Redegørelse om arbejdsmiljø og sygefravær for Struer Kommune 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse om arbejdsmiljø og sygefravær for Struer Kommune 2010"

Transkript

1 Redegørelse om arbejdsmiljø og sygefravær for Struer Kommune 2010 Godkendt i Direktionen den 28. april Godkendt i HU den 28. april 2011 Godkendt i Økonomiudvalget den Arbejdsmiljødelen er udarbejdet af Daglig Arbejdsmiljøleder Britt Harpøth Sygefraværsstatistikker m.v er udarbejdet af HR-chef Steen Wurtz

2 Indholdsfortegnelse: 1 Forord Ny ændret arbejdsmiljølov i Hvad sker der på arbejdsmiljøområdet? Arbejdstilsynets aktiviteter i Struer Kommune grønne smileys af 36 mulige! Områder udenfor sektorudvalg: Arbejdstilsynets besøg på sekt. udv. for skole, SFO og Struer Skolehjem: Arbejdstilsynets besøg på området for Sektorudvalget for teknik og miljø: Fitnessaftalen Fysioterapi m.v. for kommunens ansatte Forbrug af AKON (bedriftssundhedstjenesten) Hovedudvalgets indsatsområder Afrapportering af indsatsområder Arbejdsmiljøuddannelse MEDuddannelse for MEDorganisationen Arbejdspladsvurderinger Forebyggelse af arbejdsulykker Trivsel, sundhed og arbejdsmiljø på arbejdspladsen Resultatet af Psykisk APV med fokus på trivsel Indsats mod arbejdsbetinget stress Indsats mod vold, mobning og chikane på arbejdspladsen Arbejdsmiljødatabasen Indsats til forebyggelse af sygefravær Fra SIO til AMO Delvis ekstern finansiering af autoriseret arbejdsmiljø rådgivning Forslag til indsatsområder for perioden : Indrapportering fra sektorudvalgene Sektorudvalget for Administrationen - indsatsområder Sektorudvalget for Teknik og Miljø Sektorudvalget for Ældreområdet indsatsområder Sektorudvalget for Handicap og Psykiatri Sektorudvalget for Folkeskole, SFO og Struer Skolehjem - indsatsområder Sektorudvalg for: Dagtilbud, børneområdet Områder udenfor Sektorudvalg Arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser Antallet af skader Hvilke skader ser vi? Fraværsstatistik Bilag 1: Arbejdsmiljøopgaver ved AKON Bilag 2: Antal registrerede skader fordelt på arbejdspladser Bilag 3: Trivselsfolder fra Humlegården

3 1 Forord Hermed foreligger redegørelse Struer Kommunes arbejdsmiljøindsats har været året, hvor vi fik en revideret Lov om arbejdsmiljø, der har sat sit præg på dels arbejdsmiljøorganisationen, dels på indsatserne. Ifølge Hovedaftalens 16b stk. 1. har daglig arbejdsmiljøleder til opgave at udarbejde den årlige arbejdsmiljøredegørelse med en samlet oversigt over arbejdsmiljøforhold og sygefravær, som indgår i arbejdsmiljøarbejdet i Struer Kommune. Arbejdsmiljøredegørelsens har til formål at opsummere årets arbejdsmiljøindsatser både centralt og lokalt. Igen i år har dels sektorudvalgene og dels de lokale arbejdsmiljøgrupper bidraget med væsentlige dele af herværende arbejdsmiljøredegørelse. Det efterlader et indtryk af en travl arbejdsmiljøorganisation, der tager arbejdsmiljøopgaven alvorlig, og arbejder målrettet for at sikre gode og sunde arbejdspladser i Struer Kommune. 36 grønne smileys ud af 36 mulige siden april 2007 er det synlige bevis på, at indsatsen bærer frugt. Læs om de gode historier om arbejdsmiljøindsatserne, der lykkes, og som gør en forskel i arbejdsmiljøet for de ansatte. Indberetningerne og de gode historier giver et godt billede af det daglige arbejdsmiljøarbejde lokalt på arbejdspladserne i Struer Kommune. God læselyst. Steen Wurtz HR-Chef Britt Harpøth Sikkerhedsleder 3

4 2 Ny ændret arbejdsmiljølov i 2010 Lov om arbejdsmiljø blev revideret og trådte i kraft pr. 1. oktober Ser man på indholdet af lovændringerne, vil de få mindre betydning for Struer Kommune, idet flere at tiltagene med den nye lovgivning allerede er implementeret i Struer Kommunes organisatoriske arbejdsmiljøarbejde. Den største ændring i lovgivningen er ny bekendtgørelse om virksomhedernes arbejdsmiljøorganisation og arbejdsmiljøuddannelse. Øget ledelsesmæssig prioritering. Der er i det nye lovforslag lagt vægt på at fremhæve samarbejdsprocesser og en øget ledelsesmæssig prioritering som helt centralt for fremtidens arbejdsmiljøorganisation. De fire sikkerhedsmøder, som indtil oktober 2010 var obligatoriske i virksomheder med mere end 20 ansatte, er afløst af kravet om en årlig arbejdsmiljødrøftelse i alle virksomheder uanset størrelse. SIO blev AMO. Betegnelsen sikkerheds- faldt bort, og blev erstattet med betegnelsen Arbejdsmiljø-. Fremover er betegnelserne i Struer Kommune således: Sikkerhedsorganisation = Arbejdsmiljøorganisation Sikkerhedsrepræsentant = Arbejdsmiljørepræsentant Lokal arbejdsmiljøleder på den enkelte arbejdsplads = Arbejdsleder. Daglig Sikkerhedsleder = Daglig Arbejdsmiljøleder. Ifølge loven er der lempet på kravene til arbejdsmiljøorganisationens sammensætning. Der skal ikke længere vælges en arbejdsmiljørepræsentant for hvert arbejdslederområde, men arbejdsmiljøorganisationen kan sammensættes på hver arbejdsplads i samarbejde med de ansatte. Her kan aftales størrelse, geografisk område m.v. under hensynstagen til de arbejdsmiljøforhold, der skal arbejdes med lokalt. Dog er kommunen forpligtet af den organisation, man lokalt har aftalt i en MED-aftale, hvorfor det stadig er organisationen i Struer Kommunes MED-aftale, der er gældende. I forbindelse med PPUs arbejde med skabelse af ny MED-aftale i 2011, vil disse nye begreber blive indarbejdet i aftalen. Det strategiske arbejdsmiljø. Udgangspunktet for lovændringen har været et ønske om, at virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljøet skal have et mere strategisk sigte. Dette gør sig især gældende ved, at de enkelte arbejdspladser fremover skal have en årlig drøftelse og planlægning af årets arbejdsmiljøindsats. Dette gør arbejdsmiljøgrupperne allerede i forbindelse med den årlige indrapportering til herværende rapport. Arbejdsmiljøuddannelsen. Den største forandring for Struer Kommune er, at arbejdsmiljøuddannelsen er blevet afkortet fra 4,5 dag til tre hele dage. 4

5 Dertil er kommet et krav om, at alle arbejdsmiljørepræsentanter årligt skal have tilbudt 2 ekstra uddannelsesdage det første år i funktionen, og derefter tilbudt 1,5 dag i årene derefter. Struer Kommune tilbyder hvert år arbejdsmiljøorganisationen mindst to temadage med relevante faglige arbejdsmiljøemner, hvorfor vi allerede nu overholder dette krav. Ligeledes skal arbejdsmiljøuddannelsen nu være gennemført senest 3 måneder efter udpegningen. Dette er en udfordring for Struer Kommune, bl.a. fordi dette også gælder nye ledere. Der er derfor indledt et samarbejde med kommuner omkring os, for at udvikle fælles arbejdsmiljøuddannelser, således at kommunen kan leve op til kravet om 3-måneders-fristen. Dertil kommer at arbejdsmiljørepræsentanterne hvert år skal have udarbejdet en kompetenceplan for, hvilken fornøden uddannelse, den enkelte skal have, således at arbejdsmiljørepræsentanten er klædt på til at varetage opgaven. Det kan fx være kurser som forflytningsvejledere m.v. 5

6 3 Hvad sker der på arbejdsmiljøområdet? 3.1 Arbejdstilsynets aktiviteter i Struer Kommune 2010 Som en del af velfærdsforliget, blev det mellem regeringens parter aftalt, at alle virksomheder i perioden skulle screenes for arbejdsmiljøet. Screening er en hurtig gennemgang af virksomhedens arbejdsmiljø. Formålet var at finde de virksomheder, som har væsentlige arbejdsmiljøproblemer og udtage dem til et grundigt tilsyn - et tilpasset tilsyn. Arbejdstilsynet screener alle virksomheder med ansatte og sorterer dem i to grupper: Virksomheder, der ikke har eller kun har mindre problemer med arbejdsmiljøet, og som derfor ikke har behov for et tilpasset tilsyn. Virksomheder, som har eller kan have væsentlige arbejdsmiljøproblemer, og som derfor har behov for et tilpasset tilsyn. Der er tre smiley er på arbejdsmiljøområdet: (Disse smileys blev indført 1. april 2007) Grøn smiley viser, at virksomheden ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet. Gul smiley viser, at virksomheden har fået et strakspåbud, et påbud med frist, en afgørelse om psykisk arbejdsmiljø eller en afgørelse uden påbud. Rød smiley viser, at virksomheden har fået et forbud eller et rådgivningspåbud. Virksomheder, der er blevet screenet før den 1. april 2007, har et gråt screeningssymbol på Arbejdstilsynets hjemmeside. Disse virksomheder kan bede Arbejdstilsynet om en ny screening med henblik på at få en grøn smiley. 6

7 grønne smileys af 36 mulige! I perioden 1. april 2007 til april 2011 er 36 af Struer Kommunes arbejdspladser blev screenet efter den nye smileymetode. Alle 36 arbejdspladser har fået tildelt den grønne smiley. Arbejdspladser, der er screenet før den har et gråt screeningssymbol, og kan ved henvendelse til Arbejdstilsynet blive screenet igen med henblik på at få en smiley. Følgende arbejdspladser i Struer Kommune har fået den grønne smiley: Daginstitutionen Baunegården Bremdal Skoles SFO Børne- og Familiecenteret Børnehaven Bangsbo Børnehaven Mariehønen Dagcenteret Lærkehuset Døgninstitutionen Fjordbo Foldgårdsparkens Børnehave Fønixgården Genbrugsstationen Struer Gimsing Skoles Skolefritidsordning Hjerm Skoles Skolefritidsordning Hjerm Ungdomsklub Humlum Skole Hvidbjerg Centralskole Sundhedsplejen Integreret Institution Bulderby Integreret Institution Humlegården Jobcenter Struer Krudtuglen Langhøjskolens Skolefritidsordning Park og Vej Struer Parkskolen Parkskolens Skolefritidsordning Ønskeøen Projekterne Rabalderhuset Thyholm Skoles SFO Resen Sognegård Skoleskibet Marilyn Anne Struer Fritidsklub Struer Rensningsanlæg Sundhedscenter Struer Thyholm Børnehus Thyholm Skole Ungdomsskolen Struer Vejvæsenet Thyholm Østre Skole Østre Skoles Skolefritidsordning. 7

8 3.2.1 Områder udenfor sektorudvalg: 2010: Virksomhed: Emne: Tiltag: December Jobcenteret: Arbejdstilsynet gennemfører i efteråret 2010 landsdækkende kampagne med tilsyn på alle jobcentre i Danmark med fokus på psykiske arbejdsmiljøforhold. I den forbindelse har Jobcenter Struer haft besøg med efterfølgende to påbud og to vejledninger på psykiske arbejdsmiljøforhold. Påbud om at undersøge det psykiske arbejdsmiljø i kontanthjælpsafdeling, samt for jobkonsulenter i Virksomhedsservice samt påbud om at bruge autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at udføre undersøgelsen. Begge påbud skal være efterkommet senest den 1. februar Påbuddet er givet på begrundet mistanke om psykiske belastninger som følge af stor arbejdsmængde og tidspres for medarbejdere i kontanthjælp og jobkonsulenter i virksomhedsservice. Vejledning: Arbejdstilsynet vejleder endvidere om, at Jobcenter Struer fremadrettet i ledelsesteamet tilstræber, at skabe en mere tydelig fælles forståelse af afdelingers forskellige rammer og vilkår. Samtidig ønsker Arbejdstilsynet at vejlede Jobcenter Struer om vigtigheden af tydelig kommunikation i ledelsesteamet. Jobcenter Struer har indgået aftale med AKON om lovpligtig rådgivning til at imødekomme påbuddene. Ligeledes biståes Jobcenter Struers ledelsesgruppe og arbejdsmiljøgruppe af daglig arbejdsmiljøleder i forbindelse med handleplaner for at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø i Jobcenteret. 8

9 Sundhedscenter Struer Har fået grøn smiley ved Arbejdstilsynets besøg Den grønne smiley betyder, at virksomheden ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet, og er dermed et signal til omverdenen om, at man har styr på sit arbejdsmiljø. Struer Bibliotek: Besøg med fokus på psykisk arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet fandt anledning til at give vejledning i forebyggelse af stort arbejdsmængde og tidspres i forbindelse med store forandringer. Arbejdspladsen blev anbefalet at arbejde med: Tilpasning af arbejdsmængde, serviceniveau, indflydelse på eget arbejde, social støtte mellem leder og medarbejdere, hjælp til prioritering af arbejdsopgaver, information om væsentlige ændringer, udviklingsmuligheder med faglig og personlig efteruddannelse svarende til de opgaver, der skal udføres Arbejdstilsynets besøg på sekt. udv. for skole, SFO og Struer Skolehjem:.Branchekampagne på dag- og døgninstitutionsområdet for børn og unge op til 18 år. Velfærdsforliget fra foråret 2006 indebærer, at Arbejdstilsynet skal gennemføre indsatser i brancher, hvor der er risiko for, at de ansatte bliver fysisk eller psykisk nedslidt. En af disse brancher er daginstitutioner. Derfor gennemførtes der besøg på udvalgte institutioner i Indsatsen på daginstitutioner havde særlig fokus på: Ergonomi Psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets fokus var primært ansatte, der har pædagogiske arbejdsopgaver. Til vurdering af det ergonomiske arbejdsmiljø fokuserer Arbejdstilsynet på arbejdsfunktioner, hvor ansatte arbejder med børnene. Det kan eksempelvis være i spisesituationer, ved af- og påklædning, samt når børnene skal lægges til at sove. Kampagnen gennemføres som 2 møder på hver institution med focusgruppeinterview af medarbejderne samt efterfølgende opsamling med arbejdsmiljøgruppen. 9

10 2010 Virksomhed: Emne: Tiltag: Daginstitutionen 1.: Afgørelse om psykisk Fulglereden arbejdsmiljø: Fuglereden skal efterkomme afgørelse om at nedbringe stor arbejdsmængde og tidspres i forbindelse med arbejdet med børn med særlige behov. 2: Påbud: At sikre hensigtsmæssige arbejdsstillinger i garderobe: Det skal sikres at medarbejderne kan udføre arbejdet med arbejdsstillinger og bevægelser, der er sikkerhedsog sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Der er endnu ikke indkommet svar med handleplan fra Fuglereden til dette påbud. Fuglereden har i sin tilbagemelding til Arbejdstilsynet med tids- og handleplan angivet, at de vil bl.a. arbejde med følgende: - Afklaring af rolle og forventninger - Placering af børn - Omorganisering af personaleressourcer i forbindelse med byggeri m.v. - Trivselsrunde som nyt punkt på stuemøder. - Nedjustere antallet af aktivitetstilbud i forbindelse med byggeri. - Pædagogisk weekend med debat om ny struktur, værdier, fremtid og holdning. - Lederen deltager i innovationsarbejde om nytænkning om bedre vilkår for udsatte børn og personale. Daginstitutionen Lindegården: Arbejdstilsynet fandt ikke anledning til bemærkning og derfor heller ikke anledningtil yderligere tiltag. Man fandt alle forhold i orden. Solsikken/Dyrefryd Fik grøn smiley ved Arbejdstilsynets screeningsbesøg Den grønne smiley betyder, at virksomheden ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet, og er der- 10

11 med et signal til omverdenen om, at man har styr på sit arbejdsmiljø. September Daginstitutionen Mariehønen: Arbejdstilsynet har ændret på to påbud, der er givet i april 2009 på forbedring af indeklimaforhold (akustik) med et dertil pålagt rådgiverpåbud med en ny frist for indfrielse. Struer Kommune har meldt tilbage til Arbejdstilsynet, at der er opført ny institutionsbyggeri, hvori man har efterkommet påbud om indeklima fra april 2009 uden brug af ekstern rådgiver Arbejdstilsynets besøg på området for Sektorudvalget for teknik og miljø: 2010 Virksomhed: Emne: Tiltag: Struer Kommun Påbuddet går på at forbedre sikkerhed generelt på arbejdspladsen, herunder: har fået et Bygherrer-påbud på byggepladsen Thyholm Skole. - at afgrænse sikkerhedsforanstaltningerne i fællesområderne, - at udarbejde en plan for sikkerhed og sundhed for byggepladsens indretning og drift, - at koordinere sikkerhedsarbejdet på bygge/anlægspladsen, - at anmelde byggepladsen til Arbejdstilsynet. Entreprenøren er blevet bedt om at udbedre forholdene og at bringe sikkerhedsforanstaltninger m.v. i orden. 3.3 Fitnessaftalen Fitnessaftalen har været et sundhedsfremmetilbud til medarbejderne i Struer Kommune siden Medarbejderne har mulighed for at træne to steder: Midtpunktet på Thyholm til kontingent på 125 kr. pr. måned og Struer Fitness til kontingent på 150 kr. pr. måned for 2 gange træning pr. uge. Der er mulighed for at op til 250 medarbejdere kan være medlemmer i Fitnessaftalen. 11

12 Der er hele tiden både tilgang og afgang af medarbejdere. Pr. 1. jan 2010 var der tilmeldt. 135 ansatte i Struer fitness, og 23 ansatte ved Midtpunktet. Igennem året 2010 har i alt 186 medarbejdere benyttet sig af tilbuddet. I alt har 1086 ansatte benyttet sig af tilbuddet, siden oprettelsen i Struer Fitness meddelte pr. 8. september 2008, at kontingentet stiger med 25 kr. pr pr. måned til 150 kr. pr. medlem. Argumentationen herfor er dels ombygninger, dels generelle prisstigninger. Medlemmernes reaktion herpå har været, at 70 medlemmer valgte at udmelde sig af aftalen, og disse er ikke vendt tilbage i løbet af Medlemstallet er altså nogenlunde konstant. Det efterlyses af medarbejderne, at aftalen udvides til at omfatte fri træning mod en lille stigning i kontingentet. 3.4 Fysioterapi m.v. for kommunens ansatte Fysioterapi for alle ansatte i Struer Kommune er et sundhedsfremme-tilbud, der har til formål ved hurtig indgriben at forebygge nedslidning og arbejdsrelateret sygefravær hos de ansatte. Alle ansatte kan årligt få 5 behandlinger med tilskud og med en delvis lille egenbetaling. Seniorer har 10 klip behandlinger om året. Man kan benytte sig af følgende tilbud: Fysioterapi 1069 behandlinger brugt af ca. 356 forskellige ansatte Fodterapi 388 behandlinger brugt af ca. 135 forskellige ansatte Akupunktur 121 behandlinger brugt af ca. 40 forskellige ansatte Holdtræning 58 behandlinger brugt af ca. 20 forskellige ansatte Massage 59 behandlinger brugt af ca. 40 forskellige ansatte Behandlinger i alt: 1700 fordelt på ca. 300 forskellige ansatte. Ca. 14 % af kommunens ansatte benytter sig af muligheden, hvilket er en stigning på 2 % i forholdt til Der er i 2010 gennemført 8 hold med træning med gennemsnitligt 7,5 deltagere pr. hold. Gruppen af ansatte, der kommer til holdtræning stiger langsomt, og der er ofte tale om de samme ansatte, der bruger de 5 klip på holdtræningen. Der er nu to faste hold i Sundhedsklinikken udelukkende med ansatte i Struer Kommune. Brugertilfredshed: Det opleves generelt at brugerne er meget positive overfor ordningen. Der er stor tilfredshed med fleksibiliteten i ordningen. Flere ansatte benytter sig af forskellige behandlingstilbud. Der er flere ansatte, der kommer med faste mellemrum for at få behandlinger, specielt hvis de har haft en arbejdsskade eller en overbelastningsskade, der har krævet behandling på kort sigt. 12

13 De ansatte giver udtryk for, at 5 klip er for lidt på et år. 3.5 Forbrug af AKON (bedriftssundhedstjenesten) Struer Kommune samarbejder med AKON om løsning af forskellige arbejdsmiljøopgaver 1. Overordnet omhandler opgaverne temaer om ergonomi APV indeklima og støj psykisk arbejdsmiljø herunder vold og voldsforebyggelse rådgiverpåbud. Arbejdstilsynets aktiviteter i Struer Kommunes med efterfølgende rådgiverpåbud, har yderligere gjort det nødvendigt at entrere med rådgivning af autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at løse opgaverne, der er ud over budgetterede opgaver. Dette er svært at forudse, og kan bevirke en overskridelse af time-budgettet. Der har i 2010 endvidere været behov for individuelle samtaleforløb for medarbejdere og ledere i form af supervision i forhold til stress o.a. inden for psykisk arbejdsmiljø, der ikke er omfattet at Struer Kommunes Psykologaftale. I 2010 Indgik Struer Kommune ny Psykologaftale med OK-Leadership om løsning af opgaver om vold, trusler om vold og alvorlige hændelser på arbejdspladsen samt samtaleforløb om stress. Dette har bevirket at AKON-timebudgettet ikke er overskredet i helt så stor grad som de foregående år. Ligeledes kan det i sidste halvår af 2010 aflæses af AKON-timeforbruget på ergonomiopgaver, at Struer Kommune med ansættelse af Trivselskonsulent i 2010 har hjemtage flere ergonomiopgaver, således at heller ikke disse opgaver vil belaste timeforbruget ved AKON fremover. Der er budgetteret med 500 timer. Der er i alt forbrugt 656 timer. AKON havde budgetteret med 994 timer. 1 Bilag 1: Det fremgår af bilag 1, hvilke opgaver, AKON har været involveret i 2010 samt timeforbruget. 13

14 4 Hovedudvalgets indsatsområder 4.1 Afrapportering af indsatsområder De oplistede indsatsområder herunder er nærmere beskrevet i efterfølgende delafsnit. Igangværende indsatser udvikler sig og bliver til nye fremtidige indsatser. Nye indsatser er også affødt af drøftelser i HU. 4.2 Arbejdsmiljøuddannelse Nye ændringer i Lov om arbejdsmiljø medfører ny bekendtgørelse om virksomhedernes arbejdsmiljøorganisation og arbejdsmiljøuddannelse. Se endvidere under afsnit 1. Den ny arbejdsmiljøuddannelse omfatter en tredages obligatorisk grundlæggende arbejdsmiljøuddannelse og efterfølgende tilbud om supplerende uddannelse af 2 dages varighed i det første funktionsår og 1 ½ dages varighed i de efterfølgende funktionsår for alle medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. Der er sket en væsentlig ændring i arbejdsmiljøuddannelsens indhold, idet nogle arbejdsmiljøemner er udtaget og andre er kommet til. Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse ændres derfor fra 37 timer til obligatorisk 3 sammenhængende dage i et grundmodul og derefter 1½ dag pr. år for medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen 2 dage for nye medlemmer. Ligeledes stiller den ændrede bekendtgørelse krav om, at nye ledere og arbejdsmiljørepræsentanter skal have gennemført arbejdsmiljøuddannelsen tre måneder efter valg/udpegning. Dertil kommer nyt krav om, at arbejdsmiljørepræsentanten skal have udarbejdet en årlig kompetenceplan sammen med lederen om, hvilke uddannelseskompetencer der er brug for i arbejdsmiljøgruppen. Struer Kommune afvikler arbejdsmiljøuddannelse i samarbejde med PUF, og det er denne godkendte undervisningsplan, der benyttes. Struer Kommune har egen lokal underviser, således at undervisningen tilrettelægges i høj grad efter lokale forhold, aftaler og arbejdsmiljøindsatser. Aktivitet i 2010: Der har i 2010 været gennemført 2 forløb af den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse med 34 ledere og sikkerhedsrepræsentanter. Der er indledt et samarbejde med Lemvig Kommune om at samle kursister, således at de nye tidskrav til gennemførelse af arbejdsmiljøuddannelsen kan efterleves. 4.3 MEDuddannelse for MEDorganisationen Hovedudvalget besluttede 30. august 2007 målrettet at uddanne hele Struer Kommunes MEDorganisation i MEDuddannelse. I perioden medio 2007 slut 2010 har hele MEDorganisationen gennemført MEDuddannelsens to første moduler. 14

15 Uddannelsen er arrangeret i samarbejde med PUF Parternes uddannelsesfællesskab. PUFunderviser Leif Ebbesen og Struer Kommunes interne underviser og næstformand i HUTove Øgendahl varetager forløbet. MEDuddannelse i Struer Kommune modul - grundmodul modul - samarbejdsmodul modul - udviklingsmodul I 2010 afvikledes 2 hold med i alt 36 gennemførende kursister. I 2011 gennemføres dels eet opfølgningshold, for tidligere deltagere, der ikke gennemførte første uddannelsesmodul, samt eet hold for nye medlemmer i MEDorganisationen. Fremover vurderes behovet at være 1 MEDkursus om året. Kurserne er særligt udviklet til Struer Kommune. 4.4 Arbejdspladsvurderinger Arbejdsmiljøgrupperne udfører, planlægger, gennemfører og opfølger på arbejdspladsvurdering (APV). Der skal udarbejdes en skriftlig APV af sikkerheds- og sundhedsforholdene på arbejdspladsen under hensynstagen til arbejdets art, arbejdsmetoder og arbejdsprocesser, samt arbejdsstedets størrelse og organisering. En APV skal revideres, når der sker ændringer i arbejdet, arbejdsmetoder og processer m.v. og disse ændringer har betydning for sikkerhed og sundhed under arbejdet, dog senest hver 3. år. Sikkerhedsgruppens arbejde med APV skal udmøntes i en konkret handlingsplan. HU besluttede i 2010 at der fremover gennemføres fysisk APV i de ulig år og psykisk APV med fokus på trivsel i de lige år. HU besluttede i oktober 2007 at have fokus på at udarbejde en APV-metode, der er målrettet de enkelte arbejdsområders særlige forhold. Der skal anvendes en fællesmodel for handlingsplansdelen af APV en, så der kan skabes et samlet overblik over hvilke forhold, der kunne kræve en mere overordnet indsats. Der er nu udviklet APVmodeller for: Administrationsområdet, Børnehaveområdet anvender Model fra BUPL, Dagplejen, Rengøring, Skole og SFOområdet. Der er i 2010 udviklet APV for Kostområdet, Hjemmeplejeområdet, Plejeboligområdet, 15

16 Samt Fælleskommunal Psykisk APV med fokus på trivsel. Alle metoder ligger tilgængeligt på KOM IN på arbejdsmiljøportalen. Der skal i 2011 udarbejdes APV for ledere, APV for tekniske serviceledere/medarbejdere. Om Psykisk APV se punkt Forebyggelse af arbejdsulykker Forebyggelse af arbejdsulykker skal ske i dagligdagen. En forudsætning herfor er, at både ledelse og medarbejdere har fokus på arbejdsmiljøforhold, der kan betyde en risiko og medføre en arbejdsulykke. Med fokus på daglig forebyggelse af arbejdsulykker kan unødige risici undgås. Hertil kommer den forebyggende indsats i form af gode tekniske hjælpemidler, gode arbejdsgange og arbejdsteknikker, og en veltilrettelagt organisering af arbejdet. Når en arbejdsskade anmeldes, får arbejdsmiljøgruppen tilsendt en blanket til efterbehandling af arbejdsulykken. Det er lovpligtigt at arbejdsmiljøgruppen kan dokumentere efterbearbejdning af skete arbejdsulykke overfor Arbejdstilsynet og dels er der læring i at drøfte hændelsen, så forholdsregler og forebyggende foranstaltninger kan iværksættes for at undgå fremtidige lignende ulykker. Dette skærper fokus på forebyggelsen i hverdagen. Analyse af arbejdsulykker kan efterfølgende indarbejdes i APV en. Alle arbejdspladser i Struer Kommune kan anvende det elektroniske anmeldesystem EASY til indberetning af arbejdsskader. EASY (Arbejdsskadestyrelsens Elektronisk anmeldelses system.) Der er udarbejdet en manual How to do it EASY, der trin for trin guider anmelderne igennem systemet. Manualen forefindes på KOM IN. Ledere og Arbejdsmiljøgrupperne er blevet instrueret i korrekt udfyldelse af arbejdsskadeanmeldelser i EASY. Det er kun få anmeldelser, der skal efterudfyldes centralt.. Dette viser, at ledere og arbejdsmiljøgrupperne har haft fokus på emnet, og er blevet fortrolige med at anvende systemet. Desværre gælder det samme ikke for tidsfristen for anmeldelser. Mange anmeldelser anmeldes mere end et halvt år efter skadesdatoen. Arbejdsskadeloven foreskriver, at arbejdsskadeanmeldelser skal anmeldes senest ni dage efter skadesdatoen eller snarest derefter. Ligeledes er det nødvendigt for arbejdsmiljøgrupperne i højere grad at kunne informere skadelidte medarbejdere om hvordan man skal forholde sig mht. behandlingsudgifter m.v. Derfor vil daglig arbejdsmiljøleder i efteråret 2010 afvikle halve temadage med gennemgang af arbejdsskadeanmeldelse og efterfølgende sagsbehandling af en arbejdsskade for arbejdsmiljøgrupperne. 16

17 Målet er, at sikre arbejdsskaderne anmeldes rettidigt. 4.6 Trivsel, sundhed og arbejdsmiljø på arbejdspladsen Ved trepartsforhandlingerne i 2007 blev det besluttet, at der mindst hver tredje år skal gennemføres en trivselsmåling på alle offentlige arbejdspladser. Formålet med trivselsmålingen er at sikre gode offentlige arbejdspladser, som kan fastholde og tiltrække medarbejdere. Derudover skal der ifølge Lov om Arbejdsmiljø, udarbejdes APV mindst hvert tredje år på alle arbejdspladser.. I Struer Kommune har Hovedudvalget vedtaget, at der gennemføres APV mindst hvert andet år, og at det praktisk skal gøres således, at Fysisk APV gennemføres i ulige år, og Psykisk APV med fokus på trivsel gennemføres i lige år. Der nedsattes en arbejdsgruppe på tværs af sektorerne, der fik til opgave at udvikle Struer Kommunes egen Psykisk APV med fokus på trivsel: Bremdal Skole, Park og vej Rabalderhuset HR-afdelingen. Inspirationsmaterialet til udarbejdelsen af egen model er bla. to validerede metoder: AMIs tredækker spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø og Region Midtjyllands sundhedsundersøgelse Hvordan har du det? Psykisk APV med fokus på trivsel, består af et elektronisk spørgeskema, som alle ansatte skal udfylde. Skemaet består af godt 40 spørgsmål. Spørgsmålene handler om, hvordan man oplever sin arbejdsplads inden for følgende 8 kategorier: Indflydelse og organisering af arbejdet Samarbejde Krav i arbejdet Motivation og engagement Tilfredshed og udvikling Krænkende adfærd Helbred og velbefindende Sygefravær Svarmuligheder med 5 gradueringsmuligheder og kommentarfelt, til at uddybe sin afkrydsning. Herudover bliver der spurgt til køn, alder og anciennitet. Svarene viser, hvordan medarbejderne oplever deres arbejdsplads. Efter APV-kortlægningen skal leder og medarbejdere udarbejde en handleplan, som fortæller, hvordan arbejdspladsen vil arbejde med de udfordringer, som målingen peger på. Metoden er den samme som ved fysisk APV. Det vil med tiden også være muligt at sammenligne sig med andre arbejdspladser indenfor kommunen og sammenligne sig selv år for år. Psykisk APV med fokus på trivsel gennemføres fra HR-afdelingen. 17

18 Der udarbejdes en rapport på baggrund af arbejdspladsens svar. Afrapporteringen er ikke anonym, men det ikke fremgår af rapporten, hvem der har svaret hvad, men det er muligt på anmodning fra arbejdsmiljøgruppen at få et særligt udtræk af besvarelserne, hvis man har brug for at se, hvem der fx har angivet et væsentligt problem. Dette gøres for at arbejdsmiljøgruppen har en reel mulighed på at samle op på de tilkendegivelser, den enkelte medarbejder måtte komme med, så medarbejderne reelt får mulighed for at uddybe sin besvarelse og får direkte bistand til løsning af problemet. Hovedudvalget har ved flertal besluttet, at vi i Struer Kommune ikke gennemfører APV anonymt Resultatet af Psykisk APV med fokus på trivsel Analyseresultater ter af Psykisk APV med fokus på trivsel i Struer Kommune mune i Besvarelser og bortfald: N = 1588, hvilket svarer til 60 % af samlet mulige antal besvarelser. Mængden af mulige besvarelser kunne have været højere, da antallet af ansatte medarbejdere i Struer Kommune er væsentligt højere. Besvarelsesfrekvensen kan måske forklares med et naturligt bortfald i besvarelser som følge af: Sygdom, orlov og andet fravær Ledere og mellemledere har været i tvivl om, hvorvidt de skulle besvare skemaet eller ej, Enkelte mailadresser ikke har fungeret, Ideen med at lederen blev informeret om, hvem af medarbejderne, der ikke har besvaret skemaet, ikke fungerede i survey exact, og det derfor ikke har været muligt at tage hånd om manglende besvarelser, som det var hensigten. Nogle medarbejdere har ikke villet besvare skemaet. Vurderingskriterier: Værdier over 70 % er meget tilfredsstillende. Her ligges de to øverste svarkategorier sammen. Værdier fra % vurderes som umiddelbart acceptable. Her ligger middelbesvarelserne Værdier fra 0 40 % vurderes som særlige opmærksomheds- og udviklingspunkter, hvor der er behov for umiddelbar intervention. Alle tre kriterier udelukker ikke en indsats. Men indsatsen er forskelligartet: Hhv. at fastholde og udvikle ressourcerne/de gode forhold, vi ønsker at fastholde Og problemområder, der skal interveneres på, for at skabe en positiv forbedring/forandring. Oversigt over resultater: Hovedvægten af besvarelserne har høje scores i undersøgelsen: 18

19 Medarbejderne i Struer Kommune angiver at: arbejdet er meningsfuldt, man er tilfreds med kvaliteten i arbejdet, der er et godt samarbejde med lederen, lederen hjælper med problemløsning, godt samarbejde med kolleger, man ved, hvad der forventes af én, man er motiveret og engageret, man vil anbefale sin arbejdsplads til andre, man tager ansvar og yder en ekstra indsats, arbejdet slider på en i mindre grad, arbejdet påvirker privatlivet i mindre grad, at man ikke er irritabel og anspændt i særlig høj grad, der i det psykiske arbejdsmiljø er få årsager til sygefravær fra arbejdspladsen, man alt i alt er tilfreds. I mellemkategorien angives udsagn som,: Arbejdsopgaver tilrettelægges på hensigtsmæssig måde, Man har indflydelse på arbejdet Man har tilgang til relevante informationer Man påskønnes af kolleger Sammenhæng mellem tid og opgaver angives til at være mindre godt. Få tænker på jobskifte Mulighed for at bruge evner og færdigheder Helbred og dårlig søvn opleves af og til. Følelsesmæssigt udmattet nogle gange. Man har mulighed for at bruge sine evner og færdigheder. Helbred og dårlig søvn opleves i nogen grad. Man er ikke så tit følelsesmæssigt udmattet af sit job. I kategorien med særlige opmærksomhedspunkter og/eller problemer angives, at: Mulighed for efter- og videreuddannelse kunne være bedre. Nogle medarbejdere oplever uønsket sexuel opmærksomhed hovedsageligt fra kolleger, Nogle medarbejdere er udsat for fysisk/psykisk vold eller trusler om vold i høj grad fra klienter/patienter/kunder Nogle medarbejdere føler sig udsat for mobning eller chikane fra kolleger og leder og i mindre grad fra klienter/patienter/kunder Det er her grundlag for fokusområde for HU i de kommende år. Konklusion på samlede besvarelser: Der er høj trivsel og høj job-tilfredshed hos de ansatte i Struer Kommune. Medarbejderne føler sig påskønnet af kolleger og ledelse, og mener at arbejdet er både motiverende og engagerende. Mange medarbejdere vil gerne arbejde i Struer Kommune, og vil gerne anbefale deres arbejdsplads til andre. 19

20 Nogle medarbejde angiver at være udsat for uønsket sexuel opmærksomhed fra kolleger. En gruppe medarbejdere angiver at have været udsat for vold og trusler om vold fra borgere. Ligeledes angiver en gruppe medarbejdere at føle sig udsat for mobning og chikane fra kolleger eller leder, og i mindre grad fra borgere. Resultatet af Psykisk APV med fokus på trivsel viser, at det stadig er vigtige indsatsområder, der fokuseres på. Det er fortsat aktuelt at arbejde med at udvikle det gode arbejdsmiljø, herunder at fokusere på trivsel og sundhed, herunder stresshåndtering og voldsforebyggelse. Et konkret indsatsområde bør være skærpet fokus på: vold og trusler om vold mobning og chikane. Svarmuligheder inddelt i tre hovedgrupper: Meget tilfredsstillende. Højeste score Mellemste score Laveste score Oplevelse af at arbejdet er 92 % 8 % 0 % meningsfuldt: Tilfreds med kvaliteten af 78 % 20 % 2 % det arbejde, du udfører: Godt samarbejde - leder 80 % 15 % 5 % Hjælp til problemløsning af 75 % 17 % 5 % ld Påskønnelse af ld. 70 % 25 % 5 % Godt samarbejde Kolleger 85 % 13 % 2 % Ved du hvad der forventes 84 % af dig? Slider arbejdet fysisk og 22 % 70 % (bedst) 8 % psykisk? Tager arbejdet tid og energi 10 % 70 % (bedst) 20 % fra privatlivet Motiveret og engageret 78 % 22 % Tager du ansvar og ekstra 77 % 21 % indsats Vil du anbefale din arbejdsplads 75 % 17 % 7 % til andre? Alt i Alt tilfreds 78 % 18 % 2 % Irritabel og anspændt 5 % 13 % 72 % (bedst) Syg som følge af psykisk arbejdsmiljø 10 % 8 % 72 % (Bedst) Umiddelbart tilfredsstillende. Højeste score Mellemst score Laveste score Tilrettelæggelse af arbejdsopgaver på hensigtsmæssig måde: 64 % 32 4 % Indflydelse på arbejdet 63 % 30 % 7 % 20

21 Relevante informationer 56 % 33 % 12 % Påskønnelse fra kolleger 68 % 26 % 6 % Oplever forstyrrelser 35 % 62 % (bedst) 3 % Sammenhæng ml tid og 34 % 65 % (ikke godt) 1 % opgaver Tænker du på jobskifte 10 % 18 % 62 % (Bedst) Mulighed for at bruge evner 68 % 27 % 5 % og færdigheder Helbred og dårlig søvn 10 % 68 % 22 % Følelsesmæssigt udmattet 8 % 18 % 64 % (bedst) Særlige opmærksomheds- og udviklingspunkter Højeste score Mellemst score Laveste score Muligheder for efter og 30 % 40 % 30 % videreuddannelse Uønsket seksuel opmærksomhed 6 % Svarende til 87 respondenter. Af disse 87 respondenter angiver hovedparten, at uønsket opmærksomhed kommer fra kolleger. Udsat for fysisk/psykisk 5 % ugentligt og 18 % af vold eller trusler om vold og til svarende til 339 respondenter. Af 339 respondenter angiver de 97 % at vold og trusler kommer fra klienter. Udsat for mobning eller chikane 8 % af og til Svarende til 147 respondenter Af 147 respondenter: 48 % af kolleger, 15 % fra leder, Underordnet 8 % og 29 % kunder, klienter, patienter. 4.7 Indsats mod arbejdsbetinget stress Aktivitet i 2010: Indsatsen blev igangsat af HU i Målet er, at MEDudvalgene skal arbejde med lokale handlingsplaner for stresshåndtering på egne arbejdspladser. I forbindelse med Psykisk APV med fokus på Trivsel i 2010, er stress også et vigtigt emne, der skal spørges ind til. I april 2011 er der afholdt temadag for Arbejdsmiljøorganisationen med fokus på stress og håndtering af dette i hverdagen Indsats mod vold, mobning og chikane på arbejdspladsen Som en del af aftalerne mellem KL og KTO, har kommunerne til opgave at udarbejde retningslinjer om håndtering og forebyggelse af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen. Hovedudvalget skal inden 1. april 2010 aftale retningslinjer for samlet indsats overfor forekomsten af vold, mobning og chikane i tilknytning til arbejdets udførelse. Opgaven er sat på dagsordenen i PPU i forsommeren 2011, hvor der vil blive udarbejdet centrale retningslinjer. 21

22 4.8 Arbejdsmiljødatabasen Arbejdsmiljødatabasen på KOM IN er blevet udbygget væsentligt i Dels i forbindelse med opstart af KOM IN er databasen blevet revideret på nogle af emnerne. Dels i forbindelse med gennemførelse af Psykisk APV med fokus på trivsel er arbejdsmiljødatabasen i høj grad blevet anvendt som informationskanalen til arbejdsmiljøorganisationen. Arbejdsmiljøorganisationen er flittig til at bidrage med gode eksempler, der kan være andre til god inspiration. Databasen findes på: KOMIN/ansatte a-z/arbejdsmiljøogmed/arbejdsmiljø. Herefter er arbejdsmiljø inddelt i undermapper efter emne. 4.9 Indsats til forebyggelse af sygefravær I 2009 valgte HU endnu et indsatsområde: Sygefravær. Hvert år oplever medarbejdere i Struer Kommune i forbindelse med deres arbejde, at være udsat for en arbejdsskade med efterfølgende sygefravær. Ca. halvdelen af disse arbejdsskader relaterer sig til pleje- og omsorgsområdet, og er som oftest relateret til opgaver med forflytninger af borgere e.l. Ligeledes har Struer Kommune et sygefravær blandt personalet svarende til 120 fraværende medarbejdere pr. dag året rundt. Sygefraværet skyldes dels fravær i forbindelse med arbejdsskader og arbejdsbetinget nedslidning og anden type uspecifik sygefravær. Struer Kommune har en abonnementsaftale med AKON (tidl. bedriftssundhedstjeneste) på 500 timer/år. Der er meget svingende kvalitet på leverancen og en del af abonnementet bruges til administration mv. af aftalen, således at timerne ikke er effektiv tid. HR-afdelingen har udarbejdet et forslag om ansættelse af Trivselskonsulent til tidlig indsat forhold til sygefravær, graviditetssygefravær og generel mis-trivsel hos den enkelte medarbejder, der kan medføre sygefravær på sigt. o dels at iværksætte målrettede indsatser i forhold til sygefravær, arbejdsskader og arbejdsrelateret nedslidning, o dels hurtig indgriben før medarbejdere bliver sygemeldte, o dels igangsætte sundhedsfremmende indsatser for at højne trivsel på arbejdspladserne, o dels en omkonvertering af BSTtimer med det formål at få en effektiv udnyttelse at midlerne. Første august 2010 tiltrådte trivsels- og arbejdsmiljøkonsulent Gitte Pagter Hougaard. Funktion og opgaver: Trivsels- og arbejdsmiljøkonsulentens opgaver er bl.a. at varetage forebyggende og sundhedsfremmende indsatser indenfor trivsel, sundhedsfremme og forebyggelse og arbejdsmiljø 22

23 Finansiering hentes via arbejdsskadekontoen, idet aflønning erstatter tilkøbstimer hos AKON. Arbejds- og ansvarsområder: Ressourceperson og sparringspartner inden for velfærd og arbejdsmiljø Arbejde med udvikling af arbejdstrivsel, forebyggelse og begrænsning af sygefravær Forebygge arbejdsskader ved en aktiv intensiveret forebyggende og sundhedsfremmende indsats generelt Koordinator i forhold til forflytningsområdet, herunder kontaktperson for ledere og forflytningsvejledere vedr. vejledning og rådgivning Rådgive og vejlede ledere i medarbejderes hurtige tilbagevenden på arbejdspladsen efter for eksempel sygdom eller arbejdsskader. Rådgivning og vejledning til ledere og/eller medarbejdere, hvis medarbejdere er sygdomstruet eller i risiko for sygefravær som følge af sygdom eller andre forhold på arbejdspladsen, og derved med tidlig indsats fastholde medarbejdere i arbejde. At kortlægge arbejdsevne hos den enkelte og kortlægge muligheder på arbejdspladsen for tilrettelæggelse af arbejdet, så en sygdomstruet medarbejder fastholdes på arbejdspladsen. Alle ergonomiopgaver, herunder uddannelsesforløb med forflytningsvejleder, daglig ergonomivejledning af rengøringspersonale, kontorpersonale, plejeomsorgspersonale. Områder hvor Struer Kommune typisk har mange arbejdsskader. Specialerådgivning i enkeltsager om arbejdsmiljøforhold i relation til arbejdspladsindretning i forhold til brug af hjælpemidler m.v. ved særligt vanskelige forflytningsopgaver, opmåling til skærmbrilleopgave. Rådgivning og vejledning om arbejdstilrettelæggelse og fastholdelse af gravide i job under graviditet. Årlig tilbagevendende opgave med lovpligtig instruktion af nyansatte og vikarer i hjemmeplejen/ældreområdet. Arbejde med udvikling af opgaver i relation til trivselsundersøgelsen- Arbejde sundhedsfremmende og forebyggende og medvirke til implementering af sundhedsfremmende tiltag. Coach samtaler med skadelidte med stress eller andre arbejdsmiljørelaterede pro- 23

24 blemer, Rådgivning og vejledning om gennemførelse af APV etc Fra SIO til AMO Se under kapitel 1.0 Ny arbejdsmiljølovgivning Delvis ekstern finansiering af autoriseret arbejdsmiljø rådgivning 50 % refusion af udgiften til brug af ekstern arbejdsmiljørådgiver: Struer Kommune fik i 2009 og 2010 tilsagn om 50 % refusion af udgiften til ekstern arbejdsmiljørådgiver i forbindelse med konkrete projekter. Der er søgt til følgende projekter: Kursus i maskinsikkerhed i sløjdlokaler og værksteder for personale uden faguddannelse. Kurset er målrettet pædagoger i SFO m.fl., der færdes i værkstedslokaler på skolerne og anvender håndværktøj. Kurset har fokus på sikkerhed for sig selv og andre (herunder børn). Kurset var tilbudt alle skoler, SFO er, værkstederne samt Struer Værkstedet og blev afviklet i efteråret Kurset blev tilbudt alle skoler og SFO er, og ca. halvdelen valgte at modtage tilbuddet. Kursus i kontorergonomi og god indretning af IT-arbejdspladser. Kurset var målrettet arbejdsmiljørepræsentanter i hele Struer Kommune 24

25 4.12 Forslag til indsatsområder for perioden : Et bredt flertal i Folketinget har vedtaget en ny strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har i marts 2011 indgået en aftale om en strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til Strategien indeholder en række mål og prioriteringer for arbejdsmiljøindsatsen, som understøttes af 19 konkrete initiativer. Mål for de tre væsentligste arbejdsmiljøproblemer I den nye strategi er der fastsat mål for de tre væsentligste arbejdsmiljøproblemer på arbejdsmarkedet. I 2020 skal der være: 25 pct. færre alvorlige arbejdsulykker 20 pct. færre psykisk overbelastede 20 pct. færre med overbelastninger af muskel og skelet fx af ryggen. Strategien indeholder 19 initiativer, hvoraf de mest væsentlige for Struer Kommune er medtaget her: 1. Fokus på det psykiske arbejdsmiljø Aftaleparterne er enige om, at der er mange udfordringer inden for det psykiske arbejdsmiljø. Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder og for den enkelte, som rammes. Psykisk nedslidning skal forebygges, fordi den har menneskelige omkostninger. Men derudover kan det også rent økonomisk betale sig for virksomhederne at have et godt psykisk arbejdsmiljø det kan give øget produktivitet, øget effektivitet og nedsættelse af sygefraværet blandt det ansatte. 2. Dialog om sundhedsfremme Dialogen og vejledningen drejer sig om, hvordan virksomhederne på frivillig basis kan skabe de bedst mulige rammer for, at medarbejderne kan træffe sunde valg, og hvordan sundhedsfremme og arbejdsmiljø kan spille sammen, fx for at forebygge muskel- og skelet besvær. 3. Fokus på (ny)ansatte Fremover skal der større fokus på arbejdsgiverens forpligtelse til at sørge for at oplære og instruere nyansatte uanset alder. Der sættes fokus på, at arbejdsgiveren fører tilsyn med, at nyansatte udfører arbejdet forsvarligt. Arbejdspladsen er et vigtigt forum for sundhed og forebyggelse af sygdom. Arbejdslivet kan påvirke de ansattes sundhed i form af, at arbejdsmiljøet kan indeholde risikofaktorer, der direkte har indflydelse på sikkerhed og sundhed. Struer Kommunes fokus på arbejdsmiljø har dels ligget inden for disse indsatsområder, dels fokus på uddannelse af aktørerne i organisationen. 25

26 I tråd med regeringens mål for arbejdsmiljøindsatsen 2020, udpeger HU følgende arbejdsmiljøindsatser for de følgende år: : Fremtidige indsatser: Ser vi på de allerede vedtagne indsatsområder i 2010 tegner resultaterne af Psykisk APV med fokus på trivsel på, at være i overensstemmelse med de allerede udpegede indsatsområder indenfor psykisk arbejdsmiljø: Fokus på det psykiske arbejdsmiljø: Trivsel og sundhed på arbejdspladsen. Indsats mod arbejdsbetinget stress. Indsats mod vold, trusler om vold, mobning og chikane på arbejdspladsen. Indsats til forebyggelse af sygefravær. Dialog og sundhedsfremme på arbejdspladsen: Arbejdsmiljøorganisationen indgår i arbejdet med udarbejdelsen af en Sundhedspolitik for Struer Kommune med visioner og mål for sundhedsfremmende arbejdspladser. Arbejdsmiljøpolitikken revideres og omdøbes fra sundhedspolitikken til arbejdsmiljøpolitik for Struer Kommune. Fokus på (ny)ansatte Mest fysisk arbejdsmiljø Fortsat fokus på forebyggelse af arbejdsulykker og arbejdsrelateret nedslidning fysisk og psykisk. Arbejdsteknik og forflytninger instruktion af personale. Kampagne om stikskader. Det anbefales derfor, i forbindelse med vedtagelse af nye arbejdsmiljøindsatser i forbindelse med arbejdsmiljøredegørelsen 2011, at der sættes øget fokus på disse områder. 26

27 5 Indrapportering fra sektorudvalgene Hovedudvalget vedtog den at de enkelte sektorudvalg skal indrapportere årets arbejdsmiljøindsatser til arbejdsmiljøredegørelsen. Sektorudvalgene indhenter bidrag fra de enkelte sikkerhedsgrupper eller personalemøde med MEDstatus. De enkelte sikkerhedsgrupper skal rapportere: Hvordan der arbejdes med hovedudvalgets udvalgte indsatsområder Formål, evaluering og tidsperiode med indsatserne Kort status af eget arbejdsmiljøarbejde Beskrivelse af den gode historie/et arbejdsmiljøtiltag på egen arbejdsplads. Enkelte Medudvalg har ikke indsendt indlæg trods flere opfordringer 5.1 Sektorudvalget for Administrationen - indsatsområder Arbejdsmiljøaktiviteter i Rådhuskantinen. Har ikke indsendt indlæg. Arbejdsmiljøaktiviteter i HR-afdelingen AML AMR Steen Würtz Lone Jensen Udvalgte indsatsområder for arbejdsmiljøet i 2010 i HR-afdelingen Efter HR-afdelingens flytning til Struer i november 2009, har der fra starten af 2010 og især frem til juni været fokus på udarbejdelse af fysisk APV. Handleplanen har fokus på reduktion af træk og støj, især i forbindelse med storrumskontoret. Derudover har afdelingen skiftet halvdelen af kontorstolene ud og der er generelt blevet arbejdet med ergonomi omkring den enkelte arbejdsplads. AMR er i 2010 blevet uddannet som kontorergonomivejleder og hun gennemførte arbejdsmiljøuddannelsen. Der er udfærdiget brand- og evakueringsplan for HR-afdelingen. Desuden er der bla. aftalt adfærdsregler i storrummet med henblik på støjreduktion. HR-afdelingen har været pilot-afdeling ifm. Trivselsundersøgelsen/psykisk arbejdsmiljø inden sommerferien Der arbejdes fortsat med at udarbejde en handleplan på området. Supplerende har afdelingen med tilskud fra KTO midler i 2010 gennemført et forløb med en ekstern konsulent med fokus på personlig planlægning og værktøjer til at reducere stressfaktorer. Lige nu: Indsatsen mht. arbejdsmiljøet har fokus på at få beskrevet den enkeltes ansvar- og kompetencefordeling, et behov der tydeligt fremgår af Trivselsundersøgelsen og den kendsgerning, at 2 erfarne personalekonsulenter forlader/har forladt afdelingen. 27

28 Fremtidig indsats: Efter det første års erfaringer har vi i januar 2011 haft kontakt til en ekstern miljøtekniker, der har givet yderligere inspiration til den fremtidige indretning af kontormiljøet. En ny indretning af HRafdelingen gennemføres, når en revideret ansvars- og opgavefordeling er på plads medio 2011, hvorefter en ny APV-fysisk gennemføres primo Handleplanen på baggrund af trivselsundersøgelsen/psykisk APV gennemføres. Arbejdsmiljøaktiviteter i Borgerservice: AML Per F. Søegaard AMR Birgit Brændgaard Udvalgte indsatsområde for arbejdsmiljøet i 2010 i Borgerservice: Der har været afholdt arbejdsmiljømøder, hvor der har været gennemgået relevante emner for afdelingen. Der er fortsat socialfaglige møder hver onsdag. Møderne er med til at styrke det sociale sammenhold, og sikrer også, at vi jævnligt får drøftet ensretning af arbejdsprocedurer samt arbejdet generelt. Det skaber tryghed og sikkerhed i udførelse af opgaver. Borgerservice er flyttede i oktober 2009 i nye lokaler i Smedegade (Infocentret) Der har løbende gennem 2010 været behov for oplysning eller forbedring af arbejdsmiljøforholdene, efter hver arbejdsplads er blevet gennemgået. Der er fælles arbejdsmiljømøder med Bibliotek og Borgerservice. Der er udfyldt og startet op på gennemgang af trivselsundersøgelsen. Punkter fra APV er færdiggjorte. AMR uddannet Kontorergonomi-vejleder. Udarbejdet Brand- og evakueringsplan. Lige nu: Opfølgning på trivselsundersøgelsen. Fremtidige indsatser: Opfølgning på trivselsundersøgelsen Opfølgning på kulde- trækgener i Infocentret Udarbejdet krise- og beredskabsplan. Arbejdsmiljøaktiviteter i Sekretariatet: AML Sara Bilenberg AMR Birgitte Haarhøj Berg Udvalgte indsatsområde for arbejdsmiljøet i 2010 i Sekretariatet: 28

29 Vi har brugt megen energi og kræfter på at få en ombygning af sekretariatet i stand. Vi var klar med tegninger og stod lige for at skulle til at indhente tilbud, da projektet, efter henstilling fra politikerne, blev henlagt. Vi skal ansøge igen til det kommende budgetseminar og vi håber på at komme i gang ultimo Ombygningen skal udføres for sekretariatets egne opsparrede midler. I foråret 2010 er der udarbejdet fysisk APV Der er udfærdiget brand- og evakueringsplan for Sekretariatet AMR er uddannet Kontorergonomivejleder Alle i afdelingen har fået trådløse mus og andre nødvendige hjælpemidler, da vi er opmærksomme på, at alle skal sidde godt bag skærmen. Lige nu: Vi har ansøgt om KTO midler for afholdelse af et 3 timers førstehjælpskursus for hele afdelingen. Pengene er bevilliget og kurset afholdes i foråret Vi har ligeledes søgt om KTO midler til et kursus omkring medindflydelse på egne arbejdsopgaver. Vi har desværre fået afslag. Trivselsundersøgelse Fremtidige indsatser: Gennemgang af trivselsundersøgelse Arbejdsmiljøaktiviteter i Økonomiafdelingen: AML Britta Rasmussen AMR Susanne Skydsgaard Personalemøde med MEDstatus alle i afdelingen deltager Udvalgte indsatsområde for arbejdsmiljøet i 2010 i Økonomiafdelingen: APV udfyldt af alle medarbejdere. Sammenfatning af APV dannet grundlag for evt. udbedringer. Ansvarlig Britta RAsmussen og Susanne Skydsgaard. Udarbejdet Brand- og evakueringsplan. Susanne Skydsgaard. Besvaret trivselsundersøgelse Lige nu: Opfølgning på trivselsundersøgelsen. Fremtidige indsatser: Opfølgning på trivselsundersøgelsen 29

Arbejdsmiljøberetning 2014 for Faxe Kommune

Arbejdsmiljøberetning 2014 for Faxe Kommune 1 Arbejdsmiljøberetning 2014 for Faxe Kommune Indhold Indledning side 3 Arbejdsmiljølederens arbejdsmiljøberetning, side 4 10 Krisehjælp og psykologisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet side

Læs mere

Forord. Personalepolitisk Redegørelse 2012

Forord. Personalepolitisk Redegørelse 2012 1 Forord Første udgave af Favrskov Kommunes personalepolitiske redegørelse blev til i 2011. Her blev der gjort status på de første fem års MED- og arbejdsmiljøindsats. Nu foreligger anden udgave af Favrskov

Læs mere

Årsrapport Kontoret for Risikostyring og Arbejdsmiljø. April 2010

Årsrapport Kontoret for Risikostyring og Arbejdsmiljø. April 2010 Årsrapport Kontoret for Risikostyring og Arbejdsmiljø April 2010 Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Beretning 3 Kontorets opgaver og funktioner 3 Lov og aftalegrundlag for opgaverne 3 Hjemmeside 3

Læs mere

Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11

Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11 Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11 Udarbejdet af Arbejdsmiljø & HR på vegne af HovedMED. Godkendt af HovedMED 7. juni 2012. Indholdsfortegnelse Indledning 3 Arbejdsmiljø- og personalepolitisk

Læs mere

Arbejdsmiljørapport 2012

Arbejdsmiljørapport 2012 Arbejdsmiljørapport 2012 LØN OG PERSONALE HR-UDVIKLING 2 Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 3 1. Generelle forhold... 4 Bornholms Regionskommunes MED-organisation... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Seminar

Læs mere

Enzymer til arbejdsmiljøet. - et projekt om kommunernes brug af BST. Februar 2003. Jens Voxtrup Petersen og Inger-Marie Wiegman CASA

Enzymer til arbejdsmiljøet. - et projekt om kommunernes brug af BST. Februar 2003. Jens Voxtrup Petersen og Inger-Marie Wiegman CASA Enzymer til arbejdsmiljøet - et projekt om kommunernes brug af BST Februar 2003 Jens Voxtrup Petersen og Inger-Marie Wiegman CASA CASA Enzymer til arbejdsmiljøet - et projekt om kommunernes brug af BST

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Arbejdsmiljøaftalen for Servicecentret, Afløserkontoret/Vikar Region Midt Aarhus Universitetshospital 2012-2014

Arbejdsmiljøaftalen for Servicecentret, Afløserkontoret/Vikar Region Midt Aarhus Universitetshospital 2012-2014 Arbejdsmiljøaftalen for Servicecentret, Afløserkontoret/Vikar Region Midt Aarhus Universitetshospital 2012-2014 Godkendt af LMU 12. septemberl 2013 Aarhus Universitetshospitals skal tilhøre eliten af universitetshospitaler.

Læs mere

Undgå ulykker. Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren

Undgå ulykker. Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren Undgå ulykker Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren Indhold Forord 3 Arbejdsulykker skal forebygges 4 En målrettet indsats Ansvar og kultur Hvad

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008

POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008 POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008 Arbejdsmiljøberetning pr. 1. januar 2009 Indhold 1 RIGSPOLITICHEFENS FORORD... 3 2 Præsentation af politiet... 4 2.1 Arbejdsmiljøpolitikken...4 2.2 Personaleforbrug...4 2.3

Læs mere

rbejdsmiljøredegørelse

rbejdsmiljøredegørelse Arbejdsmiljøarbejdet i region sjællands enheder Region Sjællands rbejdsmiljøredegørelse 2011-12 Det gode arbejde Status på indsatsområderne Sådan gør vi Kompetenceudvikling Region Sjælland i tal Region

Læs mere

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet Referat HovedMED Mødedato 4. juni 2014 kl. 09:00 Mødelokale Slagelse Rådhus, mødelokale 225/227 Deltagere Afbud Ole Kristensen, Vini Lindhardt, Anne Velling, Lone Irene Petersen, Maj-Britt Høybye Hansen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsens forord... 3

Indholdsfortegnelse. Ledelsens forord... 3 Arbejdsmiljøregnskab 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsens forord... 3 Sammenfatning Arbejdsmiljøets tilstand... 4 Hvor lægger vi arbejdsmiljøindsatsen i 2008-09... 5 Trivsel og stress... 5 Vold og trusler...

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

MED-aftale. Januar 2013

MED-aftale. Januar 2013 D i r e k tionssekretariatet MED-aftale Januar 2013 1. Forord... 2 2. Aftalens juridiske grundlag... 3 3. Aftalens område... 3 4. Form og struktur... 3 4.1 Repræsentation og valg... 4 4.2 Hovedudvalgets

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Årsrapport Arbejdsmiljø 2013. Stevns Kommune

Årsrapport Arbejdsmiljø 2013. Stevns Kommune Årsrapport Arbejdsmiljø 2013 Stevns Kommune Godkendt i Hoved MED 12. august 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøorganisationen i Stevns Kommune 3 Møder i MED organisationen 4 Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

Læs mere

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen F O A F A G O G A R B E J D E Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Hvorfor

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

BILAG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE:

BILAG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: BILAG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Amager Hospital... 2 Bispebjerg Hospital... 10 Bornholms Hospital... 20 Frederiksberg Hospital... 26 Frederikssund Hospital... 36 Gentofte Hospital... 42 Glostrup Hospital...

Læs mere

Vejledning til aftalen om trivsel og sundhed på arbejdspladserne

Vejledning til aftalen om trivsel og sundhed på arbejdspladserne Vejledning til aftalen om trivsel og sundhed på arbejdspl adserne Vejledning til aftalen om trivsel og sundhed på arbejdspladserne ejledning il aftalen Redaktionsgruppe: Kira Lindeskov, KL Lone Trudsø,

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljørepræsentanter 2013-2014. Lolland-Falsters Lærerforening

Håndbog for arbejdsmiljørepræsentanter 2013-2014. Lolland-Falsters Lærerforening Håndbog for arbejdsmiljørepræsentanter 2013-2014 Lolland-Falsters Lærerforening 1 Indhold: Forside Indhold 2 Velkommen 3 Valg og uddannelse 4 Hvem er jeg arbejdsmiljørepræsentant for 5 Hvordan er arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

MED-aftale 2015. Ansvar Dialog Udvikling

MED-aftale 2015. Ansvar Dialog Udvikling MED-aftale 2015 Ansvar Dialog Udvikling Indhold Kapitel 1: MED-aftalens område, formål m.v...5 1 MED-aftalens område...5 2 Formål...5 3 Lokale aftalemuligheder...6 4 Form og struktur...6 5 Kompetence...12

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

Forord... 2. Indledning... 3. 1 Område... 3. 2 Formål... 3. 3 Lokale aftalemuligheder... 4. 4 Form og struktur... 5. 5 Kompetence...

Forord... 2. Indledning... 3. 1 Område... 3. 2 Formål... 3. 3 Lokale aftalemuligheder... 4. 4 Form og struktur... 5. 5 Kompetence... MED-aftale Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Lokale aftalemuligheder... 4 4 Form og struktur... 5 5 Kompetence... 10 6 Medindflydelse og medbestemmelse... 11 7 Information

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde

Læs mere

Budget- og økonomistyring på det regionale sundhedsområde

Budget- og økonomistyring på det regionale sundhedsområde Inspirationskatalog til MED-udvalgene Budget- og økonomistyring på det regionale sundhedsområde Her kan du læse om økonomistyring og budgetlægning i en region. Du kan blandt andet læse, hvordan budgettet

Læs mere

HR Redegørelsen 2013

HR Redegørelsen 2013 Indhold Indledning... 3 Kommunens personale... 4 Udviklingen i antallet af ansatte... 4 Bosætning og pendling... 5 Personaleomsætning... 5 Opsigelser... 6 Aldersfordeling... 6 som attraktiv arbejdsplads...

Læs mere