Udbudsbilag D. Beskrivelse af nuværende overordnede ledelsesmæssige organisering og samarbejdsstruktur, herunder organisationsplan for Pleje og Omsorg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsbilag D. Beskrivelse af nuværende overordnede ledelsesmæssige organisering og samarbejdsstruktur, herunder organisationsplan for Pleje og Omsorg"

Transkript

1 Udbudsbilag D Beskrivelse af nuværende overordnede ledelsesmæssige organisering og samarbejdsstruktur, herunder organisationsplan for Pleje og Omsorg EU-udbud af helhedsløsning til optimering af bade- og hygiejnesituationer og dermed forbundne forflytninger på plejehjem i Faaborg- Midtfyn Kommune Side 1 af 16

2 Fagsekretariatet Pleje og Omsorg (Budget 71,6 mio. kr.) 4 konsulenter: Projektledelse Procesfacilitator Innovation Udvikling Borgerinddragelse Organisationsændringer Evaluering Visitation Udvikling Aktiv Pleje Demens SOSU uddann else CARE Sekretari atet for digitalise ring og velfærds teknologi Område Syd (97,8 mio. kr.) Plejehjem Hjemmepleje Lysbjergparken Prices Have Steensvang Faaborg Aften Nat Faaborg Ø + øerne Faaborg V Område Nord (96,5 mio. kr.) Plejehjem Hjemmepleje Humlehaven Nørrevænget Åløkkeparken Faaborg N Ringe C Ringe V Område Øst (101,5 mio. kr.) Plejehjem Hjemmepleje Lykkevalg Bakkegården Tingager Åhaven Ringe Aften Nat Ringe S Kostforplejning (2,3 mio. kr.) Kølemadskøkken Køkken på Tingager Køkken på Bakkegården Køkken på Åhaven Køkken på Åløkkeparken 2

3 A. Organisering Ovenfor ses organiseringen i Fagsekretariatet Pleje og Omsorg hos Ordregiver. Området ledes af Ældrechef Allan Christiansen. B. Samarbejdsstrategi Ledelsen i Pleje og Omsorg har besluttet følgende: 1. Der fremover (fortsat) er 1 TR for social- og sundhedspersonalet og 1 AMR på hver eneste plejehjem og hjemmeplejegruppe. Dette skal ses i tråd med at hvert sted har en daglig leder. 2. Der kan vælges en TR for sygeplejerskerne i hvert aftaleområde, dette skal ses i forhold til det samlede antal sygeplejersker i hvert område. 3. Der etableres et MED-udvalg i hvert aftaleområde bestående af: Områdeleder, 4 daglige ledere (hj + pl.) samt 6-7 medarbejderrepræsentanter (1 fra hvert pl. hjem og hjemme-sygeplejegruppe) det kan være enten AMR eller TR (personalerepræsentant). Min. 1 skal være AMR i MED-udvalget. Hvert MED-udvalg har en HK-ansat som referent. 4. Der nedsættes en arbejdsmiljøgruppe på hvert plejehjem og hjemmeplejegruppe som består af (daglig) arbejdsmiljøleder og arbejdsmiljørepræsentant. 5. Der nedsættes en triogruppe på hvert plejehjem og hjemmeplejegruppe som består af daglig leder, arbejdsmiljørepræsentant og TR/er gang årligt afholdes tværgående MED-møder for alle 3 områder for at styrke helhedssynet/den fælles strategi for ældreområdet. 7. Der skal være mulighed for sparring/fælles koordinering blandt alle TR og arbejdsmiljørepræsentanter indenfor et aftaleområde. 8. Der skal afholdes ledermøder indenfor et aftaleområde, hvor MED-relevante emner kan informeres til ledere som ikke har plads i MED-udvalget. 9. Forretningsorden for de 3 nye MED-udvalg benyttes. 10. Spilleregler for MED-strukturen skal følges. 11. Der skal udarbejdes informationsfolder om MED-organisationen til alle ansatte. 12. Der skal udarbejdes Årshjul for MED- møder i

4 Vigtige dialogfora i den nye organisation: Formål/opgaver: Arbejdsmiljøgruppen: Arbejdsmiljøleder Arbejdsmiljørepræsentant udarbejde APV, kontrollere at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige, Anmelde ulykker m.v. Triosamarbejde: Mellemleder TR(personalerepræsentant) Fokus på arbejdsmiljøet bla. samarbejde om kerneopgaven, trivsel på arbejdspladsen, samarbejde om information og dialog til og fra medarbejdergruppen evt. via personalemøder MED-udvalg: Min. 4 årlige møder: 5 ledere (områdeleder, 2 leder plejehjem og 2 hj. pl.leder) 6-7 medarbejderrepræsentanter: fordelt med: 3 FOA plejehjem, 2-3 FOA hjemmepleje, 1 DSR sygeplejerske Budget/regnskab Arbejdsmiljø, trivselsundersøgelse, sygefravær Procedure for MUS, Kompetenceudvikling, årlige lønforhandlinger mv. Udarbejde politikker/retningslinjer Gensidig information og dialog eks. politiske /ledelsesmæssige udmeldinger, strategier, indsatser, tiltag m.v. ledergruppen Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej Tværgående 50C, 1879 MEDmøde 3 områder 1 Frederiksberg Alle arbejdsmiljø-/ tillidsrepræsentanter gang årligt Side 4 af 16 Formålet er at have fokus på aftalerne, strategier, udvikling og visionen. Skabe en fælles platform for MED systemet.

5 Bilag 1: Fordeling i de 3 aftaleområder pr. 1. januar 2014 Aftaleområde 1: Geografisk placering: Social og sundhedspersonale sygeplejersker Ernæringsforbundet Kontor Tingager Plejehjem 45 Bakkegården 28 3 Lykkevalg 23 Ringe Syd 25 9 Ringe A/N Åhaven (diakon) Ialt Aftaleområde 2: Geografisk placering: Antal : Social og sundhedspersonale sygeplejersker Ernæringsforbundet Kontor Åløkkeparken 43 1 Nørrevænget 40 3 Humlehaven(præstekærgaard) 22 Ringe Vest Ringe C 23 8 Side 5 af 16

6 Faaborg N 28 9 I alt Aftaleområde 3: Geografisk placering: Social og sundhedspersonale sygeplejersker Ernæringsforbundet Kontor Steensvang 25 1 Prices Have 40 4 Lysbjerg Plejecenter 19 2 Faaborg A/N 41 9 Faaborg Ø 40 9 Faaborg V 31 7 I alt Side 6 af 16

7 Bilag 2: Opsummering: Rammer og regler for TR, AMR MED-udvalg/personalemøder med MED-status TR: Indenfor hvert af de 3 aftaleområder kan hvert overenskomstområde med mindst 5 medarbejdere vælge en TR. Det betyder, at Social- og sundhedspersonalet, sygeplejerskerne, og køkkenpersonalet indenfor aftaleområde 3 kan vælge en TR og TR suppleant for hvert fagområde. AMR: Der skal indenfor hvert aftaleområde være mindst 1 arbejdsmiljørepræsentant til at varetage arbejdsmiljøområdet i forhold til MED- og arbejdsmiljøorganisationen. Der vælges ikke suppleant for arbejdsmiljørepræsentant. MED-strukturen skal afspejle ledelsesstrukturen i Faaborg-Midtfyn Kommune. Det betyder at hvert aftaleområde skal nedsættes et MED-udvalg eller et personalemøde med MED-status. Der kan ikke være begge dele. Områdeleder er formand for MED-udvalget/personalemødet med MED-status. En medarbejderrepræsentant er næstformand. Valget af enten et MED-udvalg eller et personalemøde MED-status skal ske under hensyntagen til aftaleområdets særlige organisering og forhold. Obs: Ved et personalemøde med MED-status skal alle ca. 200 i et aftaleområde såvidt muligt deltage på de min. 4 årlige møder i MED-organisationen. Der kan altid afholdes almindelige personalemøder i hverdagen på det enkelte plejehjem eller i en hjemmeplejegruppe, men det er ikke et Personalemøde med MED-status. MED-udvalg: Medarbejderrepræsentationen i et MED-udvalg skal som udgangspunkt afspejle personalesammensætningen. Udvalget sammensættes som hovedregel med tillidsrepræsentanter, dernæst kan en personalegruppes størrelse indgå i vurderingen af sammensætningen af udvalget på medarbejdersiden, hvis der skal være yderligere repræsentanter. Der skal mindst være en arbejdsmiljørepræsentant i MED-udvalget. Side 7 af 16

8 Bilag 3: FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Forretningsorden for MED-udvalg i ældreområde Øst, Syd og Nord 1 Grundlag Medindflydelses- og Medbestemmelsesorganisationen er etableret i henhold til Faaborg-Midtfyn Kommunes lokale MED-aftale. 2 Formål med MED-udvalg og personalemøder med MED-status Stk. 2 MED-aftalen skal sikre et velfungerende medindflydelses- og medbestemmelsessystem som forudsætning for at kommunens opgaver løses bedste muligt. MED-udvalgene er midlet til, at medarbejderne får medindflydelse og medbestemmelse på deres arbejdsvilkår indenfor deres respektive arbejdssteder. Faaborg-Midtfyn Kommune har en administrativ organisation, som gør, at der vil være forskellige måder at få medindflydelse og medbestemmelse på: Som hovedregel nedsættes et repræsentativt lokalt MED-udvalg i det enkelte aftaleområde. Såfremt medarbejdere og leder lokalt er enige, kan der i stedet nedsættes personalemøder med MED-status. 3 Medlemmer i MED-udvalg Medudvalget er sammensat af 9-10 medlemmer, heraf 3 ledelsesrepræsentanter og 6-7 medarbejderrepræsentanter hvor det skal sikres at alle større faggrupper er repræsenteret. Der er taget udgangspunkt i en størrelse på 6-7 plejehjem/hjemme-sygeplejegrupper. MED udvalget skal bestå af mindst 1 arbejdsmiljørepræsentant på medarbejdersiden. Stk. 2 Der vælges suppleanter for medarbejder- og ledelsesrepræsentanter. Medarbejdersuppleanterne er personligt valgt for et enkelt medlem. Det skal sikres at der altid deltager en arbejdsmiljørepræsentant på MED-møderne. Suppleanten deltager i mødet ved ordinært medlems fravær. Side 8 af 16

9 Stk. 3 Stk. 4 Der kan i særlige tilfælde indbydes ad hoc medlemmer. Nyvalgte medlemmer indtræder i MED-udvalget fra første møde efter nyvalg og godkendelse heraf. 4 Valg Stk. 2 Stk. 3 Stk. 4 Medlemmerne vælges af de respektive parter inden udgangen af december måned for to år ad gangen (1. valgperiode indtil ). Det anbefales, at medlemmerne vælges, således valgperioderne for disse er forskudt i forbindelse med førstegangsvalg f.eks. således at valg for så vidt angår halvdelen af medlemmerne kun sker for ét år. MED-udvalgets funktionsperiode løber fra medmindre andet aftales. MED-udvalget konstituerer sig på første møde efter 1. januar med formand, næstformand (medarbejderrepræsentant) og vælger sekretær. Sekretæren kan vælges udenfor medlemmernes kreds. 5 Møder Stk. 2 MED-udvalget afholder minimum 4 årlige ordinære møder. Ekstraordinære møder afholdes, hvis formand eller næstformand, eller såfremt et flertal af medarbejderrepræsentanterne fremsender begæring herom med angivelse af det eller de punkter, som ønskes behandlet. Sådanne møder indkaldes normalt med 8 dages varsel og skal finde sted senest 3 uger efter, at begæringen er fremsendt. 6 Dagsorden Forslag tilstilles formand, næstformand eller sekretær senest 3 uger før mødet. Stk. 2 Stk. 3 Dagsorden med fornødne bilag udarbejdes af formand, næstformand og sekretær og udsendes senest 14 dage før mødet. Dagsorden for ordinære møder skal følge vedlagte skabelon. 7 Referat Sekretæren udarbejder et informativt referat snarest efter mødets afholdelse. Referatet offentliggøres så det er tilgængeligt for medarbejderne. Side 9 af 16

10 8 Information Stk. 2 Stk. 3 Medlemmerne i MED-udvalget får tilsendt referat af dagsordenen. Personalet informeres ved opslag af referater og dagsordner eller via elektronisk post/ fælles drev/infolet.. Når det findes formålstjenligt, kan der i samarbejde mellem ledelse og medarbejdere afholdes informationsmøder eller temamøder til drøftelse af særlige emner, der vedrører samarbejds- og sikkerhedsforhold. 9 Sikkerheds/sundhedsarbejdet Arbejdsmiljørepræsentanten og lederen sikrer, at opgaver efter arbejdsmiljøloven dagsordensættes. 10 Nedsættelse af udvalg og arbejdsgrupper MED-udvalget kan i særlige situationer nedsætte arbejdsgrupper eller udvalg. 11 Revision og ændringer Stk. 2 Nuværende bestemmelser revideres og ajourføres, når enten medarbejder- eller ledelsesside finder behov herfor. Ændringer af nærværende bestemmelser kan kun foretages, når et flertal af MED-udvalget stemmer herfor. 12 Ikrafttrædelse Denne forretningsorden træder i kraft primo 2014 og godkendes endeligt på det første møde i MEDudvalget. MED-strukturen evalueres primo Side 10 af 16

11 Dagsorden skabelon til MED-Møder: Dagsorden til MED-møde i Område X xxdag den xx.xx. 200x kl. xx.xx-xx.xx Sted: xxx Faste punkter der altid skal medtages i dagsordenen er: - Økonomi (budget/regnskab) - Arbejdsmiljøforhold - Sygefravær Dagsorden Referat Deltagere: ledelsessiden: Medl. Medl. medarbejdersiden: Medl. Medl. Afbud: Fraværende uden afbud: Godkendelse af referat fra sidste møde. Formand og næstformand godkender altid referater inden de udsendes Sager til beslutning Side 11 af 16

12 - -- Sager til drøftelse - - Mødet slut: Referent: Næste møde, møderække Aftalte møder for året: Her skrives aftalt møder op, så man til stadighed kan følge med i en evt. møderække Opsamling af punkter, der skal behandles senere: Her noteres punkter, der ønskes drøftet senere. Dagsorden og referat skal ligge offentligt tilgængeligt for alle. Referat fra møderne er tilgængelige på et fællesdrev. Side 12 af 16

13 Spilleregler for MED-strukturen Forberedelse MED-repræsentanten skal have mulighed for at få afsat den fornødne tid til forberedelse og indhentning af viden til møderne. Den fornødne tid afgøres af dagsordenen til det enkelte møde. Formand og næstformand udarbejder dagsorden i fællesskab. Formøder Der holdes en times formøde på både medarbejder- og ledelsessiden, forud for selve mødet. For at formødet kan have en værdi, er det vigtigt at punkterne på dagsordenen er uddybet og flest mulige bilag er sendt ud med dagordenen. Planlægning af MEDmødet Der afholdes min. 4 møder af ca. 2,5 times varighed om året, hvor der er god plads til drøftelse af arbejdsmiljø, økonomi, kompetencer og trivsel, samt orientering fra Hovedudvalget. I starten kan der være behov for at lære nye kollegaer og fagområder at kende i den nye struktur, og det skal der tages hensyn til ved tilrettelæggelse af møderne. Møderne skal holdes på skift på de enkelte arbejdspladser, for at skabe synlighed og interesse for MED-udvalgets arbejde. Der skal ved planlægning af møderne indtænkes transporttid. Forplejning Den arbejdsplads, hvor mødet afholdes, står for forplejningen. Mødetidspunktet afgør forplejningens art. Side 13 af 16

14 MED- og Arbejdsmiljøuddannelse m.v. Ledelsen er forpligtet til hurtigst muligt at få nye MEDudvalgsmedlemmer/arbejdsmiljørepræsentanter på obligatorisk uddannelse, så man sikre de får en helhedsforståelse af MED-systemet/arbejdsmiljøområdets funktioner og opgaver. MED-udvalgene skal tage op, hvilke temaer man mener, kan være relevante til løbende uddannelse og vedligeholdelse af MED-uddannelsen (klippekort). For ledere og medarbejdere som varetager såvel arbejdsmiljø- og samarbejdsfunktion gælder, at de skal have gennemsnitlig 1 dags klippekortuddannelse årligt. Uddannelsen kan varetages af både interne og eksterne undervisere. Emnerne kan være alt fra arbejdsmiljø til økonomi. Kommunikation Alle kan komme med forslag til dagsordenpunkter, som er relevante for personale og arbejdsforhold. Forslag sendes til formand og næstformand. Hvis der er ændringer i tidsfristerne for dagsorden og referater, så er det vigtigt at det meldes ud til alle. God mødekultur. Sammen skal vi sikre at MED-organisationen holder konstruktive møder, med respekt for hinandens forskelligheder. Man skal sørge for alle kommer til orde og bliver hørt. Formidlingen på arbejdspladsen Dagsorden og referat skal sættes på dagsordenen på personalemøder på arbejdspladserne. Den lokale triogruppe bestående af daglig leder, tillidsrepræsentant(er) (evt. medarbejderrepræsentant hvis der ikke er valgt TR) og arbejdsmiljørepræsentant Side 14 af 16

15 har et fælles ansvar for arbejdsmiljøet og trivslen på den enkelte arbejdsplads. Gruppen skal samarbejde om formidlingen af information og dialog til og fra medarbejdergruppen evt. via personalemøder. Dagsordner og referater gøres tilgængelig via Infolet og mail (PC og PDA). Fælles årlig ramme for anvendelse af tid Med-udvalgsmedlemmer, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter skal som udgangspunkt have den fornødne tid til hvervet. MED-udvalg: Min. 4 møder à ca. 2,50 time + (1 times formøde) = 14 t. Transport eller ekstra møde/r anslået = 10 t. Tværgående MED-møde for alle 3 aftaleområder Et årligt møde Lokale Trio-møder: Opfølgning i forbindelse med MED-møde Der afholdes 4 møder a ca. 2 timer = 10 t. Arbejdsmiljøgruppe: Aftales lokalt Lokale Personalemøder. Aftales lokalt Side 15 af 16

16 Aflønning af tillidsvalgte Der forhandles en fælles aftale på plads, med de faglige organisationer, omkring kompetencer og funktionsløn for alle 3 aftaleområder. Side 16 af 16

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: LSU udøver sin virksomhed

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes MED-aftale

Faaborg-Midtfyn Kommunes MED-aftale FaaborgMidtfyn Kommunes MEDaftale Medaftalen er indgået med det formål at belyse de rammer og vilkår der ligger til grund for samarbejdet mellem ledere og medarbejdere. Den er en udmøntning af de centrale

Læs mere

Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen

Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen Så er det igen blevet tid til valg til MED- og sikkerhedsorganisationen! Nu skydes valghandlingen for valgperioden 1. januar 2011 31. december 2013 i gang. I

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland BILAG 1 Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland J.nr. 1-30-77-76-14 I henhold til 3 i Region Midtjyllands MED- og Arbejdsmiljøaftale sker valg og udpegning af medlemmer til MED og AMO (Arbejdsmiljøorganisationen)

Læs mere

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Vedtaget af Forhandlingsudvalget: 30. maj 2013 Læsevejledning: Den lokale aftale om medbestemmelse og medindflydelse i Frederikssund Kommune er inddelt

Læs mere

Medarbejderrepræsentantvilkår.

Medarbejderrepræsentantvilkår. BILAG 4 Medarbejderrepræsentantvilkår. Når medbestemmelse og medindflydelse skal være reel, vedkommende og i praksis bidrage konstruktivt til velfungerende arbejdspladser, er det en forudsætning, at medarbejdernes

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Forretningsorden for samarbejdsudvalget (SU) i Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Side 0 af 11 sider 1. Målsætning for samarbejdet hos Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark... 2 2. Information...

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura Bilag 4 MED-uddannelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune Formål Det overordnede formål for MED-uddannelsen

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg oao.dk 1 Kære MED-repræsentant Din opgave er at være med til at sikre, at alle medarbejdere kan få medindflydelse og medbestemmelse på deres arbejdsforhold.

Læs mere

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE HR LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE Indholdsfortegnelse 1.0 Aftalens område 2.0 Formål 3.0 Form og struktur 3.1 Hovedudvalget 3.2 Center MED-udvalg/personalemøder med MED-status 3.3 MED-udvalg/personalemøder

Læs mere

Referat fra møde i HovedUdvalget

Referat fra møde i HovedUdvalget Mødedato: 20. juni 2014 kl. 10:00-12:30 Mødested: Odder Rådhus, møderum 1 Referat fra møde i HovedUdvalget Mødelokalet er reserveret fra kl. 8.30 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Lokalaftale om. MEDindflydelse og. MEDbestemmelse. i Hørsholm Kommune

Lokalaftale om. MEDindflydelse og. MEDbestemmelse. i Hørsholm Kommune Lokalaftale om MEDindflydelse og MEDbestemmelse i Hørsholm Kommune 2015 10/23366 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 KAPITEL 1. AFTALENS OMRÅDE, FORMÅL MV.... 4 1. Aftalens område... 4 2. Formål... 4 3.

Læs mere

Aftale om. Medindflydelse og medbestemmelse. i Holbæk Kommune

Aftale om. Medindflydelse og medbestemmelse. i Holbæk Kommune Aftale om Medindflydelse og medbestemmelse i Holbæk Kommune Januar 2007 MED-aftale for Holbæk Kommune Indledning Denne MED-aftale er resultatet af arbejdet i forhandlingsorganet nedsat af de 5 kommuner

Læs mere

Aftale for MED-repræsentanters vilkår i MED-udvalg

Aftale for MED-repræsentanters vilkår i MED-udvalg Punkt 4 - bilag 1 Aftale for MED-repræsentanters vilkår i MED-udvalg Aftalen bygger videre på den værdibaserede tilgang til samarbejdet ledere og medarbejdere imellem, som er beskrevet i Region Sjællands

Læs mere

Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af. Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune

Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af. Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Aftalen er gældende for medarbejdere i Slagelse Kommune. 2 Formål stk. 1 Formålet med en lokalaftale er gennem samarbejde mellem

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Center for Ledelse og Personale. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk. MEDhåndbog T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Center for Ledelse og Personale. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk. MEDhåndbog T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Center for Ledelse og Personale Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund MEDhåndbog www.albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 MEDhåndbog 2. udgave, september 2012 MEDhåndbogen for Albertslund

Læs mere

Horsens Kommunes MED-aftale 2012

Horsens Kommunes MED-aftale 2012 Horsens Kommunes MED-aftale 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord...5 Aftalens område...6 Formål...6 Mål...6 Holdninger til arbejdet i MED-udvalg...6 MED-indflydelse og MED-bestemmelse...6 Form og struktur...7

Læs mere

Forretningsorden for SOSU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg

Forretningsorden for SOSU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg Forretningsorden for SOSU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse: Forretningsorden for SOSU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg:... Baggrund... 2 Formål... 2 Sammensætning,

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse ISHØJ KOMMUNE Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Ishøj Kommune 1 Indledning... 3 1. Formålet med aftalen... 4 Aftalens område og afgrænsning:... 4 2. Medindflydelse og medbestemmelse... 4 3. Struktur...

Læs mere

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Ifølge MED-aftalen har MED-Hovedudvalget en række tilbagevendende Skal-opgaver hen over året. Derudover kan MED-Hovedudvalget tage alle andre relevante temaer inden for arbejds-,

Læs mere

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Marts 2014 Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Retsgrundlaget 1. Hovedsamarbejdsudvalget ved Copenhagen Business Academy, efterfølgende benævnt som HSU, virker

Læs mere

Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med

Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med De centrale parters fælles vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Ansvar. Dialog. MED-aftale 2011. Udvikling

Ansvar. Dialog. MED-aftale 2011. Udvikling Ansvar Dialog MED-aftale 2011 Udvikling 2 Godkendt af MED-forhandlingsorganet i Hedensted Kommune - 1. februar 2011 Indhold Kapitel 1: Rammeaftalens område, formål med videre...5 1 Aftalens område...5

Læs mere

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v.

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v. 1 Svendborg Kommunes lokale MED-aftale Indledning Den lokale MED- aftale for Svendborg Kommune er udarbejdet som er en aftale, der er gældende for alle medarbejdere og er et værktøj for ledelsesrepræsentanter

Læs mere

Direktionscenter. Lokal MED-aftale, Juni 2011. Lokal MED-aftale

Direktionscenter. Lokal MED-aftale, Juni 2011. Lokal MED-aftale Direktionscenter Lokal MED-aftale, Juni 2011 Lokal MED-aftale Juni 2014 1 Bilag 1a MED-udvalgenes sammensætning Direktionscentret Dato: 27. marts 2014 Journalnummer: Sagsbehandler: MED-udvalgenes

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Side 1 af 48

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Side 1 af 48 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Side 1 af 48 Side 2 af 48 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kapitel 1. Rammeaftalens område, formål m.v.... 5 1. Aftalens område... 5 2. Formål... 5 3. Rammerne

Læs mere

MED-strukturen i Børn og Unge omfatter en række MED-udvalg, som dækker hver sin del af organisationen. Fælles for alle MED-udvalg gælder følgende:

MED-strukturen i Børn og Unge omfatter en række MED-udvalg, som dækker hver sin del af organisationen. Fælles for alle MED-udvalg gælder følgende: Indledning Denne aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Børn og Unge er indgået på grundlag af Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, der er indgået mellem de centrale overenskomst- og

Læs mere

Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019

Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019 Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019 tillid åbenhed fairness MEDindflydelse og MEDbestemmelse kompetence INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 1 Kapitel 1 - Aftalens område, formål mv.... 2 1 Hvem er omfattet

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

Forretningsorden for PGU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg

Forretningsorden for PGU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg Forretningsorden for PGU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg Konsekvenstilrettet forretningsorden for PGU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg Sosu Fyn 2008 02 14.docSide 1 af 5 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Rammeaftale om samarbejde og medindflydelse

Rammeaftale om samarbejde og medindflydelse Rammeaftale om samarbejde og medindflydelse Rammeaftalen fastlægger de overordnede rammer for samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunerne. Det lokale samarbejde tilrettelægges med udgangspunkt

Læs mere

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Områdeudvalg skole- og BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 8, Glesborg Dato: Onsdag den 11. marts 2015 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Finn Nørskov Mikkelsen, formand Birgit Underbjerg (AMR)

Læs mere

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune.

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune. Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune. BEGREBSDEFINITIONER: Områdebestyrelse: Er betegnelsen for den overordnede bestyrelse i et område, som er repræsenteret

Læs mere

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsens forretningsorden Bestyrelsens forretningsorden ARC - I/S Amager Ressourcecenter Bestyrelsens forretningsorden I medfør af 11, stk. 2, i vedtægten fastsættes denne forretningsorden for bestyrelsen for ARC - I/S Amager

Læs mere

Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014

Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1 OMRÅDE... 3 2 FORMÅL... 3 3 LOKALE AFTALEMULIGHEDER... 4 4 FORM OG STRUKTUR... 4 5 KOMPETENCE... 12 6 MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE... 12 7 INFORMATION OG DRØFTELSE...

Læs mere

Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset

Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset Mødedato: 13. marts kl. 10.00-12.00 Mødested: Møderum 1 Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset Mødelokalet er reserveret fra kl.9.00 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU)

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) i Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Samarbejdsudvalgets formål 3. Samarbejdsudvalgets sammensætning 4. Samarbejdsudvalgets opgaver 4.1. Dagligt samarbejde 4.2. Grænsedragning

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt. Bilag 9: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK.

VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. 1: Navn og hjemsted. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK, oprindeligt De Samvirkende Omsorgsklubber i Danmark, er en selvejende institution,

Læs mere

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale Opdateret 5. februar 2014 MED-aftale Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE Personale Godkendt af Forhandlingsorganet den 15. februar 2010 LOKALAFTALE

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE 2009

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE 2009 AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 KAPITEL 1 AFTALENS OMRÅDE M.V.... 4 1 Område... 4 2 Formål... 4 3 Form og struktur... 5 4 Kompetence... 5 KAPITEL 2 MED-UDVALG

Læs mere

MED-aftale for Greve Kommune. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse

MED-aftale for Greve Kommune. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse MED-aftale for Greve Kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Aftalens gyldighedsområde...3 Kapitel 2. Formål...3 Kapitel 3. Værdier...4 Kapitel 4. MED organisationens

Læs mere

Referat fra mødet i HovedUdvalget

Referat fra mødet i HovedUdvalget Mødedato: 13. april 2015 kl. 9.30-12.15 Mødested: Møderum 2 Referat fra mødet i HovedUdvalget Mødelokalet er reserveret fra kl. 8.15 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Samarbejde i regioner og kommuner

Samarbejde i regioner og kommuner FORBUND Samarbejde i regioner og kommuner Information om dit arbejde i MED 2 FOA MED-HOVEDUDVALG Indhold Kære MED-repræsentant 3 Din udpegning 3 Din opgave 4 MED-aftalens formål 4 MED-systemets opbygning

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark

Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark Xxxxxx Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Lokalaftale - Juni 2015 Xxxxxx Indhold Forord side 3 Formål og område side 4 Medindflydelse

Læs mere

MED-aftale 2015. Ansvar Dialog Udvikling

MED-aftale 2015. Ansvar Dialog Udvikling MED-aftale 2015 Ansvar Dialog Udvikling Indhold Kapitel 1: MED-aftalens område, formål m.v...5 1 MED-aftalens område...5 2 Formål...5 3 Lokale aftalemuligheder...6 4 Form og struktur...6 5 Kompetence...12

Læs mere

Referat Pædagogisk sektor, bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. november

Referat Pædagogisk sektor, bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. november Referat Pædagogisk sektor, bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. november Referat Emne: Uddybning af punkt Referat 1. Formalia a. Velkomst og præsentation af den nye bestyrelse. b. Tilstede og afbud. c. Ordstyrer:

Læs mere

Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse. Middelfart Kommune

Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse. Middelfart Kommune Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse I Middelfart Kommune Forord: Grundlaget for denne lokale aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse er rammeaftalen af xxxx 2011 mellem Kommunernes Landsforening

Læs mere

Lokal APV-proces i UCL 2014

Lokal APV-proces i UCL 2014 VEJLEDNING TIL APV-GRUPPEN Lokal APV-proces i UCL 2014 Udarbejdet af HR og Kommunikation Indledning Arbejdsmiljøloven kræver, at der gennemføres en arbejdspladsvurdering (APV) af det fysiske og psykiske

Læs mere

Indhold. Zealand Business College Næstved vedtægter 2011/2012. FORORD Disse vedtægter er tilpasset efter Elevrådsbekendtgørelsen af 31. maj 1991.

Indhold. Zealand Business College Næstved vedtægter 2011/2012. FORORD Disse vedtægter er tilpasset efter Elevrådsbekendtgørelsen af 31. maj 1991. FORORD Disse vedtægter er tilpasset efter Elevrådsbekendtgørelsen af 31. maj 1991. Indhold Kapitel 1 Navn & formål Kapitel 2 Størrelse og sammensætning Kapitel 3 Elevrådet Kapitel 4 Valg Kapitel 5 Formandskabet

Læs mere

MED aftale for TMF. MED aftale for TMF... 1. Indhold... 15

MED aftale for TMF. MED aftale for TMF... 1. Indhold... 15 Teknik- og Miljøforvaltningen Strategi og Organisation MED aftale for TMF Indhold MED aftale for TMF... 1 Indhold... 1 Formål, vision og værdier... 3 Hvorfor nu det og hvad er formålet?... 3 Formål med

Læs mere

Områdeudvalg socialområdet DAGSORDEN

Områdeudvalg socialområdet DAGSORDEN Områdeudvalg socialområdet DAGSORDEN Sted: Gjerrild Vandrehjem, Dyrehavevej 9, Gjerrild, 8500 Grenaa. Formøde for medarbejderne fra kl. 08.00 til 10.00. Dato: Onsdag den 21. maj 2014 Start kl.: 8:00 Slut

Læs mere

Interessentskabskontrakt

Interessentskabskontrakt Interessentskabskontrakt Navn og hjemsted 1. Interessentskabets navn er Fælleskøkkenet I/S. Stk. 2. Interessentskabets hjemsted er Granitvej 1, 4990 Sakskøbing. Cvr. Nr. 34371970. Interessenter 2. Interessenterne

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

MED-aftale for Holbæk Kommune

MED-aftale for Holbæk Kommune MED-aftale for Holbæk Kommune Denne MED-aftale er et resultat af evalueringen af den tidligere MED-aftale, som blev gennemført i efteråret 2010, samt den efterfølgende genforhandling. Aftalen er udarbejdet

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Afsnit 1. Formål 1 Denne aftale følger reglerne i den til enhver tid gældende rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, som er indgået

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 41

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 41 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1 Område... 4 2 Formålet... 4 3 Arbejdsmiljø... 5 1. Indledning... 5 2. Aktiviteter og metoder, der styrker arbejdsmiljøindsatsen... 5 3. Varetagelse af opgaver og funktioner

Læs mere

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse i Ikast-Brande Kommune

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse i Ikast-Brande Kommune Revideret november 2012 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Kapitel 1. Formål og struktur... 3 1. Område... 3 2. Formål... 3 3. Form og struktur... 3 4. Kompetence... 6 Kapitel 2. Arbejdsmiljøindsatsen...

Læs mere

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus 1 Klubbens navn Klublove Social- og Sundhedsassistentklubben Århus Klubbens navn er Social og sundhedsassistentklubben i Århus 2 Formål At medvirke til at løse opgaver i forhold til medlemmerne efter regler,

Læs mere

Dagsorden for møde i HovedUdvalget

Dagsorden for møde i HovedUdvalget Mødedato: 23. februar 2015 kl. 9.30 Mødested: Møderum 2 Dagsorden for møde i HovedUdvalget Mødelokalet er reserveret fra kl. 8.00 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE 1 NAVN Togpersonalets lokalgruppe Odense 2 FORMÅL At søge medlemmernes interesse fremmet mest muligt. At søge samarbejde med andre personalegrupper, såvel

Læs mere

MED aftale November 2010

MED aftale November 2010 November 2010 Indhold Forord.... 4 Formål... 5 Indhold... 6 Form og struktur... 10 Hovedudvalgets sammensætning...11 Arbejdsmiljø... 12 Tillidsvalgte... 14 Uddannelse... 16 Rammen... 16 Aftalens område...

Læs mere

I denne undersøgelse har fokus været at få belyst de administrative konsekvenser af MEDsystemet.

I denne undersøgelse har fokus været at få belyst de administrative konsekvenser af MEDsystemet. Bilag 2: Måling af administrativ tid VAKKS-metoden Det administrative tidsforbrug er i undersøgelsen målt med inspiration fra VAKKS-metoden. VAKKS står for Vurdering af Administrative Konsekvenser for

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder: 1 Umiddelbart efter afholdelse af en ordinær generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling,

Læs mere

Indledning. Denne MED-aftale for Køge Kommune er indgået den 19. august 2011 med ikrafttræden den 1. oktober 2011.

Indledning. Denne MED-aftale for Køge Kommune er indgået den 19. august 2011 med ikrafttræden den 1. oktober 2011. Indledning Denne MED-aftale for Køge Kommune er indgået den 19. august 2011 med ikrafttræden den 1. oktober 2011. Aftalen er indgået i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse mellem

Læs mere

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse gælder for ansatte i selvejende dag- og/eller

Læs mere

Danmarks Lærerforenings politik for indgåelse af aftaler om sammenlægning af samarbejds- og arbejdsmiljøorganisationen MED- og MIO-aftaler

Danmarks Lærerforenings politik for indgåelse af aftaler om sammenlægning af samarbejds- og arbejdsmiljøorganisationen MED- og MIO-aftaler Bilag 1 til kredsuds. nr. 092 af den 21. november 2011 november 2011 Danmarks Lærerforenings politik for indgåelse af aftaler om sammenlægning af samarbejds- og arbejdsmiljøorganisationen MED- og MIO-aftaler

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Aftale om medindflydelse og medbestemmelse i Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Kommune Indhold Indledning Formål, vision og værdier Struktur Opgave- og kompetencefordeling Medindflydelse og medbestemmelse

Læs mere

MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014

MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014 MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014 Forord Kapitel 1 1. Område 2. Formål 3. Arbejdsmiljø 4. Form og struktur 5. Kompetence Kapitel 2 6. Medindflydelse og medbestemmelse 7. Information og drøftelse

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015. INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen

APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015. INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015 INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen o Lokale spørgsmål Validering af arbejdsmiljøorganisationen og medarbejderne

Læs mere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Medbestemmelse F O A F A G O G A R B E J D E Et MED-udvalg i vækst om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Et MED-udvalg i vækst er udgivet af FOA Fag og Arbejde i oktober 2005. Politisk ansvarlig:

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg F O R R E T N I N G S O R D E N for PTO s bestyrelse & forretningsudvalg Nedenstående reguleringsgrundlag for PTO s forretningsorden omfatter såvel forretningsudvalget (FU), som bestyrelsen. Under det

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Kommunale klubtilbud til børn og unge

Styrelsesvedtægt. Kommunale klubtilbud til børn og unge Styrelsesvedtægt Kommunale klubtilbud til børn og unge 1. Indledning Nærværende styrelsesvedtægt omfatter kommunale klubtilbud til børn og unge i Viborg Kommune., jfr. Afsnit IV i dagtilbudsloven. 2. Lovgrundlag

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Revideret maj 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 KAPITEL 1... 4 1: Aftalens område... 4 2: Formål... 4 3: Form og struktur...

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere