Arbejdsmiljøredegørelse Ledelsens forord

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmiljøredegørelse 2012. Ledelsens forord"

Transkript

1 Arbejdsmiljøredegørelse 2012 Ledelsens forord Pr. 1. april 2011 fusionerede Aarhus Universitetshospital Aarhus Sygehus og Skejby Sygehus og hedder nu Aarhus Universitetshospital (AUH). På hospitalsniveau er MED-strukturen ændret til en enstrenget struktur, således at arbejdsmiljøarbejdet planlægges og koordineres af HMU. På centerniveau er Geriatrisk Afdeling blevet en del af Akutcentret og er repræsenteret i Center MED-udvalget, som ligeledes er en-strenget. Fusionen har ikke haft indflydelse på Geriatrisk Afdelings MED-struktur, som fortsat er en-strenget. Strategier for arbejdsmiljøarbejdet drøftes og vedtages af LMU og planlægges og udføres af Arbejdsmiljøgrupperne og udvalget. Arbejdsmiljøpolitik, arbejdsmiljøaftale og personalepolitik for AUH er under udarbejdelse og forventes færdiggjort og vedtaget i HMU primo LMU s forord Arbejdsmiljøredegørelsen er drøftet og godkendt af LMU i Geriatrisk Afdeling G, Aarhus Universitetshospital, marts Side 1/10 Arbejdsmiljøpolitik Geriatrisk Afdeling har siden seneste arbejdsmiljøredegørelse i 2009 arbejdet efter arbejdsmiljøpolitikken for tidligere Aarhus Sygehus, Aarhus Universitetshospital, som var formuleret som en arbejdsmiljøvision med tilhørende strategi for arbejdsmiljøarbejdet. Visionen er: At arbejde målbevidst på at sikre et godt arbejdsmiljø ved at fjerne forhindringer og fremme insatser, som kan forbedre arbejdet med kerneydelsen At arbejde kontinuerligt på at skabe de nødvendige rammer for den enkelte ansatte. Den gode opgaveløsning følges op af en anerkendelse af det arbejde, der udføres af den enkelte At have overblik over hvilke problemer, der er løst og hvilke problemer, der stadig er, og hvordan de forventes løst At vurdere konsekvenserne for arbejdsmiljøet før enhver væsentlig beslutning

2 At arbejde strategisk og systematisk med at indføre forbedringer og forebyggelse for de vigtigste områder, som er udpeget af repræsentanter for arbejdsmiljøorganisationen. At sætte mål, evaluere og løbende følge op på fokusområderne som er beskrevet i Arbejdsmiljøstrategien for Aarhus Sygehus At dele erfaringer og viden, der er blandt ledere og arbejdsmiljøgrupper på Aarhus Sygehus med henblik på at udvikle kompetencer og skabe ny viden på tværs af hele organisationen. (Uddrag af Arbejdsmiljøvisionen for Aarhus Sygehus) Arbejdsmiljøstrategien Arbejdsmiljøstrategien skal sikre, at arbejdsmiljøvisionen på Aarhus Sygehus bliver ført ud i livet. Arbejdsmiljøstrategien består af de 3 fokusområder, som gælder for hele Region Midtjylland: Sundhed og trivsel Ergonomi og forflytninger Ulykkesforebyggelse Succeskriterierne er: At det samlede sygefravær reduceres med 10 % At antal arbejdsulykker på grund af ergonomi reduceres med 20% At antal arbejdsulykker med fravær reduceres med 25 % (Uddrag af arbejdsmiljøstrategi for Århus Sygehus) Side 2/10 Præsentation af Geriatrisk Afdeling Afdelingen er en del af Akutcentret, AUH. Afdelingen har to sengeafsnit (G1 og G2) der er beliggende på henholdsvis Tage-Hansens Gade og P.P. Ørumsgade, fem udadgående teams og en Faldklinik. Afdelingens kerneydelse er, at udrede, behandle, pleje og træne patienter på hospitalet og patienternes eget hjem. Afdelingen har 150 ansatte fordelt på 9 faggrupper: læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, serviceassistenter, sekretærer og socialrådgiver.

3 MED-organisationen Geriatrisk Afdelings MED-organisation er en en-strenget struktur med et lokalt MED-udvalg (LMU), hvor sikkerhedsrepræsentanter og sikkerhedsledere er repræsenteret. Geriatrisk Afdeling er en del af en større organisation og dennes MEDorganisation, hvilket vil sige CenterMED-udvalget, HovedMEDudvalget og RegionsMED-udvalget. Organisationsplan MED-strukturen Geriatrisk Afdeling LMU LO 2 repræsentanter FTF 3 repræsentanter AC 1 repræsentant Sikkerhedsrep. Repræsenterer Arbejdsmiljøgr Afd. led. rep. Oversygeplejerske Repræsenterer Arbejdsmiljøgr. Formand Ledende overlæge Ledelsesrep. 2 repræsentanter Si-gr. G-Team AL SiR Si-gr. G1 AL SiR Si-gr. G2 AL SiR Si-gr. Administration AL SiR Si-gr. Forskning, Fald GO-Team, fj.arb.pl. AL SiR Afd.ledelsesrep. Side 3/10 Arbejdsmiljøledelsessystem Geriatrisk Afdelings arbejde med arbejdsmiljøet er beskrevet i arbejdsmiljøaftalen. Arbejdsmiljøaftalen beskriver aktiviteter og metoder der skal sikre styrkelse og effektivisering af arbejdsmiljø- og sundhedsarbejdet i Geriatrisk Afdeling. Arbejdsmiljøaftalen beskriver afdelingens arbejde med: APV Ulykkesanalyse og statistikker Sikkerhed og sundhed på dagsordenen Optimering af arbejdsmiljøorganisationen Kommandoveje og handlekanaler Udvikling og samarbejde Information om arbejdsmiljø

4 Ansvar og opgaver i relation til arbejdsmiljø Arbejdsmiljøledelsessystemet er struktureret efter standarderne i OHSAS og Bekendtgørelse 923, som afdelingen er arbejdsmiljøcertificeret efter. APV Geriatrisk Afdeling gennemfører mindst hvert 3. år den lovpligtige formaliserede APV. Den seneste APV blev gennemført i Handleplanerne fra denne APV er gennemført og fulgt op. Som led i APV er der gennemført Arbejdsklimaundersøgelse (AKU), som kortlægger den psykiske del af APV. AKU er fulgt op af dialogmøder og der er udarbejdet handleplaner og opfølgning på disse. Alle handleplaner som følge af APV og AKU er afsluttede. Der foretages halvårlige arbejdsmiljøgennemgange og løbende APV er. De væsentligste arbejdsmiljøproblemer i løbende APV er drejer sig om fysiske forhold. Der har været fokus på: Pladsforhold på badeværelser og sengestuer Opbevaring og håndtering af hjælpemidler Håndtering/forflytning af patienter Lysforhold i Team-kontor Fugt og kulde på to kontorer Der planlægges APV og TilfredshedsUndersøgelse og LederEvaluering (TULE) i Side 4/10 Arbejdsmiljøpræstationer Sundhed og trivsel Trivsel har været et fast punkt på personalemøder i sengeafsnittene, hvor sygefraværet har været højest. Der er gennemført sygefraværssamtaler i alle afsnit i henhold til afdelingens fraværspolitik. Målsætning: At det samlede sygefravær er reduceret med 10 % fra 5,39 % i At kortidssygefraværet er reduceret med 10 % fra 3,02 % i 2010 Resultater: Udviklingen i sygefraværet Resultat Samlet 5,39 3,14 41 % redukti-

5 on Korttidssygefravær 3,02 1,97 34 % reduktion Langtidssygefravær 2,37 1,17 50 % Kilde: InfoRM Langtidssygefraværet skyldes overvejende, at nogle serviceassistenter har haft symptomer/sygdomme på grund af overbelastning af bevægeapparatet. Ergonomi og forflytninger Der har været gennemført ergonomisk uge, hvor forflytningsvejlederne har haft specifikt fokus på arbejdsstillinger og ergonomi i forhold til at personalet skaber sig plads til hensigtsmæssige forflytninger. Målsætning: At antallet af arbejdsulykker som følge af forflytninger og ergonomiske forhold i perioden reduceres med 20 % fra 4 anmeldte ulykker i Resultater: Antallet af arbejdsulykker som følge af forflytninger og ergonomiske forhold i 2011: 1, hvilket svarer til reduktion på 75 %. Tre serviceassistenter har haft symptomer fra bevægeapparatet, som dog ikke med sikkerhed kan relateres til arbejdsmiljøproblemer. Side 5/10 Ulykkesforebyggelse Målsætning: At arbejdsulykker med fravær reduceres med 25 % i perioden , fra 1 anmeldte arbejdsulykker med fravær i Resultater: Antal arbejdsulykker med fravær i 2011: 1 Ulykkesanalyse Anmeldte arbejdsulykker fordelt på årsagskategorier Uheld fysisk Fysisk vold og psykisk vold Afværge af fald (spontan indgriben) 2 1 0

6 Håndtering af værktøj/ting/maskiner og øvrig teknik Personforflytning og personhåndtering Uheld kemisk Uheld med udsættelse for smitterisiko (stikulykker) Andet *1 0 0 I alt * Pludselig smerte i skulderen i slutningen af arbejdsdagen, ingen specifik udløsende faktor Forebyggelse af arbejdsulykker I 2011 er antallet af fysiske uheld steget. Uheldene er sket på PPØ og er relateret til ujævnt asfalt i kombination med nedsat opmærksomhed herpå. Der er lavet en handleplan for renovering af området. Der har ligeledes været en stigning i stikulykker. Årsagen hertil er, at instruksen vedrørende håndtering af kanyler ikke er fulgt, samt at kanylebokse ikke har været logisk placeret i forhold til arbejdsgangen. Dette er udbedret og sagen er afsluttet uden handleplan. Der er installeret nye loftlifte på tre sengestuer på G1 og indkøbt diverse hjælpemidler til personhåndtering. Side 6/10 Det rummelige arbejdsmarked Politik for det rummelige arbejdsmarked I Geriatrisk Afdeling arbejder vi for at skabe en rummelig arbejdsplads, hvor der er plads til personer med nedsat arbejdsevne eller svage forudsætninger for at fastholde en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi definerer det rummelige arbejdsmarked som: 1 forebyggelse af, at ansatte udstødes fra arbejdsmarkedet på grund af nedsat arbejdsevne, 2 fastholdelse af ansatte, som er udsat for at blive afskediget på grund af nedsat arbejdsevne samt 3 rekruttering og integration af personer, der står uden for arbejdsmarkedet på grund af nedsat arbejdsevne. Det er afdelingens målsætning at:

7 1 Personalets sammensætning med hensyn til etnicitet på afdeling G skal afspejle det omgivende samfund dvs. målet er ikke at ligge under landsgennemsnittet. 2 Det overordnede mål med fraværspolitikken er at nedbringe sygefravær, der opstår som følge af uhensigtsmæssige forhold på arbejdspladsen samt yde en ekstra støtte til ansatte, der pga. sygdom er ved at miste eller er i fare for at miste tilknytning til arbejdspladsen. 3 Geriatrisk afdeling G har 2 5 medarbejdere ansat på særlige vilkår efter socialt kapitel. Afdelingen har pr fire medarbejdere ansat på særlige vilkår efter det sociale kapitel. Der har været 5 personer henvist fra Jobcenter i Virksomhedspraktik med henblik på afprøvning i forskellige jobfunktioner. Der har ikke været langtidssygdom i afdelingen i 2011, hvor der har været behov for virksomhedspraktik, men én medarbejder har fået bevilget personlig assistent, med henblik på fastholdelse i faget. Sundhedsfremme Definition Sundhedsfremme på arbejdspladsen er den kombinerede effekt af arbejdsgiveres, arbejdstageres og samfundets samlede indsats for at forbedre sundhed og velbefindende hos den arbejdende befolkning (Luxembourg-deklarationen, 1997). Side 7/10 Baggrund Nogle af de vigtigste forudsætninger for trivsel og dermed sundhed på arbejdspladsen er, 1 at der er balance mellem opgaver og ressourcer på arbejdspladsen 2 at der er balance mellem ansvar og handlemuligheder 3 at der er balance mellem arbejde og privatliv 4 at den enkelte får mulighed for at anvende og udvikle de kompetencer arbejdspladsen efterspørger og som er nødvendige for at udfylde den funktion vedkommende varetager 5 at den ansatte føler sig værdsat og anerkendt

8 6 at sund livsstil i forhold til rygning, alkohol, kost, motion og afspænding bidrager til at den ansatte oplever trivsel og velvære. Formål Det overordnede formål med politik for sundhedsfremme er at fremme trivslen på arbejdspladsen. Indsatser På hospitalsniveau På hospitalsniveau er der iværksat forskellige sundsfremmetilbud som Geriatrisk Afdeling har formidlet til afdelingens ansatte. Tilbuddene har omfattet: Motion Meditation Ernæringsvejledning Sundhedscoach (fra 2012) På afdelingsniveau Uhensigtsmæssige arbejdsgange kan være en kilde til stress. Afdelingen har derfor fokuseret på optimering af arbejdsgange. Dette har blandt andet medført indførelse af ugentlige tavlemøder i alle afsnit og funktioner. Formålet med møderne er at opsamle, prioritere og realisere idéer til forbedring af arbejdsgange fra ledere og medarbejdere i de respektive afsnit og funktioner. Afsnitskontorerne er blevet funktionsopdelte med stilleområder, således at afbrydelser i administrativt arbejde reduceres. Afdelingens socialrådgiver tilbyder medarbejdere individuel coaching efter aftale med den pågældendes nærmeste leder. Socialrådgiveren giver sparring på patient- og pårørendesamtaler, med henblik på kompetenceudvikling og bearbejdning af vanskelige situationer. Medarbejdere evaluerer indsatsen positivt. En 6-sengsstue er ombygget til to 3-sengsstuer, med henblik på forebyggelse af smittespredning mellem patienter og forebyggelse af stress hos personalet. Evalueringen har været positiv. Der er udarbejdet en prioriteringstrappe, som beskriver, hvilke opgaver der skal prioriteres, hvis der er ubalance mellem opgaver og ressourcer. Side 8/10

9 Uddannelse Uddannelse i brandforebyggelse er blevet optimeret således at alle ansatte skal gennemgå e-læringsprogrammet Brandskolen en gang årligt. Første gennemgang har fundet sted marts Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant har gennemgået den lovpligtige uddannelse og arbejdsmiljøgrupperne har deltaget i relevante kurser i forbindelse med den lovpligtige kompetenceudvikling. Kliniske og organisatoriske forandringer i relation til arbejdsmiljø Afdelingen har implementeret elektronisk patientjournal. Som følge heraf er der installeret pc på alle sengestuer og personalet i de udgående teams har fået bærbar pc til at tage med på besøg i patientens eget hjem. Mange af de vante arbejdsgange er derfor ændret, hvilket kan have betydning for arbejdsmiljøet. Derfor gennemføres der APV specifikt på dette område i marts Implementering af EPJ har særlige konsekvenser for sekretærgruppen. Derfor har der været afholdt møder for denne gruppe med henblik på omstilling til nye funktioner. Fusionen har betydet omlægning af arbejdsmiljøledelsessystemer og databaser. Det gælder e-apv til håndtering af APV og løbende APV, hvilket har betydet, at afdelingen har måttet anvende alternative metoder frem til endelig implementering af nyt system. Geografierne i EASY er omlagt, hvilket har betydet problemer med dataudtræk. Afdelingen har kunnet indhente oplysninger via Arbejdsmiljøteamet og desuden håndteret statistik manuelt. Side 9/10 Væsentligste arbejdsmiljøproblemer og fremtidig indsats Serviceassistenternes arbejdsområde er fysisk belastende og kræver derfor særlig opmærksom i forhold til ergonomisk vejledning. Der udarbejdes handleplan for optimering af ergonomiundervisningen af serviceassistenter Fysisk arbejdsmiljø i forhold til pladsforhold er en særlig udfordring i gamle bygninger, som skal afvikles inden for den nærmeste årrække.

10 Indsatsen består i tilpasning af indretningen af sengestuer og badeværelse, samt kulturarbejde omkring oprydning og at skabe sig plads til korrekte arbejdsstillinger. Der udarbejdes opsamling af ergonomiske problemer der har vist sig i ergonomisk uge med henblik på at afdække mønstre og eventuel ny risikovurdering og handleplan. Implementering af EPJ betyder omlægning af mange arbejdsgange. Derfor skal der laves løbende APV på området. Sekretærernes arbejde er særligt påvirket af EPJ og der udarbejdes handleplan for omlægning af deres arbejde. Det endelige tidspunkt for den lovpligtige APV og TULE er ikke fastlagt, men er planlagt til at blive afholdt centervis i løbet af 2012 begyndelsen af Else Marie Damsgaard, ledende overlæge, formand for LMU Ida Laurberg, fysioterapeut, næstformand for LMU Kirsten Rahbek, oversygeplejerske, daglig arbejdsmiljøleder Side 10/10

Arbejdsmiljøaftalen for Servicecentret, Afløserkontoret/Vikar Region Midt Aarhus Universitetshospital 2012-2014

Arbejdsmiljøaftalen for Servicecentret, Afløserkontoret/Vikar Region Midt Aarhus Universitetshospital 2012-2014 Arbejdsmiljøaftalen for Servicecentret, Afløserkontoret/Vikar Region Midt Aarhus Universitetshospital 2012-2014 Godkendt af LMU 12. septemberl 2013 Aarhus Universitetshospitals skal tilhøre eliten af universitetshospitaler.

Læs mere

BILAG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE:

BILAG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: BILAG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Amager Hospital... 2 Bispebjerg Hospital... 10 Bornholms Hospital... 20 Frederiksberg Hospital... 26 Frederikssund Hospital... 36 Gentofte Hospital... 42 Glostrup Hospital...

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR DET SOCIALPSYKIATRISKE. BOSTED GÅRDHAVEN 11. MAJ 2009 Revideret 15.marts 2010. Senest revideret 8.november 2010.

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR DET SOCIALPSYKIATRISKE. BOSTED GÅRDHAVEN 11. MAJ 2009 Revideret 15.marts 2010. Senest revideret 8.november 2010. ARBEJDSMILJØAFTALE FOR DET SOCIALPSYKIATRISKE BOSTED GÅRDHAVEN 11. MAJ 2009 Revideret 15.marts 2010. Senest revideret 8.november 2010. 1 FORORD Region Midtjylland har med indgåelse af MED-aftalen den 11.

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

rbejdsmiljøredegørelse

rbejdsmiljøredegørelse Arbejdsmiljøarbejdet i region sjællands enheder Region Sjællands rbejdsmiljøredegørelse 2011-12 Det gode arbejde Status på indsatsområderne Sådan gør vi Kompetenceudvikling Region Sjælland i tal Region

Læs mere

POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008

POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008 POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008 Arbejdsmiljøberetning pr. 1. januar 2009 Indhold 1 RIGSPOLITICHEFENS FORORD... 3 2 Præsentation af politiet... 4 2.1 Arbejdsmiljøpolitikken...4 2.2 Personaleforbrug...4 2.3

Læs mere

Forord. Personalepolitisk Redegørelse 2012

Forord. Personalepolitisk Redegørelse 2012 1 Forord Første udgave af Favrskov Kommunes personalepolitiske redegørelse blev til i 2011. Her blev der gjort status på de første fem års MED- og arbejdsmiljøindsats. Nu foreligger anden udgave af Favrskov

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder. Udgivet af Nationalt Center for

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet på Glostrup Hospital en virksomhed i Region Hovedstaden. Hans Jørgen Limborg og Inger-Marie Wiegman

Arbejdsmiljøarbejdet på Glostrup Hospital en virksomhed i Region Hovedstaden. Hans Jørgen Limborg og Inger-Marie Wiegman Arbejdsmiljøarbejdet på Glostrup Hospital en virksomhed i Region Hovedstaden Hans Jørgen Limborg og Inger-Marie Wiegman 1. juli 2010 Indholdsfortegnelse 1 Rapportens opbygning og et kort resume... 2 2

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Gældende pr.. januar 204 Indhold Forord... 3 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5

Læs mere

Årsrapport Kontoret for Risikostyring og Arbejdsmiljø. April 2010

Årsrapport Kontoret for Risikostyring og Arbejdsmiljø. April 2010 Årsrapport Kontoret for Risikostyring og Arbejdsmiljø April 2010 Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Beretning 3 Kontorets opgaver og funktioner 3 Lov og aftalegrundlag for opgaverne 3 Hjemmeside 3

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11

Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11 Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11 Udarbejdet af Arbejdsmiljø & HR på vegne af HovedMED. Godkendt af HovedMED 7. juni 2012. Indholdsfortegnelse Indledning 3 Arbejdsmiljø- og personalepolitisk

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 MED-AFTALE 2014 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 Udarbejdet af: Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune FTR Nina Andersen AMR Kim Leider

Læs mere

MED-aftale for Syddjurs Kommune

MED-aftale for Syddjurs Kommune Indhold. Forord 3 2. Aftalens område 3 3. Aftalens formål 4 4. Form og struktur 5 4. Hovedudvalget 5 4.2 Områdeudvalg 6 4.3 Lokalt MED-udvalg 6 4.4 Personalemøder med MED-status 7 4.5 Personalemøder 7

Læs mere

MED-aftale. Januar 2013

MED-aftale. Januar 2013 D i r e k tionssekretariatet MED-aftale Januar 2013 1. Forord... 2 2. Aftalens juridiske grundlag... 3 3. Aftalens område... 3 4. Form og struktur... 3 4.1 Repræsentation og valg... 4 4.2 Hovedudvalgets

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsens forord... 3

Indholdsfortegnelse. Ledelsens forord... 3 Arbejdsmiljøregnskab 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsens forord... 3 Sammenfatning Arbejdsmiljøets tilstand... 4 Hvor lægger vi arbejdsmiljøindsatsen i 2008-09... 5 Trivsel og stress... 5 Vold og trusler...

Læs mere

Sygefravær. Sygefraværssamtaler og statistik

Sygefravær. Sygefraværssamtaler og statistik Sygefravær Sygefraværssamtaler og statistik 21 redaktionsgruppe Malene Vestergaard Sørensen, RLTN Nicolaj Krogh Jensen, RLTN Niels Jacobsen, HK/Kommunal Birthe Jeppesen, FOA Susanne Gerner Nielsen, BUPL

Læs mere

Arbejdsmiljørapport 2012

Arbejdsmiljørapport 2012 Arbejdsmiljørapport 2012 LØN OG PERSONALE HR-UDVIKLING 2 Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 3 1. Generelle forhold... 4 Bornholms Regionskommunes MED-organisation... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Seminar

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Personalepolitisk redegørelse

Personalepolitisk redegørelse Personalepolitisk redegørelse Udarbejdet af Intern Udvikling og Personale August 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Metode... 4 3. Organisation og styring... 5 3.1 Plakaten Sådan

Læs mere

HR Redegørelsen 2013

HR Redegørelsen 2013 Indhold Indledning... 3 Kommunens personale... 4 Udviklingen i antallet af ansatte... 4 Bosætning og pendling... 5 Personaleomsætning... 5 Opsigelser... 6 Aldersfordeling... 6 som attraktiv arbejdsplads...

Læs mere

Forord... 2. Indledning... 3. 1 Område... 3. 2 Formål... 3. 3 Lokale aftalemuligheder... 4. 4 Form og struktur... 5. 5 Kompetence...

Forord... 2. Indledning... 3. 1 Område... 3. 2 Formål... 3. 3 Lokale aftalemuligheder... 4. 4 Form og struktur... 5. 5 Kompetence... MED-aftale Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Lokale aftalemuligheder... 4 4 Form og struktur... 5 5 Kompetence... 10 6 Medindflydelse og medbestemmelse... 11 7 Information

Læs mere

Praktiske erfaringer med arbejdsmiljøcertifikat og arbejdsmiljøledelse

Praktiske erfaringer med arbejdsmiljøcertifikat og arbejdsmiljøledelse - inspiration til virksomheder Forord I 2001 udviklede Branchearbejdsmiljørådet for service- og, BAR S&T, i samarbejde med KPMG et værktøj, der skal støtte og inspirere virksomheder til at opbygge et ssystem,

Læs mere

Notat. Besvarelse af spørgsmål fra byrådsmødet den 12. juni 2013 til pkt. 8: Personaleredegørelse 2012. Økonomiudvalget Orientering.

Notat. Besvarelse af spørgsmål fra byrådsmødet den 12. juni 2013 til pkt. 8: Personaleredegørelse 2012. Økonomiudvalget Orientering. Notat Emne: Til: Kopi: til: Økonomiudvalget Orientering Den 14. august 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Besvarelse af spørgsmål fra byrådsmødet den 12. juni 2013 til pkt. 8: Personaleredegørelse

Læs mere