioner. Kompensationen placeres i første omgang under økonomidirektøren, hvorfra den fordeles mellem de respektive aftaleenheder. Kommunerne vil ikke blive ydet kompensation for den reducerede sygedagpengerefusion fra statens side. 1.januar 2015 Side 30 af 30

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 18.09.2014 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Notat om Sygedagpengereformen

Læs mere

Note 1 Økonomiudvalget

Note 1 Økonomiudvalget Noter til regnskabsopgørelse Note 1 Økonomiudvalget Økonomiudvalget samlet oversigt regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler** 276,6 272,5-4,2 Overførte driftsmidler 39,9 15,0-24,9 Drift i alt**

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2015

Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 30.4.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603.081

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område Tekniske korrektioner s område Oversigt over tekniske korrektioner på voksen- og plejeområdet 14. august 2008 2009 2010 2011 2012 Doknr. Socialområdet Botilbud Sødisbakke stigende takster 2.249 2.249 2.249

Læs mere

ressourceforløb, fleks

ressourceforløb, fleks Rehabiliteringsteam, ressourceforløb, fleks og førtidspension Et tilbud om samlet vurdering, vejledning og hjælp til at få overblik. Den nye førtidspensionsreform, der trådte i kraft d. 1. januar 2013,

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 31.8.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603,5

Læs mere

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4. for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4. %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og integration 616,620

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U 698.654

Læs mere

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Camilla Høholt Smith, netværks- og virksomhedsansvarlig samt seniorkonsulent Anette Hansen, seniorkonsulent AM:2014, 10. november 2014 Det

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Tekniske korrektioner

Tekniske korrektioner Budget 2013 Tekniske korr. Tekniske korrektioner (i 2013 priser i 1.000 kr.) Udvalg Titel 2013 2014 2015 2016 ØKU T101 Styring af låneportefølje i langfristet gæld 2.132 2.287 2.455 2.455 T102 Betaling

Læs mere

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til Beskæftigelsesudvalget Orientering Orientering om sygedagpengereformen og implementering i Aarhus Kommune 1. Baggrund Den 11. juni 2014 vedtog Folketinget en reform af

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Status for økonomien vedr. Udbetaling

Status for økonomien vedr. Udbetaling Status for økonomien vedr. Udbetaling Danmark juli 2012 Indhold Side Status for økonomien vedr. Udbetaling Danmark juli 2012... 1 1. Hovedbudskaber...1 2. Administrationsbidrag indenfor baseline...2 3.

Læs mere

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12 Bilag 3 Lov- og cirkulæreprogrammet ekskl. budgetgaranti samt aktivitetsbestemtmedfinansiering 20. juli 2012 Sagsbehandler: ASH Dok.nr.: 2012/0062713-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen På baggrund

Læs mere

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer Supplerende tekniske ændringer BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skattefinansierede område Serviceområder 7.460 7.501 7.710 7.688 Udvalget for teknik og miljø 970 166 166 166 Beskæftigelsesudvalget 115 115

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på.

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på. Bilag 2 Opgørelse af budgetgaranti 2015, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 4. august 2014 Sagsbeh: thol Sag: Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Indledende kommentarer Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Kvartalsvis opfølgning på investering i selvforsørgelse Resultatrapport 1/2015 Hermed følger resultatrapporten for effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Tabel 1 Samlet konsekvens af ændring vedr. indkomstoverførsler i forhold til BO 2016-18

Tabel 1 Samlet konsekvens af ændring vedr. indkomstoverførsler i forhold til BO 2016-18 Notat Vedrørende: Indkomstoverførsler i basisbudget 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen og Jan Kjeldmann E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Sygdom og job på særlige vilkår

Sygdom og job på særlige vilkår Sygdom og job på særlige vilkår Tro- og loveerklæring Det er normal praksis på de fleste arbejdspladser, at en sygemeldt medarbejder underskriver en tro- og loveerklæring om sygdommens varighed. Ifølge

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode.

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode. Økonomi- og lønafdelingen Notat af 3. august 2011 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet i 2011 I forbindelse med den samlede aftale om finansloven 2011 blev der i november 2010 indgået en række aftaler

Læs mere

Lov & Cirkulære Budget 2016-2019

Lov & Cirkulære Budget 2016-2019 Lov & Cirkulære Budget 2016-2019 Lov og cirkulære korrektioner budget 2016-2019 Udvalg Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Økonomiudvalget LC101 Organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2015 på Børn- og Undervisningsudvalgets område

Varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2015 på Børn- og Undervisningsudvalgets område Varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2015 på Børn- og Undervisningsudvalgets område Ad. 13. Lov nr. 318 af 28. april 2009 Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Det lange sygefravær har bidt sig fast

Det lange sygefravær har bidt sig fast Det lange sygefravær har bidt sig fast let af langvarige sygedagpengeforløb har bidt sig fast på godt 16.000 personer. Samtidigt rammes stadig flere af varighedsbegrænsningen på sygedagpenge. Ét år efter,

Læs mere

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19. Resultat på drift Skoler (tal i 1.000 kr.) Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2014 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.137 Budgetramme 1 373.608 387.677

Læs mere

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014 - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Hvis du bliver sygemeldt I Jobcentret står vi klar til at arbejde sammen med dig om at håndtere

Læs mere

Ny sygedagpengereform

Ny sygedagpengereform Ny sygedagpengereform Evaluation only. Reformen af sygedagpengesystemet Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Indhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr

Indhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr for Rudersdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet og Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der

Læs mere

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008 Parterne er enige om, at landsstyret i Forslag til Landstingsfinanslov for 2008 foreslår en bevilling til bloktilskud til kommuner i 2008 på 761.509.000

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 68 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

- XV - Bilag 17. Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område

- XV - Bilag 17. Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område Regnskab 2012 - XV - Generelle Bemærkninger Bilag 17 Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område Regnskab 2014 Opfølgning på business case Korrekt CPR-registrering på

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling. Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594.

Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling. Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594. Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594.000 Siden sidste budgetopfølgning, er der iværksat 5 nye anbringelser

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. januar for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Drift 514.052

Læs mere

NOTAT: Budgetnotat på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område - august

NOTAT: Budgetnotat på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område - august Beskæftigelse, Social og Økonomi Sekretariat og Integration Sagsnr. 258707 Brevid. 1949143 Ref. ABOM Dir. tlf. 4631 3096 andreasbm@roskilde.dk NOTAT: Budgetnotat på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Det kan du få helt gratis! Ring 86 12 88 55 eller se mere på

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør OPDATERET NOTAT 2. juni 2014 Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 I forhold til det oprindelige udkast til notat om økonomien i folkeskolereformen

Læs mere

Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019

Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019 Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019 Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti indgik i februar 2015 aftale om reform af refusionssystemet

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 13. september 2013 KKN Dok.nr. 119505-13 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne

Læs mere

Beretning 2011 for politikområderne:

Beretning 2011 for politikområderne: Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt

Læs mere

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom v/ Mie Skovbæk Mortensen Formålet med sygedagpengeloven At yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn

Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn Målformulering: Målet er at leve op til budgetforudsætningerne for 2008 på sygedagpengeområdet samt at overholde opfølgningsreglerne for udbetaling af sygedagpenge.

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb

Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb Punkt 9. Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb 2014-8194 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering om Aalborg Kommunes

Læs mere

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

Indhold: 1. Indledning

Indhold: 1. Indledning Vedrørende: Konsekvenser af det større antal flygtninge i Randers Kommune Sagsnavn: Udfordringer på integrationsområdet 20142015 Sagsnummer: 15.00.00G0113114 Skrevet af: Troels Rasmussen Email: troels.rasmussen@randers.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 10 Børn og Unge I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 258.442 256.726

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget

Udvalg Økonomiudvalget REGNSKAB 2008 Udvalg Økonomiudvalget Bevillingsområde 60.60. Jordforsyning og faste ejendomme Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Politikområde: 23 Førtidspension m.m. DRIFT I hele 1.000 kr., i 2014-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2014 483.401-52.622 430.779 Forbrug

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Fremtidens kommune Årsrapport 2013 Opkrævningen Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 Opsummering...

Læs mere

Rapport vedrørende underskuddet på daginstitutionsområdet

Rapport vedrørende underskuddet på daginstitutionsområdet 1 Rapport vedrørende underskuddet på daginstitutionsområdet Indledning Det samlede dagtilbudsområde i Børn og Unge-afdelingen havde ved udgangen af 2003 en gæld på 34,7 Det forventede regnskab for 2004

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Det er vigtigt, at den unge og dennes forældre inddrages tidligt og oplever overgangen som et sammenhængende forløb.

Det er vigtigt, at den unge og dennes forældre inddrages tidligt og oplever overgangen som et sammenhængende forløb. NOTAT RÅDHUSET Børne- og Velfærdsforvaltningen Børne- og Faglig konsulent: Lisbeth Holager Dato: 14. august 2014/lhh Samarbejdsaftale Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Børne- og, Ældre- og Handicapafdelingen

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Læs mere

Det bemærkes, at et lovforslag om at suspendere kommunernes medfinansiering ved manglende rettidighed permanent er indregnet i skønnet.

Det bemærkes, at et lovforslag om at suspendere kommunernes medfinansiering ved manglende rettidighed permanent er indregnet i skønnet. Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt, fx kontanthjælp eller boligsikring. Der er som oftest tale om overførselsudgifter,

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Til Gentofte Kommune. 29. april 2014. Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Gentofte Kommune. 29. april 2014. Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Gentofte Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere