Strategiplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategiplan 2011-2014"

Transkript

1 Strategiplan Skole- og Kulturforvaltningen 1

2 Indhold Forvaltningens strategiske mål 4 Strategiske mål for skoleområdet....8 Strategiske mål for kultur- og fritidsområdet..12 Strategiske mål for biblioteksområdet Fakta om Skole- og Kulturforvaltningen

3 Formål Strategiplanen beskriver Skole og Kulturforvaltningens overordnede målsætninger og er det centrale pejlemærke for hele organisationens arbejde. Planen skaber sammenhæng mellem Aalborg Kommunes visioner, mål og strategier og Skoleog Kulturforvaltningens visioner og mål. Derudover skaber strategiplanen sammenhæng mellem kommunens kvalitetskontrakt, politikker og forvaltningens strategiske målsætninger. I forbindelse med revisionen strategiplanen formulerede Skole- og Kulturudvalget nogle overordnede politiske tilkendegivelser på forvaltningens serviceområder. Disse politiske tilkendegivelser er blevet indarbejdet i de strategiske målsætninger, der er fastsat for forvaltningens afdelinger. Strategiplanen sikrer synlighed og sammenhæng i forvaltningens arbejde og er det strategiske grundlag for et helhedsorienteret arbejde til gavn for borgerne. Skole og Kulturforvaltningen har i de senere år arbejdet med projektet helhed i forvaltningen for at skabe større sammenhæng i forvaltningens indsats på tværs af sektorer. Også i de kommende år er helhed i forvaltningen et højt prioriteret mål. Derfor har vi formuleret følgende fokusområder for arbejdet med helhed, som løbende skal indgå i afdelingernes arbejde: Vi ser helheden og mangfoldigheden i menneskets liv, læring og trivsel. Vi udnytter synergier og skaber løsninger med kvalitet. Vi udfordrer og udvikler vores arbejdsmetoder og holdninger. Vi skal nemlig skabe helhed hver dag - for borgerne og for os. Anne-Dorte Krog rådmand Erik Ravn direktør 3

4 Forvaltningens strategiske mål Aalborg Kommunes vision og målsætninger udgør den overordnede ramme for Skole- og Kulturforvaltningens arbejde. Aalborg Kommunes vision er at skabe en handlekraftig regionshovedstad, der markerer sig både nationalt og internationalt. Et sted hvor der er plads til begejstring, mangfoldighed og visioner med mennesket i centrum. Såvel direkte som indirekte er Skole- og Kulturforvaltningen en væsentlig aktør i forhold til indfrielsen af Aalborgs vision. Forvaltningen er ansvarlig for et skoleområde med høj faglighed og kvalitet, børnenes uddannelse, et tilgængeligt og samfundsrettet bibliotek, et rigt og dynamisk foreningsliv og ikke mindst et mangfoldigt og alsidigt kulturliv. Skole- og Kulturforvaltningen præger mange borgeres hverdag og er ansvarlig for serviceområder med stor lokal og national bevågenhed. Blandt andet derfor, er der forventninger til en stadig høj kvalitet i det arbejde, der udføres. Skole- og Kulturforvaltningen har opsummeret ovenstående forventninger i en fælles vision: Skole- og Kulturforvaltningen arbejder for det lærende, det levende og det nydende menneske i nutidens og fremtidens samfund 4

5 For at understøtte den fælles vision arbejder forvaltningen efter fire pejlemærker: 1. Politikerne skaber billeder på fremtiden og beslutter kursen 2. Samspillet med borgerne er vores udgangspunkt og vejen til succes 3. Lederne viser vej og skaber helhed og synergi i Skole- og Kulturforvaltningen 4. Medarbejderne er drivkraften, der skaber forvaltningens resultater Skole- og Kulturforvaltningen arbejder på strategisk niveau med at omsætte og operationalisere visionen og pejlemærkerne, så forvaltningen udvikler sig i den ønskede retning. Vi sikrer helhedstænkning i alle dele af forvaltningen Sikre et strategisk fokus på emnet Understøtte en organisationskultur, der skaber helhedstænkning Anvende arbejdsmetoder, der udfordrer vaner og skaber nye vinkler Vi sikrer effektiv og professionel administration og personaleudvikling Anvende et nyt, samlet koncernsystem KMD OPUS som grundlag for professionel styring og prioritering på tværs af forvaltningen Sikre effektiv og tværgående ressourceudnyttelse af medarbejdernes tid og kompetencer Skabe en attraktiv og moderne arbejdsplads, blandt andet med fokus på trivsel, gennem omsætning af kommunens personalepolitiker 5

6 Vi udvikler og kvalitetssikrer forvaltningens arbejdsmiljø på niveau svarende til certificerede virksomheder Implementere System Arbejdsmiljøledelse i Skole- og Kulturforvaltningen Sætte arbejdsmiljø på dagsordenen i den nye MED-organisation Vi øger digitaliseringen i arbejdsgange og kommunikation, internt som eksternt Fokusere på udvikling og udbredelse af digitale arbejdsgange, herunder digital borgerservice Tænke nyt og digitalt i samspillet med borgerne, samarbejdsparter og hinanden Sikre tidssvarende teknisk infrastruktur Højne kvaliteten på forvaltningens hjemmeside og intranet Sammenhæng i indsatsen Det er vitalt, at der er en klar sammenhæng mellem Skole- og Kulturforvaltningens vision, forvaltningens strategi, afdelingernes strategiske målsætninger og institutionernes virksomhedsplaner, kontrakter og aftaler. Medarbejdernes kendskab og ejerskab til forvaltningens vision og afdelingernes målsætninger er vigtige elementer i bestræbelserne på at skabe helhed, samt at drive en effektiv forvaltning. Begge elementer er indeholdt i strategiplanen, der beskriver både de strategiske målsætninger for forvaltningen som helhed og for de enkelte afdelinger. Men forvaltningens egentlige arbejde udmøntes og styres gennem talrige virksomhedsplaner, kontrakter og aftaler udarbejdet i såvel administrationen som på institutionsniveau. Det vil sige både i forvaltningens administrative enheder og på den enkelte skole, DUS (Skolefritidsordning), idrætsfacilitet eller kulturinstitution. Strategiplanen løber til udgangen af 2013 og følger Byrådsperioden. Der udarbejdes, som opfølgning på strategiplanen, en beretning hvert år i perioden, der konkluderer på det strategiske arbejde i forvaltningen. 6

7 7

8 Strategiske mål for skoleområdet Skoleområdet favner bredt fra den almene folkeskole, specialundervisning, ungdomsskolen og den nyetablerede Aalborg Kulturskole. Det er skolens overordnede mission at give børn og unge mulighed for at udvikle sig til selvstændige og livsduelige mennesker, der aktivt kan indgå i vores demokratiske samfund. Skolen skal styrke børnenes og de unges undren og lyst til at lære. Den skal gøre dem i stand til at udvikle holdninger og træffe personlige og bevidste valg i deres liv. Skolens hele virksomhed skal sikre, at alle børn får en faglig ballast, der giver dem mulighed for videre uddannelse og for aktivt at vælge form og indhold i arbejdslivet. Undervisning og opdragelse supplerer hinanden. Derfor arbejder skolen for et tillidsfuldt og respektfuldt samarbejde med forældrene. Skoleområdets samlede målsætninger er samlet i skolepolitikken: Fælles skolebeskrivelse Fire strategiske mål for årene Vi sikrer børn og unges trivsel i en helhedsorienteret, tværfaglig, koordineret og sammen hængende indsats Udvikle det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde herunder sammenhængen mellem trivselsdelen og Skole, Socialforvaltning og Politi (SSP) Udvikle metoder og praksis, der forebygger elevfravær, drop-out og brugen af nødundervisning Udvikle trivselspersonfunktionen ift. uddannelse, metodeudvikling og afgrænsning af opgaven Sikre tidlig opsporing af børn med specifikke eller særlige behov 8

9 2. Vi øger inklusionen af elever med særlige behov i normalskolen Afklare en fælles, konkret forståelse af inklusionsbegrebet Opstille tydelige mål og handlinger for inklusionsindsatsen Iværksætte målrettede og inddragende processer, der sikrer ejerskab blandt medarbejdere og ledelser Tilrettelægge såvel kommunale som lokale kompetenceudviklingsinitiativer Understøtte videndeling mellem specialskoler og folkeskoler 3. Vi øger elevernes anvendelse af it i undervisningen Dette opnår vi ved at: Udvikle it-kompetencerne hos skolens elever og personale Skabe nye muligheder for online-tilgang af læremidler m.m. Udvikle den digitale kommunikation og videndeling (intern som ekstern) Udvikle og styrke skolebiblioteket som pædagogisk læringscenter Øge fokus på tilstedeværelse af tidssvarende teknologisk infrastruktur 4. Vi giver eleverne kundskaber og færdigheder, der forbereder dem til videre uddannelse Opprioritere uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorienteringen på klassetrin for at styrke de unges parathed til uddannelse Sammenkøre elev- og uddannelsesplaner, så kvaliteten i vejledningen kan højnes og overgangen til ungdomsuddannelserne styrkes 9

10 Strategiske mål for kultur og fritidsområdet Kultur- og Fritidsområdet bidrager til at skabe grundlag for en mangfoldighed af oplevelser gennem et levende, udfordrende og kreativt fritids- og kulturmiljø. Der fokuseres på at skabe optimale rammer for kulturmiljøets udvikling og for at give borgernes adgang til kunst, kulturelle synsvinkler og for at deltage i kulturelle begivenheder. Inden for området understøttes og udvikles fritidsaktiviteter, der passer ind i et moderne hverdagsliv og de krav om fleksibilitet, som det rejser. Arbejdet skal styrke folkesundheden og gøre en indsats for at alle borgere får lyst til og mulighed for at være aktive i foreninger eller på egen hånd. Endelig har området ansvaret for idræts-, svømme- og foreningsfaciliteter til såvel lokale foreninger, som faciliteter til idræts- og kulturbegivenheder af regional og national karakter. Seks strategiske mål for årene Vi bidrager til at skabe et bredt favnende og højt kulturelt aktivitetsniveau med en betydelig egenproduktion af høj kvalitet Sikre kunstnerisk mangfoldighed i Aalborg Kommune Kulturlivet i Aalborg Kommune tør udfordre og være anderledes 2. Vi bidrager til udvikling af højt kvalificerede uddannelsestilbud og sikre støtte mulighed til vækstlagene og den ambitiøse kulturelle talentmasse Sikre støtte til kulturelle aktiviteter Fastholde eller etablere uddannelsestilbud inden for området 3. Vi bidrager til borgernes mulighed for aktiv deltagelse i Aalborgs og lokalområdernes kultur- og fritidsliv og udviklingen af samme Prioritere kulturelle tilbud til børn og unge højt Tilbyde et højt informationsniveau om kultur- og fritidstilbud i Aalborg 10

11 11

12 4. Vi bidrager til at Aalborg som regionens hovedstad spiller en særlig rolle i udviklingen af et levende kulturliv i hele den nordjyske region Medvirke aktivt til optimering af Kulturaftale Nordjylland Sikre nordjyske fyrtårnsprojekter, så som Nordkraft og Musikkens Hus 5. Vi prioriterer initiativer i forhold til børn og unge uden foreningstilknytning Forsætte udviklingen af projektaktiviteter i relation til børn og unge uden foreningstilknytning Kortlægge, i tværgående samarbejder, hvor behovet for indsats er størst 6. Vi optimerer anvendelsen af foreningsfaciliteter Igangsætte en analyse af brugen af faciliteterne Udvikle nye principper og retningslinjer for anvendelse af fritidsfaciliteter Fortsætte udviklingen af digitale bookingløsninger 12

13 13

14 Strategiske mål for biblioteksområdet Biblioteket skal, med udgangspunkt i det omgivende samfund, være et attraktivt, tilgængeligt og bæredygtigt tilbud og gennem tidens medier give den enkelte borger adgang til information, viden og oplevelser. Biblioteket skal være et unikt og synligt tilbud overalt, hvor brugerne og behovene er på nettet, i det fysiske rum og uden for huset. Det fysiske bibliotek skal være et interaktivt oplevelsesrum, læringssted og frirum med plads til kulturel mangfoldighed og udfoldelse. Det virtuelle bibliotekstilbud skal styrke borgernes informationskompetence og målrettes den enkelte bruger. 14

15 Fire strategiske mål for årene Vi skaber fysiske rammer og bibliotekstilbud, som matcher samfundets krav Lave skarpe biblioteksprofiler for lokalbibliotekerne Øge tilgængeligheden ved etablering af åbne bibliotekstilbud i centrum 2. Vi udvikler nye former for partnerskaber Analysere, hvad biblioteket kan tilbyde som partner Vurdere, hvilke partnerskaber biblioteket skal indgå på baggrund af cost-benefit-analyser Tænke partnerskaber ind i alle opgaver og projekter 15

16 3. Vi udvikler borgernes mulighed for at benytte digitale tilbud Præsentere bibliotekstilbuddet på alle de platforme, hvor borgerne befinder sig Udvikle og markedsføre digitale tjenester, vejledning og lign. Give adgang til alle digitale bibliotekstilbud (netlydbøger, netmusik, netfilm, diverse elektroniske resurser m.m.) Give vejledning i offentlige selvbetjeningsløsninger 4. Vi understøtter borgernes læring og udvikling hen mod den kompetente borger Indrette uformelle læringsmiljøer i biblioteket Lave programsatte læringsforløb Igangsætte samarbejde med folkeskolen om børns sproglige udvikling gennem en fælles plan for biblioteksbetjening af børn 16

17 17

18 Fakta om Skole og Kulturforvaltningen Skole- og Kulturudvalget Anne-Dorte Krog (F) Rådmand Hans Henrik Henriksen (A) Rasmus Brask (A) Daniel Nyboe Andersen (B) Inge Ibsen Fomcenco (F) Thomas Krarup (C) Mads Sølver Pedersen (V) - Næstformand Organisering 18

19 Ansatte: (normeringer) Budget: mio. kr. Skoleafdelingen: Drift: mio. kr. Anlæg: 36,6 mio. kr. Kulturområdet: Drift: 102 mio. kr. Anlæg: 11,4 mio. kr. Fritidsområdet: Drift: 165 mio. kr. Anlæg: 47,4 mio. kr. Aalborg Bibliotekerne: Drift: 110 mio. kr. Administration: Drift: 47 mio. kr. Skoleafdelingen Folkeskoler: 50 Specialskoler: 4 Skoleelever: Musikskoleelever: Kultur- og Fritidsafdelingen Foreninger: Idrætsforeninger: 264 Børne- og ungdomskorps: 66 Øvrige foreninger: 179 Tilskud til folkeoplysning og fritidsaktiviteter: 55,1 mio. kr. Drift af idræts- og svømmehaller: 87,7 mio. kr. Driftstilskud til kultur: Museer: 17 mio. kr. Teatre: 7,8 mio. kr. Musikarrangementer: 34,2 mio. kr. Kulturelle opgaver i øvrigt: 39,5 mio. kr. Aalborg Bibliotekerne: 1 hovedbibliotek 14 lokalbiblioteker 3 bogbusser Se strategiplanen på 19

20 Skole- og Kulturforvaltningen Godthåbsgade 8 Tlf Nørresundby 20

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r 8. 2012 Fremtidens kommune med nytænkning, tværfaglighed og godt arbejdsmiljø Kære ledere Et solidt budget og en velfungerende organisation er vores udgangspunkt,

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bibliotekerne

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bibliotekerne Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Bibliotekerne 2007 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...5 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik

Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik Digital Strategi Center for Uddannelse og Pædagogik Lyngby-Taarbæk Kommune November 2014 DIGITAL STRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 20. november

Læs mere

Gentofte-Plan 2008. Gentofte Kommune Rådhuset Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund www.gentofte.dk

Gentofte-Plan 2008. Gentofte Kommune Rådhuset Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund www.gentofte.dk Gentofte-Plan 2008 Gentofte Kommune Rådhuset Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund www.gentofte.dk Gentofte-Plan 2008 INDLEDNING... 5 VISION OG TVÆRGÅENDE INDSATSOMRÅDER... 8 TVÆRGÅENDE POLITIKKER OG

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets langsigtede mål 1) Udmøntning af Frivillighedspolitikken 2) Øge tilgængelighed til Kultur-, fritids- og idrætstilbud

Kultur- og Fritidsudvalgets langsigtede mål 1) Udmøntning af Frivillighedspolitikken 2) Øge tilgængelighed til Kultur-, fritids- og idrætstilbud 1 Indhold: 1. Præsentation af Rudersdal Bibliotekerne Faktuelle oplysninger Organisation - Ledelse herunder ledergruppens opgaver - Faglige konsulenter/fagligt ansvarlige - BiblioteksMED - Fysiske rammer

Læs mere

Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus

Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus Skolepolitik for Århus Kommune 2004-2008 Indledning Børnene i Århus har brug for en skole, der klæder dem på til fremtiden Skolen skal være en positiv

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge

Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge Børn og Unge arbejder for, at alle børn og unge fra 0 til 18 år bliver så dygtige de kan, får lige muligheder og trives. Digitaliseringsstrategien understøtter

Læs mere

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Indhold Forord... s. 3 1. Fremtidens udfordringer... s. 6 2. Vores overordnede ambitioner... s. 8 3. Udviklingsområder: a. Kulturmuligheder for og med alle...

Læs mere

Notatet er dynamisk og vil løbende blive revideret med inddragelse af vores erfaringer i den nye organisation.

Notatet er dynamisk og vil løbende blive revideret med inddragelse af vores erfaringer i den nye organisation. Forord Med den nye organisation i By og Landskabsforvaltningen er der skabt en organisationsstruktur, som skal understøtte målet om endnu mere borgerfokus, helhedsorientering og fleksibilitet. Inden for

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Virksomhedsstrategi 2008. Strategiske temaer og indsatsområder

Virksomhedsstrategi 2008. Strategiske temaer og indsatsområder Virksomhedsstrategi 2008 Strategiske temaer og indsatsområder 1 Skive Kommunes virksomhedsstrategi 2008 Strategiske temaer og indsatsområder Marts 2008 Direktionen Skive Kommune Oplag: 1.000 Layout: HR

Læs mere

Ledelse af den nye folkeskole

Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til skoleledelser og forvaltninger Ledelse af den nye folkeskole 1 2 Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Børne- og ungepolitik 2011-14

Børne- og ungepolitik 2011-14 k 2011-14 ne- og Børne - og ungepolitik ørne- Indholdsfortegnelse og ungepolitik Forord: 3 Forord Byrådet ønsker at fortsætte og udvikle det gode arbejde på børne- og ungeområdet i Favrskov Kommune. Derfor

Læs mere

FORSLAG. Katalog over politiske mål og indsatser

FORSLAG. Katalog over politiske mål og indsatser FORSLAG Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Indledning I Faaborg-Midtfyn Kommune lægger vi stor vægt på politisk lederskab gennem formulering af klare mål og forpligtende indsatser for den førte

Læs mere

Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013. Folkeoplysningspolitik

Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013. Folkeoplysningspolitik Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013 Folkeoplysningspolitik Indhold Borgmesteren.... 3 Kulturudvalgsformanden.... 4 Indledning... 5 Rammer og afgrænsning... 5 Målsætninger....6 Brugerinddragelse...

Læs mere

Plan & Agenda 21 strategi 2008

Plan & Agenda 21 strategi 2008 1 Plan & Agenda 21 strategi 2008 Kolofon Plan & Agenda 21 strategi 2008 Udgivet af Faxe Kommune - Januar 2009 Plan & Agenda 21 strategien er udarbejdet i perioden 2006 til 2008. Forslaget til strategien

Læs mere

IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune

IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune Her kan du læse om hvilke didaktiske, pædagogiske, tekniske og organisatoriske målsætninger Ikast Brande kommunes skolevæsen har

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere