Dagsorden HAMiU-møde d. 10. juni 2014 kl. 13:00 til 16:00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden HAMiU-møde d. 10. juni 2014 kl. 13:00 til 16:00"

Transkript

1 Hovedarbejdsmiljøudvalget Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Sagsbehandler: Lars Brodersen / Kjeld Lanng Dato: Dagsorden HAMiU-møde d. 10. juni 2014 kl. 13:00 til 16:00 Sted: "Det store mødelokale" i HR-afdelingen, Fredrik Bajers Vej 7F, lokale F Velkomst ved formand Eskild Holm Nielsen og HR-chef Kjeld Lanng. 20 min. Præsentationsrunde: "sig én sætning om det allervigtigste arbejdsmiljømål på AAU". 2. Drøfte og indstille HAMiU's kommissorium-forretningsorden 40 min. - Bilag 1: "Udkast til kommissorium-forretningsorden for HAMiU". - Bilag 2: "De største arbejdsmiljøproblemer" og "Forventninger til HAMiU" (sammenskrivninger fra HR's interviewrunde med alle HAMiU-medlemmer). - Bilag 3: "AAU's arbejdsmiljøorganisation - status". 3a. Drøfte gældende AAU-arbejdsmiljøpolitik herunder drøfte, hvordan arbejdsmiljøarbejdet 20 min. og arbejdsmiljøpolitikken kan indarbejdes i AAU's generelle strategi. - Bilag 4: AAU's gældende arbejdsmiljøpolitik. 3b. Drøfte og beslutte hvordan der kan udarbejdes en politik, generelle retningslinjer for 20 min. arbejdsmiljøet i laboratorier og værksteder, fx. ved nedsættelse af en hurtigtarbejdende arbejdsgruppe bestående af Peter Stephensen Lübeck, Karina Boller, Henriette Giese, Benjaminn Nordahl, Arne Nielsen og Barbara Samuelsen. 4. Drøfte informationsstrukturen i hele AAU's arbejdsmiljøorganisation og relationerne til 30 min. samarbejdsorganisationen. 5. Mødeplan for HAMiU herunder fastlægge tidspunktet for et HAMiU-heldagsseminar. 20 min. 6. Emner til næste HAMiU-møde 10 min. - APV Emne for heldagsseminaret: 20 min. - gennemgang og drøftelse af psykisk arbejdsmiljøarbejde (indlæg fra HAMiU-medlemmer og stab) - gennemgang og drøftelse af fysisk arbejdsmiljøarbejde (indlæg fra HAMiU-medlemmer og stab) - gennemgang og drøftelse af kemisk-biologisk arbejdsmiljø (indlæg fra HAMiU-medlemmer og stab) - gennemgang og drøftelse af arbejdsmiljøorganisationen (indlæg fra HAMiU-medlemmer og stab) 8. eventuelt

2 Lars Brodersen HAMiU kommissorium og forretningsorden 28. maj 2014 udkast Kommissorium og forretningsorden for Hovedarbejdsmiljøudvalget ved Aalborg Universitet 1. Formål Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMiU) fastlægger politikker, rammer og strategier for arbejdsmiljøarbejdet for hele Aalborg Universitet (AAU). 2. Regelgrundlag og referencedokumenter HAMiU arbejder inden for de rammer, som fastlægges i Lov om arbejdsmiljø og Arbejdstilsynets bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. 3. HAMiU er ansvarlig for: det årlige arbejdsmiljøregnskab og evaluering af samme i en arbejdsmiljødrøftelse for hele AAU årlig evaluering og eventuelt revision af - AAU's arbejdsmiljøpolitik - arbejdsmiljøuddannelsen på AAU - arbejdsmiljøorganisationen på AAU inkl. informationsstrukturen den overordnede tilrettelæggelse og planlægning af arbejdet med AAU's arbejdspladsvurdering (APV) i samarbejde med HSU. politikker inden for HAMiU s ansvarsområde et årligt arbejdsmiljøseminar for hele AAU's arbejdsmiljøorganisation. 4. Sammensætning af HAMiU HAMiU sammensættes af - rektor som formand, eller en af rektor udpeget leder der kan træffe beslutninger om arbejdsmiljømæssige forhold i samme omfang som rektor - 6 arbejdsmiljøansvarlige ledere, 1 fra hvert hovedområde, udpeget af rektor - 8 arbejdsmiljørepræsentanter valgt blandt AAU's arbejdsmiljørepræsentanter. - stabsrepræsentanter (HR-chefen og Chefen for Teknisk Forvaltning). Stk. 2 Der kan ikke gøres brug af suppleanter i HAMiU, fordi det på ledelsessiden vil udvande repræsentationen af arbejdsmiljøansvarlig ledelse og på medarbejdersiden valget af de pågældende personer. Stk. 3 Udpegning og valg gælder for to år, eller indtil grundlaget for udpegningen hhv. valget bortfalder. Kommentar [LB1]: Efter hvilket nærhedsprincip sammensættes medarbejdersiden? - efter hovedområder, fx 1 fra hvert hovedområde? - efter geografi, fx 1 fra Esbjerg, 2 fra København og 5 fra Aalborg? - efter stillingstype (i så fald hvilken struktur)? - efter arbejdstype (i så fald hvilken struktur)? - efter køn, etnicitet e.l.? - eller uden nærhedsprincip (uden struktur)? 5. Formandskabet og sekretariat Formand og næstformand udgør formandskabet. Næstformanden vælges af og blandt arbejdsmiljørepræsentanterne i HAMiU. Side 1 af 3

3 Lars Brodersen HAMiU kommissorium og forretningsorden 28. maj 2014 udkast Stk. 2 Formanden for HAMiU leder møderne. I tilfælde af formandens forfald udpeger formanden en mødeleder blandt ledelsesrepræsentanterne. Stk. 3 Ved nyvalg af næstformand meddeler medarbejderrepræsentanterne senest 10 arbejdsdage før næstkommende møde sekretæren, hvem de har valgt til næstformand. Stk. 4 HAMiU sekretariatsbetjenes af HR-afdelingen. 6. Mødeafholdelse HAMiU udøver sin virksomhed i møder. Stk. 2 Ekstraordinære møder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller hvis næstformanden fremsætter begæring herom til formanden med redegørelse for hvilken sag, der ønskes behandlet. 7. Mødeindkaldelser Medlemmer, der ønsker sager optaget på dagsordenen, meddeler dette til formandskabet senest 12 arbejdsdage før mødet, og præciserer, hvad der ønskes behandlet og hvorfor. Stk. 2 Dagsordenen drøftes i formandskabet senest 10 arbejdsdage før mødet og udsendes med nødvendige bilag til medlemmerne senest 5 arbejdsdage før mødets afholdelse. Stk. 3 Såfremt særlige grunde gør det påkrævet, kan formanden bestemme, at indkaldelse sker med kortere varsel. Stk. 4 På årets sidste møde aftaler HAMiU mødeplanen for det kommende år. 8. Sagernes fremlæggelse Sager fremlægges skriftligt, med mindre formandskabet beslutter andet. 9. Referater Der udarbejdes beslutningsreferat fra HAMiU's møder. Stk. 2 Sekretæren laver et referat af møderne og sender det til medlemmerne snarest muligt og normalt senest 10 arbejdsdage efter mødets afholdelse. Referatet anses for godkendt, såfremt der ikke indsendes rettelser til seneste udgave af referatet, senest 5 arbejdsdage efter udsendelsen af referatet. Side 2 af 3

4 Lars Brodersen HAMiU kommissorium og forretningsorden 28. maj 2014 udkast Stk. 3 Det godkendte referat formidles i AAU-håndbogen og arkiveres i CAPTIA. Formidling af information fra HAMiU på AAU-inside og i nyhedsbrevet? Kommentar [LB2]: Drøftes! 10. Mødeoffentlighed Møderne er åbne for alle AAU's medarbejdere, medmindre formandskabet finder det nødvendigt på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt, at behandlingen sker for lukkede døre. Kommentar [LB3]: Drøftes! 11. Tavshedspligt HAMiU's medlemmer har den tavshedspligt, der følger af forvaltningslovens 27, fx når en oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til institutionens eller private interesser. 12. Ikrafttrædelse, ændringer og opsigelse Denne aftale er vedtaget på mødet i HAMiU den xx.xx. 2014, træder i kraft d. xx.xx og erstatter tidligere indgåede aftaler om forretningsorden for AAU's HAMiU. Stk. 2 Aftalen kan opsiges med 3 måneders varsel af hhv. formanden eller næstformanden. Inden opsigelsen skal HAMiU forsøge at ændre den hidtidige aftale på en måde, som er tilfredsstillende for HAMi- U's medlemmer. Aalborg, den..... Per Michael Johansen Ole Busck rektor HAMiU, næstformand Side 3 af 3

5 Lars Brodersen de største arbejdsmiljøproblemer på AAU og forventninger til HAMiU 28. maj 2014 De største arbejdsmiljøproblemer på AAU - "Rigets tilstand" (Sammenskrivning efter interviewrunde med HAMiU-medlemmerne. Rækkefølgen af emner og udsagn er tilfældig.) Resumé Interviewrunden til HAMiU-medlemmerne viser, at der er stor opmærksomhed på arbejdsmiljøets tilstand, og at der er et udbredt ønske om at forbedre samme til gavn for produktivitet, trivsel, livskvalitet og AAU's omdømme. HAMiU-medlemmer peger i den forbindelse på en række problemområder, hvor der kan forventes et særligt stort udbytte af en indsats for en styrkelse af arbejdsmiljøkvaliteten; selvforståelsen af forskerrollen, driftsformen under de givne økonomiske rammevilkår, arbejdsbelastning og balance, samarbejdskulturen i hele organisationen, indeklima samt generelle politikker for værksteder og laboratorier. HAMiU-medlemmerne ser frem til, at AAU har en velfungerende arbejdsmiljøorganisation, som både identificerer arbejdsmiljøproblemer og iværksætter løsninger og arbejder politik-strategisk i forhold til langsigtede mål for arbejdsmiljøet. Nedenfor er gengivet de HAMiU-medlemmernes udtalelser i interviewrunden.

6 Lars Brodersen de største arbejdsmiljøproblemer på AAU og forventninger til HAMiU 28. maj 2014 Rammebetingelserne (raison d'être) - Det er ikke hele AAU (alle niveauer), der har omstillet sig mentalt fra 1970'erne-1990'erne (Humboldtsk universitetsmodel, enormt vokseværk, fokus på undervisning og det hele betalt af staten) til nutiden. Der er heller ingen, der har styret eller forsøgt at styre denne omstilling. - Finansieringsmodellerne for det videnskabelige personale (hvordan pengene kommer ind, frikøb mv.), som i høj grad minder om sektorforskningsinstitutionernes, er ikke forstået eller anerkendt hos en alt for stor del af medarbejderne. - Forskerdilemmaet mellem på den ene side at arbejde lyst-betonet og på den anden side være udsat for benhårde KPI'ere. Det samme sniger sig ind på undervisningsarbejdet. - VIP-frustration og følt pres bl.a. pga. forandringerne fra forskning til undervisning og eksterne penge som primær arbejdsydelse. - Den fælles AAU-identitetsfølelse er spinkel: vi drøner rundt og ind/ud, og der mangler, at vi siger "vi", når vi er ansatte. - Mangel på kvalitativ tryghed ("Du kan godt satse på en karriere her") for de yngre forskere. Det samme sniger sig ind på de fastansatte forskeres felt. Dysfunktionel arbejdsmiljøorganisation og -arbejde - SU- og AMiU-organisationerne har været dysfunktionelle og afkoblet fra resten af AAU. - Arbejdsmiljøarbejdet har manglet fælles-synlige succeskriterier. - Manglende indsamling og drøftelse af information fra alle arbejdsmiljødrøftelser på hele AAU. - Det er blevet påduttet den enkelte selv at sørge for arbejdsmiljøkvaliteten. - Mangel på glidende informationsformidling mellem SU og AMiU på alle niveauer. Fx spørger SU og AMiU på niveau 3 aldrig om, hvad HSU og HAMiU måtte have besluttet. Økonomikonsekvenser - De økonomiske problemer påvirker arbejdsmiljøet enormt, bl.a. som kommunikationsproblem. - Der hviler et stort økonomipres på alle. Det giver et voldsomt arbejdspres kombineret med usikkerhed. Konsekvensen er et hårdt psykisk pres på rigtig mange kolleger, som let fører til stress. - Systemer/procedurer/modeller, fx de overordnede økonomimodeller, er uigennemskuelige, hvilket skaber både frustration og behov for alternative, ukontrollerede systemer, procedurer og modeller. - De opbremsninger, der er sket i AAU-økonomien, har medført en række udfordringer, fx uansøgt afsked, øget præstationsfokus og dermed konkurrence, mere kollegafnidder, nye opgaver uden tilstrækkelige ressourcer (fx udviklingen i økonomiske kontrolvirkemidler, der lægges oven i andre opgaver, specielt i niveau 3) - Dyb tillidskrise overfor ledelsen pga. de økonomiske oplevelser i 2013.

7 Lars Brodersen de største arbejdsmiljøproblemer på AAU og forventninger til HAMiU 28. maj 2014 Stress (psykisk arbejdsmiljø) - Vort generelle, fælles forhold til fænomenet "stress" er uklart; vi mener ikke det samme med begrebet "stress", og hvad er vores fælles holdning til fænomenet. - Mange oplever stress/belastninger, der kommer ved for meget arbejde med for mange forskellige ting, man skal, kombineret med afbrydelser i arbejdet. - Tidspresset er blevet en byrde for mange (VIP), fordi muligheden for at udføre kerneopgaven er stærkt begrænset. Det kan føre til stress. - Balancen mellem frihed, arbejde og fritid bliver sværere og sværere at håndtere, fordi præstationskravene stiger, frihedsgraden reduceres og arbejdstiden stiger. Samtidig bliver ubalance gjort til et personligt problem. - Decentraliseringen af TAP-arbejdsopgaver medfører stadigt stigende opgavemængde hos institut- TAP'erne. Er kontrolbehovet fra centralt hold blevet for stort? - Manglende fællesforståelse af og ambitionsniveau for god trivsel på hele AAU. Samarbejde (på alle niveauer og i alle dimensioner) - Der er for mange unormale tilstande. - Manglende medarbejderdeltagelse (reel indflydelse). Medarbejderne bruges ikke konstruktivt i fx medarbejderinddragelser i arbejdsmiljøansvar og beslutningsprocesser om fx økonomi/besparelser. - Tingene hænger sammen: topledelsens beslutninger har betydning for arbejdsmiljøet. - Det kniber med at få accepteret arbejdsmiljøarbejde som et nødvendigt og værdifuldt element i ledelsesarbejdet. - Der er generelt en alt for grov tone i virksomheden. - Vilkår for ledelse, bl.a. i forhold til uigennemskueligheder og institutstørrelser. - Hele AAU er præget af langsommelighed i beslutningsprocesser, hvilket skaber frustration (negativ energi). - Fakulteterne forekommer ofte mere at være modstandere end medspillere. Laboratorier og værksteder - Anarki på laboratorieområdet. - Værksteder, laboratorier, sikkerhedskulturen: hele organisationen er uklar. - Arbejdsmiljøet i laboratorier. Øvrige - AAU-København har mange arbejdsmiljøproblemer på mange områder. - Kompetenceproblemer i en foranderlig verden og oplevet manglende kvalitet i organisationen.

8 Lars Brodersen de største arbejdsmiljøproblemer på AAU og forventninger til HAMiU 28. maj 2014 Forventninger til HAMiU (sammenskrivning efter interviewrunde med HAMiU-medlemmerne) - Sætter overordnede rammer for arbejdsmiljø på AAU; meningsfulde, simple og appellerende til sund fornuft. - Fremmer at arbejdsmiljøarbejdet kommer ind i ledelsesarbejdet; arbejdsmiljøledelse for hele AAU. - Behandler spørgsmålet om, hvorvidt linjeledelsesstrukturen kan håndtere arbejdsmiljøet i en tre-campus-struktur. - Sætter ambitionsniveau og retning for form & indhold på AAU-arbejdsmiljøarbejdet både på kort sigt og langsigtet-strategisk. - Sætter laboratorieretningslinjer/-regler for hele AAU. - Skaber generel uddannelsesplan for alle der arbejder med arbejdsmiljø på AAU. - Gør status; hvordan går det med arbejdsmiljøarbejdet på AAU. - Gør status; hvordan går det med arbejdsmiljøet på AAU inkl. arbejdsmiljøregnskab. - Starter med beskedne men realistiske mål. - Skriver rekrutteringspolitik med inddragelse af arbejdsmiljøaspektet. - Overvejer hvordan man gør med studerende i laboratorier. - Fastlægger principper for arbejdsmiljøarbejdet i samarbejder med andre virksomheder. - Beskriver rammer for "tryghedsansættelse". - APV-forberedelse - APV-opsamling med iværksættelse af "programmer". - Beskriver rammer og ambitionsniveau for god trivsel på hele AAU. - HAMiU skal udbrede kulturen om, at virksomheden og fællesskabet bærer ansvaret for et godt arbejdsmiljø. Det må ikke påduttes den enkelte ("du må selv sørge for dit arbejdsmiljø"). - Revidere AAU's arbejdsmiljøpolitik - HAMiU sammenlægges med HSU (med en særlig ordning for laboratorie- og værkstedsområdet) eller i det mindste aftaler grænsedragning mellem HAMiU og HSU. - Sammenhængen mellem bygningsmassen og arbejdsmiljøet. - Evaluerer hele Sydhavnsprojektet i forhold til arbejdsmiljøet.

9 Lars Brodersen AAU's arbejdsmiljøorganisation - status 28. maj 2014 AAU's arbejdsmiljøorganisation - status Arbejdsmiljøloven Lovgivningen på området er reguleret af Arbejdsmiljøloven. Det er en såkaldt rammelov, dvs. at virksomheden selv skal sørge for at indrette sig hensigtsmæssigt indenfor lovens rammer. Arbejdsmiljøorganisation i to niveauer l henhold til Arbejdsmiljøloven skal en virksomhed med 35 eller flere ansatte have en arbejdsmiljøorganisation med to niveauer: 1) Arbejdsmiljøgrupper med en udpeget arbejdsleder og en medarbejdervalgt arbejdsmiljørepræsentant, som sammen varetager daglige, operationelle opgaver vedr. arbejdsmiljøet, sikkerhed og sundhed. En arbejdsmiljøgruppe består typisk af to personer. 2) Et arbejdsmiljøudvalg der varetager strategiske, virksomhedspolitiske opgaver vedrørende arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed. Formandskabet i arbejdsmiljøudvalget varetages af arbejdsgiveren eller en repræsentant for denne, der kan handle på arbejdsgiverens vegne i arbejdsmiljøspørgsmål. Hovedarbejdsmiljøudvalg (HAMiU) Arbejdsmiljøloven kræver ikke et tredje niveau i arbejdsmiljøorganisationen i form af et hovedarbejdsmiljøudvalg. Men indenfor arbejdsmiljølovens hensigtsmæssighedsrammer har AAU valgt at nedsætte et hovedarbejdsmiljøudvalg (HAMiU) til behandling af strategiske, virksomhedspolitiske arbejdsmiljøspørgsmål gældende for hele AAU. Arbejdsmiljøorganisationens sammensætning Arbejdsgiveren skal i samarbejde med de ansatte fastsætte antallet af arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere under hensyntagen til virksomhedens arbejdsmiljøforhold samt sikre, at alle ansatte kan drøfte arbejdsmiljøforhold med medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen inden for arbejdstiden. Det betyder, at en arbejdsmiljøgruppe næppe kan dække mere end ca medarbejdere. Alle medarbejdere uden ledelsesmæssige beføjelser er sikret valgret og er valgbare til funktionen som arbejdsmiljørepræsentant. En årlig arbejdsmiljødrøftelse l Arbejdstilsynets 'Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed' præciseres, at arbejdsgiveren i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen hvert år skal tilrettelægge indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år og fastlægge, hvordan dette skal foregå. Dette sker i den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Arbejdsmiljøansvaret Arbejdsgiveren har ansvaret for, at det arbejde, der udføres, foregår sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Men ledelse og ansatte har pligt til at samarbejde om arbejdsmiljøet. Derfor har

10 Lars Brodersen AAU's arbejdsmiljøorganisation - status 28. maj 2014 arbejdsgiveren pligt til at inddrage arbejdsledere og ansatte, og på samme måde har arbejdsledere og ansatte pligt til at deltage i samarbejdet. Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer Arbejdsmiljøorganisationen består af personer i virksomheden, som har vigtige nøglefunktioner i forhold til virksomhedens arbejdsmiljø: - arbejdsgiveren - udpegede arbejdsledere - valgte arbejdsmiljørepræsentanter Arbejdsmiljøuddannelse Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen gennemfører den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse på 3 dage. Arbejdsmiljøuddannelsen skal være gennemført inden 3 måneder efter, at den pågældende arbejdsmiljørepræsentant eller arbejdsleder er valgt eller udpeget. Arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere (men ikke arbejdsgiveren, dvs. rektor på AAU) i arbejdsmiljøorganisationen har ret og pligt til at deltage i den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse. Arbejdsgiveren skal tilbyde arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen, som har gennemført den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse, supplerende arbejdsmiljøuddannelse svarende til 2 dages varighed i deres første funktionsår. Arbejdsgiveren skal i hvert af de efterfølgende funktionsår i funktionsperioden tilbyde arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen supplerende uddannelse svarende til 1½ dags varighed.

11 Lars Brodersen AAU's arbejdsmiljøorganisation - status 28. maj 2014 Udmøntning af arbejdsmiljøorganisationsprincipper på AAU Aalborg Universitet er en stor virksomhed med ca medarbejdere, hvorfor det er nødvendigt med en fortolkning af ansvar og roller i forhold til arbejdsmiljøansvar mv. Figur 1. Principper for ansvar og roller i AAU's arbejdsmiljøorganisation i fakulteter og institutter. Figur 2. Principper for ansvar og roller i AAU's arbejdsmiljøorganisation i AUB, IT-servies, ADM og SBi. Arbejdsgiverens ansvar og rolle fordeles på AAU på rektor, som altid vil have det endelige, objektive ansvar for arbejdsmiljøet, dekaner og institutledere for så vidt angår fakulteterne og institutterne, og direktører for så vidt angår hovedområderne AUB, IT-services, ADM og SBi. Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) er en intern organisering af samarbejdet om arbejdsmiljø på AAU, hvor nøglepersonerne er rektor eller dennes repræsentant, valgte arbejdsmiljørepræsentanter og udpegede arbejdsledere. AMO har både daglige, operationelle opgaver og strategiske, virksomhedspolitiske opgaver. AMO skal løbende arbejde med virksomhedens arbejdsmiljø. Det betyder, at AMO både skal afdække og løse de eksisterende arbejdsmiljøproblemer og arbejde med at forebygge, at nye problemer opstår. AAU's øverste ledelse skal være repræsenteret i AMO. Formanden for HAMiU skal under alle omstændigheder kunne handle på rektors vegne i spørgsmål om arbejdsmiljø, såfremt rektor ikke selv er formand. Med dette formandskab råder AMO altid over en person, der kan træffe alle nødvendige beslutninger, og som kan sikre en forbindelse mellem det strategiske ledelsesarbejde og arbejdsmiljøarbejdet på AAU. Arbejdsmiljøudvalg (AMiU) arbejder med de overordnede, strategiske, virksomhedspolitiske opgaver. Et AMiU består af arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter fra en eller flere arbejdsmiljø-

12 Lars Brodersen AAU's arbejdsmiljøorganisation - status 28. maj 2014 grupper. Arbejdsgiveren er formand i arbejdsmiljøudvalget, men arbejdsgiveren kan vælge at lade en repræsentant være formand, og denne skal i så fald kunne handle på arbejdsgiverens vegne i arbejdsmiljøsager. Arbejdsmiljøgrupper (AMiG) varetager de daglige, operationelle opgaver. En arbejdsmiljøgruppe består af en udpeget arbejdsleder og en valgt arbejdsmiljørepræsentant. Arbejdsgiveren skal i samarbejde med de ansatte og arbejdslederne tage stilling til, hvilke arbejdsmiljøgrupper der skal etableres ud fra et relevant nærhedsprincip, som den lokale arbejdsmiljøorganisation selv fastlægger. AAU's arbejdsmiljøgrupper skal tilsammen varetage alle ansattes interesser og behov i forhold til arbejdsmiljøet. Hvis arbejdslederen og arbejdsmiljørepræsentanten ikke er til stede samtidig, er det den, der er til stede, der varetager arbejdsmiljøgruppens opgaver. Arbejdsmiljørepræsentanten (AMR) vælges af de ansatte og repræsenterer disse i AMO. Arbejdsmiljørepræsentanten er valgt af alle ansatte i det område, som arbejdsmiljørepræsentanten dækker, det vil sige i hele enheden eller en del af enheden eller på et midlertidigt arbejdssted. Arbejdsmiljørepræsentanten repræsenterer således alle ansatte i det pågældende område, og det gælder, uanset om de arbejder på kontor, i produktionen, forskning, undervisning eller gør rent og uanset deres faglige tilhørsforhold. Det er meget vigtigt, at arbejdsmiljørepræsentanten gør sig dette klart som medlem af AMO, og endnu mere vigtigt, hvis arbejdsmiljørepræsentanten og tillidsrepræsentanten er en og samme person. Det er arbejdsgiveren, der er ansvarlig for, at der bliver afholdt valg af arbejdsmiljørepræsentanter, men arbejdsgiveren har i øvrigt ikke noget at gøre med selve valghandlingen. Arbejdsmiljørepræsentanten vælges blandt de ansatte i den del af virksomheden, hvor arbejdsmiljøgruppen skal varetage sine opgaver. En ansat kan vælges som arbejdsmiljørepræsentant, uanset om den pågældende er medlem af en faglig organisation eller ej. Samme person kan varetage hvervet som arbejdsmiljørepræsentant og som tillidsrepræsentant. Arbejdsgiveren, virksomhedsledere og arbejdsledere kan ikke vælges som arbejdsmiljørepræsentant. Arbejdsleder (arbejdsmiljø) (ALR). Funktionen som arbejdsleder i arbejdsmiljøorganisationen skal varetages af personer, som leder og fører tilsyn med arbejde, der udføres på AAU i den pågældende enhed og område, og som har kendskab til enhedens/områdets produktion og ydelse. Kommentar [LB1]: Har HAMiU en mening herom, altså ønsker HAMiU fx at anbefale, at ingen person varetager begge hverv samtidig? Lokal arbejdsmiljøkoordinator (LAK). På et institut hhv. i en afdeling kan institutlederen (chefen) vælge at udpege en daglig arbejdsmiljøleder, der i samarbejde med leder og arbejdsmiljøorganisation står for den praktiske arbejdsmiljøindsats i instituttet hhv. afdelingen. Den lokale arbejdsmiljøkoordinator har ansvaret for at koordinere arbejdsmiljøarbejdet i vedkommendes enhed og sikre, at det fungerer i det daglige. På AAU er der stor forskel på institutternes arbejdsmiljøarbejde, og typisk vil de såkaldt "våde" institutter i højere grad end de "tørre" have behov for en arbejdsmiljøkoordinator. Ved oprettelse af funktionen som daglig arbejdsmiljøleder er det vigtigt, at der udarbejdes en specifik funktionsbeskrivelse.

13 Lars Brodersen AAU's arbejdsmiljøorganisation - status 28. maj 2014 Status for AMO på Aalborg Universitet HAMiU er blevet nedsat og mødes første gang d. 10. juni HAMiU består indtil videre af 6 ledere og 7 arbejdsmiljørepræsentanter. Direktionen har udpeget dekan Eskild Holm Nielsen som formand. Navn leder /TAP / VIP enhed Fakultet CAMPUS Eskild Holm Nielsen leder formand AAU Aalborg Henriette Giese leder BIO TEKNAT Aalborg Rasmus Antoft leder Sociologi SAMF Aalborg Kim Dremstrup leder Medicin SUND Aalborg Thorkild Ærø leder SBi SBi København Niels-Henrik Gylstorff leder AUB ITS-ADM-AUB Aalborg Marianne Rostgaard leder CGS HUM Aalborg Louise Danielsen TAP IT-services IT-services Aalborg Karina Boller Jensen TAP Fysik TEKNAT Aalborg Peter Nielsen VIP Statskundskab SAMF Aalborg Ole Busck VIP PLAN TEKNAT Aalborg Peter Stephensen Lübeck VIP BIO TEKNAT København Niels Nørgård Kristensen VIP Statskundskab SAMF Aalborg Hans Götzsche VIP Kommunikation HUM Aalborg Kjeld Lanng stab HR AAU Aalborg Ane T.O. Lyngø stab Teknisk Forvaltning AAU Aalborg Lars Brodersen stab / sekretær HR AAU Aalborg Tabel 1. HAMiU-sammensætning pr. d.d. AMO i institutter og hovedområder HR udsendte d. 30. januar 2014 indberetningsskemaer og -vejledning til de 28 enheder (institutter mv. som skal have en arbejdsmiljøorganisation). HR har pr. d.d. modtaget indberetning fra i alt 18 enheder. HR foretager en central registrering heraf i SCANPAS, hvorefter det er planen, at enheder selv foretager den fremadrettede vedligeholdelse i SCANPAS. Koordineringsråd for arbejdsmiljøgrupper i Campus København og Campus Esbjerg Koordineringsrådet for arbejdsmiljøgrupper i Campus København holdt sit første møde d. 4. april 2014 med deltagelse fra de enheder, hvor arbejdsmiljøorganisationen er kendt; pt. 10 medlemmer. De øvrige enheder kan tilslutte sig, når de får deres arbejdsmiljøorganisation på plads. Peter Stephensen Lübeck er tovholder for koordineringsrådet. Der er endnu ikke etableret et tilsvarende koordineringsråd i Campus Esbjerg. Valg af arbejdsmiljørepræsentanter foregår endnu ikke systematisk hhv. understøttes ikke fra centralt hold. Planen er at etablere et valgsystem, som muliggør samtidigt valg af samtlige arbejdsmiljørepræsentanter på hele AAU på en gang. Uddannelse af arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsleder Uddannelsen foregår endnu ikke systematisk. Det er et krav, at alle arbejdsmiljørepræsentanter (AMR) og arbejdsledere (arbejdsmiljø) (ALR) senest 3 måneder efter valget hhv. udpegningen skal have gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøud-

14 Lars Brodersen AAU's arbejdsmiljøorganisation - status 28. maj 2014 dannelse. AAU's plan er, at alle AMR og ALR desuden gennemgår nedenstående uddannelsesplan indenfor det første år. Senest 1 måned efter valg hhv. udpegning gennemføres en introduktion til instituttets eller hovedområdets arbejdsmiljøarbejde og til opgaven som AMR hhv. ALR. Denne introduktion forventes foretaget af den daglige arbejdsmiljøleder eller af formanden for den lokale AMO. Lokal intro til opgaven (1 time) Arbejdsmiljøuddannelsen (3 dage) Arbejdsmiljøansvarlig (4 timer) Kemi (1 dag) Bio (1 dag) Værksted (4 timer) Trivsel og psykisk arbejdsmiljø (4 timer) ALR Kontor x x x x Kemi x x x x x Værksted x x x x x Biologi x x x x x AMR Kontor x x x Kemi x x x x Værksted x x x x Biologi x x x x Tabel 2. Udkast til principplan for uddannelse af arbejdsleder (arbejdsmiljø) og arbejdsmiljørepræsentanter ved AAU. Personalesituationen i de centrale enheder på arbejdsmiljøarbejdet Der er i øjeblikket to fuldtidsansatte personer på arbejdsmiljøarbejdet; Arne Nielsen som sikkerhedschef, ansat i Teknisk Forvaltning, og Barbara Samuelsen som koordinator af det kemisk-biologiske arbejdsmiljøarbejde, ansat på Institut for Kemi og Bioteknologi. I HR-afdelingen har HR-chefen ansvaret for koordinering af det strategiske arbejdsmiljøarbejde for hele AAU. På en midlertidig særbevilling har HR-afdelingen indtil videre også en 3/4-tids de-factoarbejdsmiljøkoordinator med fokus på arbejdsmiljøorganisationen.

15 Arbejdsmiljøpolitik Følgende aftale angiver Aalborg Universitets arbejdsmiljøpolitik. Visionen med arbejdsmiljøpolitikken er at skabe et attraktivt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne gives de bedst mulige rammer til at kunne realisere deres potentialer. Aftalen er indgået af HSU. Aftale 1.27 af 27. oktober 2010 Vision Aalborg Universitet vil fokusere på medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde ved at skabe et attraktivt arbejdsmiljø præget af høj faglig kompetence, anerkendelse, åbenhed, engagement, kreativitet og ansvarlighed med den hensigt at give medarbejderne de bedst mulige rammer for at de kan realisere deres potentialer. Der er en tæt sammenhæng mellem et godt arbejdsmiljø og kvaliteten i forskning, uddannelse, formidling og administration. Et godt arbejdsmiljø anses som en betingelse for oplevelsen af AAU som en god og spændende arbejdsplads og er derfor også afgørende for tiltrækning og fastholdelse af kvalificerede og engagerede medarbejdere. AAU vil være en virksomhed, som selv kan og vil løse sine arbejdsmiljøopgaver. Nøgleord er: Inspirerende, sikre og sunde arbejdspladser, åbenhed, samarbejde på tværs, anerkendelse og ansvarlighed. AAU vil løbende vurdere og følge op på de forhold i arbejdsmiljøet, som har betydning for den fysiske og psykiske sundhed og trivsel. AAU vil forbygge fysiske og psykiske skader gennem en proaktiv indsats og støtte en effektiv løsning af konkrete problemer. Alle ansatte skal udføre deres arbejde sikkerhedsog sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Visionen er, at universitetet på sigt kan opnå en arbejdsmiljøcertificering. Organisering og ansvar Et godt arbejdsmiljø i en vidensintensiv, mangfoldig og kompleks organisation som AAU kræver overordnet opmærksomhed på både fælles og områdespecifikke arbejdsmiljøfaktorer. Dvs. arbejdsmiljøfaktorer i relation til forskning, undervisning, eksperimentelle faciliteter, fysisk betonede arbejdsområder, administration og ledelse. Hensynet til arbejdsmiljøet skal integreres i alle beslutninger vedrørende organisationsændringer, nyanskaffelser, bygningsændringer, rekruttering/ansættelse og i den løbende dialog mellem ledelse og medarbejdere om opgaver, jobudvikling, kompetencebehov, ledelsesformer mv. Ansvaret for arbejdsmiljøet påhviler ledelsen på alle niveauer i samspil med arbejdsmiljø- og samarbejdsorganisationerne. Hertil kommer et individuelt og kollegialt ansvar i opgaveløsningen og i det daglige samarbejde. Det er et fælles ansvar, at der skabes sammenhæng mellem den enkelte medarbejders opgaver og ressourcer. AAU har således valgt at anlægge en helhedsorienteret tilgang med fokus på individ-, gruppe-, ledelses- og organisationsniveau. Alle niveauer har medansvar for et godt arbejdsmiljø. De primære redskaber i arbejdet med det fysiske og psykiske arbejdsmiljø er arbejdspladsvurderinger (APV), trivselsundersøgelser, grundige opfølgningsprocesser, gensidig dialog og den løbende indsats på alle niveauer i arbejdsmiljø- og samarbejdsorganisationen på AAU.

MED-aftale. Januar 2013

MED-aftale. Januar 2013 D i r e k tionssekretariatet MED-aftale Januar 2013 1. Forord... 2 2. Aftalens juridiske grundlag... 3 3. Aftalens område... 3 4. Form og struktur... 3 4.1 Repræsentation og valg... 4 4.2 Hovedudvalgets

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

Dagsorden HAMiU-møde d. 26. november 2014

Dagsorden HAMiU-møde d. 26. november 2014 Lars Brodersen 17. november 2014 AAU - HR Dagsorden HAMiU-møde d. 26. november 2014 Sted: HR-afdelingens store mødelokale, Fredrik Bajers Vej 7F, lokale F3-42 Tid: kl. 13:00 til 15:00 0. Godkendelse af

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 MED-AFTALE 2014 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 Udarbejdet af: Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune FTR Nina Andersen AMR Kim Leider

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde

Læs mere

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE Forord Vision Den offentlige service i Stevns Kommune skal ydes af kompetente og engagerede medarbejdere, som har en god og attraktiv arbejdsplads,

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

Forord... 2. Indledning... 3. 1 Område... 3. 2 Formål... 3. 3 Lokale aftalemuligheder... 4. 4 Form og struktur... 5. 5 Kompetence...

Forord... 2. Indledning... 3. 1 Område... 3. 2 Formål... 3. 3 Lokale aftalemuligheder... 4. 4 Form og struktur... 5. 5 Kompetence... MED-aftale Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Lokale aftalemuligheder... 4 4 Form og struktur... 5 5 Kompetence... 10 6 Medindflydelse og medbestemmelse... 11 7 Information

Læs mere

Genforhandling af den lokale MED-aftale

Genforhandling af den lokale MED-aftale Genforhandling af den lokale MED-aftale Med baggrund i erfaringerne fra vores gennemlæsning af mange lokale MEDaftaleudkast, har vi her forsøgt at udarbejde et papir, som kan bruges i forbindelse med jeres

Læs mere

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v.

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v. 1 Svendborg Kommunes lokale MED-aftale Indledning Den lokale MED- aftale for Svendborg Kommune er udarbejdet som er en aftale, der er gældende for alle medarbejdere og er et værktøj for ledelsesrepræsentanter

Læs mere

MED-aftale 2015. Ansvar Dialog Udvikling

MED-aftale 2015. Ansvar Dialog Udvikling MED-aftale 2015 Ansvar Dialog Udvikling Indhold Kapitel 1: MED-aftalens område, formål m.v...5 1 MED-aftalens område...5 2 Formål...5 3 Lokale aftalemuligheder...6 4 Form og struktur...6 5 Kompetence...12

Læs mere

Dagsorden til HAMiU-møde tirsdag d. 23. september 2015 kl. 13:00 til 15:00

Dagsorden til HAMiU-møde tirsdag d. 23. september 2015 kl. 13:00 til 15:00 Lars Brodersen 11. september 2015 Dagsorden HAMiU-møde d. 23. september 2015 Dagsorden til HAMiU-møde tirsdag d. 23. september 2015 kl. 13:00 til 15:00 Sted: HR-afdelingens store mødelokale, F3-42 1. Godkendelse

Læs mere

AFTALE OM MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESSYSTEMET I ODENSE KOMMUNE. gældende pr. 1. november 2005. Tiltrådt af Odense Byråd den 26.

AFTALE OM MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESSYSTEMET I ODENSE KOMMUNE. gældende pr. 1. november 2005. Tiltrådt af Odense Byråd den 26. AFTALE OM MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESSYSTEMET I ODENSE KOMMUNE gældende pr. 1. november 2005 Tiltrådt af Odense Byråd den 26. oktober 2005 Indholdsfortegnelse: Indledning... Side 1 1. Aftalens

Læs mere

MED-aftale for Syddjurs Kommune

MED-aftale for Syddjurs Kommune Indhold. Forord 3 2. Aftalens område 3 3. Aftalens formål 4 4. Form og struktur 5 4. Hovedudvalget 5 4.2 Områdeudvalg 6 4.3 Lokalt MED-udvalg 6 4.4 Personalemøder med MED-status 7 4.5 Personalemøder 7

Læs mere

MED-AFTALE gældende pr. 26. november 2009

MED-AFTALE gældende pr. 26. november 2009 gældende pr. 26. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Aftalens område side 3 2 Formål... side 4 3 Lokale aftalemuligheder. side 7 4 Form og struktur.. side 9 5 Kompetence. side 17 6 Medindflydelse og medbestemmelse..

Læs mere

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave Norddjurs Kommunes MED-aftale 1. udgave indhold Indledning Kapitel 1 3 Åbenhed Ligeværdighed Dialog 1 Aftalens område 4 2 Aftalens formål 4 3 Form og struktur 4 4 Kompetencer 5 5 Hovedudvalg 5 6 Områdeudvalg

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Gældende pr.. januar 204 Indhold Forord... 3 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde. April 2009

Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde. April 2009 Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde April 2009 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning Side 3 1.1 Rapportens opbygning Side 3 1.2 Baggrunden for trepartsdrøftelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Juni 2013 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Januar 2014 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning...

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret juni 2015 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

MED-aftale for Ringsted Kommune - om medindflydelse og medbestemmelse

MED-aftale for Ringsted Kommune - om medindflydelse og medbestemmelse 333 MED-aftale for Ringsted Kommune - om medindflydelse og medbestemmelse 1 Forord En MED-aftale er på plads, og det er vi som henholdsvis formand og næstformand i hovedudvalget utrolig glade for. Aftalen

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7 Senest redigeret 21. januar 2010 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse FORORD...4 OM PERSONALEPOLITIKKEN...5 Lokal udmøntning...5 Evaluering og revision...5

Læs mere

MED-aftale for Holbæk Kommune

MED-aftale for Holbæk Kommune MED-aftale for Holbæk Kommune Denne MED-aftale er et resultat af evalueringen af den tidligere MED-aftale, som blev gennemført i efteråret 2010, samt den efterfølgende genforhandling. Aftalen er udarbejdet

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere