Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 2. april 2014 på ITC Svogerslev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 2. april 2014 på ITC Svogerslev"

Transkript

1 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 2. april 2014 på ITC Svogerslev SL 104

2 Side2/15 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kerneydelse, værdier og pædagogiske metoder Visitation Økonomi herunder administration af beboermidler Brugerindflydelse Behandlings- og handleplaner Børn, unge og voksne af anden etnisk oprindelse Dagligdagen og aktiviteter Magtanvendelse Utilsigtede Hændelser Klagesager Kost og motion Seksualitet Rygning, alkohol og andre rusmidler politikker Medicin, lægefaglig bistand og andre sundhedsfaglige parter Hjælpemidler Personalepolitik, herunder sygefravær og personaleforhold Kompetenceudvikling IT Arbejdsmiljø Samarbejde internt og eksternt og andre samarbejdspartnere Samarbejde med pårørende Netværk De fysiske rammer Hygiejne og rengøring Brand og beredskab (m.v.) Helhedsvurdering Spørgeguide til bruger/beboer Konklusion Bilag... 15

3 Side3/15 1. Kerneydelse, værdier og pædagogiske metoder Leder fortæller, at ITC har 40 års jubilæum i år, og det startede som et produktions værksted der havde industrielle opgaver og ITC havde både tilbud efter Servicelovens 103 beskyttet beskæftigelse og 104 aktivitetstilbud. Dette er helt forandret i dag, og forandringen er sket indenfor det sidste årstid hvor de nogle beskæftigelsestilbud er lagt sammen med Center for Socialpsykiatri, og primært har base på Københavnsvej 266. Leder oplever, at denne sammenlægning har været en god, dels fordi man led af pladsmangel på ITC i Svogerslev, og dels fordi der ofte er tale om to forskellige grupper af borgere, som ikke nødvendigvis har meget til fælles. Der er dog stadig enkelte tilbud om beskæftigelse bevaret i Svogerslev; det drejer sig om rengøringsgruppen og arbejdet i stedets kantine. Leder fortæller, at Center for Handicap de sidste 5 år har haft vokseværk, og har fået mange nye tilbud til borgere. Et af dem er Skovhjælperne, hvor Skov og Naturstyrelsen i samarbejde med Roskilde Kommune har et aktivitetstilbud, som er en stor succes. Der er ligeledes åbnet café på Roskilde Bibliotek, som drives af udviklingshæmmede med støtte. Leder fortæller, at der i Center for Handicap i disse 5 år er sket en reduktion i antallet af ledere. Dette betyder, at leder nu er leder for væsentlig flere medarbejdere end tidligere, i alt drejer det sig om ca. 70 medarbejdere fordelt på 4 forskellige matrikler. Dette er en udfordring, men leder oplever, at det er lykkedes godt. Leder har kontor på ITC Svogerslev og på Københavnsvej 266. Leders fokus har været og er stadig, at bevare fagligheden, engagementet og et godt arbejdsmiljø. Leder og medarbejdere har arbejdet meget fokuseret og målrettet med selvledelse og ansvar i medarbejdergruppen, organiseret på en sådan måde, at medarbejderne har enkelte ansvarsområder, og leder er ansvarlig for de overordnede rammer. Leder oplever, at processen er kommet i mål, blandt andet fordi hun har en meget fagligt dygtigt og engageret medarbejder gruppe, der gerne vil. Den pædagogiske metode der anvendes på ITC er Neuropædagogik, brugt sammen med den pædagogiske metode Marte Meo, da ITC s erfaring er, at de to metoder supplerer hinanden godt. Stort alle medarbejdere har været i gennem forløb i Neuropædagogik, så alle har en fælles viden. De 3 kursusdage om året bruges til at bygge videre på Neuropædagogikken. Nogle blandt medarbejderne har været på efteruddannelse og sørger for løbende efteruddannelse af de øvrige medarbejdere på personalemøder. Stedet har indtil for nylig haft 2 Marte Meo terapeuter, men da den ene er rejst, kan den anden savne sparring. : Medarbejderne har blandede oplevelser med den ændrede form for ledelse på ITC. Overvejende gives udtryk for, at det er positivt, og der gives udtryk for, at alle har været parate til at gribe nye opgaver og strukturer. Medarbejderne kan dog oplever at det har den konsekvens, at når kollegaer for nye ansvarsområder, må andre overtage de opgaver de havde i forhold til borgerne, for, at der ikke går noget fra dem. De giver dog udtryk for, at det også er rart med ansvar og indflydelse, og de ser frem til, at evaluere ændringen. Medarbejderne oplever, at det er vigtigt, at man husker de medarbejdere der ikke har specielle ansvarsområder, blandt andet for at forebygge, at der ikke opstår konflikter, hvis magtbalancen forrykkes mellem medarbejderne. Medarbejderne fortæller, at samtidig med at store dele af produktionsværkstedet flyttede til Københavnsvej 266, er hele ITC i Svogerslev blevet ombygget og moderniseret. I den forbindelse oplever medarbejderne, at det har været et stort arbejde, at få indrettet de nyistandsatte lokaler, samtidig med at opretholde en hverdag for borgerne. De synes dog det er lykkedes via deres store engagement. Samtidig med ombygningen, har ITC valgt at lægge deres daglige aktiviteter om i en helt ny struktur. Nu har man som borger sin basisgruppe, hvor man hører til, og kan så vælge sig ind på de forskellige aktiviteter der foregår i

4 Side4/15 hele huset. Det kræver meget mere planlægning for medarbejderne, men giver borgerne større mulighed for fleksibilitet og valgfrihed. Medarbejderne synes det er et spændende tiltag med den nye aktivitetsplan, og oplever, at det fungerer godt. Endelig oplever medarbejderne, at arbejdet med Neuropædagogik som metode fungerer godt, og deres ønske er, at bevare det som metode, og meget gerne blive klogere på metoden. : 2. Visitation Leder oplever, at der er et godt samarbejde med Myndighed, som er gode til at finde den rigtige målgruppe borgere. Det kan også være at borger kontakter ITC Svogerslev, hvorefter der kommer bevilling fra Myndighed. Leder fortæller, at der udarbejdes pædagogiske planer eller afholdes udviklingssamtaler på borgerne hver 2. år, eller hvis der opstår ændringer i en borgers situation. Opfølgning fra rådgiver er afhængig af bevillingens varighed. I 2013 kom der 20 nye borgere, og derudover er der 9 borgere i STU forløb. Aktuelt er der plads til 5 borgere mere og der er plads til 5 borgere mere i Skovhjælper tilbuddet. : Medarbejderne fortæller, at borgerne er inddelt i forskellige grupper, der er bestemt af hvordan deres funktionsniveau er. Generelt oplever medarbejderne, at jo lavere funktionsniveau en borger har, jo mere omfattende er visitationen af borgeren. Derfor har medarbejderne oplevet, at få meget få oplysninger om mere velfungerende borgere. Medarbejderne har dog gode erfaringer med at gøre opmærksomme på den manglende plan for borger, der så laves. Medarbejderne fortæller, at ITC er blevet meget bredt funderet, og derfor skal det også være meget specielt, hvis en borger ikke kan rummes i tilbuddet. De er klar over, at de må indrette sig efter borgeren og opsøge den kompetence, der er nødvendig for at give borgeren et kvalificeret tilbud. Medarbejderne har ikke oplevelsen af, at der er nogle borgere, der er visiteret forkert. : 3. Økonomi herunder administration af beboermidler Punktet overlades til medarbejderne. Der er aftale med bosteder/pårørende, hvis en borger ikke selv kan administrere, at have penge med til f.eks. sodavandsautomaten, eller kaffe/te ordningen, fortæller medarbejderne. Den fungerer ved, at borger har kuvert

5 Side5/15 med penge låst inde i pengeskabet. Betalingen for den daglige mad i kantinen, kører nu elektronisk, hvilket sparer medarbejderne for en del administration. 4. Brugerindflydelse Leder fortæller, at der indtil for nylig har været meget et velfungerende bruger råd. Men nu skal der vælges nyt fordi den beskyttede beskæftigelse er flyttet til Københavnsvej 266. Leder oplyser, at man arbejder på at definere hvordan formen skal være, nu det er en anden borgergruppe. Tidligere var bruger rådet med til at lave fester, mobilpolitik og rygepolitik, og de tog rundt og besøgte andre bruger råd. Det er tanken at en medarbejder i flex job skal stå for det, og dagsordenen skal være med billeder som alle kan forstå. Medarbejderne fortæller, at det nye bruger råd skal starte efter sommerferien. En gruppe på ITC Kreaktiv har dog beholdt deres brugermøde hver måned, og arbejder meget aktivt med brugerindflydelsen. Medarbejderne oplever, at det vil være forskelligt alt efter borgers funktionsniveau, på hvilken måde brugerindflydelsen vil blive praktiseret. : 5. Behandlings- og handleplaner Leder ønsker så meget relevant dokumentation som muligt. En borgers kontakt person er ansvarlig for den pædagogiske plan og opfølgning, som dokumenteres i Bosted Mål laves sammen med borger, men selve beskrivelsen af borgers funktionsniveau laves af det pædagogiske personale, og pårørende er ofte med. Planen revideres hvert 2. år medmindre, der sker ændringer i borgers situation. : Medarbejderne oplever, at selve grundbeskrivelsen af borgeres handicap og hjerneskade, tager en del længere tid, end det der er reelt er afsat til dokumentation. De er dog glade for systemet, og synes det fremmer en god arbejdsmetode og en højere faglighed. De oplever, at selve systemet er bygget godt op, men at funktionaliteten i systemet er mindre god, fordi man skal huske at gemme det man har skrevet jævnligt for at det ikke forsvinder. Nogle medarbejdere finder, at den beskrivende del af handleplanen kan kræve en del, da man arbejder neuropædagogisk, og derfor bruger denne pædagogiks terminologi, som kræver at man kender til den. Der arbejdes kontinuerligt med dokumentationen. :

6 Side6/15 6. Børn, unge og voksne af anden etnisk oprindelse Leder oplever ikke udfordringer aktuelt. Det opleves, at der er et godt samarbejde med, der bruges tolk hvis det er nødvendigt. Medarbejderne oplever, at der kan være udfordringer i perioder, det er oftest hvis der er sproglige barrierer, hvor det også er vanskeligt for en tolk. Det kan skabe frustration, men løser sig med tiden. Der bruges tolk også for forældre ved arrangementer. : 7. Dagligdagen og aktiviteter : Aktiviteterne PÅ ITC, er som beskrevet under punkt 1, helt lagt om så man som borger nu vælger sig ind på de aktiviteter man ønsker. Man har som borger sin faste gruppe og har hver især sit grupperum. Grupperne er lavet ud fra borgernes forskellige funktionsniveauer. Strukturen har været sådan fra 1. januar. Leder fortæller, at der er indskrevet 150 borgere på ITC hver dag. Der spørges ind til i borgerens udviklingssamtale hvilke interesser, og potentialer man har. Af aktiviteter foregår der blandt andet; et kreativt værksted, hvor der laves smykker, glas, keramik og andre former for håndarbejde og maleri. Der er etableret et lydtæt øvelokale/studie med diverse instrumenter, hvor bandet Candy Floss blandt andet øver. De er en fast gruppe på 3 borgere og en medarbejder, der tager ud og spiller til private og offentlige arrangementer. Der er et PC rum, men mulighed for at få undervisning og spille. Den store tidligere montagehal er bygget om til gymnastiksal/teaterscene, hvor der er hold med dans og bevægelse. Dertil kan nævnes madlavning, massage og socialt samvær. Endelig fortæller leder om en gruppe beregnet primært for borgere der er autister, og som har meget lidt sprog. De holder til i en barak for sig selv, og har deres egen bus, som deres faste personale alle hverdage, hele året rundt, pakker med mad, tæpper, lammeskind for at køre ud i naturen et sted på Sjælland. : De tre medarbejdere der er ansat i den særlige skovgruppe der kører ud hver dag, viser et kort over Sjælland frem fyldt med røde knappenåle. Det viser alle de steder de har været. Da borgerne i denne gruppe enten ikke har sprog eller meget lidt sprog, sørger medarbejderne for, at dokumentere dagen med billeder, som redigeres på vej hjem i bussen, og herefter kan borger få en billedfortælling med hjem om eftermiddagen.

7 Side7/15 Medarbejderne på det øvrige ITC fortæller om aktiviteter ud af huset. Det kan være svømning i Greve Svømmehal, ture med bussen ud i det blå eller til seværdigheder, til den årlige musikfestival Sjællands Festival, eller på hjemmebesøg hos borgere. Aktiviteter ud af huset kan også være til idræt i salen på Københavnsvej 266 eller til Traktørstedet i Boserup Skov hos Skovhjælperne. Medarbejderne bruger et redskab der hedder Boardmaker, hvor pictogrammer og billeder skaber overblik over dagen, for borgerne. : 8. Magtanvendelse Leder oplyser, at der i 2013 har været en magtanvendelse. Den har efterfølgende givet anledning til refleksionen over, hvordan man er sammen i spisestuen, og har som foreskrevet været drøftet i personalegruppen. Medarbejderne har også oplevet at episoden har gjort dem klogere på, hvordan spisestuen bruges. - Tilsynet har ingen bemærkninger 9. Utilsigtede Hændelser Området er kendt og implementeret.. Medarbejder Medarbejderne kender til begrebet, og der er udpeget lokal sagsbehandler. 10. Klagesager Leder oplyser, at der ikke er en nedskrevet procedure. Der har ikke været nogen klagesager i det forløbne år, der tales med borgere og pårørende om uoverensstemmelser. Medarbejderne er ikke i tvivl om, at de vil henvise klager til nærmeste leder.

8 Side8/15 : 11. Kost og motion Leder fortæller, at der laves meget sund og lækker mad af kokken som har været her et år. Der laves en lun ret hver dag, og der leveres også mad til Københavnsvej 266. Der lægges vægt på, at maden er tyggevenlig, varieret og med mange grøntsager. ITC har en sodavandsautomat, hvor en del borgere køber deres ugentlige sodavand. Dette har været diskuteret i medarbejdergruppen, men det opleves, at det er en luksus for borgerne. Der opleves ikke konflikter omkring det, og de fleste borgere drikker vand de øvrige dage. Der er mulighed for at deltage i krop og bevægelse flere gange om ugen på hold. På Københavnsvej 266 er der indført sundhedsordning og fitness for borgerne. Medarbejderne oplever, at der er gode tilbud om forskellige former for motion, på forskellige niveauer. Man bruger også at gå tur i nærområdet. Maden opleves som meget lækker, varieret og sund. 12. Seksualitet Leder oplyser, at seksualitet er et års tema i år, ikke fordi der er særlige udfordringer, men fordi det er en naturlig del af borgernes liv. Det er seksualvejlederne i Center for Handicap, der står for det. Medarbejderne oplever det som relevant, at der arbejdes målrettet med det. 13. Rygning, alkohol og andre rusmidler politikker Man følger Roskilde Kommunes politik, der må ryges på matriklen, men der må ikke ryges indendørs.

9 Side9/15 Roskilde Kommunes politik følges. 14. Medicin, lægefaglig bistand og andre sundhedsfaglige parter Medicin opbevares i låst medicin skab. Social- og sundhedsassistent er ansvarlig for medicinskabet, og der ses, at de borgeres medicin man opbevarer, holdes adskilt og er mærket tydeligt med navn og cpr. nr. Kontakten til egen læge og behandlersystem, varetages af forældre eller bosted, fortæller leder. Medarbejderne fortæller, at alt omkring borgernes medicin varetages af medicinansvarlig social- og sundhedsassistent Hjælpemidler Leder fortæller, at man køber sig til de hjælpemidler, der er nødvendige. Borgerne har deres personlige hjælpemidler med som kørestol, rollator etc. Medarbejderne oplever, at de har de hjælpemider til rådighed, som de har behov for. : 16. Personalepolitik, herunder sygefravær og personaleforhold Leder oplyser, at der skal laves ny APV i starten af Man bruger dialog formen og skabelon fra Roskilde Kommune sammen med konsulent fra det tidligere BST. På ITC er der en gruppe bestående af tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, som er meget velfungerende, oplever leder. Der er 2

10 Side10/15 arbejdsmiljørepræsentanter der tager ud i alle afdelinger og holder trivselssamtaler. Herefter meldes tilbage til leder. 4 gange årligt mødes gruppen med leder og de er ansvarlige for at følge op på den APV der er lavet. På ITC mangler der aktuelt kun opfølgning på et punkt. Leder fortæller, at sygefraværet ligger på et fornuftigt plan. Tilsynet har lejlighed til at se det, og kan bekræfte leders udsagn. Der er 3 medarbejdere, der har været ramt af længerevarende sygdom. De forskellige grupper eller teams på ITC, laver selv deres arbejdsplaner, og leder oplever, at det gøres på en ansvarlig måde, og at det fungerer godt. Der afholdes et afdelingsmøde om ugen i gennemsnit. Der holdes GRUS, som i år ligger i juni måned. Der er afsat 2 timer i hver afdeling, og ca. 10 min. til hver medarbejder. Medarbejderne oplever, at der tages hånd om sygefravær med samtaler fra ledelsens side. De synes at den omstrukturering der har været, bestemt ha kunne mærkes, og de glæder sig til en periode med lidt mere ro på, hvor tingene og organiseringen skal prøves af i praksis. - Tilsynet har ingen bemærkningen. 17. Kompetenceudvikling Leder har planlagt, at der skal kompetenceudvikles indenfor områderne Neuropædagogik, dokumentation i Bosted og seksualvejledning. To medarbejdere kommer af sted i år på den etårige tværfaglige uddannelse i Neuropædagogik, man er af sted 37 dage fordelt ver et år. Målet er, at i alt 10 medarbejdere opnår denne uddannelse, og herefter kan stå for oplæring på ITC. Leder vil gerne have uddannet en Marte Meo terapeut mere Medarbejderne udtrykker ønske om, at øge deres kompetencer indenfor Neuropædagogik. Den nuværende Marte Meo terapeut udtrykker ønske om, at få en sparringspartner. - Tilsynet anbefaler, at der evt. dannes netværk med Marte Meo terapeuter fra Demens området. 18. IT Leder oplyser, at alle medarbejdere har adgang til Bosted og til Roskilde Kommunes Intranet. Medarbejderne udtrykker ønske om; gerne mere introduktion til IT og de muligheder der er.

11 Side11/ Arbejdsmiljø Se under Personaleforhold. Se under Personaleforhold 20. Samarbejde internt og eksternt og andre samarbejdspartnere Leder er i Center for Handicaps ledernetværk, der mødes hver måned. Leder har ikke haft MUS samtale, men oplever, at der er god opbakning fra centerchef, som leder altid kan kontaktes ved behov. Leder oplever ligeledes, at hun har stor tillid fra centerchefs side. Leder oplever også, at man i ledergruppen, har gode sparringsmuligheder. I forhold til eksternt netværk, er der ikke noget formaliseret. Medarbejderne kan mærke, at man bruger meget tid i de grupper man er tilknyttet, så der er ikke så meget fælles tid mere. Det betyder, at man ikke ved så meget om hele huset mere. På et punkt, oplever medarbejderne, at det er vigtigt at tale meget sammen, og det er omkring kommunikation i Bosted. Det er vigtigt, at der dokumenteres nogenlunde ens. 21. Samarbejde med pårørende Leder fortæller, at samarbejdet fungerer rigtigt godt. Udover den løbende kontakt, afholdes der årligt stor høstfest, som er et fast samlingspunkt for huset.

12 Side12/15 Medarbejderne har oplevelse af at samarbejdet fungerer godt, de ser ikke de store udfordringer i det. 22. Netværk Se under Samarbejde. Medarbejderne giver udtryk for, at de tidligere har været i nogle fora, som nu er nedlagt. Lige nu savnes det ikke. 23. De fysiske rammer Leder synes, at den nylige ombygning, har løftet det gamle hus gevaldigt, og har givet mange ny muligheder, for at imødekomme borgernes forskellige behov. Der kan i langt højere grad tages individuelle hensyn til borgerne nu, fordi der er lavet skærmede rum og lydisolerede rum, samt store og små rum. Medarbejderne synes, at det gamle hus er pænt nu efter ombygningen. De oplever dog at der stadig er plads til forbedringer, idet varmesystemet ikke fungerer optimalt, og der er nogle steder i huset, hvor en stor elektrisk kørestol har svært ved at komme rundt. Det sidstnævnte håber medarbejderne, at der kommer en løsning på, da en ny gruppe af borgere, der er afhængig af disse stole, er en ny gruppe på ITC. 24. Hygiejne og rengøring Hygiejne forhold er nu gode, oplever leder. Der er tilknyttet en medarbejder til rengøringsgruppen, og dertil kommer et rengøringsfirma som er tilkøbt til de store rum hver uge.

13 Side13/15 Medarbejderne fortæller, at rengøringsstandarden er god og, at det fungerer rigtig godt med det firma, der kommer og rengør de store rum. 25. Brand og beredskab (m.v.) I forhold til brand og beredskab, er der er opdaterede evakueringsplaner, som er kendt af medarbejderne. Medarbejderne kender til evakueringsplan, og til handleplan i forhold til brand. 26. Helhedsvurdering Leder kunne godt ønske sig anden fysisk placering, som gav mulighed for bedre udendørsfaciliteter. Medarbejderne har umiddelbart ikke noget til punktet. 27. Spørgeguide til borgere, der kommer på ITC Hvordan synes I om at komme her? - Fint, jeg har været en del af gruppen Kreaktiv, men er nu i gruppen Nord, og det er godt at være der. For mig er der for meget uro ved spisetid i Kantinen, men nu spiser jeg bare et roligere sted. Hvad synes du er rigtig godt ved stedet? - At komme med i ITC All Stars - Jeg har vænnet mig til at der ikke er produktionsvirksomhed her mere, men det var svært i starten. Nu har jeg fået nyt netværk. - Jeg er tilfreds med at være på arbejde og få nye venner. - At være med i Candy Floss Band - Det var blevet lidt ensformigt i Kreaktiv, nu er det godt med alle de nye muligheder.

14 Side14/15 - Kammeratskabet. Hvad kunne du tænke dig var anderledes? - Det er en lille kantine, og der er meget uro, og den må gerne være mere opdelt eller større. - I stedet for 3 store grupper der spiser på samme tid, kunne man spise på forskellige tidspunkter, eller dem der sidder i kørestol kommer før dem der ikke er kørestolsbrugere. - Før måtte der ikke ske forandringer i køkkenet, det er bedre nu. - Gerne igen indføre den årlige skovtur og bowlingtur. - Jeg synes ikke altid at det jeg siger, bliver forstået, nogen gange sker der først noget når en anden siger det. Synes du personalet har tid nok til at snakke og hjælpe dig? - Det synes jeg. Jeg kan bruge andre end min kontaktperson, nogen gange lytter de bare. - De går også på kursus hvert år - Jeg får den hjælp jeg har behov for, men jeg synes nogen gange de der sidder i kørestol ikke helt får den hjælp de har behov for. - Pædagogerne ser os hver især med vores behov og hvad der er bedst for den enkelte. Kan du selv vælge din kontaktperson? - Nej det kan man ikke, men det er OK. Bliver der lyttet efter, hvis du har nogle ønsker, eller der er noget, du er utilfreds med? - Nej, ikke alle steder - Ja i gruppe Nord fungerer det godt, de lytter meget. Er du med til at lave din egen handleplan? - Nej vi er ikke med til det. Kan du lide dem du kommer her sammen med? - Ja det kan vi Hvis der er konflikter, oplever du så, at personalet hjælper med at få løst konflikten? - Vi hjælper også hinanden og personalet hjælper også. Hvad synes du om kosten her, har du indflydelse? Deltager man i madlavningen? - Gerne mere fleksibilitet så man ikke behøver at være i madordning, men kan købe mad de dage man har lyst. - Men det vil gøre det svært at styre for køkkenet, hvor meget de kan købe ind for. - Jeg er tilfreds med madordning, det er god mad. - Får man tilbud om motion? - Vi har kondicykel og der er også andre maskiner. - Vi svømmer, og kan komme med på Københavnsvej Man kunne ønske at rygere fik et sted ude hvor der er halvtag - Et rygeskur.

15 Side15/ Konklusion ITC Svogerslev fremtræder som et moderne aktivitetstilbud, som er fagligt meget velfunderet og velorganiseret. Medarbejderne er engagerede og dygtige, og parate til at løfte kerneopgaven til borgerne i en hverdag, hvor de samtidig skal forholde sig til skift og omstruktureringer. Leder af ITC har formået gennem sin synlighed og klarhed, at gennemføre en større organisationsændring og ombygning, og samtidig bevare overblikket samt sine medarbejderes tillid og respekt. Leder har omvendt en stærk tro på sine medarbejderes evne til at tage ansvar og løfte deres fælles opgave med borgerne i centrum. Anbefalinger: - Tilsynet anbefaler, at der evt. dannes netværk med Marte Meo terapeuter fra Demens området Bilag Retningslinier/Tilsynsmanual. tilsynsmanual.doc

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 12. juni 2014 Københavnsvej 266

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 12. juni 2014 Københavnsvej 266 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 12. juni 2014 Københavnsvej 266 SEL 103 Side2/14 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 SL 103 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende risikomanager Mette

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 14.august 2014 på Bomi

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 14.august 2014 på Bomi Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 14.august 2014 på Bomi SL 103 Side2/14 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 12.maj 2014 Klub Vi

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 12.maj 2014 Klub Vi Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 12.maj 2014 Klub Vi SL 104 Side2/14 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 9. april Peoples Corner

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 9. april Peoples Corner Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 9. april Peoples Corner SL 104 Side2/14 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Generelt tilsyn 26.1. 2010

Generelt tilsyn 26.1. 2010 Social og Sundhed, Voksenservice Generelt tilsyn 26.1. 2010 Roskilde Lænkeambulatorium SUL 141,stk 2 Side2/11 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Voksenservice og chefkonsulent

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 7. august 2014 Daghøjskolen på Københavnsvej 266

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 7. august 2014 Daghøjskolen på Københavnsvej 266 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 7. august 2014 Daghøjskolen på Københavnsvej 266 SL 104 Side2/15 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende risikomanager Mette

Læs mere

Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 22. april 2013 på Lænken

Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 22. april 2013 på Lænken Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 22. april 2013 på Lænken SL SUL 141 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Myndighedsservice

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken SL 141 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 14. september Gården

Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 14. september Gården Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 14. september Gården SL 107 Side2/15 Denne rapport er udarbejdet af tilsynskonsulent Dorte Hammerich og Konsulent Sidsel Sørensen,

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn på CAS d. 7.april 2014

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn på CAS d. 7.april 2014 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn på CAS d. 7.april 2014 SL 141og 142 Side2/14 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen, og konsulent

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27.august 2014 Kantinen på Trekronerskolen

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27.august 2014 Kantinen på Trekronerskolen Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27.august 2014 Kantinen på Trekronerskolen SL 103 Side2/11 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen

Læs mere

Tilsynets samlede vurdering

Tilsynets samlede vurdering Tilsynets samlede vurdering 1 Institutionens fysiske beliggenhed 1.a Udendørs fysiske rammer 1.b Indretning 1.c Udnyttelse af fysiske rammer 1.d Sikring af flugtveje 1.e Alarmer 1.f Andet 1.g Tilsynets

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter med indgår i Overordnet formål med indsatsen

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104 TILSYNSRAPPORT Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle

Læs mere

En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i

En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i 2013-2015 Målgruppen består af tre teams: 1. sal, 2.-3. sal, Utterslev inc. de fire solistlejligheder.

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap Oplysninger om tilbuddet Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap Tilbuddets navn: Kamelia, Levisonsvej 19, 6000 Kolding Tilbudstype/antal pladser/målgruppe: Botilbud oprettet efter 107 og almene

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Bofællesskabet Lundagervej Lundagervej 40-42 9330 Dronninglund Leder Rita A Nielsen Tilsynsrapport af 22. oktober

Læs mere

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn: Organisationen Hjemmestøtte, afd. Støttecenteret for senhjerneskadede Agtrupvej 111, 6000 Kolding Lederens navn: Marianne Ries

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne

Læs mere

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Sundhedsfremme, forebyggelse og skadesreduktion Det er læringskonsulenternes vurdering, at der er et stort fokus på sundhedsfremme, forebyggelse og

Læs mere

Indstiller medarbejder til ansættelse i samarbejde med ansættelsesudvalg.

Indstiller medarbejder til ansættelse i samarbejde med ansættelsesudvalg. Udover de punkter der er nævnt for afdelingsledere, løser stedfortræder i forbindelse med aftaleholders fravær, opgaver som det fremgår af funktionsbeskrivelse for aftaleholder. Forventninger til opfyldelse

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

OPFØLGENDE TILSYN 2013 Dato: 27.11.2013

OPFØLGENDE TILSYN 2013 Dato: 27.11.2013 OPFØLGENDE TILSYN 2013 Dato: 27.11.2013 Institutionens navn Lundø Forvaltning Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje Dato for tilsyn 23.10.2013 Institutionen repræsenteret ved Pia Kofoed

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune Gartneriet Oringe og værkstedet på Færgegårdsvej, Hyldevang-Skovhjælpere, Præstø værkstedet, Butikken i Vordingborg

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS).

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Kortlægningsprojekt i perioden 1. september 2012 31. 12 2012 Projektets baggrund Borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Center for Handicap, Roskilde Kommune:

Center for Handicap, Roskilde Kommune: Center for Handicap, Roskilde Kommune: Den faglige tilgang og de konkrete tilbud Indledning Center for Handicap (CfH) blev dannet i 2010. En lang række tilbud om støtte og hjælp, aktivitet og beskæftigelse

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og handicap. Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården

Fredensborg Kommune Ældre og handicap. Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården Fredensborg Kommune Ældre og handicap Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården 2009 Værdigrundlag Lindegården arbejder ud fra Fredensborg kommunes værdigrundlag. Vi er fokuserede og udadrettede.

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Centervej 18 20 i Auning den 20. februar 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret PH Pleje Tilsynsrapport 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Praktiske oplysninger K.H. Kofoedsvej 16, 4970 Rødby Tlf. 24 82 68 82 Forstander: Kjeld Saul Hjemmeside: bnsydlolland.blogspot.com E-mail: bnsydlolland@regionsjaelland.dk

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014 Institution: Stærevænget Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen Klynge / netværk: Muffen Klyngeleder / netværkskoordinator:

Læs mere

Til dig. på Rosenholm

Til dig. på Rosenholm Tlf. 96 284250 Til dig som skal være studerende på Rosenholm Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til dig som studerende med det formål at give dig nogle

Læs mere

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden Løven Novus Rapport over tilsyn 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser.

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Tilsynsbesøg 2011 på det private botilbud Søholm

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Broen Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Broen Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Broen Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013 Område: Det sociale område Afdeling: Driftsafdelingen Journal nr.: Dato: 26. juni 2013 Udarbejdet af: Else Pedersen E-mail: else.pedersen @regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1072/2920 1072 Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

Tilsynsrapport juni 2010

Tilsynsrapport juni 2010 Sorø Kommune Stab VAB Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2008-14937 Den 25. juni 2010 Tilsynsrapport juni 2010 Opholdsstedet Egholt Næstvedvej 74 4180

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 30 97 08 29 Socialpsykiatri Syd Den Blå Ambassade

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 30 97 08 29 Socialpsykiatri Syd Den Blå Ambassade www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 30 97 08 29 Socialpsykiatri Syd Den Blå Ambassade Anmeldt tilsyn Den 5. Marts 2009 Dette anmeldte tilsyn på Den Blå Ambassade, Damtoften 6 A-B, 5600 Faaborg blev udført af

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adress Hornum børnehave Elmevej/ Kirkevej Hornum Normeret

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune. Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00

Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune. Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sandgårdsparken.

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Børnehaven Præstegårdsvej Præstegårdsvej 13 9600

Læs mere

Børnemiljøvurdering Filuren 2010

Børnemiljøvurdering Filuren 2010 Børnemiljøvurdering Filuren 2010 Ifølge Dagtilbudsloven skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig børnemiljøvurdering mindst hvert tredje år. Formålet med at der stilles krav til børnemiljøet i dagtilbud,

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for samværstilbud. Lovgrundlag: Ydelser indenfor samværstilbud 104 i Lov om Social Service (LSS). Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov. Socialt samvær Fælles madlavning/tilbud

Læs mere

Rapport af pædagogisk tilsyn i: Hasselvang d. 7.5.2012

Rapport af pædagogisk tilsyn i: Hasselvang d. 7.5.2012 Rapport af pædagogisk tilsyn i: Hasselvang d. 7.5.2012 Deltagere fra institutionen: leder Anja Rantzau medarbejderrepræsentant Anita og Kristina Fra daginstitutionskontoret deltog: Pædagogisk konsulent

Læs mere

Afrapporteringsskema. Center for Døve Døves Vaskeri Generatorvej 2 S, 2730 Herlev. Uanmeldt tilsyn PH 2012

Afrapporteringsskema. Center for Døve Døves Vaskeri Generatorvej 2 S, 2730 Herlev. Uanmeldt tilsyn PH 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn PH 2012 Center for Døve Døves Vaskeri

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap Oplysninger om tilbuddet Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap Tilbuddets navn: Organisationen Bramdrupdam, afd. Ungdomskollegiet, Skovvejen 1A, 6000 Kolding Tilbudstype/antal pladser/målgruppe:

Læs mere

Tilsyn dagsorden og rapport

Tilsyn dagsorden og rapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk Stedets navn: Huset Trappebæksvej Tilsyn dagsorden

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Værestedet er for folk med psykisk lidelse og/eller socialt ensomme. Vi startede i 2006 og er nu under Thsited kommune

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne dækker ydelsen? Overordnet formål med indsatsen: 85 og 107 i

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2011. Center for Døve Døves Vaskeri Generatorvej 2A, 2730 Herlev 9. januar 2012

Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2011. Center for Døve Døves Vaskeri Generatorvej 2A, 2730 Herlev 9. januar 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2011 Center for

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

x Ja.28 juli 2014 besøg. D. 5.9 kl. 13.00 15.00 Nej

x Ja.28 juli 2014 besøg. D. 5.9 kl. 13.00 15.00 Nej Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Valhalla Baldersvej 6 9640 Farsø DBA Normeret

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 24. november 2011 kl. 15:30-17:00 Opholdsstedet repræsenteret ved: Medhjælper, som

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER BAKKEHUSET

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER BAKKEHUSET Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 8. august 2013 Sagsnummer 2013040110EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER BAKKEHUSET Center

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Solvognen Dato for tilsynet: 28. september 2011 kl. 14.00-15.15 Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Torben Jørgensen samt

Læs mere

SOCIAL- OG AKTIVITETSCENTER HOLSTEDGAARD. Et anderledes social- og samværtilbud

SOCIAL- OG AKTIVITETSCENTER HOLSTEDGAARD. Et anderledes social- og samværtilbud SOCIAL- OG AKTIVITETSCENTER HOLSTEDGAARD Et anderledes social- og samværtilbud Tryghed, Hygge og Samvær Så er Social- og aktivitetscenter Holstedgaard måske noget for dig! Hvad er et aktivitets- og samværstilbud?

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Anmeldt tilsyn - Seniorhuset

TILSYNSRAPPORT: Anmeldt tilsyn - Seniorhuset Center for Psykiatri og Handicap Pædagogisk- og Socialfagligt team Dato: 13. marts 2012 Acadre: 12-3958 TILSYNSRAPPORT: Anmeldt tilsyn - Seniorhuset Tilbuddets navn Seniorhuset Gurrevej 92 3000 Helsingør

Læs mere

For. Voksen Handicapområdets 107 botilbud. SPINDEHUSET og LØKKEKROGEN

For. Voksen Handicapområdets 107 botilbud. SPINDEHUSET og LØKKEKROGEN For Voksen Handicapområdets 107 botilbud SPINDEHUSET og LØKKEKROGEN 2012 1 INDHOLD 1. Beskrivelse af botilbuddene 2. Pædagogik og arbejdsmetoder 3. Afrunding af 2011 og fokuspunkter i 2012 SPINDEHUSET

Læs mere

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT for Tilsynsførende: Tilsynet udført d. 8. juni 2007 Forrige tilsyn udført d. - Tilsynet var anmeldt / uanmeldt - Tilsynsbesøgets struktur / Deltagere

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 Anmeldt tilsyn på Højbo

Tilsynsrapport 2010 Anmeldt tilsyn på Højbo Tilsynsrapport 2010 Anmeldt tilsyn på Højbo Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 15 og 16, at varetage kommunens forpligtigelse

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Rapport fra. Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Skovhuset

Rapport fra. Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Skovhuset Job, Social og Sundhed Ældre og Sundhed Rapport fra Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Skovhuset 29. september 2014 Tilsynsførende: Afdelingschef Lars Ravn Sektionsleder Christian Blaase Johansen Tidspunkt

Læs mere

Skaboeshus, 5800 Nyborg

Skaboeshus, 5800 Nyborg Ydelsesbeskrivelser for Center for døve Pædagogisk og Sundhedsfagligt Område. Skaboeshus, 5800 Nyborg FAKTUELLE OPLYSNINGER Tilbuddets ydelser efter lov og Kontaktoplysninger Lov om Social Service 108

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 27. januar 2010 Formalia Dette uanmeldte tilsyn på Palleshave Bo- og Aktivitetscenter, Hedebovej 48, 5750

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Krogstenshave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Krogstenshave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Krogstenshave 1. Om boenheden Boenhed Plejecentret Krogstenshave Adresse Krogstens Allé 47 og 51, Karise Allé 29 og 31. Tilsynsdato 19. december 2013 Antal pladser

Læs mere

TILSYN 2013 SOLGAVEN. Den Sociale. Virksomhed. Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

TILSYN 2013 SOLGAVEN. Den Sociale. Virksomhed. Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Den Sociale Virksomhed TILSYN 2013 SOLGAVEN Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 15. oktober

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Dybenskærhave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Dybenskærhave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Dybenskærhave 1. Om boenheden Boenhed Plejecenter Dybenskærhave Adresse Byvej 201 Tilsynsdato 5. november 2014 Antal pladser 72 plejeboliger. Antal beboere besøgt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn hos. Center for Job og Oplevelse Gydevej 17 Esbønderup 3250 Græsted. 10.oktober 2011

Uanmeldt tilsyn hos. Center for Job og Oplevelse Gydevej 17 Esbønderup 3250 Græsted. 10.oktober 2011 Uanmeldt tilsyn hos Center for Job og Oplevelse Gydevej 17 Esbønderup 3250 Græsted 10.oktober 2011 Tilsynet er udført af: Birte Wedel-Brandt og Peter Ege FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Vi er en engageret, humørfyldt og faglig velfunderet personalegruppe på 5 pædagoger, som synes det er spændende at modtage studerende i praktik. Vores intention er at skabe trygge

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Egedal Dato for tilsynet: 6. december 2012 Opholdsstedet repræsenteret ved: Ledende miljøterapeut Gurli Laustsen Tilsynet gennemført af: Tilsynskonsulent

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere