Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 2. april 2014 på ITC Svogerslev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 2. april 2014 på ITC Svogerslev"

Transkript

1 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 2. april 2014 på ITC Svogerslev SL 104

2 Side2/15 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kerneydelse, værdier og pædagogiske metoder Visitation Økonomi herunder administration af beboermidler Brugerindflydelse Behandlings- og handleplaner Børn, unge og voksne af anden etnisk oprindelse Dagligdagen og aktiviteter Magtanvendelse Utilsigtede Hændelser Klagesager Kost og motion Seksualitet Rygning, alkohol og andre rusmidler politikker Medicin, lægefaglig bistand og andre sundhedsfaglige parter Hjælpemidler Personalepolitik, herunder sygefravær og personaleforhold Kompetenceudvikling IT Arbejdsmiljø Samarbejde internt og eksternt og andre samarbejdspartnere Samarbejde med pårørende Netværk De fysiske rammer Hygiejne og rengøring Brand og beredskab (m.v.) Helhedsvurdering Spørgeguide til bruger/beboer Konklusion Bilag... 15

3 Side3/15 1. Kerneydelse, værdier og pædagogiske metoder Leder fortæller, at ITC har 40 års jubilæum i år, og det startede som et produktions værksted der havde industrielle opgaver og ITC havde både tilbud efter Servicelovens 103 beskyttet beskæftigelse og 104 aktivitetstilbud. Dette er helt forandret i dag, og forandringen er sket indenfor det sidste årstid hvor de nogle beskæftigelsestilbud er lagt sammen med Center for Socialpsykiatri, og primært har base på Københavnsvej 266. Leder oplever, at denne sammenlægning har været en god, dels fordi man led af pladsmangel på ITC i Svogerslev, og dels fordi der ofte er tale om to forskellige grupper af borgere, som ikke nødvendigvis har meget til fælles. Der er dog stadig enkelte tilbud om beskæftigelse bevaret i Svogerslev; det drejer sig om rengøringsgruppen og arbejdet i stedets kantine. Leder fortæller, at Center for Handicap de sidste 5 år har haft vokseværk, og har fået mange nye tilbud til borgere. Et af dem er Skovhjælperne, hvor Skov og Naturstyrelsen i samarbejde med Roskilde Kommune har et aktivitetstilbud, som er en stor succes. Der er ligeledes åbnet café på Roskilde Bibliotek, som drives af udviklingshæmmede med støtte. Leder fortæller, at der i Center for Handicap i disse 5 år er sket en reduktion i antallet af ledere. Dette betyder, at leder nu er leder for væsentlig flere medarbejdere end tidligere, i alt drejer det sig om ca. 70 medarbejdere fordelt på 4 forskellige matrikler. Dette er en udfordring, men leder oplever, at det er lykkedes godt. Leder har kontor på ITC Svogerslev og på Københavnsvej 266. Leders fokus har været og er stadig, at bevare fagligheden, engagementet og et godt arbejdsmiljø. Leder og medarbejdere har arbejdet meget fokuseret og målrettet med selvledelse og ansvar i medarbejdergruppen, organiseret på en sådan måde, at medarbejderne har enkelte ansvarsområder, og leder er ansvarlig for de overordnede rammer. Leder oplever, at processen er kommet i mål, blandt andet fordi hun har en meget fagligt dygtigt og engageret medarbejder gruppe, der gerne vil. Den pædagogiske metode der anvendes på ITC er Neuropædagogik, brugt sammen med den pædagogiske metode Marte Meo, da ITC s erfaring er, at de to metoder supplerer hinanden godt. Stort alle medarbejdere har været i gennem forløb i Neuropædagogik, så alle har en fælles viden. De 3 kursusdage om året bruges til at bygge videre på Neuropædagogikken. Nogle blandt medarbejderne har været på efteruddannelse og sørger for løbende efteruddannelse af de øvrige medarbejdere på personalemøder. Stedet har indtil for nylig haft 2 Marte Meo terapeuter, men da den ene er rejst, kan den anden savne sparring. : Medarbejderne har blandede oplevelser med den ændrede form for ledelse på ITC. Overvejende gives udtryk for, at det er positivt, og der gives udtryk for, at alle har været parate til at gribe nye opgaver og strukturer. Medarbejderne kan dog oplever at det har den konsekvens, at når kollegaer for nye ansvarsområder, må andre overtage de opgaver de havde i forhold til borgerne, for, at der ikke går noget fra dem. De giver dog udtryk for, at det også er rart med ansvar og indflydelse, og de ser frem til, at evaluere ændringen. Medarbejderne oplever, at det er vigtigt, at man husker de medarbejdere der ikke har specielle ansvarsområder, blandt andet for at forebygge, at der ikke opstår konflikter, hvis magtbalancen forrykkes mellem medarbejderne. Medarbejderne fortæller, at samtidig med at store dele af produktionsværkstedet flyttede til Københavnsvej 266, er hele ITC i Svogerslev blevet ombygget og moderniseret. I den forbindelse oplever medarbejderne, at det har været et stort arbejde, at få indrettet de nyistandsatte lokaler, samtidig med at opretholde en hverdag for borgerne. De synes dog det er lykkedes via deres store engagement. Samtidig med ombygningen, har ITC valgt at lægge deres daglige aktiviteter om i en helt ny struktur. Nu har man som borger sin basisgruppe, hvor man hører til, og kan så vælge sig ind på de forskellige aktiviteter der foregår i

4 Side4/15 hele huset. Det kræver meget mere planlægning for medarbejderne, men giver borgerne større mulighed for fleksibilitet og valgfrihed. Medarbejderne synes det er et spændende tiltag med den nye aktivitetsplan, og oplever, at det fungerer godt. Endelig oplever medarbejderne, at arbejdet med Neuropædagogik som metode fungerer godt, og deres ønske er, at bevare det som metode, og meget gerne blive klogere på metoden. : 2. Visitation Leder oplever, at der er et godt samarbejde med Myndighed, som er gode til at finde den rigtige målgruppe borgere. Det kan også være at borger kontakter ITC Svogerslev, hvorefter der kommer bevilling fra Myndighed. Leder fortæller, at der udarbejdes pædagogiske planer eller afholdes udviklingssamtaler på borgerne hver 2. år, eller hvis der opstår ændringer i en borgers situation. Opfølgning fra rådgiver er afhængig af bevillingens varighed. I 2013 kom der 20 nye borgere, og derudover er der 9 borgere i STU forløb. Aktuelt er der plads til 5 borgere mere og der er plads til 5 borgere mere i Skovhjælper tilbuddet. : Medarbejderne fortæller, at borgerne er inddelt i forskellige grupper, der er bestemt af hvordan deres funktionsniveau er. Generelt oplever medarbejderne, at jo lavere funktionsniveau en borger har, jo mere omfattende er visitationen af borgeren. Derfor har medarbejderne oplevet, at få meget få oplysninger om mere velfungerende borgere. Medarbejderne har dog gode erfaringer med at gøre opmærksomme på den manglende plan for borger, der så laves. Medarbejderne fortæller, at ITC er blevet meget bredt funderet, og derfor skal det også være meget specielt, hvis en borger ikke kan rummes i tilbuddet. De er klar over, at de må indrette sig efter borgeren og opsøge den kompetence, der er nødvendig for at give borgeren et kvalificeret tilbud. Medarbejderne har ikke oplevelsen af, at der er nogle borgere, der er visiteret forkert. : 3. Økonomi herunder administration af beboermidler Punktet overlades til medarbejderne. Der er aftale med bosteder/pårørende, hvis en borger ikke selv kan administrere, at have penge med til f.eks. sodavandsautomaten, eller kaffe/te ordningen, fortæller medarbejderne. Den fungerer ved, at borger har kuvert

5 Side5/15 med penge låst inde i pengeskabet. Betalingen for den daglige mad i kantinen, kører nu elektronisk, hvilket sparer medarbejderne for en del administration. 4. Brugerindflydelse Leder fortæller, at der indtil for nylig har været meget et velfungerende bruger råd. Men nu skal der vælges nyt fordi den beskyttede beskæftigelse er flyttet til Københavnsvej 266. Leder oplyser, at man arbejder på at definere hvordan formen skal være, nu det er en anden borgergruppe. Tidligere var bruger rådet med til at lave fester, mobilpolitik og rygepolitik, og de tog rundt og besøgte andre bruger råd. Det er tanken at en medarbejder i flex job skal stå for det, og dagsordenen skal være med billeder som alle kan forstå. Medarbejderne fortæller, at det nye bruger råd skal starte efter sommerferien. En gruppe på ITC Kreaktiv har dog beholdt deres brugermøde hver måned, og arbejder meget aktivt med brugerindflydelsen. Medarbejderne oplever, at det vil være forskelligt alt efter borgers funktionsniveau, på hvilken måde brugerindflydelsen vil blive praktiseret. : 5. Behandlings- og handleplaner Leder ønsker så meget relevant dokumentation som muligt. En borgers kontakt person er ansvarlig for den pædagogiske plan og opfølgning, som dokumenteres i Bosted Mål laves sammen med borger, men selve beskrivelsen af borgers funktionsniveau laves af det pædagogiske personale, og pårørende er ofte med. Planen revideres hvert 2. år medmindre, der sker ændringer i borgers situation. : Medarbejderne oplever, at selve grundbeskrivelsen af borgeres handicap og hjerneskade, tager en del længere tid, end det der er reelt er afsat til dokumentation. De er dog glade for systemet, og synes det fremmer en god arbejdsmetode og en højere faglighed. De oplever, at selve systemet er bygget godt op, men at funktionaliteten i systemet er mindre god, fordi man skal huske at gemme det man har skrevet jævnligt for at det ikke forsvinder. Nogle medarbejdere finder, at den beskrivende del af handleplanen kan kræve en del, da man arbejder neuropædagogisk, og derfor bruger denne pædagogiks terminologi, som kræver at man kender til den. Der arbejdes kontinuerligt med dokumentationen. :

6 Side6/15 6. Børn, unge og voksne af anden etnisk oprindelse Leder oplever ikke udfordringer aktuelt. Det opleves, at der er et godt samarbejde med, der bruges tolk hvis det er nødvendigt. Medarbejderne oplever, at der kan være udfordringer i perioder, det er oftest hvis der er sproglige barrierer, hvor det også er vanskeligt for en tolk. Det kan skabe frustration, men løser sig med tiden. Der bruges tolk også for forældre ved arrangementer. : 7. Dagligdagen og aktiviteter : Aktiviteterne PÅ ITC, er som beskrevet under punkt 1, helt lagt om så man som borger nu vælger sig ind på de aktiviteter man ønsker. Man har som borger sin faste gruppe og har hver især sit grupperum. Grupperne er lavet ud fra borgernes forskellige funktionsniveauer. Strukturen har været sådan fra 1. januar. Leder fortæller, at der er indskrevet 150 borgere på ITC hver dag. Der spørges ind til i borgerens udviklingssamtale hvilke interesser, og potentialer man har. Af aktiviteter foregår der blandt andet; et kreativt værksted, hvor der laves smykker, glas, keramik og andre former for håndarbejde og maleri. Der er etableret et lydtæt øvelokale/studie med diverse instrumenter, hvor bandet Candy Floss blandt andet øver. De er en fast gruppe på 3 borgere og en medarbejder, der tager ud og spiller til private og offentlige arrangementer. Der er et PC rum, men mulighed for at få undervisning og spille. Den store tidligere montagehal er bygget om til gymnastiksal/teaterscene, hvor der er hold med dans og bevægelse. Dertil kan nævnes madlavning, massage og socialt samvær. Endelig fortæller leder om en gruppe beregnet primært for borgere der er autister, og som har meget lidt sprog. De holder til i en barak for sig selv, og har deres egen bus, som deres faste personale alle hverdage, hele året rundt, pakker med mad, tæpper, lammeskind for at køre ud i naturen et sted på Sjælland. : De tre medarbejdere der er ansat i den særlige skovgruppe der kører ud hver dag, viser et kort over Sjælland frem fyldt med røde knappenåle. Det viser alle de steder de har været. Da borgerne i denne gruppe enten ikke har sprog eller meget lidt sprog, sørger medarbejderne for, at dokumentere dagen med billeder, som redigeres på vej hjem i bussen, og herefter kan borger få en billedfortælling med hjem om eftermiddagen.

7 Side7/15 Medarbejderne på det øvrige ITC fortæller om aktiviteter ud af huset. Det kan være svømning i Greve Svømmehal, ture med bussen ud i det blå eller til seværdigheder, til den årlige musikfestival Sjællands Festival, eller på hjemmebesøg hos borgere. Aktiviteter ud af huset kan også være til idræt i salen på Københavnsvej 266 eller til Traktørstedet i Boserup Skov hos Skovhjælperne. Medarbejderne bruger et redskab der hedder Boardmaker, hvor pictogrammer og billeder skaber overblik over dagen, for borgerne. : 8. Magtanvendelse Leder oplyser, at der i 2013 har været en magtanvendelse. Den har efterfølgende givet anledning til refleksionen over, hvordan man er sammen i spisestuen, og har som foreskrevet været drøftet i personalegruppen. Medarbejderne har også oplevet at episoden har gjort dem klogere på, hvordan spisestuen bruges. - Tilsynet har ingen bemærkninger 9. Utilsigtede Hændelser Området er kendt og implementeret.. Medarbejder Medarbejderne kender til begrebet, og der er udpeget lokal sagsbehandler. 10. Klagesager Leder oplyser, at der ikke er en nedskrevet procedure. Der har ikke været nogen klagesager i det forløbne år, der tales med borgere og pårørende om uoverensstemmelser. Medarbejderne er ikke i tvivl om, at de vil henvise klager til nærmeste leder.

8 Side8/15 : 11. Kost og motion Leder fortæller, at der laves meget sund og lækker mad af kokken som har været her et år. Der laves en lun ret hver dag, og der leveres også mad til Københavnsvej 266. Der lægges vægt på, at maden er tyggevenlig, varieret og med mange grøntsager. ITC har en sodavandsautomat, hvor en del borgere køber deres ugentlige sodavand. Dette har været diskuteret i medarbejdergruppen, men det opleves, at det er en luksus for borgerne. Der opleves ikke konflikter omkring det, og de fleste borgere drikker vand de øvrige dage. Der er mulighed for at deltage i krop og bevægelse flere gange om ugen på hold. På Københavnsvej 266 er der indført sundhedsordning og fitness for borgerne. Medarbejderne oplever, at der er gode tilbud om forskellige former for motion, på forskellige niveauer. Man bruger også at gå tur i nærområdet. Maden opleves som meget lækker, varieret og sund. 12. Seksualitet Leder oplyser, at seksualitet er et års tema i år, ikke fordi der er særlige udfordringer, men fordi det er en naturlig del af borgernes liv. Det er seksualvejlederne i Center for Handicap, der står for det. Medarbejderne oplever det som relevant, at der arbejdes målrettet med det. 13. Rygning, alkohol og andre rusmidler politikker Man følger Roskilde Kommunes politik, der må ryges på matriklen, men der må ikke ryges indendørs.

9 Side9/15 Roskilde Kommunes politik følges. 14. Medicin, lægefaglig bistand og andre sundhedsfaglige parter Medicin opbevares i låst medicin skab. Social- og sundhedsassistent er ansvarlig for medicinskabet, og der ses, at de borgeres medicin man opbevarer, holdes adskilt og er mærket tydeligt med navn og cpr. nr. Kontakten til egen læge og behandlersystem, varetages af forældre eller bosted, fortæller leder. Medarbejderne fortæller, at alt omkring borgernes medicin varetages af medicinansvarlig social- og sundhedsassistent Hjælpemidler Leder fortæller, at man køber sig til de hjælpemidler, der er nødvendige. Borgerne har deres personlige hjælpemidler med som kørestol, rollator etc. Medarbejderne oplever, at de har de hjælpemider til rådighed, som de har behov for. : 16. Personalepolitik, herunder sygefravær og personaleforhold Leder oplyser, at der skal laves ny APV i starten af Man bruger dialog formen og skabelon fra Roskilde Kommune sammen med konsulent fra det tidligere BST. På ITC er der en gruppe bestående af tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, som er meget velfungerende, oplever leder. Der er 2

10 Side10/15 arbejdsmiljørepræsentanter der tager ud i alle afdelinger og holder trivselssamtaler. Herefter meldes tilbage til leder. 4 gange årligt mødes gruppen med leder og de er ansvarlige for at følge op på den APV der er lavet. På ITC mangler der aktuelt kun opfølgning på et punkt. Leder fortæller, at sygefraværet ligger på et fornuftigt plan. Tilsynet har lejlighed til at se det, og kan bekræfte leders udsagn. Der er 3 medarbejdere, der har været ramt af længerevarende sygdom. De forskellige grupper eller teams på ITC, laver selv deres arbejdsplaner, og leder oplever, at det gøres på en ansvarlig måde, og at det fungerer godt. Der afholdes et afdelingsmøde om ugen i gennemsnit. Der holdes GRUS, som i år ligger i juni måned. Der er afsat 2 timer i hver afdeling, og ca. 10 min. til hver medarbejder. Medarbejderne oplever, at der tages hånd om sygefravær med samtaler fra ledelsens side. De synes at den omstrukturering der har været, bestemt ha kunne mærkes, og de glæder sig til en periode med lidt mere ro på, hvor tingene og organiseringen skal prøves af i praksis. - Tilsynet har ingen bemærkningen. 17. Kompetenceudvikling Leder har planlagt, at der skal kompetenceudvikles indenfor områderne Neuropædagogik, dokumentation i Bosted og seksualvejledning. To medarbejdere kommer af sted i år på den etårige tværfaglige uddannelse i Neuropædagogik, man er af sted 37 dage fordelt ver et år. Målet er, at i alt 10 medarbejdere opnår denne uddannelse, og herefter kan stå for oplæring på ITC. Leder vil gerne have uddannet en Marte Meo terapeut mere Medarbejderne udtrykker ønske om, at øge deres kompetencer indenfor Neuropædagogik. Den nuværende Marte Meo terapeut udtrykker ønske om, at få en sparringspartner. - Tilsynet anbefaler, at der evt. dannes netværk med Marte Meo terapeuter fra Demens området. 18. IT Leder oplyser, at alle medarbejdere har adgang til Bosted og til Roskilde Kommunes Intranet. Medarbejderne udtrykker ønske om; gerne mere introduktion til IT og de muligheder der er.

11 Side11/ Arbejdsmiljø Se under Personaleforhold. Se under Personaleforhold 20. Samarbejde internt og eksternt og andre samarbejdspartnere Leder er i Center for Handicaps ledernetværk, der mødes hver måned. Leder har ikke haft MUS samtale, men oplever, at der er god opbakning fra centerchef, som leder altid kan kontaktes ved behov. Leder oplever ligeledes, at hun har stor tillid fra centerchefs side. Leder oplever også, at man i ledergruppen, har gode sparringsmuligheder. I forhold til eksternt netværk, er der ikke noget formaliseret. Medarbejderne kan mærke, at man bruger meget tid i de grupper man er tilknyttet, så der er ikke så meget fælles tid mere. Det betyder, at man ikke ved så meget om hele huset mere. På et punkt, oplever medarbejderne, at det er vigtigt at tale meget sammen, og det er omkring kommunikation i Bosted. Det er vigtigt, at der dokumenteres nogenlunde ens. 21. Samarbejde med pårørende Leder fortæller, at samarbejdet fungerer rigtigt godt. Udover den løbende kontakt, afholdes der årligt stor høstfest, som er et fast samlingspunkt for huset.

12 Side12/15 Medarbejderne har oplevelse af at samarbejdet fungerer godt, de ser ikke de store udfordringer i det. 22. Netværk Se under Samarbejde. Medarbejderne giver udtryk for, at de tidligere har været i nogle fora, som nu er nedlagt. Lige nu savnes det ikke. 23. De fysiske rammer Leder synes, at den nylige ombygning, har løftet det gamle hus gevaldigt, og har givet mange ny muligheder, for at imødekomme borgernes forskellige behov. Der kan i langt højere grad tages individuelle hensyn til borgerne nu, fordi der er lavet skærmede rum og lydisolerede rum, samt store og små rum. Medarbejderne synes, at det gamle hus er pænt nu efter ombygningen. De oplever dog at der stadig er plads til forbedringer, idet varmesystemet ikke fungerer optimalt, og der er nogle steder i huset, hvor en stor elektrisk kørestol har svært ved at komme rundt. Det sidstnævnte håber medarbejderne, at der kommer en løsning på, da en ny gruppe af borgere, der er afhængig af disse stole, er en ny gruppe på ITC. 24. Hygiejne og rengøring Hygiejne forhold er nu gode, oplever leder. Der er tilknyttet en medarbejder til rengøringsgruppen, og dertil kommer et rengøringsfirma som er tilkøbt til de store rum hver uge.

13 Side13/15 Medarbejderne fortæller, at rengøringsstandarden er god og, at det fungerer rigtig godt med det firma, der kommer og rengør de store rum. 25. Brand og beredskab (m.v.) I forhold til brand og beredskab, er der er opdaterede evakueringsplaner, som er kendt af medarbejderne. Medarbejderne kender til evakueringsplan, og til handleplan i forhold til brand. 26. Helhedsvurdering Leder kunne godt ønske sig anden fysisk placering, som gav mulighed for bedre udendørsfaciliteter. Medarbejderne har umiddelbart ikke noget til punktet. 27. Spørgeguide til borgere, der kommer på ITC Hvordan synes I om at komme her? - Fint, jeg har været en del af gruppen Kreaktiv, men er nu i gruppen Nord, og det er godt at være der. For mig er der for meget uro ved spisetid i Kantinen, men nu spiser jeg bare et roligere sted. Hvad synes du er rigtig godt ved stedet? - At komme med i ITC All Stars - Jeg har vænnet mig til at der ikke er produktionsvirksomhed her mere, men det var svært i starten. Nu har jeg fået nyt netværk. - Jeg er tilfreds med at være på arbejde og få nye venner. - At være med i Candy Floss Band - Det var blevet lidt ensformigt i Kreaktiv, nu er det godt med alle de nye muligheder.

14 Side14/15 - Kammeratskabet. Hvad kunne du tænke dig var anderledes? - Det er en lille kantine, og der er meget uro, og den må gerne være mere opdelt eller større. - I stedet for 3 store grupper der spiser på samme tid, kunne man spise på forskellige tidspunkter, eller dem der sidder i kørestol kommer før dem der ikke er kørestolsbrugere. - Før måtte der ikke ske forandringer i køkkenet, det er bedre nu. - Gerne igen indføre den årlige skovtur og bowlingtur. - Jeg synes ikke altid at det jeg siger, bliver forstået, nogen gange sker der først noget når en anden siger det. Synes du personalet har tid nok til at snakke og hjælpe dig? - Det synes jeg. Jeg kan bruge andre end min kontaktperson, nogen gange lytter de bare. - De går også på kursus hvert år - Jeg får den hjælp jeg har behov for, men jeg synes nogen gange de der sidder i kørestol ikke helt får den hjælp de har behov for. - Pædagogerne ser os hver især med vores behov og hvad der er bedst for den enkelte. Kan du selv vælge din kontaktperson? - Nej det kan man ikke, men det er OK. Bliver der lyttet efter, hvis du har nogle ønsker, eller der er noget, du er utilfreds med? - Nej, ikke alle steder - Ja i gruppe Nord fungerer det godt, de lytter meget. Er du med til at lave din egen handleplan? - Nej vi er ikke med til det. Kan du lide dem du kommer her sammen med? - Ja det kan vi Hvis der er konflikter, oplever du så, at personalet hjælper med at få løst konflikten? - Vi hjælper også hinanden og personalet hjælper også. Hvad synes du om kosten her, har du indflydelse? Deltager man i madlavningen? - Gerne mere fleksibilitet så man ikke behøver at være i madordning, men kan købe mad de dage man har lyst. - Men det vil gøre det svært at styre for køkkenet, hvor meget de kan købe ind for. - Jeg er tilfreds med madordning, det er god mad. - Får man tilbud om motion? - Vi har kondicykel og der er også andre maskiner. - Vi svømmer, og kan komme med på Københavnsvej Man kunne ønske at rygere fik et sted ude hvor der er halvtag - Et rygeskur.

15 Side15/ Konklusion ITC Svogerslev fremtræder som et moderne aktivitetstilbud, som er fagligt meget velfunderet og velorganiseret. Medarbejderne er engagerede og dygtige, og parate til at løfte kerneopgaven til borgerne i en hverdag, hvor de samtidig skal forholde sig til skift og omstruktureringer. Leder af ITC har formået gennem sin synlighed og klarhed, at gennemføre en større organisationsændring og ombygning, og samtidig bevare overblikket samt sine medarbejderes tillid og respekt. Leder har omvendt en stærk tro på sine medarbejderes evne til at tage ansvar og løfte deres fælles opgave med borgerne i centrum. Anbefalinger: - Tilsynet anbefaler, at der evt. dannes netværk med Marte Meo terapeuter fra Demens området Bilag Retningslinier/Tilsynsmanual. tilsynsmanual.doc

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 12. juni 2014 Københavnsvej 266

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 12. juni 2014 Københavnsvej 266 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 12. juni 2014 Københavnsvej 266 SEL 103 Side2/14 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken SL 141 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Tilsyn Den sociale virksomhed Guldborgsund

Tilsyn Den sociale virksomhed Guldborgsund Tilsyn Den sociale virksomhed Guldborgsund Samtale med Leder Jørgen Frank Hansen og souschef Kurt Lejbølle. Fra Guldborgsund kommune Tilsynskonsulent Anette Spandet og Myndighedskonsulent Steffen Michelsen

Læs mere

Tilsyn 2012 Bostedet Toldhuset

Tilsyn 2012 Bostedet Toldhuset Tilsyn 2012 Bostedet Toldhuset Samtale med leder Anne Brodersen den 4. oktober 2012. Fra Guldborgsund kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og Myndighedskonsulent Steffen Michelsen. Samme dag

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Borgerskolen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Borgerskolen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Borgerskolen, Lemvig Kommune ANMELDT TILSYN DEN 2. december 2013 Endelig udgave Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193102 Sidst redigeret af: amsotr Seneste

Læs mere

Tilsynsrapport. for. Skole og behandlingshjemmet Marjatta

Tilsynsrapport. for. Skole og behandlingshjemmet Marjatta Tilsynsrapport for Skole og behandlingshjemmet Marjatta Socialafdelingen December 2010 Indholdsfortegnelse Baggrundsoplysninger om tilbuddet...3 Sammenfatning af tilsynets vurderinger, anbefalinger og

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Lemvig Kommune: Boenheden Labyrinten SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Lemvig Kommune: Boenheden Labyrinten SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 Botilbud ved : ANMELDT TILSYN DEN: 13.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument 1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00 Sagsnummer: 041291-2011 2 Tilsynsrapport Tilsynsførende,

Læs mere

Tilsyn 2013 Bostedet Toldhuset

Tilsyn 2013 Bostedet Toldhuset Tilsyn 2013 Bostedet Toldhuset Samtale med leder Anne Brodersen den 21. oktober 2013. Fra Guldborgsund kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og socialrådgiverstuderende Linda Villebæk. Samme dag

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013 Botilbud: Fonden Levestedet Dato for tilsyn: 19. august 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Christian Petersen Tilsyn foretaget af: Dorit Trauelsen

Læs mere

POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK

POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 29-08-2013 JOURNALNUMMER 27.30.00-K09-3-13 TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ung ved Fjorden,

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn på Børn og Unge Centret Djurshøj med fokus på juniorafdelingen

Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn på Børn og Unge Centret Djurshøj med fokus på juniorafdelingen 1 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Børn og Unge Centret Djurshøj med fokus på juniorafdelingen Dato: 30.9.09 2 1. Hvem på institutionen er der talt med: Ledelse Medarbejdere Børnene / de unge Forstander

Læs mere

Den samlede tilsynsrapport for 2005 kan downloades her. TILSYNSRAPPORT 2005. Fagafdeling: Handicapafdelingen, Psykiatri- og Socialforvaltningen

Den samlede tilsynsrapport for 2005 kan downloades her. TILSYNSRAPPORT 2005. Fagafdeling: Handicapafdelingen, Psykiatri- og Socialforvaltningen Tilsynsrapporten 2005 Tilsynet med Ungdomsuddannelsescenter Maglemosen gennemførte i september 2005 det årlige tilsyn med Maglemosens virksomhed. Tilsynet er formelt kun forpligtet til at føre tilsyn med

Læs mere

Tilsynsrapport. for. Marjatta Voksencenter

Tilsynsrapport. for. Marjatta Voksencenter Tilsynsrapport for Marjatta Voksencenter Socialafdelingen Maj 2010 Indholdsfortegnelse Baggrundsoplysninger om tilbuddet 3 Sammenfatning af tilsynets vurderinger, anbefalinger og påbud 3 Skriftlig handleplan

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Broen Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle driftsorienterede tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Frøgård Allé Anmeldte tilsyn

Tilsynsrapport Frøgård Allé Anmeldte tilsyn Oktober 2010 Tilsynsrapport Frøgård Allé Anmeldte tilsyn Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Frøgård Allé Adresse Frøgård Allé 6 2630 Tåstrup Telefon 43 35

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Socialpsykiatri Odsherred Holbækvej 25 4560 Vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. maj 2013, 23. september 2013 og den 5. november 2013. Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Taxhuset. Anmeldt tilsyn Januar 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Taxhuset. Anmeldt tilsyn Januar 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Taxhuset Anmeldt tilsyn Januar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap. Bofællesskabet Rose Marie. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap. Bofællesskabet Rose Marie. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Bofællesskabet Rose Marie Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

KR Rådgivning - en del af Kommunernes Revision A/S

KR Rådgivning - en del af Kommunernes Revision A/S KR Rådgivning - en del af Kommunernes Revision A/S Randers Kommune - Handicapafdelingen Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn på botilbud for handicappede 2007 Oktober 2007 KR Rådgivning Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projekt Specialteam til skæve eksistenser

Projekt Specialteam til skæve eksistenser Projekt Specialteam til skæve eksistenser Projektet er gennemført i perioden 1. januar 2010 til 31. december 2011 af Rødovre Kommunes hjemmepleje med midler fra Forebyggelsesfonden Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Josephine Schneiders Ungdomsboliger

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Josephine Schneiders Ungdomsboliger Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Josephine Schneiders Ungdomsboliger Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Løkkekrogen Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere