Psykiatrisk Center Frederiksberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Psykiatrisk Center Frederiksberg"

Transkript

1 Psykiatrisk Center Frederiksberg Strategi &

2 1 Modelfoto og layout: Niels Falbe, Jacob Juulsgaard & Mie Riis Mikkelsen Tryk: Psykiatrisk Center Frederiksberg

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Side 3 2. Baggrund, proces og indhold Side 4 3. Nøglepersoner Side 5 4. Vision og værdier Side 6 5. Strategier: Side Patientbehandling Side Behandlingsplaner udarbejdet sammen med patienten Side Brug Udskrivningsguiden under indlæggelse Side Sammenhængende patientforløb Side Forebyggelse af livsstilsrelaterede sygdomme Side Venlig og respektfuld atmosfære i sengeafsnittene og i ambulante enheder Side Forebyggelse af tvang og konflikter Side Recoverymentorer Side Samarbejde Side Samarbejde med pårørende Side Samarbejde med kommunerne Side Samarbejde med praktiserende læger Side Samarbejde internt mellem afsnit og enheder Side Forskning og kvalitetsudvikling Side Konsolidering og udvidelse af forskningsmiljø Side Recovery /IMR / IPS i kvalitetsudvikling Side Kvalitetsudvikling og forbedringskultur Side Kvalitetsudvikling af miljøterapi og psykoterapeutiske behandlingstilbud Side Uddannelse Side Rekruttering og fastholdelse Side Grunduddannelse Side Videreuddnanelse Side Efteruddannelsen Side Arbejdsmiljø Side Personalegoder Side Sygefravær og trivsel Side Arbejdstider og opgaver Side PCF har fokus på organisering og udvikling af- samt opfølgning på arbejdsmiljøet Side 17 2

4 Indledning Psykiatrisk Center Frederiksberg (PCF) har en over hundredårig historie. Gennem de mange år har centret opbygget værdifulde traditioner, kulturer og værdier, som er fint i harmoni med de værdier, som kendetegner Region Hovedstadens Psykiatri. I perioden udvidede vi det eksterne samarbejde, så PCF nu både samarbejder med Frederiksberg kommune og bydelen Vanløse i Københavns Kommune. Denne strategi- og handleplan er nr. 2 og bygger videre på centrets første strategi og handleplan for Strategi- og handleplanen kan læses som et oplæg til, hvordan vi i fællesskab (patienter, pårørende, medarbejdere og ledere) kan bibeholde og udvikle PCF, som et fortsat unikt behandlingstilbud i den samlede psykiatri i Region Hovedstaden. PCF har sammen med RHP s øvrige centre gennemført en større omstillingsproces i sidste periode og er fra denne strategis begyndelsen op startet med to nye ansigter i centerledelsen. Flere af fremtidens handleplaner vil typisk blive implementeret via LEAN-processer eller via andre hurtigt arbejdende og fokuserede arbejdsprocesser i tæt samarbejde med lederråd og MED-udvalg balanceret ift. implementeringen af den nuværende og de kommende Resultataftaler. Implementeringen afstemmes med det udgangspunkt løbende over de kommende 5 år, så de mange ambitiøse strategier og handleplaner reelt kan få rodfæste i den daglige klinik. Strategi- og handleplanen er udarbejdet som en bottom up-proces i samarbejde med udvalgte nøglepersoner og efterfølgende godkendt i vores lokale lederråd og MED-udvalg. Som centerledelse glæder vi os til de mange nye udfordringer og vi ser frem til at blive endnu bedre til at samarbejde og inddrage patienter og pårørende i udviklingen af PCF. Vi glæder os til samarbejdet. Centerledelsen Psykiatrisk Center Frederiksberg, februar Kristen Kistrup Birgitte Vejstrup John Hagel Mikkelsen Centerchef Udviklingschef Klinikchef

5 2. Baggrund, proces og indhold Denne Strategi- og handleplan bygger videre på tidligere indsatser og har naturligt fokus på nogle af de centrale udviklingstiltag, som alle centre skal arbejde med: Patientinddragelse, sikkerhed, dokumentation og høj faglig kvalitet i både behandling og pleje. Nedenfor er nævnt nogle af de elementer som vil blive en del af den fremtidige proces: De årlige virksomhedsplaner og resultataftaler indgået med Region Hovedstadens Psykiatri Indførelse af LEAN - forbedringskultur i hele organisationen Udbygning af kommunesamarbejdet og samarbejde med de praktiserende læger Tværgående samarbejde i lokale MED-udvalg og en optimering af arbejdsmiljøorganisationen med fokus på Trivsel og Personaleudvikling. Vi vil på PCF have særlig fokus på: Brugerdeltagelse og patienttilfredshed samt på kommunikation, koordination og ansvarsplacering i patientbehandling og rehabilitering. Brugerstyrede sengepladser Ansættelse af mentorer med brugererfaring i hele organisationen Recovery og kognitiv tilgang som gennemgående terapiform At PCF fortsat er en attraktiv arbejdsplads, som både patienter og medarbejdere kan lide at være en del af. Ovenstående evalueres via Audits, Survey og akkrediteringstiltag som løbende arrangeres i perioden. Det overordnede formål er at gennemtænke, hvad der skal sættes særligt i fokus på PCF. 4

6 3. Nøglepersoner Udvælgelsen af nøglepersoner til denne strategi og handleplan er sket efter først en dialog mellem stabsmedarbejdere og centerledelse, herefter forslag til konkrete medarbejdere og ledelsesrepræsentanter, der kunne tænkes at have interesse i og forudsætninger for at udforme konkrete ideer til strategi- og handleplan. Der har været mulighed for den enkelte medarbejder at vise sin interesse efter annoncering i nyhedsbrev. Herefter har MED-udvalget godkendt de endelige nøglepersoner. Som nøgleperson er man medlem af et råd eller udvalg under PCF eller også er man en medarbejder/leder, som har vist et særligt engagement. Som nøgleperson har man en rolle som ambassadør for proces og strategiens indhold og alle har en forpligtigelse til at være i dialog med andre ansatte såvel under procesforløbet som fremover. Gruppen af nøglepersoner i udførelsen af denne strategi og handleplan er: 1. Overlæge Kasper Reff (F2W) 2. Overlæge Torben Lindskov Hansen (F4) 3. Overlæge Else Haaf (DPC) 4. Reservelæge Maja Soon Hansen 5. Sygeplejerske Bamidele Perlt (DPC) 6. Sygeplejerske Peter Tobiesen (F2V) 7. Afdelingssygeplejerske Jacob Vagner Madsen (Akutmodtagelsen) 8. Teamleder Anne Seehausen Hansen OPTeam 9. Social- og sundhedsassistent Susanne Jensen (F01) 10. Social- og sundhedsassistent Liselotte Ellebjerg (TR) 11. Socialrådgiver Lisbeth Larsen (F4/F2Ø) 12. Lægesekretær Anne Joy Psilander (TR) 13. Fysioterapeut Jacob Juulsgaard 14. Fysioterapeut Nana Troelsgaard 15. Psykolog Jonas Fisker (F4) 16. Ledende psykolog Randi M. Øibakken 17. Ledende socialrådgiver Helle Busck 18. Ledende terapeut Lotte Lenike 19. Uddannelseskonsulent Tine Limkilde (Stab) 20. Arbejdsmiljø- og kvalitetskonsulent, Michael T. Juhl (Stab + koordinator) 21. Klinisk oversygeplejerske Mie Riis Mikkelsen (Stab + layout) 22. Klinikchef John Hagel Mikkelsen 23. Udviklingschef Birgitte Vejstrup 24. Centerchef Kristen Kistrup 5

7 4. Vision og værdier Faglighed - Respekt - Ansvar - Udvikling Bag værdierne ligger følgende vision: Psykiatrien arbejder for at tilbyde en bred vifte af behandlingstilbud og har samtidig fokus på forebyggelse, ambulant og opsøgende indsats. Patienten er i centrum for al undersøgelse og behandling i psykiatrien. Vores behandlingstilbud, bliver derfor tilpasset patienterne med respekt for den enkeltes diagnose og egen recoveryproces en proces, hvor mennesker med psykisk sygdom kan komme sig helt eller delvist. Ved mødet med PC Frederiksberg skal borgeren og dennes pårørende føle sig mødt føle sig set, hørt og respekteret føle sig tryg - og det skal være et rart sted at være med god tone og stemning samt høj etik 6

8 5.1. Strategi & handlingsplaner for patientbehandling Strategi og mål Behandlingsplaner udarbejdet sammen med patienten Størstedelen af patienterne er partnere i at udarbejde en behandlingsplan baseret på en kognitiv og recovery orienteret tilgang Mål: Indenfor 1 år er minimum 75 % af alle behandlingsplaner udarbejdet sammen med patienten Kontaktperson/primærbehandler taler med patient om personlige mål for behandlingsforløbet på kort og lang sigt og udformer kladde til behandlingsplan sammen med patienten Patient og pårørende tilbydes at deltage i tværfagligt behandlingsmøde Patienten tilbydes kopi af behandlingsplan og deltager løbende i revideringer Brug af udskrivningsguiden under indlæggelse Størsteparten af indlagte patienter anvender løbende udskrivningsguiden under indlæggelse Mål: Indenfor 1 år anvender minimum 75 % af indlagte patienter udskrivningsguiden Kontaktperson/primærbehandler introducerer og udleverer udskrivningsguiden til de patienter, der ikke er bekendt med den i forvejen Der udfærdiges konkret udskrivelses- og kriseplan sammen med patienten og dennes pårørende med udgangspunkt i udskrivningsguiden 7

9 Strategi og mål Sammenhængende patientforløb 1 patient 1 behandlingsplan, løbende opdateret ambulant og under indlæggelser Mål: Indenfor 1 år behandles alle patienter, der har forløb både ambulant og under indlæggelse, iht. samme, fælles behandlingsplan Behandlingsindsatsen koordineres på tværs af enheder, når en patient i ambulant forløb indlægges eller en patient udskrives til et ambulant forløb Personlig kontakt mellem behandler i døgnafsnit og ambulant regi Ambulant behandler deltager i behandlingsmøder, evt. via videotelefon Tværsektorielle samarbejdspartnere tilbydes at deltage i behandlingsmøder og udskrivelsessamtaler Udskrivelses- og overleveringsplanen indeholder navn, adresse og tlf. nr. på opfølgende behandlingssted/behandler, navn på evt. sagsbehandler i kommunen Forebyggelse af livsstilsrelaterede sygdomme Implementering af KRAM-tiltag Implementere KRAM-faktorerne ved psykoedukation individuelt og i gruppe, ved KRAM-ambassadører m.m. Inddrage KRAM-faktorer i behandlingsplan, vægtet i forhold til forventet behandlingstid Kvalificere medarbejdernes kendskab til den motiverende dialog i relation til KRAM-faktorerne Mål: Indenfor 2 år indeholder minimum 75 % af alle behandlingsplaner en KRAM-plan 8

10 Strategi og mål Venlig og respektfuld atmosfære i sengeafsnittene og i ambulante enheder Sikre at patient og pårørende føler sig mødt og oplever en venlig og respektfuld atmosfære i sengeafsnittene Mål: Indenfor 1 år kan tiltagets effekt måles ved tilfredshedsundersøgelser via ipads Alle medarbejdere viser patienterne venlig opmærksomhed, f.eks. ved at hilse på og præsentere sig for nye patienter i afdelingen Patienter tiltales respektfuldt, også ved uenighed og i krisesituationer Patienter inddrages aktivt i forbedringer af behandlingen/miljøet ved hjælp af systematisk feedback fx ved en gang om ugen at spørge på morgenmøde. hvad der har fungeret godt i løbet af ugen/tåler forbedring Forebyggelse af tvang og konflikter At forebygge magtanvendelse og fiksering Mål: At nedbringe anvendelsen af bæltefikseringer til 3 om måneden (dvs. reelt med 25 %) eller derunder i 2014 Alle medarbejdere ansat på sengeafsnit deltager årligt i 4 forskellige moduler af vedligeholdelsestræning, herunder undervisning i nedtrapning af konflikter og etik i kommunikation Inddrage patienten i akutplanen med henblik på aftale om kriseforebyggende strategier, herunder patientens erfaringer med, hvad der kan reducere risikoen for impulsgennembrud og udad reagerende adfærd, f.eks. ved samtale, aktiviteter, fysisk træning m.m Recoverymentorer Der stiles mod ansættelse af recoverymentorer i alle sengeafsnit og DPC indenfor 5 år 9 Recoverymentorer indgår i relevante arbejdsgrupper som ekspert Indenfor 1 år foreligger plan for hvilke arbejds- og netværksgrupper, der er relevante

11 5. 2 Strategi & handlingsplaner for samarbejde Strategi og mål Samarbejde med pårørende Samarbejdet med pårørende styrkes Kontakt ved indlæggelse: indenfor 48 timer Kontakt ved ambulant kontakt: indenfor 2 mdr. Mål: Indenfor 2 år: > 50 % af patienter har acceptereret pårørendekontakt Indenfor 5 år: > 75 % At optimere indsatsen med at forsøge at motivere patienterne til pårørendeinddragelse og at sikre medarbejdernes kvalifikationer i forhold til indsatsen Med patientens samtykke tager medarbejderne mere aktivt kontakt med de pårørende med henblik på information, dialog og inddragelse (evt. guide til pårørendeinddragelse) At tilbyde pårørende deltagelse i tværfagligt behandlingsmøde om behandlingsplanen efter aftale med patienten (5.1.1.) Pårørendekontakt dokumenteres altid i behandlingsplanen Samarbejde med kommunerne Patienter med psykisk sygdom på arbejdsmarkedet Mål:Indenfor 2 år er der sket en positiv øgning af patienter, som har fastholdt eller etableret en kontakt til arbejdsmarkedet Det lokale samordningsudvalg udvides med deltagelse af jobcentre for begge kommuner PCF har særligt fokus på beskæftigelse, når der afholdes ledelsesmøder med kommunerne 10

12 Strategi og mål Samarbejde med praktiserende læger Mere målrettet samarbejde med de praktiserende læger Mål: Indenfor 2 år er der sket en mærkbar bedring af samarbejdet med de praktiserende læger Der udarbejdes standarder for informationsniveauer til praktiserende læger med udgangspunkt i de praktiserende lægers behov via praksiskoordinator Der arbejdes med udveksling af kontaktoplysninger som mailadresser til direkte kontakt ml. praktiserende læge og PCF Samarbejde internt mellem afsnit og enheder Øge kendskabet til og respekten for hinandens arbejde i afsnit og enheder Mål: En videreudviklet kultur i centret, der er præget af refleksion og nysgerrighed og anerkendelse overfor kollegers arbejde på tværs i centret Harmonisering og sammenhæng af behandlingstilbud mellem alle afsnit (sengeafsnit og ambulante enheder) Mulighed for årlig ledelsesforankret rotation indenfor de enkelte faggrupper på tværs af afsnit/enheder Systematisk ledelsesforankret arbejde med kommunikationen mellem kolleger på tværs og internt/ anerkendende tilgang til kolleger 11

13 5. 3. Strategi for forskning og kvalitetetsudvikling Strategi og mål Konsolidering og udvidelse af forskningsmiljø Udvidelse af forskningsmiljø og større tilgængelighed for interesserede medarbejdere om forskning Der etableres forskningsfælleskab med PC København om ph.d.-stipendiat (patientstyrede indlæggelser) Der etableres projekter med udgangspunkt i Psykoterapeutisk Enhed, hvor målet er mere forskning på basis af webmodul samt et ph.d.-stipendiat mere PCF arbejder for at få regionsfunktion for pakkeforløb indenfor OCD, GAD Ansatte, som har kandidat- og masteruddannelser kan supportere medarbejdere, som ønsker at foretage mindre projekter Recovery / IMR /IPS i kvalitetsudvikling Flere initiativer til at øge PCF som et recoveryorienteret behandlingscenter, som aktivt er med til afstigmatisering af psykisk sygdom Alle behandlere i DPC uddannes i IMR Erfaringer fra DPC deles med medarbejdere i sengeafsnit Muligheden for uddannelse i IMR på sengeafsnit m.h.p.at kunne tilbyde IMR-undervisning under indlæggelse undersøges Projekt med IPS-konsulentordningen forsøges udbygget til også at omfatte indlagte patienter Erfaringer fra brugerundersøgelser om recovery anvendes til forbedringer Sammen med mentorer udvikles sprog og signaler, som reducerer stigmatisering af patienter 12

14 Strategi og mål Kvalitetsudvikling og forbedringskultur Kvalitetsudvikling og leanprocesser skal hænge sammen og give synergi LEAN-processer anvendes til opdatering og ajourføring af audits Lokal kvalitetsråds kommissorium ændres og indgår i sammenhæng med udvikling af forbedringskultur (Lean) Kvalitetsudvikling af miljøterapi og psykoterapeutiske behandlingstilbud PCF er åbne overfor brug af nye behandlingsmetoder og arbejder for at synliggøre effekter og evidens Schema fokuseret terapi videreudvikles som et unikt tilbud i pakkeforløb til patienter med personlighedsforstyrrelser Kognitive miljøtilbud til alle indlagte patienter NADA-tilbud følges op med valide data og opstart af forskningsprojekt 13

15 5.4. Strategi & handlingsplaner for uddannelse Strategi og mål Rekruttering og fastholdelse PCF er kendt for: at være et attraktivt uddannelsessted, fordi der er en kultur af innovation samt en høj faglig og etisk standard i uddannelse, behandling og pleje at være en arbejdsplads præget af ansvarlighed, respekt og inddragelse af personalets formelle og personlige kompetencer Centerledelsen melder PCF s overordnede uddannelsesfokus ud ca. én gang årligt. Dette tænkes at understøtte centrets overordnede strategi/politik. (F. eks: Kognitiv terapi) Fortsat høj ledelsesmæssig prioritering af videre- og efteruddannelse eksempelvis ved særligt fokus ved MUS-samtalerne Center og afsnitsledelse inddrager og prioriterer Region Hovedstadens Psykiatris samt PCF s værdier i rekruttering og fastholdelse Grunduddannelse PCF er kendt for: at arbejde for at fastholde og videreudvikle et reflekteret og struktureret tværfagligt studie- og læringsmiljø for alle uddannelsessøgende på grunduddannelsesniveau samt alle medarbejdere At alle medarbejdere indgår i arbejdet med at fremme og støtte en kultur hvor alle uddannelsessøgende er velkommen, inddrages og medtænkes i alle faggruppers kerneopgaver Uddannelsesansvarlige og ledere for samtlige faggrupper udarbejder en tydelig og konkret uddannelsesorganisation med en klar forløbsbeskrivelse og ansvarsfordeling Uddannelsesansvarlige indenfor alle faggrupper opsøger, deltager i samt initiere projekter indenfor uddannelsesforskning og udvikling. Arbejdet koordineres i centrets tværfaglige uddannelsesforum 14

16 Strategi og mål Videreuddannelse PCF ønsker at styrke tilknytning af medarbejdere på videreuddannelse mhp. at fastholde kompetente medarbejdere og viden i centret Center og afsnitsledelsen formulerer systematisk handleplaner i samarbejde med medarbejdere på videreuddannelse for at fastholde medarbejderes tilknytning til centret samt give mulighed for at anvende nyerhvervede kompetencer efter endt videreuddannelse Nærmeste leder udpeger en mentor til medarbejder på videreuddannelse med henblik på sparring i forhold til uddannelsens anvendelighed i praksis samt fastholde kontakt til centret under uddannelse. Nærmeste leder udvælger bedst kvalificeret mentor samt definerer mentors funktion og opgaver Efteruddannelse PCF ønsker: At målrette efteruddannelsesaktiviteter i henhold til centrets værdier og resultataftale for at styrke videndeling samt udvikling af en fælles, åben og faglig kultur i centret At arbejde systematisk med konsolidering, udvikling og styrkelse af alle medarbejderes tilgang og kompetencer indenfor kognitive principper i pleje og behandling til alle patienter i centret Centerledelsen tager initiativ til at få lavet en beskrivelse af et tidsafgrænset forløb i rotationsstilling (á 2-3 års varighed i forskellige enheder på centret) med et uddannelsesmæssigt fokus Centerledelsen tager i regi af Kognitiv og Recovery netværksgruppe initiativ til at få lavet en formulering af en implementerings- og vedligeholdelsesplan af recoveryfunderet/baseret tilgang og kognitive principper i pleje og behandling 15

17 5.5. Strategi & handlingsplaner for arbejdsmiljø Strategi og mål Personalegoder En attraktiv arbejdsplads som vil sikre arbejdsglæde og trivsel hos de ansatte Sammen med MED-udvalget udarbejdes en prioriteret ønskeliste til periodens personalegoder Sygefravær og trivsel Reduktion af sygefravær Mål: at følge RHP s mål for sygefravær Samtale mellem leder og medarbejder om den enkeltes fravær. Evt. opfølgning mellem afdelings- og center ledelsen. Indhold i samtale, fx: Særligt fokus på komplicerede faktorer i arbejdsmiljøet f.eks. stress og trusler Systematisk afholdelse af fratrædelses samtaler Reducere tre holds skift mest muligt Tilstræbe power nap i nattevagter Arbejdstider og -opgaver Mål: At medarbejderne trives på arbejdspladsen Medarbejderne inddrages i ledelsernes organisering af arbejdstider og opgaver 16

18 Strategi og mål PCF har fokus på organisering og udvikling af samt opfølgning på arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) på PCF er kendt af alle medarbejdere og bruges i relevante, forebyggende tiltag Mål: Arbejdsmiljøet er en del af medarbejdernes daglige handlinger og beslutninger AMO tilpasses først kommende valgperiode så flest mulige afsnitsledelser er repræsenteret i AMO sammen med en lokal arbejdsmiljørepræsentant (AMR) Der afholdes kvartalsvise møder for hele AMO og når nødvendigt, i de enkelte arbejdsmiljøgrupper AMR udfører sammen med arbejdsmiljøkonsulenten årlige teoretiske og praktiske brandøvelser AMR sikrer sammen med arbejdsmiljølederen at arbejdsmiljøemner italesættes på personalemøderne Arbejdsmiljøgrupperne er ansvarlige for at forebygge og registrere ulykker og vold/trusler om vold, herunder evt. at følge op med analysearbejde og udfyldelse af IPL-kort Medarbejderne opfordres til at: Slukke for PC/IT udstyr, når det ikke bruges Slukke for lyset når lokaler forlades Udskiftning til energisparerpærer Genbruge papir i det omfang det kan lade sig gøre Brug engangsservice i mindst mulig omfang 17

19 Træningshaven PC Frederiksberg 18

20 Nimbusparken 24 Psykiatrisk Center Frederiksberg Ndr. Fasanvej Frederiksberg Telefon: Strategi og handleplan 1. aprl 2014

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2014. Psykiatrisk Center Nordsjælland. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2014. Psykiatrisk Center Nordsjælland. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2014 Psykiatrisk Center Nordsjælland Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og indsatsområder, som PC Nordsjælland

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og strategiske initiativer, som Psykiatrisk

Læs mere

SOSU Temadag, eftermiddag

SOSU Temadag, eftermiddag SOSU Temadag, eftermiddag Hvilke kerneopgaver ser I der bliver fokus på i fremtiden for social- og sundhedsassistenter som faggruppe? Følge med i, hvad der sker af forandringer/ændringer på psykiatriområdet,

Læs mere

Hjertemedicinsk Afdeling

Hjertemedicinsk Afdeling Hjertemedicinsk Afdeling Mission - Vision 2015 ( Strategispor og strategiske indsatser ) VISION Hjertemedicinsk Afdeling 2015 Vi vil med vores dreamteam og patienten i centrum være kendt for, til enhver

Læs mere

Hjertesygdomme. Mission - Vision ( Strategispor og strategiske indsatser )

Hjertesygdomme. Mission - Vision ( Strategispor og strategiske indsatser ) Hjertesygdomme Mission - Vision 2017 ( Strategispor og strategiske indsatser ) VISION Hjertesygdomme 2017 Vi vil med vores dreamteam og patienten i centrum være kendt for, til enhver tid, at være den

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

Brugeren som samarbejdspartner

Brugeren som samarbejdspartner Velkommen til temadagen: Brugeren som samarbejdspartner 20. November 2013 Velkommen Søren Bredkjær Vicedirektør i Psykiatrien, Region Sjælland Dagens program Input Hvad synes I? Velkomst Dialog under fest

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland FORORD... 3 BAGGRUNDEN FOR STRATEGI FOR SYGEPLEJEN I PSYKIATRIEN I REGION NORDJYLLAND... 4 Nationale og regionale politiske strategier

Læs mere

Deltagere: 6 patienter med tilknytning til hhv. døgnafsnit og distriktspsykiatri

Deltagere: 6 patienter med tilknytning til hhv. døgnafsnit og distriktspsykiatri Psykiatrisk Center Nordsjælland Centerledelsen Esrumvej 143 3000 Helsingør Afsnit Afdelingsledelsen Helsingør Møde i: Direkte patientfeedback fra døgnafsnit og ambulant området Dato: Torsdag den 19. juni

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Adresse: Rådmandsengen 1A, 4700 Næstved Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Hanne

Læs mere

Anvendelse af Guided Egen Beslutning i praksis. Patienten for bordenden Vinder af Årets Borgerinddragende Initiativ 2016

Anvendelse af Guided Egen Beslutning i praksis. Patienten for bordenden Vinder af Årets Borgerinddragende Initiativ 2016 PSYKIATRIEN - REGION NORDJYLLAND KLINIK PSYKIATRI NORD Anvendelse af Guided Egen Beslutning i praksis Patienten for bordenden Vinder af Årets Borgerinddragende Initiativ 2016 Kathe Kjær Lyng Konst. Afsnitsledende

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

Systematik i invitation til behandlingsplansmøder

Systematik i invitation til behandlingsplansmøder Systematik i invitation til behandlingsplansmøder Erfaringer med inddragelse af indlagte patienter i arbejdet med egen behandlingsplan Psykiatrisk Center Nordsjælland Helsingør Udviklingschef Gitte Busch

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter:

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter: Dagsorden Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: Dato/tidspunkt: 17. marts 2015, kl. 08.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef PC

Læs mere

Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner

Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner Klinikchef Anne Thalsgård Jørgensen Afdeling M, PC-SHH D. 13.11.2014 Strukturen for behandlingen af

Læs mere

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link:

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link: Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til grunduddannelserne. Den første side beskriver generelle forhold i Psykiatrien Region Sjælland. Resten af dokumentet beskriver forhold i: Distriktspsykiatrisk

Læs mere

Et tilbud til pårørende om PÅRØRENDEAFTENER

Et tilbud til pårørende om PÅRØRENDEAFTENER Psykiatrisk Center Frederiksberg Et tilbud til pårørende om PÅRØRENDEAFTENER August 2016 Er du pårørende til en der er indlagt, eller for nyligt har været indlagt på et af de intensive psykiatriske afsnit?

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014

Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014 Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014 Arbejdsgruppe: Godkendt Afdeling F : Pernille Henriksen LMU d. 19.4.12 Niels-Erik Schollert Ledergruppen d. 14.6.12 Inge Hein Lis Søgaard Susanne Djernes Bird

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN i distriktspsykiatrien

Psykiatri. VELKOMMEN i distriktspsykiatrien Psykiatri VELKOMMEN i distriktspsykiatrien 2 Navn: Kontaktlæge: Kontaktperson(er): Telefon: VELKOMMEN I distriktspsykiatrien tilbyder vi ambulant behandling af psykiske sygdomme. Ambulant betyder, at man

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Distriktspsykiatrien Havnevej 7 4000 Roskilde Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Helle Tellerup Mailadresse: hbte@regionsjaelland.dk

Læs mere

Årsplan 2015 for Psykiatrisk Center Amager

Årsplan 2015 for Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Årsplan 2015 for Psykiatrisk Center Amager PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV Initiativer til at sikre at patienterne er med til at lave behandlingsplan Initiativer til at implementere

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Maribo

Psykiatrisk Klinik Maribo Psykiatrisk Klinik Maribo Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. udfærdiget af. sygeplejerske Britt Jørgensen, klinisk uddannelsesansvarlig

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. udfærdiget af. sygeplejerske Britt Jørgensen, klinisk uddannelsesansvarlig Beskrivelse af klinisk uddannelsessted udfærdiget af sygeplejerske Britt Jørgensen, klinisk uddannelsesansvarlig 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til grunduddannelserne. Den første side beskriver

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien

Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Marie Løkke, udviklingskonsulent, Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Ballerup marie.loekke@regionh.dk Kort om projekt Samordningskonsulenter

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

Stillings- og personprofil. Klinikchef Psykiatrisk Center København

Stillings- og personprofil. Klinikchef Psykiatrisk Center København Stillings- og personprofil Klinikchef Psykiatrisk Center København Region Hovedstadens Psykiatri November 2016 Opdragsgiver Psykiatrisk Center København Adresse Psykiatrisk Center København Bispebjerg

Læs mere

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link:

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link: Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til grunduddannelserne. Den første side beskriver generelle forhold i Psykiatrien Region Sjælland. Resten af dokumentet beskriver forhold i: Distriktspsykiatrien

Læs mere

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdeling for Depression og Angst indgår som en del af Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Generel projektinformation for satspuljeprojekt. Brugerstyrede Senge

Generel projektinformation for satspuljeprojekt. Brugerstyrede Senge Generel projektinformation for satspuljeprojekt Brugerstyrede Senge August 2015 Generel projektinformation for satspuljeprojekt Brugerstyrede Senge Indhold Projekttitel, -varighed og -organisering.. 2

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Mission Værdier Visioner

Mission Værdier Visioner Mission Værdier Visioner 2 MISSION VÆRDIER VISIONER Udgivet af: Psykiatrien i Region Nordjylland, juni 2009 Illustrationer: Marianne Lipschitz Jørgensen Layout/Tryk: PrinfoAalborg/Vester Kopi 3 INDHOLD

Læs mere

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital Rigshospitalets fremtid Region Hovedstaden Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2 2010 Rigshospitalets fremtid 3 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Læs mere

Psykiatri. Januar 2013. Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE

Psykiatri. Januar 2013. Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE Januar 2013 Psykiatri Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE Grafisk design: RegionH Design Foto: Phillip Drago Jørgensen

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne-og Ungdomspsykiatrisk klinik 1 Ny Østergade 12 4000 Roskilde Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Christina Thøgersen

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose Psykiatri VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Kontaktlæge:

Læs mere

REFERAT. Dagsordenspunkter: Møde i: Forum for ledelse og uddannelse

REFERAT. Dagsordenspunkter: Møde i: Forum for ledelse og uddannelse REFERAT Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: 200719092 Dato/tidspunkt: 5. maj 2015, kl. 8.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg, lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef

Læs mere

MB-uddannelsen. Medarbejdere med Brugererfaring

MB-uddannelsen. Medarbejdere med Brugererfaring MB-uddannelsen Medarbejdere med Brugererfaring MB-uddannelsen - Medarbejdere med Brugererfaring MB er Forkortelsen MB står for Medarbejder med Brugererfaring. Betegnelsen benyttes om personer med en mellemlang

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Region Hovedstaden. Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI

Region Hovedstaden. Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI Region Hovedstaden Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI FORORD Region Hovedstaden har ansvaret for at diagnosticere, behandle og rehabilitere mennesker med psykisk sygdom. Det er et meget kompliceret sundhedsvidenskabeligt

Læs mere

HER & NU DET VIGTIGSTE

HER & NU DET VIGTIGSTE Til Region og kommuner i Region Hovedstaden 2015 HER & NU DET VIGTIGSTE Når man på en arbejdsplads står overfor at skulle ansætte en recovery-medarbejder, vil der i medarbejdergruppen altid opstå en række

Læs mere

Klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende

Klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende Århus Universitetshospital, Risskov Klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende Århus Universitetshospital Skovagervej 2, 8240 Risskov Indholdsfortegnelse Indledning...3 1.0 Beskrivelse af arbejdsstedet...3

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4, Kolding

Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4, Kolding Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4, Kolding kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Under overskrift Aug.

Læs mere

vejen mod en Bedre psykiatri

vejen mod en Bedre psykiatri vejen mod en Bedre psykiatri mennesker med psykisk sygdom skal have den rette hjælp og de samme rettigheder som andre patienter i danmark. det er desværre langt fra tilfældet i dag Psykiatrien er økonomisk

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Program

VELKOMMEN TIL. Program SOCIAL & ARBEJDSMARKED VELKOMMEN TIL Arbejdsmiljø Årsmøde 2013 SOCIAL & ARBEJDSMARKED Program 8.00 Ankomst/registrering af: Arbejdsmiljørepræsentanter der skal deltage i valget til Områdeudvalg 8.20 Valg

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Distriktspsykiatrien Køge

Distriktspsykiatrien Køge Distriktspsykiatrien Køge Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED ÆLDREPSYKIATRISK TEAM VORDINGBORG Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Lene Månsson Hansen Ældrepsykiatrisk Team Vordingborg Færgegårdsvej 15, 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Kompetenceprofiler på SC/HN

Kompetenceprofiler på SC/HN Silkeborg Centralsygehus/Hammel Neurocenter, Løn- og personaleafdelingen Vedtaget på HMU den 7. juni 2005 Kompetenceprofiler på SC/HN 1. Indledning Kompetence er evnen til at omsætte kvalifikationer til

Læs mere

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 1 Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 2 Baggrund hvem er jeg Joan Damgaard, Sygeplejerske i psykiatrien i 25 år på sengeafsnit i Vejle 18 år som afdelingssygeplejerske Specialuddannelse i psykiatrisk

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Anne Kamuk m.fl Beskrivelse af uddannelsesstedet

Læs mere

Værdigrundlag for samarbejde. mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds,

Værdigrundlag for samarbejde. mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds, Værdigrundlag for samarbejde mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds, BUPL, FOA og Fagenheden Skole Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Værdier... 3 Ordentlighed... 3 Fællesskab...

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Vejen mod en bedre psykiatri

Vejen mod en bedre psykiatri Vejen mod en bedre psykiatri Mennesker med psykisk sygdom skal have den rette hjælp og de samme rettigheder som andre patienter i danmark. det er desværre langt fra tilfældet i dag Psykiatrien er økonomisk

Læs mere

REFERAT. Møde i: Forum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang Dato: 24. maj 2016 Kl.: 08:30-10:00 Sted: Kristineberg 3, 2100 København Ø, lokale 0.

REFERAT. Møde i: Forum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang Dato: 24. maj 2016 Kl.: 08:30-10:00 Sted: Kristineberg 3, 2100 København Ø, lokale 0. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 3864 0000 Direkte 38640078 Fax 3864 0007 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk REFERAT Dato: 26. maj

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Næstved

Psykiatrisk Klinik Næstved Psykiatrisk Klinik Næstved Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Distriktspsykiatrien Maribo

Distriktspsykiatrien Maribo Distriktspsykiatrien Maribo Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

MENNESKER OG MULIGHEDER

MENNESKER OG MULIGHEDER MENNESKER OG MULIGHEER Samarbejde med brugere og pårørende Målet for Region Sjællands Psykiatri er at være en helhedspsykiatri, hvor borgeren oplever respekt og sammenhæng, præget af god tilgængelighed

Læs mere

Forhåndstilkendegivelse og afdækning af problem og behov i forhold til at deltage i 19M-puljen

Forhåndstilkendegivelse og afdækning af problem og behov i forhold til at deltage i 19M-puljen Forhåndstilkendegivelse og afdækning af problem og behov i forhold til at deltage i 19M-puljen Navn på kommune: Svendborg Kommune Udfyldt af (navn og titel): Ellen Christensen, Centerleder for Socialpsykiatri

Læs mere

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL2

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL2 Voksenpsykiatrisk Afsnit SL2 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Sammen kan vi mere. - Tværfaglig og tværsektoriel funktionsevnevurdering med mennesket i centrum. Netværksdag d.7.november 2013, Marselisborgcenteret

Sammen kan vi mere. - Tværfaglig og tværsektoriel funktionsevnevurdering med mennesket i centrum. Netværksdag d.7.november 2013, Marselisborgcenteret Sammen kan vi mere - Tværfaglig og tværsektoriel funktionsevnevurdering med mennesket i centrum Netværksdag d.7.november 2013, Marselisborgcenteret v/helle Nørgaard Rasmussen, ledende terapeut på Psykiatrisk

Læs mere

Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden

Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden Kvalitet Borgeren i centrum Fokus på borgeren og økonomien Den daglige drift - maskinrummet Personaledelen Sund økonomi Klik på boblerne og læs

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 17-02-2015 17:30. Mødelokale på regionsgården H3. Psykiatriudvalget - mødesag

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 17-02-2015 17:30. Mødelokale på regionsgården H3. Psykiatriudvalget - mødesag DAGSORDEN Psykiatriudvalget - mødesag MØDETIDSPUNKT 17-02-2015 17:30 MØDESTED Mødelokale på regionsgården H3 MEDLEMMER Susanne Due Kristensen Hanne Andersen Erik R. Gregersen Karsten Skawbo-Jensen Mette

Læs mere

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1 Indhold Demens 1 Palliation 1 Velfærdsteknologi Rehabilitering 1 Borgere med psykisk sygdom. 1 Demens 1 På dette valgfri specialefag præsenteres eleverne for demens, inden for primærområdet. Der vil blive

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Funktioner Med specialeplanens implementering varetager centret udover hovedfunktionerne én regionsfunktion:

Funktioner Med specialeplanens implementering varetager centret udover hovedfunktionerne én regionsfunktion: Uddannelsesprogram for læger ansat i almen medicinsk uddannelsesblok (målbeskrivelse 2003 og 2013) ved Psykiatrisk center Hvidovre Program Ansættelsesstedet generelt Psykiatrisk Center Hvidovre har hovedfunktion

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Slagelse

Psykiatrisk Klinik Slagelse Psykiatrisk Klinik Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors 2 Indledning Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors... 4 At udføre sygepleje... 4 At lede

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende. Ungdomspsykiatrien Afsnit U1 Smedegade Roskilde

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende. Ungdomspsykiatrien Afsnit U1 Smedegade Roskilde Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Ungdomspsykiatrien Afsnit U1 Smedegade 10-16 Roskilde Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Christina Daly Mailadresse: cday@regionsjaelland.dk

Læs mere

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL5

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL5 Voksenpsykiatrisk Afsnit SL5 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Handleplan for nedbringelse af tvang

Handleplan for nedbringelse af tvang Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen NOTAT Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 45112015 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Dato: 15. juni

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Velkommen til OPUS Psykiatrisk Center Frederiksberg

Velkommen til OPUS Psykiatrisk Center Frederiksberg Velkommen til OPUS Psykiatrisk Center Frederiksberg Om OPUS OPUS er et specialiseret, ambulant behandlingstilbud, der henvender sig til unge i alderen 18 til 35 år, der for første gang oplever tegn på

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL1

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL1 Voksenpsykiatrisk Afsnit SL1 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til OP teamet Opsøgende psykiatrisk team

Psykiatri. VELKOMMEN til OP teamet Opsøgende psykiatrisk team Psykiatri VELKOMMEN til OP teamet Opsøgende psykiatrisk team 2 Navn: Kontaktlæge: Kontaktperson(er): Telefon: VELKOMMEN OP team står for Opsøgende Psykiatrisk team. Det er et intensivt ambulant behandlingstilbud

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

Regeringens Handleplan for psykiatri: Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser

Regeringens Handleplan for psykiatri: Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser Område: Psykiatri og Socialstaben Afdeling: Psykiatri og Socialstaben Journal nr.: 14/21285 Dato: 13. juni 2014 Udarbejdet af: Anita Lerche E mail: Anita.Lerche@rsyd.dk Telefon: 76631007 Notat Regeringens

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Psykiatrisk Sengeafsnit Thisted, Korsgade 18, 7700 Thisted - tlf. 97643060. Almen psykiatrisk sengeafsnit under Klinik

Læs mere

Psykiatrisk Akutmodtagelse

Psykiatrisk Akutmodtagelse Psykiatrisk Akutmodtagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere