Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 3. december lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 3. december 2014. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00."

Transkript

1 Mødedo: 3. december 2014 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 3. december 2014

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Tilskud til momsregistrerede tilskudsmodtagere 3 2 Frigivelse af anlægsbevillling til udvikling af projekt Kajakcenter Vadehavet 5 3 Springsal Vodder Idrætscenter - godkendelse af projektændring og frigivelse af anlægbevilling 7 4 Undersøgelse af kloak- og drænforhold på parkering og veje ved TSFC 10 5 Bookingsystem til lokaler i fritids- og kulturinstitutioner 12 6 Afrapportering fra Tønder Kommunes fyrtårn i Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig - Tønder Festival 14 7 Udpegning af Tønder Kommunes fyrtårnsprojekt under Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig Forslag til politik for samspil mellem frivillige og Tønder Kommune 18 9 Årshjul Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 3. december Sager til orientering 21 Lukkede dagsordenspunkter 3. december

3 1. Tilskud til momsregistrerede tilskudsmodtagere S Sagsfremstilling Økonomi- og Indenrigsministeriet har i februar udsendt en ny fortolkning vedr. bestemmelsen i "Bekendtgørelsen om momsrefusionsordning for kommuner og regioner". BDO har i oktober gjort kommunerne opmærksom på de konsekvenser, det medfører. Ministeriet henviser til, der har været uklarhed vedrørende tilfælde, hvor der ydes et kommunalt tilskud, der indgår i momsrefusionsordningen for kommuner og regioner, til modtagere, der enten er eller efterfølgende momsregistreres efter den generelle momslovgivning med mulighed for fradrage moms. Kommunen kan, når der fx. udbetales et driftstilskud på området "stadion, idrætsanlæg og svømmehaller", få momsrefusion svarende til 11 % af det udbetalte driftstilskud. Med den nye fortolkning kan der ikke hjemtages moms af tilskud til en momsregistreret tilskudsmodtager. Det medfører, kommunen får en merudgift og/eller, de momsregistrerede tilskudsmodtagere får et mindre tilskud. Der har hidtil ikke været forskel på, om en tilskudsmodtager var momsregistreret eller ej. På Kultur- og Fritidsudvalgets område er der udbetalt tilskud til momsregistrerede tilskudsmodtagere, som hovedsageligt vedrører tilskud til haller. Ved en gennemgang af samtlige tilskudsmodtagere er det samtidig konsteret, der ikke kan hjemtages momsrefusion på tilskud til haller, der er indgået driftsaftale med, eller som benytter sig af den kommunale momsudligningsordning. I 2014 er den samlede momsrefusion, som er hjemtaget foreløbigt opgjort til ca. 0,500 mio. kr. Beløbet vil i forbindelse med regnskabsafslutningen blive korrigeret i den endelige momsafregning. I 2015 forventes momsrefusionen, som ikke kan hjemtages udgøre ca. 0,735 mio. kr. Det medfører enten en merudgift i Kultur- og Fritidsudvalgets drift, og/eller tilskudsmodtagere, som kan hjemtage momsrefusion, reduceres i tilskudsbeløbet. Det skal i den forbindelse bemærkes, der ultimo 2013 blev foretaget en evaluering af halharmoniseringsmodellen, som har givet hallerne ens vilkår. Som følge af dette foreslås det, merudgiften på ca. 0,735 mio. kr. midlertidig finansieres af de afste rådighedsbeløb på investeringsoversigten til "Renovering af haller og svømmehaller", og der fremadrettet må findes en løsning på, hvordan puljen igen kan genopbygges eller driften minimeres. Direktionen indstiller, udvalget drøfter hvorvidt momstilsvaret skal opfanges indenfor den nuværende budgetramme eller om anlæg skal reduceres. 3. december

4 Lovgrundlag Det kan oplyses, økonomiafdelingen har rettet henvendelse til ministeriet om de nye udfordringer det giver kommunerne. Tilbagemeldingen fra ministeriet har været, de er opmærksom på den deb, der har været blandt revisorer og i kommunerne. De er lydhør overfor den kritik der har været, og arbejder på finde en løsning. Tønder kommune forsøger fremføre problemikken gennem KL for en ændring af fortolkningen. Da ændringen får store konsekvenser i mange kommuner. Økonomi I budget 2015 er der på investeringsoversigten afs følgende rådighedsbeløb til renovering af haller og svømmehaller: I 2015: 1,428 mio. kr., og i : 3,451 mio. kr. Pt. vurderes det, der kan overføres et uforbrugt beløb på ca. 0,900 mio. kr. til halrenoveringspuljen fra 2014 til Direktionen indstiller, udvalget drøfter, hvorvidt momstilsvaret skal opfanges indenfor den nuværende budgetramme, eller om anlæg skal reduceres. Bilag Tilskud-til-momsregistrerede-tilsk fra BDO Tilskud til momsregistrerede modtagere - økonomioversigt 2015 orienteringsbrev momsregistrerede-tilskudsmodtagere fra IM Direktøren for Kultur og Fritid indstiller, budgettet på Kultur- og Fritidsudvalgets drift forhøjes med 0,735 mio. kr. årligt fra 2015 til dækning af øgede udgifter som følge af den nye fortolkning, beløbet finansieres af det afste rådighedsbeløb i 2015 til "Renovering af haller og svømmehaller", de afste rådighedsbeløb i reguleres i forbindelse med den kommende budgetlægning, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Beslutning Indstillingen anbefales. 3. december

5 2. Frigivelse af anlægsbevillling til udvikling af projekt Kajakcenter Vadehavet Ø Sagsfremstilling På Økonomiudvalgets møde den 19. juni 2014, blev planen for det videre forløb for Kajakcenter Vadehavet (Ballum Kajakcenter) godkendt. Af sagsfremstillingen fremgik: Formålet med sætte processen i gang er få udarbejdet en undersøgelsesrapport som grundlag for rette kontakt til potentielle støtteydere. I forbindelse med styregruppens arbejde er det blevet klart, der ud over udarbejdelse af en undersøgelsesrapport, er to andre væsentlige fokusområder for sikre fremdrift i processen til realiering af ideen om et kajakcenter ved Vadehavet. Det er: 1. Sætte kajakroning i Vadehavet på Danmarkskortet. 2. Øget kommunikion om projekt via en række kommunikionskanaler ud fra en beskrevet kommunikionsstregi. Til det første punkt er der planlagt startskud den 27. november, hvor alle med interesse for emnet er inviteret til en workshop. Kajak- og roklubber i nærheden af Vadehavet har fået en særlig invition, og det samme gælder hovedforbundet under DIF. På workshoppen kommer Rasmus Johnsen fra Cold Hawaii fra Klitmøller og fortæller om erfaringerne fra Klitmøller, og hovedforbundet sender også en repræsentant. Vedr. det andet punkt får styregruppen udarbejdet en kommunikionsstregi, som forholder sig til de mange forskellige interessenter omkring projektet. En af de kommunikionskanaler, der ønskes benyttet aktivt og stregisk, er korte videoer af hændelser i processen, som har afgørende betydning for processens positive fremdrift og betydning for interessenternes opbakning og ejerskab til projektet. Ønsket om benytte videoer skyldes, projektets kompleksitet og størrelse, samt erfaringer fra et lignende, succesfuldt projekt i Skotland (Seven Stanes) beskriver, dets succes skyldes vedvarende bevidsthed om og fastlagt stregi til kommunikion. Styregruppen arbejder på en mulighed for søge om midler til videodokumentionsprojektet fra Landdistriktspuljen under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (midlerne til forsøgsprojekter). Til denne pulje forventer Ministeriet medfinansiering, når ansøgeren er en kommune. Ansøgningsfristen er 12. december december

6 Partnere til et videodokumentionsprojekt sammen med Tønder Kommune: Firmaet Land TV indgår som partner i det kommende videodokumentionsprojekt. Land TV har et indgående kendskab til journalistisk tv om landdistrikter, og har blandt andet produceret 110 tv-udsendelser derom. For styrke projektet har styregruppen etableret et samarbejde med Ringkøbing- Skjern Kommune med et projekt om jernalderlandsbyen Lyngsmose. Ved samarbejdet opnår videodokumentionsprojektet ansøgningsmæssig volumen ved belyse to forskellige udviklingsprojekter i særlige beskyttede nurområder. Lyngsmose er en jernalderlandsby, der via et samarbejde mellem tre sogne genskabes som en synlig oldtidslandsby, suppleret med shelterplads, bro over åen og faciliteter til skolebesøg. Center for Landdistriktsforskning, Syddansk Universitet: I forbindelse med projektet om Kajakcenter Vadehavet (Ballum Kajakcenter) har Center for Landdistriktsforskning og Kajakcenter Vadehavet indgået et samarbejde. Samarbejdet knytter en forsker fra Center for Landdistriktsforskning til projekt Kajakcenter Vadehavet, og omhandler netop dokumentere og analysere udviklingsprocessen omkring Kajakcenter Vadehavet med fokus på de forskellige aktørers roller og de udfordringer projektet møder undervejs. Tønder Kommune står som ansøger til ministeriet. Ringkøbing-Skjern Kommune bidrager til ansøgningen med et medfinansieringsbeløb på max. kr samt kommunal projekttid og følgeomkostninger (evt. mødeforplejning og kørselsudgifter). Tønder Kommune der er ansøgeren og tovholderen på projektet, skal ligeledes bidrage med kr. samt medgåede projekttimer og følgeomkostninger. Der søges om et beløb på kr. fra ministeriets pulje. Økonomi På investeringsoversigten er der i 2015 afs kr. til projekt Nyt liv i gamle skoler Ballum Kajakcenter. Direktøren for Kultur og Fritid indstiller, der meddeles en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på kr. til projektansøgning til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter med titlen Videodokumention af udviklingsprojekter i Vandkants Danmark, samt følgeomkostninger beløbet finansieres af det afste rådighedsbeløb til formålet, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Beslutning Indstillingen anbefales. 3. december

7 3. Springsal Vodder Idrætscenter - godkendelse af projektændring og frigivelse af anlægbevilling Ø Sagsfremstilling Vodder Idrætscenter (VIC) har fremsendt en revideret projektbeskrivelse vedr. udviddelsen af deres faciliteter med en spring- og multisal. Da VIC ikke har kunnet skaffe tilstrækkelige fondsmidler til den oprindelige plan, har de arbejdet med mulighederne for ændre projektet, således det kan gennemføres med de midler, det er lykkedes dem få tilsagn om. Projektændringens væsentligste punkter drejer sig om, arealet i springsalen er reduceret med 148 m2, hvorved byggeomkostningerne bliver mindre. De færre m2 får ikke nogen betydning i forhold til springgymnasternes aktiviteter, idet længden på tilløbet til springgraven har samme længde som tidligere. Desuden er det tanken i højere grad gennemføre en del af byggeriet med frivillig arbejdskraft og reducere udgiften til arbejdsløn med kr. Dette betyder budgettet i alt er blevet reduceret med kr. VIC søger om få godkendt det reviderede budget og finanseringsplan, som forudsætter, de kan skaffe frivillige nok til gennemføre projektet inden for den tidsramme, de har. Byggeriet skal være afsluttet ved starten af juni 2015, hvor LAG-bevillingsperioden slutter. Tønder Kommune har i alt givet en bevilling på kr. til anlæg af spring- og multisal. Såfremt ny tolkning af momslov står ved magt i 2015, skal der findes finansiering af kr. Økonomi Budget- og finansieringsplan Budget Total kr. Anlægsarbejde 1): Jordarbejde, grundvandssænktning, dræn, støbearbejde * Tømrerarbejde, VVS-arbejde, el-arbejde, malerarbejde, projektering Meriale, inventar, udstyr og maskiner: Springgrav, stortrampoliner m.m. * Klrevægge (mindre) Formidling og informion: Annoncering i lokale dag- og ugeblade * Andet: 3. december

8 Bespisning af frivillige * Byggetilladelse Total * Udgifter, som LAG Tønder dækker med 30% Finansieringsplan - stus 20. november 2014: LAG Tønder 2) Tønder Kommune Frifelt Sportsforening Egenfinansiering via sponsorcykelløb, aktivitetsdage, salg loppemarked m.m Total ) Inkluderet i priserne er 30% arbejdsløn. De resterende 70% ( ,90 kr.) forventes blive gennemført via frivillig arbejdskraft, og er derfor ikke en del af budgettet. 2) Såfremt det ikke er muligt skaffe frivillige til dække de ,90 kr. i frivilligt arbejde, vil dette beløb ændre sig (vi har fået tilsagn om kr. ift. de betalte udgifter). På investeringsoversigten er der afs et rådighedsbeløb på kr. i hvert af årene 2014 og 2015 til formålet. Oprindeligt svarer det til en brutto udbetaling på kr. Men pga af den nye fortolkning af Bekendtgørelsen om momsrefusionsordningen, kan der ikke hjemtages moms af tilskud til en momsregistreret tilskudsmodtager. Vodder Idrætscenter er momsregistreret - dvs. der ikke kan hjemtages den forventede momsrefusion på kr. Merudgiften foreslås finansieret af halrenoveringspuljen. Bilag Tegninger Brev til Tønder Kommune med ændret budget.pdf Direktøren for Kultur og Fritid indstiller, det reviderede projekt og tilhørende finansieringplan godkendes, de afste rådighedsbeløb på kr. i hvert af årene 2014 og 2015 frigives, merudgiften på kr., som følge af den nye fortolkning finansieres af halrenoveringspuljen, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 3. december

9 Beslutning Indstillingen anbefales - dog er bevilling af de kr. under forudsætning af, momsrefusionsordningen føres tilbage til hidtidig fortolkning. Udbetaling af tilskuddet forudsætter, der foreligger en endelig finansieringsplan for projektet. 3. december

10 4. Undersøgelse af kloak- og drænforhold på parkering og veje ved TSFC G Sagsfremstilling Der har i en årrække været problemer med vand på parkeringspladsen foran hallerne og på vejen mellem hallerne og campingpladsen. Det førte sidste år til indtrængen af vand i hal 1, hvor gulvet i hallen blev ødelagt. Skaden er blevet udbedret, og udgiften er dækket af forsikringen. Under de store regnmængder i sensommeren i år kom der også vand ind på det halve af gulvet i hallen, men her lykkedes det undgå skader på gulvet. Forsikringsselskabet har påpeget, de ikke vil fortsætte med påtage sig dække vandskader på gulvet i hallen. Der har været holdt møde mellem TSFC, Teknik og Miljø og forsyningen, med henblik på aftale, hvordan vi får undersøgt årsagen til, vandet ikke trækker hurtigt nok væk i forbindelse med megen regn. Desuden blev det drøftet, hvordan det kan afklares, hvem der ejer hvilke ledninger ved Tønder Hallerne. Konklusionen på mødet blev, ejerskabet undersøges ved kortlægge kloakledningernes forløb, og opdere tegninger, som kan bruges på et nyt møde. Denne kortlægning udføres dels af kommunens folk, og dels af et firma, der med tv-inspektion og tilførsel af sporstoffer, kan undersøge hovedledningen og brøndes sammenhænge og forløb. Denne undersøgelse vil også være med til pege på, hvad der skal iværksættes for regnvandet fremover kan trække hurtigt nok væk - både foran hal 1 og på veje m.m. bag hallerne og ind til campingplads og udendørsanlæg. Økonomi Der er indhentet en pris på tv-inspektion og spuling, som lyder på kr. Prisen er inkl. køreplader til sportsplads. Der er det forbehold, sand/slam afregnes i forhold til faktisk mængde, samt de kan finde skjulte/ukendte brønde, som vil betyde ekstra tid til nærmere undersøgelse. Derfor kan den endelig pris afvige på disse to forhold. På grund af det uafklarede ejerforhold foreslås det, regningen til undersøgelsen deles mellem forsyningen og Kultur og Fritid. 3. december

11 Direktøren for Kultur- og Fritid indstiller, undersøgelsen af ejerforhold og dårlig træk i ledningsnettet af regnvand sættes i gang, og halvdelen af udgiften finansieres af halrenoveringspuljen under forudsætning af forsyningen betaler den anden halvdel. Beslutning Indstillingen godkendt. 3. december

12 5. Bookingsystem til lokaler i fritids- og kulturinstitutioner G Sagsfremstilling Den 1. december 2014 skal det være muligt for borgere (og foreninger) i Danmark søge om tid i kommunale lokaler via en digital selvbetjeningsløsning. Kravet fremgår af en stor samlelov, som fastlægger borgerne er forpligtet til benytte de digitale løsninger. 3 i loven indeholder de krav om obligorisk digital selvbetjening, som efterfølgende er indføjet i Folkeoplysningsloven. Kravet fastlægger, ansøgning om anvisning af lokaler og udendørsanlæg efter kapitel 6 og 7 i Folkeoplysningsloven skal indgives ved anvendelse af den digitale selvbetjeningsløsning, som kommunen stiller til rådighed. Den nye lov, og det deraf følgende valg af plform, kan få stor betydning for den fremtidige udvikling på kultur- og fritidsområdet. En række kommuner, heriblandt nabokommunerne Haderslev og Aabenraa, har som result af lovkravet påbegyndt implementeringen af nye systemer, hvis funktioner rækker ud over lovens minimumskrav. Disse systemer tager udgangspunkt i foreningers og borgeres behov, men tænker dem også sammen med behov hos institutionerne og hos kommunen. Der er tale om visionære tanker for systemer, som synliggør de mange faciliteter og aktiviteter på én fælles webportal. Det er også systemer, som gør det muligt tilbyde stor fleksibilitet for brugerne i forhold til booke og benytte faciliteterne når de ønsker det. Ud over den borgervendte del kan systemerne også håndtere de fleste elementer i de administrive processer hos både foreninger, institutioner og kommunen. Endelig giver systemerne mulighed for en samlet markedsføring af de tilbud, der er til kommunens borgere på kultur- og fritidsområdet. I dag har Tønder Kommune et system, der håndterer foreningernes booking af de kommunale lokaler. Dette system kan ikke håndtere booking af lokaler for de selvejende institutioner. Systemet kan heller ikke tilbyde muligheder i forhold til understøtte udviklingen på kulturog fritidsområdet med udgangspunkt i brugernes behov for fleksibilitet og samlet overblik og adgang til booking. Fastholdes dette system som Tønder Kommunes løsning af det nye lovkrav om digital selvbetjening af booking af lokaler, vil alle selvejende institutioner derfor selv skulle ud og investere i en løsning for den enkelte hal. Begge muligheder for opfyldelse af lovkravet om digital selvbetjening er mere uddybende beskrevet i en samlet oversigt. Lovgrundlag Lov om ændring af forskellige lovebestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, meddelelser, anmodninger og erklæringer til offentlige myndigheder (Lov nr /06/2014) 3. Folkeoplysningsloven. 3. december

13 Økonomi Der er ikke indhentet konkrete tilbud på en ny samlet løsning, og prisen på denne vil også afhænge af, hvorvidt en del af udgiften skal afholdes af de selvejende institutioner. Det samme gør sig gældende i forhold til den fremtidige driftsudgift. Ud fra samtaler med konkrete udbydere, forventes beløbet ikke overstige kr. En evt. investering i et nyt fælles system, vil kunne afholdes af halrenoveringspuljen. Der er i investeringsbeløbet ikke medregnet personaleressourcer til gennemførelse af projektet. Bilag Illustreret Brugerrejse.pdf Sammenligningsdokument af de to business cases Direktøren for Kultur- og Fritid indstiller, der investeres i et nyt fælles system til booking af lokaler, processen gennemføres som beskrevet i businesscase for visionær løsning, og udgiften afholdes af halrenoveringspuljen. Beslutning Indstillingen godkendt. 3. december

14 6. Afrapportering fra Tønder Kommunes fyrtårn i Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig - Tønder Festival P Sagsfremstilling Den 4. december 2013 godkendte Kultur- og Fritidsudvalget den handleplan, som Tønder Festival havde fremsendt med henblik på blive godkendt som fyrtårn for Tønder Kommune i Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig. Fyrtårnsprojektet løb af stabelen under Tønder Festival 2014, og fyrtårnets aktører har indsendt rapport over projektets forløb og result. Der er modtaget afrapportering fra fyrtårnets to delprojekter: 1) Skolekoncert afholdt med hjælp fra KulturCrews og 2) Talentudviklings boot camp for folkbalticas ungdomsensemble samt koncert Ved gennemlæsning af rapporterne fremmgår det, de i handleplanen skitserede formål og forventede resulter i høj grad er opnået. Formålet med "Skolekoncert - afholdt med hjælp fra KulturCrews" var : introducere de unge i Sønderjylland-Schleswig til den samtidige folkemusik. styrke interessen for folkemusik hos de unge og sætte gang i en ny generion af folkemusikentusiaster. de unge oplever musikken og stemningen på Tønder Festival, så de får et tilhørsforhold til Tønder Festival og får lyst til selv tage dertil. deltagelse i KulturCrews giver eleverne kompetencer, ansvar og ejerskab, der udvikler dem som kulturelle aktører. lade nye mellemmenneskelige kontakter opstå på tværs af grænsen få organiseret og etableret kontakt til og samarbejde med tyske skoler Forventede resulter Ca elever vil have været til koncert under Tønder Festival og stiftet bekendtskab med moderne folkemusik. Der vil være oprettet KulturCrews i tyske skoler såvel som i de danske. Der vil være afholdt fælles dansk-tysk undervisningsdag for KulturCrews En kontaktliste til skoler i de tre kredse syd for grænsen. 2: Talentudviklings boot camp for folkbalticas ungdomsensemble samt koncert på Tønder Festival Formålet med projektet var : give unge talentfulde musikere i Sønderjylland-Schleswig mulighed for udvikle sig indenfor folkemusik. opbygge et netværk af folkemusikere i kulturregion Sønderjylland-Schleswig indlede et samarbejde mellem Tønder Festival og folkbaltica. videreføre de lokale folkemusiktraditioner og derved blive en del af den kulturelle hverdag i den dansk-tyske grænseregion. 3. december

15 Forventede resulter Konklusion Et aktivt og levende folkemusikmiljø for unge i regionen, som inddrager mange og vægtige samarbejdspartnere. Etablering af en fødekæde, der udvikler og levendegør egnens fokus på folkemusik. Rapporten viser, projektet har formået opfylde disse formål og forventede resulter i meget tilfredsstillende grad. Desuden er budgettet overholdt. Rapporten konkluderer, samarbejdet mellem Tønder Festival og FolkBALTICA giver kunstnerisk, pædagogisk og menneskelig mening samt fuld valuta for pengene, og samarbejdet kan være til stor nytte for begge festivaler. Desuden konkluderes det, festivalens "ungdomskoncerter" har været savnet, og der er megen læring i det optræde på en stor scene for et ungt musiktalent. Der peges dog på et kritisabelt punkt: Skolekoncerten begyndte senere end planlagt, hvilket betød, en del elever ikke nåede opleve det sidst optrændende band, og man er bevidst om, dette ikke må gentage sig. Bilag Bilag 2: Afrapportering Tønder Festival som Kulturelt Fyrtarn pdf Bilag 3 Afrapportering fra Harald Haugaard Direktøren for Kultur og Fritid indstiller rapporterne tages til efterretning. Beslutning Sagen taget til efterretning. Flemming A. Gjelstrup deltog ikke i behandling af punktet. 3. december

16 7. Udpegning af Tønder Kommunes fyrtårnsprojekt under Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig P Sagsfremstilling Tønder Kommune skal som led i Kulturaftale Sønderjylland have et kulturelt fyrtårn. I perioden var Tønder Festival kommunens fyrtårn, og der skal nu udpeges et kulturelt fyrtårn for Kommunen har modtaget en ansøgning fra Tønder Festival om igen blive udpeget som Tønder Kommunes fyrtårn under Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig i perioden Tønder Festival har udarbejdet en projektbeskrivelse, hvoraf det fremgår, projektet ligesom sidste år består af to delprojekter; en skolekoncert og en talentudviklingsworkshop, og arrangementerne skal afholdes under Tønder Festival i enten 2015 eller i Skolekoncert: Man ønsker afholde en koncert for danske og tyske skolebørn i samarbejde med Center for Undervisningsmidler(CFU). To særligt udvalgte bands vil spille i ca. 30 min. hver. samt FolkBALTICAS ungdomsensemble Folkalicious. KulturCrews skal hjælpe til ved koncerten. De klædes på til denne opgave gennem deltagelse i en workshop, hvor de lærer tage imod kunstnerne og være konferenciers. Det netværk til tyske skoler, som CFU i kraft af sidste år arrangement fik oprettet, skal plejes og videreudvikles. Talentudvikling: Man ønsker afholde en 3-dages talentudviklingsworkshop med mastercalsses med nogle af de professionelle musikere, der optræder på festivalen. Man vil invitere folkbalticas ungdomsensemble Folkalicious og unge talenter fra Fanø Fiddlers - Young Edition. Økonomi Skolekoncerten: Transport af skolebørn Uddannelse af KulturCrew Administrion CFU Mad til KulturCrew Skolekoncert musik (3 bands, heraf er det ene FBs Ungdomsemsemble) I alt december

17 Workshop: Rejseudgifter (egen betaling) 0 Overnning for deltagere Forplejning for deltagere Løn til musiker xworkshop 2,5 time med musiker fra festivalen ØvelokalerKulturskolen 0 I alt Total Bilag Ansøgning Tønder Festival som kulturelt Fyrtarn pdf Direktøren for Kultur og Fritid indstiller, ansøgningen behandles. Beslutning Tønder Festival udpeges som Tønder Kommunes fyrtårnsprojekt under Kulturaftalen Sønderjylland-Schleswig i Beløbet er kr. i 2015 i lighed med tidligere år. Flemming A. Gjelstrup deltog ikke i behandling af punktet. 3. december

18 8. Forslag til politik for samspil mellem frivillige og Tønder Kommune P Sagsfremstilling Da Tønder Kommunes Stregiplan blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen i juni 2014, var politik for samspil mellem frivillige og Tønder Kommune endnu ikke udarbejdet i sin endelige form. På minikonferencen for frivillighed i september deltog et stort antal frivillige sammen med repræsentanter for Kommunalbestyrelsen samt for kommunens samarbejdsudvalg i en workshop. Her blev givet en lang række input til, hvad politikken skal indeholde. Ved udarbejdelse af politikken er endvidere indgået et udkast til rammer for partnerskab og samarbejde, som er udarbejdet af Frivillighedsrådet. Politikken er tænkt som en paraplypolitik, som udgør den overordnede ramme for frivillighedsområdet. Den erstter således ikke de politikker der allerede findes for området på hhv. Social-, Sundheds samt Kultur- og Fritidsområdet. Da politikken netop er en overordnet ramme, er der mulighed for stor handlefrihed til, alle relevante områder og afdelinger kan udarbejde egne politikker, handlingsplaner eller retningslinjer, som støtter op om den overordnede politik. Bilag Færdiggørelse af politik for samspil mellem frivillige og Tønder Kommune. TKs Stregiplan Rammer for partnerskaber og samarbejde - ny 1 3.pdf Direktionen indstiller, forslag til politik for samspil mellem frivillige og Tønder Kommune sendes til høring hos Frivillighedsrådet, Kulturelt Forum, Landdistriktsudvalget, Folkeoplysningsudvalget, Beredskabskommissionen, HMU, Ældrerådet, Ungerådet og Handicaprådet i perioden 8. december 2014 til 20. januar 2015, og efter udvalgets genbehandling efter høringsfristen foretages indstilling til Kommunalbestyrelsen. 3. december

19 Beslutning Indstillingen godkendt med den bemærkning, 2. "At" under målsætninger ændres til: At frivillige som udgangspunkt ikke erstter faguddannet personale. Flemming A. Gjelstrup deltog ikke i behandling af punktet. 3. december

20 9. Årshjul Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 3. december A Sagsfremstilling Årshjulet bruges som styringsredskab og gennemgås på hvert udvalgsmøde. Emner for december 2014: Ingen emner Kulturmøde på Mors august 2015 er indarbejdet i årshjulet for 2015 Nyt emne: DBU Jylland afholder det årlige møde mellem Tønder Kommune og fodboldklubberne den 11. marts 2015 om aftenen i Klosterhallerne. Bilag Årshjul December Årshjul 2015 til mødeet den 3. december 2014 Fagchefen for Kultur og Fritid indstiller, Årshjulene drøftes. Beslutning Kultur og Fritidsafdelingen besøges i februar. Forvaltningen kommer med forslag til yderligere besøg. Flemming A. Gjelstrup deltog ikke i behandling af punktet. 3. december

21 10. Sager til orientering G Sagsfremstilling Orientering v/udvalgsformanden: Orientering v/udvalgsmedlemmer: Orientering v/direktøren: Orientering v/forvaltningen: Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedskonto Anmodning om udpegning af medlem til bestyrelsen for selvejende institution Sejerslevgaard Bilag Rådighedskonto 2014.pdf Direktøren for Kultur og Fritid indstiller, orienteringen tages til efterretning. Beslutning Formanden: Åbent møde på Tønder Kulturhus. FC Sydvest. 10. december åbent bibliotek i Toftlund. Møde i Peter Schmidts mindeleg. Højerhus. Tønder Musikforening. Direktøren: Vedr. Sejerslevgård udsættes til næste møde. Tønder Sport- og Fritidscenter. Schleswig-Holstein Musik Festival. Budgetprocessen for Jens Møller: Mailadresser på deltagere i KNFs kulturudvalg til brug for invitioner fra Museum Sønderjylland. Stiftende generalforsamling vedr. Løgumkloster Ny Højskole. Løgumkloster Klokke Orden. René Andersen: Arrangement med Folkeoplysningsudvalget. Afdelingslederen: Kulturugen - evaluering. Musik- og Teerhøjskolen. Kjærsgård. Museet Holmen - kommende udstilling. Fagchefen: Tønder Kulturhus. Ny leder af Arrild Svømmehal. Tekniske forhold i Arrild Svømmehal. Flemming A. Gjelstrup deltog ikke i behandling af punktet. 3. december

22 Underskrifter Renè N. Andersen Flemming A. Gjelstrup Jørgen Popp Petersen Jens Møller Poul Erik Kjær 3. december

23 Bilag Tilskud-til-momsregistrerede-tilsk fra BDO Tilskud til momsregistrerede modtagere - økonomioversigt 2015 orienteringsbrev momsregistrerede-tilskudsmodtagere fra IM Tegninger Brev til Tønder Kommune med ændret budget.pdf Illustreret Brugerrejse.pdf Sammenligningsdokument af de to business cases Bilag 2: Afrapportering Tønder Festival som Kulturelt Fyrtarn pdf Bilag 3 Afrapportering fra Harald Haugaard Ansøgning Tønder Festival som kulturelt Fyrtarn pdf Færdiggørelse af politik for samspil mellem frivillige og Tønder Kommune. TKs Stregiplan Rammer for partnerskaber og samarbejde - ny 1 3.pdf Årshjul December Årshjul 2015 til mødeet den 3. december 2014 Rådighedskonto 2014.pdf 3. december

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. december 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. december 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. december 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. december 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Forslag til revideret

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 18. december 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:30. Palle Graversgaard ved afbud

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 18. december 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:30. Palle Graversgaard ved afbud Refer Refer Mødedo: 18. december 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:30 Fraværende: Bent Aabling Paulsen og Palle Graversgaard ved afbud 18. december 2014 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Tønder Festival som kulturelt Fyrtårn 2015-16: Grænseoverskridende kulturmøde i børnehøjde og Talentudvikling i verdensklasse

Tønder Festival som kulturelt Fyrtårn 2015-16: Grænseoverskridende kulturmøde i børnehøjde og Talentudvikling i verdensklasse Tønder Festival som kulturelt Fyrtårn 2015-16: Grænseoverskridende kulturmøde i børnehøjde og Talentudvikling i verdensklasse 1. Baggrunden for projektet På baggrund af et ekstremt bæredygtigt samarbejde

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 6. februar 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 6. februar 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Refer Refer Mødedo: 6. februar 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 6. februar 2013 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Besigtigelse af Tønder BMX

Læs mere

Referat. Mødedato: 20. juni Mødelokale 204, 2. sal. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 20. juni Mødelokale 204, 2. sal. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedato: 20. juni 2016 Mødelokale: Tønder Rådhus, Mødelokale 204, 2. sal Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Stig Andersen, Flemming Gjelstrup, Jens Peter Jensen, Jens Rasch, Per Svendsen ved afbud.

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 15. april 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 15. april 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 15. april 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 15. april 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Politisk Ledelsesinformion

Læs mere

Afrapportering: Tønder Festival som Kulturelt Fyrtårn 2013-2014

Afrapportering: Tønder Festival som Kulturelt Fyrtårn 2013-2014 Afrapportering: Tønder Festival som Kulturelt Fyrtårn 2013-2014 Udarbejdet af Tønder Festival, november 2014 Foto 1: Ard Jongsma, Still Words Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING: TØNDER FESTIVAL SOM KULTURELT

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Projektets navn E-booking Fælles løsning i ét system

Projektets navn E-booking Fælles løsning i ét system Projektets navn E-booking Fælles løsning i ét system Projektejer Henrik Mølholm Henrik Mølholm Projektleder Kia Fog Kristensen Kia Fog Kristensen Projektgruppe Kia Fog Kristensen Trine Vinderslev Niels

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Tønder Kommune Folkeoplysningsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 20. juni Mødelokale 204, 2. sal. Starttidspunkt for møde: 19:00.

Tønder Kommune Folkeoplysningsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 20. juni Mødelokale 204, 2. sal. Starttidspunkt for møde: 19:00. Mødedato: 20. juni 2016 Mødelokale: Tønder Rådhus, Mødelokale 204, 2. sal Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 20. juni 2016 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Projekt Foreningsudvikling

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalg I 2016-priser Budget 2016

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalg I 2016-priser Budget 2016 Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalg I 2016-priser Budget 2016 Ark Pol. Omr. Prioritering Nr Projektnavn Afledt drift i 2016 2016 2017 2018 2019 Prioritet 101 51 A3 101 Museum Sønderjylland

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00. Mødedo: 8. oktober 2015 Mødelokale: Multisalen, Tønder Sport og Fritidscenter Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 8. oktober 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Kirkelig

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail:  Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl. Kultur- og Fritidsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 23. februar 2005 17:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Johan Berg Jensen Indholdsfortegnelse 1. Skolerenovering 2005 Åben

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 10. oktober Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Voss Hansen

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 10. oktober Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Voss Hansen Mødedo: 10. oktober 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Christina Htens og Jan Voss Hansen 10. oktober 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Referat. Mødedato: 20. januar 2015. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00.

Referat. Mødedato: 20. januar 2015. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00. Mødedo: 20. januar 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Dagsorden og refer 3 2 Orientering

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 9. oktober 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 9. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Principbeslutning

Læs mere

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006 Beslutningsprotokol Mødedato: 16. november 2006 Mødelokale: Løgumkloster Rådhus, udvalgsværelse 1 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 16:00 Fraværende: Johan Sørensen 16. november 2006

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 5. februar 2014. lokale 1. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 5. februar 2014. lokale 1. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedato: 5. februar 2014 Mødelokale: Toftlund Rådhus, lokale 1 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 5. februar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Besøg på bibliotekerne

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Referat tillægsdagsorden Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kl. 08:30 Lokale 83 - Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Punkter på tillægsdagsorden åbent

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 007. Lanternen - Ansøgning om frigivelse af midler til projekteringsarbejde 18 008. Orientering

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. februar 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. februar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Vejledning, august 2013 Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) midler til fremme af DDB. Vejledningen offentliggøres

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 11. juni 2014. 45, Skærbæk. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 11. juni 2014. 45, Skærbæk. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 11. juni 2014 Mødelokale: Lokale 1, Tøndervej 45, Skærbæk Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 11. juni 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Tønder Kulturhus

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 05. oktober 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, Mødelokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 18:30 Fraværende: Johan Kristensen 05. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Herdis Linde

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. marts 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2 Skolereform

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

Hvis I har spørgsmål, så kontakt projektmedarbejder Julia Bick på telefon eller mail (+45 74 67 05 01, jubi@region.dk).

Hvis I har spørgsmål, så kontakt projektmedarbejder Julia Bick på telefon eller mail (+45 74 67 05 01, jubi@region.dk). 1 / 5 Projekt KursKultur Ansøgningsvejledning Kultur- og netværkspuljen Det glæder os meget, at I har fået en idé til et grænseoverskridende projekt, som I nu ønsker at søge støttemidler fra Kultur- og

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. maj 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 3. marts Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 3. marts Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedato: 3. marts 2015 Mødelokale: Lokale 120, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 3. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Bæredygtigheden på CHK - fremadrettet

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den 18.06.2008 kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 106. Meddelelser og orientering... 3 107. Budget 2009 prioritering

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 35 Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A), Næstformand Jens Grønne

Læs mere

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen)

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) 1 REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) Indholdsfortegnelse Åben - Ansøgning fra Dancing Friends Vesthimmerland om godkendelse

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel Indholdsfortegnelse 103. Aars Tennisklub - Ansøgning om tilskud til afholdelse af DM for veteraner i 2013

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 12. november 2014. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 12. november 2014. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 12. november 2014 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 12. november 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Kvartalsregnskab

Læs mere

Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90

Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Socialministeriet Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist 9. maj 2011 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål og

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 10. januar 2007 Kl. 16.30 Kultur- og Fritidsforvaltningens mødelokale Med presse Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 29 TORSDAG DEN 12. MARTS 2009, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 12. marts 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag.

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 8) Fraværende med afbud: Tine Landin Meddelelser a. Udvikling i børnetallet set i forhold til prognosen (distriktopdelt). 2002000505 Faktisk befolkning

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Ok Djurs klubhus, Klitten 1, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 5. september 2017 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Gunnar Thode

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 08.02.2011 på Ribe Kunstmuseum SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Ribe Kunstmuseum - orientering og rundvisning... 4 3 Forslag til anvendelse af bygningen

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. februar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F)

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 10. juni 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 10. juni 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 10. juni 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 10. juni 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Besøg i Drøhses Hus og

Læs mere

Økonomiaftale. indgået mellem Den selvejende institution Museum Sønderjylland, og de 4 sønderjyske kommuner

Økonomiaftale. indgået mellem Den selvejende institution Museum Sønderjylland, og de 4 sønderjyske kommuner U D K A S T hfs 14. marts 2013 Økonomiaftale indgået mellem Den selvejende institution Museum Sønderjylland, og de 4 sønderjyske kommuner Haderslev Kommune Sønderborg Kommune Tønder Kommune Aabenraa Kommune

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fomars

Referat af bestyrelsesmøde i Fomars Bestyrelsen Fomars Billund den 4. december 2015 Referat af bestyrelsesmøde i Fomars Tid: Den 27. november 2015 kl. 11 13. Sted: Hotel Legoland konferencecentret, U2 Deltagere: Hele bestyrelsen deltog.

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Referat åben Mødedato 23. august 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse A Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.20 Tilstede:

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Referat. Mødedato: 13. januar 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15.

Referat. Mødedato: 13. januar 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15. Mødedo: 13. januar 2014 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 16:15 Fraværende: 13. januar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Introduktion

Læs mere

REFERAT. Kultur og Fritidsudvalget. Tirsdag den 2. oktober 2007 kl

REFERAT. Kultur og Fritidsudvalget. Tirsdag den 2. oktober 2007 kl REFERAT Tirsdag den 2. oktober 2007 kl. 16.00 i mødelokale F7 (lokale E303 bunkerne) Frederikssund Rådhus Torvet 2, Frederikssund. Mødedeltagere: Grethe Olsen, Kenneth Jensen, John Schmidt Andersen og

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl EKSTRAORDINÆRT MØDE

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl EKSTRAORDINÆRT MØDE REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl. 08.00. EKSTRAORDINÆRT MØDE 1. Meddelelser 2. Ansøgning om skoleintegreret musiktilbud i partnerskab mellem Holstebro

Læs mere

OBS! Mødet afholdes på Måløv Bibliotek, Måløv Hovedgade 60, Måløv. 3. Renovering af vestlængen, Børnekulturcenter Hestestalden - Anlægsbevilling *

OBS! Mødet afholdes på Måløv Bibliotek, Måløv Hovedgade 60, Måløv. 3. Renovering af vestlængen, Børnekulturcenter Hestestalden - Anlægsbevilling * Møde i Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 7. oktober 2003, Kl. 08.00 OBS! Mødet afholdes på Måløv Bibliotek, Måløv Hovedgade 60, Måløv REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Problemer med

Læs mere

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfatter punkterne 1 9)

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfatter punkterne 1 9) Møde i Kultur- og Fritidsudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 9) Meddelelser a) Kulturstregier, - en del af Københavns Amts kulturpolitik er en pjece, der omhandler stregien for de tværgående

Læs mere

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 15.10 Indkaldte: kl. 13.00 repræsentanter fra Aftenskolesamrådet, pkt. 87 kl. 13.45

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg Referat fra Kultur & Fritidsudvalg Mødedato: Tirsdag den 22. september 2015 Mødetidspunkt: 15:00-16:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 3 Esbjerg Rådhus Jakob Lose (V), Annemette Knudsen Andersen (V), Mussa

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Referat af ekstraordinært møde Fredag den 21. september 2007 kl. 15:30 i Biblioteket Medlemmer: Lone Rytter Holm (A) Brian Hemmingsen (A) Hanne Iversen (A) Anne Marie Lyduch

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden for Kultur og Fritidsudvalgets ekstraordinære møde den 11. december 2007, Kl. 15.00, Ny Kaffestue, Rådhuset, Hvidovrevej 278 INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1... 1 Meddelelser...

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 6 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 26. april 2007 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Referat 9. november 2017 kl. 08:15 Udvalgsværelse 1 Indkaldelse Hanne Agersnap Finn Riber Rasmussen Søren P. Rasmussen Henrik Bang Ib Carlsen Mette Schmidt Olsen Dorthe la Cour

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010 Referat onsdag den 21. april 2010 Kl. 18:30 i Mødelokale 2 på Allerslev Rådhus, Lejrevej 15, 4320 Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagorden...1 2. FOU - Orientering...2 3. FOU - Tider

Læs mere