Center for Personale- og Økonomiservice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Personale- og Økonomiservice"

Transkript

1 12. Center for Personale- og Økonomiservice (CPØS)

2

3 12. (CPØS) Præsentation af centeret Hovedfunktionerne: Løn- og personaleadministration Forhandling og lønbudgettering HR- og arbejdsmiljø Budgetudarbejdelse, økonomistyring og budgetopfølgning Intern revision og support Regnskabsudarbejdelse Indkøb. CPØS servicerer centerets kernebrugere, der defineres som: Kommunalbestyrelsen Ledelsesniveauet i Egedal Kommune: Direktion, centerledelser, og øvrige ledere med personale/ramme ansvar Alle medarbejdere i Egedal Kommune Samarbejdspartnere, f.eks. revisionen og forhandlingsberettigede organisationer, herunder lokale tillidsrepræsentanter. Centerets opgave er at servicere i bredden og i dybden på alle ledelsesmæssige områder og dermed understøtte det organisatoriske grundlag for decentral ledelse central styring. Centeret ledes af to centerchefer med delt ledelse. Hertil kommer 2 ledere, samt koordinatorer og medarbejdere fordelt i forskellige teams. Centerets driftsbudget Tabel 1 viser bevilling fordelt på løn og øvrig drift. Tabel 1 budget fordelt på Løn og Øvrig drift Beløb i kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag Økonomiudvalget Løn Øvrig drift Centerets bevilling i alt ) Korrigeret budget 2012 er omregnet til 2013-pris, så tallene er sammenlignelige i hele perioden 2) Korrigeret budget 2012 pr. 20. juni 2012 Centerets bevilling i 2013 er på i alt 122,3 mio. kr., jf. tabel 1. Heraf anvendes 44,5 mio. kr. på løn inkl. løn til elever, seniorjob og lønpuljer. Centerets lønbudget indeholder en del lønpuljer, blandt andet udgifter til særlige overenskomstmæssige puljer, der ikke kan fordeles ved budgettets vedtagelse. Budgettet overføres til de respektive centre, når lønaftaler m.m. er indgået. På øvrig drift er afsat 77,9 mio. kr., som skal dække Kommunens udgifter til SOLTprojektet, tværgående uddannelsespuljer, tjenestemandspension, arbejdsskadeforsikring m.m. Udviklingen på løn fra 2012 til 2013 skyldes øgede udgifter til seniorjobs på 2 mio. kr., og der er udmøntet 4,3 mio. kr. fra barselspuljen. På øvrige drift er der udsving på en del områder som er beskrevet nedenfor. 1

4 Aktivitetsbaseret budget og perspektiver De stigende krav til kommunernes effektivitet og økonomistyring øger behovet for en velfungerende økonomi- og personalefunktion, der kan understøtte alle Kommunens ledere og medarbejdere. Fokus for CPØS vil i 2013 og 2014 være, at implementere og udnytte de nye værktøjer, som indføres fra årsskiftet. Det nye integrerede økonomi- og personalesystem skal indarbejdes i de daglige arbejdsgange og samarbejdsrelationer mellem CPØS og alle de mange decentrale brugere. Opgaven bliver at sikre og understøtte smidige og effektive arbejdsgange, decentralt som centralt, for herigennem at styrke økonomistyringen og ledelsestilsynet, samt frigøre ressourcer til nye fokusområder. Hertil kommer, at CPØS samtidig er i gang med at implementere ledelsesinformation, i samarbejde med flere fagcentre, der også skal forankres både decentralt som centralt. Endelig forventes det fælles kommunale ledelsesinformationsværktøj (FLIS) at blive færdigudviklet, hvilket skal samtænkes i en samlet ledelsesinformations-strategi, når de endelige muligheder kendes. På det mellemlange sigt forbereder Kommunen sig på, at mulighederne for at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere vil blive skærpet i de kommende år. Kommunen arbejder derfor med en flerstrenget strategi, hvor den både uddanner flere elever samt arbejder med kompetenceudvikling for både at øge effektiviteten og skabe mere attraktive arbejdspladser. Budgettet for CPØS består af udgifter til medarbejderne, ordninger der administreres for den samlede organisation samt Kommunens "sælg og lej tilbage" projekt (SOLT). Tabel 2 Budget fordelt på rammer 1) Beløb i kr. 2) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 3) forslag forslag forslag forslag Økonomiudvalget Egen ramme i alt Uden for rammen i alt Fælles ramme Centerets bevilling i alt ) I kapitel 2 findes en generel beskrivelse af, hvordan budgettet er opbygget i rammer 2) Korrigeret budget 2012 er omregnet til 2013-pris, så tallene er sammenlignelige i hele perioden 3) Korrigeret budget 2012 pr. 20. juni 2012 Personale og økonomiservices egen ramme Egen ramme udgør i ,8 mio. kr. og beskrives i nedenstående. Løn m.m. Til at varetage centerets opgaver er der afsat et lønbudget på 25,7 mio. kr. Lønsummen er reduceret med godt 0,3 mio. kr. fra Reduktionen, vil i lighed med reduktionerne de foregående år, ske ved brug af færre personaleressourcer, som følge af effektiviseringer af sagsgange samt via udnyttelse af teknologiske muligheder. Øvrige personale udgifter Der er i alt afsat 0,7 mio. kr. til øvrige personaleudgifter m.m., der bl.a. indeholder udgifter som uddannelse, annoncer, abonnementer og statistik. Revision og advokatbistand Budgettet til revision udgør fra 2013 knap 0,6 mio. kr., og skal primært anvendes til de i kontrakten fastsatte opgaver. Til advokatbistand i forbindelse med udbud m.m. er afsat 0,2 mio. kr. 2

5 Indkøbsfunktionen Der er afsat en pulje vedrørende indkøb/kontrakter, som er budgetteret med -0,5 mio. kr. i 2012 og med -1 mio. kr. i overslagsårene. Besparelsen finansieres primært gennem udbud af kørsel. Indkøbsfunktionen realiserer de udbud, der er optaget i udbudsplanen. Bl.a. skal udbuddene indenfor Materielgårdens område forberedes. Gebyrer Gebyrer er hovedsagligt PBS gebyrer. Der er i alt afsat 0,7 mio. kr. svarende til tidligere årsforbrug. Der har i de sidste år været flere borgere, der betaler via PBS og dermed stigende udgifter til PBS-gebyrer. Personale og økonomiservices - udenfor rammen Udenfor rammen udgør i ,5 mio. kr. og beskrives i nedenstående. SOLT-aftalerne Tabel 2.1 budget SOLT aftalerne Beløb i kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag Kapitalforvalterhonorar SOLT-aftaler, leasingafgifter, fordelt på følgende områder: Sandbjergkompleks Skoler Stenløse Rådhus I alt ) Korrigeret budget 2012 er omregnet til 2013-pris, så tallene er sammenlignelige i hele perioden 2) Korrigeret budget 2012 pr. 20. juni 2012 Ølstykke Kommune og Stenløse Kommune indgik i 2000 hver et Sælg og leje tilbage (SOLT) arrangement omkring kommunernes skoler, Sandbjerg Komplekset i Stenløse og Stenløse Rådhus. Der er leasingarrangementer for i alt ca. 1 mia. kr. Leasingafgiften er fra 2012 budgetteret til 50,7 mio. kr. Der er budgetteret med henblik på imødegåelse af eventuelle renteudsving blandt andet med baggrund i uroen på det finansielle marked og overholdelse af den økonomiske politik. Budget 2012 bliver i forbindelse med budgetopfølgningen ultimo juni 2012 nedjusteret og Budget vil blive vurderet inden budgetvedtagelsen i oktober Den samlede økonomi vedr. SOLT-projekterne er beskrevet i et selvstændigt afsnit under de Generelle bemærkninger. Øvrige indtægter Indtægten vedr. administrationsbidrag fra forsyningsområdet dækker forsyningsområdernes andel af Kommunens almindelige administrationsudgifter. Der er indregnet administrationsbidrag fra affaldssektoren og Lokal Kraft Varmeværk (LKV), indtægterne udgør omkring 3,1 mio. kr. Herudover er der administrationsbidrag vedr. skorstensfejer og renholdelse af Egedal Center samt skadedyr m.m. på i alt 0,2 mio. kr. 3

6 Personale og økonomiservices fælles ramme med overførsel Fællesrammen udgør i ,1 mio. kr. og beskrives i nedenstående. Seniorjob Til seniorjob er afsat 1,5 i 2012 og 2,8 mio. kr. fra Seniorjobordningen indebærer, at Kommunen er pligtig til at ansætte borgere i alderen år, som er berettiget til efterløn, og som ansøger om seniorjobbet inden de falder for dagpenge-retten. Seniorjobindehaveren skal have den overenskomstmæssige løn indenfor ansøgerens faglige område, Kommunen kompenseres delvist med et tilskud fra staten. Der er i 2012 budgetteret med i alt 6 personer i seniorjob, svarende til netto 1.5 mio. kr. Beregningerne af budgettet blev udarbejdet efter et skønnet vurdering, da det er ukendt hvilke ansøgere der kommer, og lønniveauet for dem. På nuværende tidspunkt er der ansat 3 medarbejdere i seniorjobs, en 4. er på vej, og der forventes flere i efteråret. Jobcentret har meddelt, at pr vil der være 8 borgere der er berettiget til seniorjobs, såfremt det ikke lykkes at skaffe dem job forinden, og i løbet af 2013 vil der komme yderligere til. På den baggrund er budgettet blevet øget med yderligere 5 seniorjob, således at kapaciteten i 2013 er på i alt 11 seniorjob. Beregnet ud fra den tidligere gennemsnitsberegning og fratrukket det statslige tilskud svarer dette til et samlet budget på netto 2.8 mio. kr. Elever Der blev ansat fem elever i 2010, fire elever i 2011 og fra 2012 og frem ansættes fem elever. Egedal Kommune skal for at optage den samlede kvotefordeling af elever ansætte 5 kontorelever årligt fra Der er ikke budgetlagt med refusioner i 2013 og fremefter, da disse ikke er kendte på nuværende tidspunkt. Til at dække ovenstående antal elever er afsat 1,7 mio. kr. i 2012, som bliver nedreguleret ved budgetopfølgningen ultimo juni 2012 til 1,3 mio. kr. I 2013 og 2014 er budgettet blevet øget med 0,140 mio. kr. og 0,450 mio. kr., som er finansieret af nedreguleringen i 2012, fra 2013 er indregnet en teknisk korrektion på 0,3 mio. kr. Herefter er der h1,6 mio. kr. i 2013, 1,8 mio. kr. i 2014 og 1,7 mio. kr. fra Tværgående uddannelsesmidler Tabel 2.2 Budget Tværgående uddannelsesmidler Beløb i kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag MED/arbejdsmiljø Lederuddannelse Lederuddannelse II Talentudviklingspulje Alle personalegrupper Arbejdsmiljøudvalg I alt ) Korrigeret budget 2012 er omregnet til 2013-pris, så tallene er sammenlignelige i hele perioden 2) Korrigeret budget 2012 pr. 20. juni 2012 Til tværgående uddannelser er i alt afsat 3,3 mio. kr. i 2012 og 1,3 mio. kr. fra

7 Tværgående uddannelsespulje for MED- og arbejdsmiljørepræsentanter Der er fra 2012 afsat 0,25 mio. kr. til uddannelse og kurser for MED- og arbejdsmiljørepræsentanter. Et af kravene i relation til MED-aftalen er, at alle repræsentanter, både ledere og medarbejdere, skal gennemføre en obligatorisk MED-uddannelse. Herudover er der lovpligtige arbejdsmiljøkurser, som arbejdsmiljørepræsentanterne skal deltage i. Uddannelsesdage for MED-repræsentanter, jf. den lokale Med-aftale, skal afholdes fra denne pulje. Tværgående uddannelsespulje for ledere En del af lederuddannelsespuljen vil blive anvendt på de lederkurser/uddannelser, der er iværksat, da disse kurser tidligere er bevilget. De resterende midler vil dels blive anvendt på interne og eksterne kurser, der udbydes i kursuskataloget, direktions- og chefgruppens seminar, afholdelse af lederfora for alle Kommunens ledere, samt tilskud til ansøgninger til længerevarende uddannelser. Der er i 2012 afsat 1,6 mio. kr. og 0,6 mio. kr. i 2013 og 2014 og 0,7 mio. kr. fra I 2013 og 2014 har direktionen besluttet, at der overføres 0,1 mio. kr. til talentudviklingspuljen. Tværgående lederuddannelsespulje II Ved trepartsaftalen i 2008 blev det aftalt, at alle offentlige ledere skulle have tilbudt en diplomlederuddannelse inden Der er i 2012 afsat 0,5 mio. kr. til diplomlederuddannelse. Ca. 60 ledere er enten påbegyndt, eller har tilkendegivet, at de vil tage uddannelsen. Restbeløbet fra 2012 vil blive overført til Talentudviklingspulje Der er i trepartsmidlerne fra 2010 afsat midler til talentudvikling. Egedal Kommune arbejder i Partnerskabet i Nordsjælland med at udvikle et talentprogram for fremtidige ledertalenter, som er iværksat i 2012 med deltagelse af 5 talenter fra Egedal Kommune. Direktionen har besluttet, at der overføres 0,150 mio. kr. i 2013 og 2014 til talentudviklingspuljen fra henholdsvis lederuddannelsespuljen 0,1 mio. kr. og uddannelsespuljen for alle personalegrupper 0,050 mio. kr. Tværgående uddannelsespulje for alle personalegrupper Uddannelsespuljen er i ,543 mio. kr. samt 0,139 mio. kr. i 2013 og Direktionen har besluttet, at der overføres 0,05 mio. kr. til talentudviklingspuljen i 2013 og Herefter vil uddannelsespuljen fra 2015 udgøre 0,189 mio. kr. Puljen skal medfinansiere længerevarende kurser og uddannelser, der er iværksat, og som fortsætter ind i 2013 og overslagsårene, da disse er bevilget. Herefter vil midlerne blive anvendt til yderligere individuelle medarbejderuddannelser og til fælles kurser, der udbydes i kursuskataloget. Uddannelsesmidlerne kan også blive anvendt til fælles udviklingsarrangementer i Egedal Kommune, gå hjem møder, visioner, værdier, personalepolitikker, kommunikation og andet, der er prioriteret af Direktionen, H-MED og/eller Personaleservice. Dette vil sikre, at der er mulighed for direkte præsentation til et større antal medarbejdere, hvilket kan sikre ensartet og direkte kommunikation og mulighed for dialog på tværs i organisationen. Arbejdsmiljøudvalg Der er afsat 0,17 mio. kr. til blandt andet halvårsmøder og indsatser i forhold til udvalgte fokusområder, der er prioriteret i H-MED. I 2012 er der overført kr. fra 2011 til bl.a. finansiering af IT-programmer til APV og trivselsundersøgelser, som iværksættes i

8 Personaleaktiviteter, sundhedsordninger og krisehjælp Budgettet for personaleaktiviteter, sundhedsordninger og krisehjælp er på knap 1,6 mio. kr. i Personaleaktiviteter Budgettet på kr. skal dække udgifter til blandt andet Logbuy (rabatordning for medarbejdere) og indsatsområder, der på baggrund af Løn- og personalepolitisk redegørelse årligt besluttes i H-MED som indsatsområder. I 2011 blev der indgået en aftale om et forsøgsprojekt om Hurtig diagnose gennem Falck Healthcare, hvor opsamling og evaluering er iværksat. Sundhedsordning for alle ansatte Budgettet er fra 2012 på 0,386 mio. kr., og der er nu alene budgetteret med ansættelse af én fysioterapeut i ordningen. Efter drøftelse og beslutning i Hoved-MED er arbejdsopgaverne i forhold til forebyggelse og sundhedsfremme: Ergonomisk vejledning Instruktion i pausegymnastik Holdtræning, f.eks. stabilitetstræning på bold, stavgang, vejledning i stresshåndtering, skridtmåler konkurrence og rygestopkurser. Seniorsundhedsordning Der er besluttet et 3½ årigt projekt med en seniorsundhedsordning, finansieret af de trepartsmidler som skulle anvendes til seniorpolitiske initiativer som opfølgning af OK 08. Der er ansat en deltids fysioterapeut, som skal varetage seniorsundhedsordningen for de medarbejdere i Kommunen, der er fyldt 55 år. Disse medarbejdere tilbydes særlige tilbud målrettet seniorerne: Særlige holdtræningstilbud Sundhedstjek Særlige foredrag og fyraftensmøder med emner om sundhed, livsstil, træning m.v. Individuelt tilrettelagt løbeprogram Individuel behandling/vejledning. Budgettet er godt 0,4 mio. kr. årligt i 3½ år fra Krisehjælp Egedal Kommune har indgået en aftale med Falck Healthcare. Aftalen sikrer, at ansatte kan henvises til blandt andet psykologhjælp, såfremt de er involveret i voldsomme hændelser under udførelse af arbejdet, eller oplever trivselsproblemer i forbindelse med arbejdet. Herudover giver aftalen mulighed for, at ansatte med misbrugsproblemer får adgang og hjælp af Falcks misbrugskonsulenter. Budgettet er på baggrund af tidligere års forbrug blevet øget med 0,232 mio. kr. svarende til 40 flere sager. Budgettet udgør herefter 0,7 mio. kr. og dækker op til 120 sager om året. Budget 2012 vil blive reguleret i forbindelse med budgetopfølgningen ultimo juni Øvrige personaleudgifter Til øvrige personaleudgifter (blandt andet tjenestekørsel, lægeerklæringer og annoncer) er der afsat godt 1,3 mio. kr. Tjenestekørsel Til administrationens tjenestekørsel er afsat knap 1,1 mio. kr. Godtgørelse for benyttelse af egen bil udbetales efter gældende regler mellem Kommunen, KL og de forhandlingsberettigede organisationer. Budgettet er på baggrund af tidligere års forbrug reduceret med kr. 6

9 Lægeerklæringer Budgettet på kr. dækker udgifter til varighedserklæringer m.m. fra personalet. Der er på baggrund af tidligere års forbrug reduceret med kr. Fællesudgifter annoncer og rekrutteringssystem Til fællesudgifter vedr. annoncer og rekrutteringssystem er afsat 0,241 mio. kr. i 2012 og 0,216 mio. kr. fra Aftalen med bureauet Sylvester Hvid skal sikre, at alle Kommunens stillingsannoncer kommer med samme design og layout i diverse medier, så der sikres en ensartet branding af Egedal Kommune. Der er i 2012 indkøbt et rekrutteringssystem, der har lettet de administrative arbejdsgange for lederne ved en rekruttering. Stillingsannoncer og afholdelse af processen med stillingsopslag for centerchef- og direktørstillinger skal betales af uforbrugte lønmidler fra egen ramme i forbindelse med vakancer. Personaleservice vil stadig være ansvarlig for udarbejdelse af stillingsannoncer i samarbejde med direktører og det/de relevante center/centre. Lønpuljer m.v. Lønpuljer omfatter blandt andet udgifter til særlige overenskomstmæssige puljer, der ikke kan fordeles ved budgettets vedtagelse. Budgettet overføres til de respektive centre, når lønaftaler m.m. er indgået, og der er dermed ikke forbrug på kontiene i regnskabet. Herudover er der tjenestemandspension til pensioneret personale og politikere. Tabel 2.3 Budget Lønpuljer m.v. Beløb i kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag Funktion Barselspulje Seniorpulje TR/MED-kompensation Resultatlønspulje ledelsesniveau AKUT "OK 08" Trepartsinitiativer Funktion Tjenestemandspension netto I alt ) Korrigeret budget 2012 er omregnet til 2013-pris, så tallene er sammenlignelige i hele perioden 2) Korrigeret budget 2012 pr. 20. juni 2012 Til lønpuljer m.v. er i alt afsat 32,6 mio. kr. i 2012, heraf udgør lønpuljer 13,1 mio. kr. Forskellen mellem 2012 og 2013 skyldes hovedsagligt, at der har været en delvis udmøntning af barselspuljen på 4,3 mio. kr. og tjenestemandspensionsområdet i 2012 først bliver nedreguleres med 1 mio. kr. i forbindelse med budgetopfølgningen ultimo juni Barselspuljen Barselspuljen er en aftalemæssigt bestemt pulje. Udgiftsniveauet forventes at udgøre 8,1 mio. kr. årligt. Barselspuljen skal dække den refusion, der gives udover dagpengerefusionen. Der gives i alt refusion for 80 % af lønudgiften (inkl. dagpengerefusionen). Refusionens størrelse udregnes efter den barselsaftale, der indgås imellem lønmodtager og leder senest otte uger efter faktisk fødsel. I "Vejledning vedr. refusioner" er en beskrivelse af refusion i forbindelse med barsel. Seniorpuljen Fra 2012 udgør seniorpuljen 0,170 mio. kr. Der vil, jf. rammeaftalen, blive udmøntet tilskud til seniorordninger i de enkelte enheder. Puljen administreres af personalechefen. 7

10 TR/MED-kompensation Der er afsat 1,2 mio. kr. til dækning af udgifter til honorering af fællestillidsrepræsentanter (FTR) m.fl., arbejdspladskompensation i forbindelse med fællestillidsrepræsentantarbejdet samt IT for FTR. Budgettet er afsat i en pulje, da kompensationen følger FTR-funktionen. Det er ikke alle organisationer, der p.t. har valgt fællestillidsrepræsentant. Personaleservice forhandler vilkårene med de faglige organisationer, administrerer ordningen og fordeler kompensationen til de respektive enheder, der har FTR. Overenskomst 2008 (OK 08) Der er som en del af lønfremskrivningen afsat nedenstående lønpuljer på grund af OK 08. Puljerne vil blive fordelt til relevante lønkonti senere. Resultatlønspulje ledelsesniveau 1 og 2 De aftalte midler til lokale lønforhandlinger for ledelsesniveau 1 og 2 på i alt 0,12 % af den samlede lønsum fra henholdsvis 1. april 2009 og 1. april 2010, blev afsat til en resultatlønspulje til ledelsesniveau 1 og 2 (direktører og centerchefer). I puljen er afsat ca. 0,4 mio. kr., som vil blive fordelt til de respektive lønkonti efter opfyldelse af resultatlønsaftalerne AKUT OK 08 I 2009 blev det aftalt, at der skulle være en ekstraordinær forhøjelse af AKUT-bidraget. Ordningen videreføres i 2012, og der er fra 2012 afsat 0,06 mio. kr. til lokale aktiviteter for tillidsrepræsentanter. Kompetenceudvikling/andet I økonomiaftalen for 2012 er der fortsat midler fra trepartsaftalen i forhold til perioden for kommunale merudgifter knyttet til voksenelevløn, øget dimensionering af social- og sundhedsuddannelser, opkvalificering af ufaglærte og lederuddannelser. Der er afsat 3,1 mio. kr. en pulje under Personaleservice. Der vil ske en omplacering fra puljen til de respektive centre én gang om året. Grunden til at midlerne afsættes i en pulje er, at vi i henhold til aftalen er forpligtet til at sikre, at midlerne bruges til ovennævnte initiativer. Tjenestemandspension inkl. politikere Budgettet til tjenestemandspensioner udgør 20,2 mio. kr. i 2012, dette vil blive nedreguleret med en 1 mio. kr. ved budgetopfølgningen ultimo juni I 2013 er budgettet på 19,5 mio. kr. og stiger med 0,3 mio. kr. om året på baggrund af forventede tilgange jf. nedenstående. Der er indregnet tekniske korrektioner på baggrund af beregningerne til den forventede udvikling på ca. -1,5 mio. kr. om året i Budgettet dækker løbende pensionsudbetaling til tjenestemandspensionister og børnepensionstillæg samt indtægter fra SAMPENSION for disse. Hovedparten af Kommunens tjenestemænd er genforsikret i SAMPENSION. Indtægterne fra SAMPENSION dækker % af pensionsudgiften. På den baggrund er der indlagt en forventet stigning på knap 0,2 mio. kr. årligt i overslagsårene , da der løbende sker pensioneringer. Herudover dækker budgettet også nedennævnte tjenestemandspensionister der ikke er forsikret. Politikere Statstjenestemænd indtil 63½ år Tidligere amtsmedarbejdere Tidligere skattemedarbejdere, hvor Kommunen har pensionsforpligtelsen. Når der sker til- og afgang af disse typer tjenestemandspensionister, vil det påvirke udgifterne en del. Der er budgetteret med en tilgang med 2 tjenestemænd om året, svarende til 0,5 mio. kr. årligt i overslagsårene

11 Forsikringer med overførsel Arbejdsskade og ulykkesforsikring Der er afsat ca. 3,6 mio. kr. årligt til arbejdsskade- og ulykkesforsikring. I 2013 er der yderligere 3 mio. kr., som er overført fra tidligere år. Midlerne skal opspares til brug for finansiering af fremtidige udgifter til arbejdsskader og ulykker. Budgettet for forsikringer er fra 2011 reduceret med 9,3 mio. kr., idet Kommunen fra 1. januar 2011 overgik til selvfinansiering af arbejdsskader og -ulykker. Der er ansat en fuldtidsansat daglig arbejdsmiljøleder, som skal sikre en opprioriteret indsats i forhold til arbejdsmiljøområdet. Der er indgået en administrationsaftale med et forsikringsselskab i forhold til administrationen omkring arbejdsskader og -ulykker, og der er tegnet særskilt arbejdsskade-/katastrofeforsikring, som dækker skader på flere personer samtidig med erstatningssum på over 2,5 mio. kr. Der er også iværksat aktuarberegning, hvis formål er at anslå fremtidige årlige erstatningsudgifter med henblik på at sikre rette årlige henlæggelsesbeløb. Endvidere er der fulgt op på selve anmeldelsesproceduren internt i Kommunen for at minimere udgiften til administrationsselskab. Budgettet skal også dække Kommunens udgifter på ca. 0,6 mio. kr. til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES). Restbeløbet skal bruges til finansiering af udbetalinger vedr. fremtidige erstatninger i forhold til godkendte arbejdsskader og -ulykker. Budgettet fordelt på funktionsniveau Tabel 3 viser bevilling fordelt på Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede funktioner. Tabel 3 budget funktionsopdelt Beløb i kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag Økonomiudvalget Andre faste ejendomme Folkeskoler Seniorjob til personer over 55 år Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Løn og barselspuljer Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer Centerets bevilling i alt ) Korrigeret budget 2012 er omregnet til 2013-pris, så tallene er sammenlignelige i hele perioden 2) Korrigeret budget 2012 pr. 20. juni

12 Politikker og Centerets mål Overordnet mål Der skal især være fokus på følgende overordnede mål indenfor arbejds- og personaleforhold: Egedal Kommune skal udvikle og vedligeholde gode arbejdsforhold herunder et godt arbejdsmiljø, kendetegnet ved gode relationer og dialog indbyrdes mellem politikere, ledere og medarbejdere. Arbejdsmiljøet følges af ledere og arbejdsmiljørepræsentanter og af MED-udvalgene. Egedal Kommune skal udvikle attraktive stillinger med fokus på jobindhold, ansvar samt gode muligheder for udvikling og anvendelse af kompetencer. Udvikling af stillingsindhold, ansvar og anvendelse af kompetencer afklares mellem leder og den ansatte ved årlige MUSsamtaler og følges op i jobprofil og udviklingsplaner. Egedal Kommune skal tilbyde en konkurrencedygtig løn. Resultat- og effektmål Generelt for de overordnede mål gælder: Medarbejdertilfredsheden i forhold til Egedal Kommunes arbejds- og personaleforhold undersøges, vurderes og følges op ved undersøgelser minimum hvert tredje år. Arbejds- og personaleforhold belyses årligt i en personalepolitisk redegørelse, som drøftes i Økonomiudvalget. Økonomiudvalget kan på baggrund af drøftelsen prioritere særlige tiltag eller indsatser. Egedal Kommune skal sikre en aktiv og konkret opfølgning af Kommunens personalepolitik. Den løbende Økonomistyring skal forbedres. Der udarbejdes budgetopfølgninger på alle centerområder, jf. udmelding fra Økonomiservice. De forelægges Direktionen og Kommunalbestyrelsen tre gange årligt. Udvikling af ledelsesrapportering for på et tidligere tidspunkt, at kunne understøtte den ledelsesmæssige økonomiske styring og beslutningsgrundlag, jf. de nye kuber fra ledelsesinformationssystemet. Målet er at tilstræbe et bedre overblik over den løbende økonomiske udvikling og mulighederne for korrigerende indsatser med henblik på understøttelse af Kommunalbestyrelsens økonomiske politik. Indkøbsfunktionen skal særligt arbejde med implementering af den nye udbudsstrategi Alle udbud skal indeholde en vurdering af, om det udbudte serviceniveau skal ændres. 10

13 Tekniske korrektioner Tabel 4 Tekniske korrektioner til budgetforslag Beløb i kr. 1) Budget- Budget- Budget- Budgetforslag forslag forslag forslag Økonomiudvalget Administrationsbidrag vedr. affaldshåndtering Administrationsbidrag vedr. LKV'er - efter justering af budgetopfølgningen pr. ultimo marts Nedenstående 6 ændringer er konsekvenser af budgetopfølgningen pr. ultimo marts Rammebesparelse på center for Personale og Økonomiservice's område Fagpersonale økonomiservice Fagpersonale personaleservice Tjenestekørsel tilpasses på baggrund af regnskab 2011 og forventet forbrug i lægeerklæringer tilpasses på baggrund af regnskab 2011 og forventet forbrug i Fotokopiering og trykning - som følge af den stigende brug af digitale medier (hjemmeside og intranet) til formidling af kommunernes budgetter og regnskab er det besluttet at antallet af trykte publikationer reduceres Seniorjob - udover de 6 seniorjob der var medtaget i budgetopfølgningen ulimo marts 2012 forventes der en stigning på 5 yderligere seniorjobs fra Seniorjob - udgifter Refusion af seniorjob pga. ovenstående Arbejdskade- og ansvarsforsikring - overført fra 2012 til finansiering af fremtidige udgifter til arbejdsskader og ulykker Talentudvilingspuljen. Der er fra 2011 til 2012 overført kr. til den nye uddannelse og direktionen har den besluttet, at der i 2013 og 2014 skal overføres henholdvis kr. fra tværgående medarbejderpulje og kr. fra tværgående lederpulje til talentudviklingsuddannelsen. Talentudviklingspulje Tværgående uddannelsespulje alle medarb Tværgående uddannelsespulje alle ledere Elever - er blevet tilpasset i forhold til at Egedal Kommune skal optage 5 elever årligt fra 2012 og der er ikke budgetlagt med refusionordningen AER), da det ikke er kendt om den fortsætter i 2013, merudgifterne i 2013 og 2014 kan finansieres af mindreudgifter i Psykologisk krisehjælp m.v. - på baggrund af tidligere år er der behov for 40 sager mere, så budettet kan dække op t il 120 sager omr året Tjenestemandspensioner - der er lavet nye beregninger. Administration - udbetaling Administration - indbetaling Tekniske korrektioner i alt ) Budget er angivet i 2013-pris. 11

Center for personale og økonomiservice

Center for personale og økonomiservice Center for personale og økonomiservice Præsentation Centeret er under sammenlægning med Borgmestersekretariatet og organiseringen er under udarbejdelse. Budgetnotatet er udarbejdet på den eksisterende

Læs mere

Center for Administrativ Service

Center for Administrativ Service -18 Præsentation (CAS) er etableret med det formål at skabe sammenhængende administrative serviceydelser for kommunens øvrige centre; herunder for ledelse, direktion og det politiske niveau. Centeret er

Læs mere

Center for Administrativ Service

Center for Administrativ Service 2015-18 12. Center for Administrativ Service 2015-18 2015-18 Præsentation (CAS) er etableret med det formål at skabe sammenhængende administrative serviceydelser for kommunens øvrige centre; herunder for

Læs mere

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler) Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. marts 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Budgetopfølgning Økonomiudvalget Center for Økonomi og HR. Drift

Budgetopfølgning Økonomiudvalget Center for Økonomi og HR. Drift Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret Oprindeligt Budget 31.03.2012 Økonomiudvalget Center for

Læs mere

13. Direktion og sekretariater

13. Direktion og sekretariater 2015-18 13. 2015-18 2015-18 Præsentation har som overordnet formål at bidrage til, at det politiske og administrative system kan fungere hensigtsmæssigt, ved at politikkerne får et tilstrækkeligt grundlag

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret inkl. Overførsler Oprindeligt Budget 31.05.2012 Økonomiudvalget

Læs mere

Budget for administrationsområdet

Budget for administrationsområdet opfølgning pr. 31. august Hovedkonto 6, administration 10.30 Politisk Administration Generel beskrivelse Området dækker udgifter til kommunalbestyrelsen for, tilskud til politiske partier, øvrige råd og

Læs mere

Center for Administrativ Service

Center for Administrativ Service Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1. Centerets formål Formål er etableret med det formål at skabe sammenhængende administrative serviceydelser for kommunens øvrige centre; herunder

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Baggrund KL indgik i 2007 en trepartsaftale om styrket uddannelse, kompetenceudvikling m.v. med regeringen og de faglige organisationer. Aftalen indeholdt

Læs mere

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab Bilag 4 A opfølgning pr. 30.9. Økonomiudvalget Driftsvirksomheden U/ Forbrug pr ult. 9- Forbr. pct og Økonomiudvalget U 283.687 288.808 209.598 73 284.808-4.000-16.408-16.598-17.764 109-16.598 00 Byudvikling,

Læs mere

Beretning 2011 for politikområderne:

Beretning 2011 for politikområderne: Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer 175 Fagligt område: Administrationen Politiske mål: At den vedtagne IKT-strategi følges. Henvendelse fra virksomheder, borgere og myndigheder behandles korrekt, hurtigt og professionelt. At udnytte de

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Tekst Politisk 3.585 1.052 3.960 375 Administrativt 88.511 24.074 87.936-575 Forsikringer 4.319 1.521 3.819-500 Erhverv og Turisme 3.473 1.373 3.473 Rosengrenens Rengøringsservice

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

13/11/2012. Bilag 6. Sagsnr. 2011-153060. Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013. Dokumentnr. 2012-627474

13/11/2012. Bilag 6. Sagsnr. 2011-153060. Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013. Dokumentnr. 2012-627474 Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 6 Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013 Forvaltningen gennemgået budgettet og identificeret en række poster, hvortil der skal findes en varig

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Center for Administrativ Service

Center for Administrativ Service 1. primære aktiviteter Primære aktiviteter Der er tale om løn, drifts- og udviklingsbudgettet på følgende områder: (generelt) HR & Kommunikation Sekretariat Digitalisering & Effektivisering Økonomi 2.

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2017-2020 pr. politikområde : 25 I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 116.813 113.487 114.232 114.232 + Rammeændringer,

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Direktion og sekretariater

Direktion og sekretariater Præsentation er under sammenlægning med Center for personale- og økonomiservice og organiseringen er under udarbejdelse. Budgetnotatet er udarbejdet på den eksisterende organisation og vil blive tilrettet

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Politisk 3.960 2.925 3.960 Administrativt 90.476 61.896 89.236-1.240 Forsikringer 3.819 2.081 3.019-800 Erhverv og Turisme 3.273 2.140 3.273 Rosengrenens Rengøringsservice

Læs mere

Godkendelse af anvendelse og fordeling af midlerne til trepartsinitiativer Tillægsbevilling

Godkendelse af anvendelse og fordeling af midlerne til trepartsinitiativer Tillægsbevilling Punkt 2. Godkendelse af anvendelse og fordeling af midlerne til trepartsinitiativer 2016. Tillægsbevilling 2015-047312 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender følgende anvendelse af

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag Nr. R-101 Lavere indbetaling til Sampension til tjenestemandspension Politikområde 105 Tværgående udgifter Favrskov Kommune er forsikret hos Sampension i forhold til kommunens nuværende og fremtidige udgifter

Læs mere

Personaleudvikling fra

Personaleudvikling fra 1 Personaleudvikling fra 2007-2013 Til brug for Økonomiudvalgets drøftelser af emner til budgetlægningen for 2015-2018 er der udarbejdet en oversigt over udviklingen i antal årsværk i perioden 2007-2013.

Læs mere

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune 1. Indledning Lønpolitikken er den overordnede beskrivelse af, hvordan vi ønsker at bruge løn i samspil med de øvrige personalepolitiske værktøjer til at indfri

Læs mere

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område Sundhedskartellets forlig Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område Løn til hele livet Det samlede resultat Generelle lønstigninger på 2,65 pct. (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

Løndannelsen skal opleves som relevant og retfærdig for medarbejderne. Retfærdig løndannelse er bl.a.

Løndannelsen skal opleves som relevant og retfærdig for medarbejderne. Retfærdig løndannelse er bl.a. Lønpolitik Indledning og afgrænsning Sorø Kommunes overordnede lønpolitik indeholder principper og rammer for løndannelsen i Sorø Kommune. Lønpolitikken tager udgangspunkt i personalepolitikkens vision

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 Bilag Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 1. Direktionens strategi for Lokal løndannelse uden forlodsfinansiering: Ved overenskomstforhandlingerne i 2013 er der fortsat lokal løndannelse,

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

13. Direktion og sekretariater

13. Direktion og sekretariater 13. 13. Præsentation har som overordnet formål at sikre, at det politiske og administrative system kan fungere hensigtsmæssigt, ved at politikkerne får et tilstrækkeligt grundlag til at træffe beslutninger.

Læs mere

Budgetområde: 826 Administration

Budgetområde: 826 Administration Regnskab På budgetområde 826 Administration udgør størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter i kommunens 7 fagcentre og 4 fællescentre i. Derudover er der udgifter til IT, administrationsbygninger,

Læs mere

Økonomiudvalget, bilag 1 Politikområde 1 og 2

Økonomiudvalget, bilag 1 Politikområde 1 og 2 Økonomiudvalg, bilag 1 Politikområde 1 og 2 Budgrevision II April 2014 D forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korriger. Der er forskydninger i forhold

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Den xx. juni 2012 Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde Politikområde: nr. områdenavn I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D. 26.06.2014 Politikområde: 02 Politikere 1) Ændringer i budgettet DRIFT i 1.000 kr. - = mindreudgift og + = merudgift Merudgift til aflønning af

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. december for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse** Drift 257.233 20.233-20.830 256.636-12.455 227.484

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 254,8 255,7 0,9 Overførte driftsmidler 35,5 0,9-34,6

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Direktion og Sekretariater

Direktion og Sekretariater Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1. Formål Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for bevillingen under. Bevillingen hører under Økonomiudvalget. har som overordnet formål at

Læs mere

HR puljer Budget 2010 Disponeret

HR puljer Budget 2010 Disponeret Oversigt over HR-puljerne 2010 Senest opdateret: 23.november 2009 HR puljer Budget 2010 Disponeret A Personalepolitiske initiativer 2.500.000 Danske Regioner - partssamarbejde 2.500.000 B Mangfoldighed

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Side 1 RLTN. Vejledning om. udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område

Side 1 RLTN. Vejledning om. udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område Side 1 RLTN Vejledning om udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område November 2008 Side 2 Indledning I forbindelse med trepartsaftalerne i 2007 blev der afsat et engangsbeløb

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

Budgetforslag 2015-18 18. SOLT

Budgetforslag 2015-18 18. SOLT 18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. til et leasingselskab. Omkostningerne udgjorde 3 mio. kr. I 2001 blev der indgået en aftale om renovering af kommunens

Læs mere

HANDLEFORSLAG VEDR. ØKONOMIUDVALGETS OMRÅDE

HANDLEFORSLAG VEDR. ØKONOMIUDVALGETS OMRÅDE HANDLEFORSLAG VEDR. ØKONOMIUDVALGETS OMRÅDE Administrative forslag ØU 1 Reducerede lønrammer Der gennemføres en reduktion i lønsummen svarende til en medarbejder i hver forvaltning. Dette er en udløber

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 60.62

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 60.62 Bevillingsområde 60.62 Den centrale administrative funktion Ansvarligt udvalg Økonomiudvalget Beskrivelse af opgaver Den centrale administrative funktion varetager den overordnede administrative styring,

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Administrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget

Administrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget Udviklingsaftale Økonomiudvalget 1 Området Området Administration omfatter for hovedpartens vedkommende, udgifter til den centrale administration og planlægningsvirksomhed. Herudover afholdes udgifter

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter.

Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter. September 2009 Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter. I forbindelse med de lokale lønforhandlinger er det meget vigtigt at være opmærksom på overholdelse af MED retningslinjen for drøftelse

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Bevilling 61 Økonomi og Personale

Bevilling 61 Økonomi og Personale Bevilling 61 Økonomi og Personale Beskrivelse Bevilling Økonomi og Personale hører under Økonomi- og Planudvalget. Bevillingen omfatter Center for Økonomi og Personale og indeholder centrets kernevirksomhed

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud September Social- og Sundhedsudvalget realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Økonomiudvalget samlet oversigt Korrigeret regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 298,7 297,4-1,3 0,0 Overførte driftsmidler**

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2015

Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 30.4.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603.081

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE Acadre 10/186. Lb. nr. 32110. REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Hvem er omfattet...3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...4 4. Reguleringer

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Lønpolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2008 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold Formål 3 Lønelementer 3 Basisløn og centralt fastsatte

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. maj 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2300 Jour. nr.: M0/2002/00901 Ref.:

Læs mere

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område Sundhedskartellets forlig Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område Løn til hele livet Det samlede resultat Generelle lønstigninger på 2,65 pct. (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

Center for Administrativ Service

Center for Administrativ Service Center for Administrativ Service Center for Administrativ Service 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Her beskrives centrets: Formål Center for Administrativ Service (CAS) er etableret

Læs mere

KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008. 1. april 2008-31. marts 2011

KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008. 1. april 2008-31. marts 2011 KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008 1. april 2008-31. marts 2011 Indhold Hovedelementer i KTO-forliget Økonomisk oversigt Generelle lønstigninger Seniorinitiativer Barsel mv. Kompetenceudvikling TR-vilkår

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat)

Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat) Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat) Indledning Overførselssagen består af to dele: 1) Den første del gennemgår, hvilke perspektiver der ligger til grund

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT 18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. Omkostningerne udgjorde tre mio. kr. I september 2004 blev indgået aftale vedr. Jørlunde Skole, der blev solgt for fem

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere