Ledelseshåndbog. Niveau 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelseshåndbog. Niveau 1"

Transkript

1 Ledelseshåndbog Niveau 1

2 Ledelseshåndbog niveau 1 Revision: 26. oktober 2012 Udarbejdet af: Allan Bruus Ikraft. Dato: Indholdsfortegnelse Niveau Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Systemstruktur 4 Politikker og Målsætninger for Middelfart Spildevand 5 Kvalitets Politik... 5 Miljø Politik... 6 Arbejdsmiljø Politik... 7 Organisationsplan 9 Virksomhedens 5 forretningsprocesser 11 Hjælpeværktøjer, skemaer, Instruktioner, driftsvejledninger etc. 11 Bilag 12 Side 2 af 12

3 Forord Middelfart Spildevand koncernens s Mission er at bortlede, transportere og rense spildevandet i Middelfart kommune på en økonomisk og miljømæssig forsvarlig måde, således at forbrugerne ydes den bedst mulige service. I det følgende benævnes Middelfart Spildevand koncernen som Middelfart Spildevand. Middelfart Spildevand vil fremstå som en sikker og sund arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og inddrages i beslutninger. Middelfarts Spildevand s Vision er til stadighed at forbedre vores ydelser. Dette vil bl.a. ske ved at øge vores viden, inddrage medarbejderne og optimere anlægsaktiver og processer. Formålet med vores ledelseshåndbog er: at fremme konstruktiv adfærd i henhold til virksomhedens Mission, Vision, Politikker, Målsætninger og Mål, og dokumentere at vi har styr på vores aktiviteter at opretholde og forbedre en sikker styring af vores spildevandsanlæg med henblik på overholdelse af lovgivning, godkendelser, tilladelser med videre at forbedre kvaliteten af vores ydelser at reducere virksomhedens påvirkning af miljøet at opretholde og forbedre sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen Ledelseshåndbogen skal bruges til at lede og guide organisationens medarbejdere og skaffe dokumentation, for hvordan vi opfylder målsætningerne for vores ledelseshåndbog. Ledelseshåndbogen indledes med en beskrivelse af vores Politikker, der bygger på selskabets Mission og Vision. Herefter beskriver vi de forretningsprocesser, som samlet udgør de retningslinjer, der guider os til, at vi i Middelfart Spildevand lever op til vores Mission, Vision, Politikker, Målsætninger, Lov og Myndighedskrav, ISO 9001 standarden for kvalitetsledelse, ISO14001 standarden for Miljøledelse samt OHSAS standarden for Arbejdsmiljøledelse. Vi fastlægger vores Målsætninger og Mål igennem årlige evalueringer og strategilægning, der udmøntes i handlingsplaner, der hos Middelfart Spildevand består af en Virksomhedsplan med tilhørende kataloger. Der gennemføres systematisk intern og ekstern audit af virksomheden, som også omfatter en vurdering af i hvilken grad vores indsats er effektiv i forhold til, at nå de mål vi har sat os. Direktør, Allan Bruus Side 3 af 12

4 Systemstruktur Ledelsessystemet opererer med tre niveauer. Niveau 1 beskriver vores: Mission, Vision og Politikker Organisationsstruktur Ledelsessystemets opbygning Niveau 2 er vores 5 forretningsprocesser: 1. Ledelse og medarbejdere 2. Drift og Vedligehold 3. Projekter og anlæg 4. Indkøb 5. Dokumentstyring Niveau 1 & 2 betegnes samlet som ledelseshåndbogen. Niveau 3 er dokumentation og hjælpeværktøjer i form af skemaer, blanketter, lister, driftsmanualer, instruktioner etc. Ledelsessystemet er dokumenteret på vores fællesdrev, hvor disse planlægningsværktøjer er tilgængelige for alle medarbejdere. Niveau 1 er tilgængelig på vores hjemmeside og udleveres derudover i hardcopy bl.a. på opfordring til vore samarbejdspartnere og interessenter. Niveau 2 og 3 er interne arbejdsværktøjer. Side 4 af 12

5 Politikker og Målsætninger for Middelfart Spildevand I Middelfart Spildevand ser vi kvalitet, miljø, og arbejdsmiljø som en samlet integreret del af vores ledelse. Vores politikker og målsætninger er opdelt på flere discipliner. I ledelsessystemet integreres de konkrete processer og handlinger, hvorved ledelsessystemets opbygning afspejler at kvalitet, miljø og arbejdsmiljø er integreret i organisationens arbejde. Politikkerne er nærmere specificeret i udvalgte målsætninger, som er prioriteret ud fra en kortlægning af virksomhedens aktiviteter. Målsætningerne revideres ved ændringer i aktiviteter og derudover cirka hvert 3 år, efter en fornyet gennemgang af virksomhedens aktiviteter og de påvirkninger de medfører. Kvalitetspolitik Kvalitetspolitikken omfatter selskabets aktiviteter i drift og anlæg, fra det afledte spildevand modtages fra forbrugerne og til det udledes til en recipient. Kvalitetspolitikken dækker endvidere kvaliteten af ydelser fra leverandører og outsourcede processer, når disse arbejder for og hos Middelfart Spildevand. Politikken hviler på de overordnede politiske målsætninger for selskabet, der bl.a. siger, at det er Middelfart Spildevands målsætning at være serviceorienteret over for forbrugerne og at drive selskaberne effektivt, således at værdierne bevares. Middelfart Spildevand vil udvikle anlægsværdierne og medarbejderkompetencerne under hensyn til rimelige takster for forbrugerne. Dette vil vi opnå ved at: Kvalitetsarbejdet er et ledelsesansvar Udvikling af kvalitet sker i samarbejde med medarbejderne Forbedringer sker løbende herunder en kontinuerlig udvikling af ledelsessystemet Overholde lov og myndighedskrav Medarbejderne har ansvar for kvaliteten af deres eget arbejde Vi dokumenterer vores indsats Kvalitetsmålsætninger Middelfart Spildevand vil fremstå som en kvalitetsbevidst virksomhed, der gennemfører drifts og anlægsopgaver med en høj grad af kvalitet og i overensstemmelse med de indgåede aftaler med forbrugere og leverandører Alle drifts og anlægsopgaver udføres under god hensyntagen til kvalitet, miljø og arbejdsmiljø samt ressourceanvendelse, herunder håndtering af affald. Det er virksomhedens målsætning at undgå uønskede hændelser og spild Side 5 af 12

6 At virksomheden leverer forbrugere og samarbejdspartnere den aftalte kvalitet til rette tid Da den personlige indsats påvirker kvaliteten af det udførte arbejde, skal den enkelte medarbejder derfor kende og forstå virksomhedens målsætninger og kvalitetskravene til det aktuelle arbejde Virksomheden har på nogle væsentlige områder beskrevet procedurer samt fastsat en række retningslinjer, som skal følges. Virksomhedens ledelse har ansvaret for, at medarbejderne har de nødvendige informationer, uddannelser, beføjelser og materiel til at opfylde virksomhedens kvalitetskrav. Miljøpolitik Miljøpolitikken omfatter selskabets aktiviteter i drift og anlæg fra det afledte spildevand modtages fra forbrugerne og til det udledes til en recipient. Miljøpolitikken dækker endvidere påvirkningen af miljøet fra leverandører og outsourcede processer, når disse arbejder for og hos Middelfart Spildevand. Politikken hviler på de overordnede politiske målsætninger for selskabet, der bl.a. siger, at selskaberne skal drives med en høj grad af forsyningssikkerhed og beskyttelse af miljøet. Som en del af dette skal selskaberne have fokus på energioptimering og grøn vækst. Dette vil vi opnå ved at: Miljøarbejdet er et ledelsesansvar Arbejde systematisk på at forebygge forurening, beskytte recipienterne mod utilsigtet udslip, nedbringe forbrug af energi, vand og kemikalier, mindske affaldsmængderne og fremme genbrug Etablere og udbygge samarbejde og dialog med vores leverandører og entreprenører med henblik på at anvende mindre miljøbelastende produkter og aktiviteter Overholde lov og myndighedskrav Være åbne og informative om vores miljøpræstationer Forbedringer sker løbende herunder en kontinuerlig udvikling af ledelsessystemet Medarbejderne har ansvar for miljøpåvirkningerne af deres eget arbejde Dokumentere vores indsats Miljømålsætninger Alle drifts og anlægsopgaver udføres under god hensyntagen til miljøpåvirkninger, samt ressourceanvendelse, herunder håndtering af affald. Det er virksomhedens målsætning at undgå uønskede hændelser og spild Ved indkøb af varer og tjenesteydelser vil Middelfart Spildevand lægge vægt på miljøkombineret med sikkerhed, pris og kvalitet ved indkøb, og søge samarbejdspartnere og leverandører med samme holdning Side 6 af 12

7 Middelfart Spildevand vil påvirke og motivere leverandører til at levere produkter og serviceydelser der ikke påvirker miljøet i nævneværdig grad og påvirke entreprenører og andre samarbejdspartnere til at opføre sig miljømæssigt ansvarligt Middelfart Spildevand vil gennem information og uddannelse højne medarbejdernes miljøkompetencer, således at den enkelte medarbejder virker for selskabets miljøpolitik og erkender sit medansvar for miljøpåvirkninger som følge af eget arbejde Middelfart Spildevand vil formidle selskabets miljøpræstationer til selskabets forbrugere og andre interessenter Arbejdsmiljøpolitik Middelfart Spildevands arbejdsmiljøpolitik omfatter arbejdsmiljø herunder sikkerhed og sundhed i forbindelse med selskabets aktiviteter i drift og anlæg fra det afledte spildevand modtages fra forbrugerne og til det udledes til en recipient. Arbejdsmiljøpolitikken dækker endvidere arbejdsmiljøet hos leverandører og i outsourcede processer, når de arbejder for og på Middelfart Spildevands opgaver. Middelfart Spildevand vil være en at være en sikker og sund arbejdsplads, hvor glæde og trivsel er vægtet højt. Vi ønsker en god arbejdsplads med godt samarbejde, gensidig respekt og frihed under ansvar. Politikken hviler på de overordnede politiske målsætninger for selskabet, der bl.a. siger, at selskabet skal være en attraktiv og kompetenceskabende arbejdsplads. Som en del af virkeliggørelsen af denne politik udarbejdes der delpolitikker inden for arbejdsmiljøområdet: sygefraværspolitik, politik for psykisk arbejdsmiljø, rygepolitik etc. Dette vil vi opnå ved at: Arbejdsmiljøarbejdet er et ledelsesansvar Udvikling af arbejdsmiljøet sker i samarbejde med medarbejderne Medarbejderne har ansvar for arbejdsmiljø i relation til eget arbejde Den forebyggende indsats prioriteres bl.a. ved aktiv involvering af Sikkerhedsudvalget Forbedringer sker løbende herunder udvikles ledelsessystemet kontinuerligt Overholde Lov og Myndighedskrav Dokumentere vores indsats Målsætninger Vi vil forebygge og skabe et godt arbejdsmiljø med tidssvarende fysiske og psykiske rammer, som reducerer risikoen for arbejdsbetingede skader og nedslidninger Arbejdet i Middelfart Spildevand skal foregå fuldt sikkerheds og sundhedsmæssigt forsvarligt Side 7 af 12

8 Der er sundhedsfremmende tilbud til alle medarbejdere Ledelsen har et særligt ansvar for arbejdsmiljøet. Lederudvikling er en central opgave i forhold til at kunne medvirke til et godt arbejdsmiljø Kompetencerne hos sikkerhedsorganisationen skal udvikles Medarbejderkompetencer inden for arbejdsmiljø styrkes Politikker og procedurer hjælper til systematisering af lov og myndighedskrav Side 8 af 12

9 Organisationsplan Middelfart Spildevands organisation fremgår af nedenstående diagram.. Koncernen består af Middelfart Spildevand Holding A/S, som er ejet af Middelfart Kommune. Holdingselskabet har to datterselskaber Middelfart Spildevand A/S og Middelfart Service A/S og er medejer af serviceselskabet SamAqua A/S. Middelfart Spildevand Holding A/S Middelfart Spildevand A/S Middelfart Service A/S SamAqua A/S (sammen med VandCenter Syd samt Vand og Affald) Middelfart Service A/S omfatter alt personale og sælger sine ydelser til Middelfart Spildevand A/S, der forestår alle udførende aktiviteter. SamAqua leverer support af IT og telefoni og er omfattet af Middelfart Spildevands ledelsessystemer som ekstern leverandør. Middelfart Service A/S har følgende organisation: Side 9 af 12

10 Middelfart Spildevand har hovedkontor på Middelfart Renseanlæg. Hovedkontoret er midlertidigt placeret i lokaler på Langelandsvej 22B,mf. i Middelfart. Flytning til permanent adresse på Strandvejen 100, 5500 Middelfart er nært forestående. Middelfart Spildevand har følgende rensningsanlæg: Middelfart Renseanlæg Strandvejen Middelfart Nørre Aaby Renseanlæg Vibyvej 27C 5580 Nørre Aaby Ejby Renseanlæg Anlægsvej Ejby Brenderup Renseanlæg Rugårdsvej Brenderup Gelsted Renseanlæg Odensevej Gelsted Harndrup Renseanlæg Sandhøjsvej Harndrup Husby Grusfilter Kalvehave Ejby Renseanlæggene er forbundet via spildevandsledningsnettet. Detaljeret elektronisk kort tilgås her Kloakopland med spildevandsledninger Side 10 af 12

11 Virksomhedens 5 forretningsprocesser Middelfart Spildevands virksomhedsmodel består af i alt 5 forretningsprocesser. Vores hovedforretningsprocesser er: Ledelse og Medarbejdere Hovedprocesser kan beskrives som de processer, hvor en ændring vil have en direkte effekt på kunden. Aktiviteter der omhandler ledelse, kvalitet, sikkerhed, miljø, sundhed, planlægning, ressourcestyring, informationsspredning, medarbejderinddragelse, kundetilfredshed og forbedringer. Aktiviteter omfatter også de handlinger som hjælper til at rette medarbejder er på rette sted korrekt informeret, med den rette viden, færdighed, kultur og holdning. Aktiviteten omfatter kompetenceudvikling af medarbejderen. Aktiviteter, der omhandler alle styrende aktiviteter og valg af styrende parametre i forhold til specifikationer, løbende følger op og korrigerer undervejs. Drift og Vedligehold Projekter og anlæg Vore understøttende processer er: Indkøb Dokumentstyring Aktiviteter som omhandler, at vores anlæg virker som de skal og at nedbrud hurtigt repareres uden risiko for forbrugeren og for sikkerheden. Til processen hører også aktiviteter, som sikrer, at vores måle og sikkerhedsudstyr fungerer rigtigt. De aktiviteter som omfatter ændringer af anlæg, maskiner og måleudstyr, herunder risikovurderinger og forebyggende handlinger som følge heraf. De understøttende processer er de aktiviteter, der understøtter hovedprocesserne. Dækker alle aktiviteter vedrørende vores valg og vurdering af leverandører og produkter. Herunder de aktiviteter, som skal sikre, at leverandører, som handler på vores vegne, har styr på det. Aktiviteter der styrer, at det rigtige dokument findes på det rigtige sted: Kravdokumenter, registreringer og styrende dokumenter. Herunder hvordan vi styrer ændringer til dokumenter. Hjælpeværktøjer, skemaer, Instruktioner, driftsvejledninger etc. Ledelsessystemets 5 processer indeholder procedurer, der understøttes af instruktioner, skilte, vejledninger og blanketter dette er ledelseshåndbogens niveau 3. Disse værktøjer fremgår af henvisninger i den enkelte procedure i håndbogens niveau 2. Til at understøtte træning og uddannelse af medarbejdere, kan der løbende udarbejdes træningsmaterialer, der alene dokumentstyres med dato og navn, Krav om nødvendig træning er identificeret og opdateres løbende. Den gennemførte træning registreres. Side 11 af 12

12 Bilag Begreber og Definitioner Side 12 af 12

Skanska Asfalts ledelsessystem for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø

Skanska Asfalts ledelsessystem for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø Side 1 af 9 Skanska Asfalts ledelsessystem for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø Niveau 1 Side 2 af 9 Introduktion Skanska Asfalt sælger, producerer og udlægger asfaltmaterialer samt udfører vejbygningsrelaterede

Læs mere

Kvalitets- og Miljøhåndbog

Kvalitets- og Miljøhåndbog Kvalitets- og Miljøhåndbog Oprettet af: QA Aug 2012 Afsnit Side 1 Forord 1.1 Firmaprofil. 3 1.2 Produkter 3 1.3 Service. 3 1.4 Kvalitetsstyring. 4 1.5 Miljøstyring 4 1.6 Arbejdsmiljø. 4 2 Kvalitetspolitik

Læs mere

Praktiske erfaringer med arbejdsmiljøcertifikat og arbejdsmiljøledelse

Praktiske erfaringer med arbejdsmiljøcertifikat og arbejdsmiljøledelse - inspiration til virksomheder Forord I 2001 udviklede Branchearbejdsmiljørådet for service- og, BAR S&T, i samarbejde med KPMG et værktøj, der skal støtte og inspirere virksomheder til at opbygge et ssystem,

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet

Læs mere

CSR Corporate Social Responsa bility - Rapport 2015

CSR Corporate Social Responsa bility - Rapport 2015 CSR Corporate Social Responsability - Rapport 2015 Indhold 1. Vi sætter fokus på mennesker... 2 2. Generelt om CSR rapporten 2015... 3 3. Denne rapport omfatter forhold for:... 3 Virksomhed...3 Lokationer...3

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

En guideline til rederiets arbejde med sundhedsledelse

En guideline til rederiets arbejde med sundhedsledelse SUNDHEDSLEDELSESSYSTEM En guideline til rederiets arbejde med sundhedsledelse Søfartens Arbejdsmiljøråd Seahealth Denmark Indholdsfortegnelse Forord 3 1 Generelt 4 2 Sundhedspolitik 7 3 Rederiets ansvar

Læs mere

Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013

Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013 Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Udgivet 14. oktober 2014 Denne redegørelse verificeret af DNV-GL den 10. oktober 2014. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Integreret miljø- og energiledelse

Integreret miljø- og energiledelse Integreret miljø- og energiledelse erfaringer fra 11 virksomheder - Baggrundsrapport Kirsten Pommer Teknologisk Institut Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 9 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

GRUNDFOS. be think innovate

GRUNDFOS. be think innovate GRUNDFOS KoncernPolitikker be think innovate indhold forord 4 Politik for forretningskoncepter 6 Markedspolitik 8 Politik for forretningsudvikling 10 Politik for Research & Development 12 Produktionspolitik

Læs mere

køge Biopillefabrik Grønt regnskab 2012

køge Biopillefabrik Grønt regnskab 2012 køge Biopillefabrik Grønt regnskab 2012 Køge Biopillefabrik Grønt regnskab 2012 Indhold Vattenfall i 2012 3 Basisoplysninger 5 Ledelsens redegørelse 8 Oplysninger om miljøforhold 14 Miljødata 16 Myndighedsudtalelse

Læs mere

udgiver: design og produktion: tryk: g r e e n n e t w o r k

udgiver: design og produktion: tryk: g r e e n n e t w o r k arbejdsmiljø manual udgiver: Green Network design og produktion: Aakjærs a/s, Vejle, medlem af Green Network tryk: Jelling Bogtrykkeri A/S, ISO 14001 miljøcertificeret. Manualen er trykt på MultiArt Silk.

Læs mere

Virksomhedernes Miljøguide

Virksomhedernes Miljøguide Virksomhedernes Miljøguide - Det store miljøoverblik er på vej Resumé De allerfleste virksomheder vil gerne have styr på miljøet, men især for små og mellemstore virksomheder kan det være en jungle at

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering hvordan og hvorfor? Erfaringer fra offentlige og private virksomheder, der har opnået arbejdsmiljøcertifikat.

Arbejdsmiljøcertificering hvordan og hvorfor? Erfaringer fra offentlige og private virksomheder, der har opnået arbejdsmiljøcertifikat. Arbejdsmiljøcertificering hvordan og hvorfor? Erfaringer fra offentlige og private virksomheder, der har opnået arbejdsmiljøcertifikat. Forord Denne rapport er skrevet på baggrund af et projekt, som har

Læs mere

Delrapport Miljøledelse EMAS

Delrapport Miljøledelse EMAS Delrapport Miljøledelse EMAS Specielt i forhold til dambrug og små og mellemstore virksomheder Master Management System for ferskvandsdambrug Projektet er støttet af Fødevareministeriet og EU gennem FIUF

Læs mere

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR 2014

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR 2014 REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD SIDE 11 INTERNATIONAL KONCERN SIDE 12 MED DANSKE RØDDER SIDE 13 TRE BÆRENDE ELEMENTER SIDE 14 HVOR LANGT ER VI ULTIMO 2014 SIDE 15 MEDARBEJDERE

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Fynsværket

Grønt regnskab 2014 Fynsværket Indhold Vattenfall i 2014... 2 i 2014... 3 Basisoplysninger... 4 Ledelsens redegørelse... 11 Oplysninger om miljøforhold... 20 Miljødata... 26 Myndighedsudtalelse... 26 Virksomhedens navn: Vattenfall A/S

Læs mere

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog Indhold 1. ELINDCO Byggefirmas arbejdsmiljøpolitik... 2 2. Arbejdsmiljøorganisationen... 3 3. Ansvar for arbejdsmiljøledelsessystemet... 6 4. Kommunikation mellem ELINDCOs

Læs mere

Virksomhedsstrategi 2008. Strategiske temaer og indsatsområder

Virksomhedsstrategi 2008. Strategiske temaer og indsatsområder Virksomhedsstrategi 2008 Strategiske temaer og indsatsområder 1 Skive Kommunes virksomhedsstrategi 2008 Strategiske temaer og indsatsområder Marts 2008 Direktionen Skive Kommune Oplag: 1.000 Layout: HR

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S Indhold Vattenfall i 2014... 2 Odense Kraftvarmeværk i 2014 3 Basisoplysninger... 4 Ledelsens redegørelse... 8 Oplysninger om miljøforhold... 17 Miljødata... 24 Myndighedsudtalelse... 24 Virksomhedens

Læs mere

Forord... 2. Indledning... 3. 1 Område... 3. 2 Formål... 3. 3 Lokale aftalemuligheder... 4. 4 Form og struktur... 5. 5 Kompetence...

Forord... 2. Indledning... 3. 1 Område... 3. 2 Formål... 3. 3 Lokale aftalemuligheder... 4. 4 Form og struktur... 5. 5 Kompetence... MED-aftale Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Lokale aftalemuligheder... 4 4 Form og struktur... 5 5 Kompetence... 10 6 Medindflydelse og medbestemmelse... 11 7 Information

Læs mere

Middelfart Spildevand en moderne virksomhed

Middelfart Spildevand en moderne virksomhed Middelfart Spildevand en moderne virksomhed 2 Middelfart Spildevand er en moderne virksomhed, som ejes af Middelfart Kommune. Det er vores opgave at håndtere spildevandet fra det løber fra grundejerens

Læs mere

Håndbog i Miljøstyring

Håndbog i Miljøstyring Håndbog i Miljøstyring UDGAVE AF JUNI 2008 Annullerer alle tidligere udgaver. abp 0. FORORD Det er lysten, der driver værket Der var så dejligt ude på landet. Det var sommer. Kornet stod gult. Denne indledning

Læs mere

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2011. Grønt regnskab. Regionens hospitaler, virksomheder og koncernstabe. Region Hovedstaden

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2011. Grønt regnskab. Regionens hospitaler, virksomheder og koncernstabe. Region Hovedstaden Grønt regnskab 2011 Region Hovedstaden Grønt regnskab 2011 Regionens hospitaler, virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Sammenfatning...4 3 Basisoplysninger...8

Læs mere

Notatet er dynamisk og vil løbende blive revideret med inddragelse af vores erfaringer i den nye organisation.

Notatet er dynamisk og vil løbende blive revideret med inddragelse af vores erfaringer i den nye organisation. Forord Med den nye organisation i By og Landskabsforvaltningen er der skabt en organisationsstruktur, som skal understøtte målet om endnu mere borgerfokus, helhedsorientering og fleksibilitet. Inden for

Læs mere

Virksomhedsplan 2012 2013

Virksomhedsplan 2012 2013 Virksomhedsplan 2012 2013 Forord Nærværende virksomhedsplan er udarbejdet i forlængelse af Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012-2016, som blev vedtaget af bestyrelsen den 30. april 2012. Virksomhedsplanen

Læs mere