Dagsorden HAMiU-møde d. 10. juni 2014 kl. 13:00 til 16:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden HAMiU-møde d. 10. juni 2014 kl. 13:00 til 16:00"

Transkript

1 Hovedarbejdsmiljøudvalget Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Sagsbehandler: Lars Brodersen / Kjeld Lanng Dato: Dagsorden HAMiU-møde d. 10. juni 2014 kl. 13:00 til 16:00 Sted: "Det store mødelokale" i HR-afdelingen, Fredrik Bajers Vej 7F, lokale F Velkomst ved formand Eskild Holm Nielsen og HR-chef Kjeld Lanng. 20 min. Præsentationsrunde: "sig én sætning om det allervigtigste arbejdsmiljømål på AAU". 2. Drøfte og indstille HAMiU's kommissorium-forretningsorden 40 min. - Bilag 1: "Udkast til kommissorium-forretningsorden for HAMiU". - Bilag 2: "De største arbejdsmiljøproblemer" og "Forventninger til HAMiU" (sammenskrivninger fra HR's interviewrunde med alle HAMiU-medlemmer). - Bilag 3: "AAU's arbejdsmiljøorganisation - status". 3a. Drøfte gældende AAU-arbejdsmiljøpolitik herunder drøfte, hvordan arbejdsmiljøarbejdet 20 min. og arbejdsmiljøpolitikken kan indarbejdes i AAU's generelle strategi. - Bilag 4: AAU's gældende arbejdsmiljøpolitik. 3b. Drøfte og beslutte hvordan der kan udarbejdes en politik, generelle retningslinjer for 20 min. arbejdsmiljøet i laboratorier og værksteder, fx. ved nedsættelse af en hurtigtarbejdende arbejdsgruppe bestående af Peter Stephensen Lübeck, Karina Boller, Henriette Giese, Benjaminn Nordahl, Arne Nielsen og Barbara Samuelsen. 4. Drøfte informationsstrukturen i hele AAU's arbejdsmiljøorganisation og relationerne til 30 min. samarbejdsorganisationen. 5. Mødeplan for HAMiU herunder fastlægge tidspunktet for et HAMiU-heldagsseminar. 20 min. 6. Emner til næste HAMiU-møde 10 min. - APV Emne for heldagsseminaret: 20 min. - gennemgang og drøftelse af psykisk arbejdsmiljøarbejde (indlæg fra HAMiU-medlemmer og stab) - gennemgang og drøftelse af fysisk arbejdsmiljøarbejde (indlæg fra HAMiU-medlemmer og stab) - gennemgang og drøftelse af kemisk-biologisk arbejdsmiljø (indlæg fra HAMiU-medlemmer og stab) - gennemgang og drøftelse af arbejdsmiljøorganisationen (indlæg fra HAMiU-medlemmer og stab) 8. eventuelt

2 Lars Brodersen HAMiU kommissorium og forretningsorden 28. maj 2014 udkast Kommissorium og forretningsorden for Hovedarbejdsmiljøudvalget ved Aalborg Universitet 1. Formål Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMiU) fastlægger politikker, rammer og strategier for arbejdsmiljøarbejdet for hele Aalborg Universitet (AAU). 2. Regelgrundlag og referencedokumenter HAMiU arbejder inden for de rammer, som fastlægges i Lov om arbejdsmiljø og Arbejdstilsynets bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. 3. HAMiU er ansvarlig for: det årlige arbejdsmiljøregnskab og evaluering af samme i en arbejdsmiljødrøftelse for hele AAU årlig evaluering og eventuelt revision af - AAU's arbejdsmiljøpolitik - arbejdsmiljøuddannelsen på AAU - arbejdsmiljøorganisationen på AAU inkl. informationsstrukturen den overordnede tilrettelæggelse og planlægning af arbejdet med AAU's arbejdspladsvurdering (APV) i samarbejde med HSU. politikker inden for HAMiU s ansvarsområde et årligt arbejdsmiljøseminar for hele AAU's arbejdsmiljøorganisation. 4. Sammensætning af HAMiU HAMiU sammensættes af - rektor som formand, eller en af rektor udpeget leder der kan træffe beslutninger om arbejdsmiljømæssige forhold i samme omfang som rektor - 6 arbejdsmiljøansvarlige ledere, 1 fra hvert hovedområde, udpeget af rektor - 8 arbejdsmiljørepræsentanter valgt blandt AAU's arbejdsmiljørepræsentanter. - stabsrepræsentanter (HR-chefen og Chefen for Teknisk Forvaltning). Stk. 2 Der kan ikke gøres brug af suppleanter i HAMiU, fordi det på ledelsessiden vil udvande repræsentationen af arbejdsmiljøansvarlig ledelse og på medarbejdersiden valget af de pågældende personer. Stk. 3 Udpegning og valg gælder for to år, eller indtil grundlaget for udpegningen hhv. valget bortfalder. Kommentar [LB1]: Efter hvilket nærhedsprincip sammensættes medarbejdersiden? - efter hovedområder, fx 1 fra hvert hovedområde? - efter geografi, fx 1 fra Esbjerg, 2 fra København og 5 fra Aalborg? - efter stillingstype (i så fald hvilken struktur)? - efter arbejdstype (i så fald hvilken struktur)? - efter køn, etnicitet e.l.? - eller uden nærhedsprincip (uden struktur)? 5. Formandskabet og sekretariat Formand og næstformand udgør formandskabet. Næstformanden vælges af og blandt arbejdsmiljørepræsentanterne i HAMiU. Side 1 af 3

3 Lars Brodersen HAMiU kommissorium og forretningsorden 28. maj 2014 udkast Stk. 2 Formanden for HAMiU leder møderne. I tilfælde af formandens forfald udpeger formanden en mødeleder blandt ledelsesrepræsentanterne. Stk. 3 Ved nyvalg af næstformand meddeler medarbejderrepræsentanterne senest 10 arbejdsdage før næstkommende møde sekretæren, hvem de har valgt til næstformand. Stk. 4 HAMiU sekretariatsbetjenes af HR-afdelingen. 6. Mødeafholdelse HAMiU udøver sin virksomhed i møder. Stk. 2 Ekstraordinære møder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller hvis næstformanden fremsætter begæring herom til formanden med redegørelse for hvilken sag, der ønskes behandlet. 7. Mødeindkaldelser Medlemmer, der ønsker sager optaget på dagsordenen, meddeler dette til formandskabet senest 12 arbejdsdage før mødet, og præciserer, hvad der ønskes behandlet og hvorfor. Stk. 2 Dagsordenen drøftes i formandskabet senest 10 arbejdsdage før mødet og udsendes med nødvendige bilag til medlemmerne senest 5 arbejdsdage før mødets afholdelse. Stk. 3 Såfremt særlige grunde gør det påkrævet, kan formanden bestemme, at indkaldelse sker med kortere varsel. Stk. 4 På årets sidste møde aftaler HAMiU mødeplanen for det kommende år. 8. Sagernes fremlæggelse Sager fremlægges skriftligt, med mindre formandskabet beslutter andet. 9. Referater Der udarbejdes beslutningsreferat fra HAMiU's møder. Stk. 2 Sekretæren laver et referat af møderne og sender det til medlemmerne snarest muligt og normalt senest 10 arbejdsdage efter mødets afholdelse. Referatet anses for godkendt, såfremt der ikke indsendes rettelser til seneste udgave af referatet, senest 5 arbejdsdage efter udsendelsen af referatet. Side 2 af 3

4 Lars Brodersen HAMiU kommissorium og forretningsorden 28. maj 2014 udkast Stk. 3 Det godkendte referat formidles i AAU-håndbogen og arkiveres i CAPTIA. Formidling af information fra HAMiU på AAU-inside og i nyhedsbrevet? Kommentar [LB2]: Drøftes! 10. Mødeoffentlighed Møderne er åbne for alle AAU's medarbejdere, medmindre formandskabet finder det nødvendigt på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt, at behandlingen sker for lukkede døre. Kommentar [LB3]: Drøftes! 11. Tavshedspligt HAMiU's medlemmer har den tavshedspligt, der følger af forvaltningslovens 27, fx når en oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til institutionens eller private interesser. 12. Ikrafttrædelse, ændringer og opsigelse Denne aftale er vedtaget på mødet i HAMiU den xx.xx. 2014, træder i kraft d. xx.xx og erstatter tidligere indgåede aftaler om forretningsorden for AAU's HAMiU. Stk. 2 Aftalen kan opsiges med 3 måneders varsel af hhv. formanden eller næstformanden. Inden opsigelsen skal HAMiU forsøge at ændre den hidtidige aftale på en måde, som er tilfredsstillende for HAMi- U's medlemmer. Aalborg, den..... Per Michael Johansen Ole Busck rektor HAMiU, næstformand Side 3 af 3

5 Lars Brodersen de største arbejdsmiljøproblemer på AAU og forventninger til HAMiU 28. maj 2014 De største arbejdsmiljøproblemer på AAU - "Rigets tilstand" (Sammenskrivning efter interviewrunde med HAMiU-medlemmerne. Rækkefølgen af emner og udsagn er tilfældig.) Resumé Interviewrunden til HAMiU-medlemmerne viser, at der er stor opmærksomhed på arbejdsmiljøets tilstand, og at der er et udbredt ønske om at forbedre samme til gavn for produktivitet, trivsel, livskvalitet og AAU's omdømme. HAMiU-medlemmer peger i den forbindelse på en række problemområder, hvor der kan forventes et særligt stort udbytte af en indsats for en styrkelse af arbejdsmiljøkvaliteten; selvforståelsen af forskerrollen, driftsformen under de givne økonomiske rammevilkår, arbejdsbelastning og balance, samarbejdskulturen i hele organisationen, indeklima samt generelle politikker for værksteder og laboratorier. HAMiU-medlemmerne ser frem til, at AAU har en velfungerende arbejdsmiljøorganisation, som både identificerer arbejdsmiljøproblemer og iværksætter løsninger og arbejder politik-strategisk i forhold til langsigtede mål for arbejdsmiljøet. Nedenfor er gengivet de HAMiU-medlemmernes udtalelser i interviewrunden.

6 Lars Brodersen de største arbejdsmiljøproblemer på AAU og forventninger til HAMiU 28. maj 2014 Rammebetingelserne (raison d'être) - Det er ikke hele AAU (alle niveauer), der har omstillet sig mentalt fra 1970'erne-1990'erne (Humboldtsk universitetsmodel, enormt vokseværk, fokus på undervisning og det hele betalt af staten) til nutiden. Der er heller ingen, der har styret eller forsøgt at styre denne omstilling. - Finansieringsmodellerne for det videnskabelige personale (hvordan pengene kommer ind, frikøb mv.), som i høj grad minder om sektorforskningsinstitutionernes, er ikke forstået eller anerkendt hos en alt for stor del af medarbejderne. - Forskerdilemmaet mellem på den ene side at arbejde lyst-betonet og på den anden side være udsat for benhårde KPI'ere. Det samme sniger sig ind på undervisningsarbejdet. - VIP-frustration og følt pres bl.a. pga. forandringerne fra forskning til undervisning og eksterne penge som primær arbejdsydelse. - Den fælles AAU-identitetsfølelse er spinkel: vi drøner rundt og ind/ud, og der mangler, at vi siger "vi", når vi er ansatte. - Mangel på kvalitativ tryghed ("Du kan godt satse på en karriere her") for de yngre forskere. Det samme sniger sig ind på de fastansatte forskeres felt. Dysfunktionel arbejdsmiljøorganisation og -arbejde - SU- og AMiU-organisationerne har været dysfunktionelle og afkoblet fra resten af AAU. - Arbejdsmiljøarbejdet har manglet fælles-synlige succeskriterier. - Manglende indsamling og drøftelse af information fra alle arbejdsmiljødrøftelser på hele AAU. - Det er blevet påduttet den enkelte selv at sørge for arbejdsmiljøkvaliteten. - Mangel på glidende informationsformidling mellem SU og AMiU på alle niveauer. Fx spørger SU og AMiU på niveau 3 aldrig om, hvad HSU og HAMiU måtte have besluttet. Økonomikonsekvenser - De økonomiske problemer påvirker arbejdsmiljøet enormt, bl.a. som kommunikationsproblem. - Der hviler et stort økonomipres på alle. Det giver et voldsomt arbejdspres kombineret med usikkerhed. Konsekvensen er et hårdt psykisk pres på rigtig mange kolleger, som let fører til stress. - Systemer/procedurer/modeller, fx de overordnede økonomimodeller, er uigennemskuelige, hvilket skaber både frustration og behov for alternative, ukontrollerede systemer, procedurer og modeller. - De opbremsninger, der er sket i AAU-økonomien, har medført en række udfordringer, fx uansøgt afsked, øget præstationsfokus og dermed konkurrence, mere kollegafnidder, nye opgaver uden tilstrækkelige ressourcer (fx udviklingen i økonomiske kontrolvirkemidler, der lægges oven i andre opgaver, specielt i niveau 3) - Dyb tillidskrise overfor ledelsen pga. de økonomiske oplevelser i 2013.

7 Lars Brodersen de største arbejdsmiljøproblemer på AAU og forventninger til HAMiU 28. maj 2014 Stress (psykisk arbejdsmiljø) - Vort generelle, fælles forhold til fænomenet "stress" er uklart; vi mener ikke det samme med begrebet "stress", og hvad er vores fælles holdning til fænomenet. - Mange oplever stress/belastninger, der kommer ved for meget arbejde med for mange forskellige ting, man skal, kombineret med afbrydelser i arbejdet. - Tidspresset er blevet en byrde for mange (VIP), fordi muligheden for at udføre kerneopgaven er stærkt begrænset. Det kan føre til stress. - Balancen mellem frihed, arbejde og fritid bliver sværere og sværere at håndtere, fordi præstationskravene stiger, frihedsgraden reduceres og arbejdstiden stiger. Samtidig bliver ubalance gjort til et personligt problem. - Decentraliseringen af TAP-arbejdsopgaver medfører stadigt stigende opgavemængde hos institut- TAP'erne. Er kontrolbehovet fra centralt hold blevet for stort? - Manglende fællesforståelse af og ambitionsniveau for god trivsel på hele AAU. Samarbejde (på alle niveauer og i alle dimensioner) - Der er for mange unormale tilstande. - Manglende medarbejderdeltagelse (reel indflydelse). Medarbejderne bruges ikke konstruktivt i fx medarbejderinddragelser i arbejdsmiljøansvar og beslutningsprocesser om fx økonomi/besparelser. - Tingene hænger sammen: topledelsens beslutninger har betydning for arbejdsmiljøet. - Det kniber med at få accepteret arbejdsmiljøarbejde som et nødvendigt og værdifuldt element i ledelsesarbejdet. - Der er generelt en alt for grov tone i virksomheden. - Vilkår for ledelse, bl.a. i forhold til uigennemskueligheder og institutstørrelser. - Hele AAU er præget af langsommelighed i beslutningsprocesser, hvilket skaber frustration (negativ energi). - Fakulteterne forekommer ofte mere at være modstandere end medspillere. Laboratorier og værksteder - Anarki på laboratorieområdet. - Værksteder, laboratorier, sikkerhedskulturen: hele organisationen er uklar. - Arbejdsmiljøet i laboratorier. Øvrige - AAU-København har mange arbejdsmiljøproblemer på mange områder. - Kompetenceproblemer i en foranderlig verden og oplevet manglende kvalitet i organisationen.

8 Lars Brodersen de største arbejdsmiljøproblemer på AAU og forventninger til HAMiU 28. maj 2014 Forventninger til HAMiU (sammenskrivning efter interviewrunde med HAMiU-medlemmerne) - Sætter overordnede rammer for arbejdsmiljø på AAU; meningsfulde, simple og appellerende til sund fornuft. - Fremmer at arbejdsmiljøarbejdet kommer ind i ledelsesarbejdet; arbejdsmiljøledelse for hele AAU. - Behandler spørgsmålet om, hvorvidt linjeledelsesstrukturen kan håndtere arbejdsmiljøet i en tre-campus-struktur. - Sætter ambitionsniveau og retning for form & indhold på AAU-arbejdsmiljøarbejdet både på kort sigt og langsigtet-strategisk. - Sætter laboratorieretningslinjer/-regler for hele AAU. - Skaber generel uddannelsesplan for alle der arbejder med arbejdsmiljø på AAU. - Gør status; hvordan går det med arbejdsmiljøarbejdet på AAU. - Gør status; hvordan går det med arbejdsmiljøet på AAU inkl. arbejdsmiljøregnskab. - Starter med beskedne men realistiske mål. - Skriver rekrutteringspolitik med inddragelse af arbejdsmiljøaspektet. - Overvejer hvordan man gør med studerende i laboratorier. - Fastlægger principper for arbejdsmiljøarbejdet i samarbejder med andre virksomheder. - Beskriver rammer for "tryghedsansættelse". - APV-forberedelse - APV-opsamling med iværksættelse af "programmer". - Beskriver rammer og ambitionsniveau for god trivsel på hele AAU. - HAMiU skal udbrede kulturen om, at virksomheden og fællesskabet bærer ansvaret for et godt arbejdsmiljø. Det må ikke påduttes den enkelte ("du må selv sørge for dit arbejdsmiljø"). - Revidere AAU's arbejdsmiljøpolitik - HAMiU sammenlægges med HSU (med en særlig ordning for laboratorie- og værkstedsområdet) eller i det mindste aftaler grænsedragning mellem HAMiU og HSU. - Sammenhængen mellem bygningsmassen og arbejdsmiljøet. - Evaluerer hele Sydhavnsprojektet i forhold til arbejdsmiljøet.

9 Lars Brodersen AAU's arbejdsmiljøorganisation - status 28. maj 2014 AAU's arbejdsmiljøorganisation - status Arbejdsmiljøloven Lovgivningen på området er reguleret af Arbejdsmiljøloven. Det er en såkaldt rammelov, dvs. at virksomheden selv skal sørge for at indrette sig hensigtsmæssigt indenfor lovens rammer. Arbejdsmiljøorganisation i to niveauer l henhold til Arbejdsmiljøloven skal en virksomhed med 35 eller flere ansatte have en arbejdsmiljøorganisation med to niveauer: 1) Arbejdsmiljøgrupper med en udpeget arbejdsleder og en medarbejdervalgt arbejdsmiljørepræsentant, som sammen varetager daglige, operationelle opgaver vedr. arbejdsmiljøet, sikkerhed og sundhed. En arbejdsmiljøgruppe består typisk af to personer. 2) Et arbejdsmiljøudvalg der varetager strategiske, virksomhedspolitiske opgaver vedrørende arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed. Formandskabet i arbejdsmiljøudvalget varetages af arbejdsgiveren eller en repræsentant for denne, der kan handle på arbejdsgiverens vegne i arbejdsmiljøspørgsmål. Hovedarbejdsmiljøudvalg (HAMiU) Arbejdsmiljøloven kræver ikke et tredje niveau i arbejdsmiljøorganisationen i form af et hovedarbejdsmiljøudvalg. Men indenfor arbejdsmiljølovens hensigtsmæssighedsrammer har AAU valgt at nedsætte et hovedarbejdsmiljøudvalg (HAMiU) til behandling af strategiske, virksomhedspolitiske arbejdsmiljøspørgsmål gældende for hele AAU. Arbejdsmiljøorganisationens sammensætning Arbejdsgiveren skal i samarbejde med de ansatte fastsætte antallet af arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere under hensyntagen til virksomhedens arbejdsmiljøforhold samt sikre, at alle ansatte kan drøfte arbejdsmiljøforhold med medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen inden for arbejdstiden. Det betyder, at en arbejdsmiljøgruppe næppe kan dække mere end ca medarbejdere. Alle medarbejdere uden ledelsesmæssige beføjelser er sikret valgret og er valgbare til funktionen som arbejdsmiljørepræsentant. En årlig arbejdsmiljødrøftelse l Arbejdstilsynets 'Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed' præciseres, at arbejdsgiveren i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen hvert år skal tilrettelægge indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år og fastlægge, hvordan dette skal foregå. Dette sker i den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Arbejdsmiljøansvaret Arbejdsgiveren har ansvaret for, at det arbejde, der udføres, foregår sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Men ledelse og ansatte har pligt til at samarbejde om arbejdsmiljøet. Derfor har

10 Lars Brodersen AAU's arbejdsmiljøorganisation - status 28. maj 2014 arbejdsgiveren pligt til at inddrage arbejdsledere og ansatte, og på samme måde har arbejdsledere og ansatte pligt til at deltage i samarbejdet. Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer Arbejdsmiljøorganisationen består af personer i virksomheden, som har vigtige nøglefunktioner i forhold til virksomhedens arbejdsmiljø: - arbejdsgiveren - udpegede arbejdsledere - valgte arbejdsmiljørepræsentanter Arbejdsmiljøuddannelse Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen gennemfører den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse på 3 dage. Arbejdsmiljøuddannelsen skal være gennemført inden 3 måneder efter, at den pågældende arbejdsmiljørepræsentant eller arbejdsleder er valgt eller udpeget. Arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere (men ikke arbejdsgiveren, dvs. rektor på AAU) i arbejdsmiljøorganisationen har ret og pligt til at deltage i den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse. Arbejdsgiveren skal tilbyde arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen, som har gennemført den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse, supplerende arbejdsmiljøuddannelse svarende til 2 dages varighed i deres første funktionsår. Arbejdsgiveren skal i hvert af de efterfølgende funktionsår i funktionsperioden tilbyde arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen supplerende uddannelse svarende til 1½ dags varighed.

11 Lars Brodersen AAU's arbejdsmiljøorganisation - status 28. maj 2014 Udmøntning af arbejdsmiljøorganisationsprincipper på AAU Aalborg Universitet er en stor virksomhed med ca medarbejdere, hvorfor det er nødvendigt med en fortolkning af ansvar og roller i forhold til arbejdsmiljøansvar mv. Figur 1. Principper for ansvar og roller i AAU's arbejdsmiljøorganisation i fakulteter og institutter. Figur 2. Principper for ansvar og roller i AAU's arbejdsmiljøorganisation i AUB, IT-servies, ADM og SBi. Arbejdsgiverens ansvar og rolle fordeles på AAU på rektor, som altid vil have det endelige, objektive ansvar for arbejdsmiljøet, dekaner og institutledere for så vidt angår fakulteterne og institutterne, og direktører for så vidt angår hovedområderne AUB, IT-services, ADM og SBi. Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) er en intern organisering af samarbejdet om arbejdsmiljø på AAU, hvor nøglepersonerne er rektor eller dennes repræsentant, valgte arbejdsmiljørepræsentanter og udpegede arbejdsledere. AMO har både daglige, operationelle opgaver og strategiske, virksomhedspolitiske opgaver. AMO skal løbende arbejde med virksomhedens arbejdsmiljø. Det betyder, at AMO både skal afdække og løse de eksisterende arbejdsmiljøproblemer og arbejde med at forebygge, at nye problemer opstår. AAU's øverste ledelse skal være repræsenteret i AMO. Formanden for HAMiU skal under alle omstændigheder kunne handle på rektors vegne i spørgsmål om arbejdsmiljø, såfremt rektor ikke selv er formand. Med dette formandskab råder AMO altid over en person, der kan træffe alle nødvendige beslutninger, og som kan sikre en forbindelse mellem det strategiske ledelsesarbejde og arbejdsmiljøarbejdet på AAU. Arbejdsmiljøudvalg (AMiU) arbejder med de overordnede, strategiske, virksomhedspolitiske opgaver. Et AMiU består af arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter fra en eller flere arbejdsmiljø-

12 Lars Brodersen AAU's arbejdsmiljøorganisation - status 28. maj 2014 grupper. Arbejdsgiveren er formand i arbejdsmiljøudvalget, men arbejdsgiveren kan vælge at lade en repræsentant være formand, og denne skal i så fald kunne handle på arbejdsgiverens vegne i arbejdsmiljøsager. Arbejdsmiljøgrupper (AMiG) varetager de daglige, operationelle opgaver. En arbejdsmiljøgruppe består af en udpeget arbejdsleder og en valgt arbejdsmiljørepræsentant. Arbejdsgiveren skal i samarbejde med de ansatte og arbejdslederne tage stilling til, hvilke arbejdsmiljøgrupper der skal etableres ud fra et relevant nærhedsprincip, som den lokale arbejdsmiljøorganisation selv fastlægger. AAU's arbejdsmiljøgrupper skal tilsammen varetage alle ansattes interesser og behov i forhold til arbejdsmiljøet. Hvis arbejdslederen og arbejdsmiljørepræsentanten ikke er til stede samtidig, er det den, der er til stede, der varetager arbejdsmiljøgruppens opgaver. Arbejdsmiljørepræsentanten (AMR) vælges af de ansatte og repræsenterer disse i AMO. Arbejdsmiljørepræsentanten er valgt af alle ansatte i det område, som arbejdsmiljørepræsentanten dækker, det vil sige i hele enheden eller en del af enheden eller på et midlertidigt arbejdssted. Arbejdsmiljørepræsentanten repræsenterer således alle ansatte i det pågældende område, og det gælder, uanset om de arbejder på kontor, i produktionen, forskning, undervisning eller gør rent og uanset deres faglige tilhørsforhold. Det er meget vigtigt, at arbejdsmiljørepræsentanten gør sig dette klart som medlem af AMO, og endnu mere vigtigt, hvis arbejdsmiljørepræsentanten og tillidsrepræsentanten er en og samme person. Det er arbejdsgiveren, der er ansvarlig for, at der bliver afholdt valg af arbejdsmiljørepræsentanter, men arbejdsgiveren har i øvrigt ikke noget at gøre med selve valghandlingen. Arbejdsmiljørepræsentanten vælges blandt de ansatte i den del af virksomheden, hvor arbejdsmiljøgruppen skal varetage sine opgaver. En ansat kan vælges som arbejdsmiljørepræsentant, uanset om den pågældende er medlem af en faglig organisation eller ej. Samme person kan varetage hvervet som arbejdsmiljørepræsentant og som tillidsrepræsentant. Arbejdsgiveren, virksomhedsledere og arbejdsledere kan ikke vælges som arbejdsmiljørepræsentant. Arbejdsleder (arbejdsmiljø) (ALR). Funktionen som arbejdsleder i arbejdsmiljøorganisationen skal varetages af personer, som leder og fører tilsyn med arbejde, der udføres på AAU i den pågældende enhed og område, og som har kendskab til enhedens/områdets produktion og ydelse. Kommentar [LB1]: Har HAMiU en mening herom, altså ønsker HAMiU fx at anbefale, at ingen person varetager begge hverv samtidig? Lokal arbejdsmiljøkoordinator (LAK). På et institut hhv. i en afdeling kan institutlederen (chefen) vælge at udpege en daglig arbejdsmiljøleder, der i samarbejde med leder og arbejdsmiljøorganisation står for den praktiske arbejdsmiljøindsats i instituttet hhv. afdelingen. Den lokale arbejdsmiljøkoordinator har ansvaret for at koordinere arbejdsmiljøarbejdet i vedkommendes enhed og sikre, at det fungerer i det daglige. På AAU er der stor forskel på institutternes arbejdsmiljøarbejde, og typisk vil de såkaldt "våde" institutter i højere grad end de "tørre" have behov for en arbejdsmiljøkoordinator. Ved oprettelse af funktionen som daglig arbejdsmiljøleder er det vigtigt, at der udarbejdes en specifik funktionsbeskrivelse.

13 Lars Brodersen AAU's arbejdsmiljøorganisation - status 28. maj 2014 Status for AMO på Aalborg Universitet HAMiU er blevet nedsat og mødes første gang d. 10. juni HAMiU består indtil videre af 6 ledere og 7 arbejdsmiljørepræsentanter. Direktionen har udpeget dekan Eskild Holm Nielsen som formand. Navn leder /TAP / VIP enhed Fakultet CAMPUS Eskild Holm Nielsen leder formand AAU Aalborg Henriette Giese leder BIO TEKNAT Aalborg Rasmus Antoft leder Sociologi SAMF Aalborg Kim Dremstrup leder Medicin SUND Aalborg Thorkild Ærø leder SBi SBi København Niels-Henrik Gylstorff leder AUB ITS-ADM-AUB Aalborg Marianne Rostgaard leder CGS HUM Aalborg Louise Danielsen TAP IT-services IT-services Aalborg Karina Boller Jensen TAP Fysik TEKNAT Aalborg Peter Nielsen VIP Statskundskab SAMF Aalborg Ole Busck VIP PLAN TEKNAT Aalborg Peter Stephensen Lübeck VIP BIO TEKNAT København Niels Nørgård Kristensen VIP Statskundskab SAMF Aalborg Hans Götzsche VIP Kommunikation HUM Aalborg Kjeld Lanng stab HR AAU Aalborg Ane T.O. Lyngø stab Teknisk Forvaltning AAU Aalborg Lars Brodersen stab / sekretær HR AAU Aalborg Tabel 1. HAMiU-sammensætning pr. d.d. AMO i institutter og hovedområder HR udsendte d. 30. januar 2014 indberetningsskemaer og -vejledning til de 28 enheder (institutter mv. som skal have en arbejdsmiljøorganisation). HR har pr. d.d. modtaget indberetning fra i alt 18 enheder. HR foretager en central registrering heraf i SCANPAS, hvorefter det er planen, at enheder selv foretager den fremadrettede vedligeholdelse i SCANPAS. Koordineringsråd for arbejdsmiljøgrupper i Campus København og Campus Esbjerg Koordineringsrådet for arbejdsmiljøgrupper i Campus København holdt sit første møde d. 4. april 2014 med deltagelse fra de enheder, hvor arbejdsmiljøorganisationen er kendt; pt. 10 medlemmer. De øvrige enheder kan tilslutte sig, når de får deres arbejdsmiljøorganisation på plads. Peter Stephensen Lübeck er tovholder for koordineringsrådet. Der er endnu ikke etableret et tilsvarende koordineringsråd i Campus Esbjerg. Valg af arbejdsmiljørepræsentanter foregår endnu ikke systematisk hhv. understøttes ikke fra centralt hold. Planen er at etablere et valgsystem, som muliggør samtidigt valg af samtlige arbejdsmiljørepræsentanter på hele AAU på en gang. Uddannelse af arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsleder Uddannelsen foregår endnu ikke systematisk. Det er et krav, at alle arbejdsmiljørepræsentanter (AMR) og arbejdsledere (arbejdsmiljø) (ALR) senest 3 måneder efter valget hhv. udpegningen skal have gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøud-

14 Lars Brodersen AAU's arbejdsmiljøorganisation - status 28. maj 2014 dannelse. AAU's plan er, at alle AMR og ALR desuden gennemgår nedenstående uddannelsesplan indenfor det første år. Senest 1 måned efter valg hhv. udpegning gennemføres en introduktion til instituttets eller hovedområdets arbejdsmiljøarbejde og til opgaven som AMR hhv. ALR. Denne introduktion forventes foretaget af den daglige arbejdsmiljøleder eller af formanden for den lokale AMO. Lokal intro til opgaven (1 time) Arbejdsmiljøuddannelsen (3 dage) Arbejdsmiljøansvarlig (4 timer) Kemi (1 dag) Bio (1 dag) Værksted (4 timer) Trivsel og psykisk arbejdsmiljø (4 timer) ALR Kontor x x x x Kemi x x x x x Værksted x x x x x Biologi x x x x x AMR Kontor x x x Kemi x x x x Værksted x x x x Biologi x x x x Tabel 2. Udkast til principplan for uddannelse af arbejdsleder (arbejdsmiljø) og arbejdsmiljørepræsentanter ved AAU. Personalesituationen i de centrale enheder på arbejdsmiljøarbejdet Der er i øjeblikket to fuldtidsansatte personer på arbejdsmiljøarbejdet; Arne Nielsen som sikkerhedschef, ansat i Teknisk Forvaltning, og Barbara Samuelsen som koordinator af det kemisk-biologiske arbejdsmiljøarbejde, ansat på Institut for Kemi og Bioteknologi. I HR-afdelingen har HR-chefen ansvaret for koordinering af det strategiske arbejdsmiljøarbejde for hele AAU. På en midlertidig særbevilling har HR-afdelingen indtil videre også en 3/4-tids de-factoarbejdsmiljøkoordinator med fokus på arbejdsmiljøorganisationen.

15 Arbejdsmiljøpolitik Følgende aftale angiver Aalborg Universitets arbejdsmiljøpolitik. Visionen med arbejdsmiljøpolitikken er at skabe et attraktivt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne gives de bedst mulige rammer til at kunne realisere deres potentialer. Aftalen er indgået af HSU. Aftale 1.27 af 27. oktober 2010 Vision Aalborg Universitet vil fokusere på medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde ved at skabe et attraktivt arbejdsmiljø præget af høj faglig kompetence, anerkendelse, åbenhed, engagement, kreativitet og ansvarlighed med den hensigt at give medarbejderne de bedst mulige rammer for at de kan realisere deres potentialer. Der er en tæt sammenhæng mellem et godt arbejdsmiljø og kvaliteten i forskning, uddannelse, formidling og administration. Et godt arbejdsmiljø anses som en betingelse for oplevelsen af AAU som en god og spændende arbejdsplads og er derfor også afgørende for tiltrækning og fastholdelse af kvalificerede og engagerede medarbejdere. AAU vil være en virksomhed, som selv kan og vil løse sine arbejdsmiljøopgaver. Nøgleord er: Inspirerende, sikre og sunde arbejdspladser, åbenhed, samarbejde på tværs, anerkendelse og ansvarlighed. AAU vil løbende vurdere og følge op på de forhold i arbejdsmiljøet, som har betydning for den fysiske og psykiske sundhed og trivsel. AAU vil forbygge fysiske og psykiske skader gennem en proaktiv indsats og støtte en effektiv løsning af konkrete problemer. Alle ansatte skal udføre deres arbejde sikkerhedsog sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Visionen er, at universitetet på sigt kan opnå en arbejdsmiljøcertificering. Organisering og ansvar Et godt arbejdsmiljø i en vidensintensiv, mangfoldig og kompleks organisation som AAU kræver overordnet opmærksomhed på både fælles og områdespecifikke arbejdsmiljøfaktorer. Dvs. arbejdsmiljøfaktorer i relation til forskning, undervisning, eksperimentelle faciliteter, fysisk betonede arbejdsområder, administration og ledelse. Hensynet til arbejdsmiljøet skal integreres i alle beslutninger vedrørende organisationsændringer, nyanskaffelser, bygningsændringer, rekruttering/ansættelse og i den løbende dialog mellem ledelse og medarbejdere om opgaver, jobudvikling, kompetencebehov, ledelsesformer mv. Ansvaret for arbejdsmiljøet påhviler ledelsen på alle niveauer i samspil med arbejdsmiljø- og samarbejdsorganisationerne. Hertil kommer et individuelt og kollegialt ansvar i opgaveløsningen og i det daglige samarbejde. Det er et fælles ansvar, at der skabes sammenhæng mellem den enkelte medarbejders opgaver og ressourcer. AAU har således valgt at anlægge en helhedsorienteret tilgang med fokus på individ-, gruppe-, ledelses- og organisationsniveau. Alle niveauer har medansvar for et godt arbejdsmiljø. De primære redskaber i arbejdet med det fysiske og psykiske arbejdsmiljø er arbejdspladsvurderinger (APV), trivselsundersøgelser, grundige opfølgningsprocesser, gensidig dialog og den løbende indsats på alle niveauer i arbejdsmiljø- og samarbejdsorganisationen på AAU.

1. Velkomst ved formand Eskild Holm Nielsen og HR-chef Kjeld Lanng.

1. Velkomst ved formand Eskild Holm Nielsen og HR-chef Kjeld Lanng. Hovedarbejdsmiljøudvalget Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Sagsbehandler: Lars Brodersen / Kjeld Lanng Dato: 20-06-2014 Referat HAMiU-møde d. 10. juni 2014 kl. 13:00 til 16:00 Sted: "Det store mødelokale"

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU)

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: FSU

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet 1. Regelgrundlag 1. Samarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: LSU udøver sin virksomhed

Læs mere

Referat HAMiU-møde d. 25. februar 2015 kl. 13:00 til 15:00

Referat HAMiU-møde d. 25. februar 2015 kl. 13:00 til 15:00 Referat HAMiU-møde d. 25. februar 2015 kl. 13:00 til 15:00 Sted: HR-afdelingens store mødelokale, F3-42 Tilstedeværende: Per Michael Johansen, Kjeld Lanng, Lars Brodersen, Thorkild Ærø (pr. video), Henriette

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven Regionshuset Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 14 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.fa.rm.dk BILAG 2 Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET Side 1 af 6 SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET 1. Regelgrundlag 1. XXsamarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Marts 2014 Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Retsgrundlaget 1. Hovedsamarbejdsudvalget ved Copenhagen Business Academy, efterfølgende benævnt som HSU, virker

Læs mere

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland BILAG 1 Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland J.nr. 1-30-77-76-14 I henhold til 3 i Region Midtjyllands MED- og Arbejdsmiljøaftale sker valg og udpegning af medlemmer til MED og AMO (Arbejdsmiljøorganisationen)

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

Pixivejledning i APV-processen 2012-2015

Pixivejledning i APV-processen 2012-2015 Pixivejledning i APV-processen 2012-2015 ET FOREBYGGENDE VÆRKTØJ Arbejdspladsvurderingen (APV en) er et forebyggende værktøj, som ledere og medarbejdere kan bruge til at styrke arbejdsmiljøarbejdet og

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Bilag 4.19 ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern EN KORT INTRODUKTION Til Arbejdsmiljørepræsentanten Denne pjece vedrører arbejdet som Arbejdsmiljørepræsentant. Tillykke med

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet

Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Retsgrundlaget 1. Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Læs mere

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006. Denne At-vejledning

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet I henhold til 22, stk.6, i vedtægten for Københavns universitet, fastsætter Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

ad 2. Retningslinjer for arbejdsmiljø i værksteder og laboratorier (RAVL)

ad 2. Retningslinjer for arbejdsmiljø i værksteder og laboratorier (RAVL) Referat fra HAMiU-møde mandag d. 19. september 2016 Tilstedeværende: Per Michael Johansen, Louise Danielsen, Mogens Juul Møller, Trond Beldo Klausen, Henriette Giese, Annette Lorentsen, Peter Nielsen,

Læs mere

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

30. maj 2005 AT/lt J.nr / STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR KOLLEGIALE ORGANER VED AALBORG UNIVERSITET

30. maj 2005 AT/lt J.nr / STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR KOLLEGIALE ORGANER VED AALBORG UNIVERSITET Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9635 8080 Fax 9815 2201 www.aau.dk Anne Tonboe Sekretariatschef Tlf. 9635 9495 at@adm.aau.dk 30. maj 2005 AT/lt J.nr. 2005-003/01-0002

Læs mere

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen Cirkulære: Cirkulære nr. 021 Udgivet første gang 08-12-2010 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 9.1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet...

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6-1 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde,

Læs mere

Dagsorden HAMiU-møde d. 26. november 2014

Dagsorden HAMiU-møde d. 26. november 2014 Lars Brodersen 17. november 2014 AAU - HR Dagsorden HAMiU-møde d. 26. november 2014 Sted: HR-afdelingens store mødelokale, Fredrik Bajers Vej 7F, lokale F3-42 Tid: kl. 13:00 til 15:00 0. Godkendelse af

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Side 1 af 12 Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2,

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

Overblik over den nye trepartsaftale

Overblik over den nye trepartsaftale Page 1 of 8 Overblik over den nye trepartsaftale Mangler du et samlet overbllik over den nye aftale som blev underskrevet i slutningen af april 2009. Så kan du her danne dig et solidt overblik over de

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010 15. oktober 2010. Nr. 1181. Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1) I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk.

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøorganisationens struktur

Gode råd om. Arbejdsmiljøorganisationens struktur Gode råd om Arbejdsmiljøorganisationens struktur Formål: Arbejdsmiljøloven giver mulighed for at tilpasse arbejdsmiljøorganisationen til virksomheden. Derfor bør I overveje, om I kan styrke virksomhedens

Læs mere

Standardforretningsorden for Akademiske Råd ved Københavns Universitet

Standardforretningsorden for Akademiske Råd ved Københavns Universitet Standardforretningsorden for Akademiske Råd ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1)

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1) BEK nr 1181 af 15/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 201000032270 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

Gode råd om. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Gode råd om. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Gode råd om Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Formål: Formålet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at tilrettelægge samarbejdet og arbejdsmiljøarbejdet bedst muligt. På den måde forebygger man arbejdsmiljøproblemer

Læs mere

Arbejdsmiljøorganisation for Klinisk Institut

Arbejdsmiljøorganisation for Klinisk Institut Dokument dato: 15-03-2013 Dokumentansvarlig: LPP Senest revideret: 22-03-2013 Senest revideret af: Arbejdsmiljøorganisation for Klinisk Institut Baggrund Pr. 1. januar 2013 trådte samarbejdsaftale mellem

Læs mere

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET Med arbejdsmiljøloven fra 2010 har virksomhederne fået mere frie rammer til selv at aftale, hvordan de organiserer arbejdsmiljøarbejdet. Hensigten med den større frihed

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

Vejledning om samarbejdet i SVAR

Vejledning om samarbejdet i SVAR September 2011 Vejledning om samarbejdet i SVAR (det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd) Samarbejdsrådet mellem Kooperationen og LO vejleder her om arbejdet i det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd,

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

3: Medlemmer af og suppleanter til HSU udpeges for 2 år ad gangen.

3: Medlemmer af og suppleanter til HSU udpeges for 2 år ad gangen. SAMARBEJDSAFTALE FOR AARHUS UNIVERSITET 1. Etablering af et hovedsamarbejdsudvalg (HSU) 1: Der etableres et hovedsamarbejdsudvalg (HSU) på Aarhus Universitet til løsning af de opgaver, der er omtalt i

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet Generelt I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet har rektor fastsat en standardforretningsorden

Læs mere

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse Bestyrelsesmøde nr. 81, den 8. dec. 2015 Pkt. 11. Bilag 2 Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse I medfør af 16, stk. 2 i vedtægt for Københavns Universitet fastsættes herved følgende

Læs mere

Lokal APV-proces i UCL 2014

Lokal APV-proces i UCL 2014 VEJLEDNING TIL APV-GRUPPEN Lokal APV-proces i UCL 2014 Udarbejdet af HR og Kommunikation Indledning Arbejdsmiljøloven kræver, at der gennemføres en arbejdspladsvurdering (APV) af det fysiske og psykiske

Læs mere

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Direktoratet for Kriminalforsorgen har udarbejdet en fremadrettet strategi for arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen. Denne indbefatter

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Standardforretningsorden for kollegiale organer

Standardforretningsorden for kollegiale organer Rektorsekretariatet Dokument dato: 30/5 2005 Dokumentansvarlig: Bettina Thomsen/ Signe Hernvig Senest revideret: 30/5 2005 Senest revideret af: Anne Tonboe Dato for næste revision: Medio 2018 Godkendt

Læs mere

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE FORMÅL: De bedste løsninger og arbejdsmiljøforbedringer opnås, når beslutningerne tages på grundlag af solid viden og praktiske erfaringer.

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse 8. februar 2016 J.nr.

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn.

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn. Arbejdsmiljølov og MED-aftale Jan Kahr Konsulent, FTF jaka@ftf.dk 33 36 88 43 Myndighed Tilsyn Organisering Overtrædelser Konsekvens MED-aftale Partssystemet Partssystemet Aftale Forelæggelse centalt Faglig

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Referat fra HAMiU-møde tirsdag d. 24. maj 2016 kl. 13:00 til 15:00

Referat fra HAMiU-møde tirsdag d. 24. maj 2016 kl. 13:00 til 15:00 Referat fra HAMiU-møde tirsdag d. 24. maj 2016 kl. 13:00 til 15:00 Tilstedeværende: Per Michael Johansen, Lars Brodersen, Mogens Juul Møller, Henrik H. Søndergaard, Ole Busck, Karina Boller Jensen, Antonino

Læs mere

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø Introduktion til MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø > 2 MED-systemet i Region Syddanmark består af 130 udvalg og 630 arbejdsmiljøgrupper MED samarbejdet I samarbejdet

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2-1 Maj 2011 - Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts

Læs mere

Aarhus Universitet Rapport om etablering af en ny arbejdsmiljøorganisation på Aarhus Universitet

Aarhus Universitet Rapport om etablering af en ny arbejdsmiljøorganisation på Aarhus Universitet Aarhus Universitet Rapport om etablering af en ny arbejdsmiljøorganisation på Aarhus Universitet Udarbejdet af interim hovedarbejdsmiljøudvalget på AU November 2011 1 Indhold Forord... 3 Baggrund og formål...

Læs mere

Lidt om en forretningsorden

Lidt om en forretningsorden Lidt om en forretningsorden Tanken bag en forretningsorden er, at der skal være et sæt etablerede og anerkendte spilleregler for arbejdet i bestyrelsen. Spillereglerne kan blandt andet sige noget om: -

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) Den fulde tekst Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) LOV nr 508 af 19/05/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 20-05-2010 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Senere ændringer til forskriften (Samarbejde

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering 2 BAR Kontor (Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Indkaldelse til møde 2014-2 i Administrationens Samarbejds- og Arbejdsmiljøudvalg

Indkaldelse til møde 2014-2 i Administrationens Samarbejds- og Arbejdsmiljøudvalg Administrationens Samarbejds- og Arbejdsmiljøudvalg Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Sagsbehandler: Bettina Thomsen Telefon: 9940 9728 Email: bt@adm.aau.dk Dato: 19-06-2014

Læs mere

Vedtægter for bruger- og pårørenderådet (BOP) for Enggården Dragør Kommune

Vedtægter for bruger- og pårørenderådet (BOP) for Enggården Dragør Kommune Vedtægter for bruger- og pårørenderådet (BOP) for Enggården Dragør Kommune 1 Mål og formål Omsorgscenteret Enggården, almene boliger, daghjem og køkken fungerer under de mål og rammer Kommunalbestyrelsen

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Resultater: Institut for Fysik

Resultater: Institut for Fysik Resultater: Institut for Fysik Følgende rapport indeholder resultater fra instituttets besvarelse af APVspørgeskemaet. Resultaterne er trukket d. 31.januar og 24. feb. 2013. Et eventuelt spring i spørgsmålsnummeringen

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Opgaveportefølje AAU's arbejdsmiljøsektion (AMS)

Opgaveportefølje AAU's arbejdsmiljøsektion (AMS) Lars Brodersen - HR/AMS opgaveportefølje for AAU's arbejdsmiljøsektion 22. juli 2015 Opgaveportefølje AAU's arbejdsmiljøsektion (AMS) Strategiske kerneopgaver (i prioriteret rækkefølge) Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3.

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3. At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3.5-1 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.7 Sikkerheds- og sundhedsarbejde

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Resultater: Institut for Økonomi og Ledelse

Resultater: Institut for Økonomi og Ledelse Resultater: Institut for Økonomi og Ledelse Følgende rapport indeholder resultater fra instituttets besvarelse af APVspørgeskemaet. Resultaterne er trukket d. 4. februar 2013. Et eventuelt spring i spørgsmålsnummeringen

Læs mere

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Forretningsorden for samarbejdsudvalget (SU) i Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Side 0 af 11 sider 1. Målsætning for samarbejdet hos Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark... 2 2. Information...

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse Gode råd om Arbejdsmiljøuddannelse Formål: Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer skal holde deres viden om arbejdsmiljø vedlige. Derfor er der fastsat regler i arbejdsmiljøloven om obligatoriske og supplerende

Læs mere

HAMU Auhr HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en

HAMU Auhr HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en HAMU Auhr HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Rådet rådgiver og støtter universitetets ledelse

Læs mere

omkring etablering af arbejdsmiljøorganisationen.

omkring etablering af arbejdsmiljøorganisationen. Ny lovgivning om etablering af arbejdsmiljøorganisationen Pr. 1. oktober 2010 blev der vedtaget ny lovgivning omkring etablering af arbejdsmiljøorganisationen. Formålet med den nye lovgivning er at løse

Læs mere

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet Side 1 Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet KL Sundhedskartellet Side 2 Indledning Til brug for de kommuner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet kræver kompetencer. Arbejdet med arbejdsmiljø på FTF området

Arbejdsmiljøarbejdet kræver kompetencer. Arbejdet med arbejdsmiljø på FTF området Arbejdsmiljøarbejdet kræver kompetencer Arbejdet med arbejdsmiljø på FTF området FTF dokumentation nr. 3 2017 Side 2 Indholdsfortegnelse Forord 3 Styrk arbejdsmiljøarbejdet! Kapitel 1 4 Baggrund og hovedresultater

Læs mere

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse - hvad virker

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse - hvad virker Supplerende arbejdsmiljøuddannelse - hvad virker AM 2012 Ole Ryssel Rasmussen Tlf. 30 10 96 92 orra@alectia.com Jasper Eriksen Tlf. 30 10 96 85 jaer@alectia.com Uddannelse af arbejdsmiljøgrupperne Nye

Læs mere

Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med

Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med De centrale parters fælles vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 1. marts Dagsordenspunkt: Forretningsorden for bestyrelsen.

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 1. marts Dagsordenspunkt: Forretningsorden for bestyrelsen. Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 1. marts 2007 Punkt. 3 Dagsordenspunkt: Forretningsorden for bestyrelsen. Sagsfremstilling: Bestyrelsens forretningsorden fastsættes i

Læs mere

Fra sikkerhedsorganisation til arbejdsmiljøorganisation

Fra sikkerhedsorganisation til arbejdsmiljøorganisation Fra sikkerhedsorganisation til arbejdsmiljøorganisation De nye regler 2 Intentioner med lovændringen At gøre arbejdsmiljøet til en integreret del af den strategiske tænkning på virksomheden. Styrkelse

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Indhold 1. Indledning... 3 2. Temaer... 3 2.1 Mål, strategi og økonomi... 3 2.2 Arbejds- og personaleforhold... 4 2.3

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere