Tekniske korrektioner. Budget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tekniske korrektioner. Budget 2015-2018"

Transkript

1 Tekniske korrektioner Budget

2 Tekniske korrektioner budget Udvalg Nr. Tekst T101 Tjenestemandspensioner og genforsikring -0,833-0,977-2,022-2,047 T102 Konsekvenser af handle- og betalingsansvar indenfor handicap- og psykiatriområdet 0,325 0,325 0,325 0,325 T103 Adresseregister 0,420 0,260 0,260 0,260 T104 Administrationsudgifter på socialområdet -0,080 0,055 0,055 0,055 T105 Støtte til opførelse af boliger - driftsstøtte -0,490-0,490-0,490-0,490 T107 Mødediæter -0,100-0,100-0,100-0,100 T109 Folketingsvalg ,300 0,000 0,000 0,000 T110 Kommunalvalg ,000 0,000 0,195-0,875 T111 Rådhuset i Grenaa - drift og vedligeholdelse 0,350 0,350 0,350 0,350 T112 Administrationsbygningen i Glesborg - varmeudgifter 0,120 0,120 0,120 0,120 T113 Huslejeindtægt Sønderport 6, Grenaa -0,140-0,140-0,140-0,140 T114 Fotokopi og trykning -0,300-0,300-0,300-0,300 T115 Porto -0,500-0,500-0,500-0,500 T116 Arbejdsskader 1,722 1,722 1,722 1,722 T117 Selvforsikring -0,600-0,600-0,600-0,600 T118 KL-kontingent -0,220-0,220-0,220-0,220 T119 Finansiering af 2 nuværende stillinger i Vej og Ejendom 1,200 1,200 1,200 1,200 T121 Husleje GD-grunden 0,302 0,302 0,302 0,302 T122 Rehabiliteringsteam - administrative udgifter 1,320 1,320 1,320 1,320 T123 Sygedagpenge indtægtspulje - færre indtægter pga. lavere sygefravær 0,437 0,437 0,437 0,437 T124 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 0,312 0,435 0,519-0,969 T125 Ejendomsoplysninger 0,375 0,400 0,400 0,400 T126 Sygedagpengerefusion på andre områder end administrationen 0,069 0,069 0,069 0,069 Total 3,989 3,668 2,902 0,319 Hovedtotal 3,989 3,668 2,902 0,319

3 Nummer: T101 Korrektionen vedrører: Tjenestemandspensioner og genforsikring Udgifter 0,936 0,863-0,229-0,414-1,768-1,841-1,793-1,633 Netto -0,833-0,977-2,022-2,047 let af kommunale tjenestemænd, der overgår til pension, forventes at stige i 2015 og overslagsår. Kommunens udgifter til tjenestemandspension stiger hermed, da afgangen fra tjenestemandssystemet (dødsfald) ikke ventes at stige i samme takt. Stigningen i 2015 og 2016 er større end hidtil antaget, mens den omvendt er lidt mindre i 2017 og Udgiftsstigningen mere end opvejes af indtægter fra genforsikringen. ne ventes i 2015 og overslagsår at ligge 1,6-1,8 mio. kr. over det hidtil forventede niveau. Tallene er fremkommet ved en individuel vurdering af hver enkelt tjenestemandspensionssag. Samlet giver dette en nettokorrektion på -0,8 mio. kr. i 2015 og mellem -1,0 og -2,0 mio. kr. i overslagårene. I skemaet herunder ses de samlede forventede udgifter og indtægter vedr. tjenestemandspensioner. (2015-priser) Udgifter Udbet.tjenestemandspension 26,111 26,876 27,086 26,901 Genforsikringspræmie 6,321 5,907 4,964 4,964 Genforsikring, udbetaling -16,029-16,575-17,001-16,841 Netto 16,403 16,208 15,049 15,024 Genforsikring Kommunen har tegnet genforsikring for sine forpligtelser vedr. tjenestemandspension i Sampension. Forsikringspræmien betales, så længe tjenestemanden er i kommunal tjeneste. Side 1 af 30

4 Ved pensionering ophører betaling af præmien, og forsikringsselskabet påbegynder udbetaling af forsikringssummen til kommunen. Genforsikringen dækker typisk 50-75% af kommunens udgifter til tjenestemandspensionen. Side 2 af 30

5 Nummer: T102 Korrektionen vedrører: Konsekvenser af handle- og betalingsansvar indenfor handicap- og psykiatriområdet Udgifter 0,325 0,325 0,325 0,325 Netto 0,325 0,325 0,325 0,325 0,5 0,5 0,5 0,5 Den 1. januar 2011 trådte nye regler i kraft vedrørende handleforpligtigelse og mellemkommunal refusion på borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet. På baggrund heraf blev der i forbindelse med vedtagelsen af budget 2011, grundet en forventning om at antallet af sager, der kunne afgives til fremmede kommuner, ville blive større end antallet af sager, hvor Norddjurs Kommune overtog handleforpligtigelsen, indregnet en helårlig besparelse svarende til ca. en ½ fuldtidsstilling. Norddjurs Kommune er i høj grad en salgskommune, som har mange institutioner og tilbud, og hvor der gøres en aktiv indsats for at forebygge ledige pladser/boliger. De ændrede regler om handleforpligtelsen har vist sig administrativt at medføre et merarbejde i forhold til blandt andet hyppigere korrespondance vedrørende salg og besvarelse af spørgsmål vedrørende takster, udredning af sager, fremskaffelse af dokumentation for leveret hjælp mv. Der har blandt kommunerne også i Norddjurs været en stigende tendens til at følge op i de sager, hvor man er handle- og betalingskommune. Dette har medført, at sagsbehandlerne både udfører tættere opfølgning i sager, hvor Norddjurs Kommune er handlekommune i andre kommuner samt behandler henvendelser fra andre kommuner, som har handle- og betalingsforpligtigelsen i sager, hvor borgere har ophold i Norddjurs Kommune. Det drejer sig især i sager, hvor behovet for hjælp er på ca. 15 timer, som kan nedbringes og dermed kan medføre, at Norddjurs Kommune bliver handle- og betalingskommune. Omregnet til medfører lovændringen en merudgift på ca. 0,5 fuldtidsstilling, svarende til ca. 0,225 mio. kr. pr. år. Desuden kan der siden lovændringen trådte i kraft konstateres en årlig merudgift til befordringsgodtgørelse på ca. 0,1 mio. kr. Side 3 af 30

6 Samlet set medfører lovændringen en årlig merudgift på ca. 0,325 mio. kr. Side 4 af 30

7 Nummer: T103 Korrektionen vedrører: Adresseregister Udmøntning på PSP-element/Omkostningssted: Artskonto: Udgifter 0,420 0,260 0,260 0,260 Netto 0,420 0,260 0,260 0,260 1,0 0,6 0,6 0,6 KL og regeringen indgik i oktober 2012 en aftale om at skabe bedre grunddata, herunder ét autoritativt register for adresser. Der skal bl.a. tilføjes en lang række nye adresser og de oplysninger, der ligger i adresseregistret, skal være af en høj kvalitet. Adresserne spiller en fundamental rolle som fælles reference, der benyttes på tværs af forvaltningsområder og sektorer. En adresses beliggenhed er i forbindelse med mange myndighedsopgaver en vigtig oplysning. Også i den private sektor udgør data om adresser en kritisk ressource ift. rationelle processer, effektiv transport samt logistik. Kommunerne er efter BBR-loven ansvarlige for, at adresseregisteret er opdateret, er uden fejl og er aktuelt. Medio 2013 er der godkendt en implementeringsplan for adresseprogrammet. Den kommunale opgave med at supplere og kvalitetssikre adressebestanden er fordelt i forholdstallene 10:60:30 over Opgaven har ikke tidligere været indarbejdet i Norddjurs Kommunes budget. Udover opgaven med supplering og kvalitetssikring af adresserne tilføres kommunerne en blivende meropgave med vedligeholdelse af adresseregisteret. Vedligeholdelsesopgaven er vigtig for, at både offentlige og private brugere har korrekte adresseoplysninger. Side 5 af 30

8 Nummer: T104 Korrektionen vedrører: Administrationsudgifter på socialområdet Udmøntning på PSP-element/Omkostningssted: Artskonto: Udgifter -0,080 0,055 0,055 0,055 Netto -0,080 0,055 0,055 0,055 Udgifterne på adm. socialområdet, der hovedsageligt omfatter socialchefens løn, har hidtil været budgetteret for lavt. Samtidig står der på kontoen et overført mindreforbrug fra tidligere år, der har været brugt af til løbende at bringe balance i budgettet. Med korrektionen overføres resten af dette mindreforbrug fra tidligere år til kassen i 2015 samtidig med, at der bringes balance i budgettet for den løbende drift. Endelig afsættes et engangsbeløb på 0,05 mio. kr. på kontoen til diverse fremtidige udgifter. Beregning af korrektionen i 2015 (mio. kr.): Mindreforbrug overført fra 2013 til ,240 Dækning af oprind. budgetunderskud ,055 Dækning af oprind. budgetunderskud ,055 Afsættes til diverse udgifter på kontoen (engangsbeløb) 0,050 Korrektion ,080 I overslagsårene svarer korrektionen til den hidtidige underbudgettering af socialchefens løn, således at budgettet bringes i balance. Side 6 af 30

9 Nummer: T105 Korrektionen vedrører: Støtte til opførelse af boliger - driftsstøtte Udgifter -0,490-0,490-0,490-0,490 Netto -0,490-0,490-0,490-0,490 Kommunens udgift til støtte af boligbyggeri er faldet. Det skyldes, at der ikke etableres nye lignende boligstøtteordninger samtidig med, at nogle af de tidligere lån vedr. boligstøtte er blevet indfriet. De støtteordninger som kommunen tidligere har haft udgifter på, bortfalder i takt med at lånene indfries. Det har eksempelvis været støtteordninger til private andelsboliger. Udgiften i 2015 og overslagsår ventes at ligge på niveau med 2014, dvs. ca. 0,9 mio. kr. pr. år. Støtte til opførelse af boliger budget og forbrug Oprind. budget 1,263 1,296 1,319 Korr. Budget 1,198 1,296 1,319 Forbrug 1,098 1,294 0,944 Side 7 af 30

10 Nummer: T107 Korrektionen vedrører: Mødediæter Udgifter -0,100-0,100-0,100-0,100 Netto -0,100-0,100-0,100-0,100 Udgifterne til mødediæter til medlemmer af diverse råd og nævn har de seneste år udvist en faldende tendens som følge af mindre mødeaktivitet/færre deltagere end forventet. Niveauet i 2015 og overslagsår ventes at ligge på 0,3 mio. kr., dvs. lidt højere end i 2013, hvor udgifterne var særligt lave. Mødediæter budget og forbrug Oprind. budget 0,689 0,552 0,382 Korr. budget 0,339 0,452 0,382 Forbrug 0,361 0,343 0,255 Side 8 af 30

11 Nummer: T109 Korrektionen vedrører: Folketingsvalg 2015 Udgifter 0, Netto 0, Udgifterne til afholdelse af valg i Norddjurs Kommune er generelt steget som følge af flere valgsteder, øget bemanding på valgstederne samt højere diæter til de valgtilforordnede. Udgifterne til de kommende valg ventes derfor at ligge på niveau med kommunalvalget i 2013 ekskl. ekstraordinære udgifter til bl.a. stemmebokse og PC ere ved valget i Disse udgifter udgjorde ca. 0,2 mio. kr. af de samlede udgifter på 1,3 mio. kr., og udgifterne til de kommende valg ventes derfor at ligge på 1,1 mio. kr. Det oprindelige budget på 0,8 mio. kr. for det folketingsvalg, der ventes afholdt i 2015, justeres i overensstemmelse hermed. Folketings- og kommunalvalg 2011 hhv budget og forbrug 2011 Folketingsvalg Kommunalvalg Oprind. budget 0, Korr. budget 0, ,881 Forbrug 0, ,300 Side 9 af 30

12 Nummer: T110 Korrektionen vedrører: Kommunalvalg 2017 Udgifter 0 0 0,195-0,875 Netto 0 0 0,195-0,875 Udgifterne til afholdelse af valg i Norddjurs Kommune er generelt steget som følge af flere valgsteder, øget bemanding på valgstederne samt højere diæter til de valgtilforordnede. Udgifterne til de kommende valg ventes derfor at ligge på niveau med kommunalvalget i 2013 ekskl. ekstraordinære udgifter til bl.a. stemmebokse og PC ere ved valget i Disse udgifter udgjorde ca. 0,2 mio. kr. af de samlede udgifter på 1,3 mio. kr., og udgifterne til de kommende valg ventes derfor at ligge på 1,1 mio. kr. Det oprindelige budget på 0,9 mio. kr. for kommunalvalget i 2017 justeres i overensstemmelse hermed. I 2018 nulstilles budgettet, da der ikke afholdes kommunalvalg det år. Folketings- og kommunalvalg 2011 hhv budget og forbrug 2011 Folketingsvalg Kommunalvalg Oprind. budget 0, Korr. budget 0, ,881 Forbrug 0, , januar 2017 Side 10 af 30

13 Nummer: T111 Korrektionen vedrører: Rådhuset i Grenaa - drift og vedligeholdelse Udgifter 0,350 0,350 0,350 0,350 Netto 0,350 0,350 0,350 0,350 Udgifterne til drift og vedligeholdelse af rådhuset i Grenaa har i flere år været større end budgettet, og navnlig har der været ubalance på el-kontoen. Det forventes at den samlede udgift i 2015 og overslagsår vil ligge på niveau med Det oprindelige budget på 2,9 mio. kr. korrigeres derfor med 0,4 mio. kr. til 3,3 mio. kr. Rådhuset i Grenaa budget og forbrug Oprind. budget 3,206 3,249 3,107 Korr. budget 3,199 2,930 3,365 Forbrug 3,626 3,364 3,313 Side 11 af 30

14 Nummer: T112 Korrektionen vedrører: Administrationsbygningen i Glesborg - varmeudgifter Udgifter 0,120 0,120 0,120 0,120 Netto 0,120 0,120 0,120 0,120 Af hensyn til arbejdsmiljøet har det været nødvendigt at hæve temperaturen på kontorerne i Glesborg med øgede varmeudgifter til følge. Den øgede varmeregning ventes ikke at kunne afholdes inden for det eksisterende budget på 1,4 mio. kr., der derfor korrigeres med 0,1 mio. kr. i 2015 og overslagsår Administrationsbygningen i Glesborg budget og forbrug Oprind. budget 1,298 1,311 1,385 Korr. budget 1,295 1,373 1,486 Forbrug 1,352 1,445 1,751 Side 12 af 30

15 Nummer: T113 Korrektionen vedrører: Huslejeindtægt Sønderport 6, Grenaa Udgifter -0,140-0,140-0,140-0,140 Netto -0,140-0,140-0,140-0,140 Den kommunale bygning Sønderport 6 i Grenaa rummer to lejemål. Den samlede lejeindtægt vil i 2015 og overslagsår svare til niveauet i Budgettet korrigeres i overensstemmelse hermed. Huslejeindtægt Sønderport 6 - budget og forbrug Korr. budget (= oprind. budget) -0,167-0,171-0,174 Forbrug (indtægt) -0,304-0,311-0,317 Side 13 af 30

16 Nummer: T114 Korrektionen vedrører: Fotokopi og trykning Udgifter -0,300-0,300-0,300-0,300 Netto -0,300-0,300-0,300-0,300 Udgifterne til fotokopi og trykning varierer fra år til år, men har de senere år dog generelt befundet sig på et lavere niveau end budgetteret. En del af variationen skyldes store fakturaer, der falder ujævnt over årerne. Således udgør alene forbruget i 1. kvt % af forbruget i hele At forbruget ikke ventes at falde yderligere skyldes et generelt stigende behov for fysiske tryk kombineret med øget fokus på kvaliteten af det trykte materiale. Forbruget i 2015 og overslagsår forventes således at ligge på ca. 1,4 mio. kr. Fotokopi og trykning budget og forbrug Oprind. budget 1,677 1,677 1,677 Korr. budget 1,277 1,677 1,677 Forbrug 1,253 1,331 1,094 Side 14 af 30

17 Nummer: T115 Korrektionen vedrører: Porto Udgifter -0,500-0,500-0,500-0,500 Netto -0,500-0,500-0,500-0,500 Forvaltningens udgift til porto er faldet over de seneste år, bl.a. som følge af overgangen til elektroniske postløsninger, primært doc2mail. Den overvejende del af rationaliseringsgevinsterne ved overgang til elektronisk post er derfor allerede afspejlet i forbruget i De blivende udgifter forbundet med kommunens forsendelser vedrører dels behandling af de elektroniske forsendelser, og dels fortsat udsendelse af fysisk post til de borgere, der er blevet fritaget for oprettelse af elektronisk postkasse. I disse tilfælde vil brevene blive udsendt via doc2mail-systemets fjernprintløsning, hvor KMD varetager forsendelsen. På baggrund af udviklingen i første kvartal 2014 forventes forbruget i 2015 og overslagsår at stabilisere sig på et niveau lidt over forbruget i Budgettet korrigeres således med 0,5 mio. kr. i 2015 og overslagsår til i alt 1,281 mio. kr. årligt. Porto budget og forbrug Oprind. budget 2,033 1,781 1,781 Korr. budget 1,594 1,181 1,451 Forbrug 1,659 1,528 1,211 Side 15 af 30

18 Nummer: T116 Korrektionen vedrører: Arbejdsskader Udgifter 1,722 1,722 1,722 1,722 Netto 1,722 1,722 1,722 1,722 Udgifterne til arbejdsskadeerstatninger er vanskelige at forudsige, da få, store sager kan have stor indflydelse på det samlede udgiftsniveau. Som det fremgår af nedenstående tabel, har udgifter i tre af de fire seneste regnskabsår dog bevæget sig relativt moderat. Set over hele fireårsperioden har den gennemsnitlige udgift ligget på 4,1 mio. kr., hvilket antages at være det niveau, arbejdsskadeudgifterne vil bevæge sig omkring i perioden Norddjurs Kommune har hidtil haft modsvarende indtægter fra 80%-ordningen (genforsikringsordning), overtaget fra den gamle Grenaa Kommune. Denne ordning er ophørt med udgangen af Det er derfor nødvendigt at tilpasse det oprindelige budget på 2,4 mio. kr., så det afspejler de forventede udgifter i 2015 og overslagsår, dvs. 4,1 mio. kr. Trods denne udvidelse af budgettet er der dog ingen tvivl om, at selvforsikring på arbejdsskadeområdet fortsat er en økonomisk gevinst for kommunen. Arbejdsskader budget og forbrug, ekskl. indtægter fra genforsikringsordning Oprind. budget (ekskl. indtægter) 0,822 1,606 1,606 2,406 Korr. budget (ekskl. indtægter) 4,122 2,506 4,267 2,406 Forbrug (ekskl. indtægter) 4,626 2,607 4,864 4,413 Side 16 af 30

19 Nummer: T117 Korrektionen vedrører: Selvforsikring Udgifter -0,600-0,600-0,600-0,600 Netto -0,600-0,600-0,600-0,600 Der har siden 2012 været afsat en central pulje på 1,0 mio. kr. til dækning af forsikringsskader for så vidt angår hærværk, indbrud og tyveri fra kommunens institutioner og administrationsbygninger. For aftaleenhederne gælder en selvrisiko på kr. pr. sag; resten kan søges dækket af den centrale pulje. På baggrund af de første to år med ordningen har dækningsbehovet vist sig at ligge lavere end først antaget. Den oprindelige pulje på 1,0 mio. kr. reduceres derfor til et forventet selvforsikringsbehov på 0,4 mio. kr. i 2015 og overslagsår. Selvforsikringspulje oprindeligt budget og forbrug* ** Afsat pulje 1,000 1,000 Forbrug* 0,284 0,398 Noter: * Erstatningsbeløb afregnes via budgetomplaceringer. Der optræder således ikke et egentligt forbrug i regnskabet, men i stedet et korrigeret budget for puljen. ** 2013 er inkl. erstatninger på i alt 0,150 mio. kr., der er afregnet som korrektion i f.m. overførselssagen. Side 17 af 30

20 Nummer: T118 Korrektionen vedrører: KL-kontingent Udgifter -0,220-0,220-0,220-0,220 Netto -0,220-0,220-0,220-0,220 Udgiften til KL-kontingent er faldet svagt de senere år samtidig med, at budgettet løbende er blevet fremskrevet. Kontingentet ventes i 2015 og overslagsår at ligge på niveauet for 2013 og 2014, dvs. ca. 1,3 mio. kr., og det oprindelige budget på 1,5 mio. kr. korrigeres i overensstemmelse hermed. KL-kontingent korrigeret budget og forbrug Oprind. budget 1,399 1,435 1,461 Korr. budget 1,352 1,435 1,298 Forbrug 1,352 1,338 1,298 Side 18 af 30

21 Nummer: T119 Korrektionen vedrører: Finansiering af 2 nuværende stillinger i Vej og Ejendom Udgifter 1,200 1,200 1,200 1,200 Netto 1,200 1,200 1,200 1, Kommunalbestyrelsen godkendte i mødet den 20. august 2013 et oplæg til styrket indsats i forhold til byggerådgivning og energi. Kommunalbestyrelsesbeslutningen indebærer, at 2 stillinger skal finansieres af årets projekter, hvilket betyder at: der er tilsvarende færre midler fra puljerne til udførelse af energi- og bygningsvedligeholdelsesprojekter, der er varierende mulighed for finansiering af de 2 stillinger afhængigt af, hvor meget der bliver afsat på budgettet de enkelte år, der er risiko for manglende og uhensigtsmæssig kontinuitet i de pågældende stillinger, der bruges en del ressourcer på administration af betalingsordningen. Det er mere hensigtsmæssigt, at indsatsen betales via konto 6 fremfor finansiering på de forskellige projekter. Side 19 af 30

22 Nummer: T121 Korrektionen vedrører: Husleje GD-grunden Udgifter 0,302 0,302 0,302 0,302 Netto 0,302 0,302 0,302 0, Kommunalbestyrelsen har på møde den 17. juni 2014 i sag nr. 16 godkendt, at der ydes kapitaltilskud til byggeri på GD-grunden. Der vil både blive bygget lejligheder og etableret erhvervslejemål. har på møde den 11. marts 2014 tilkendegivet, at Norddjurs Kommune vil leje en del af erhvervslejemålet såfremt det ikke bliver lejet ud andre formål. Det drejer sig om leje af 300 m 2. Udgiften hertil kan opgøres til 300 m 2 x kr. pr. m 2 pr. år. Side 20 af 30

23 Nummer: T122 Korrektionen vedrører: Rehabiliteringsteam - administrative udgifter Udgifter 1,320 1,320 1,320 1,320 Netto 1,320 1,320 1,320 1,320 1,5 1,5 1,5 1,5 Med virkning fra 1. januar 2013 har alle kommuner etableret et tværfagligt rehabiliteringsteam. Teamet skal behandle sager om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension, så det blandt andet sikres, at alle borgere i ressourceforløb får en skræddersyet og tværfaglig indsats på tværs af beskæftigelses-, social-, uddannelses- og sundhedsområdet. Rehabiliteringsteamet har en tværfaglig sammensætning med repræsentanter fra relevante dele af kommunen, herunder: Beskæftigelsesområdet Socialområdet, herunder socialpsykiatrien Sundhedsområdet Undervisningsområdet (skal kun være repræsenteret, hvis det er relevant). Derudover sidder der en repræsentant fra regionen med i teamet en såkaldt sundhedskoordinator som fx kan være en socialmediciner. I Norddjurs Kommune består rehabiliteringsteamet af repræsentanter fra fem dele af forvaltningen samt den regionale sundhedskoordinator. I 2015 er der planlagt 47 møder i teamet. De administrative udgifter i forbindelse med rehabiliteringsteamet fremgår af tabellen nedenfor. Side 21 af 30

24 Årlig administrative udgifter til rehabiliteringsteam (mio. kr., 2015 pl): Repræsentant for: Sygedagpenge 0,123 Kontanthjælp 0,123 Myndighedsområdet 0,123 Sundhed og omsorg 0,123 Ungdommens Uddannelsesvejledning 0,123 = Kommunal repræsentation i alt 0,615 Regional sundhedskoordinator 0,705 = Adm. udgifter til rehabiliteringsteam i alt pr. år 1,320 I beregningen er lagt til grund, at der afholdes 47 møder pr. år, og at der afsættes en hele mødedag samt en halvdags forberedelse svarende til i alt 11 timer pr. mødegang. Kompensationsbeløbet for mødedeltagelse fastsættes til 238,00 kr. pr time (2015 pl). Taksten til regional sundhedskoordinator skønnes at udgøre ca kr. pr. mødegang incl. forberedelse. Staten har i 2012 og 2013 afsat midler til opstartsstøtte ved implementering af rehabiliteringsteams i pulje til støtte af etablering af rehabiliteringsteam, hvoraf Norddjurs Kommune har fået bevilget 0,361 mio. kr. Derudover er kommunerne ikke blevet kompenseret af staten for udgifter i forbindelse rehabiliteringsteamet. Staten har skønnet, at de kommunale merudgifter til rehabiliteringsteams kan finansieres gennem en omprioritering af eksisterende midler, særligt udgifter til lægeerklæringer. KL har været stærkt uenig i statens skøn for de kommunale udgifter til rehabiliteringsteams. 1.januar 2015 Side 22 af 30

25 Nummer: T123 Korrektionen vedrører: Sygedagpenge indtægtspulje - færre indtægter pga. lavere sygefravær Udgifter ,437 0,437 0,437 0,437 Netto 0,437 0,437 0,437 0,437 I sin egenskab af arbejdsgiver bliver kommunen kompenseret af staten ved langtidssygemelding blandt ansatte, der modtager løn under sygdom. Kompensationen svarer til sygedagpengesatsen og kan søges ved sygemelding udover 30 dage. For ansatte i administrationen opsamles denne kompensation/refusion centralt i sygedagpenge-indtægtspuljen på hovedkonto 6, mens den for kommunens øvrige ansatte kanaliseres ud til de respektive aftaleenheder. På sygedagpenge-indtægtspuljen under økonomidirektøren budgetteres der med denne indtægt, og budgettet har (bortset fra P/L-regulering) ligget fast i perioden ne er dog faldet mærkbart i samme periode, hvilket kan tilskrives flere forhold: Generelt fald i sygefravær I perioden har der været et generelt fald i sygefraværet blandt kommunens administrative medarbejdere. Omregnet til dagsværk (=fuldtidsstilling) er det gennemsnitlige antal sygedage pr. medarbejder således faldet fra 12,8 dage i 2011 til 8,9 i 2012 og 8,1 i Det er ikke opgjort, hvor meget af denne reduktion, der vedrører langtidssyge. Da langtidssygemeldinger normalt bidrager væsentligt til gennemsnitstallene for sygefravær, må det dog formodes, at der har været en mærkbar nedgang i dette, og dermed sygedagpengerefusionerne. Udvidelse af arbejdsgiverperioden Med virkning fra blev arbejdsgiverperioden udvidet fra 21 til 30 dage. Arbejdsgiverperioden er perioden i starten af et sygdomsforløb, hvor arbejdsgiveren ikke bliver kompenseret af staten. Ved udvidelse af perioden har kommunen derfor mistet sygedagpenge i op til 9 dage for hver langtidssygemelding. Kommunerne blev ikke kompenseret (via bloktilskuddet) ved denne forringelse af refusionsordningen, og på tidspunktet for ændringen vurderede forvaltningen, at indtægtsbudgettet fortsat kunne overholdes. Side 23 af 30

26 Ny ordning vedr. 56-ansatte Norddjurs Kommune besluttede med virkning fra , at sygedagpengerefusionen for ansatte i administrationen med en 56-aftale skulle tilgå den aftaleenhed, hvor pågældende var ansat, og således ikke tilfalde sygedagpengepuljen. En 56-aftale giver mulighed for refusion fra første sygedag og kan indgås for lønmodtagere med en kronisk eller en langvarig lidelse, der skønnes at give mindst 10 fraværsdage på et år. Budgettet blev ikke reguleret ved denne ændring af hidtil gældende retningslinjer. Sygedagpengereformen Sygedagpengereformen har med virkning fra indflydelse på indtægterne til sygedagpenge-indtægtspuljen. Reformen indebærer, at sygemeldte efter 5 måneders sygdom skal udredes med henblik på, om de skal overgå til et jobafklaringsforløb eller forblive sygemeldt på uændrede vilkår. For personer, der overgår til et sådant afklaringsforløb, vil refusionen modsvare niveauet for kontanthjælp, så længe ansættelsesforholdet fortsætter og personen er i jobafklaringsforløbet. Dette beløb vil typisk være mindre end sygedagpengerefusionen, og staten har vurderet, at det samlede tab af refusion for alle landets arbejdsgivere vil udgøre ca. 50,0 mio. kr. i 2015 og frem. På baggrund heraf kan refusionstabet vedr. ansatte i administrationen i Norddjurs Kommune anslås til 0,01 mio. kr. årligt. Det er uklart, hvor meget de ovennævnte forhold hver især har bidraget til nedgangen i sygedagpengeindtægter. Af nedenstående ses udviklingen fra 2011 til Fra 2011 til 2012, hvor arbejdsgiverperioden blev forlænget fra dage, faldt indtægterne med 0,268 mio. kr. I samme periode registreredes imidlertid et stort fald i sygefravær. I 2013, efter ændringen vedr. 56-ansatte, faldt indtægterne yderligere med 0,362 mio. kr., men også her var der generel nedgang i sygefraværet blandt kommunens ansatte. Sygedagpenge indtægtspulje budget og indtægt Oprind. budget -0,838-0,857-0,867 Korr. Budget -0,838-0,857-0,859 Forbrug -1,073-0,805-0,443 Rest korr. budget * 0,235-0,052-0,416 *: '+ = merindtægt, - = mindreindtægt Det antages, at indtægterne fremover vil ligge på niveauet for 2013 korrigeret for de ændringer, sygedagpengereformen medfører. Der ventes ikke yderligere ændringer i lovgivningen, der regulerer området, og nedgangen i sygefravær synes at flade ud efter For at bringes i overensstemmelse hermed, korrigeres budgettet i 2015 og overslagsår med 0,437 mio. kr. (2013- mindreindtægt i 2015-priser + 0,01 mio. kr. fra sygedagpengereformen). 1.januar 2015 Side 24 af 30

27 Nummer: T124 Korrektionen vedrører: Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Udgifter 0,312 0,435 0,519-0,969 Netto 0,312 0,435 0,519-0,969 Siden 2013 har kommunerne betalt et administrationsbidrag til dækning af administrationsudgifterne vedrørende de opgaver, der er overført fra kommunerne til Udbetaling Danmark (UDK). Administrationsbidraget for 2015 fastlægges først endeligt på Udbetaling Danmarks bestyrelsesmøde i december I forbindelse med udsendelse af budgetvejledning 2015 i juli 2014 har Udbetaling Danmark imidlertid fremlagt et skøn over de kommende års administrationsbidrag. De enkelte bidrag fordeles mellem kommunerne ud fra befolkningsnøgletallet. Administrationsbidraget falder i tre dele og er nedenfor opgjort for alle kommuner under ét: Administrationsbidrag inden for baseline, oprindelige opgaver Det samlede bidrag for kommunerne forventes at udgøre ca. 679,0 mio. kr. årligt i , mens det i 2014 var 714,0 mio. kr. I 2018, når etableringslånet til Udbetaling Danmark er tilbagebetalt, ventes dette beløb at falde til 452,5 mio. kr. Administrationsbidrag uden for baseline, oprindelige opgaver Udover det almindelige administrationsbidrag opkræves et særskilt bidrag til dækning af en række andre udgifter som Udbetaling Danmark har til KMD s systemer, herunder porto, Nemrefusion og lægerefusioner. Fra 2014 til 2015 forventes et fald i dette bidrag fra 67,3 til 55,0 mio. kr. Herefter forventes ikke yderligere reduktion i perioden frem til Administrationsbidrag inden for baseline, nye opgaver Overdragelse af fem nye myndighedsområders pr. 1. maj 2015 samt oprettelse af en ny dataenhed betyder, at der fra 2015 skal betales et yderligere administrationsbidrag. Bidraget er foreløbigt opgjort til 57,0 mio. kr. pr. år for , hvilket også indeholder omkostningerne til etableringen. Bidraget i 2018 er på nuværende tidspunkt ikke oplyst, hvorfor der budgetteres med samme udgift som i Side 25 af 30

28 Af nedenstående tabel fremgår Norddjurs Kommunes andel af administrationsbidraget til Udbetaling Danmark i perioden 2014 til 2018: Administrationsbidrag () Endeligt Skøn Inden for baseline, oprindelige opgaver 4,784 4,560 4,560 4,560 3,039 Uden for baseline, oprindelige opgaver 0,451 0,369 0,369 0,369 0,369 Inden for baseline, nye opgaver - 0,383 0,383 0,383 0,383 Administrationsbidrag i alt 5,235 5,312 5,312 5,312 3,791 I forhold til det allerede indregnede administrationsbidrag (basisbudgettet) giver den nye forventning til Norddjurs Kommunes bidrag behov for korrektioner i budget 2015 og overslagsårene. Bemærk, at der i budget endvidere er indarbejdet en lov- og cirkulærekorrektionen vedr. administrationsbidraget (LC104) Basisbudget 5,000 5,000 5,000 5,000 LC-korrektion (LC 104) - -0,123-0,207-0,240 Teknisk korrektion (T124) 0,312 0,435 0,519-0,969 Forventet bidrag 5,312 5,312 5,312 3,791 1.januar 2015 Side 26 af 30

29 Nummer: T125 Korrektionen vedrører: Ejendomsoplysninger (2015 priser) Udgifter 0,375 0,400 0,400 0,400 Netto 0,375 0,400 0,400 0,400 T125 omhandler en korrektion af teknisk korrektion T111 Ejendomsoplysninger fra budget Norddjurs Kommune er i 2013 overgået til selvbetjeningssystemet DIADEM ((DIgital ADgang til oplysninger i forbindelse med EjendoMshandel), der gør ejendomshandlere og private i stand til selv at søge oplysninger om fast ejendom, herunder også kommunens ejendomsoplysninger. Indfasningen af DIADEM foregår etapevist frem til udgangen af 2015, hvor alle ejendomsoplysninger efter planen skal være integreret i systemet. I overgangsperioden har kommunen stadig opgaver med manuelt at tilveje- og viderebringe de manglende oplysninger. Efter 2015, når systemet er fuldstændig implementeret, vil der ikke ligge flere opgaver hos kommunen. Efter tilslutningen til DIADEM betaler brugerne alene en afgift for brug af systemet, mens de gebyrer, kommunen tidligere har modtaget for ejendomsoplysningerne, helt er faldet bort fra og med Denne indtægt udgjorde gennemsnitligt 0,250 mio. kr. pr. år i 2011 og Den oprindelige beregning af besparelsen ved overgangen til DIADEM hvilede på et for optimistisk grundlag. Dels overvurderede forvaltningen tidsforbruget ved den gamle ordning og dermed den potentielle besparelse. Og dels anvendtes en af staten beregnet timepris, der lå over den faktiske udgift i Norddjurs Kommune. Afvigelsen i forhold til de faktiske besparelser indarbejdes derfor som en ny teknisk korrektion i budget Norddjurs Kommune forventer en besparelse på lønudgifter i 2015 på kr., stigende til kr. pr. år i overslagsårene, eller ca. 0,5 årsværk, når digitaliseringen af ejendomsoplysningsskemaerne slår helt igennem. I den oprindelige tekniske korrektion var der regnet med en lønbesparelse på kr. pr. år, når digitaliseringen var fuldt indfaset. Side 27 af 30

30 Med hensyn til indtægterne er der ingen ændringer i forhold til den oprindelige korrektion. Disse er fra og med 2014 helt bortfaldet, og indtægtsbudgettet på kr. pr. år er nulstillet fra og med Beregning af teknisk korrektion Udgiftskorrektion T111 B * -0,485-0,660-0,660-0,660 Faktiske besparelse ved DIADEM -0,110-0,260-0,260-0,260 Difference = ny korrektion (T125) 0,375 0,400 0,400 0,400 * I 2014 er der fundet alternativ finansiering af den ikke-realiserede besparelse 1.januar 2015 Side 28 af 30

31 Nummer: T126 Korrektionen vedrører: Sygedagpengerefusion på andre områder end administrationen I kr. (2015 priser) Udgifter 0,069 0,069 0,069 0,069 Netto 0,069 0,069 0,069 0,069 I sin egenskab af arbejdsgiver bliver kommunen kompenseret af staten ved langtidssygemelding blandt ansatte, der modtager løn under sygdom. Kompensationen svarer til sygedagpengesatsen og kan søges ved sygemelding udover 30 dage. For ansatte i administrationen opsamles denne kompensation/refusion centralt i sygedagpenge-indtægtspuljen på hovedkonto 6, mens den for kommunens øvrige ansatte kanaliseres ud til de respektive aftaleenheder. Sygedagpengereformen indebærer med virkning fra , at sygemeldte efter 5 måneders sygdom skal udredes med henblik på, om de skal overgå til et jobafklaringsforløb eller forblive sygemeldt på uændrede vilkår. For personer, der overgår til et sådant afklaringsforløb, vil refusionen modsvare niveauet for kontanthjælp, så længe ansættelsesforholdet fortsætter og personen er i jobafklaringsforløbet. Dette beløb vil typisk være mindre end sygedagpengerefusionen, og staten har vurderet, at det samlede tab af refusion for alle landets arbejdsgivere vil udgøre ca. 50,0 mio. kr. i 2015 og frem. På baggrund heraf kan det beregnes, at tabet for Norddjurs Kommune som arbejdsgiver vil udgøre ca. 0,08 mio. kr. årligt i 2015 og overslagsårene. Beregningen bygger på en antagelse om, at Norddjurs Kommunes tab af sygedagpengerefusion pr. medarbejder svarer til det gennemsnitlige tab for landets lønmodtagere. I skemaet herunder er ansatte i administrationen ikke medtaget, da disse er omfattet af teknisk korrektion T123 Sygedagpenge indtægtspulje. Det samlede tab for ansatte uden for administrationen kan derfor opgøres til 0,069 mio. kr. Side 29 af 30

32 Alle arbejdsgivere i DK Norddjurs Kommune (som arbejdsgiver) * Mistet sygedagpengerefusion (kr.) Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, 1 kvt Tab pr. fuldtidsbeskæftiget (kr.) 23,50 23,50 * Beregning vedrører ansatte i Norddjurs Kommune ekskl. ansatte i administrationen. Med denne tekniske korrektion kompenseres kommunens aftaleenheder for tabet af sygedagpengerefusioner. Kompensationen placeres i første omgang under økonomidirektøren, hvorfra den fordeles mellem de respektive aftaleenheder. Kommunerne vil ikke blive ydet kompensation for den reducerede sygedagpengerefusion fra statens side. 1.januar 2015 Side 30 af 30

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2013

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2013 Budgetopfølgningen pr. ultimo marts Indholdsfortegnelse Indledning og samlet oversigt... 2 Drift... 3 Anlæg... 3 Finansielle områder... 3 Økonomiudvalget... 4 Drift... 4 Anlæg... 8 Arbejdsmarkedsudvalget...

Læs mere

Generelle forslag Budget 2015-18

Generelle forslag Budget 2015-18 Generelle forslag (G-1) Fastholdelsesforslag 1. Forventet demografi regulering Der justeres for demografi på 4 områder jf. befolknings-/elevprognose. I budgetlægningen for 2014-17 udviste befolkningsprognoserne

Læs mere

Bemærkninger til budget 2015-2018

Bemærkninger til budget 2015-2018 Bemærkninger til budget 2015-2018 Generelle bemærkninger Indtægter Generelle bemærkninger Budgetloven m.v. Folketinget har i 2012 vedtaget en budgetlov med det formål at sikre balance eller overskud på

Læs mere

Evaluering af Udbetaling Danmark. 14. marts 2014

Evaluering af Udbetaling Danmark. 14. marts 2014 Evaluering af Udbetaling Danmark 14. marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LEDELSESRESUMÉ... 3 SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNER OG UDBETALING DANMARK... 3 HELHEDSORIENTERET KONTROL EFTER ETABLERINGEN AF UDBETALING

Læs mere

Evaluering af Udbetaling Danmark. 14. marts 2014

Evaluering af Udbetaling Danmark. 14. marts 2014 Evaluering af Udbetaling Danmark 14. marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LEDELSESRESUMÉ... 3 SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNER OG UDBETALING DANMARK... 3 HELHEDSORIENTERET KONTROL EFTER ETABLERINGEN AF UDBETALING

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Protokol 24-03-2015 kl. 08:15 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Anne Jeremiassen Hanne Agersnap Ib Carlsen Jakob Engel-Schmidt Curt Købsted Henrik Brade Johansen Karsten Lomholt

Læs mere

Kommuneoplysninger... 3. Borgmesterens forord... 4. Påtegninger... 5 Ledelsens påtegning... 5 Revisionens påtegning... 6

Kommuneoplysninger... 3. Borgmesterens forord... 4. Påtegninger... 5 Ledelsens påtegning... 5 Revisionens påtegning... 6 Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Påtegninger... 5 Ledelsens påtegning... 5 Revisionens påtegning... 6 Kommunens årsberetning... 7 Norddjurs Kommunes årsberetning...

Læs mere

Budget 2013 - Tekniske budgetkorrektioner

Budget 2013 - Tekniske budgetkorrektioner 1 of 18 2. Samlede tekniske korrektioner Bevilling Korrektion 2013 2014 2015 2016 10 Økonomiudvalget +462.498 +462.498 +462.498 +462.498 11 Udvalget for familie og institutioner +12.459.995 +12.108.079

Læs mere

SPECIELLE BEMÆRKNINGER

SPECIELLE BEMÆRKNINGER SPECIELLE BEMÆRKNINGER Bemærkninger 2013 Side 1 Økonomiudvalg 1: Præsentation af hovedområder Økonomiudvalget har følgende ansvarsområder: Faste ejendomme På dette område afholdes der udgifter/indtægter

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:35 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger)

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Henrik Alleslev(A) Formand Per Heller (V) Steen Christensen Erik Kvist Erling Juul Næstformand (A) (O) (V) Administrativ organisation H.C. Knudsen Beskæftigelseschef H. C. Knudsen er sekretær

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 3. november 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 3. november 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat mandag den 3. november 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Dialogmøde J&A og LBR om nytteindsats...3

Læs mere

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017 Budget 2014 Samt overslagsår 2015-2017 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2014-2017 i hovedtal... Side 3 2. Budgetaftalen... Side 4 3. Generelle bemærkninger... Side 16 4. Budgetbemærkninger Fællesudgifter

Læs mere

Budgetsammendrag på hovedkonti

Budgetsammendrag på hovedkonti Budgetsammendrag på hovedkonti Udgifter Indtægter 1.000 kr. 1.000 kr. A. Driftsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 86.297-18.952 01 Forsyningsvirksomhed m.v. 40.161-39.963 02 Trafik

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Borgmesterens forord 3. Kommuneoplysninger 4. Ledelsens påtegning 5. Uafhængig revisors erklæring 6. Ledelsens årsberetning 7

Indholdsfortegnelse. Borgmesterens forord 3. Kommuneoplysninger 4. Ledelsens påtegning 5. Uafhængig revisors erklæring 6. Ledelsens årsberetning 7 Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord 3 Kommuneoplysninger 4 Ledelsens påtegning 5 Uafhængig revisors erklæring 6 Ledelsens årsberetning 7 Befolkningsudvikling 14 sopgørelse og finansieringsoversigt

Læs mere

Budgetsammendrag 2012 på hovedkonti 1. Budgetsammendrag 2012-2015 på hovedkonti (nettotal) 5

Budgetsammendrag 2012 på hovedkonti 1. Budgetsammendrag 2012-2015 på hovedkonti (nettotal) 5 Indholdsfortegnelse Budgetsammendrag 2012 på hovedkonti 1 Side: Budgetsammendrag 2012-2015 på hovedkonti (nettotal) 5 Budgetsammendrag 2012-2015 på hovedkonti (nettotal, indekseret) 9 Generelle bemærkninger

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET (side 30-59) 30 s opgaver Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 1. oktober 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 14:00 Medlemmer: Jan Petersen (A) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen (L) Benny

Læs mere

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Region Midtjylland Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Budgetsammendrag 2015 på hovedkonti 1. Budgetsammendrag 2015-2018 på hovedkonti (nettotal) 5

Budgetsammendrag 2015 på hovedkonti 1. Budgetsammendrag 2015-2018 på hovedkonti (nettotal) 5 Indholdsfortegnelse Budgetsammendrag 2015 på hovedkonti 1 Budgetsammendrag 2015-2018 på hovedkonti (nettotal) 5 Budgetsammendrag 2015-2018 på hovedkonti (nettotal, indekseret) 9 Generelle bemærkninger

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 9. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 9. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 9. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i september...2 3. JA

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

BUDGET 2016 Budgetkatalog drift

BUDGET 2016 Budgetkatalog drift BUDGET 2016 Budgetkatalog drift Direktionens oplæg Den 13. august 2015 Indholdsfortegnelse Oversigt over budgetkatalog direktionens oplæg drift:... 2 10 Økonomiudvalget... 6 10.1 Tekniske blokke... 6 10.2

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget (side 34-57) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder

Læs mere

Finansieringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Finansieringen af den aktive beskæftigelsesindsats Finansieringen af den aktive beskæftigelsesindsats Styring, regulering eller retssikkerhed? John Klausen adjunkt, cand. jur., ph.d. 2010 John Klausen Finansieringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere