Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier investér i aktier uden risiko for kurstab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab"

Transkript

1 - Vilkår for Aktiekonto Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier investér i aktier uden risiko for kurstab

2 1. Aktiekonto Kunden bør kun indgå aftale om indskud på kontoen "Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016" (herefter kaldet "Aktiekontoen") efter en grundig gennemgang af samtlige vilkår for Aktiekontoen, og kunden erklærer ved sin underskrift af kontrakten, at dette er sket. Det beløb, som kunden indsætter på Aktiekontoen, er indsat som et struktureret indlån. Beløbet kaldes herefter "det indsatte beløb". Struktureret indlån er et komplekst indlånsprodukt, der er risikomærket gult i henhold til bekendtgørelse nr. 345 af 15. april 2011 om risikomærkning. Risikomærket gult betyder, at der er risiko for, at det investerede beløb kan tabes helt eller delvist, og produkttypen ikke er vanskelig at gennemskue. Kunden kan læse mere om risikomærkning på Aktiekontoen anses skattemæssigt for at være en finansiel kontrakt, jf. pkt. 10. Finansielle kontrakter beskattes efter lagermetoden, jf. reglerne i kursgevinstlovens kapitel 6. Det indsatte beløb er bundet fra indbetalingen til den 17. maj 2016 (herefter kaldet "bindingsperioden"). Det indsatte beløb kan alene hæves i bindingsperioden, hvis kunden opsiger denne aftale på de betingelser, der fremgår af pkt. 6, eller Salling Bank meddeler, at det ikke er muligt at opnå de forudsatte indlånsvilkår, jf. pkt. 12. Et struktureret indlån består af to elementer: Almindeligt indlån i Salling Bank A/S (herefter kaldet Salling Bank ) samt optioner. Disse optioner er afledte finansielle instrumenter på kursudviklingen af en ligevægtet "kurv" (vægt 1/12) af 12 Asiatiske Aktier (herefter kaldet "den underliggende aktiekurv"). De 12 aktier er: HSBC Holdings, China Petroleum & Chemical, CLP Holdings, PCCW Limited, Posco, Samsung, HTC Corp, Chunghwa Telecom, Sony, Honda, Singapore Airlines, DBS Group Holdings. Ved bindingsperiodens udløb udbetales et variabelt afkast, jf. pkt. 7. Det variable afkast afhænger af udviklingen i den underliggende aktiekurv. Hvis værdien af den underliggende aktiekurv udvikler sig positivt, modtager kunden et afkast svarende til det indsatte beløb ganget med den procentvise stigning i værdien af den samlede underliggende aktiekurv. De 12 aktier er dog alle underlagt en individuel maksimumgrænse for, hvor meget de hver især kan bidrage med til det samlede afkast ved udløb, jf. pkt. 7 og 9. Denne individuelle maksimumgrænse er indikativt %, jf. afsnit 7. Tilsvarende er de 12 aktier ligeledes alle underlagt en individuel minimumsgrænse på -40 % for deres eventuelle negative bidrag til slutafkastet, jf. afsnit 7 Hvis kunden ikke opsiger aftalen i bindingsperioden, jf. pkt. 6, får kunden som minimum det indsatte beløb tilbage, når bindingsperioden udløber. Kunden har dog risikoen på Salling Banks tilbagebetalingsevne, jf. pkt. 8. Kunden modtager ingen rente af det indsatte beløb på Aktiekontoen, jf. pkt. 3. For Aktiekontoen gælder endvidere Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere og Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter erhvervskunder (afhængig af kundeforholdets karakter) i det omfang, disse ikke er fraveget i denne aftale. Den fortrydelsesret, der fremgår af ovenstående almindelige forretningsbetingelser, gælder ikke for indskud på Aktiekontoen. Aftalen kan således ikke fortrydes af kunden. Som opgjort pr. ultimo februar 2012 udgjorde delelementernes værdi (indlån, optioner og omkostninger) følgende: Indlånsværdi: 89,2 % Optionsværdi: 7,8 % De samlede årlige omkostninger udgør således ca. 0,75 % p.a. (100 % - (89,2 % + 7,8 %))/4) og dækker provision til Salling Bank, herunder markedsføringsomkostninger til bl.a. annoncering. De årlige omkostninger i procent (ÅOP) er således ca. 0,75 %. Beregningen af indlånsværdien er baseret på en rente på 2,80 % p.a. 2. Indbetaling og indbetalingsperioden Der skal mindst indbetales kr. på Aktiekontoen. Der kan indbetales på Aktiekontoen fra den 10. april 2012 til den 1. maj 2012, begge dage inkl. (herefter kaldet "indbetalingsperioden"). Herefter kan der ikke indsættes beløb på Aktiekontoen. 3. Rente Der tilskrives ingen rente på Aktiekontoen. 4. Gebyrer og kontoudskrifter Der opkræves ingen gebyrer ved oprettelse og udløb af Aktiekontoen. Hvis det indsatte beløb hæves i bindingsperioden ved opsigelse, jf. pkt. 6, skal kunden påregne, at markedsværdiopgørelsen inkl. dekort, jf. pkt. 6-9, kan medføre, at kunden ikke får det fulde indsatte beløb tilbagebetalt. 5. Udløb Det indsatte beløb er bundet fra indbetalingen til den 17. maj 2016 (herefter kaldet "udløbsdato") og kan alene hæves i bindingsperioden, såfremt aftalen opsiges efter pkt. 6. Det indsatte beløb og eventuelt afkast frigives fra Aktiekontoen, når Aktiekontoen udløber den 17. maj Vilkårene for Aktiekontoen ændres ved udløb automatisk fra en Aktiekonto til en almindelig anfordringskonto i Salling Bank. For pensionsmidler tilbageføres beløbet ved udløb automatisk af Salling Bank til hovedkontoen for kundens kapital- eller ratepension.

3 6. Opsigelse i bindingsperioden Kunden kan i bindingsperioden opsige hele denne aftale om Aktiekonto for det fulde indsatte beløb med tre bankdages skriftligt varsel, hvis markedsforholdene tillader det. Aftalen kan ikke opsiges delvist for et mindre beløb. Ved opsigelse af Aktiekontoen i bindingsperioden vil det indsatte beløb blive udbetalt fratrukket en dekort på 14 %, hvis kontoen ønskes opsagt i løbet af de første 12 måneder, 10 % i de følgende 12 måneder, 6 % de følgende 12 måneder og 3 % i de resterende måneder af bindingsperioden. Endvidere vil markedsværdien af den option, der knytter sig til det indsatte beløb, jf. pkt. 1, blive udbetalt ved opsigelse af Aktiekontoen. Værdien af optionen vil aldrig kunne medføre yderligere fradrag i det udbetalte beløb. Kunden risikerer således ved opsigelse i bindingsperioden ikke at få det fulde indsatte beløb tilbagebetalt. Kunden vil alene få udbetalt det indsatte beløb fratrukket ovennævnte dekort og tillagt den på opsigelsestidspunktet aktuelle markedsværdi af optionen, der knytter sig til det indsatte beløb. Optionens markedsværdi vil bl.a. være afhængig af aktiekurvens udvikling, aktiekurs-volatiliteten, renteudviklingen og den tilbageværende løbetid på opsigelsestidspunktet. Denne markedsværdi varierer ikke nødvendigvis lige så meget som udsvingene på de underliggende aktier. Derfor kan en opsigelse af aftalen i bindingsperioden påvirke opgørelsen af optionens markedsværdi negativt i forhold til en tilsvarende opgørelse foretaget på udløbsdagen den 17. maj Afkastpotentiale Aktiekontoen løber til den 17. maj 2016, og kunden får som minimum det indsatte beløb tilbage ved udløb. Herudover kan kunden evt. modtage et variabelt afkast. Hvis værdien af den underliggende aktiekurv udvikler sig positivt, modtager kunden et afkast ved udløb svarende til det indsatte beløb ganget med den procentvise stigning i værdien af den samlede underliggende aktiekurv. De 12 aktier i den underliggende aktiekurv er dog alle underlagt en individuel maksimumgrænse for, hvor meget de hver især kan bidrage med til det samlede afkast ved udløb. Den individuelle maksimumgrænse er indikativt %, og det samlede afkast ved udløb kan derfor maksimalt blive % 1 svarende til en maksimal forrentning på ca. 7,8% - 8,8 % p.a. Maksimumgrænsen fastlægges ud fra markedsforholdene op til Startobservationsdatoen. Kan der ikke opnås en maksimumgrænse på minimum 35 %, vil Aktiekontoen blive annulleret. Maksimumgrænsen på 40 % betyder eksempelvis, at hvis Sony-aktien er steget med 50 % ved udløb, vil denne aktie alene bidrage med 1/12 af 40 % til afkastet ved udløb. 1 Med aktiernes vægtning og den individuelle maksimumgrænse på 40 % beregnes det maksimale afkast på følgende måde: 1/12 x 40 % x 12 (aktier) = 40 %, jf. også pkt. 9 De 12 aktier er tilsvarende underlagt en minimumsgrænse på -40 % for deres eventuelle negative afkastbidrag til den underliggende aktiekurv. Et eventuelt kursfald på en aktie vil således maksimalt kunne medregnes med et fald på -40 %. Det samlede afkast ved udløb kan dog ikke blive negativt. Minimumsgrænsen betyder eksempelvis, at hvis Sonyaktien er faldet med 50 % ved udløb, vil denne aktie alene fratrække med 1/12 af - 40 % til afkastet ved udløb. Tabel 1 Tabellen nedenfor viser en afkastprofil for et indsat beløb på kr. med den indikative maksimumgrænse for de enkelte aktiers bidrag til afkastet på 40 % og minimumsgrænsen på -40 %. Tabellen skal udelukkende vise, hvordan afkast af Aktiekontoen beregnes, og tallene er ikke Salling Banks forventning eller udtryk for en forventning til det faktiske afkast på Aktiekontoen. Afkastudvikling (Indskud på kr ) HSBC Holdings -5 % -31 % -10 % China Petroleum & Chemical -20 % -18 % 35 % CLP Holdings -10 % 12 % -8 % PCCW Limited -43 % -40 % 4 53 % 48 % 43 % 11 % 31 % 40 % Posco -2 % -7 % 18 % Samsung 3 % -11 % 7 % HTC Corp Chunghwa Telecom -45 % -40 % 43 % 32 % 7 % -4 % -2 % Sony -15 % -12 % 47 % Honda -10 % 9 % 25 % Singapore Airlines DBS Group Holdings Samlet afkast for aktiekurven -15 % 3 % 18 % 7 % 5 % 22 % 61 % 48 % 41 % 58 % 47 % 41 % 51 % 60 % -11,67 % -0,25 % 17,33 % 40,00 % Slutafkast 0,00 % 0,00 % 17,33 % 40,00 % Tilbage ved udløb i alt, i kr Det fremgår af eksempel 1, at et aktiekursfald på en enkelt aktie (eksempelvis PCCW på -43 %) kun medregnes med de -40 %. Omvendt fremgår det af eksempel 4, at aktiekursstigninger på enkeltaktier på over 40 % alene medregnes med de maksimale 40 % pr. aktie. 1 og 2 viser, at kunden ikke modtager noget afkast (0 kr.) ved udløb, hvis værdien af den underliggende aktiekurv ved udløb er uændret, eller hvis den underliggende aktiekurv er faldet i værdi.

4 8. Hovedrisici Kurser på aktiemarkedet kan være volatile og ændre sig drastisk i løbet af kort tid som følge af den almindelige markedsudvikling eller ændrede forhold i selskabet, f.eks. konkurs. Der kan derfor ikke gives nogen garanti for, at kursen på aktierne i den underliggende aktiekurv ikke vil ændre sig væsentligt, hvilket vil have stor betydning for afkastet ved udløb. Kunden har derfor en risiko for, at afkastet bliver 0 %, hvorved kunden er gået glip af alternativforrentningen. Kunden vil eksempelvis med et indskud på en 3-årig konto med binding kunne opnå en effektiv rente på pt. ca. 2,5 % p.a. (opgjort medio marts 2012) svarende til ca. 7,7 % over 3 år. Hvis kunden opsiger aftalen i bindingsperioden, jf. pkt. 6, kan kunden som følge af at der fratrækkes en dekort fra det indsatte beløb, jf. pkt. 6 risikere ikke at få det fulde indsatte beløb tilbage. Kunden har endvidere risikoen på Salling Banks tilbagebetalingsevne. Tilbagebetaling af det indsatte beløb forudsætter, at Salling Bank eksempelvis ikke erklæres konkurs. Midler indskudt på Aktiekontoen er dækket af Garantifonden for Indskydere og Investorer. Det betyder, at almindelige indlån i tilfælde af Salling Banks konkurs mv. alene er dækket med indtil euro (ca kr.) pr. indskyder, og at indskud for pensionsmidler eller andre særlige indlån er dækket fuldt ud, jf. 9 i bekendtgørelse af lov om en garantifond for indskydere og investorer. Inden for ovennævnte dækningsgrænse vil Garantifonden dække en eventuel positiv forrentning af det strukturerede indlån med op til 20 % af indskuddet. Forrentning ud over denne grænse vil ikke blive anset for at være omfattet af Garantifondens dækning. Denne 20 %-grænse er gældende for det enkelte indskud og beregnes altså ikke pro anno. Garantifonden forbeholder sig ret til at ændre denne procentsats, hvis forholdene efter Garantifondens opfattelse giver anledning hertil. 9. Beregningsmetode for udviklingen i den underliggende aktiekurv Beregningen af det variable afkast, der udbetales ved bindingsperiodens udløb, er baseret på udviklingen i den underliggende aktiekurv og foretages på baggrund af henholdsvis et startniveau og et slutniveau for kursen på de enkelte aktier, der indgår i den underliggende aktiekurv: Aktie(i) START: det offentliggjorte lukkeniveau for den enkelte aktie(i) på startobservationsdatoen. Aktie(i) SLUT: det offentliggjorte lukkeniveau for den enkelte aktie(i) på slutobservationsdatoen. Aktie(i) START henholdsvis Aktie(i) SLUT fastsættes således af beregningsagenten baseret på følgende datoer: Startobservationsdato: 9. maj 2012 Slutobservationsdato: 9. maj 2016 Udviklingen i hver af de 12 aktiers kurs beregnes på følgende måde: Udvikling: (Aktie(i) SLUT - Aktie(i) START) / Aktie(i) START Udviklingen i den underliggende aktiekurv beregnes som udviklingen i hver af de 12 aktiers kurs ganget med vægten på 1/12. Hver akties stigning kan maksimalt bidrage med indikativt % (før vægtning) til udviklingen i den underliggende aktiekurv (herefter kaldet "maksimumgrænsen for aktiernes bidrag til afkast"). Tilsvarende kan hver akties fald maksimalt bidrage med -40% (før vægtning) til udviklingen i den underliggende aktiekurv (herefter kaldet "minimumsgrænsen for aktiernes bidrag til afkast"). Afkast ved udløb beregnes som: Det indsatte beløb ganget med den procentvise udvikling i den underliggende aktiekurv (som beregnet ovenfor og samlet set maksimalt 40 % og minimalt -40 % for hele løbetiden som følge af maksimums- og minimumsgrænsen for aktiernes bidrag til afkast). Afkast ved udløb kan dog ikke blive negativt. Udviklingen i den underliggende aktiekurv beregnes alene på baggrund af aktiernes kursudvikling, og der tages således ikke højde for eventuelle udbyttebetalinger på aktierne. Salling Bank foretager en afdækning af afkastet, der tilskrives Aktiekontoen. Denne afdækning foretages ved indgåelse af derivatkontrakter (herefter kaldet "derivatkontrakten") hos finansielle modparter. Den finansielle modpart, hvorigennem Salling Bank har afdækket afkastet, er beregningsagent på derivatkontrakten. Nykredit Bank A/S (finansiel modpart) er således beregningsagent på derivatkontrakten, mens Salling Bank er beregningsagent på Aktiekontoen. Derivatkontrakten specificerer reglerne for beregningen af afdækningen, der ligger til grund for udbetalingen af afkastet. Beregningen af Aktiekontoens afkast er underlagt de samme betingelser, som gælder for derivatkontrakten. I derivatkontrakten fastsættes blandt andet de betingelser, der giver mulighed for, at beregningsagenten kan foretage rimelige justeringer som følge af visse markeds- og afviklingsforstyrrelser ("ekstraordinære begivenheder") i relation til de 12 aktier, der indgår i den underliggende aktiekurv, og i øvrigt i relation til de tidspunkter, hvorpå der skal foretages beregninger. Eksempler på ekstraordinære begivenheder kan være, men er ikke begrænset til, fusion, fission, konkurs eller afnotering i relation til de enkelte aktier. Enhver justering vil i givet fald have til formål at neutralisere effekten af en eventuel ekstraordinær begivenhed mv. bedst muligt. Endvidere fastsættes det i derivatkontrakten, hvorledes der kan ske justering af de tidspunkter, hvorpå der skal foretages beregninger, det vil sige start- og slutobserva-

5 tionsdatoen. Beregningsagenten vil således udskyde et beregningstidspunkt, hvis det ikke falder på en børsdag, eller hvis der indtræder markedsforstyrrelser, eksempelvis hvis en relevant børs ikke åbner for handel i sin normale åbningstid. Som beregningsagent på Aktiekontoen vil Salling Bank foretage tilsvarende justeringer i relation til de 12 aktier, der indgår i den underliggende aktiekurv, og i relation til de tidspunkter, hvor der skal foretages beregninger. Hvis der indtræder markedsforstyrrelser eller ekstraordinære begivenheder mv., der har betydning for beregningen af afkastet, vil der således blive korrigeret i overensstemmelse med derivatkontrakten. Hvis beregningsagenten på derivatkontrakten foretager en sådan korrektion, vil Salling Bank meddele kunden dette via brev, eller via 10. Skat Aktiekontoen anses skattemæssigt for at være en finansiel kontrakt og beskattes efter lagerprincippet. Det betyder som udgangspunkt, at beskatningsgrundlaget opgøres som forskellen mellem det indsatte beløb og det samlede udbetalte beløb ved bindingsperiodens ophør. Som følge af lagerbeskatningen beskattes afkastet imidlertid løbende gennem indlånets løbetid. Beskatningen finder sted på den måde, at kunden ultimo hvert indkomstår beskattes af ændringen i markedsværdien af indlånet i det pågældende indkomstår. Årets markedsværdistigning/-tab opgøres i indskudsåret som forskellen mellem det indsatte beløb og markedsværdien ved årets udløb. I de efterfølgende år som forskellen mellem primo- og ultimomarkedsværdien. Skatten forfalder til betaling, selvom der ikke udbetales afkast på indlånet i løbet af det pågældende indkomstår. Ved udløb er beskatningsgrundlaget forskellen mellem det udbetalte beløb (det indsatte beløb tillagt et eventuelt afkast) og den senest opgjorte ultimomarkedsværdi. Kunden skal påregne en likviditetsbelastning i tilfælde af en gunstig udvikling i markedsværdien som følge af den løbende beskatning, lagerprincippet medfører. Markedsværdiændringer beskattes som kursgevinster/- tab efter reglerne i kursgevinstloven. For personer omfattet af personskatteloven vil markedsværdistigninger (kursgevinster) blive beskattet løbende som kapitalindkomst. Tilsvarende kan eventuelle markedsværditab (kurstab) efter særlige regler fradrages i gevinster fra andre finansielle kontrakter, eller hvis det ikke er muligt, i nettogevinster på aktier optaget til handel på et reguleret marked, der realiseres i samme år. For selskaber vil markedsværdistigninger og fald (kursgevinster og tab), indgå løbende i selskabsindkomsten. Indskud på Aktiekontoen kan foretages med pensionsmidler. Ved indskud på Aktiekontoen skal afkast medregnes i grundlaget for pensionsafkastskat. Opgørelsen og beskatningen sker efter lagerprincippet, hvilket indebærer, at urealiserede gevinster og tab løbende skal medregnes. Pensionsafkast beskattes med 15,3 %. Det er Salling Banks vurdering, at midler, der indgår i virksomhedsordningen, kan indskydes på Aktiekontoen. Indlånskunder (frie midler) skal selv opgøre og selvangive årets ændring i markedsværdi, idet dette beløb ikke bliver endeligt opgjort og udbetalt fra Aktiekontoen før bindingsperiodens udløb. Hvis kunden opsiger Aktiekontoen før udløb (i bindingsperioden), opgøres optionens markedsværdi på opsigelsestidspunktet. Kunden vil på opsigelsestidspunktet være skattepligtig af det beløb, der svarer til forskellen mellem det oprindeligt indskudte beløb eller den senest opgjorte ultimomarkedsværdi og det oprindeligt indskudte beløb tillagt optionens markedsværdi på opsigelsestidspunktet. Et eventuelt tab er fradragsberettiget, jf. ovenstående. Ovenstående gennemgang af beskatningen af Aktiekontoen er alene af generel karakter. De konkrete skattemæssige konsekvenser ved indbetaling på kontoen afhænger i høj grad af individuelle forhold, og kunder, der vil indsætte beløb på Aktiekontoen, bør således søge individuel skatterådgivning. 11. Flere kontohavere fuldmagt Hvis der er mere end én kontohaver på Aktiekontoen, giver kontohaverne herved hver enkelt kontohaver fuldmagt til at disponere alene på Aktiekontoen. Dør en af kontohaverne, er Salling Bank berettiget til at spærre Aktiekontoen, indtil skifteretten har taget stilling til, hvorledes afdødes bo skal behandles. Hvis en kontohaver tilbagekalder sin fuldmagt til øvrige kontohavere, forbeholder Salling Bank sig ret til at spærre Aktiekontoen, indtil der foreligger klarhed med hensyn til kontoforholdene. 12. Forbehold annullering af Aktiekonto Ovenstående vilkår for Aktiekontoen er fastsat med udgangspunkt i de forventede markedsforhold. Er det som følge af ændringer i markedsforholdene op til startobservationsdatoen ikke muligt at opnå ovenstående vilkår, herunder en individuel maksimumgrænse på minimum 35 %, vil Aktiekontoen blive annulleret. Dette vil blive meddelt kontohaverne og det indsatte beløb vil blive tilbageført snarest muligt herefter 13. Disclaimer Oplysninger i denne aftale om tidligere afkast og kursudvikling eller simulerede tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling, ligesom oplysninger i denne aftale om fremtidige afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Såfremt materialet indeholder oplysninger om en særlig skattebehandling, skal kunden være opmærksom på, at skattebehandlingen afhænger af kundens individuelle situation og kan ændre sig fremover. Såfremt materialet indeholder oplysninger baseret på bruttoafkast og kursudvikling, kan gebyrer, provisioner og andre omkostninger påvirke afkastet i nedadgående retning.

nærvær er MERE værd struktureret indlån med kapitalbeskyttelse

nærvær er MERE værd struktureret indlån med kapitalbeskyttelse EuropæiskE AktiEr 2017 struktureret indlån med kapitalbeskyttelse for et bonusafkast på 25% selv ved uændrede kurser eller små stigninger Mulighed i udvalgte europæiske aktier Invester med kapitalbeskyttelse

Læs mere

Skandinaviske Aktier 2012. Invester i skandinaviske aktier med fuld kapitalbeskyttelse

Skandinaviske Aktier 2012. Invester i skandinaviske aktier med fuld kapitalbeskyttelse Faktaboks 2: De ti underliggende aktier Faktaboks 3: Omkostninger Aktie 1 A.P. Møller Mærsk B, Bloomberg Ticker: MAERSKB DC, ISIN: DK0010244508 AP Møller-Maersk A / S er en global virksomhed der beskæftiger

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Beskatning af optioner og futures på aktier

Beskatning af optioner og futures på aktier Beskatning af optioner og futures på aktier FORORD Inden du begynder at handle futures og optioner, er det vigtigt at have et overblik over beskatningsreglerne for investering i sådanne produkter. Denne

Læs mere

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1 Skattepjece 1 Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for personers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om hvordan du fratrækker renteudgifter de skattemæssige

Læs mere

Forretningsgang for god skik

Forretningsgang for god skik Dronninglund Sparekasse Forretningsgang Nr. 4.3.4.1 Side 1 af 13 Hovedemne: God skik Underemne: Dato: 01.11.2011 Forretningsgang for god skik Denne forretningsgang indeholder regler og metoder til overholdelse

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 1. Handel gennem Saxo Privatbank De handler ved, at (i) De gennem Systemet afgiver et bud/udbud på det relevante regulerede marked, (ii) De lader Saxo

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde

Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde Af Statsautoriseret revisor Susanne Nørgaard, PwC og CBS Indledning Det ses jævnlig fremført i dagspressen(1), at de erhvervsdrivende fonde betaler for lidt i

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Øresundsguide STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Øresundsguide STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB p Øresundsguide 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Forord Vi har

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015 Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Generelle betingelser Medlemmer i PensionDanmark 1 Information

Læs mere

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds, bedre kendt som ETF er, har igennem det seneste halve år tiltrukket stadig større opmærksomhed fra private og professionelle investorer.

Læs mere

Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter

Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metoder Risikoområder: 3. Indtjening 4. Udlånsvækst 5. Kreditrisici 6. Markedsrisici

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

Statens låntagning og gæld 1997

Statens låntagning og gæld 1997 Statens låntagning og gæld 1997 DANMARKS NATIONALBANK STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 1997 Tryk: Schultz Grafisk Papir: Scandia 2000, 115 g Oplag: 2.400 ISSN: 0902-6681 Omslag: Palle Lorentzen Danmarks Nationalbank

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Styrelsen for Videregående Uddannelser

Styrelsen for Videregående Uddannelser Styrelsen for Videregående Uddannelser Statistik og Analyse 28. maj 2014 Typisk maksimale støttebeløb i de nordiske lande 1983/1984-2013/2014 I:\Tidligere V-KAS\Statistik og analyse\arob\typisk nordisk

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. Ferieloven - en vejledning for it-folk

Forbundet af It-professionelle. Ferieloven - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle Ferieloven - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere