Søndervangskolens virksomhedsplan 2011/2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søndervangskolens virksomhedsplan 2011/2012"

Transkript

1 Søndervangskolens virksomhedsplan 2011/2012

2 Indsatsområder på Søndervangskolen Fed skrift markerer obligatoriske tiltag i børnepolitikken kursiv = Sø s egne Børnepolitikken Indsatsområder 11/12 Faglighed Klare fælles forventninger / Faglighed (organisering) Mat. Vejl. + Børnerådgiveruddannelse N/T projekt SFO + IT SP projekt Ombygning/renovering Mål & indholdsbeskrivelser i SFO (2 temaer årligt) Udarbejdelse af læsepolitik, implementering Holddeling Fællesskab Arbejdsmiljø Traditioner, UVM/BMV, trivsel/fællesskab (elev/børnerelateret) Børnekulturfestival Musical i 6. klasse Inkludering Center f. Grundskoleforskningsprojekt (1. klasserne) Familie- og Skolesport fritidsliv Miljø og Sundhedspolitik sundhed Miljøbevidsthed, 10% besp. på el, varme, vand Teknologi Digital skole (Intern IT uddannelse, IT vidensdeling /Digital vidensenhed, Trainee i Smartboard) Digital kultur Showcase School

3 Vi ønsker, at skolen er kendt for: Høj grad af faglighed Digital skole Trivsel for alle / Fællesskab Derfor har vi udarbejdet en ny Vision På Søndervangskolen er vi et skridt foran i anvendelsen af digitale medier. Vi udfordrer alle og løfter den enkelte mest muligt. Vi har et højt fagligt niveau og prioriterer trivsel og fællesskab. Vi danner hele mennesker. VI KAN VI VIL VI TØR VI GØR

4 Forord: Denne virksomhedsplan er udarbejdet af medarbejdere + ledelse efter drøftelser i Fælles Råd, Pædagogisk Råd samt Skolebestyrelsen. Vi har udvalgt nogle af skolens indsatsområder i denne skrivelse. Nogle beskrives med prosa, mens andre sættes ind i en SMTTE model. Fælles for alle er, at de er fremkommet ved, at skolens ledelse og medarbejdere bl.a. på en pædagogisk weekend har arbejdet med forslag til implementering af den retning, der er fastlagt i skolens nye vision, som blev vedtaget i skoleåret 2010/2011. Ombygning Vi er glade for, at ombygningen af skolen er gået i gang. Målet er, at processen skal forløbe så gnidningsfrit som muligt samt at inddrage medarbejdere og elever i så stor udstrækning, det er muligt. Processen kan ikke undgå at medføre en del udfordringer i kraft af mange flytninger af såvel klasser som medarbejdere, mangel på klasseværelser og ikke mindst idrætsfaciliteter. Vi oplever i hverdagen støj og driftsafbrydelser, men holdningen hos medarbejderne er gennemsyret af positivitet: Det finder vi ud af, bliver sagt mange gange, når vi står overfor en udfordring. Alle glæder sig til resultatet, og vi håber blot på, at vi får lov til at sætte de næste etaper i værk efterfølgende. Tema i børnepolitikken: FAGLIGHED Klare, fælles forventninger: Skolen har haft et generationsskifte blandt medarbejderne. Det har betydet, at vi har måttet være meget opmærksomme på, hvordan vi fastholder viden i organisationen samtidig med, at vi opbygger en ny kultur. Målet er, at den enkelte medarbejder er helt klar over, hvilke krav og forventninger, der stilles til vedkommende. Hvorfor gør vi, som vi gør? Hvordan gør vi? Hvilke forventninger kan medarbejderen have til ledelsen? Etc. Vi har taget udgangspunkt i tesen: Jo højere grad af forventningsopfyldelse, der forekommer, jo større grad af tilfredshed og trivsel opleves. Derfor har vi bl.a. på et lærermøde drøftet bilag 1 i arbejdstidsaftalen Vi har udvidet vores mødevirksomhed til at omfatte regelmæssige dialogmøder til drøftelser af tiltag, indbyrdes krav og forventninger m.m. Matematikvejleder- og børnerådgiveruddannelse: Vi ønsker hele tiden at skabe gode faglige resultater. Og vi tror på, at en faglig rådgivning og vejledning er et vigtigt parameter. Derfor har vi besluttet, at uddanne en matematikvejleder og en vejleder i forhold til AKT som handler om børnerådgivning.

5 N/T projekt: Tema Sammenh æng Status Vi tør Satse på flg: (Mål) Vi kan Observere flg: (Tegn) Vi gør Sådan: (Tiltag) Vi vil Sikre kvaliteten således: (Evaluering) Rolling Lab (Projektet er flerårigt) Der mangler ordentlige materialer, midler til at kommer ud i felten Vi ønsker at muliggøre det, at komme ud i felten med eleverne og foretage diverse målinger, for på den måde at bruge teorien i praksis. At skabe bedre rammer for lærere og elever i form af materialer og facilliter At rykke den enkelte mest muligt fagligt, og derved også opnå bedre karakterer At skabe større sammenhæng mellem natur/teknik og geografi, biologi og fysik/kemi. Lærerne oplever en større glæde ved at undervise i n/t - hvilket smitter af på elevernes faglighed. At vi opnår et bedre karaktergennemsnit i geografi, biologi og fysik/kemi - både standpunkts- og prøvekarakterer. At vi får et højere fagligt niveau i natur/teknik for både lærere og elever. Vi vil derfor udarbejde en fælles læseplan, der både lever op til Fælles Mål og som målretter undervisningen mod de fag, der venter i 7. klasse. Vi har et ønske om at indføre en faglig test på 6. årgang, så vi kan måle, hvor eleven ligger i forhold til de faglige slutmål for natur/teknik og startfundamentet for de fortsættende fag. Der afholdes faglige teammøder for naturteknik-lærerne, hvor de fremlægger resultater og evaluere på de enkelte forløb, så disse hele tiden optimeres. Anskaffelse af Rolling lab udstyr Løbende evaluering i geografi, biologi og fysik/kemi i form af test og selvfølgelig afgangsprøverne Læseplanen skal være færdig juni Det er lærerne i projektet, der står for udarbejdelsen af læseplanen. I 2015 har projektets første klasser gennemført forløbet, hvorfor karakterniveauet kan sammenlignes resultaterne fra sommeren 2010, og bør udvise bedre resultater Resultaterne midtvejsevalueres til teammøderne ultimo 2011 og slutevalueres medio 2012 Udstyr er indkøbt i efteråret 2011 Faglærerne er ansvarlige for at tage test løbende og afrapportere til afdelingslederen

6 SP projekt: SP-modellen implementeres på skolen, således som det er beskrevet i det kommunale udviklingsprojekt. Både lærere og pædagoger deltager og SP-teamene sammensættes på årgange. Målet er, at en stor gruppe indskolingslærere og pædagoger kan metoden nu, og at den breder sig i årerne frem til mellemtrinnet og overbygningen. Mål og indholdsbeskrivelse i SFO: SFO Søndervangskolen har i 2011/2012 udvalgt flg. temaer fra børnepolitikken: Miljø og sundhed og faglighed Tema Miljø og Sundhed Sammenhæng (status) Jf. Mål- og Indholdsbeskrivelser for SFO formulerer vi, hvordan vi arbejder struktureret med miljø og sundhed. Vi arbejder ud fra den tese, at glade medarbejdere giver glade børn. Der fokuseres yderligere på miljø, ved at vi arbejder med børnenes bevidsthed om, hvad der er sundt at spise. Det er vigtigt at motionere og bevæge sig hver dag. Vi sørger for at der tilbydes frugt/grønt og godt brød på eftermiddage i SFO. Mål (det betyder at..) At vi reflekterer over vores måde at interagere på med hinanden, forældrene og børnene. Internalisering At implementere en sundere mad kultur samt en mulighed forog lyst til at bevæge sig. Tegn (Det ser vi når ) Vi går gladere hjem fra arbejde end vi kom Glade og sunde børn Glade og sunde kolleger Glade forældre Tiltag (vi gør ) AMO er i spil. Arbejdsmiljøleder og arbejdsmiljørepræsentant har taget grundmodulet. Vi vil være opmærksomme på den anerkendende dialog. Vi sørger for et godt eftermiddags-snack Vi arbejder procesorienteret ved personalemøder. Dagsorden har punktet på hver gang. Evaluering (hvordan) Vi følger løbende op på arbejdsmiljøet. På dagsorden ved ledelsesmøder har AMR et fast punkt hver måned Vi bringer punktet på dagsorden til personalemøder til debat og evaluering

7 Mål og indholdsbeskrivelse i SFO (fortsat): Tema Sammenhæng (Status) Mål (Det betyder at) Tegn (Det ser vi når) Tiltag (Vi gør) Evaluering (Hvordan) Faglighed Vi tilbyder aktiviteter som understøtter børnenes kreativitet og nysgerrighed. Vi tilbyder aktiviteter, som styrker, udvikler og stimulerer børnenes sanser og motorik. Vi giver børnene mulighed for i fællesskab at løse faglige udfordringer. Børnenes egen leg prioriteres (identitetsdannelse sker). Vi hjælper børnene med at skabe nye og bibeholde eksisterende sociale venskaber og relationer. Tidlig SFO start. Børn mødes med krav og forventninger, der udfordrer, og som de har mulighed for at indfri både individuelt og i fællesskab. Børns egne initiativer og interesser understøttes. Børn har mulighed for at afprøve teorier i praksis. De fysiske rammer er fleksible og stimulerer børns udviklingsmulighed. Børn selv udviser initiativ til at igangsætte aktiviteter. Børn i fællesskab løser faglige udfordringer ex. lektier. Børn giver plads til andre. Børn eksperimenterer og søger ny viden. Børn bruger husets rum inde som ude. Børn selv træffer et valg mellem eget initiativ og planlagt forløb. Vi tager udgangspunkt i hvad der rør sig blandt børnene her og nu. Tilrettelægger kreative og fysiske aktiviteter. Præsenterer børnene for forskelige materialer og muligheder ex. indenfor det kreative. På personalemøder. I teamet omkring det enkelte barn. Elevplaner og skole SFO hjem samtaler.

8 Læsepolitik, implementering: Tema Sammenhæng Vi tør Satse på flg: (Mål) Vi kan Observere flg: (Tegn) Vi gør Sådan: (Tiltag) Vi vil Sikre kvaliteten således: (Evaluering) Faglighed Der foreligger nu en rød tråd for arbejdet med læsningen på alle klassetrin. Det er et værktøj til udarbejdelse af elevplaner og årsplaner vi kalder det læseplanen. På den baggrund skal vi have formuleret læsepolitikken, som samler de tanker, der ligger til grund for læseplanen. Arbejdet med implementeringen af læseplanen skal fokuseres på mellemtrinnet. Der er behov for test på alle trin, og feedback fra læsevejledere skal også foregå feedforward Læsepolitikken formuleret. Læseplanen er taget i anvendelse på alle årgange Test på alle årgange fra kl. I årsplaner, elevplaner og aktivitetsplaner kan det ses, at læseplanen er anvendt Ledelse og læsevejledere udarbejder formuleringen til læsepolitikken. Fremlægges til kommentering i PR eller LR. Færdiggøres i SB Testene skal på alle årgange overgå til, at lærerne selv klarer at tage dem med vejledning af læsevejlederne. Derfor skal der orienteres om testplanen. Læseplanen suppleres med en materialeliste udarbejdet i samarbejde PSC. På PSC har en medarbejder opgaven at være tilknyttet læsevejlederne. Læsepolitikken vedtages i skolebestyrelsen og ligger på skoleporten i løbet af efteråret 2011 Læseplanen justeres løbende Inden jul evalueres ved spørgeskemaundersøgelse blandt alle lærere på intra i forhold til læseplanens anvendelse

9 Holddeling på mellemtrinnet Målet er at øge den enkelte elevs faglighed og kompetencer via differentierede forløb. I forbindelse med holddeling laves flere fælles aktiviteter på årgangene. Det er f.eks. fællessamlinger, hvor det er årgangene, der skal arbejde sammen. Som forudsætninger for aktiviteterne formuleres og aftales et relevant fagligt indhold. Endvidere er det også årgangenes opgave at stå for afdelingens traditioner. Der skal fortsat minimum foregå holddeling 2 gange på et skoleår. Vi vil midtvejsevaluere i december og ved årets slutning samlet set evaluere på et afdelingsmøde. Tema i børnepolitikken: FÆLLESSKAB Arbejdsmiljø: Skolen har som ovenfor beskrevet haft et generationsskifte blandt medarbejderne. Det betyder, at vi også er meget optaget af, hvordan vi skaber et godt arbejdsmiljø. Vi ønsker at udvikle en god samværskultur for og mellem medarbejderne på Søndervangskolen. Derfor har vi efter en udbytterig pædagogisk weekend med et oplæg af Freddy Meyer: Gå gladere hjem fra arbejde, end da du kom, bl.a. nedsat et aktivitetsudvalg ( gladstråleudvalg ), hvor alle faggrupper er repræsenteret. Opgaven består i at arrangere forskellige aktiviteter, som tilbydes medarbejderne.

10 Traditioner, trivsel og fællesskab Tema Sammenhæng Status Vi tør Satse på flg: (Mål) Vi kan Observere flg: (Tegn) Vi gør Sådan: (Tiltag) Vi vil Sikre kvaliteten således: (Evaluering) Traditioner Trivsel Fællesskab Status Skolen har mange skrevne og uskrevne traditioner. Nogle gælder for hele skolen, andre for de enkelte afdelinger F.eks: Fællessamlinger Idrætsdage Motionsdag Fastelavn Klippedag Juledisco Arrangementer på 1. og sidste skoledag Venskabsklasser Åbent hus m.m. At skolens elever føler, de tilhører et fællesskab, hvor de har betydning At skolens trivselspolitik er kendt af alle og anvendes At skolens traditioner er vurderet, justeret og kendte Glade børn/få konflikter ses i hverdagen. Ingen elever holdes udenfor Der følges op på alle konflikter som beskrevet i skolens trivselspolitik Alle forholder sig til og implementerer aktivt skolens traditioner En klasseuge (uge 38) har temaet: Trivsel og fælleskab, hvor alle klasser arbejder med emnet Observere elevernes deltagelse og engagement- drøftes løbende med elever, i teams/afdelinger: positiv / negativ respons Alle klasser udfylder trivselsbarometret fra DCUM (UMV + BMV) Afdelingerne drøfter trivselspolitikken samt evaluerer og justerer deres traditioner på afdelingsmøder Skolens samlede traditioner evalueres og justeres i FR og PR Afdelingerne evaluerer forløbet af klasseugen på afdelingsmøderne i november 2011 Løbende drøftelse i elevrådet AMR i samråd med elevrådets kontaktlærer er ansvarlig for processen samt opfølgning ultimo 2011 Trivselspolitikken og afdelingens traditioner er drøftet senest med udgangen af Skolens samlede traditioner evalueres og justeres på PRmødet d. 28/3

11 Børnekulturfestival: Tema Sammenhæng Vi tør Satse på flg: (Mål) Vi kan Observere flg: (Tegn) Vi gør Sådan: (Tiltag) Vi vil Sikre kvaliteten således: (Evaluering) Børnekulturfestival 2011 Den 8. september kl I Egeparken Et kommunalt, tilbagevendende, projekt. Skolen har holdt en pause på et år, men deltager nu igen. At skabe oplevelser for børnene på Søndervangskolen sammen med de øvrige børn i Glostrup kommune. Et møde på tværs af institutioner (primært børnehaver og SFO) Hvis vi skaber fordybelse også på tværs Børnene skal indgå i et samarbejde med øvrige børn og voksne i planlægningen at aktiviteten af festivalen. 2. klasser har en planlagt opgave der bringes med på festivalen. 1.og 3. klasser er til stede på pladsen og deltager sammen med voksne fra SFO Søndervangskolen Vi vil spørge børnene om, hvordan de oplever dagen i Egeparken. Er det en aktivitet, de husker fra øvrige år og glæder de sig til de kommende år. Vi vil evaluere på, hvordan de voksne deltagere oplever processen og selve aktiviteten den pågældende dag. Tovholder: SFO ledelsen

12 Musical Tema Sammenhæng Vi tør Satse på flg: (Mål) Vi kan Observere flg: (Tegn) Vi gør Sådan: (Tiltag) Vi vil Sikre kvaliteten således: (Evaluering) Musical i 6. kl. Status Skolen opførte i skoleåret 10/11 en musical med frivillige deltagere, som efter audition blev aktører. Det var primært yngre elever (piger), som deltog. At skabe en årlig tilbagevendende tradition for, at 6. klasserne opfører musical/teater At alle elever får en opgave svarende til deres kompetencer og præferencer At der opføres en musical På 6. klassetrin er musikundervisningen udvidet med 2 ugentlige lektioner. 2 af de 4 timer er parallellagte på årgangen og besat med lærere, der har kompetencer indenfor musik, dans, performance, billedkunst og håndarbejde. På den måde vil man kunne skabe forestillingen primært vha. egenproduktion Musicalen skal opføres på skolen inden udgangen af skoleåret 11/12 for såvel elever som forældre Eleverne evaluerer forløbet via spørgeskema på intra efter opførelsen. Ansvarige: Musik og musicallærerne på 6. årgang. Tema i børnepolitikken: INKLUDERING Center for Grundskoleforskning: Skolen deltager i et forskningsprojekt, som udarbejdes af Center for Grundskoleforskning, som skal undersøge Effekter af Efteruddannelse af Lærere i Indskolingen ELI. Det betyder, at 2. klassernes dansklærere skal på en uges kursus i klasseledelse. Samtidig bliver eleverne testet fagligt m.m. i læsning før og efter lærernes uddannelse. Projektet slutter i 3. kl. Læs mere om projektet

13 Tema i børnepolitikken: FAMILIE- og FRITIDSLIV Skolesport: Tema Sammenhæng (status) Mål (det betyder at..) Tegn (Det ser vi når ) Tiltag (vi gør ) Evaluering (hvordan) Skolesport: Kommunalt udviklingsprojekt anno Ved Søndervangskolen valgte vi at projekt Skolesport skulle omhandle Karate Leg. Dette var oplagt, idet vi i forvejen har dannet rammen omkring Karateklubben, så vi i har haft instruktører tæt på. Siden projektets start har konteksten ændret sig. Karate leg er i fuld gang og har kørt på skolen siden start i Vores mål har imidlertid ændret sig: Nu vil vi gerne have en mere åben tilgang til aktiviteten. Det skal være nemmere bare at deltage når man har lyst og ikke så bindende tilmelding. Interessen har været kontinuerligt stigende siden start i Derfor har vi rykket aldersgrænsen for børns deltagelse. Vi har nu børn med fra 0. klasse, og det er et godt tegn Tiltaget er, at forældrene meddeler til SFO, om barnet selv må gå over i Dramasalen om onsdagen for at deltage i Karate leg. Man skal ikke binde sig for et skoleår, men kan melde sig fra uge til uge. JI (Junior Instruktørerne) er blevet mere aktive i at undervise de mindre børn. Der skal være en lærer/pæd. tilstede, sådan at der er voksne der kan træde til, hvis der er brug for hjælp. Vi evaluerer ved møderne på Rådhuset. Skolens kontaktperson holder møder med de involverede lærere. Tema i børnepolitikken: MILJØ & SUNDHED Sundhedspolitik: Skolens sundhedspolitik har været drøftet i afdelingerne. Der er opstået flere ideer til tiltag, som afdelingerne følger op på i dette skoleår. Der kan altså være forskellige tiltag i de enkelte afdelinger.

14 Miljøbevidsthed Tema Sammenhæng Vi tør Satse på flg: (Mål) Vi kan Observere flg: (Tegn) Vi gør Sådan: (Tiltag) Vi vil Sikre kvaliteten således: (Evaluering) Miljøbevidsthed Skolen har arbejdet sporadisk med miljøbevidsthed i de enkelte klasser, men har ikke haft en samlet indsats på området At gøre elever og medarbejdere miljøbevidste med fokus på skolens elvand- og varmeforbrug At spare 10% på el, vand og varme Forbruget viser en nedgang på 10% Uge 48 er en klasseuge med temaet Spar på el, vand og varme. Kick off ved fællessamling Konkurrence med Den mest miljøbevidste klasse Åbent hus arrangement, hvor forældrene involveres Forbruget måles i ugerne 45, 46, 47, 48 og 49. (Pga. ombygning er det umuligt at lave sammenligning med tidligere år, hvorfor fokus sættes på de nævnte uger med forbehold for, at forbruget i forbindelse ombygningen kan æde besparelsen op). Spørgeskema på intra ultimo 2011 om elevernes miljøbevidsthed samt ideer til fremtidige spareforslag. Ansvarlige: FR repræsentanter

15 Tema i børnepolitikken: TEKNOLOGI Digital skole / IT enheden Tema Status Vi tør Satse på flg: (Mål) Vi kan Observere flg: (Tegn) Vi gør Sådan: (Tiltag) Vi vil Sikre kvaliteten således: (Evaluering)

16 Showcase School Showcase School Tema Sammenhæng Vi tør Satse på flg: (Mål) Søndervangskolen satser på smartboard og den software, der hører til. I forbindelse med muligheden for at indgå i et udviklingsarbejde, af Smartprogrammer samt hardware har vi indgået en kontrakt med Smart om at være Smart Showcase School Projektet er 2 årigt Vi tør satse på at være med fremme i udviklingen af programmer og hardware. Samt få og give viden til/fra andre skoler. Vi kan Observere flg: (Tegn) Skolen bliver kendt for at være en digital skole via brugen af Smart. Skolen bliver besøgt. Vi gør Sådan: (Tiltag) Vi uddanner personale, indretter de fysiske rammer til smartprojekter. Vi installerer Smarts programmer på alle computere. Vi evaluerer og giver inspiration til Smart i Canada til deres programmer Vi vil Sikre kvaliteten således: (Evaluering) Der evalueres løbende og årsberettes. Digital kultur Vi vil arbejde med den digitale kultur. Det er målet, at den enkelte lærer selvstændigt kan håndtere enkelte problemstillinger angående IT. Endvidere skal det være tydeligt, hvor man om nødvendigt kan hente hjælp. Medarbejderne skal øge kompetencerne i at formulere og håndtere de problemstillinger, der evt. opstår. Tanken er at tilbyde møder, små kurser samt udvikle og evaluere et supportsystem. Vi vil midtvejsevaluere i december og ved skoleårets slutning vil vi samle op på erfaringer.

17 Implementering af etiske spilleregler De etiske spilleregler formuleret for personalet og vedtaget i SB foreligger nu og er tilgængelig for alle. Vi vil efterfølgende implementere dem i forbindelse med AKT og SSP, således at alle klasser fra mellemtrinnet og op får en AKT-lærer på besøg i den sammenhæng. Desuden har elevrådet påtaget sig at formulere nogle spilleregler, som er brugbare for eleverne. Vi vil være et skridt foran! VI VI KAN VI VIL VI TØR VI GØR

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole Kvalitets- og udviklingsrapport Enghavegård Skole Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 5. FAGLIGHED... 3 5.1 SKOLELEDERENS VURDERING... 3 Folkeskolens afgangsprøver... 3 Nationale test... 3 Generelle

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Indhold 2 Forord 3 Hvem er vi 5 Evaluering af indsatsområder for 2010/11 12 Indsatsområder SFO 17 Indsatsområder for 2011/12 18 Fastholdelse og videreudvikling af

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen 1. september 2013 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Indholdsfortegnelse 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 Resultatmål 4.2 Evaluering af visioner 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6. 6.1 6.2 6.3

Læs mere

SKOLEN HER OG NU... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DET FAGLIGE NIVEAU... 4 RESULTATER... 4 SKOLENS RAMMEBETINGELSER... 8 DE PÆDAGOGISKE PROCESSER...

SKOLEN HER OG NU... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DET FAGLIGE NIVEAU... 4 RESULTATER... 4 SKOLENS RAMMEBETINGELSER... 8 DE PÆDAGOGISKE PROCESSER... Kvalitetsrapport Skoleåret INDHOLDSFORTEGNELSE SKOLEN HER OG NU... OPGAVER, MEDARBEJDERE OG BRUGERE... STATUS OG UDVIKLINGSPERSPEKTIVER... SAMMENFATTENDE VURDERING AF DET FAGLIGE NIVEAU... RESULTATER...

Læs mere

Bilag : Skolernes kvalitativ e data ti l kvalitetsrapporte n 2012/2013 i Sor ø Kommune

Bilag : Skolernes kvalitativ e data ti l kvalitetsrapporte n 2012/2013 i Sor ø Kommune Bilag : Skolernes kvalitativ e data ti l kvalitetsrapporte n 2012/2013 i Sor ø Kommune Skolens kendetegn, fx - Elevgrundlag - Ledelse/organisation - Fysiske rammer - Andet Frederiksber g Skol e Frederiksberg

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Skoleredegørelse Nærum Skole august 2013

Skoleredegørelse Nærum Skole august 2013 Skoleredegørelse Nærum Skole august 2013 1 Indholdsfortegnelse: 1. Forside. s. 1 2. Indholdsfortegnelse s. 2 3. Præsentation af skolen.. s. 3 2. Perioden der gik 2012 2013. s. 5 3. Årets indsatsområder.

Læs mere

Vestre Skole. kvalitetsrapport 09/10 og 10/11 samt udviklingsplan 11/12 og 13/14. Indhold. 2. Kvalitetsrapport. Redegørelse for specifikke områder

Vestre Skole. kvalitetsrapport 09/10 og 10/11 samt udviklingsplan 11/12 og 13/14. Indhold. 2. Kvalitetsrapport. Redegørelse for specifikke områder Vestre Skole kvalitetsrapport 09/10 og 10/11 samt udviklingsplan 11/12 og 13/14 Indhold 1. Velkomst til skoleåret 2011-12 2. Kvalitetsrapport Redegørelse for specifikke områder 3 Udviklingsplan for indsatsområder

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009

Kvalitetsrapport 2009 Aakjærskolen...2 Balling Skole...17 Breum skole...38 Brårup skole...52 Durup Skole...70 Fursund Skole...83 Glyngøre skole...96 Hem Skole...107 Højslev Skole...121 Jebjerg Skole...136 Nr. Søby Skole...154

Læs mere

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for Midtskolen Faxe Kommune i skoleåret 2012 / 2013

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for Midtskolen Faxe Kommune i skoleåret 2012 / 2013 Kvalitetsrapport for Midtskolen Faxe Kommune i skoleåret 2012 / 2013 1 Indholdsfortegnelse Politisk forord... 3 Summary... 5 I Faxe Kommune arbejder vi med afprøvning af nye ideer... 6 Handleplaner kommende

Læs mere

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Herlev Kommune 2012

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Herlev Kommune 2012 Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Herlev Kommune 2012 2 Indhold Indhold... 3 Afsnit 1.1 Indledning... 4 Afsnit 1.2 Overordnet vurdering af det samlede skolevæsen i Herlev Kommune... 6 Kvalitetsrapport

Læs mere

Status i forhold til implementering af folkeskolereformen

Status i forhold til implementering af folkeskolereformen Status i forhold til implementering af folkeskolereformen Denne statusrapport over implementeringen af skolereformen på Hotherskolen, Store Heddinge Skole og Strøbyskolen et halvt år efter reformens ikrafttræden

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Beskrivelse af praktikstedet... side 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Beskrivelse af praktikstedet... side 3 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelse af praktikstedet... side 3 Uddannelsesplan: Særlige forhold... side 26 Forbesøg... side 27 Praktikvejledning... side 27 Organisering af kontakten til uddannelsesinstitutionen...

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Folkeskoler & Skolefritidsordninger KVALITETSRAPPORT. Center for Børn & Kultur. KVALITETSRAPPORT for skoleråret 2012 / 2013 1

Folkeskoler & Skolefritidsordninger KVALITETSRAPPORT. Center for Børn & Kultur. KVALITETSRAPPORT for skoleråret 2012 / 2013 1 Folkeskoler & Skolefritidsordninger KVALITETSRAPPORT 12 13 Center for Børn & Kultur KVALITETSRAPPORT for skoleråret 2012 / 2013 1 Indhold Indledning...3 Resumé, anbefalinger og statusbeskrivelser...4 1.

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Velkommen til Hunderupskolen

Velkommen til Hunderupskolen Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl. 8.00 Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl. 8.00 Skolestarten er en lille milepæl i de fleste børns liv.

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Indsatsområder. Vedbæk Skole & Kulturcenter 2014-2015. Folkeskole Fritidsordning. Kulturcenter Bibliotekscenter Kunstudstillinger. August 2014 Endelig

Indsatsområder. Vedbæk Skole & Kulturcenter 2014-2015. Folkeskole Fritidsordning. Kulturcenter Bibliotekscenter Kunstudstillinger. August 2014 Endelig Indsatsområder 2014-2015 Folkeskole Fritidsordning Kulturcenter Bibliotekscenter Kunstudstillinger Vedbæk Skole & Kulturcenter August 2014 Endelig 1 Indsatsområder for Vedbæk Skole 2014-2015 Skoleområdet

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012 2013

Kvalitetsrapport 2012 2013 Odsherred Kommune e Kvalitetsrapport 2012 2013 1. Forord... 5 2. Arbejdet med kvalitetsrapporten... 5 3. Værdier og Mål i Odsherred Kommunes Skolevæsen... 6 4. Sammenfattende helhedsvurdering... 7 Dynamisk

Læs mere

LOKAL UDVIKLINGSPLAN N.J. FJORDSGADES SKOLE 2011/12

LOKAL UDVIKLINGSPLAN N.J. FJORDSGADES SKOLE 2011/12 LOKAL UDVIKLINGSPLAN N.J. FJORDSGADES SKOLE 2011/12 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation... 3 1.1 Rullende indskoling - KRAI... 3 1.2 Læringsstile... 4 1.3 Læringsforståelse... 4 1.4 Miljøarbejde... 4 1.5

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2009 PRÆSENTATION AF LYSTRUP SKOLE... 2 LEDELSE... 3 PERSONALE... 4 ORGANISATION... 5 DRIFT... 7 LÆRING OG UDVIKLING... 8 RUMMELIGHED... 11 INTEGRATIONSPOLITIKKEN... 12 TRIVSEL

Læs mere