Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema"

Transkript

1 Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema

2 Auditering Vejledning af virksomhed Dette auditskema er udviklet til at vurdere, hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. 1 Virksomhedsdata Auditskemaet kan udfyldes på flere måder: Det kan gøres ved, at en udefrakommende arbejds miljørådgiver udfylder skemaet gennem interview med den person i virksomheden, der har det overordnede daglige ansvar for sikkerhed og arbejdsmiljø fx den daglige sikkerhedsleder. Skemaet kan også bruges som en selvtest, hvor den daglige arbejdsmiljøleder eller en anden intern person selv udfylder det. Det er vigtigt at pointere, at der skal spørges nærmere ind til de enkelte punkter, så man sikrer sig et så retvisende og sandfærdigt svar som muligt, der afspejler hverdagen i virksomheden og ikke blot det rigtige svar ift. virksomhedens politik I forbindelse med auditering af virksomheden, skal spørgsmålene på delområderne 2-7 i skemaet besvares på følgende måde: Først besvares det enkelte spørgsmål ved med afkrydsning at svare JA eller NEJ. Hvis svaret er Nej (hvis der fx ikke været afholdt de møder, der er påkrævet i arbejdsmiljøorganisationen) sættes der kryds i feltet NEJ, og man går videre til næste spørgsmål. Hvis svaret er Ja (hvilket i mange tilfælde betyder, at man opfylder arbejdsmiljølovens minimumskrav), sættes der kryds i feltet JA, hvorefter det altid skal undersøges, om virksomheden kan dokumentere, at dette er det rigtige svar (fx referater fra møder i arbejdsmiljøudvalget) Hvis en findes, sættes der kryds i feltet Dokumentation, hvorefter det altid skal undersøges, om en er. Hvis en er, sættes der kryds i feltet Fyldestgørende. Med menes, at man gennem en kan se, at virksomheden på tilfredsstillende vis lever op til gældende krav (fx om der er for, at alle de lov pligtige arbejdsmiljøudvalgsmøder er afholdt). Opgørelse af resultatet: Resultatet kan både opgøres for de enkelte delområder 2-7 eller samlet. Resultatet findes ved at finde frem til procentdelen af opfyldte auditkrav (dvs procentdelen af JA -scoringer). Dette gøres ved at tælle det samlede antal af henholdsvis JA, NEJ, Dokumentationer og Fyldestgørende. Følgende tommelfingerregler kan bruges til vurdering af den opnåede procentsats: Under 50%: Dårligt resultat. Der er mange områder, der skal arbejdes på Mellem 50-75%: OK resultat, men der er stadig områder, hvor der skal tages fat Over 75%: Fint resultat. Der er stadig enkelte ting, der kan arbejdes med På sidste side er der et resultatskema, der kan bruges til at udregne både den overordnede procentsats samt procentsatsen for og (begge disse bør ligge over 80 %). Spørgsmål vedrørende brugen af skemaet eller andre kommentarer kan rettes til Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning på tlf På forskningsgruppens vegne Kent Nielsen projektleder 2

3 Auditering af virksomhed Virksomhed: Dato: Auditører: Deltagere fra virksomheden: Tid: Afd: 1 Virksomhedsdata 1.1 Har virksomheden en skriftlig arbejdsmiljøpolitik? Ja (få en kopi) Nej 1.2 Har virksomheden konkrete målsætninger for arbejdsmiljøarbejdet? 1.3 Har virksomheden et formaliseret arbejdsmiljøledelsessystem? Nej ISO9001 ISO14001 Dupond OHSAS18001 BS 8800 Andet: 1.4 Antal Antal ansatte i i produktionen: Ansatte Ansatte Ja (få en kopi eller nedskriv) Nej 1.5 Antal Antal sikkerhedsrepræsentanter: arbejdsmiljørepræsentanter: Sikkerhedsrepræsentanter Arbejdsmiljørepræsentanter 1.6 Antal værkførere: 1.6 Antal arbejdsledere: Værkførere Arbejdsledere Dette auditskema er udviklet til at vurdere, hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. Auditskemaet kan udfyldes på flere måder: Det kan gøres ved, at en udefrakommende arbejds miljørådgiver udfylder skemaet gennem interview med den person i virksomheden, der har det overordnede daglige ansvar for sikkerhed og arbejdsmiljø fx den daglige sikkerhedsleder. Skemaet kan også bruges som en selvtest, hvor den daglige arbejdsmiljøleder eller en anden intern person selv udfylder det. Det er vigtigt at pointere, at der skal spørges nærmere ind til de enkelte punkter, så man sikrer sig et så retvisende og sandfærdigt svar som muligt, der afspejler hverdagen i virksomheden og ikke blot det rigtige svar ift. virksomhedens politik I forbindelse med auditering af virksomheden, skal spørgsmålene på delområderne 2-7 i skemaet besvares på følgende måde: Først besvares det enkelte spørgsmål ved med afkrydsning at svare JA eller NEJ. Hvis svaret er Nej (hvis der fx ikke været afholdt de møder, der er påkrævet i arbejdsmiljøorganisationen) sættes der kryds i feltet NEJ, og man går videre til næste spørgsmål. Hvis svaret er Ja (hvilket i mange tilfælde betyder, at man opfylder arbejdsmiljølovens minimumskrav), sættes der kryds i feltet JA, hvorefter det altid skal undersøges, om virksomheden kan dokumentere, at dette er det rigtige svar (fx referater fra møder i arbejdsmiljøudvalget) Hvis en findes, sættes der kryds i feltet Dokumentation, hvorefter det altid skal undersøges, om en er. Hvis en er, sættes der kryds i feltet Fyldestgørende. Med menes, at man gennem en kan se, at virksomheden på tilfreds- 3

4 2 Arbejdsmiljøorganisation 2.1 Har virksomheden et arbejdsmiljøudvalg? 2.2 Antal møder i arbejdsmiljøudvalg det sidste år? (dok=referat) 2.3 Antal møder for hele arbejdsmiljøorganisation sidste år? (dok=referat) 2.4 Er der en daglig leder af arbejdsmiljøarbejdet på virksom heden? 2.5 Behandles arbejdsulykker på møder i arbejdsmiljøudvalget? (dok=referat) 2.6 Behandles arbejdsmiljørelateret sygefravær på møde i arbejdsmiljøorganisationen? (dok=referat) Nej Ja/antal Hvis Ja: Hvis Ja: 3 APV 3.1 Er der gennemført APV? (dok=skriftligt) 3.2 Hvornår blev det gennemført sidste gang? Dato: 3.3 Hvor hyppigt gennemføres APV? Interval: Nej Ja Hvis ja: 3.4 Hvem deltager i APV? Den daglige arbejdsmiljøleder Arbejdslederen Arbejdsmiljørepræsentanten Medarbejdere Andre: 3.5 Bliver restultatet offentliggjort i virksomheden? (dok=rapport, opslag eller lign) 3.6 Er arbejdsmiljøproblemer identificeret og kortlagt? (dok=rapport, opslag eller lign. Fyldestgørende: er det re levante problemer ifht. virksomhedens arbejdsmiljø?) 3.7 Bliver der på grundlag af APV en lavet en priorite ring af hvilke arbejdsmiljøproblemer, der skal løses? (dok=liste) 3.8 Bliver der lavet handlingsplaner på grundlag af APV en? (dok=skriftligt) 3.9 Bliver handlingsplanerne ført ud i livet? 3.10 Er der nogen opfølgning på APV en? 3.11 Er sygefravær inddraget i APV en? (dok=skriftligt) Hvis ja: 4

5 4 Sikkerhedsrundering 4.1 Bliver der gennemført sikkerhedsrunderinger? (Hvis nej, gå videre til spørgsmål 5) 4.2 Hvornår blev det gennemført sidste gang? Dato: 4.3 Hvor hyppigt gennemføres sikkerhedsrundering? Kvartalsvis Månedsvis Hver 14. dag Andet: Nej Ja Hvis Ja: 4.4 Hvem deltager i sikkerhedsrundering? Den daglige sikkerhedsleder Arbejdslederen Arbejdsmiljørepræsentanten Medarbejdere Andre: 4.5 Bliver det gjort skriftligt? 4.6 Bliver der grundlag af sikkerhedsrunderinger lavet en prioritering af hvilke arbejdsmiljøproblemer, der skal løses? (dok=skriftligt) 4.7 Bliver der lavet handlingsplaner på grundlag af sikkerheds runderingerne? (dok=skriftligt) 4.8 Bliver handlingsplanerne ført ud i livet? Hvis Ja: 5 Ulykker 5.1 Foregår der en systematisk registrering af nærvedulykker i virksomheden? Foretages der analyser og opfølgning på nærvedulykker? (dok=skriftligt) 5.2 Foregår der en systematisk registrering af mindre (ikkeanmeldepligtige) ulykker i virksomheden? 5.3 Foretages der årsagsanalyser af stedfundne ulykker på virksomheden? (dok=skriftligt) 5.4 Bruges der nogen form for nedskreven fremgangsmåde, når der sker en arbejdsulykke på virksomheden? 5.5 Udarbejdelse der statistik over de ar bej ds ulykker, der sker på virksomheden? (dok=skriftligt) 5.6 Medvirker sikkerhedsgruppen ved analyser af årsagen til arbejdsulykker indenfor gruppens område? Nej Ja Hvis ja: Hvis ja: 5

6 6 Arbejdsmiljøfaglig viden 6.1 Uddannelse af medarbejdere Har alle arbejdsmiljørepræsentanter de lov plig tige kurser? (dok=kursusbeviser) Har alle arbejdsmiljøledere/arbejdsledere de lovplig tige kurser? (dok=kursusbeviser) Har alle menige medarbejdere de lovpligtige kurser (svejsning, truck, kran)? (dok=kursusbeviser) Afholdes der kurser, temadage eller lign. for medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen? Afholdes der kurser, temadage eller lign. omhandlende arbejdsmiljø for de menige medarbejdere? Foregår der nogen form for syste matisk introduktion og oplæring af nye medarbejdere i forhold til arbejdsmiljø? (dok=skriftligt) 6.2 Eksterne rådgivere Bruger virksomheden eksterne rådgivere på arbejds miljøområdet? Nej Ja/antal Hvis ja: Hvilke? Arbejdsmiljørådgivere Arbejdstilsynet Arbejdsmedicinske klinikker Leverandører Andre: 6.3 Ajourføring af viden Sker der systematisk ajourføring af medarbejdernes viden og kvalifikationer (f.eks. gennem kurser, uddannelsesplaner)? Hvis ja: Hvorfra indsamles der viden om arbejdsmiljø Brancheforeninger Arbejdsmiljørådgivere Arbejdstilsynet Arbejdsmedicinske klinikker Tidsskrifter Netværk fx andre virksomheder Andet: 6

7 7 Integration af arbejdsmiljø i virksomhedens øvrige aktiviteter og planlægning Inddrages arbejdsstedets arbejdsmiljøforhold, herunder APV ifm: 7.1 Indførsel af nye maskiner? 7.2 Projektering af nyt byggeri? 7.3 Planlægning og ændring af arbejdets organisering? 7.4 Indretning af arbejdspladser? 7.5 Indkøb af varer/materialer? (herunder kemikalier) 7.6 Vedligeholdelse af bygninger, udstyr o.l.? 7.7 Arbejdsfastholdelse? 7.8 Faglig efteruddannelse? 7.9 Bliver ekstern arbejdskraft og leverandører infor me ret om virksomhedens arbejdsmiljøforhold (beskyttelse af de eksterne)? (dok=skriftligt) 7.10 Stiller virksomheden arbejdsmiljøkrav til ekstern arbejdskraft og leverandører, som kunne have betydning for virksom hedens medarbejdere (beskyttelse af interne folk)? (dok=skriftligt) Nej Ja Hvis ja: Hvis ja: Opgørelse af resultat Samlet antal for delområder 2-7: Antal nej i alt Antal ja i alt Antal i alt Antal i alt Overordnet resultater: Ja Nej + Ja x x 100 = % Antal er: dok Ja x 100 x 100 = % Antal : fyld Ja x 100 x 100 = % 7

8 Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej Herning Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé København Ø Forskningscenter Risø Frederiksborgvej Roskilde

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Måling af fremdriften i arbejdsmiljøarbejdet:

Måling af fremdriften i arbejdsmiljøarbejdet: ARBEJDSRAPPORT Måling af fremdriften i arbejdsmiljøarbejdet: Det generelle arbejdsmiljøarbejde Forskningschef Elsa Bach, AMI Forskningslektor Peter Hasle, DTU Seniorforskningskonsulent Hans Jørgen Limborg,

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Kortlægningsskema. Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold

Kortlægningsskema. Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold Kortlægningsskema Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal en virksomhed som minimum benytte følgende

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold Arbejdspladsvurdering for enerelle forhold Samarbejde om sikkerhed og sundhed, Lovpligtige uddannelser, Sygefravær, Velfærdsforanstaltninger, Unges arbejde, ravides arbejde Hvordan bruges APV skemaerne

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010.

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. FTF gennemførte i starten af 2009 en undersøgelse blandt sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

MILJØ-OG SOCIALSEKRETARIATET DIT ARBEJDSMILJØ

MILJØ-OG SOCIALSEKRETARIATET DIT ARBEJDSMILJØ MILJØ-OG SOCIALSEKRETARIATET DIT ARBEJDSMILJØ Udgivet af: Dansk Metal Miljø- og Socialsekretariatet April 2008, 1. oplag Redaktion: Jan Toft Rasmussen Design og tryk: Schultz Grafisk / 568174 Foto: Harry

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse Gode råd om Arbejdsmiljøuddannelse Formål: Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer skal holde deres viden om arbejdsmiljø vedlige. Derfor er der fastsat regler i arbejdsmiljøloven om obligatoriske og supplerende

Læs mere

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN ! Denne pjece kan rekvireres hos Dansk Metal, Dansk Industri, Motorbranchens Arbejdsgiverforening og Ledernes Hovedorganisation, samt hos

Læs mere

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart vejledning for luftfart FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere