Referat af 3. sektionsbestyrelsesmøde d i København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af 3. sektionsbestyrelsesmøde d. 24.03.2009 i København"

Transkript

1 Referat af 3. sektionsbestyrelsesmøde d i København Tilstede: Afbud: Carsten M Olesen LPO Preben S Pedersen LPO Jørn Nicolaisen, SPO Dan B Kirchhoff SPO Henning E Laursen, SPO Niels Henrik Nielsen, TPO Carl V Christensen TPO Torben Sonne, LPO Ingelise Klausen TPO John Kildsgaard TPO Dagsorden: 1) Mødets åbning. 2) Godkendelse af dagsorden. 3) Godkendelse og underskrift af referat af 2. møde d ) Meddelelser. a) Hovedbestyrelsen. b) HSU c) OSU d) Uddannelsesråd e) Styregruppe uniform og arbejdstøj f) Centrale kantineudvalg 5) Orientering fra Områdegrupperne. a) TPO. b) SPO. c) LPO. 6) Sager til drøftelse. a) Opfølgning på seminar 7) Sager til afgørelse. a) 8) Gennemgang af aktivitetsliste. 9) Information. 10) Næste møde. Ad. 1: Mødets åbning. Sektionsformand N H Nielsen bød velkommen til 3. møde i sektionsbestyrelsen i 3. kongresperiode. Bilag A til forretningsordenen sektionsbestyrelsens sammensætning blev ajourført Ad. 2: Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 1

2 Ad. 3: Referat af 2. møde d Referat af 2. møde d afventer Ad. 4: Ad. 4a: Meddelelser Hb Hb møde afholdt d Alle områdegrupper skal cvr registreres Forbundet er ikke færdig med at organisere arbejdet internt efter kongressen. Bl.a. blev ansættelse af Faglig Sekretær i DJ på TPO området efter Kirsten Andersens valg til Forbundshovedkasserer udskudt. Dette er ikke tilfredsstillende. 6 % pensionsindbetaling af produktionstillæg har virkning fra d Renskrevet fællesoverenskomst DSB / OAO forelå endelig d Herefter kan tilliggende organisationsaftaler blive renskrevet. Bedre informationsmateriale til nye medlemmer. Udkast til folder blev præsenteret. Input efterlyses. Ad. 4b: HSU HSU møde afholdt Referat af Arbejdsmiljørådsmøde d udsendt AMR , Pkt. 4: Drøftelse af Samarbejdscharteret betydning for samarbejdet i Arbejdsmiljørådet. Flg. blev fastslået; Det vigtigste er formålet med samarbejdscharteret, dvs ønsket om at inddrage medarbejderrepræsentanterne. I forbindelse med arbejdsmiljøarbejdet understøttes den gode intention allerede ved nedsættelse af referencegrupper og ved involvering af medarbejdere i mange forskellige konkrete arbejdsopgaver. Vigtigt at præcisere at der er tale om samarbejde og at få defineret forventninger til rollerne tydeligt og klart. Vigtigt, at skelne mellem ledelses- og samarbejdsopgaver. Vigtig at gøre sig klart hvornår der blot kan informeres og hvornår der skal træffes fælles beslutninger Vigtigt at huske på at samarbejde også kræver ansvar Involvering kan have 3 former: Information, Drøftelse, Udvikling af nye ideer 2

3 Punktet blev afsluttet med en konstatering af at Arbejdsmiljørådet er et underudvalgt til HSU, og samarbejdscharteret følges som ramme for arbejdet i Arbejdsmiljørådet. Pkt. 5: Den fremsendte indstilling om at ændre begrebet Sikkerhedsrepræsentant til Arbejdsmiljørepræsentant, blev vedtaget med forsikring om at der kun er tale om en navneændring. Lovgivningsgrundlag, arbejdsopgaver, roller, ansvar og beskyttelse som tillidsvalg er ikke ændret. Ændringen træder i kraft i og med valg af Arbejdsmiljørepræsentanter i 1. kvartal af I overgangsperioden vil titlen sikkerhedsrepræsentant stå i parantens. Der var flere tilkendegivelser om at tage skridtet helt ud, således at Sikkerhedsorganisation og Sikkerhedsledere også ændre navn til Arbejdsmiljøorganisation og arbejdsmiljøleder, disse tilkendegivelser vil blive fremstillet i en kommende indstilling til Arbejdsmiljørådet. Ekstra ordinært HSU møde d Status sporskifte 2010 ESA Herunder afledte organisationsændringer (HR, IT, Ejendomme, Fjern- & Regional OBS og Togvedligehold) HSU seminar d Status sporskifte 2010: 3% passager vækst 200 mio. kr. i effektiviseringer 200 mio. kr. i budgetår 2009 og 200 mio. kr. i budgetår 2010 International omsætning 40 mio. kr. til dato 28 mio. kr. Image indeks 60 til dato indeks 53,6 De planlagte sporskifte tiltag fortsætter 2009 og 2010 (regularitetsprojekt, rejsefokuserede tiltag, indkøbsprojekt og 5 tværgående projekter). En kommerciel strategi med kommercielt driftsfokus Ny Vision for DSB: Rejse med omtanke Gennem nærvær, fokus og handlekraft vil vi vise omverdenen, hvordan bæredygtige kollektive rejseformer gøres til kundernes naturlige valg DSB Værdidage: nærvær, relevans, retning Værdidage afholdes februar/marts efter samme koncept som i 2006 med værdispillet. Værdispil, adfærdskort, dilemma Næste HSU møde d bl.a. fælles europæisk regelforenkling 3

4 Ad. 4c: OSU OSU møde afholdt d DSB har gennem ESA processen afskediget 205 medarbejdere heraf 79 fra Fjern- & Regionaltog Næste OSU møde afholdes d OSU sammensætning evalueres. Arbejdet i OSU Fjern- & Regionaltog skal styrkes. Erfaringerne fra ESA + udbud Kysten viser nødvendigheden. Vi må ligeledes opprioritere kvartalsmøderne med Fjern- & Regionaltog. Ad. 4d: Uddannelsesråd Nyt kommissorium Uddannelsesrådet, Preben S Pedersen Fagligt udvalg Togpersonaleuddannelse, N H Nielsen Fagligt udvalg Stationsbetjentuddannelse, Dan B Kirchhoff Ad. 4e: Styregruppe uniform og arbejdstøj Styregruppens sammensætning jf. referat af styregruppemøde d Uniformsstyregruppen, N H Nielsen, J Nicolaisen Arbejdstøjgruppen, Per Jenner Nye hjul til trolje selvskift Badetøfler Nyt bælte (amerikansk politibælte) vecobælte inderst, kraftig rem yderst med kroge og ophæng Ad. 4f: Centrale kantineudvalg Det centrale kantineudvalg, N H Nielsen Afholdt møde i det centrale kantineudvalg d DSB betalte i 2007 kr. 4 mio. i tilskud til kantinedriften. Derudover dækkede DSB halvdelen af underskuddet på kr. 2,5 mio. I 2008 betalte DSB kr. 5,9 mio. i tilskud og i 2009 er der budgetteret med et tilskud på kr. 6,5 mio. Der etableres nu kantinelokaler på Otto Bussesvej. Nye betalingsprincipper med abonnementsordning bliver nu afprøvet i Tåstrup. Der gennemføres en brugertilfredshedsundersøgelse efter sommerferien. Referater fra møder i de lokale kantineudvalg bliver lagt på intranet. 4

5 Ad. 5: Dansk Jernbaneforbund, Sektion DSB Orientering fra områdegrupperne Ad. 5a: TPO Nye kræfter i TPO`s Områdegruppebestyrelse. Efter i flere år, med stor ihærdighed at have været lokalgruppeformand i Fredericia, har Ingelise Klavsen besluttet at tiden var inde til at sige farvel, og overdrage hvervet til sin næstformand Leif Sørensen. Leif er derfor nu indtrådt i områdegruppebestyrelsen. Da Ingelise samtidig var kasserer i TPO, har det samtidig betydet, at vi har måttet konstituere en ny kasserer indtil næste ordinære tillidsmandsmøde i Valget faldt på lokalgruppeformand i Struer Knud Larsen, og han er dermed også indtrådt i TPO s forretningsudvalg. Stor tak til Ingelise for et fremragende stykke tillidsmandsarbejde. Ved valget i Århus blev Rene B. Sørensen valgt som lokalgruppeformand, og han er sammen med Lars Christiansen Nykøbing F. også nye folk i Områdegruppebestyrelsen. Disse nye folk sammen med ny næstformand, medførte at bestyrelsen på det netop afholdte bestyrelsesmøde, har lavet en ny konstituering i diverse udvalg og arbejdsgrupper. Sammensætningen af disse vil kunne ses i protokollen fra mødet, som snarest vil blive udsendt. Ny Uddannelse. På bestyrelsesmødet blev det foreløbige udkast til den nye togfører uddannelse også præsenteret for bestyrelsen af togfører Jørgen Maach Ålborg, som er med i den arbejdsgruppe, der arbejder med den nye uddannelse. Den ser meget spændende ud, og TPO glæder sig til at forhandlingerne om denne går i gang. Der er enkelte områder som kræver nærmere forklaring eller ændring, men i det store hele ser det meget fornuftigt ud. Forhandlinger med Onboard Service. TPO mødes i øjeblikket ret hyppigt med ledelsen i Onboard Service. Møderne går ud på at få løst nogle af de mange udeståender som der er. Forholdene omkring manglende lønaftaler, bemanding, manglende personale og efteruddannelse er de gennemgående emner. Vi håber at det snarest lykkes at få lavet nogle aftaler vdr. disse emner. Enmandsbetjening. Der er nu indgået aftale om enmandsbetjening af Hedenstedsystemet på strækningen Fredericia - Århus med virkning fra den 1. maj Arbejdet med den konkrete planlægning kan nu gå igang. Ad. 5b: SPO Intet 5

6 Ad. 5c: LPO Evaluering af uddannelsen Evakuering, pilotprojekt til efteråret Nanoteknologi (påføres frontruder så insekter ikke hænger fast) - alle forhold i forbindelse hermed skal undersøges Fremføring flytter til Otto Bussesvej 5. Det gør LPO også. Afholdt generalforsamling i LPO DSB S-tog. Thomas Bryan Lund valgt til områdegruppeformand. Afholdt generalforsamling i LPO DSB First. Jens Kristensen valgt til områdegruppeformand. Ad. 6: Sager til drøftelse Ad. 6a: Opfølgning på udviklingsseminaret d marts 2009 Stor tilfredshed med seminaret form, indhold og afvikling. Udsendt Sektionsinformation 1/2009 "Sektionens Fokusområder" Ad. 7: Sager til afgørelse Intet Ad. 8: Aktivitetsliste Ny aktivitetsliste 3. periode opstartet. Revideret aktivitetsliste af udsendt. Ad. 9: Information Udsendt Sektionsinformation 1/2009 "Sektionens Fokusområder" Information om processen op til driftsstart DSB First udsendes Ad. 10: Næste møde Sektionsbestyrelsesmøder 2009: 2. møde d (TPO) - 3. møde d (SPO) - 4. møde d (TPO) - 5. møde d (LPO) - 6. møde d (SPO) Sektionsbestyrelses seminar d Møder i forhandlingsudvalget: d d d

7 Som referent: Jørn Nicolaisen Preben S Pedersen Jørn Nicolaisen Niels Henrik Nielsen Carsten M Olesen Dan B Kirchhoff Henning E Laursen Carl V Christensen 7

Referat af 11. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.02.2011 i København

Referat af 11. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.02.2011 i København Referat af 11. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.02.2011 i København Tilstede: Afbud: Preben S Pedersen LPO Carsten M Olesen LPO Peter Kanstrup, LPO Jørn Nicolaisen SPO Frank M Larsen SPO Henning E Laursen

Læs mere

Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia.

Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia. Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen,

Læs mere

Protokol 11. Områdegruppebestyrelsesmøde 2. September på hotel Scandic Roskilde kl. 09.30 20.00

Protokol 11. Områdegruppebestyrelsesmøde 2. September på hotel Scandic Roskilde kl. 09.30 20.00 Protokol 11. Områdegruppebestyrelsesmøde 2. September på hotel Scandic Roskilde kl. 09.30 20.00 Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Hans Jørgen Worm- Laursen, Poul Balle,

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Mandag den 16. april 2007 klokken 10.30 Konferencecenter Klarskovgaard Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør Telefon: 72 16 20

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o Bestyrelsesmøde onsdag 23. maj 2007 kl. 9.00 Konferencecenter Klarskovgård Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør Telefon: 72 16 20 00 www.klarskovgaard.dk

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Torsdag den 25. oktober 2012 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Torsdag den 28. februar 2013 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. oktober 2006 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesinformationsmøde Torsdag den 6. marts 2014 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde den 18. maj 2006 Hotel Agon Aldea i Berlin Referat af 14.møde Referatet findes også på områdegruppens hjemmeside: www.spdsb.org

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Tirsdag den 25. oktober 2011 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Fredag den 15. december 2006 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Tirsdag den 25. oktober 2005 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Bestyrelsesmøde Tirsdag den 04. december 2014 klokken 10.00 Strandvænget 22 2100 Østerbro Mødelokalet 1. sal Klargøringsbygning

Læs mere

KONGRES 2015 - REFERAT

KONGRES 2015 - REFERAT KONGRES 2015 - REFERAT Tid: Søndag d. 18. januar, kl. 9.00-12.20 Sted: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Referent: Trine Lindberg Niels Sørensen bød forsamlingen velkommen til den årlige

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 16-05/08 Dato 27. november 2007 kl. 17.00 Sted Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen, Jens Jørgen Nygaard, Peter Rasmussen, Annie

Læs mere

Åbent referat af bestyrelsesmøde 7/2009

Åbent referat af bestyrelsesmøde 7/2009 Åbent referat af bestyrelsesmøde 7/2009 Tid: Lørdag, 10. oktober 2009 kl. 8.00 14.15 Sted: DGI-byens Hotel, mødelokale 10. Deltagere: Christian Kjær Pedersen (CKP), Leif N. Bay (LNB), Preben D. Hermansen

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Bestyrelsesmøde Torsdag den 21. juli 2011 klokken 10.00 Strandvænget 22 2100 Østerbro Mødelokalet 1. sal Klargøringsbygning

Læs mere

HB 03-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 20. april 2010

HB 03-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 20. april 2010 Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 20. april 2010 HB 03-10 Til Stede: Jørgen Bitsch, Ole Hansen, Henrik Berendt, Pia Buth Rasmussen, Anders Johansen, Poul Hjorth, Jesper Holm, Bent Andersen, Svend

Læs mere

Referat, ordinært Lokalgruppemøde Togpersonalets Lokalgruppe Århus

Referat, ordinært Lokalgruppemøde Togpersonalets Lokalgruppe Århus Referat, ordinært Lokalgruppemøde Togpersonalets Lokalgruppe Århus Torsdag d. 06. februar 2014 Tilstede: Bestyrelsen i Århus: Arbejdsmiljørepræsentanter: Lasse D. Thorsøe, Fmd. Bo Willestofte, N.Fmd. Bo

Læs mere

Temaer: Onsdag 10.15-16.00: FSL s mediestrategi og anvendelsen af sociale medier.

Temaer: Onsdag 10.15-16.00: FSL s mediestrategi og anvendelsen af sociale medier. Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 17-18. juni 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 17.6.2015 kl. 10.15 til 18.30 Slut: 18.6.2015 kl. 9.00 til 15.30 URO/HWI/HLH/JMO Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet Referat HovedMED Mødedato 4. juni 2014 kl. 09:00 Mødelokale Slagelse Rådhus, mødelokale 225/227 Deltagere Afbud Ole Kristensen, Vini Lindhardt, Anne Velling, Lone Irene Petersen, Maj-Britt Høybye Hansen,

Læs mere

HB 04-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010

HB 04-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010 Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010 HB 04-10 Til Stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Henrik Berendt (HBE), Pia Buth Rasmussen (PBR), Anders Johansen (AJ), Poul

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde 14.5.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole

Skolebestyrelsesmøde 14.5.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole Afbud til Lisa: Deltagere: Jeanette, Lotte, Bo, elevråd, Henriette, Jonas, Torben, Louise, Carsten, Lauge, Lisa, 1) Godkendelse og underskrive referat fra sidste møde 2) Meddelelser: a) Formand Skolerådsmøde

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Bestyrelsesmøde Onsdag den 27. november 2013 klokken 10.00 Strandvænget 22 2100 Østerbro Mødelokalet 1. sal Klargøringsbygning

Læs mere

Referat fra HB-møde 3/06 d. 27. april i Middelfart

Referat fra HB-møde 3/06 d. 27. april i Middelfart Referat fra HB-møde 3/06 d. 27. april i Middelfart Deltagere: Fraværende: Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Niels Munk Nielsen

Læs mere

REFERAT TIL INTERN BRUG I BESTYRELSEN

REFERAT TIL INTERN BRUG I BESTYRELSEN Humlebæk Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 3. februar 2011 kl. 17.00 I Langebjergparkens Fælleshus, Langebjergvej 374, 3050 Humlebæk REFERAT TIL INTERN BRUG I BESTYRELSEN

Læs mere

Referat fra møde i HovedUdvalget

Referat fra møde i HovedUdvalget Mødedato: 2. december 2010 kl. 15.00 Mødested: Odder Rådhus, møderum 2 Referat fra møde i HovedUdvalget Møderum 6 er reserveret fra kl.14.00 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere