Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 3. december lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 3. december 2014. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00."

Transkript

1 Mødedo: 3. december 2014 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 3. december 2014

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Tilskud til momsregistrerede tilskudsmodtagere 3 2 Frigivelse af anlægsbevillling til udvikling af projekt Kajakcenter Vadehavet 5 3 Springsal Vodder Idrætscenter - godkendelse af projektændring og frigivelse af anlægbevilling 7 4 Undersøgelse af kloak- og drænforhold på parkering og veje ved TSFC 10 5 Bookingsystem til lokaler i fritids- og kulturinstitutioner 12 6 Afrapportering fra Tønder Kommunes fyrtårn i Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig - Tønder Festival 14 7 Udpegning af Tønder Kommunes fyrtårnsprojekt under Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig Forslag til politik for samspil mellem frivillige og Tønder Kommune 18 9 Årshjul Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 3. december Sager til orientering 21 Lukkede dagsordenspunkter 3. december

3 1. Tilskud til momsregistrerede tilskudsmodtagere S Sagsfremstilling Økonomi- og Indenrigsministeriet har i februar udsendt en ny fortolkning vedr. bestemmelsen i "Bekendtgørelsen om momsrefusionsordning for kommuner og regioner". BDO har i oktober gjort kommunerne opmærksom på de konsekvenser, det medfører. Ministeriet henviser til, der har været uklarhed vedrørende tilfælde, hvor der ydes et kommunalt tilskud, der indgår i momsrefusionsordningen for kommuner og regioner, til modtagere, der enten er eller efterfølgende momsregistreres efter den generelle momslovgivning med mulighed for fradrage moms. Kommunen kan, når der fx. udbetales et driftstilskud på området "stadion, idrætsanlæg og svømmehaller", få momsrefusion svarende til 11 % af det udbetalte driftstilskud. Med den nye fortolkning kan der ikke hjemtages moms af tilskud til en momsregistreret tilskudsmodtager. Det medfører, kommunen får en merudgift og/eller, de momsregistrerede tilskudsmodtagere får et mindre tilskud. Der har hidtil ikke været forskel på, om en tilskudsmodtager var momsregistreret eller ej. På Kultur- og Fritidsudvalgets område er der udbetalt tilskud til momsregistrerede tilskudsmodtagere, som hovedsageligt vedrører tilskud til haller. Ved en gennemgang af samtlige tilskudsmodtagere er det samtidig konsteret, der ikke kan hjemtages momsrefusion på tilskud til haller, der er indgået driftsaftale med, eller som benytter sig af den kommunale momsudligningsordning. I 2014 er den samlede momsrefusion, som er hjemtaget foreløbigt opgjort til ca. 0,500 mio. kr. Beløbet vil i forbindelse med regnskabsafslutningen blive korrigeret i den endelige momsafregning. I 2015 forventes momsrefusionen, som ikke kan hjemtages udgøre ca. 0,735 mio. kr. Det medfører enten en merudgift i Kultur- og Fritidsudvalgets drift, og/eller tilskudsmodtagere, som kan hjemtage momsrefusion, reduceres i tilskudsbeløbet. Det skal i den forbindelse bemærkes, der ultimo 2013 blev foretaget en evaluering af halharmoniseringsmodellen, som har givet hallerne ens vilkår. Som følge af dette foreslås det, merudgiften på ca. 0,735 mio. kr. midlertidig finansieres af de afste rådighedsbeløb på investeringsoversigten til "Renovering af haller og svømmehaller", og der fremadrettet må findes en løsning på, hvordan puljen igen kan genopbygges eller driften minimeres. Direktionen indstiller, udvalget drøfter hvorvidt momstilsvaret skal opfanges indenfor den nuværende budgetramme eller om anlæg skal reduceres. 3. december

4 Lovgrundlag Det kan oplyses, økonomiafdelingen har rettet henvendelse til ministeriet om de nye udfordringer det giver kommunerne. Tilbagemeldingen fra ministeriet har været, de er opmærksom på den deb, der har været blandt revisorer og i kommunerne. De er lydhør overfor den kritik der har været, og arbejder på finde en løsning. Tønder kommune forsøger fremføre problemikken gennem KL for en ændring af fortolkningen. Da ændringen får store konsekvenser i mange kommuner. Økonomi I budget 2015 er der på investeringsoversigten afs følgende rådighedsbeløb til renovering af haller og svømmehaller: I 2015: 1,428 mio. kr., og i : 3,451 mio. kr. Pt. vurderes det, der kan overføres et uforbrugt beløb på ca. 0,900 mio. kr. til halrenoveringspuljen fra 2014 til Direktionen indstiller, udvalget drøfter, hvorvidt momstilsvaret skal opfanges indenfor den nuværende budgetramme, eller om anlæg skal reduceres. Bilag Tilskud-til-momsregistrerede-tilsk fra BDO Tilskud til momsregistrerede modtagere - økonomioversigt 2015 orienteringsbrev momsregistrerede-tilskudsmodtagere fra IM Direktøren for Kultur og Fritid indstiller, budgettet på Kultur- og Fritidsudvalgets drift forhøjes med 0,735 mio. kr. årligt fra 2015 til dækning af øgede udgifter som følge af den nye fortolkning, beløbet finansieres af det afste rådighedsbeløb i 2015 til "Renovering af haller og svømmehaller", de afste rådighedsbeløb i reguleres i forbindelse med den kommende budgetlægning, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Beslutning Indstillingen anbefales. 3. december

5 2. Frigivelse af anlægsbevillling til udvikling af projekt Kajakcenter Vadehavet Ø Sagsfremstilling På Økonomiudvalgets møde den 19. juni 2014, blev planen for det videre forløb for Kajakcenter Vadehavet (Ballum Kajakcenter) godkendt. Af sagsfremstillingen fremgik: Formålet med sætte processen i gang er få udarbejdet en undersøgelsesrapport som grundlag for rette kontakt til potentielle støtteydere. I forbindelse med styregruppens arbejde er det blevet klart, der ud over udarbejdelse af en undersøgelsesrapport, er to andre væsentlige fokusområder for sikre fremdrift i processen til realiering af ideen om et kajakcenter ved Vadehavet. Det er: 1. Sætte kajakroning i Vadehavet på Danmarkskortet. 2. Øget kommunikion om projekt via en række kommunikionskanaler ud fra en beskrevet kommunikionsstregi. Til det første punkt er der planlagt startskud den 27. november, hvor alle med interesse for emnet er inviteret til en workshop. Kajak- og roklubber i nærheden af Vadehavet har fået en særlig invition, og det samme gælder hovedforbundet under DIF. På workshoppen kommer Rasmus Johnsen fra Cold Hawaii fra Klitmøller og fortæller om erfaringerne fra Klitmøller, og hovedforbundet sender også en repræsentant. Vedr. det andet punkt får styregruppen udarbejdet en kommunikionsstregi, som forholder sig til de mange forskellige interessenter omkring projektet. En af de kommunikionskanaler, der ønskes benyttet aktivt og stregisk, er korte videoer af hændelser i processen, som har afgørende betydning for processens positive fremdrift og betydning for interessenternes opbakning og ejerskab til projektet. Ønsket om benytte videoer skyldes, projektets kompleksitet og størrelse, samt erfaringer fra et lignende, succesfuldt projekt i Skotland (Seven Stanes) beskriver, dets succes skyldes vedvarende bevidsthed om og fastlagt stregi til kommunikion. Styregruppen arbejder på en mulighed for søge om midler til videodokumentionsprojektet fra Landdistriktspuljen under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (midlerne til forsøgsprojekter). Til denne pulje forventer Ministeriet medfinansiering, når ansøgeren er en kommune. Ansøgningsfristen er 12. december december

6 Partnere til et videodokumentionsprojekt sammen med Tønder Kommune: Firmaet Land TV indgår som partner i det kommende videodokumentionsprojekt. Land TV har et indgående kendskab til journalistisk tv om landdistrikter, og har blandt andet produceret 110 tv-udsendelser derom. For styrke projektet har styregruppen etableret et samarbejde med Ringkøbing- Skjern Kommune med et projekt om jernalderlandsbyen Lyngsmose. Ved samarbejdet opnår videodokumentionsprojektet ansøgningsmæssig volumen ved belyse to forskellige udviklingsprojekter i særlige beskyttede nurområder. Lyngsmose er en jernalderlandsby, der via et samarbejde mellem tre sogne genskabes som en synlig oldtidslandsby, suppleret med shelterplads, bro over åen og faciliteter til skolebesøg. Center for Landdistriktsforskning, Syddansk Universitet: I forbindelse med projektet om Kajakcenter Vadehavet (Ballum Kajakcenter) har Center for Landdistriktsforskning og Kajakcenter Vadehavet indgået et samarbejde. Samarbejdet knytter en forsker fra Center for Landdistriktsforskning til projekt Kajakcenter Vadehavet, og omhandler netop dokumentere og analysere udviklingsprocessen omkring Kajakcenter Vadehavet med fokus på de forskellige aktørers roller og de udfordringer projektet møder undervejs. Tønder Kommune står som ansøger til ministeriet. Ringkøbing-Skjern Kommune bidrager til ansøgningen med et medfinansieringsbeløb på max. kr samt kommunal projekttid og følgeomkostninger (evt. mødeforplejning og kørselsudgifter). Tønder Kommune der er ansøgeren og tovholderen på projektet, skal ligeledes bidrage med kr. samt medgåede projekttimer og følgeomkostninger. Der søges om et beløb på kr. fra ministeriets pulje. Økonomi På investeringsoversigten er der i 2015 afs kr. til projekt Nyt liv i gamle skoler Ballum Kajakcenter. Direktøren for Kultur og Fritid indstiller, der meddeles en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på kr. til projektansøgning til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter med titlen Videodokumention af udviklingsprojekter i Vandkants Danmark, samt følgeomkostninger beløbet finansieres af det afste rådighedsbeløb til formålet, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Beslutning Indstillingen anbefales. 3. december

7 3. Springsal Vodder Idrætscenter - godkendelse af projektændring og frigivelse af anlægbevilling Ø Sagsfremstilling Vodder Idrætscenter (VIC) har fremsendt en revideret projektbeskrivelse vedr. udviddelsen af deres faciliteter med en spring- og multisal. Da VIC ikke har kunnet skaffe tilstrækkelige fondsmidler til den oprindelige plan, har de arbejdet med mulighederne for ændre projektet, således det kan gennemføres med de midler, det er lykkedes dem få tilsagn om. Projektændringens væsentligste punkter drejer sig om, arealet i springsalen er reduceret med 148 m2, hvorved byggeomkostningerne bliver mindre. De færre m2 får ikke nogen betydning i forhold til springgymnasternes aktiviteter, idet længden på tilløbet til springgraven har samme længde som tidligere. Desuden er det tanken i højere grad gennemføre en del af byggeriet med frivillig arbejdskraft og reducere udgiften til arbejdsløn med kr. Dette betyder budgettet i alt er blevet reduceret med kr. VIC søger om få godkendt det reviderede budget og finanseringsplan, som forudsætter, de kan skaffe frivillige nok til gennemføre projektet inden for den tidsramme, de har. Byggeriet skal være afsluttet ved starten af juni 2015, hvor LAG-bevillingsperioden slutter. Tønder Kommune har i alt givet en bevilling på kr. til anlæg af spring- og multisal. Såfremt ny tolkning af momslov står ved magt i 2015, skal der findes finansiering af kr. Økonomi Budget- og finansieringsplan Budget Total kr. Anlægsarbejde 1): Jordarbejde, grundvandssænktning, dræn, støbearbejde * Tømrerarbejde, VVS-arbejde, el-arbejde, malerarbejde, projektering Meriale, inventar, udstyr og maskiner: Springgrav, stortrampoliner m.m. * Klrevægge (mindre) Formidling og informion: Annoncering i lokale dag- og ugeblade * Andet: 3. december

8 Bespisning af frivillige * Byggetilladelse Total * Udgifter, som LAG Tønder dækker med 30% Finansieringsplan - stus 20. november 2014: LAG Tønder 2) Tønder Kommune Frifelt Sportsforening Egenfinansiering via sponsorcykelløb, aktivitetsdage, salg loppemarked m.m Total ) Inkluderet i priserne er 30% arbejdsløn. De resterende 70% ( ,90 kr.) forventes blive gennemført via frivillig arbejdskraft, og er derfor ikke en del af budgettet. 2) Såfremt det ikke er muligt skaffe frivillige til dække de ,90 kr. i frivilligt arbejde, vil dette beløb ændre sig (vi har fået tilsagn om kr. ift. de betalte udgifter). På investeringsoversigten er der afs et rådighedsbeløb på kr. i hvert af årene 2014 og 2015 til formålet. Oprindeligt svarer det til en brutto udbetaling på kr. Men pga af den nye fortolkning af Bekendtgørelsen om momsrefusionsordningen, kan der ikke hjemtages moms af tilskud til en momsregistreret tilskudsmodtager. Vodder Idrætscenter er momsregistreret - dvs. der ikke kan hjemtages den forventede momsrefusion på kr. Merudgiften foreslås finansieret af halrenoveringspuljen. Bilag Tegninger Brev til Tønder Kommune med ændret budget.pdf Direktøren for Kultur og Fritid indstiller, det reviderede projekt og tilhørende finansieringplan godkendes, de afste rådighedsbeløb på kr. i hvert af årene 2014 og 2015 frigives, merudgiften på kr., som følge af den nye fortolkning finansieres af halrenoveringspuljen, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 3. december

9 Beslutning Indstillingen anbefales - dog er bevilling af de kr. under forudsætning af, momsrefusionsordningen føres tilbage til hidtidig fortolkning. Udbetaling af tilskuddet forudsætter, der foreligger en endelig finansieringsplan for projektet. 3. december

10 4. Undersøgelse af kloak- og drænforhold på parkering og veje ved TSFC G Sagsfremstilling Der har i en årrække været problemer med vand på parkeringspladsen foran hallerne og på vejen mellem hallerne og campingpladsen. Det førte sidste år til indtrængen af vand i hal 1, hvor gulvet i hallen blev ødelagt. Skaden er blevet udbedret, og udgiften er dækket af forsikringen. Under de store regnmængder i sensommeren i år kom der også vand ind på det halve af gulvet i hallen, men her lykkedes det undgå skader på gulvet. Forsikringsselskabet har påpeget, de ikke vil fortsætte med påtage sig dække vandskader på gulvet i hallen. Der har været holdt møde mellem TSFC, Teknik og Miljø og forsyningen, med henblik på aftale, hvordan vi får undersøgt årsagen til, vandet ikke trækker hurtigt nok væk i forbindelse med megen regn. Desuden blev det drøftet, hvordan det kan afklares, hvem der ejer hvilke ledninger ved Tønder Hallerne. Konklusionen på mødet blev, ejerskabet undersøges ved kortlægge kloakledningernes forløb, og opdere tegninger, som kan bruges på et nyt møde. Denne kortlægning udføres dels af kommunens folk, og dels af et firma, der med tv-inspektion og tilførsel af sporstoffer, kan undersøge hovedledningen og brøndes sammenhænge og forløb. Denne undersøgelse vil også være med til pege på, hvad der skal iværksættes for regnvandet fremover kan trække hurtigt nok væk - både foran hal 1 og på veje m.m. bag hallerne og ind til campingplads og udendørsanlæg. Økonomi Der er indhentet en pris på tv-inspektion og spuling, som lyder på kr. Prisen er inkl. køreplader til sportsplads. Der er det forbehold, sand/slam afregnes i forhold til faktisk mængde, samt de kan finde skjulte/ukendte brønde, som vil betyde ekstra tid til nærmere undersøgelse. Derfor kan den endelig pris afvige på disse to forhold. På grund af det uafklarede ejerforhold foreslås det, regningen til undersøgelsen deles mellem forsyningen og Kultur og Fritid. 3. december

11 Direktøren for Kultur- og Fritid indstiller, undersøgelsen af ejerforhold og dårlig træk i ledningsnettet af regnvand sættes i gang, og halvdelen af udgiften finansieres af halrenoveringspuljen under forudsætning af forsyningen betaler den anden halvdel. Beslutning Indstillingen godkendt. 3. december

12 5. Bookingsystem til lokaler i fritids- og kulturinstitutioner G Sagsfremstilling Den 1. december 2014 skal det være muligt for borgere (og foreninger) i Danmark søge om tid i kommunale lokaler via en digital selvbetjeningsløsning. Kravet fremgår af en stor samlelov, som fastlægger borgerne er forpligtet til benytte de digitale løsninger. 3 i loven indeholder de krav om obligorisk digital selvbetjening, som efterfølgende er indføjet i Folkeoplysningsloven. Kravet fastlægger, ansøgning om anvisning af lokaler og udendørsanlæg efter kapitel 6 og 7 i Folkeoplysningsloven skal indgives ved anvendelse af den digitale selvbetjeningsløsning, som kommunen stiller til rådighed. Den nye lov, og det deraf følgende valg af plform, kan få stor betydning for den fremtidige udvikling på kultur- og fritidsområdet. En række kommuner, heriblandt nabokommunerne Haderslev og Aabenraa, har som result af lovkravet påbegyndt implementeringen af nye systemer, hvis funktioner rækker ud over lovens minimumskrav. Disse systemer tager udgangspunkt i foreningers og borgeres behov, men tænker dem også sammen med behov hos institutionerne og hos kommunen. Der er tale om visionære tanker for systemer, som synliggør de mange faciliteter og aktiviteter på én fælles webportal. Det er også systemer, som gør det muligt tilbyde stor fleksibilitet for brugerne i forhold til booke og benytte faciliteterne når de ønsker det. Ud over den borgervendte del kan systemerne også håndtere de fleste elementer i de administrive processer hos både foreninger, institutioner og kommunen. Endelig giver systemerne mulighed for en samlet markedsføring af de tilbud, der er til kommunens borgere på kultur- og fritidsområdet. I dag har Tønder Kommune et system, der håndterer foreningernes booking af de kommunale lokaler. Dette system kan ikke håndtere booking af lokaler for de selvejende institutioner. Systemet kan heller ikke tilbyde muligheder i forhold til understøtte udviklingen på kulturog fritidsområdet med udgangspunkt i brugernes behov for fleksibilitet og samlet overblik og adgang til booking. Fastholdes dette system som Tønder Kommunes løsning af det nye lovkrav om digital selvbetjening af booking af lokaler, vil alle selvejende institutioner derfor selv skulle ud og investere i en løsning for den enkelte hal. Begge muligheder for opfyldelse af lovkravet om digital selvbetjening er mere uddybende beskrevet i en samlet oversigt. Lovgrundlag Lov om ændring af forskellige lovebestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, meddelelser, anmodninger og erklæringer til offentlige myndigheder (Lov nr /06/2014) 3. Folkeoplysningsloven. 3. december

13 Økonomi Der er ikke indhentet konkrete tilbud på en ny samlet løsning, og prisen på denne vil også afhænge af, hvorvidt en del af udgiften skal afholdes af de selvejende institutioner. Det samme gør sig gældende i forhold til den fremtidige driftsudgift. Ud fra samtaler med konkrete udbydere, forventes beløbet ikke overstige kr. En evt. investering i et nyt fælles system, vil kunne afholdes af halrenoveringspuljen. Der er i investeringsbeløbet ikke medregnet personaleressourcer til gennemførelse af projektet. Bilag Illustreret Brugerrejse.pdf Sammenligningsdokument af de to business cases Direktøren for Kultur- og Fritid indstiller, der investeres i et nyt fælles system til booking af lokaler, processen gennemføres som beskrevet i businesscase for visionær løsning, og udgiften afholdes af halrenoveringspuljen. Beslutning Indstillingen godkendt. 3. december

14 6. Afrapportering fra Tønder Kommunes fyrtårn i Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig - Tønder Festival P Sagsfremstilling Den 4. december 2013 godkendte Kultur- og Fritidsudvalget den handleplan, som Tønder Festival havde fremsendt med henblik på blive godkendt som fyrtårn for Tønder Kommune i Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig. Fyrtårnsprojektet løb af stabelen under Tønder Festival 2014, og fyrtårnets aktører har indsendt rapport over projektets forløb og result. Der er modtaget afrapportering fra fyrtårnets to delprojekter: 1) Skolekoncert afholdt med hjælp fra KulturCrews og 2) Talentudviklings boot camp for folkbalticas ungdomsensemble samt koncert Ved gennemlæsning af rapporterne fremmgår det, de i handleplanen skitserede formål og forventede resulter i høj grad er opnået. Formålet med "Skolekoncert - afholdt med hjælp fra KulturCrews" var : introducere de unge i Sønderjylland-Schleswig til den samtidige folkemusik. styrke interessen for folkemusik hos de unge og sætte gang i en ny generion af folkemusikentusiaster. de unge oplever musikken og stemningen på Tønder Festival, så de får et tilhørsforhold til Tønder Festival og får lyst til selv tage dertil. deltagelse i KulturCrews giver eleverne kompetencer, ansvar og ejerskab, der udvikler dem som kulturelle aktører. lade nye mellemmenneskelige kontakter opstå på tværs af grænsen få organiseret og etableret kontakt til og samarbejde med tyske skoler Forventede resulter Ca elever vil have været til koncert under Tønder Festival og stiftet bekendtskab med moderne folkemusik. Der vil være oprettet KulturCrews i tyske skoler såvel som i de danske. Der vil være afholdt fælles dansk-tysk undervisningsdag for KulturCrews En kontaktliste til skoler i de tre kredse syd for grænsen. 2: Talentudviklings boot camp for folkbalticas ungdomsensemble samt koncert på Tønder Festival Formålet med projektet var : give unge talentfulde musikere i Sønderjylland-Schleswig mulighed for udvikle sig indenfor folkemusik. opbygge et netværk af folkemusikere i kulturregion Sønderjylland-Schleswig indlede et samarbejde mellem Tønder Festival og folkbaltica. videreføre de lokale folkemusiktraditioner og derved blive en del af den kulturelle hverdag i den dansk-tyske grænseregion. 3. december

15 Forventede resulter Konklusion Et aktivt og levende folkemusikmiljø for unge i regionen, som inddrager mange og vægtige samarbejdspartnere. Etablering af en fødekæde, der udvikler og levendegør egnens fokus på folkemusik. Rapporten viser, projektet har formået opfylde disse formål og forventede resulter i meget tilfredsstillende grad. Desuden er budgettet overholdt. Rapporten konkluderer, samarbejdet mellem Tønder Festival og FolkBALTICA giver kunstnerisk, pædagogisk og menneskelig mening samt fuld valuta for pengene, og samarbejdet kan være til stor nytte for begge festivaler. Desuden konkluderes det, festivalens "ungdomskoncerter" har været savnet, og der er megen læring i det optræde på en stor scene for et ungt musiktalent. Der peges dog på et kritisabelt punkt: Skolekoncerten begyndte senere end planlagt, hvilket betød, en del elever ikke nåede opleve det sidst optrændende band, og man er bevidst om, dette ikke må gentage sig. Bilag Bilag 2: Afrapportering Tønder Festival som Kulturelt Fyrtarn pdf Bilag 3 Afrapportering fra Harald Haugaard Direktøren for Kultur og Fritid indstiller rapporterne tages til efterretning. Beslutning Sagen taget til efterretning. Flemming A. Gjelstrup deltog ikke i behandling af punktet. 3. december

16 7. Udpegning af Tønder Kommunes fyrtårnsprojekt under Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig P Sagsfremstilling Tønder Kommune skal som led i Kulturaftale Sønderjylland have et kulturelt fyrtårn. I perioden var Tønder Festival kommunens fyrtårn, og der skal nu udpeges et kulturelt fyrtårn for Kommunen har modtaget en ansøgning fra Tønder Festival om igen blive udpeget som Tønder Kommunes fyrtårn under Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig i perioden Tønder Festival har udarbejdet en projektbeskrivelse, hvoraf det fremgår, projektet ligesom sidste år består af to delprojekter; en skolekoncert og en talentudviklingsworkshop, og arrangementerne skal afholdes under Tønder Festival i enten 2015 eller i Skolekoncert: Man ønsker afholde en koncert for danske og tyske skolebørn i samarbejde med Center for Undervisningsmidler(CFU). To særligt udvalgte bands vil spille i ca. 30 min. hver. samt FolkBALTICAS ungdomsensemble Folkalicious. KulturCrews skal hjælpe til ved koncerten. De klædes på til denne opgave gennem deltagelse i en workshop, hvor de lærer tage imod kunstnerne og være konferenciers. Det netværk til tyske skoler, som CFU i kraft af sidste år arrangement fik oprettet, skal plejes og videreudvikles. Talentudvikling: Man ønsker afholde en 3-dages talentudviklingsworkshop med mastercalsses med nogle af de professionelle musikere, der optræder på festivalen. Man vil invitere folkbalticas ungdomsensemble Folkalicious og unge talenter fra Fanø Fiddlers - Young Edition. Økonomi Skolekoncerten: Transport af skolebørn Uddannelse af KulturCrew Administrion CFU Mad til KulturCrew Skolekoncert musik (3 bands, heraf er det ene FBs Ungdomsemsemble) I alt december

17 Workshop: Rejseudgifter (egen betaling) 0 Overnning for deltagere Forplejning for deltagere Løn til musiker xworkshop 2,5 time med musiker fra festivalen ØvelokalerKulturskolen 0 I alt Total Bilag Ansøgning Tønder Festival som kulturelt Fyrtarn pdf Direktøren for Kultur og Fritid indstiller, ansøgningen behandles. Beslutning Tønder Festival udpeges som Tønder Kommunes fyrtårnsprojekt under Kulturaftalen Sønderjylland-Schleswig i Beløbet er kr. i 2015 i lighed med tidligere år. Flemming A. Gjelstrup deltog ikke i behandling af punktet. 3. december

18 8. Forslag til politik for samspil mellem frivillige og Tønder Kommune P Sagsfremstilling Da Tønder Kommunes Stregiplan blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen i juni 2014, var politik for samspil mellem frivillige og Tønder Kommune endnu ikke udarbejdet i sin endelige form. På minikonferencen for frivillighed i september deltog et stort antal frivillige sammen med repræsentanter for Kommunalbestyrelsen samt for kommunens samarbejdsudvalg i en workshop. Her blev givet en lang række input til, hvad politikken skal indeholde. Ved udarbejdelse af politikken er endvidere indgået et udkast til rammer for partnerskab og samarbejde, som er udarbejdet af Frivillighedsrådet. Politikken er tænkt som en paraplypolitik, som udgør den overordnede ramme for frivillighedsområdet. Den erstter således ikke de politikker der allerede findes for området på hhv. Social-, Sundheds samt Kultur- og Fritidsområdet. Da politikken netop er en overordnet ramme, er der mulighed for stor handlefrihed til, alle relevante områder og afdelinger kan udarbejde egne politikker, handlingsplaner eller retningslinjer, som støtter op om den overordnede politik. Bilag Færdiggørelse af politik for samspil mellem frivillige og Tønder Kommune. TKs Stregiplan Rammer for partnerskaber og samarbejde - ny 1 3.pdf Direktionen indstiller, forslag til politik for samspil mellem frivillige og Tønder Kommune sendes til høring hos Frivillighedsrådet, Kulturelt Forum, Landdistriktsudvalget, Folkeoplysningsudvalget, Beredskabskommissionen, HMU, Ældrerådet, Ungerådet og Handicaprådet i perioden 8. december 2014 til 20. januar 2015, og efter udvalgets genbehandling efter høringsfristen foretages indstilling til Kommunalbestyrelsen. 3. december

19 Beslutning Indstillingen godkendt med den bemærkning, 2. "At" under målsætninger ændres til: At frivillige som udgangspunkt ikke erstter faguddannet personale. Flemming A. Gjelstrup deltog ikke i behandling af punktet. 3. december

20 9. Årshjul Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 3. december A Sagsfremstilling Årshjulet bruges som styringsredskab og gennemgås på hvert udvalgsmøde. Emner for december 2014: Ingen emner Kulturmøde på Mors august 2015 er indarbejdet i årshjulet for 2015 Nyt emne: DBU Jylland afholder det årlige møde mellem Tønder Kommune og fodboldklubberne den 11. marts 2015 om aftenen i Klosterhallerne. Bilag Årshjul December Årshjul 2015 til mødeet den 3. december 2014 Fagchefen for Kultur og Fritid indstiller, Årshjulene drøftes. Beslutning Kultur og Fritidsafdelingen besøges i februar. Forvaltningen kommer med forslag til yderligere besøg. Flemming A. Gjelstrup deltog ikke i behandling af punktet. 3. december

21 10. Sager til orientering G Sagsfremstilling Orientering v/udvalgsformanden: Orientering v/udvalgsmedlemmer: Orientering v/direktøren: Orientering v/forvaltningen: Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedskonto Anmodning om udpegning af medlem til bestyrelsen for selvejende institution Sejerslevgaard Bilag Rådighedskonto 2014.pdf Direktøren for Kultur og Fritid indstiller, orienteringen tages til efterretning. Beslutning Formanden: Åbent møde på Tønder Kulturhus. FC Sydvest. 10. december åbent bibliotek i Toftlund. Møde i Peter Schmidts mindeleg. Højerhus. Tønder Musikforening. Direktøren: Vedr. Sejerslevgård udsættes til næste møde. Tønder Sport- og Fritidscenter. Schleswig-Holstein Musik Festival. Budgetprocessen for Jens Møller: Mailadresser på deltagere i KNFs kulturudvalg til brug for invitioner fra Museum Sønderjylland. Stiftende generalforsamling vedr. Løgumkloster Ny Højskole. Løgumkloster Klokke Orden. René Andersen: Arrangement med Folkeoplysningsudvalget. Afdelingslederen: Kulturugen - evaluering. Musik- og Teerhøjskolen. Kjærsgård. Museet Holmen - kommende udstilling. Fagchefen: Tønder Kulturhus. Ny leder af Arrild Svømmehal. Tekniske forhold i Arrild Svømmehal. Flemming A. Gjelstrup deltog ikke i behandling af punktet. 3. december

22 Underskrifter Renè N. Andersen Flemming A. Gjelstrup Jørgen Popp Petersen Jens Møller Poul Erik Kjær 3. december

23 Bilag Tilskud-til-momsregistrerede-tilsk fra BDO Tilskud til momsregistrerede modtagere - økonomioversigt 2015 orienteringsbrev momsregistrerede-tilskudsmodtagere fra IM Tegninger Brev til Tønder Kommune med ændret budget.pdf Illustreret Brugerrejse.pdf Sammenligningsdokument af de to business cases Bilag 2: Afrapportering Tønder Festival som Kulturelt Fyrtarn pdf Bilag 3 Afrapportering fra Harald Haugaard Ansøgning Tønder Festival som kulturelt Fyrtarn pdf Færdiggørelse af politik for samspil mellem frivillige og Tønder Kommune. TKs Stregiplan Rammer for partnerskaber og samarbejde - ny 1 3.pdf Årshjul December Årshjul 2015 til mødeet den 3. december 2014 Rådighedskonto 2014.pdf 3. december

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

Referat. Mødedato: 10. april 2014. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 10. april 2014. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende: Refer Refer Mødedo: 10. april 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 10. april 2014 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 26. juni 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Niels F. Dahlmann ved afbud

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 26. juni 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Niels F. Dahlmann ved afbud Mødedo: 26. juni 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Lars Rytter ved afbud Niels F. Dahlmann ved afbud 26. juni 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

Referat. Mødedato: 18. september 2014. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:30. Fraværende:

Referat. Mødedato: 18. september 2014. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:30. Fraværende: Refer Refer Mødedo: 18. september 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 16:30 Fraværende: 18. september 2014 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødested: Fredericia Bibliotek Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 28. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 28. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00 Refer Refer Mødedo: 28. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Frede Jensen 28. november 2013 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 25-02-2015 kl. 18:30 Udvalgsværelse 2 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang deltog deltog

Læs mere

Tønder Kommune Økonomiudvalget Referat Referat Mødedato: 15. maj 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus

Tønder Kommune Økonomiudvalget Referat Referat Mødedato: 15. maj 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Mødedo: 15. maj 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 15. maj 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Orientering fra borgmesteren.

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 25. april 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Hattens, Eike Albrechtsen

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 25. april 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Hattens, Eike Albrechtsen Refer Refer Mødedo: 25. april 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Birthe Frikk, Christina Htens, Eike Albrechtsen 25. april 2013 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende: Refer Refer Mødedo: 24. oktober 2013 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 24. oktober 2013 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Referat. Mødedato: 19. februar 2015. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. punkterne 18-27

Referat. Mødedato: 19. februar 2015. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. punkterne 18-27 Mødedo: 19. februar 2015 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: Lars Rytter var forhindret i deltage i punkterne 18-27 19. februar 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 17. juni 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:10 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup,

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud. Refer Refer Mødedo: 30. maj 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Flemming Gjelstrup og Christian Friis ved afbud. 30. maj 2013 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 14. august 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 15:00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8480

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 31. oktober 2013 Mødetidspunkt 16:30 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Birthe Helth, Eva Sommer-Madsen, Carsten

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 19. marts 2013

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 19. marts 2013 Refer Refer Mødedo: 19. marts 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Ingen Flemming Gjelstrup anmodede om, pkt. 13 blev taget af dagsordenen, da stens vandplaner

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 12-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune...2

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Nørre Djurs Hallen Idrætsvej 2, 8585 Glesborg Dato: Mandag den 1. juni 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Else Søjmark

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 16. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet

Læs mere

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden. Mødested

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden. Mødested KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Åben Mødested "Anthenæum" Skole og Families mødelokale. Bemærk: Kl. 13.00 i Mødelokale 1 har Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget fælles drøftelse

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. januar 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. januar 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. januar 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus

Læs mere