Center for Personale- og Økonomiservice

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Personale- og Økonomiservice"

Transkript

1 12. Center for Personale- og Økonomiservice (CPØS)

2

3 12. (CPØS) Præsentation af centeret Hovedfunktionerne: Løn- og personaleadministration Forhandling og lønbudgettering HR- og arbejdsmiljø Budgetudarbejdelse, økonomistyring og budgetopfølgning Intern revision og support Regnskabsudarbejdelse Indkøb. CPØS servicerer centerets kernebrugere, der defineres som: Kommunalbestyrelsen Ledelsesniveauet i Egedal Kommune: Direktion, centerledelser, og øvrige ledere med personale/ramme ansvar Alle medarbejdere i Egedal Kommune Samarbejdspartnere, f.eks. revisionen og forhandlingsberettigede organisationer, herunder lokale tillidsrepræsentanter. Centerets opgave er at servicere i bredden og i dybden på alle ledelsesmæssige områder og dermed understøtte det organisatoriske grundlag for decentral ledelse central styring. Centeret ledes af to centerchefer med delt ledelse. Hertil kommer 2 ledere, samt koordinatorer og medarbejdere fordelt i forskellige teams. Centerets driftsbudget Tabel 1 viser bevilling fordelt på løn og øvrig drift. Tabel 1 budget fordelt på Løn og Øvrig drift Beløb i kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag Økonomiudvalget Løn Øvrig drift Centerets bevilling i alt ) Korrigeret budget 2012 er omregnet til 2013-pris, så tallene er sammenlignelige i hele perioden 2) Korrigeret budget 2012 pr. 20. juni 2012 Centerets bevilling i 2013 er på i alt 122,3 mio. kr., jf. tabel 1. Heraf anvendes 44,5 mio. kr. på løn inkl. løn til elever, seniorjob og lønpuljer. Centerets lønbudget indeholder en del lønpuljer, blandt andet udgifter til særlige overenskomstmæssige puljer, der ikke kan fordeles ved budgettets vedtagelse. Budgettet overføres til de respektive centre, når lønaftaler m.m. er indgået. På øvrig drift er afsat 77,9 mio. kr., som skal dække Kommunens udgifter til SOLTprojektet, tværgående uddannelsespuljer, tjenestemandspension, arbejdsskadeforsikring m.m. Udviklingen på løn fra 2012 til 2013 skyldes øgede udgifter til seniorjobs på 2 mio. kr., og der er udmøntet 4,3 mio. kr. fra barselspuljen. På øvrige drift er der udsving på en del områder som er beskrevet nedenfor. 1

4 Aktivitetsbaseret budget og perspektiver De stigende krav til kommunernes effektivitet og økonomistyring øger behovet for en velfungerende økonomi- og personalefunktion, der kan understøtte alle Kommunens ledere og medarbejdere. Fokus for CPØS vil i 2013 og 2014 være, at implementere og udnytte de nye værktøjer, som indføres fra årsskiftet. Det nye integrerede økonomi- og personalesystem skal indarbejdes i de daglige arbejdsgange og samarbejdsrelationer mellem CPØS og alle de mange decentrale brugere. Opgaven bliver at sikre og understøtte smidige og effektive arbejdsgange, decentralt som centralt, for herigennem at styrke økonomistyringen og ledelsestilsynet, samt frigøre ressourcer til nye fokusområder. Hertil kommer, at CPØS samtidig er i gang med at implementere ledelsesinformation, i samarbejde med flere fagcentre, der også skal forankres både decentralt som centralt. Endelig forventes det fælles kommunale ledelsesinformationsværktøj (FLIS) at blive færdigudviklet, hvilket skal samtænkes i en samlet ledelsesinformations-strategi, når de endelige muligheder kendes. På det mellemlange sigt forbereder Kommunen sig på, at mulighederne for at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere vil blive skærpet i de kommende år. Kommunen arbejder derfor med en flerstrenget strategi, hvor den både uddanner flere elever samt arbejder med kompetenceudvikling for både at øge effektiviteten og skabe mere attraktive arbejdspladser. Budgettet for CPØS består af udgifter til medarbejderne, ordninger der administreres for den samlede organisation samt Kommunens "sælg og lej tilbage" projekt (SOLT). Tabel 2 Budget fordelt på rammer 1) Beløb i kr. 2) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 3) forslag forslag forslag forslag Økonomiudvalget Egen ramme i alt Uden for rammen i alt Fælles ramme Centerets bevilling i alt ) I kapitel 2 findes en generel beskrivelse af, hvordan budgettet er opbygget i rammer 2) Korrigeret budget 2012 er omregnet til 2013-pris, så tallene er sammenlignelige i hele perioden 3) Korrigeret budget 2012 pr. 20. juni 2012 Personale og økonomiservices egen ramme Egen ramme udgør i ,8 mio. kr. og beskrives i nedenstående. Løn m.m. Til at varetage centerets opgaver er der afsat et lønbudget på 25,7 mio. kr. Lønsummen er reduceret med godt 0,3 mio. kr. fra Reduktionen, vil i lighed med reduktionerne de foregående år, ske ved brug af færre personaleressourcer, som følge af effektiviseringer af sagsgange samt via udnyttelse af teknologiske muligheder. Øvrige personale udgifter Der er i alt afsat 0,7 mio. kr. til øvrige personaleudgifter m.m., der bl.a. indeholder udgifter som uddannelse, annoncer, abonnementer og statistik. Revision og advokatbistand Budgettet til revision udgør fra 2013 knap 0,6 mio. kr., og skal primært anvendes til de i kontrakten fastsatte opgaver. Til advokatbistand i forbindelse med udbud m.m. er afsat 0,2 mio. kr. 2

5 Indkøbsfunktionen Der er afsat en pulje vedrørende indkøb/kontrakter, som er budgetteret med -0,5 mio. kr. i 2012 og med -1 mio. kr. i overslagsårene. Besparelsen finansieres primært gennem udbud af kørsel. Indkøbsfunktionen realiserer de udbud, der er optaget i udbudsplanen. Bl.a. skal udbuddene indenfor Materielgårdens område forberedes. Gebyrer Gebyrer er hovedsagligt PBS gebyrer. Der er i alt afsat 0,7 mio. kr. svarende til tidligere årsforbrug. Der har i de sidste år været flere borgere, der betaler via PBS og dermed stigende udgifter til PBS-gebyrer. Personale og økonomiservices - udenfor rammen Udenfor rammen udgør i ,5 mio. kr. og beskrives i nedenstående. SOLT-aftalerne Tabel 2.1 budget SOLT aftalerne Beløb i kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag Kapitalforvalterhonorar SOLT-aftaler, leasingafgifter, fordelt på følgende områder: Sandbjergkompleks Skoler Stenløse Rådhus I alt ) Korrigeret budget 2012 er omregnet til 2013-pris, så tallene er sammenlignelige i hele perioden 2) Korrigeret budget 2012 pr. 20. juni 2012 Ølstykke Kommune og Stenløse Kommune indgik i 2000 hver et Sælg og leje tilbage (SOLT) arrangement omkring kommunernes skoler, Sandbjerg Komplekset i Stenløse og Stenløse Rådhus. Der er leasingarrangementer for i alt ca. 1 mia. kr. Leasingafgiften er fra 2012 budgetteret til 50,7 mio. kr. Der er budgetteret med henblik på imødegåelse af eventuelle renteudsving blandt andet med baggrund i uroen på det finansielle marked og overholdelse af den økonomiske politik. Budget 2012 bliver i forbindelse med budgetopfølgningen ultimo juni 2012 nedjusteret og Budget vil blive vurderet inden budgetvedtagelsen i oktober Den samlede økonomi vedr. SOLT-projekterne er beskrevet i et selvstændigt afsnit under de Generelle bemærkninger. Øvrige indtægter Indtægten vedr. administrationsbidrag fra forsyningsområdet dækker forsyningsområdernes andel af Kommunens almindelige administrationsudgifter. Der er indregnet administrationsbidrag fra affaldssektoren og Lokal Kraft Varmeværk (LKV), indtægterne udgør omkring 3,1 mio. kr. Herudover er der administrationsbidrag vedr. skorstensfejer og renholdelse af Egedal Center samt skadedyr m.m. på i alt 0,2 mio. kr. 3

6 Personale og økonomiservices fælles ramme med overførsel Fællesrammen udgør i ,1 mio. kr. og beskrives i nedenstående. Seniorjob Til seniorjob er afsat 1,5 i 2012 og 2,8 mio. kr. fra Seniorjobordningen indebærer, at Kommunen er pligtig til at ansætte borgere i alderen år, som er berettiget til efterløn, og som ansøger om seniorjobbet inden de falder for dagpenge-retten. Seniorjobindehaveren skal have den overenskomstmæssige løn indenfor ansøgerens faglige område, Kommunen kompenseres delvist med et tilskud fra staten. Der er i 2012 budgetteret med i alt 6 personer i seniorjob, svarende til netto 1.5 mio. kr. Beregningerne af budgettet blev udarbejdet efter et skønnet vurdering, da det er ukendt hvilke ansøgere der kommer, og lønniveauet for dem. På nuværende tidspunkt er der ansat 3 medarbejdere i seniorjobs, en 4. er på vej, og der forventes flere i efteråret. Jobcentret har meddelt, at pr vil der være 8 borgere der er berettiget til seniorjobs, såfremt det ikke lykkes at skaffe dem job forinden, og i løbet af 2013 vil der komme yderligere til. På den baggrund er budgettet blevet øget med yderligere 5 seniorjob, således at kapaciteten i 2013 er på i alt 11 seniorjob. Beregnet ud fra den tidligere gennemsnitsberegning og fratrukket det statslige tilskud svarer dette til et samlet budget på netto 2.8 mio. kr. Elever Der blev ansat fem elever i 2010, fire elever i 2011 og fra 2012 og frem ansættes fem elever. Egedal Kommune skal for at optage den samlede kvotefordeling af elever ansætte 5 kontorelever årligt fra Der er ikke budgetlagt med refusioner i 2013 og fremefter, da disse ikke er kendte på nuværende tidspunkt. Til at dække ovenstående antal elever er afsat 1,7 mio. kr. i 2012, som bliver nedreguleret ved budgetopfølgningen ultimo juni 2012 til 1,3 mio. kr. I 2013 og 2014 er budgettet blevet øget med 0,140 mio. kr. og 0,450 mio. kr., som er finansieret af nedreguleringen i 2012, fra 2013 er indregnet en teknisk korrektion på 0,3 mio. kr. Herefter er der h1,6 mio. kr. i 2013, 1,8 mio. kr. i 2014 og 1,7 mio. kr. fra Tværgående uddannelsesmidler Tabel 2.2 Budget Tværgående uddannelsesmidler Beløb i kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag MED/arbejdsmiljø Lederuddannelse Lederuddannelse II Talentudviklingspulje Alle personalegrupper Arbejdsmiljøudvalg I alt ) Korrigeret budget 2012 er omregnet til 2013-pris, så tallene er sammenlignelige i hele perioden 2) Korrigeret budget 2012 pr. 20. juni 2012 Til tværgående uddannelser er i alt afsat 3,3 mio. kr. i 2012 og 1,3 mio. kr. fra

7 Tværgående uddannelsespulje for MED- og arbejdsmiljørepræsentanter Der er fra 2012 afsat 0,25 mio. kr. til uddannelse og kurser for MED- og arbejdsmiljørepræsentanter. Et af kravene i relation til MED-aftalen er, at alle repræsentanter, både ledere og medarbejdere, skal gennemføre en obligatorisk MED-uddannelse. Herudover er der lovpligtige arbejdsmiljøkurser, som arbejdsmiljørepræsentanterne skal deltage i. Uddannelsesdage for MED-repræsentanter, jf. den lokale Med-aftale, skal afholdes fra denne pulje. Tværgående uddannelsespulje for ledere En del af lederuddannelsespuljen vil blive anvendt på de lederkurser/uddannelser, der er iværksat, da disse kurser tidligere er bevilget. De resterende midler vil dels blive anvendt på interne og eksterne kurser, der udbydes i kursuskataloget, direktions- og chefgruppens seminar, afholdelse af lederfora for alle Kommunens ledere, samt tilskud til ansøgninger til længerevarende uddannelser. Der er i 2012 afsat 1,6 mio. kr. og 0,6 mio. kr. i 2013 og 2014 og 0,7 mio. kr. fra I 2013 og 2014 har direktionen besluttet, at der overføres 0,1 mio. kr. til talentudviklingspuljen. Tværgående lederuddannelsespulje II Ved trepartsaftalen i 2008 blev det aftalt, at alle offentlige ledere skulle have tilbudt en diplomlederuddannelse inden Der er i 2012 afsat 0,5 mio. kr. til diplomlederuddannelse. Ca. 60 ledere er enten påbegyndt, eller har tilkendegivet, at de vil tage uddannelsen. Restbeløbet fra 2012 vil blive overført til Talentudviklingspulje Der er i trepartsmidlerne fra 2010 afsat midler til talentudvikling. Egedal Kommune arbejder i Partnerskabet i Nordsjælland med at udvikle et talentprogram for fremtidige ledertalenter, som er iværksat i 2012 med deltagelse af 5 talenter fra Egedal Kommune. Direktionen har besluttet, at der overføres 0,150 mio. kr. i 2013 og 2014 til talentudviklingspuljen fra henholdsvis lederuddannelsespuljen 0,1 mio. kr. og uddannelsespuljen for alle personalegrupper 0,050 mio. kr. Tværgående uddannelsespulje for alle personalegrupper Uddannelsespuljen er i ,543 mio. kr. samt 0,139 mio. kr. i 2013 og Direktionen har besluttet, at der overføres 0,05 mio. kr. til talentudviklingspuljen i 2013 og Herefter vil uddannelsespuljen fra 2015 udgøre 0,189 mio. kr. Puljen skal medfinansiere længerevarende kurser og uddannelser, der er iværksat, og som fortsætter ind i 2013 og overslagsårene, da disse er bevilget. Herefter vil midlerne blive anvendt til yderligere individuelle medarbejderuddannelser og til fælles kurser, der udbydes i kursuskataloget. Uddannelsesmidlerne kan også blive anvendt til fælles udviklingsarrangementer i Egedal Kommune, gå hjem møder, visioner, værdier, personalepolitikker, kommunikation og andet, der er prioriteret af Direktionen, H-MED og/eller Personaleservice. Dette vil sikre, at der er mulighed for direkte præsentation til et større antal medarbejdere, hvilket kan sikre ensartet og direkte kommunikation og mulighed for dialog på tværs i organisationen. Arbejdsmiljøudvalg Der er afsat 0,17 mio. kr. til blandt andet halvårsmøder og indsatser i forhold til udvalgte fokusområder, der er prioriteret i H-MED. I 2012 er der overført kr. fra 2011 til bl.a. finansiering af IT-programmer til APV og trivselsundersøgelser, som iværksættes i

8 Personaleaktiviteter, sundhedsordninger og krisehjælp Budgettet for personaleaktiviteter, sundhedsordninger og krisehjælp er på knap 1,6 mio. kr. i Personaleaktiviteter Budgettet på kr. skal dække udgifter til blandt andet Logbuy (rabatordning for medarbejdere) og indsatsområder, der på baggrund af Løn- og personalepolitisk redegørelse årligt besluttes i H-MED som indsatsområder. I 2011 blev der indgået en aftale om et forsøgsprojekt om Hurtig diagnose gennem Falck Healthcare, hvor opsamling og evaluering er iværksat. Sundhedsordning for alle ansatte Budgettet er fra 2012 på 0,386 mio. kr., og der er nu alene budgetteret med ansættelse af én fysioterapeut i ordningen. Efter drøftelse og beslutning i Hoved-MED er arbejdsopgaverne i forhold til forebyggelse og sundhedsfremme: Ergonomisk vejledning Instruktion i pausegymnastik Holdtræning, f.eks. stabilitetstræning på bold, stavgang, vejledning i stresshåndtering, skridtmåler konkurrence og rygestopkurser. Seniorsundhedsordning Der er besluttet et 3½ årigt projekt med en seniorsundhedsordning, finansieret af de trepartsmidler som skulle anvendes til seniorpolitiske initiativer som opfølgning af OK 08. Der er ansat en deltids fysioterapeut, som skal varetage seniorsundhedsordningen for de medarbejdere i Kommunen, der er fyldt 55 år. Disse medarbejdere tilbydes særlige tilbud målrettet seniorerne: Særlige holdtræningstilbud Sundhedstjek Særlige foredrag og fyraftensmøder med emner om sundhed, livsstil, træning m.v. Individuelt tilrettelagt løbeprogram Individuel behandling/vejledning. Budgettet er godt 0,4 mio. kr. årligt i 3½ år fra Krisehjælp Egedal Kommune har indgået en aftale med Falck Healthcare. Aftalen sikrer, at ansatte kan henvises til blandt andet psykologhjælp, såfremt de er involveret i voldsomme hændelser under udførelse af arbejdet, eller oplever trivselsproblemer i forbindelse med arbejdet. Herudover giver aftalen mulighed for, at ansatte med misbrugsproblemer får adgang og hjælp af Falcks misbrugskonsulenter. Budgettet er på baggrund af tidligere års forbrug blevet øget med 0,232 mio. kr. svarende til 40 flere sager. Budgettet udgør herefter 0,7 mio. kr. og dækker op til 120 sager om året. Budget 2012 vil blive reguleret i forbindelse med budgetopfølgningen ultimo juni Øvrige personaleudgifter Til øvrige personaleudgifter (blandt andet tjenestekørsel, lægeerklæringer og annoncer) er der afsat godt 1,3 mio. kr. Tjenestekørsel Til administrationens tjenestekørsel er afsat knap 1,1 mio. kr. Godtgørelse for benyttelse af egen bil udbetales efter gældende regler mellem Kommunen, KL og de forhandlingsberettigede organisationer. Budgettet er på baggrund af tidligere års forbrug reduceret med kr. 6

9 Lægeerklæringer Budgettet på kr. dækker udgifter til varighedserklæringer m.m. fra personalet. Der er på baggrund af tidligere års forbrug reduceret med kr. Fællesudgifter annoncer og rekrutteringssystem Til fællesudgifter vedr. annoncer og rekrutteringssystem er afsat 0,241 mio. kr. i 2012 og 0,216 mio. kr. fra Aftalen med bureauet Sylvester Hvid skal sikre, at alle Kommunens stillingsannoncer kommer med samme design og layout i diverse medier, så der sikres en ensartet branding af Egedal Kommune. Der er i 2012 indkøbt et rekrutteringssystem, der har lettet de administrative arbejdsgange for lederne ved en rekruttering. Stillingsannoncer og afholdelse af processen med stillingsopslag for centerchef- og direktørstillinger skal betales af uforbrugte lønmidler fra egen ramme i forbindelse med vakancer. Personaleservice vil stadig være ansvarlig for udarbejdelse af stillingsannoncer i samarbejde med direktører og det/de relevante center/centre. Lønpuljer m.v. Lønpuljer omfatter blandt andet udgifter til særlige overenskomstmæssige puljer, der ikke kan fordeles ved budgettets vedtagelse. Budgettet overføres til de respektive centre, når lønaftaler m.m. er indgået, og der er dermed ikke forbrug på kontiene i regnskabet. Herudover er der tjenestemandspension til pensioneret personale og politikere. Tabel 2.3 Budget Lønpuljer m.v. Beløb i kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag Funktion Barselspulje Seniorpulje TR/MED-kompensation Resultatlønspulje ledelsesniveau AKUT "OK 08" Trepartsinitiativer Funktion Tjenestemandspension netto I alt ) Korrigeret budget 2012 er omregnet til 2013-pris, så tallene er sammenlignelige i hele perioden 2) Korrigeret budget 2012 pr. 20. juni 2012 Til lønpuljer m.v. er i alt afsat 32,6 mio. kr. i 2012, heraf udgør lønpuljer 13,1 mio. kr. Forskellen mellem 2012 og 2013 skyldes hovedsagligt, at der har været en delvis udmøntning af barselspuljen på 4,3 mio. kr. og tjenestemandspensionsområdet i 2012 først bliver nedreguleres med 1 mio. kr. i forbindelse med budgetopfølgningen ultimo juni Barselspuljen Barselspuljen er en aftalemæssigt bestemt pulje. Udgiftsniveauet forventes at udgøre 8,1 mio. kr. årligt. Barselspuljen skal dække den refusion, der gives udover dagpengerefusionen. Der gives i alt refusion for 80 % af lønudgiften (inkl. dagpengerefusionen). Refusionens størrelse udregnes efter den barselsaftale, der indgås imellem lønmodtager og leder senest otte uger efter faktisk fødsel. I "Vejledning vedr. refusioner" er en beskrivelse af refusion i forbindelse med barsel. Seniorpuljen Fra 2012 udgør seniorpuljen 0,170 mio. kr. Der vil, jf. rammeaftalen, blive udmøntet tilskud til seniorordninger i de enkelte enheder. Puljen administreres af personalechefen. 7

10 TR/MED-kompensation Der er afsat 1,2 mio. kr. til dækning af udgifter til honorering af fællestillidsrepræsentanter (FTR) m.fl., arbejdspladskompensation i forbindelse med fællestillidsrepræsentantarbejdet samt IT for FTR. Budgettet er afsat i en pulje, da kompensationen følger FTR-funktionen. Det er ikke alle organisationer, der p.t. har valgt fællestillidsrepræsentant. Personaleservice forhandler vilkårene med de faglige organisationer, administrerer ordningen og fordeler kompensationen til de respektive enheder, der har FTR. Overenskomst 2008 (OK 08) Der er som en del af lønfremskrivningen afsat nedenstående lønpuljer på grund af OK 08. Puljerne vil blive fordelt til relevante lønkonti senere. Resultatlønspulje ledelsesniveau 1 og 2 De aftalte midler til lokale lønforhandlinger for ledelsesniveau 1 og 2 på i alt 0,12 % af den samlede lønsum fra henholdsvis 1. april 2009 og 1. april 2010, blev afsat til en resultatlønspulje til ledelsesniveau 1 og 2 (direktører og centerchefer). I puljen er afsat ca. 0,4 mio. kr., som vil blive fordelt til de respektive lønkonti efter opfyldelse af resultatlønsaftalerne AKUT OK 08 I 2009 blev det aftalt, at der skulle være en ekstraordinær forhøjelse af AKUT-bidraget. Ordningen videreføres i 2012, og der er fra 2012 afsat 0,06 mio. kr. til lokale aktiviteter for tillidsrepræsentanter. Kompetenceudvikling/andet I økonomiaftalen for 2012 er der fortsat midler fra trepartsaftalen i forhold til perioden for kommunale merudgifter knyttet til voksenelevløn, øget dimensionering af social- og sundhedsuddannelser, opkvalificering af ufaglærte og lederuddannelser. Der er afsat 3,1 mio. kr. en pulje under Personaleservice. Der vil ske en omplacering fra puljen til de respektive centre én gang om året. Grunden til at midlerne afsættes i en pulje er, at vi i henhold til aftalen er forpligtet til at sikre, at midlerne bruges til ovennævnte initiativer. Tjenestemandspension inkl. politikere Budgettet til tjenestemandspensioner udgør 20,2 mio. kr. i 2012, dette vil blive nedreguleret med en 1 mio. kr. ved budgetopfølgningen ultimo juni I 2013 er budgettet på 19,5 mio. kr. og stiger med 0,3 mio. kr. om året på baggrund af forventede tilgange jf. nedenstående. Der er indregnet tekniske korrektioner på baggrund af beregningerne til den forventede udvikling på ca. -1,5 mio. kr. om året i Budgettet dækker løbende pensionsudbetaling til tjenestemandspensionister og børnepensionstillæg samt indtægter fra SAMPENSION for disse. Hovedparten af Kommunens tjenestemænd er genforsikret i SAMPENSION. Indtægterne fra SAMPENSION dækker % af pensionsudgiften. På den baggrund er der indlagt en forventet stigning på knap 0,2 mio. kr. årligt i overslagsårene , da der løbende sker pensioneringer. Herudover dækker budgettet også nedennævnte tjenestemandspensionister der ikke er forsikret. Politikere Statstjenestemænd indtil 63½ år Tidligere amtsmedarbejdere Tidligere skattemedarbejdere, hvor Kommunen har pensionsforpligtelsen. Når der sker til- og afgang af disse typer tjenestemandspensionister, vil det påvirke udgifterne en del. Der er budgetteret med en tilgang med 2 tjenestemænd om året, svarende til 0,5 mio. kr. årligt i overslagsårene

11 Forsikringer med overførsel Arbejdsskade og ulykkesforsikring Der er afsat ca. 3,6 mio. kr. årligt til arbejdsskade- og ulykkesforsikring. I 2013 er der yderligere 3 mio. kr., som er overført fra tidligere år. Midlerne skal opspares til brug for finansiering af fremtidige udgifter til arbejdsskader og ulykker. Budgettet for forsikringer er fra 2011 reduceret med 9,3 mio. kr., idet Kommunen fra 1. januar 2011 overgik til selvfinansiering af arbejdsskader og -ulykker. Der er ansat en fuldtidsansat daglig arbejdsmiljøleder, som skal sikre en opprioriteret indsats i forhold til arbejdsmiljøområdet. Der er indgået en administrationsaftale med et forsikringsselskab i forhold til administrationen omkring arbejdsskader og -ulykker, og der er tegnet særskilt arbejdsskade-/katastrofeforsikring, som dækker skader på flere personer samtidig med erstatningssum på over 2,5 mio. kr. Der er også iværksat aktuarberegning, hvis formål er at anslå fremtidige årlige erstatningsudgifter med henblik på at sikre rette årlige henlæggelsesbeløb. Endvidere er der fulgt op på selve anmeldelsesproceduren internt i Kommunen for at minimere udgiften til administrationsselskab. Budgettet skal også dække Kommunens udgifter på ca. 0,6 mio. kr. til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES). Restbeløbet skal bruges til finansiering af udbetalinger vedr. fremtidige erstatninger i forhold til godkendte arbejdsskader og -ulykker. Budgettet fordelt på funktionsniveau Tabel 3 viser bevilling fordelt på Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede funktioner. Tabel 3 budget funktionsopdelt Beløb i kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag Økonomiudvalget Andre faste ejendomme Folkeskoler Seniorjob til personer over 55 år Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Løn og barselspuljer Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer Centerets bevilling i alt ) Korrigeret budget 2012 er omregnet til 2013-pris, så tallene er sammenlignelige i hele perioden 2) Korrigeret budget 2012 pr. 20. juni

12 Politikker og Centerets mål Overordnet mål Der skal især være fokus på følgende overordnede mål indenfor arbejds- og personaleforhold: Egedal Kommune skal udvikle og vedligeholde gode arbejdsforhold herunder et godt arbejdsmiljø, kendetegnet ved gode relationer og dialog indbyrdes mellem politikere, ledere og medarbejdere. Arbejdsmiljøet følges af ledere og arbejdsmiljørepræsentanter og af MED-udvalgene. Egedal Kommune skal udvikle attraktive stillinger med fokus på jobindhold, ansvar samt gode muligheder for udvikling og anvendelse af kompetencer. Udvikling af stillingsindhold, ansvar og anvendelse af kompetencer afklares mellem leder og den ansatte ved årlige MUSsamtaler og følges op i jobprofil og udviklingsplaner. Egedal Kommune skal tilbyde en konkurrencedygtig løn. Resultat- og effektmål Generelt for de overordnede mål gælder: Medarbejdertilfredsheden i forhold til Egedal Kommunes arbejds- og personaleforhold undersøges, vurderes og følges op ved undersøgelser minimum hvert tredje år. Arbejds- og personaleforhold belyses årligt i en personalepolitisk redegørelse, som drøftes i Økonomiudvalget. Økonomiudvalget kan på baggrund af drøftelsen prioritere særlige tiltag eller indsatser. Egedal Kommune skal sikre en aktiv og konkret opfølgning af Kommunens personalepolitik. Den løbende Økonomistyring skal forbedres. Der udarbejdes budgetopfølgninger på alle centerområder, jf. udmelding fra Økonomiservice. De forelægges Direktionen og Kommunalbestyrelsen tre gange årligt. Udvikling af ledelsesrapportering for på et tidligere tidspunkt, at kunne understøtte den ledelsesmæssige økonomiske styring og beslutningsgrundlag, jf. de nye kuber fra ledelsesinformationssystemet. Målet er at tilstræbe et bedre overblik over den løbende økonomiske udvikling og mulighederne for korrigerende indsatser med henblik på understøttelse af Kommunalbestyrelsens økonomiske politik. Indkøbsfunktionen skal særligt arbejde med implementering af den nye udbudsstrategi Alle udbud skal indeholde en vurdering af, om det udbudte serviceniveau skal ændres. 10

13 Tekniske korrektioner Tabel 4 Tekniske korrektioner til budgetforslag Beløb i kr. 1) Budget- Budget- Budget- Budgetforslag forslag forslag forslag Økonomiudvalget Administrationsbidrag vedr. affaldshåndtering Administrationsbidrag vedr. LKV'er - efter justering af budgetopfølgningen pr. ultimo marts Nedenstående 6 ændringer er konsekvenser af budgetopfølgningen pr. ultimo marts Rammebesparelse på center for Personale og Økonomiservice's område Fagpersonale økonomiservice Fagpersonale personaleservice Tjenestekørsel tilpasses på baggrund af regnskab 2011 og forventet forbrug i lægeerklæringer tilpasses på baggrund af regnskab 2011 og forventet forbrug i Fotokopiering og trykning - som følge af den stigende brug af digitale medier (hjemmeside og intranet) til formidling af kommunernes budgetter og regnskab er det besluttet at antallet af trykte publikationer reduceres Seniorjob - udover de 6 seniorjob der var medtaget i budgetopfølgningen ulimo marts 2012 forventes der en stigning på 5 yderligere seniorjobs fra Seniorjob - udgifter Refusion af seniorjob pga. ovenstående Arbejdskade- og ansvarsforsikring - overført fra 2012 til finansiering af fremtidige udgifter til arbejdsskader og ulykker Talentudvilingspuljen. Der er fra 2011 til 2012 overført kr. til den nye uddannelse og direktionen har den besluttet, at der i 2013 og 2014 skal overføres henholdvis kr. fra tværgående medarbejderpulje og kr. fra tværgående lederpulje til talentudviklingsuddannelsen. Talentudviklingspulje Tværgående uddannelsespulje alle medarb Tværgående uddannelsespulje alle ledere Elever - er blevet tilpasset i forhold til at Egedal Kommune skal optage 5 elever årligt fra 2012 og der er ikke budgetlagt med refusionordningen AER), da det ikke er kendt om den fortsætter i 2013, merudgifterne i 2013 og 2014 kan finansieres af mindreudgifter i Psykologisk krisehjælp m.v. - på baggrund af tidligere år er der behov for 40 sager mere, så budettet kan dække op t il 120 sager omr året Tjenestemandspensioner - der er lavet nye beregninger. Administration - udbetaling Administration - indbetaling Tekniske korrektioner i alt ) Budget er angivet i 2013-pris. 11

Center for Administrativ Service

Center for Administrativ Service -18 Præsentation (CAS) er etableret med det formål at skabe sammenhængende administrative serviceydelser for kommunens øvrige centre; herunder for ledelse, direktion og det politiske niveau. Centeret er

Læs mere

Center for Administrativ Service

Center for Administrativ Service Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1. Centerets formål Formål er etableret med det formål at skabe sammenhængende administrative serviceydelser for kommunens øvrige centre; herunder

Læs mere

Tillægsbevillinger. Korrigeret budget 2011

Tillægsbevillinger. Korrigeret budget 2011 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning ØKONOMI- OG PLANUDVALGET Udvalgets hovedopgaver Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration

Læs mere

13. Direktion og sekretariater

13. Direktion og sekretariater 13. 13. Præsentation har som overordnet formål at sikre, at det politiske og administrative system kan fungere hensigtsmæssigt, ved at politikkerne får et tilstrækkeligt grundlag til at træffe beslutninger.

Læs mere

Grafikgruppen 08-426.hl

Grafikgruppen 08-426.hl Grafikgruppen 08-426.hl FREDERIKSHAVN KOMMUNE Informationsudgave - budget 2015 forord Et bredt samarbejdende byråd står bag budgettet for 2015 og for overslagsårene 2016-2018. Budgettet tegner den retning,

Læs mere

Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg

Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg 2008 Bemærk: Bilagsdelen indeholder de foreliggende aftaleudkast mv. Der kan efterfølgende ske justeringer

Læs mere

Generelle forslag Budget 2015-18

Generelle forslag Budget 2015-18 Generelle forslag (G-1) Fastholdelsesforslag 1. Forventet demografi regulering Der justeres for demografi på 4 områder jf. befolknings-/elevprognose. I budgetlægningen for 2014-17 udviste befolkningsprognoserne

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Budget 2015. Specielle bemærkninger

Budget 2015. Specielle bemærkninger 2014 Specielle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE Specielle bemærkninger Økonomiudvalget Side 2 Arbejdsmarkedsudvalget 38 Social- og Sundhedsudvalget 88 Børn og Uddannelsesudvalget 179 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

SUNDHEDSKARTELLET AC FOA FAG OG ARBEJDE

SUNDHEDSKARTELLET AC FOA FAG OG ARBEJDE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET AC FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN (RLTN) OG HENHOLDSVIS KOMMUNALE

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 04. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:12 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgetmøde Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. 1.1. Generelle lønforhøjelser. Pr. 1. januar 2014 ydes en generel lønforhøjelse på 0,50 pct.

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. 1.1. Generelle lønforhøjelser. Pr. 1. januar 2014 ydes en generel lønforhøjelse på 0,50 pct. KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Tid Den 16. februar 2013 Sted KL Emne Overenskomst- og aftalefornyelse pr. 1. april 2013 Deltagere Repræsentanter for Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Juni 2013 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Januar 2014 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning...

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret juni 2015 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

Sektor 9.30 Administration m.v.

Sektor 9.30 Administration m.v. Sektor 9.30 Administration m.v. - 291-0.30 Administration m.v. Administration m.v. 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Sektor 0.30 Administration m.v. dækker Borgmesterens Afdeling.

Læs mere

Dette er Roskilde Kommunes 6. Personalepolitiske Redegørelse, som du har i hånden.

Dette er Roskilde Kommunes 6. Personalepolitiske Redegørelse, som du har i hånden. Forord Dette er Roskilde Kommunes 6. Personalepolitiske Redegørelse, som du har i hånden. Redegørelsen giver en årlig personale- og organisationsmæssig status samtidig med, at den angiver det kommende

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

Budgetsammendrag 2015 på hovedkonti 1. Budgetsammendrag 2015-2018 på hovedkonti (nettotal) 5

Budgetsammendrag 2015 på hovedkonti 1. Budgetsammendrag 2015-2018 på hovedkonti (nettotal) 5 Indholdsfortegnelse Budgetsammendrag 2015 på hovedkonti 1 Budgetsammendrag 2015-2018 på hovedkonti (nettotal) 5 Budgetsammendrag 2015-2018 på hovedkonti (nettotal, indekseret) 9 Generelle bemærkninger

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7 Senest redigeret 21. januar 2010 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse FORORD...4 OM PERSONALEPOLITIKKEN...5 Lokal udmøntning...5 Evaluering og revision...5

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2012-2015

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2012-2015 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2012-2015 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2012 2013 2014 2015 A C F O V

Læs mere

Bemærkninger til budget 2015-2018

Bemærkninger til budget 2015-2018 Bemærkninger til budget 2015-2018 Generelle bemærkninger Indtægter Generelle bemærkninger Budgetloven m.v. Folketinget har i 2012 vedtaget en budgetlov med det formål at sikre balance eller overskud på

Læs mere

FORSLAG FRA ØKONOMIUDVALGET

FORSLAG FRA ØKONOMIUDVALGET Indhold: Ø01. Personalereduktion af 9 deltidsbrandmænd (549.000 kr.)...2 Ø02. Afskedigelse af sektorvejledere (250.000 kr.)...2 Ø03. Halvering af Ungdommens Uddannelsesvejlednings konto til køb af it,

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 har budt på mange udfordringer. Udarbejdelsen af budget 2009 tog vanen tro afsæt i det foregående års budget. Nærmere bestemt i det der med et økonomifagligt

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Personalepolitisk redegørelse

Personalepolitisk redegørelse Personalepolitisk redegørelse Udarbejdet af Intern Udvikling og Personale August 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Metode... 4 3. Organisation og styring... 5 3.1 Plakaten Sådan

Læs mere

Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg)

Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) BUDGET 2016-2019 Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 SELVSTÆNDIGE FORSLAG... 5 001 Forøget belastningsgrad i skolefritidsordninger

Læs mere

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2013

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2013 Budgetopfølgningen pr. ultimo marts Indholdsfortegnelse Indledning og samlet oversigt... 2 Drift... 3 Anlæg... 3 Finansielle områder... 3 Økonomiudvalget... 4 Drift... 4 Anlæg... 8 Arbejdsmarkedsudvalget...

Læs mere

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse Greve Kommune Regnskab 2008 Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 Godkendelse/Revisionspåtegning

Læs mere

Budgetsammendrag på hovedkonti

Budgetsammendrag på hovedkonti Budgetsammendrag på hovedkonti Udgifter Indtægter 1.000 kr. 1.000 kr. A. Driftsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 86.297-18.952 01 Forsyningsvirksomhed m.v. 40.161-39.963 02 Trafik

Læs mere