1. DI for Tivoli A/S skal anerkende, at sæsonansatte er valgbare som arbejdsmiljørepræsentant.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. DI for Tivoli A/S skal anerkende, at sæsonansatte er valgbare som arbejdsmiljørepræsentant."

Transkript

1 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI Overenskomst I v/ DI ( for Tivoli A/S (advokat Morten Eisensee) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden har kunnet udelukke sæsonansatte medarbejdere fra at kunne vælges som arbejdsmiljørepræsentanter, samt om virksomheden har givet de hidtidige sikkerhedsrepræsentanter den fornødne information om væsentlige ændringer af arbejdsmiljøorganisationen. Klager har nedlagt følgende påstande: 1. DI for Tivoli A/S skal anerkende, at sæsonansatte er valgbare som arbejdsmiljørepræsentant. 2. De over årsskiftet 2010/2011 gennemførte valg af arbejdsmiljørepræsentanter skal gå om som ikke gyldigt gennemført. 3. DI for Tivoli A/S skal anerkende, at Tivoli A/S ikke har givet medlemmerne af sikkerhedsorganisationen mulighed for at erhverve sig fornøden viden om sikkerhedsarbejdet, jf. bekendtgørelse nr af 15. oktober 2010 om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Indklagede påstod frifindelse. Sagen blev mundtligt forhandlet den 17. juni 2011 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

2 2 Der blev afgivet forklaring af tidligere sikkerhedsrepræsentant Henrik Larsen, vicedirektør Mogens Ramsløv, arbejdsmiljøleder Jane Bonde og arbejdsmiljøkonsulent Tenna Agergaard Andersen, DI. Baggrunden for sagen Bekendtgørelse nr af 15. oktober 2010 om samarbejde om sikkerhed og sundhed, der trådte i kraft den 17. oktober 2010, blev udstedt i medfør af arbejdsmiljøloven, som den var blevet ændret ved lov nr.508 af 19. maj Tivoli A/S ønskede at styrke og effektivisere arbejdsmiljøindsatsen og fandt, at dette bl.a. bedst kunne ske ved at nedskære antallet af medarbejderrepræsentanter fra de hidtidige 16 sikkerhedsrepræsentanter til kun 6 miljørepræsentanter og ved, at sæsonansatte medarbejdere ikke skulle kunne vælges som arbejdsmiljørepræsentant. Ideen herom blev udviklet i Tivolis sikkerhedsledelse hen over 2010 og blev fremlagt ved en PowerPoint præsentation dels i sikkerhedsudvalget den 8. november 2010, dels på et sikkerhedsorganisationsmøde den 15. november 2010 med deltagelse af alle sikkerhedsrepræsentanterne, dels i samarbejdsudvalget, også i november Efter det oplyste fremkom der ikke under præsentationen væsentlige indvendinger mod den nye arbejdsmiljøstruktur. Nedskæringen af medarbejderrepræsentanter skete ved, at de hidtidige 16 medarbejdergrupper blev sammenlagt til kun 6 medarbejdergrupper, således at grupper med de største fælles arbejdsmiljøproblemer hver valgte en arbejdsmiljørepræsentant. Dette indebar bl.a., at både de grønne og de røde kontrollører der arbejder hhv. ved de enkelte forlystelser og med mere generelle funktioner i form af billetkontrol, guidning og service i haven, og som hidtil havde udgjort hver sin medarbejdergruppe med egen sikkerhedsrepræsentant nu blev sammenlagt hhv. med maskin og installationsværkstedet (håndværkerne) og med det øvrige servicepersonale. Det er under sagen oplyst, at både de ca. 120 grønne og de røde kontrollører reelt udelukkende er sæsonansatte medarbejdere. De to nævnte nye medarbejdergrupper kom derved til at bestå af hhv. ca. 75 % og ca. 85 % sæsonansatte medarbejdere, der efter den nye struktur ikke var valgbare som arbejdsmiljørepræsentanter. På samme måde er i øvrigt fx også F & B medarbejderne (restaurationspersonalet) alt overvejende sæsonansatte. Der kunne ikke opnås enighed eller flertal for en afgørelse blandt de af hver af parterne valgte medlemmer af voldgiftsretten. Afgørelsen træffes derfor af opmanden.

3 3 Parterne var enige om at afslutte sagen i overensstemmelse med opmandens tilkendegivelse, hvorefter ingen af klagers påstande kunne tages til følge. Opmandens begrundelse og resultat Indledningsvis bemærkes, at uoverensstemmelser om arbejdsmiljørepræsentanters valg og valgbarhed mv. og om fortolkning af reglerne i medfør af bekendtgørelsens 22 afgøres ved fagretlig behandling. ad klagers påstand 1: Klager har i sin procedure anerkendt, at der kan være tale om så kortvarig sæsonansættelse, at valgbarhed vil kunne være i strid med bekendtgørelsens 16, stk. 2, hvorefter antallet af medlemmer og arbejdsmiljøgrupper skal fastsættes således, at arbejdsmiljøorganisationen til enhver tid kan løse sine opgaver på tilfredsstillende måde. Der kan givetvis også tænkes andre forhold, der efter den nævnte bestemmelse kan begrunde, at sæsonansatte eller andre tidsbegrænset ansatte på forhånd udelukkes fra at være valgbare som arbejdsmiljørepræsentanter. Klagers påstand 1 indebærer imidlertid efter sin formulering, at sæsonansatte medarbejdere uden forbehold på forhånd skal anses som valgbare. Allerede på denne baggrund er påstanden for vidtgående til at kunne tages til følge, og den er efter sin formulering heller ikke egnet til at tage under påkendelse i givet fald som det mindre i det mere. På den givne foranledning bemærkes dog, at det givetvis er både velbegrundet og i overensstemmelse med formuleringen af og formålet med bekendtgørelsens 16, stk. 2, at indklagede som sket har søgt at effektiviserer sikkerhedsarbejdet ved at nedsætte antallet af arbejdsmiljørepræsentanter, således at medarbejdergrupperne i så henseende sammensættes ud fra, om de respektive medarbejdere i vidt omfang har fælles arbejdsmiljøproblemer. Det kan dermed heller ikke i sig selv anses for at være i strid med bekendtgørelsens 16, stk. 2, eller det i 16, stk. 1, fastslåede nærhedsprincip, at det væsentligt færre antal arbejdsmiljørepræsentanter nødvendigvis indebærer, at mange og større medarbejdergrupper ikke umiddelbart bliver repræsenteret i virksomhedens arbejdsmiljøorganisation.

4 4 Tivoli A/S medarbejderkreds er imidlertid karakteriseret ved, at størstedelen af medarbejderne er sæsonansatte, og at der for flere store medarbejdergruppers vedkommende reelt udelukkende er tale om sæsonansatte medarbejdere. Uanset det af indklagede anførte om effektiviseringen af sikkerhedsarbejdet, herunder betydningen af at have et effektivt arbejdsmiljøberedskab bl.a. under de omfattende bygge og vedligeholdelsesarbejder i tiden mellem sæsonerne, findes det dog betænkeligt, at indklagede har valgt generelt at udelukke de sæsonansatte medarbejdere fra valgbarhed som arbejdsmiljørepræsentanter. I bekendtgørelsens 16, stk. 2, nr. 5, fastslås, at arbejdsgiveren skal fastsætte arbejdsmiljøgrupperne således, at arbejdsmiljøorganisationen kan løse sine opgaver i forhold til særlige ansættelsesformer. Det synes også med henvisning hertil betænkeligt, at de arbejdsmiljømæssige problemer, der særligt kan være forbundet med sæsonansættelse, ikke umiddelbart kan blive repræsenteret i arbejdsmiljøorganisationen, navnlig når som for Tivolis vedkommende den overvejende del af medarbejderne er sæsonansatte, og når store medarbejdergrupper reelt kun er sæsonansatte. En efterfølgende vurdering af arbejdet i Tivolis nye arbejdsmiljøorganisation kan derfor tænkes at føre til, at også de sæsonansatte medarbejdere under en eller anden form skal sikres en formel deltagelse i arbejdsmiljøorganisationen med deraf følgende ansættelsesbeskyttelse, for at kravene i bekendtgørelsens 16 kan anses opfyldt. ad klagers påstand 2: Allerede som følge af, hvad der ovenfor er afgjort vedrørende klagers påstand 1, vil indklagede skulle frifindes for klagers påstand 2. ad klagers påstand 3: Bekendtgørelsens 30, stk. 2 hvorefter arbejdsgiveren skal give medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen mulighed for at erhverve sig den fornødne viden om og uddannelse i sikkerheds og sundhedsmæssige spørgsmål angår efter sit indhold det løbende arbejdsmiljøarbejde, og bestemmelsen findes ikke kunne udstrækkes til at omfatte hverken arbejdsgiverens orientering om forestående strukturelle ændringer af arbejdsmiljøorganisationen eller tilrettelæggelsen af valgene til arbejdsmiljøorganisationen. Hertil kommer, at arbejdsgivers fastsættelse af antallet af medlemmer mv.

5 5 i samarbejde med de ansatte, jf. bekendtgørelsens 16, stk. 1 og 2, ikke foreskriver nogen særskilt orientering af (sikkerheds ) og arbejdsmiljørepræsentanterne. Allerede som følge heraf vil indklagede skulle frifindes for klagers påstand 3. Ingen af klagers påstande kan således tages til følge. Hver part bærer egne omkostninger og skal betale halvdelen af opmandens honorar mv. København den 22. juni 2011 Poul Sørensen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst.

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst. Kendelse afsagt den 31. maj 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0001 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DIO II v/di for Arctic Container Operation A/S (advokat Henrik Uldal) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting)

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) 1 Kendelse af 29. november 2013 i faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri for Teknisk Landsforbund for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for Servodan A/S (advokat

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 4. november 2014. faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 4. november 2014. faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 4. november 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation (advokat Peter Breum) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Christian

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 8. december 2011. faglig voldgiftssag FV2011.0097:

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 8. december 2011. faglig voldgiftssag FV2011.0097: PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 8. december 2011 i faglig voldgiftssag FV2011.0097: 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Dansk Funktionærforbund - Serviceforbundet mod DI for Forenede Rengøring

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0032, afsagt den 13. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Rezart Bau GmbH, Berlin (konsulent Erling Olsen)

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 13. december 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri mod DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S ------------------------------------- Mellem klager, CO-industri,

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 7. april 2015. faglig voldgiftssag (FV2014.0186): CO-industri. for HK/Privat. for A og B

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 7. april 2015. faglig voldgiftssag (FV2014.0186): CO-industri. for HK/Privat. for A og B PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 7. april 2015 i faglig voldgiftssag (FV2014.0186): CO-industri for HK/Privat for A og B (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Post Danmark A/S (advokat

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

UDKAST til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

UDKAST til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 29. september 2009 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Virksomhedernes samarbejde om sikkerhed og sundhed m.v.) 1 I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift(fv2014.0036):

Opmandskendelse i faglig voldgift(fv2014.0036): Opmandskendelse i faglig voldgift(fv2014.0036): Fagligt Fælles Forbund (advokat Peter Breum) mod HORESTA for Select Service Partner Danmark A/S (advokat Marie Louise Larsen) Afsagt den 18. september 2014

Læs mere

Kendelse. af 2. juni 2015. faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund. Privat Service, Hotel og Restauration

Kendelse. af 2. juni 2015. faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund. Privat Service, Hotel og Restauration 1 Kendelse af 2. juni 2015 i faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Nicolai Westergaard) mod Dansk Erhverv tillige for First Hotel Copenhagen

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S (procedør: advokat

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 9. december 2010 i faglig voldgiftssag FV 2010.173: 3F Privat Service, Hotel og Restauration Metal Søfart 3F Sømændenes Forbund 3F Transportgruppen (faglig sekretær Bent

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0033, afsagt den 12. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for HEFA Wallsystems Denmark A/S (konsulent Erling

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. august 2013 i faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA for FOA Odense (advokat Henrik Piil) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Odense Kommune (advokat Christian

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland)

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for W. Lynggaard Petersen A/S (afdelingschef

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 23. august 2010 i Faglig voldgiftssag F.V. 2010.27: CO-industri for Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Calanbau

Læs mere

KENDELSE afsagt mandag den 11. januar 2010

KENDELSE afsagt mandag den 11. januar 2010 KENDELSE afsagt mandag den 11. januar 2010 i faglig voldgiftssag, 2009.0161 FOA Fag og Arbejde (konsulent Mumme Thing) mod Dansk Industri for Arriva Skandinavien A/S (chefkonsulent, advokat Marianne Lage)

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift: Klub 27 TIB for A (advokatfuldmægtig Snorre Kehler) mod Forbundet Træ-Industri-Byg (advokat Martin Haug)

Kendelse i faglig voldgift: Klub 27 TIB for A (advokatfuldmægtig Snorre Kehler) mod Forbundet Træ-Industri-Byg (advokat Martin Haug) Kendelse i faglig voldgift: Klub 27 TIB for A (advokatfuldmægtig Snorre Kehler) mod Forbundet Træ-Industri-Byg (advokat Martin Haug) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat i medfør af overenskomst mellem

Læs mere

Kendelse. 22. maj 2014. faglig voldgift (FV 2013.0202): 3F Fagligt Fælles Forbund. for. (procedør advokat Rune Asmussen) mod. Dansk Industri.

Kendelse. 22. maj 2014. faglig voldgift (FV 2013.0202): 3F Fagligt Fælles Forbund. for. (procedør advokat Rune Asmussen) mod. Dansk Industri. Kendelse af 22. maj 2014 i faglig voldgift (FV 2013.0202): 3F Fagligt Fælles Forbund for A (procedør advokat Rune Asmussen) mod Dansk Industri for DitoBus A/S (procedør Sussi Skovgaard-Holm) Indledning

Læs mere