Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: Platangårdens Ungdomscenter *Adresse: Præstegårdsvej Vordingborg *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: Tlf.: Hjemmeside: 101 (dagbehandlingstilbud til voksne) Side 1 af 18

2 Pladser i alt: 28 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: (beskyttet beskæftigelsestilbud) 104 (aktivitets- og samværstilbud) 107 (midlertidigt botilbud til voksne) 66, stk. 1, nr. 6 (almindelig døgninstitution) Torben Jørgensen (Socialtilsyn Øst) 2. Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: Tilsynet var uanmeldt i afdeling Sydhuset med fokus på: - Magtanvendelse og behandling af disse - Medicinhåndtering - Evt. forbrug af alkohol og eller stoffer - Familie samarbejde På tilsynsbesøget kunne det konstateres at der ikke var faste medarbejdere eller vikarer på arbejde, men eksterne vikarer. Der blev afholdt et kort interview med vikarerne og den unge der var tilstede. Der er efterfølgende afholdt møde med afdelingsleder og viceforstander som opfølgning på uanmeldt besøg. I forhold til magtanvendelse på stedet har der i foråret 2014 været intern audit på dette emne og der blev konstateret mangler i forhold til indberetning og indberetningsfrister, der er lavet anbefalinger fra auditgruppen til løsning af dette. Det vurderes ud fra tilsynsbesøget, at der foregår magtanvendelse på stedet, men generelt for at beskytte de unge mod selvskadende adfærd. Det kan ikke konstateres at det benyttes som pædagogisk værktøj. Side 2 af 18

3 I forhold til medicinhåndtering på stedet vurderes det at det foregår under betryggende forhold og at det er uddannede der doserer medicin. Vedr. misbrugsproblematik vurderes det i henhold til alle interviewede og ved observation ikke at være et stort problem i øjeblikket. I forhold til familie samarbejde er der udarbejdet retningslinjer for godt samarbejde. Men det udtrykkes at forældresamarbejdet kan være meget udfordrende når holdninger til pædagogisk linje ikke helt er samstemmende eller hvis der opstår uenighed om den unges behov. Det vurderes ud fra tilsynets vilkår, at der bliver taget hånd om dette på fornuftig vis. Der vil være opfølgning på emnet ved kommende tilsyn. I forhold til den pædagogiske bemanding på tilsynstidspunktet vil der blive givet anbefaling om at alle personaler incl. vikarer får optimale muligheder for at indhente viden om de unge, eksempelvis statusbeskrivelser og udviklingsplaner med handleanvisninger. En generel vurdering af Platangårdens tilbud i Sydhuset kan ikke udfærdiges efter dette uanmeldte besøg, men det vurderes at de punkter der blev berørt ved besøget og det efterfølgende møde med ledelsen ikke giver anledning til at udtrykke kritik. Der er opstillet nogle opmærksomhedspunkter, som der vil blive fulgt op på ved kommende tilsyn. *Afgørelse: Godkendt Påbud: Opmærksomhedspunkter: Det anbefales at have opmærksomhed på stedets brug af eksterne vikarer og hvis der benyttes eksterne vikarer bør de have mulighed for at tilegne sig viden om de unge på linje med andre ansatte. Opmærksomhed på at følge op på anbefalinger fra egen audit vedr. behandling af magtanvendelser 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Der er modtaget materiale vedr. audit om magtanvendelse, vejledning individuel plan, pårørendepolitik, pårørende samarbejde, vejledning for arbejdsgange ved magtanvendelse, Side 3 af 18

4 Observation Observation i boligen ved tilsynsbesøget. Interview Interviewkilder 2 SOS vikarer og 1 ung blev kort interviewet på tilsynsbesøget. Der er efterfølgende afholdt opfølgningsmøde med afdelingsleder og souschef. Beboere Ledelse Medarbejdere Tilsynsbesøg Dato Tilsynskonsulenter Torben Jørgensen Afdelinger omfattet Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Uanmeldt -Behandling af magtanvendelse -Medicinhåndtering -Alkohol og stofmisbrug -Familiesamarbejde 4. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Side 4 af 18

5 Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer Temaer i kvalitetsmodellen Tema Gns. bedømmelse 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. * Vurdering af tema Vurderingen bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængig af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. *Selvstændighed og relationer Udviklingspunkter *Målgruppe, metoder og resultater 3 I dette tema er der kun arbejdet med indikator 2 c. derfor vil det ikke være retvisende score. Men det vurderes at der arbejdes med forældresamarbejdet ud fra barnets behov. 4 Målgruppen i Sydhuset har massive psykiatriske problemstillinger herunder forskellige former for spiseforstyrrelse, så der er i den grad fokus på de unges sundhedstilstand og fødeindtag. Vedr. medicin håndtering kan det konstateres at det umiddelbart foregår forsvarligt og med uddannet personale som ansvarlige. Side 5 af 18

6 Udviklingspunkter *Organisation og ledelse Udviklingspunkter Kriterier Vedr. de unges forbrug af stoffer eller alkohol, opleves det at det er i perioder hvor der er unge med forskellige misbrug, som er anbragt, men i øjeblikket anses det ikke som et problem i huset. Vedr. magtanvendelse kan det konstateres at der har været mangler i indberetninger, som der skulle være rettet op på. 3 Temaet er kun vurderet i forhold til den bemanding der var på stedet ved tilsynsbesøget. Der er ikke foretaget vurdering af den samlede personalegruppes kompetencer eller ledelsens kompetencer. Det vurderes at der på tilsynstidspunktet var eksterne vikarer på arbejde, som havde kompetencer på området, men som ikke havde mulighed for at skaffe viden om de unge der bor på stedet, da der ikke er adgang til journalsystemer for eksterne vikarer. Det er bekræftet fra alle sider herunder den unge der blev interviewet, at det var overordentlig sjældent at det skete at der ikke var faste medarbejdere til stede. Tema Kriterium Vurdering af kriterium Selvstændighed og relationer Målgruppe, metoder og resultater Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel I dette kriterium er der kun vurderet ud fra indikator 2 c. Derfor vil det ikke være et retvisende billede der dannes. Men det vurderes at der arbejdes med forældresamarbejdet ud fra en faglig vurdering om barnets behov. Dette kan give udfordringer i forhold til forældresamarbejdet, da det ikke altid er samme tilgang forældre og personale har til de pædagogiske udfordringer de unge har med sig. Der er udarbejdet retningslinjer for pårørende samarbejde, som skulle sikrer at forældre bliver inddraget i det omfang det er muligt. Det er dog ikke en kontrakt, så det er muligt at der kan opstå uenigheder forældre og inst. i mellem på trods af gode intentioner. Der vil ved kommende tilsyn undersøges om retningslinjer er implementeret i det daglige arbejde på trods af de udfordringer forældresamarbejdet giver. Det vurderes at medicinhåndtering på afd. Sydhuset foregår forsvarligt og der er procedurer for udlevering og journalføring. Der er et generelt godt uddannelsesniveau omkring medicinhåndtering. Ordination foretages af den unges læge eller psykiater og der er jævnlig opfølgning/monitorering af de unges medicinering. Side 6 af 18

7 Målgruppe, metoder og resultater Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Der er fokus på om de unge har forbrug eller misbrug af stoffer. Det oplyses at der PT ikke er de store problemer med misbrug, det vurderes fra ledelsens side at det er fordi alderen på de indskrevne er forholdsvis lav. Ved audit tidligere på året var der mangler i forhold til at indberette magtanvendelser til rette sted på rette tid. Umiddelbart er der nu et beredskab i forhold til magtanvendelse og indberetning af magtanvendelse. Nye medarbejdere bliver ifølge ledelsen orienteret om magtanvendelsescirkulæret ved ansættelse. Der arbejdes på at konfliktnedtrappe frem for at optrappe, men der er dog situationer hvor de unge kan være til fare for sig selv i en grad hvor det er nødvendigt at benytte magtanvendelse. Organisation og ledelse Indikatorer Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Det vurderes at antallet af magtanvendelser er på et forholdsvist lavt niveau. Det uanmeldte tilsyn er kun et øjebliksbillede og giver ikke et reelt billede af dagligdagen i Sydhuset. Det kunne dog konstateres, at på øjeblikket for dette tilsyn var der kun eksterne vikarer på arbejde. Der bliver ikke rejst tvivl om vikarernes faglige kompetencer, som umiddelbart ud fra deres eget og ledelsens udsagn er i orden. Det vurderes dog, at det er problematisk, selv om det er meget sjældent at det sker, at der ikke er faste medarbejdere eller faste vikarer der har kendskab til de unge og som har adgang til de unges journal eller dagbogs systemet på arbejde. Der er mulighed for at der kan handles pædagogisk uforsvarligt i forhold til ikke at have et dybere kendskab til de unges problemstillinger. Kriterium Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen 3 (i middel grad opfyldt) Ud fra interview med ledelse og den unge på stedet, kan det konstateres at de unge har differentieret kontakt med forældre og familie. Det er i forhold til den enkeltes problemstilling, at der er samvær med forældre. Det kan ikke ud fra de oplysninger der er modtaget vurderes om det i henhold til de unges ønsker eller det er med udgangspunkt i den unges behov at kontakten er som den er. Målgruppen i Sydhuset har massive psykiatriske problemstillinger herunder Side 7 af 18

8 forskellige former for spiseforstyrrelse derfor kan kontakten med forældre være restriktiv i henhold til de faglige vurderinger der er foretaget af fagpersonale omkring den unge. Det beskrives at forældresamarbejdet er højt prioriteret og der arbejdes dialogbaseret med forældre til anbragte børn. Der gives udtryk for at inst. bliver udfordret i forbindelse med forældresamarbejdet, da det ikke er alle forældre der enten ønsker eller kan samarbejde ud fra børnenes behov. Ved barnets indflytning tildeles den unge en kontaktpædagog, men der arbejdes med at alle medarbejdere kan tage ansvar i arbejdet med den unge og at der kan handles i nuet. Nedenstående er Platangårdens pårørende politik som er eftersendt til Socialtilsyn øst. Nærværende Retningslinjer for pårørendesamarbejdet er en konkretisering af Platangårdens pårørendepolitik, og skal bidrage til at implementere pårørendepolitikkens overordnede formål og målsætning i den daglige praksis i Platangårdens enheder. Nedenfor stående retningslinjer relaterer sig primært til Pårørendepolitikkens Pårørendesamarbejde på individniveau. Pårørendesamarbejde på individniveau For at sikre et højt informationsniveau og skabe et godt fundament for pårørendesamarbejdet iværksætter den enkelte enhed, umiddelbar efter den unge er indskrevet, følgende initiativer: De enkelte enheder indhenter systematisk de pårørendes/netværkets kontaktoplysninger (adresser, tlf. nr. og adresser) og registrerer dem i Bosted. Den unges pårørende og/eller netværk inviteres altid til et indledende besøg i enheden. De pårø-rende vises rund i enheden/puc og får udleveret Platangårdens Pårørendepolitik og Informationspjece til pårørende. Derudover informeres de pårørende om relevante forhold, så som: ørendes mulighed for besøg i den enkelte enhed Side 8 af 18

9 De pårørende informeres om, at de vil blive kontaktet ved ændringer i den unges forhold samt ændringer i den lagte behandlingsplan. Der foretages ligeledes en forventningsafstemning om det fremadrettede samarbejde, fx om: De pårørende informeres om, hvem de kan henvend sig til telefonisk eller via mail, når de vil informere enheden om relevante forhold eller når de har spørgsmål vedr. deres barns udvikling eller brug for råd og vejledning omkring deres barn. De pårørende informeres om muligheden for (efter nærmere aftale) at mødes med den unges kontaktperson, afdelingens socialrådgiver, koordinator eller områdelederleder. De pårørende introduceres til Platangårdens hjemmeside, som en kilde til information om PUC som helhed, og opfordres til at abonnere på PUC s nyhedsbrev. Supplerende kan den enkelte enhed selv udarbejde nyhedsbreve med mere specifikke informationer, som sendes til de pårørende. For at sikre kontinuiteten i pårørendesamarbejdet afholder den enkelte enhed med regelmæssige mellemrum (fx 2-4 gange om året) pårørendeaftener. Pårørendeaftener kan såvel være af almen orienterede karakter eller have karakter af et socialt arrangement, et fagligt arrangement eller et netværksarrangement. Som alternativ eller supplement til pårørendeaftener kan den enkelte enhed afholde møder med pårørende i form af skole-hjem-samtaler. Områdelederne udarbejder ved årets begyndelse en oversigt over planlagte pårørendeaftener (eller alternative arrangementer), som sendes til centerlederen (og udviklingskonsulenten mhp. offentliggørelse på hjemmesiden/i nyhedsbreve). Pårørendepolitikkens formål Den unges pårørende og sociale netværk har en betydningsfuld rolle i den unges Side 9 af 18

10 liv. De sociale relationer til både pårørende og netværket former ikke alene den enkeltes livshistorie og identitet, men kan derudover have en positiv betydning for den enkeltes rehabilitering. Desuden kan den unges pårørende/netværk bidrage med forskellige former for viden, som kan være relevant ift. behandlingsindsatsen. Sidst, men ikke mindst, er det den unges pårørende og netværk, som den unge vil vende tilbage til efter et afsluttet behandlingsforløb. Platangårdens Ungdomscenter anser det derfor for værdifuld at: Understøtte og udvikle den unges relation til sine pårørende og/eller sit netværk Skabe gode rammer for samværet mellem den unge og dennes pårørende/netværk og for samarbejdet mellem personalet og pårørende/netværket Sikre et højt informationsniveau og være tydelig omkring parternes roller, ansvar og mulighed for indflydelse Bidrage til, at de pårørende/netværket altid føler sig velkomne og anerkendt Som udgangspunkt vil alle initiativer ske under hensyntagen til den enkelte unges situation, ønsker og behov. I forhold til de unge, som er under 18 år har PUC en lovmæssig forpligtelse til at samarbejde med de un-ges pårørende. Den over 18-årige unge bestemmer selv, om han/hun ønsker, at der samarbejdes med vedkommendes pårørende. Definition af pårørendebegrebet Platangården opererer med et udvidet pårørendebegreb, som ud over forældre omfatter andre betydningsfulde personer i den unges netværk, som fx familiemedlemmer eller nære slægtninge, venner, naboer, kollegaer, skolekammerater eller professionelle hjælpere. Der er op til den enkelte unge at udpege personer i hans/hendes netværk, som ønskes inddraget i samarbejdet. Former for pårørendesamarbejde Der skelnes mellem 4 former for pårørendesamarbejde på Platangårdens Ungdomscenter: Pårørendesamarbejde på individniveau Sociale arrangementer Faglige arrangementer Netværksgrupper Side 10 af 18

11 Pårørendesamarbejde på individniveau Pårørendesamarbejde på individniveau omfatter de pårørendes deltagelse i behandlingsmøderne. I forhold til pårørendesamarbejdet på individniveau gælder følgende: For de under 18-åriges vedkommende deltager de pårørende/netværket som udgangspunkt altid i behandlingsmøderne. Hvis unge, som er over 18 år, ønsker det og giver deres samtykke, inviteres deres pårøren-de/netværk til at deltage i regelmæssige møder om den unges situation og behandling, sammen med den unge og medarbejdere. Hvis unge, som er over 18 år, ikke ønsker at der samarbejdes med vedkommendes pårørende har personalet tavshedspligt og må ikke videregive oplysninger til de pårørende. Platangårdens Enhed Mod Spiseforstyrrelser arbejder ud fra en netværksbaseret behandlingsmodel, som er inspireret af Åben Dialog eller Laplandsmodellen. Et centralt element i Åben Dialog er at alle beslutninger, der vedrører den unges behandling, træffes i samarbejde med den unge og dennes netværk. Centerledelsen undersøger muligheden for at alle enheder på sigt arbejder efter dialog- og net-værksbaserede behandlingsmodeller. Sociale arrangementer Der afholdes løbende sociale arrangementer i Platangårdens regi, som fx åbent hus arrangementer, som-merfester, julefester m.m., som de pårørende inviteres til. Derudover afholdes efter behov sociale arran-gementer i de enkelte afdelinger. Formalet med sociale arrangementer er både at invitere til uformelt samvær og give de unges netværk et indblik i livet og aktiviteterne på Platangården/den enkelte enhed. Faglige arrangementer De pårørende er endvidere velkomne til at deltage i faglige arrangementer på Platangården, fx Uddannel-seskarrusellen, som er en foredragsrække med skiftende oplægsholdere om emner der relaterer sig til socialpsykiatri og ungdomsproblemer. Uddannelseskarrusellens formål er at formidle forskningsbaseret viden og invitere til dialog og erfaringsudveksling. Netværksgrupper Der tages efter behov initiativ til etablering af netværksgrupper eller netværksarrangementer. Disse initiativer gennemføres enten i egen regi eller i Side 11 af 18

12 samarbejde med andre aktører, som fx relevante bruger- og interesseorganisationer. Netværksgruppernes formål er at invitere til netværksdannelse blandt de pårørende, yde socialfaglig bistand (lovgivning etc.) og/eller rådgivning og vejledning i forhold til de unges problemstillinger (psykoedukation). Formidling af Platangårdens pårørendesamarbejde Formidling af Platangårdens pårørendesamarbejde sker gennem Platangården hjemmeside, skriftligt informationsmateriale, nyhedsbreve og personlig kontakt gennem enhedernes områdeledere/medarbejdere. Ansvar Det er den enkelte områdeleders ansvar at Platangårdens politik for pårørendesamarbejde implementeres og overholdes i de enkelte enheder. Det er medarbejdernes ansvar at følge Platangårdens politik for pårørendesamarbejde. Ansvaret for formidlingen af pårørendesamarbejdet påhviler udviklingskonsulenten i samarbejde med centerledelsen og områdelederne. Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed 4 (i høj grad opfyldt) En del af de unge er medicineret og modtager medicin på inst. Medicin ordineres af læge eller psykiater. Medicin doseres centralt på inst. af medicin ansvarlig. Så der er kun dagens aktuelle medicin på afdelingen. Alle faste medarbejdere har medicinhåndterings kursus. Der har været audit på medicinhåndtering. Det har ved tidligere besøg kunne konstateres at opbevaring af medicin foregår forsvarligt. På Platangården har man husregler om at stedet er stof og alkoholfri. Det beskrives at man arbejder med samtale forløb/test for at afdække om de unge har forbrug og eller misbrugsproblemer. Der har tidligere været problemer omkring brugen af stoffer, men det vurderes, at det ikke er problematisk i øjeblikket, da alderen på de anbragte børn er så lav som den er i øjeblikket. Målgruppen i Sydhuset har massive psykiatriske problemstillinger herunder forskellige former for spiseforstyrrelse, så der er i den grad fokus på de unges sundhedstilstand og fødeindtag. Side 12 af 18

13 Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås 4 (i høj grad opfyldt) Medarbejdere ansat på Platangården får udleveret magtanvendelsescirkulæret ved ansættelse og skriver under på at de har læst det. Vikarer tilknyttet SOS vikarer har man ikke forholdt sig til. Det forventes at de er orienteret via arbejdsgiver. I samtalen med den unge var det ikke indtrykket at der blev benyttet magtanvendelser som en del af praksis. Den unge havde overværet enkelte magtanvendelser men det var i forbindelse med at forhindre selvskadende adfærd. De unge inddrages generelt i magtanvendelsesindberetningerne. Den pædagogiske indsats bygger på miljøterapeutiske principper og der arbejdes med at sænke konflikt niveauet på stedet og ikke bringe de unge i situationer der kan udløse en magtanvendelse. Der har været audit vedr. magtanvendelse. Nedenstående er referat fra denne audit med anbefalinger. Materiale fra audit Dokumentation af kvalitetsovervågning for standard 1.5. Magtanvendelse Hvilken periode omfatter kvalitetsovervågningen Standard 1.5 Magtanvendelse skal kvalitetsovervåges en gang årligt. Derfor skal det dokumenteres for hvilken periode denne kvalitetsovervågning omfatter Kvalitetsovervågning omfatter perioden fra den 1. januar 2013 til den 31. december Hvornår er kvalitetsovervågningen gennemført Angiv her dato for det møde, hvor vurderingen og anbefalingerne er blevet til Kvalitetsovervågningen blev gennemført, mandag den 27. februar Hvordan er kvalitetsovervågningen organiseret? Beskriv her hvilke personer/funktioner, der har deltaget i processen, samt hvordan Side 13 af 18

14 processen er gennemført, herunder hvilke spørgsmål der er drøftet Auditpanelet bestod af: Kay Jokil (centerleder), Lisette Kaptain (arbejdsmiljøleder), Jane Mie Hansen (arbejdsmiljørepræsentant) Jane Vivian Chabert (TR suppleant), Janne Dolma (MED) Der blev foretaget en analyse af samtlige indberettede magtanvendelser fra 2013, som blev sendt til paneldeltagerne og drøftet på auditmødet. Spørgsmål, som blev drøftet: Blev magtanvendelserne indberettet indenfor 24 timer? Blev magtanvendelser sendt til Socialafdelingen i RGSJ indenfor 3 døgn? Blev hhv. kommunen og de unges pårørende orienteret om magtanvendelsen? Blev opfølgningsskemaet (skema 4) udfyldt og sendt til Socialafdelingen i RGSJ senest den 15. i den efterfølgende måned? Blev der fulgt op på magtanvendelser på teammøderne? Blev magtanvendelsen registreret i Bosted? Blev der orienteret om magtanvendelserne på MED-udvalgs møderne? På hvilket grundlag er kvalitetsovervågningen foregået? Beskriv her hvilket materiale, drøftelserne har taget udgangspunkt i Samtlige indberettede magtanvendelser fra 2013 Resultater af kvalitetsovervågningen Beskriv her som minimum de anbefalinger som er resultatet af kvalitetsovervågningen Analysen af magtanvendelsesindberetninger viste følgende resultat: Der blev i alt indberettet 14 magtanvendelser i Heraf blev 2 vurderet som ikke tilladt, mens der mangler en vurdering i en af indberetningerne. 1 ud af 14 magtanvendelsesindberetning blev udfyldt indenfor 24 timer mens ingen blev indberettet til Socialafdelingen indenfor 3 døgn. I nogle tilfælde gik der mere end 3 måneder inden skemaet blev sendt til Socialafdelingen. I 7 ud af 14 Side 14 af 18

15 indberetninger mangler dato og underskrift af medarbejderen, som har udfyldt skemaet. I 1 tilfælde mangler områdelederens datering. Der blev ikke udfyldt/indsendt nogen opfølgningsskemaer (skema 4), og der findes kun i alt 5 opfølgninger i teammødereferaterne, som dog kun delvis forholder sig til de konkrete episoder, men som overvejende er af mere generel karakter. Den manglende opfølgning må undre, da de i alt 14 indberetninger vedrører de samme 2 unge. Det burde give god mulighed for at analysere årsagerne til og udvikle forbyggende initiativer for at forebygge magtanvendelser i forhold til netop disse 2 unge. I 8 (måske 9) tilfælde blev kommunen ikke orienteret om magtanvendelsen, og i 1 tilfælde er der tvivl om de pårørende blev orienteret. Alle magtanvendelser er dokumenteret i Bosted. Magtanvendelser er et fast punkt på MED-udvalgsmøder, og i samtlige MEDudvalgsreferater fra 2013 orienteres der om dem. Anbefalinger: 1. I forhold til at sikre orientering af kommunen er der indført en ny procedure, hvor administrationen sender indberetninger videre til Socialtilsyn Øst og samtidig orienterer kommunen om magtanvendelsen. 2. De enkelte enheder udarbejder en forretningsgangsbeskrivelse i forhold til magtanvendelser. Beskrivelsen skal tage udgangspunkt i Platangårdens vejledning Arbejdsgange i forbindelse med magtanvendelser og skal beskrive, hvem der har ansvaret for at sikre, at: medarbejder ikke er på arbejde den efterfølgende dag pga. døgnarbejde eller sygemelding forebyggende initiativer Tilbuddet forebygger og håndterer Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op 4 (i høj grad opfyldt) Hver gang der har været udført en magtanvendelse efterbearbejdes denne på temmøde. efterfølgende. Side 15 af 18

16 magtanvendelser Tilbuddets daglige drift varetages kompetent på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer 3 (i middel grad opfyldt) På tilsynsbesøget kunne det konstateres at der var 2 vikarer fra SOS vikarer på arbejde og ingen faste medarbejdere eller vikarer. For den enes vedkommende var det 2 eller 3 gang hun var på denne afdeling og den anden havde haft en del vikar vagter på stedet. I følge vikarerne var de begge uddannet inden for området og havde mange års erfaring med målgruppen. SOS vikarer har ikke adgang til de unges sags journaler og afdelingens dagbogssystem og har udover et overlapsmøde før vagten, et meget begrænset indblik i den enkelte unges problemstillinger. I interview med vikarer, unge og ledelsen blev der givet udtryk for at det var en meget speciel situation med 2 vikarer på arbejde samtidig, normalt er der altid fast personale på arbejde. Side 16 af 18

17 5. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf i Lov om socialtilsyn) *Bemærkninger til bestyrelsesvedtægter Beskrivelse af tilbuddets bestyrelse *Budgetforudsætninger Årlig omsætning Soliditetsgrad Side 17 af 18

18 Overskud Ejendomsudgifter Lønomkostninger Omkostninger, særlig ekspertise Omkostninger, leder Personaleomsætning Lønomkostninger, fast personale Omkostninger, kompetenceudvikling Omkostninger, bestyrelseshonorarer Sygefravær Revisionspåtegning Nej Dato for revisionspåtegning Takster Side 18 af 18

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, jf.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Godkendelsesrapport nye plejefamilier

Godkendelsesrapport nye plejefamilier Godkendelsesrapport nye plejefamilier Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om plejefamilien samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere