Psykiatrisk Center Frederiksberg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Psykiatrisk Center Frederiksberg"

Transkript

1 Psykiatrisk Center Frederiksberg Strategi &

2 1 Modelfoto og layout: Niels Falbe, Jacob Juulsgaard & Mie Riis Mikkelsen Tryk: Psykiatrisk Center Frederiksberg

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Side 3 2. Baggrund, proces og indhold Side 4 3. Nøglepersoner Side 5 4. Vision og værdier Side 6 5. Strategier: Side Patientbehandling Side Behandlingsplaner udarbejdet sammen med patienten Side Brug Udskrivningsguiden under indlæggelse Side Sammenhængende patientforløb Side Forebyggelse af livsstilsrelaterede sygdomme Side Venlig og respektfuld atmosfære i sengeafsnittene og i ambulante enheder Side Forebyggelse af tvang og konflikter Side Recoverymentorer Side Samarbejde Side Samarbejde med pårørende Side Samarbejde med kommunerne Side Samarbejde med praktiserende læger Side Samarbejde internt mellem afsnit og enheder Side Forskning og kvalitetsudvikling Side Konsolidering og udvidelse af forskningsmiljø Side Recovery /IMR / IPS i kvalitetsudvikling Side Kvalitetsudvikling og forbedringskultur Side Kvalitetsudvikling af miljøterapi og psykoterapeutiske behandlingstilbud Side Uddannelse Side Rekruttering og fastholdelse Side Grunduddannelse Side Videreuddnanelse Side Efteruddannelsen Side Arbejdsmiljø Side Personalegoder Side Sygefravær og trivsel Side Arbejdstider og opgaver Side PCF har fokus på organisering og udvikling af- samt opfølgning på arbejdsmiljøet Side 17 2

4 Indledning Psykiatrisk Center Frederiksberg (PCF) har en over hundredårig historie. Gennem de mange år har centret opbygget værdifulde traditioner, kulturer og værdier, som er fint i harmoni med de værdier, som kendetegner Region Hovedstadens Psykiatri. I perioden udvidede vi det eksterne samarbejde, så PCF nu både samarbejder med Frederiksberg kommune og bydelen Vanløse i Københavns Kommune. Denne strategi- og handleplan er nr. 2 og bygger videre på centrets første strategi og handleplan for Strategi- og handleplanen kan læses som et oplæg til, hvordan vi i fællesskab (patienter, pårørende, medarbejdere og ledere) kan bibeholde og udvikle PCF, som et fortsat unikt behandlingstilbud i den samlede psykiatri i Region Hovedstaden. PCF har sammen med RHP s øvrige centre gennemført en større omstillingsproces i sidste periode og er fra denne strategis begyndelsen op startet med to nye ansigter i centerledelsen. Flere af fremtidens handleplaner vil typisk blive implementeret via LEAN-processer eller via andre hurtigt arbejdende og fokuserede arbejdsprocesser i tæt samarbejde med lederråd og MED-udvalg balanceret ift. implementeringen af den nuværende og de kommende Resultataftaler. Implementeringen afstemmes med det udgangspunkt løbende over de kommende 5 år, så de mange ambitiøse strategier og handleplaner reelt kan få rodfæste i den daglige klinik. Strategi- og handleplanen er udarbejdet som en bottom up-proces i samarbejde med udvalgte nøglepersoner og efterfølgende godkendt i vores lokale lederråd og MED-udvalg. Som centerledelse glæder vi os til de mange nye udfordringer og vi ser frem til at blive endnu bedre til at samarbejde og inddrage patienter og pårørende i udviklingen af PCF. Vi glæder os til samarbejdet. Centerledelsen Psykiatrisk Center Frederiksberg, februar Kristen Kistrup Birgitte Vejstrup John Hagel Mikkelsen Centerchef Udviklingschef Klinikchef

5 2. Baggrund, proces og indhold Denne Strategi- og handleplan bygger videre på tidligere indsatser og har naturligt fokus på nogle af de centrale udviklingstiltag, som alle centre skal arbejde med: Patientinddragelse, sikkerhed, dokumentation og høj faglig kvalitet i både behandling og pleje. Nedenfor er nævnt nogle af de elementer som vil blive en del af den fremtidige proces: De årlige virksomhedsplaner og resultataftaler indgået med Region Hovedstadens Psykiatri Indførelse af LEAN - forbedringskultur i hele organisationen Udbygning af kommunesamarbejdet og samarbejde med de praktiserende læger Tværgående samarbejde i lokale MED-udvalg og en optimering af arbejdsmiljøorganisationen med fokus på Trivsel og Personaleudvikling. Vi vil på PCF have særlig fokus på: Brugerdeltagelse og patienttilfredshed samt på kommunikation, koordination og ansvarsplacering i patientbehandling og rehabilitering. Brugerstyrede sengepladser Ansættelse af mentorer med brugererfaring i hele organisationen Recovery og kognitiv tilgang som gennemgående terapiform At PCF fortsat er en attraktiv arbejdsplads, som både patienter og medarbejdere kan lide at være en del af. Ovenstående evalueres via Audits, Survey og akkrediteringstiltag som løbende arrangeres i perioden. Det overordnede formål er at gennemtænke, hvad der skal sættes særligt i fokus på PCF. 4

6 3. Nøglepersoner Udvælgelsen af nøglepersoner til denne strategi og handleplan er sket efter først en dialog mellem stabsmedarbejdere og centerledelse, herefter forslag til konkrete medarbejdere og ledelsesrepræsentanter, der kunne tænkes at have interesse i og forudsætninger for at udforme konkrete ideer til strategi- og handleplan. Der har været mulighed for den enkelte medarbejder at vise sin interesse efter annoncering i nyhedsbrev. Herefter har MED-udvalget godkendt de endelige nøglepersoner. Som nøgleperson er man medlem af et råd eller udvalg under PCF eller også er man en medarbejder/leder, som har vist et særligt engagement. Som nøgleperson har man en rolle som ambassadør for proces og strategiens indhold og alle har en forpligtigelse til at være i dialog med andre ansatte såvel under procesforløbet som fremover. Gruppen af nøglepersoner i udførelsen af denne strategi og handleplan er: 1. Overlæge Kasper Reff (F2W) 2. Overlæge Torben Lindskov Hansen (F4) 3. Overlæge Else Haaf (DPC) 4. Reservelæge Maja Soon Hansen 5. Sygeplejerske Bamidele Perlt (DPC) 6. Sygeplejerske Peter Tobiesen (F2V) 7. Afdelingssygeplejerske Jacob Vagner Madsen (Akutmodtagelsen) 8. Teamleder Anne Seehausen Hansen OPTeam 9. Social- og sundhedsassistent Susanne Jensen (F01) 10. Social- og sundhedsassistent Liselotte Ellebjerg (TR) 11. Socialrådgiver Lisbeth Larsen (F4/F2Ø) 12. Lægesekretær Anne Joy Psilander (TR) 13. Fysioterapeut Jacob Juulsgaard 14. Fysioterapeut Nana Troelsgaard 15. Psykolog Jonas Fisker (F4) 16. Ledende psykolog Randi M. Øibakken 17. Ledende socialrådgiver Helle Busck 18. Ledende terapeut Lotte Lenike 19. Uddannelseskonsulent Tine Limkilde (Stab) 20. Arbejdsmiljø- og kvalitetskonsulent, Michael T. Juhl (Stab + koordinator) 21. Klinisk oversygeplejerske Mie Riis Mikkelsen (Stab + layout) 22. Klinikchef John Hagel Mikkelsen 23. Udviklingschef Birgitte Vejstrup 24. Centerchef Kristen Kistrup 5

7 4. Vision og værdier Faglighed - Respekt - Ansvar - Udvikling Bag værdierne ligger følgende vision: Psykiatrien arbejder for at tilbyde en bred vifte af behandlingstilbud og har samtidig fokus på forebyggelse, ambulant og opsøgende indsats. Patienten er i centrum for al undersøgelse og behandling i psykiatrien. Vores behandlingstilbud, bliver derfor tilpasset patienterne med respekt for den enkeltes diagnose og egen recoveryproces en proces, hvor mennesker med psykisk sygdom kan komme sig helt eller delvist. Ved mødet med PC Frederiksberg skal borgeren og dennes pårørende føle sig mødt føle sig set, hørt og respekteret føle sig tryg - og det skal være et rart sted at være med god tone og stemning samt høj etik 6

8 5.1. Strategi & handlingsplaner for patientbehandling Strategi og mål Behandlingsplaner udarbejdet sammen med patienten Størstedelen af patienterne er partnere i at udarbejde en behandlingsplan baseret på en kognitiv og recovery orienteret tilgang Mål: Indenfor 1 år er minimum 75 % af alle behandlingsplaner udarbejdet sammen med patienten Kontaktperson/primærbehandler taler med patient om personlige mål for behandlingsforløbet på kort og lang sigt og udformer kladde til behandlingsplan sammen med patienten Patient og pårørende tilbydes at deltage i tværfagligt behandlingsmøde Patienten tilbydes kopi af behandlingsplan og deltager løbende i revideringer Brug af udskrivningsguiden under indlæggelse Størsteparten af indlagte patienter anvender løbende udskrivningsguiden under indlæggelse Mål: Indenfor 1 år anvender minimum 75 % af indlagte patienter udskrivningsguiden Kontaktperson/primærbehandler introducerer og udleverer udskrivningsguiden til de patienter, der ikke er bekendt med den i forvejen Der udfærdiges konkret udskrivelses- og kriseplan sammen med patienten og dennes pårørende med udgangspunkt i udskrivningsguiden 7

9 Strategi og mål Sammenhængende patientforløb 1 patient 1 behandlingsplan, løbende opdateret ambulant og under indlæggelser Mål: Indenfor 1 år behandles alle patienter, der har forløb både ambulant og under indlæggelse, iht. samme, fælles behandlingsplan Behandlingsindsatsen koordineres på tværs af enheder, når en patient i ambulant forløb indlægges eller en patient udskrives til et ambulant forløb Personlig kontakt mellem behandler i døgnafsnit og ambulant regi Ambulant behandler deltager i behandlingsmøder, evt. via videotelefon Tværsektorielle samarbejdspartnere tilbydes at deltage i behandlingsmøder og udskrivelsessamtaler Udskrivelses- og overleveringsplanen indeholder navn, adresse og tlf. nr. på opfølgende behandlingssted/behandler, navn på evt. sagsbehandler i kommunen Forebyggelse af livsstilsrelaterede sygdomme Implementering af KRAM-tiltag Implementere KRAM-faktorerne ved psykoedukation individuelt og i gruppe, ved KRAM-ambassadører m.m. Inddrage KRAM-faktorer i behandlingsplan, vægtet i forhold til forventet behandlingstid Kvalificere medarbejdernes kendskab til den motiverende dialog i relation til KRAM-faktorerne Mål: Indenfor 2 år indeholder minimum 75 % af alle behandlingsplaner en KRAM-plan 8

10 Strategi og mål Venlig og respektfuld atmosfære i sengeafsnittene og i ambulante enheder Sikre at patient og pårørende føler sig mødt og oplever en venlig og respektfuld atmosfære i sengeafsnittene Mål: Indenfor 1 år kan tiltagets effekt måles ved tilfredshedsundersøgelser via ipads Alle medarbejdere viser patienterne venlig opmærksomhed, f.eks. ved at hilse på og præsentere sig for nye patienter i afdelingen Patienter tiltales respektfuldt, også ved uenighed og i krisesituationer Patienter inddrages aktivt i forbedringer af behandlingen/miljøet ved hjælp af systematisk feedback fx ved en gang om ugen at spørge på morgenmøde. hvad der har fungeret godt i løbet af ugen/tåler forbedring Forebyggelse af tvang og konflikter At forebygge magtanvendelse og fiksering Mål: At nedbringe anvendelsen af bæltefikseringer til 3 om måneden (dvs. reelt med 25 %) eller derunder i 2014 Alle medarbejdere ansat på sengeafsnit deltager årligt i 4 forskellige moduler af vedligeholdelsestræning, herunder undervisning i nedtrapning af konflikter og etik i kommunikation Inddrage patienten i akutplanen med henblik på aftale om kriseforebyggende strategier, herunder patientens erfaringer med, hvad der kan reducere risikoen for impulsgennembrud og udad reagerende adfærd, f.eks. ved samtale, aktiviteter, fysisk træning m.m Recoverymentorer Der stiles mod ansættelse af recoverymentorer i alle sengeafsnit og DPC indenfor 5 år 9 Recoverymentorer indgår i relevante arbejdsgrupper som ekspert Indenfor 1 år foreligger plan for hvilke arbejds- og netværksgrupper, der er relevante

11 5. 2 Strategi & handlingsplaner for samarbejde Strategi og mål Samarbejde med pårørende Samarbejdet med pårørende styrkes Kontakt ved indlæggelse: indenfor 48 timer Kontakt ved ambulant kontakt: indenfor 2 mdr. Mål: Indenfor 2 år: > 50 % af patienter har acceptereret pårørendekontakt Indenfor 5 år: > 75 % At optimere indsatsen med at forsøge at motivere patienterne til pårørendeinddragelse og at sikre medarbejdernes kvalifikationer i forhold til indsatsen Med patientens samtykke tager medarbejderne mere aktivt kontakt med de pårørende med henblik på information, dialog og inddragelse (evt. guide til pårørendeinddragelse) At tilbyde pårørende deltagelse i tværfagligt behandlingsmøde om behandlingsplanen efter aftale med patienten (5.1.1.) Pårørendekontakt dokumenteres altid i behandlingsplanen Samarbejde med kommunerne Patienter med psykisk sygdom på arbejdsmarkedet Mål:Indenfor 2 år er der sket en positiv øgning af patienter, som har fastholdt eller etableret en kontakt til arbejdsmarkedet Det lokale samordningsudvalg udvides med deltagelse af jobcentre for begge kommuner PCF har særligt fokus på beskæftigelse, når der afholdes ledelsesmøder med kommunerne 10

12 Strategi og mål Samarbejde med praktiserende læger Mere målrettet samarbejde med de praktiserende læger Mål: Indenfor 2 år er der sket en mærkbar bedring af samarbejdet med de praktiserende læger Der udarbejdes standarder for informationsniveauer til praktiserende læger med udgangspunkt i de praktiserende lægers behov via praksiskoordinator Der arbejdes med udveksling af kontaktoplysninger som mailadresser til direkte kontakt ml. praktiserende læge og PCF Samarbejde internt mellem afsnit og enheder Øge kendskabet til og respekten for hinandens arbejde i afsnit og enheder Mål: En videreudviklet kultur i centret, der er præget af refleksion og nysgerrighed og anerkendelse overfor kollegers arbejde på tværs i centret Harmonisering og sammenhæng af behandlingstilbud mellem alle afsnit (sengeafsnit og ambulante enheder) Mulighed for årlig ledelsesforankret rotation indenfor de enkelte faggrupper på tværs af afsnit/enheder Systematisk ledelsesforankret arbejde med kommunikationen mellem kolleger på tværs og internt/ anerkendende tilgang til kolleger 11

13 5. 3. Strategi for forskning og kvalitetetsudvikling Strategi og mål Konsolidering og udvidelse af forskningsmiljø Udvidelse af forskningsmiljø og større tilgængelighed for interesserede medarbejdere om forskning Der etableres forskningsfælleskab med PC København om ph.d.-stipendiat (patientstyrede indlæggelser) Der etableres projekter med udgangspunkt i Psykoterapeutisk Enhed, hvor målet er mere forskning på basis af webmodul samt et ph.d.-stipendiat mere PCF arbejder for at få regionsfunktion for pakkeforløb indenfor OCD, GAD Ansatte, som har kandidat- og masteruddannelser kan supportere medarbejdere, som ønsker at foretage mindre projekter Recovery / IMR /IPS i kvalitetsudvikling Flere initiativer til at øge PCF som et recoveryorienteret behandlingscenter, som aktivt er med til afstigmatisering af psykisk sygdom Alle behandlere i DPC uddannes i IMR Erfaringer fra DPC deles med medarbejdere i sengeafsnit Muligheden for uddannelse i IMR på sengeafsnit m.h.p.at kunne tilbyde IMR-undervisning under indlæggelse undersøges Projekt med IPS-konsulentordningen forsøges udbygget til også at omfatte indlagte patienter Erfaringer fra brugerundersøgelser om recovery anvendes til forbedringer Sammen med mentorer udvikles sprog og signaler, som reducerer stigmatisering af patienter 12

14 Strategi og mål Kvalitetsudvikling og forbedringskultur Kvalitetsudvikling og leanprocesser skal hænge sammen og give synergi LEAN-processer anvendes til opdatering og ajourføring af audits Lokal kvalitetsråds kommissorium ændres og indgår i sammenhæng med udvikling af forbedringskultur (Lean) Kvalitetsudvikling af miljøterapi og psykoterapeutiske behandlingstilbud PCF er åbne overfor brug af nye behandlingsmetoder og arbejder for at synliggøre effekter og evidens Schema fokuseret terapi videreudvikles som et unikt tilbud i pakkeforløb til patienter med personlighedsforstyrrelser Kognitive miljøtilbud til alle indlagte patienter NADA-tilbud følges op med valide data og opstart af forskningsprojekt 13

15 5.4. Strategi & handlingsplaner for uddannelse Strategi og mål Rekruttering og fastholdelse PCF er kendt for: at være et attraktivt uddannelsessted, fordi der er en kultur af innovation samt en høj faglig og etisk standard i uddannelse, behandling og pleje at være en arbejdsplads præget af ansvarlighed, respekt og inddragelse af personalets formelle og personlige kompetencer Centerledelsen melder PCF s overordnede uddannelsesfokus ud ca. én gang årligt. Dette tænkes at understøtte centrets overordnede strategi/politik. (F. eks: Kognitiv terapi) Fortsat høj ledelsesmæssig prioritering af videre- og efteruddannelse eksempelvis ved særligt fokus ved MUS-samtalerne Center og afsnitsledelse inddrager og prioriterer Region Hovedstadens Psykiatris samt PCF s værdier i rekruttering og fastholdelse Grunduddannelse PCF er kendt for: at arbejde for at fastholde og videreudvikle et reflekteret og struktureret tværfagligt studie- og læringsmiljø for alle uddannelsessøgende på grunduddannelsesniveau samt alle medarbejdere At alle medarbejdere indgår i arbejdet med at fremme og støtte en kultur hvor alle uddannelsessøgende er velkommen, inddrages og medtænkes i alle faggruppers kerneopgaver Uddannelsesansvarlige og ledere for samtlige faggrupper udarbejder en tydelig og konkret uddannelsesorganisation med en klar forløbsbeskrivelse og ansvarsfordeling Uddannelsesansvarlige indenfor alle faggrupper opsøger, deltager i samt initiere projekter indenfor uddannelsesforskning og udvikling. Arbejdet koordineres i centrets tværfaglige uddannelsesforum 14

16 Strategi og mål Videreuddannelse PCF ønsker at styrke tilknytning af medarbejdere på videreuddannelse mhp. at fastholde kompetente medarbejdere og viden i centret Center og afsnitsledelsen formulerer systematisk handleplaner i samarbejde med medarbejdere på videreuddannelse for at fastholde medarbejderes tilknytning til centret samt give mulighed for at anvende nyerhvervede kompetencer efter endt videreuddannelse Nærmeste leder udpeger en mentor til medarbejder på videreuddannelse med henblik på sparring i forhold til uddannelsens anvendelighed i praksis samt fastholde kontakt til centret under uddannelse. Nærmeste leder udvælger bedst kvalificeret mentor samt definerer mentors funktion og opgaver Efteruddannelse PCF ønsker: At målrette efteruddannelsesaktiviteter i henhold til centrets værdier og resultataftale for at styrke videndeling samt udvikling af en fælles, åben og faglig kultur i centret At arbejde systematisk med konsolidering, udvikling og styrkelse af alle medarbejderes tilgang og kompetencer indenfor kognitive principper i pleje og behandling til alle patienter i centret Centerledelsen tager initiativ til at få lavet en beskrivelse af et tidsafgrænset forløb i rotationsstilling (á 2-3 års varighed i forskellige enheder på centret) med et uddannelsesmæssigt fokus Centerledelsen tager i regi af Kognitiv og Recovery netværksgruppe initiativ til at få lavet en formulering af en implementerings- og vedligeholdelsesplan af recoveryfunderet/baseret tilgang og kognitive principper i pleje og behandling 15

17 5.5. Strategi & handlingsplaner for arbejdsmiljø Strategi og mål Personalegoder En attraktiv arbejdsplads som vil sikre arbejdsglæde og trivsel hos de ansatte Sammen med MED-udvalget udarbejdes en prioriteret ønskeliste til periodens personalegoder Sygefravær og trivsel Reduktion af sygefravær Mål: at følge RHP s mål for sygefravær Samtale mellem leder og medarbejder om den enkeltes fravær. Evt. opfølgning mellem afdelings- og center ledelsen. Indhold i samtale, fx: Særligt fokus på komplicerede faktorer i arbejdsmiljøet f.eks. stress og trusler Systematisk afholdelse af fratrædelses samtaler Reducere tre holds skift mest muligt Tilstræbe power nap i nattevagter Arbejdstider og -opgaver Mål: At medarbejderne trives på arbejdspladsen Medarbejderne inddrages i ledelsernes organisering af arbejdstider og opgaver 16

18 Strategi og mål PCF har fokus på organisering og udvikling af samt opfølgning på arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) på PCF er kendt af alle medarbejdere og bruges i relevante, forebyggende tiltag Mål: Arbejdsmiljøet er en del af medarbejdernes daglige handlinger og beslutninger AMO tilpasses først kommende valgperiode så flest mulige afsnitsledelser er repræsenteret i AMO sammen med en lokal arbejdsmiljørepræsentant (AMR) Der afholdes kvartalsvise møder for hele AMO og når nødvendigt, i de enkelte arbejdsmiljøgrupper AMR udfører sammen med arbejdsmiljøkonsulenten årlige teoretiske og praktiske brandøvelser AMR sikrer sammen med arbejdsmiljølederen at arbejdsmiljøemner italesættes på personalemøderne Arbejdsmiljøgrupperne er ansvarlige for at forebygge og registrere ulykker og vold/trusler om vold, herunder evt. at følge op med analysearbejde og udfyldelse af IPL-kort Medarbejderne opfordres til at: Slukke for PC/IT udstyr, når det ikke bruges Slukke for lyset når lokaler forlades Udskiftning til energisparerpærer Genbruge papir i det omfang det kan lade sig gøre Brug engangsservice i mindst mulig omfang 17

19 Træningshaven PC Frederiksberg 18

20 Nimbusparken 24 Psykiatrisk Center Frederiksberg Ndr. Fasanvej Frederiksberg Telefon: Strategi og handleplan 1. aprl 2014

April 2015 Psykiatri

April 2015 Psykiatri April 2015 Psykiatri PLAN FOR STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING INDHOLD FORORD INDLEDNING INDSATSOMRÅDER - PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV - KOMPETENTE MEDARBEJDERE - KVALITET I BEHANDLINGEN - EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE

Læs mere

Psykiatrisk Center Nordsjælland

Psykiatrisk Center Nordsjælland Psykiatrisk Center Nordsjælland Årsplan 2014 Opgaver, organisering og indsatsområder Tanker Krop Adfærd Følelser Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Formålet med årsplanen... 3 2. Opgave og mål... 4 2.1 Psykiatrisk

Læs mere

Årsplan 2015 Opgaver, organisering og indsatsområder

Årsplan 2015 Opgaver, organisering og indsatsområder Psykiatrisk Center Nordsjælland Psykiatrisk Center Nordsjælland Årsplan 2015 Opgaver, organisering og indsatsområder Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Formålet med årsplanen... 5 2 Opgave og mål... 6 2.1 Psykiatrisk

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. Psykiatri. Nr. 4. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. April 2009

PsykiatriNyt. Indhold. Psykiatri. Nr. 4. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. April 2009 Nyt Indhold Leder God ledelse er et af de vigtigste parametre for tilfredse medarbejdere og patienter...side 2 Ledernes kompetencer skal udvikles Afsnitsledernes rolle er under forandring. Et nyt lederudviklingsprojekt

Læs mere

Stillings- og personprofil. Centerchef Psykiatrisk Center Nordsjælland

Stillings- og personprofil. Centerchef Psykiatrisk Center Nordsjælland Stillings- og personprofil Centerchef Psykiatrisk Center Nordsjælland Region Hovedstadens Psykiatri September 2015 Opdragsgiver Region Hovedstadens Psykiatri Adresse Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg

Læs mere

Forløbssleder (speciallæge eller psykolog) for Spiseforstyrrelsesenheden Psykiatrisk Center Ballerup

Forløbssleder (speciallæge eller psykolog) for Spiseforstyrrelsesenheden Psykiatrisk Center Ballerup Stillings- og personprofil Forløbssleder (speciallæge eller psykolog) for Spiseforstyrrelsesenheden Psykiatrisk Center Ballerup Region Hovedstadens Psykiatri Juni 2015 Opdragsgiver Psykiatrisk Center Ballerup

Læs mere

Statusrapporter. Pårørende i Psykiatrien

Statusrapporter. Pårørende i Psykiatrien Statusrapporter Pårørende i Psykiatrien Nationalt kvalitetsprojekt til udvikling af pårørendearbejdet i psykiatrien Oktober 2009 "Pårørende i Psykiatrien" Nationalt kvalitetsprojekt til udvikling af pårørendearbejdet

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose En inspirationsguide til forbedring af samarbejdet baseret på erfaringerne fra Kultursporet i Projekt Integreret Indsats Katrine Schepelern

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Guide til fastholdelse og rekruttering i H:S. Styregruppen for fastholdelse og rekruttering i H:S

Guide til fastholdelse og rekruttering i H:S. Styregruppen for fastholdelse og rekruttering i H:S Guide til fastholdelse og rekruttering i H:S November 2002 Styregruppen for fastholdelse og rekruttering i H:S Guide til fastholdelse og rekruttering i H:S 1 2 Indledning 5 Analyse af afdelingens arbejdskraftsituation

Læs mere

Idékatalog. Inspiration til aktiviteter, der styrker det tværsektorielle samarbejde

Idékatalog. Inspiration til aktiviteter, der styrker det tværsektorielle samarbejde Inspiration til aktiviteter, der styrker det tværsektorielle samarbejde Illustrationer : Jens Hage (www.hage.dk) Grafik : Region H Design 2. oplag, 2013 Arbejdsgruppe : Aino Homann Nielsen, Udviklingskonsulent,

Læs mere

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler 1. Navn på det kliniske undervisningssted og dets kontaktpersoner Hospitalspsykiatri og hospitalsbaseret distriktspsykiatri.

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 25-11-2013 18:30. Mødelokale H6 og H7. Psykiatriudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 25-11-2013 18:30. Mødelokale H6 og H7. Psykiatriudvalget - mødesager BESLUTNINGER Psykiatriudvalget - mødesager MØDETIDSPUNKT 25-11-2013 18:30 MØDESTED Mødelokale H6 og H7 MEDLEMMER Arly Eskildsen Birgit Tystrup Finn Rudaizky Hanne Andersen Lise Müller Maja Holt Højgaard

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. Februar 2014. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. ABONNÉR GRATIS PÅ PSYKIATRINYT klik ind på www.psykiatri-regionh.

PsykiatriNyt. Indhold. Februar 2014. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. ABONNÉR GRATIS PÅ PSYKIATRINYT klik ind på www.psykiatri-regionh. PsykiatriNyt Indhold Leder Arbejdsmiljø er noget, vi taler om...side 2 Fokus TrivselOP hvad er der sket siden sidst?...side 3 Arbejdsmiljø Vejen til et bedre arbejdsmiljø...side 5 Forskning Psykisk syge

Læs mere

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7 Revision af psykiatriplanen 2013 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 SAMMENHÆNG MED FREMTIDENS PSYKIATRI... 2 1.2 SUNDHEDSVISION OG SUNDHEDSPLAN... 2 1.2.1 Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark...

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. November 2011. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri TEMA: GOD LEDELSE I PSYKIATRIEN. Leder Den gode leder...

PsykiatriNyt. Indhold. November 2011. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri TEMA: GOD LEDELSE I PSYKIATRIEN. Leder Den gode leder... PsykiatriNyt TEMA: GOD LEDELSE I PSYKIATRIEN Indhold PsykiatriNyt udgives af Region Hovedstadens Psykiatri Ansvarshavende redaktør: direktør Martin Lund Redaktion: Anita Santarelli (red.) og Line Duelund

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 01-09-2015 17:30. Mødelokale på regionsgården H3. Psykiatriudvalget - mødesag

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 01-09-2015 17:30. Mødelokale på regionsgården H3. Psykiatriudvalget - mødesag BESLUTNINGER Psykiatriudvalget - mødesag MØDETIDSPUNKT 01-09-2015 17:30 MØDESTED Mødelokale på regionsgården H3 MEDLEMMER Per Tærsbøl Susanne Due Kristensen Hanne Andersen Erik R. Gregersen Karsten Skawbo-Jensen

Læs mere

Kvalitetsbeskrivelse for den ambulante behandling

Kvalitetsbeskrivelse for den ambulante behandling for den ambulante behandling Center Center for Misbrugsbehandling og Pleje Rådhuspladsen 77 2.sal 1550 København V www.cfmp.kk.dk Tina Wills Antal tilbud i centeret; 13 Alkoholenhederne Specialinstitutionen

Læs mere

Region Hovedstaden. Sundhedsplan maj 2013. Sundhedsplan. Status for planer på sundhedsområdet

Region Hovedstaden. Sundhedsplan maj 2013. Sundhedsplan. Status for planer på sundhedsområdet Sundhedsplan maj 2013 Region Hovedstaden Sundhedsplan Status for planer på sundhedsområdet Sundhedsplan Maj 2013 2 Dette er Region Hovedstadens anden sundhedsplan, som giver en status for arbejdet med

Læs mere

Casekatalog. Region Hovedstaden. Inspirationsseminar om de gode patientoplevelser 2014. Casekatalog April 2014

Casekatalog. Region Hovedstaden. Inspirationsseminar om de gode patientoplevelser 2014. Casekatalog April 2014 Casekatalog April 2014 Region Hovedstaden Casekatalog Inspirationsseminar om de gode patientoplevelser 2014 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Casekatalog Inspirationsseminar om de

Læs mere

Alle vinder. Inspiration og læring. Magasin om Psykiatri på tværs. hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre

Alle vinder. Inspiration og læring. Magasin om Psykiatri på tværs. hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre Magasin om Psykiatri på tværs Alle vinder hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre Inspiration og læring fra projekter på tværs af landets regioner og kommuner 1 Forord FOA Fag og

Læs mere

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte Politik for pårørendesamarbejde i botilbud Et inspirationshæfte 2 Indhold Hvorfor udarbejde en pårørendepolitik?...4 Formålet med dette hæfte...9 Roller, ansvar og dilemmaer...10 Hæftets indhold og opbygning...12

Læs mere

Sundhedsplan Høringsudkast December 2012. Region Hovedstaden. Høringsudkast. Sundhedsplan. - Status for planer på sundhedsområdet

Sundhedsplan Høringsudkast December 2012. Region Hovedstaden. Høringsudkast. Sundhedsplan. - Status for planer på sundhedsområdet Sundhedsplan Høringsudkast December 2012 Region Hovedstaden Høringsudkast Sundhedsplan - Status for planer på sundhedsområdet December 2012 Sundhedsplan Høringsudkast December 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Psykiatri og Social Psykiatri- og socialledelsen

Psykiatri og Social Psykiatri- og socialledelsen Psykiatri- og socialledelsens redegørelse om undersøgelse af Afdeling for retspsykiatri, Aarhus Universitetshospital, Risskov hovedtendenser og konkrete initiativer Psykiatri og Social Psykiatri- og socialledelsen

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

Arbejdsmiljøaftalen for Servicecentret, Afløserkontoret/Vikar Region Midt Aarhus Universitetshospital 2012-2014

Arbejdsmiljøaftalen for Servicecentret, Afløserkontoret/Vikar Region Midt Aarhus Universitetshospital 2012-2014 Arbejdsmiljøaftalen for Servicecentret, Afløserkontoret/Vikar Region Midt Aarhus Universitetshospital 2012-2014 Godkendt af LMU 12. septemberl 2013 Aarhus Universitetshospitals skal tilhøre eliten af universitetshospitaler.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Plan for. Borgernes Sundhedsvæsen vores sundhedsvæsen 1 / PLAN FOR BORGERNES SUNDHEDSVÆSEN - VORES SUNDHEDSVÆSEN

Plan for. Borgernes Sundhedsvæsen vores sundhedsvæsen 1 / PLAN FOR BORGERNES SUNDHEDSVÆSEN - VORES SUNDHEDSVÆSEN Plan for Borgernes Sundhedsvæsen vores sundhedsvæsen 1 / PLAN FOR BORGERNES SUNDHEDSVÆSEN - VORES SUNDHEDSVÆSEN Indhold Kursen mod Borgernes Sundhedsvæsen er sat 4 Behov for en kulturforandring 4 Input

Læs mere