Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse FORORD OMRÅDE FORMÅL LOKALE AFTALEMULIGHEDER FORM OG STRUKTUR KOMPETENCE MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE INFORMATION OG DRØFTELSE RETNINGSLINJER HOVEDUDVALGET ØVRIGE MED-UDVALG ARBEJDSMILJØ OPSIGELSE IKRAFTTRÆDEN UNDERSKRIFTSBLAD Side 1 af 22

2 Forord Denne lokale MED-aftale mellem organisationerne og Mariagerfjord Kommune har primært til hensigt at skabe den formelle ramme for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere. Grundvilkårene for Mariagerfjord Kommune ændrer sig hele tiden. Vi er en del af et demokrati, hvor folketing og byråd fastlægger de overordnede rammer. Samarbejdet mellem ledere og medarbejdere tager derfor udgangspunkt i disse grundvilkår. Mariagerfjord Kommunes vision om at være et attraktivt sted at bo, leve og arbejde, betyder for arbejdspladsen Mariagerfjord Kommune, at vi fortsat arbejder på at gøre vores arbejdspladser attraktive. Vi arbejder alle hen mod samme mål: At give borgerne den bedst mulige service ud fra de politisk vedtagne rammer. For at vi kan yde den bedst mulige indsats, kræver det, at vi har det godt på vores arbejdsplads. I en tid, hvor vilkårene for de kommunale arbejdspladser er under konstante forandringer, kræver det gode og trygge rammer, samt en vished om, at der tages hånd om det, vi alle har til fælles vores arbejdsmiljø. Mange ting er med til at skabe en god arbejdsplads, herunder lederes og medarbejderes adfærd. Vores fælles værdier danner grundlaget for det daglige samarbejde. Samarbejdet er båret af tillid, retfærdighed og respekt. Gennem troværdig, dynamisk, professionel og positiv adfærd har ledere og medarbejdere en gensidig forpligtelse til at respektere hinandens roller og funktioner. De grundlæggende principper for samarbejdet i Mariagerfjord Kommune er i øvrigt: central styring decentral ledelse dialog- og aftalestyring værdibaseret organisation enkelthed og fleksibilitet Dette afspejler vores MED-aftale og vores samarbejde i såvel MED som i det daglige samarbejde mellem ledere og medarbejdere. MED-aftalen tydeliggør de grundlæggende værdier for samarbejdet, og den er et vigtigt redskab i samarbejdet mellem ledere og medarbejdere. Parterne ønsker med denne aftale at fremhæve, at samarbejdet bygger på synlige og kendte værdier. For at understøtte og forankre MED-aftalen er alle medlemmer af MED-udvalg forpligtet til løbende at deltage i kompetenceudvikling i relation til rammeaftalen. Vi forventer at alle ledere og medarbejdere lægger MED-aftalen til grund for drøftelser i MED, samt i tilrettelæggelsen af samarbejdet på de enkelte arbejdspladser. Side 2 af 22

3 1 Område Stk. 1 Denne aftale gælder for alle medarbejdere i Mariagerfjord Kommune og er udarbejdet i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, Protokollat om indgåelse af lokale aftaler om medindflydelse og medbestemmelse, samt bekendtgørelsen om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Stk. 2 Aftalen gælder endvidere for alle selvejende dag- og døgninstitutioner, som Mariagerfjord Kommune har indgået driftsoverenskomst med. 2 Formål MED-aftalen skal bidrage til, at Mariagerfjord Kommune er en attraktiv arbejdsplads med fokus på ledelse, kommunikation, professionalisme, arbejdsmiljø og sundhed. MED-aftalen skal være et håndgribeligt redskab i samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere og skal sikre alle ansatte medindflydelse og medbestemmelse på arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold på relevante niveauer. MED-aftalen sætter de overordnede rammer for samarbejdet, mens samarbejdet i praksis udmøntes på den enkelte arbejdsplads. Udviklingen af den attraktive arbejdsplads betinges af et forpligtende samarbejde på alle organisatoriske niveauer. Det overordnede formål er i fællesskab at skabe en sikker og sund arbejdsplads, hvor medarbejderne trives, og hvor fysisk, psykisk og social nedslidning forebygges effektivt. Formålet er desuden at kunne tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere. Der skal på alle niveauer være et tæt samspil mellem ledelse og medarbejdere, så udvikling og erfaring fra daglig praksis lægges til grund for de beslutninger, der træffes. Medindflydelsen og medbestemmelsen skal sikre, at ledelsens beslutninger bliver truffet på et så oplyst grundlag som muligt. Drøftelserne i MED-udvalgene er med til at kvalificere ledelsens beslutninger. Det daglige, uformelle samarbejde sker løbende ved dialog mellem ledelse og medarbejderrepræsentanter mellem MED-møderne. Dette uformelle samarbejde kalder vi MEDtrioen. MED-trioen er ikke et formaliseret samarbejdsorgan, men et udtryk for, at der i dagligdagen også er brug for tæt dialog og samarbejde omkring arbejdsmiljø- og samarbejdsforhold. Arbejdsmiljøet er en integreret del af vores opgaveløsning og skal tænkes ind i alle led og opgaver, som vi løser. I udviklingen af arbejdsmiljøarbejdet er der fokus på at skabe balance mellem opgaver og ressourcer Side 3 af 22

4 Grundlæggende for samarbejdet er, at det foregår med udgangspunkt i de værdier, der er fastsat for organisationen om troværdig, dynamisk, professionel og positiv adfærd. Alle repræsentanter i MED bidrager engageret og konstruktivt til at finde fælles løsninger vedr. arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Ledelses- og medarbejderværdierne kan findes på intranettet. Samarbejdet skal sikre at: kommunens ansatte på bedst mulig vis kan løse deres opgaver. medarbejdernes interesse for effektiviteten og kvaliteten af serviceydelserne i kommunen styrkes. arbejdsglæden og den enkelte medarbejders behov for såvel tryghed som personlig og faglig udvikling tilgodeses. der skabes gode og udviklende arbejdsforhold. alle medarbejdere engagerer sig i både det daglige arbejde og i udviklingen af arbejdspladsen. medarbejdernes personlige og faglige udvikling skaber omstillingsparathed og fleksibilitet. den forebyggende indsats på arbejdsmiljøområdet, såvel som arbejdsmiljøet generelt, styrkes og effektiviseres og at medarbejdernes sundheds- og arbejdsmiljøforhold udvikles. der på den enkelte arbejdsplads skabes en fælles holdning mellem ledelse og medarbejdere til prioritering af opgaverne og løsning af disse. Medindflydelsen og medbestemmelsen udmøntes gennem gensidig information og drøftelse, fastlæggelse af retningslinjer for arbejds-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold samt forhandling og indgåelse af generelle rammeaftaler/overenskomster, hvor aftaleretten er delegeret til de lokale repræsentanter. Stk. 2. Byrådets medlemmer informeres om MED-aftalen. 3 Lokale aftalemuligheder Denne lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse indgås i overensstemmelse med de krav der stilles til form, indhold og struktur i lovgivningen og MED-rammeaftalen. 4 Form og struktur Stk. 1 MED- og arbejdsmiljøorganisationen generelt MED- og arbejdsmiljøorganisationen hviler på en enstrenget model, hvilket betyder at MED-udvalg både varetager forhold vedrørende samarbejdet og forhold, der vedrører arbejdsmiljøet. Modellen styrker helheden i opgaveløsningen og styrker, kvalificerer og effektiviserer både medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljøarbejde. Det er vigtigt, at MED- og arbejdsmiljøorganisationen matcher ledelsesstrukturen og samtidig giver mulighed for at tilgodese forskelligheden i en stor organisation. Derfor er MED- og arbejdsmiljøorganisationen fleksibel og kan tilpasses de enkelte områder og arbejdspladser. Side 4 af 22

5 Ændringer i MED- og arbejdsmiljøorganisationen kan kun aftales i Hovedudvalget, se stk. 2. Dog kan ændringer i sammensætningen af det enkelte Lokal MED-udvalg aftales lokalt jf. stk. 7. Grundlæggende gælder for MED-udvalg på alle niveauer, at medarbejderrepræsentationen som udgangspunkt baseres på hovedorganisationerne og afspejler personalesammensætningen. antallet af ledelsesrepræsentanter ikke overstiger antallet af medarbejderrepræsentanter. antallet af arbejdsmiljørepræsentanter ikke overstiger antallet af tillidsrepræsentanter. arbejdsmiljørepræsentantpladsen er obligatorisk. Hvert år drøfter Hovedudvalget den aftalte MED- og arbejdsmiljøorganisation med henblik på at sikre, at den til stadighed lever op til denne aftales bestemmelser. Stk. 2: Ændringer i MED- og arbejdsmiljøorganisationen Hvis der bliver behov for at udvide eller reducere antallet af MED-udvalg, arbejdsmiljøgrupper og/eller arbejdsmiljørepræsentanter, er det Hovedudvalget, der fortolker, om ændringen kan foretages jf. de principper der er fastlagt i denne aftale. De parter, der ønsker en ændring af strukturen, sender forslaget til Fag MED. Fag MED kvalificerer ønsket og videresender forslaget til Hovedudvalget. I forslaget skal indgå en redegørelse for, hvordan ændringen kvalificerer og styrker samarbejdet og arbejdsmiljøarbejdet, samt en skitse af den ændrede organisering. Hvis Hovedudvalget finder, at ændringen kan foretages jf. de aftalte principper i denne aftale, meddeles dette Fag MED til effektuering. Kan Hovedudvalget ikke blive enigt om fortolkningen af, om ændringen kan foretages jf. de aftalte principper i denne aftale, kan Hovedudvalget forelægge uenigheden for de centrale parter. Kan Hovedudvalget blive enigt om, at ændringen ikke kan foretages jf. de aftalte principper i denne aftale, kan Hovedudvalget anmode om nedsættelse af et forhandlingsorgan til forhandling af aftalen. Stk. 3 MED-niveauer MED-niveauerne ser sådan ud: Hovedudvalget (niveau 1) Dækker alle ansatte og er det forum, hvor ledelse og medarbejdere drøfter generelle spørgsmål og strategiske emner. Fag MED (niveau 2) Dækker fagchefens område og er det forum hvor ledelse og medarbejdere drøfter spørgsmål vedr. fagområdet som helhed. Der udpeges fast sekretær fra administrationen til Hovedudvalget og Fag MED. Side 5 af 22

6 Lokal MED eller personalemøde med MED-status (niveau 3) Lokal MED nedsættes, når der er en medarbejdergruppe på 20 eller derover. For områder med færre end 20 medarbejdere holdes der personalemøder med MED-status.I det lokale MED udvalg/personalemøde med MED status drøftes spørgsmål vedrørende den enkelte arbejdsplads. Arbejdsmiljøgrupper Arbejdsmiljøgruppen består af en arbejdsleder og en eller flere arbejdsmiljørepræsentanter. En arbejdsleder defineres i arbejdsmiljølovgivningen som den, hvis arbejde udelukkende eller i det væsentlige består i på arbejdsgiverens vegne at lede eller føre tilsyn med arbejdet i en virksomhed eller en del deraf. Alle medarbejdere skal være omfattet af en arbejdsmiljøgruppe. Dette sikres ved at der løbende sker en ajourføring af bilag 1. Se fordeling og beskrivelse af de strategiske og operationelle arbejdsmiljøopgaver i 11 om arbejdsmiljø. Se tegning over MED-niveauer i bilag 1. Stk. 4 Hovedudvalget Hovedudvalget består af 17 medlemmer fordelt således: 9 tillidsrepræsentanter 2 arbejdsmiljørepræsentanter 6 ledelsesrepræsentanter Derudover deltager arbejdsmiljøkonsulenten i Hovedudvalgets møder som rådgiver i forhold til arbejdsmiljøspørgsmål. Tillidsrepræsentanterne og deres personlige suppleanter udpeges af hovedorganisationerne. Kommunaldirektøren er formand for Hovedudvalget. Medarbejderrepræsentanterne i Hovedudvalget vælger næstformand blandt tillidsrepræsentanterne i udvalget. Stk. 5 Fag MED Strukturen på Fag MED-niveau (niveau 2) - følger antallet af fagchefer, hvor der er decentrale enheder tilknyttet. Endvidere er der et Fag MED for administrationen med kommunaldirektøren som formand. Fag MED Administrationen drøfter forhold, der vedrører rådhusene som helhed, fx rygepolitik, rengøring, arbejdsmiljø, lukkedage mv. det vil sige emner, som afgøres centralt af kommunaldirektøren eller direktionen. Side 6 af 22

7 Fag MED omfatter hele fagchefens kompetenceområde, dvs. fagchefens budget inkl. administrationen. I Fag MED drøftes personale-, arbejds-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold vedr. fagområdet som helhed. Formålet med Fag MED er at etablere et forum, hvor ledere og medarbejdere på decentrale enheder får formel medindflydelse og medbestemmelse på fagområdet som helhed. Fag MED Administrationen består af 12 medlemmer: 6 tillidsrepræsentanter 2 arbejdsmiljørepræsentanter 4 ledelsesrepræsentanter Fag MED Arbejdsmarked består af 11 medlemmer: 5 tillidsrepræsentanter 2 arbejdsmiljørepræsentanter 4 ledelsesrepræsentanter Fag MED Dagtilbud består af 11 medlemmer: 5 tillidsrepræsentanter 2 arbejdsmiljørepræsentanter 4 ledelsesrepræsentanter Fag MED Familie består af 11 medlemmer: 5 tillidsrepræsentanter 2 arbejdsmiljørepræsentanter 4 ledelsesrepræsentanter Fag MED Handicap består af 11 medlemmer: 5 tillidsrepræsentanter 2 arbejdsmiljørepræsetanter 4 ledelsesrepræsentanter Fag MED Kultur og Fritid består af 8 medlemmer: 4 tillidsrepræsentanter 1 arbejdsmiljørepræsentanter 3 ledelsesrepræsentanter Fag MED Skole består af 11 medlemmer: 5 tillidsrepræsentanter 2 arbejdsmiljørepræsentanter 4 ledelsesrepræsentanter Fag MED Sundhed og Ældre består af 11 medlemmer: 5 tillidsrepræsentanter 2 arbejdsmiljørepræsentanter 4 ledelsesrepræsentanter Side 7 af 22

8 Fag MED Teknik og Byg består af 11 medlemmer: 5 tillidsrepræsentanter 2 arbejdsmiljørepræsentanter 4 ledelsesrepræsentanter Fagchefen er formand for Fag MED, dog er kommunaldirektøren formand for Fag MED Administrationen. Medarbejderrepræsentanterne i Fag MED vælger næstformand blandt tillidsrepræsentanterne i udvalget. Stk. 6 Særligt for selvejende institutioner Under de Fag MED, hvor der er selvejende institutioner, oprettes et arbejdsmiljøforum for de selvejende institutioner og de kommunale institutioner. I forummet udveksles information og koordineres arbejdsmiljøanliggender af fælles betydning på tværs af institutionerne. Hver af de selvejende og kommunale institutioner er repræsenteret i forummet med en arbejdsmiljørepræsentant og en lederrepræsentant. Ledelsesrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter fra de selvejende institutioner vælger hver én repræsentant til Fag MED for området. Disse repræsentanter er ansvarlige for kommunikation af Fag MED s drøftelser af arbejdsmiljøanliggender til de selvejende institutioner. Stk. 7 Lokal MED Strukturen for niveau 3 - Lokal MED: Der nedsættes Lokal MED, hvor der er en leder med selvstændigt budget- og personaleansvar og hvor der er mere end 20 ansatte, se 5. Lokal MED består af maks. 7 medlemmer: maks. 4 tillidsrepræsentanter 1 arbejdsmiljørepræsentanter maks. 2 ledelsesrepræsentanter Kan parterne blive enige om, at det er hensigtsmæssigt at sammensætte Lokal MED med flere eller færre medlemmer, kan sammensætningen ændres. Ændringer kan fx være begrundet i fysisk adskilte enheder, mange forskellige medarbejdergrupper, overgangsperioder, hvor enheder skal sammenlægges osv. Kan parterne ikke blive enige, skal Lokal MED sammensættes som beskrevet. Ved ændring i sammensætningen skal de grundlæggende vilkår for MED-udvalg overholdes, jf. stk. 1. Arbejdsmiljørepræsentantpladsen er obligatorisk og kan ikke nedlægges eller besættes med en tillids- eller medarbejderrepræsentant. Side 8 af 22

9 Medarbejderrepræsentanterne i Lokal MED vælger næstformand blandt tillidsrepræsentanterne i udvalget. Stk. 8 Personalemøder med MED-status På områder med færre end 20 medarbejdere, afholdes personalemøder med MED-status. Personalemøder med MED-status er på samme niveau som Lokal MED og består af den samlede personalegruppe. Der gælder samme regler for personalemøder med MED-status, som for Lokal MED, herunder at arbejdsmiljørepræsentanter altid skal deltage i de personalemøder med MEDstatus, som man er valgt af. Når der afholdes personalemøder med MED-status gælder tillidsmandsbeskyttelsen kun for valgte tillidsrepræsentanter, suppleanter for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Øvrige deltagere i personalemøder med MED-status er ikke beskyttet. Hvis en arbejdsplads med færre medarbejdere end 20 ønsker at nedsætte et Lokal MED, skal der via det pågældende Fag MED indsendes forslag til Hovedudvalget herom. Se 4, stk. 2. Stk. 9 Forretningsorden MED-udvalgene fastsætter selv sin forretningsorden. Hovedudvalget udarbejder en vejledende forretningsorden. Arbejdsmiljø skal indgå i drøftelsen af alle punkter. Det gælder for MED-udvalg på alle niveauer, at der skal afholdes minimum 4 årlige møder. Hovedudvalget indarbejder i sit årshjul, at der afholdes 6 årlige møder. Der kan på alle niveauer fastlægges ekstraordinære møder efter behov. Møder i Hovedudvalget og Fag MED koordineres. Stk. 10 Valg/udpegning til MED-udvalg Ordet medarbejderrepræsentant dækker følgende tillidshverv: Tillidsrepræsentant Andre medarbejderrepræsentanter Arbejdsmiljørepræsentant Hvis pladserne i et MED-udvalg ikke kan besættes af tillidsrepræsentanter, kan der vælges/udpeges andre medarbejderrepræsentanter inden for det område, som udvalget dækker. Disse sidestilles med tillidsrepræsentanter med hensyn til valg af suppleant, vilkår, afskedigelse og uddannelse (MED-rammeaftalens ). Medarbejderrepræsentanter og suppleanter skal have et ansættelsesmæssigt forhold til Mariagerfjord Kommune. Side 9 af 22

10 Medlemmer af MED-udvalg vælges eller udpeges for 2 år. Suppleanter kan indtræde i løbet af perioden. Valg foretages senest i 4. kvartal i lige år og gælder fra 1. januar det følgende år. Repræsentanter fra lærerkredsen indtræder ved kommende skoleårs start 1. august. Procedurer for valg af medarbejderrepræsentanter til MED-udvalg fastlægges i Hovedudvalget. Medarbejdere med ledelseskompetence kan ikke vælges som medarbejderrepræsentant. I den konkrete vurdering af om en medarbejder har ledelseskompetencer, indgår følgende elementer: Selvstændig ledelsesret Beslutnings- eller indstillingsret på ansættelser og afskedigelser Selvstændigt budget- og regnskabsansvar Medarbejderrepræsentationen skal, udover at være baseret på hovedorganisationerne, afspejle personalesammensætningen for området. Stk Tillidsrepræsentanter Valg af tillidsrepræsentanter skal altid foregå særskilt fra andre tillidsvalg. Hovedudvalget Tillidsrepræsentanterne udpeges af hovedorganisationerne. Fag MED Tillidsrepræsentanterne udpeges af hovedorganisationerne. Lokal MED Tillidsrepræsentanterne vælges af og blandt tillidsrepræsentanterne på området. Stk Arbejdsmiljørepræsentanter Valg af arbejdsmiljørepræsentanter skal altid foregå særskilt fra andre tillidsvalg. Hovedudvalget: Arbejdsmiljørepræsentanterne vælges af og blandt alle arbejdsmiljørepræsentanter i kommunen. Fag MED Arbejdsmiljørepræsentanterne vælges af og blandt arbejdsmiljørepræsentanterne inden for fagområdet. Lokal MED Arbejdsmiljørepræsentanterne vælges af og blandt arbejdsmiljørepræsentanterne på den decentrale enhed. Side 10 af 22

11 Stk Ledelsesrepræsentanter Mindst en af ledelsesrepræsentanterne i et MED-udvalg skal være arbejdsmiljøleder i en arbejdsmiljøgruppe. Hovedudvalget Ledelsesrepræsentanter udpeges af og blandt direktion- og chefgruppens medlemmer. Kommunaldirektøren er født medlem og formand for Hovedudvalget. Fag MED Ledelsesrepræsentanterne udpeges af fagchefen. Lokal MED Ledelsen på den decentrale enhed udpeger ledelsesrepræsentanter. Stk. 11 Medarbejderrepræsentanternes og arbejdspladsernes vilkår For tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og andre medarbejderrepræsentanter i MED-udvalg gives kompensation til arbejdspladsen for disses deltagelse i møder m.v. i Hovedudvalg og Fag MED. Kompensationen dækker de opgaver, der ligger i funktionen som medarbejderrepræsentant i MED. Kompensationen dækker ikke generelle TR- og AMR-opgaver. Kompensationen beregnes på baggrund af en gennemsnitlig timeløn beregnet af Kommunernes og Regionernes Løndatakontor. Af hensyn til arbejdets tilrettelæggelse skal den enkelte medarbejderrepræsentant underrette nærmeste leder om møder m.v. i MED straks ved modtagelse af indkaldelse. Ved akutte indkaldelser kan leder kun afvise medarbejderrepræsentantens deltagelse ved væsentlige driftsmæssige begrundelser. Kompensation Arbejdssteder, der har medarbejderrepræsentanter i Hovedudvalg og/eller Fag MED bliver kompenseret for medarbejderrepræsentanternes deltagelse heri. Kompensation gives til møder i Hovedudvalg eller Fag MED og møder i arbejdsgrupper nedsat af Hovedudvalget eller Fag MED. Endvidere gives kompensation, hvis en medarbejderrepræsentant skal holde oplæg på fx MEDuddannelsen. En times møde/oplæg udløser en times forberedelse. Timen til forberedelse dækker forberedelse inkl. formøder. Hertil lægges tid til kørsel. Tid til kørsel aftales og defineres i det pågældende MEDudvalg. For medarbejderrepræsentanter i Hovedudvalget udløser en times møde/oplæg halvanden times forberedelse. Side 11 af 22

12 Endvidere kompenseres for medarbejderrepræsentanters deltagelse i MED-temadage og MEDseminarer tilrettelagt af Hovedudvalget eller det pågældende Fag MED. Der kompenseres for den tid, som mødet/seminaret varer. Ved seminarer med overnatning kompenseres for 7,4 time pr. dag. Særlig kompensation til næstformænd Til næstformanden i Hovedudvalget kompenseres med yderligere 60 timer pr. år, mens der til næstformænd i Fag MED kompenseres med 30 timer pr. år. Hvis der for næstformanden viser sig et øget tidsforbrug til MED-møder, kompenseres for yderligere dokumenteret tidsforbrug ved budgetårets udløb. 5 Kompetence Stk. 1 Kompetenceområde Medindflydelse og medbestemmelse udøves inden for det kompetenceområde, som ledelsen har med hensyn til arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Hvis der opstår tvivl om rækkevidden af ledelseskompetencen, skal ledelsen klargøre grænserne herfor. Stk. 2 Bestemmelserne i stk. 1 om hvilke kompetencer, der udløser MED-udvalg, har ingen konsekvens for antallet af tillidsrepræsentanter i Mariagerfjord Kommune. Der kan som hidtil vælges tillidsrepræsentanter jf. rammeaftalens 10. TR-strukturen aftales mellem kommunen og den forhandlingsberettigede organisation. 6 Medindflydelse og medbestemmelse Alle medarbejdere skal enten direkte eller gennem en medarbejderrepræsentant have mulighed for medindflydelse og medbestemmelse. Medindflydelse og medbestemmelse indebærer: Gensidig pligt til i god tid at informere om og drøfte alle forhold af betydning for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, medbestemmelse ved fastlæggelse af retningslinjer for tilrettelæggelse af arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold inden for ledelsens ansvars- og kompetenceområde og mulighed for forhandling og indgåelse af aftaler. I Mariagerfjord Kommune betyder medindflydelse og medbestemmelse følgende: Medindflydelse sker via den gensidige pligt til i god tid at informere om og drøfte alle forhold af betydning for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold inden for ledelsens Side 12 af 22

13 ansvars- og kompetenceområde. Via medindflydelse sikres at ledelsens beslutninger bliver truffet på et så kvalificeret grundlag som muligt. Medbestemmelse sker i form af aftaler og ved fastlæggelse af retningslinjer for tilrettelæggelse af arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold inden for ledelsens ansvars- og kompetenceområde. 7 Information og drøftelse Stk. 1 Grundlaget for medindflydelse og medbestemmelse er, at der er gensidig informationspligt på alle niveauer. Den gensidige informationspligt gælder for alle forhold af betydning for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Parterne lægger stor vægt på den gensidige information, hvor såvel leder- som medarbejderrepræsentanter skal informere om emner, der er af betydning for samarbejdet. Heri ligger også en forpligtelse til selv at søge information. Det er de berørte parters ansvar, at den eller de personer, sagen vedrører, bliver informeret på rette niveau. Stk. 2. Informationen skal gives på et så tidligt tidspunkt, og på en sådan måde og i en sådan form, at det giver gode muligheder for en grundig drøftelse, så medarbejdernes/medarbejderrepræsentanternes synspunkter og forslag kan indgå i grundlaget for ledelsens og/eller Byrådets beslutninger. Stk. 3 Ved uenighed i de drøftelser som foregår i MED-udvalget, forventes det at parterne begrunder deres holdning til referatet. Stk. 4 Ledelsen skal regelmæssigt give information om fremkomne forslag og trufne beslutninger i byrådet. Informationen skal gives på det rette MED-niveau. Stk. 5 I overensstemmelse med reglerne om information og drøftelse påhviler det ledelsen, at a) informere om den seneste udvikling og den forventede udvikling i kommunens/fagenheder-nes/afdelingernes/institutionernes aktiviteter og økonomiske situation. b) informere og drøfte situationen, strukturen og den forventede udvikling med hensyn til beskæftigelsen i kommunen/fagenhederne/afdelingerne/institutionerne samt om alle planlagte forventede foranstaltninger, navnlig når beskæftigelsen er truet. Side 13 af 22

14 c) informere og drøfte de beslutninger, som kan medføre betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og ansættelsesforholdene, herunder beslutning om virksomhedsoverdragelse. Stk. 6 Information om økonomiske forhold skal så vidt muligt ske skriftligt. Materialet skal gennemgås og uddybes, så medarbejdersiden har reel mulighed for at få det nødvendige indblik i de økonomiske forhold, som vedrører det pågældende MED-udvalg. Stk. 7 Beslutninger i henhold til stk. 5, punkt c, træffes af Byrådet efter en forudgående forhandling med medarbejdernes repræsentanter i MED-udvalget. Stk. 8 For det tilfælde, at beslutninger, som nævnt i stk. 5, punkt c, indebærer betydelige ændringer for en personalegruppes arbejds- og personaleforhold, og denne gruppe ikke er repræsenteret i MEDudvalget, kan medarbejdersiden eller denne gruppe inden forhandling fremsætte krav om, at de suppleres med en tillidsrepræsentant/medarbejderrepræsentant for denne personalegruppe. Et sådant krav skal fremsættes i forlængelse af, at medarbejdersiden bliver bekendt med, at der skal ske en forhandling. Stk. 9 Alle forhold, som er omfattet af informationspligten, skal tages op til drøftelse, hvis en af parterne ønsker det. Stk. 10 Personalepolitikken skal være tilgængelig for alle medarbejdere. Alle MED-udvalg/personalemøder med MED-status skal aftale, hvordan man sikrer at de ansatte får adgang til personalepolitikken. Stk. 11 Ledere og medarbejdere i MED-udvalget skal i samarbejde informere alle ansatte under det pågældende MED-udvalg. MED-udvalgene skal aftale, hvordan man sikrer, at de ansatte får adgang til al MED-relevant information. Ledelse og medarbejderrepræsentanter (udpeget af organisationerne iht. 4 stk. 10.1) i Fag MED har en fælles forpligtelse til at sikre, at der i forbindelse med Lokal MED s drøftelser sker en involvering af medarbejdere på de decentrale enheder. Ved kommunikation mellem MED-udvalg er hovedreglen, at intet MED-udvalg henvender sig til et andet MED-udvalg uden at få svar. Repræsentanter for de selvejende institutioner i Fag MED er ansvarlige for at kommunikere beslutninger m.v. til de selvejende institutioner. Stk. 12 Alle medarbejderrepræsentanter skal have uhindret adgang til via PC på arbejdspladsen at kunne logge ind på internet, kommunens intranet samt mail, jf. rammeaftale om TR vilkår. På alle Side 14 af 22

15 arbejdspladser er der pc med netadgang, som den tillidsvalgte har adgang til. Det er ledelsens forpligtelse, at den tillidsvalgte gives den fornødne tid ved pc en. 8 Retningslinjer Stk. 1. Når én af parterne ønsker det, skal der snarest muligt indledes drøftelser med henblik på fastlæggelse af retningslinjer. Der skal fra begge parters side udvises positiv forhandlingsvilje og søges opnået enighed. Stk. 2. Regler om arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, som efter indstilling fra f.eks. Hovedudvalget er fastsat eller godkendt af byrådet, er ikke at betragte som retningslinjer, og er derfor ikke omfattet af rammeaftalen, herunder af de særlige bestemmelser om opsigelse. Stk. 3 Procedureretningslinjer Hovedudvalget skal aftale retningslinjer for proceduren for drøftelse af Budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold, større rationaliserings- og omstillingsprojekter og kommunens personalepolitik, herunder eksempelvis ligestilling, kompetenceudvikling mv. Retningslinjerne skal fastlægge proceduren for, hvornår og hvordan kommunens ledelse og medarbejdere drøfter emnerne. Disse procedureretningslinjer gælder indtil der opnås enighed om ændringer. Stk. 4 Retningslinjer Hvis der ikke kan opnås enighed om retningslinjer på et givent område, skal ledelsen hvis medarbejderne fremsætter ønske herom redegøre for, hvordan man vil forholde sig på det pågældende område. Ledelsens redegørelse skal fremgå af mødereferatet. Med en redegørelse forstås en uddybende fremstilling, der fokuserer konkret på, hvordan ledelsen vil forholde sig og hvad man agter at gøre i en given situation. Stk. 5 Aftalte retningslinjer er bindende for begge parter, som er forpligtet til at forsvare og anvende dem. Stk. 6 Alle retningslinjer skal udformes skriftligt og være tilgængelige. Det pågældende MED-udvalg aftaler, hvordan retningslinjerne gøres tilgængelige for alle berørte medarbejdere. Side 15 af 22

16 Retningslinjer kan opsiges med 3 måneders varsel. Forinden skal retningslinjerne søges ændret ved forhandling mellem parterne. Stk. 7 Lokal MED og Fag MED kan ud fra de overordnede retningslinjer vedr. tilrettelæggelse af arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold aftale mere detaljerede retningslinjer på eget fagområde indenfor ledelsens ansvars og kompetenceområde. 9 Hovedudvalget Stk. 1 Hovedudvalget er det øverste udvalg for udøvelse af medindflydelse og medbestemmelse i kommunen. Hovedudvalget er tillige øverste udvalg på arbejdsmiljøområdet for hele kommunen. Stk. 2 Hovedudvalget forhandler og indgår aftaler om udfyldning af generelle rammeaftaler i henhold til bestemmelserne heri. Stk. 3 Hovedudvalget har på det overordnede niveau endvidere til opgave gensidigt at informere, drøfte og udarbejde retningslinjer vedrørende arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, der har betydning for hele kommunen, at vejlede om udmøntning af den lokale aftale om medindflydelse og medbestemmelse, herunder om nedsættelse af udvalg m.v., at fortolke aftalte retningslinjer, at fortolke den lokale aftale om medindflydelse og medbestemmelse og behandle uoverensstemmelser herom, at indbringe uoverensstemmelser, fortolkningsspørgsmål vedrørende rammeaftalen m.v. for de centrale forhandlingsparter, jf. rammeaftalens 22, at sikre gennemførelsen af uddannelsen på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet samt på sundheds- og arbejdsmiljøområdet, at overvåge og revidere retningslinjer om vold, mobning og chikane for at sikre, at retningslinjerne er effektive både i forhold til at forebygge problemer og håndtere dem, hvis de opstår, at evaluere anvendelsen af MUS regelmæssigt. at aftale anvendelsen af AKUT-midler til lokale formål for tillidsrepræsentanter (aftales mellem tillidsrepræsentanter og ledelse i Hovedudvalget). Stk. 4 Hovedudvalget har desuden en række obligatoriske opgaver i henhold til generelle (ramme)aftaler. Side 16 af 22

17 Der skal aftales retningslinjer for følgende: Indhold og opfølgning på trivselsmålinger Sygefraværssamtaler Arbejdsbetinget stress Vold, mobning og chikane Beskæftigelse af personer med nedsat arbejdsevne og ledige. Sundhed/sundhedsfremmeinitiativer Se i øvrigt bilag 2 i rammeaftalen. Disse retningslinjer kan ikke opsiges til bortfald. Retningslinjerne kan kun ændres ved enighed mellem parterne. Stk. 5 Hovedudvalget mødes jf. procedureretningslinje om budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold med kommunens politiske ledelse med henblik på drøftelse af den del af budgetbehandlingen, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold i kommunen. Drøftelsen skal ske på så tidligt et tidspunkt i budgetbehandlingen, at medarbejderrepræsentanternes synspunkter og forslag kan indgå i grundlaget for byrådets beslutninger. Der kan aftales møder mellem de politiske udvalg og MED-udvalgene inden for et specifikt område om særlige temaer eller om større og mere vidtgående ændringer i kommunen. I tilknytning til kommunens budgetbehandling skal ledelsen redegøre for budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold, herunder eventuelle konsekvenser i forhold til sammenhænge mellem ressourcer og arbejdsmængde. Stk. 6 Med udgangspunkt i forrige års indsatsområder og evaluering af disse, afholder Hovedudvalget hvert år en strategisk drøftelse for arbejdsmiljø og samarbejde. På baggrund af drøftelsen fastlægger hovedudvalget en strategiplan, som indeholder de indsatsområder eller emner, der er aftalt at fokusere på og arbejde med i den kommende periode. 10 Øvrige MED-udvalg Øvrige MED-udvalg har i henhold til en række generelle aftaler nogle opgaver, som fremgår af rammeaftalens bilag 3. Side 17 af 22

18 11 Arbejdsmiljø Stk. 1 Organisering Den enstrengede model, som er beskrevet i aftalens 4 stk. 1, styrker, kvalificerer og effektiviserer arbejdsmiljøarbejdet, skaber helhed i opgaveløsningen og knytter arbejdsmiljøarbejdet tæt på ledelseskompetencen. Bilag 1 viser den aftalte MED- og arbejdsmiljøorganisation. Det er Hovedudvalgets ansvar at opdatere denne oversigt, så den altid afspejler MED- og arbejdsmiljøorganisationen. Oversigten skal være tilgængelig for alle ansatte på intranettet. Stk. 2 Opgavefordeling Hovedudvalget er det øverste udvalg for arbejdsmiljøarbejdet og arbejder strategisk med arbejdsmiljøområdet. Fag MED planlægger og koordinerer de overordnede arbejdsmiljømæssige forhold og indsatsområder inden for eget område. Lokal MED/Personalemøder med MED-status planlægger og koordinerer de arbejdsmiljømæssige forhold og indsatsområder på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøgruppen varetager de daglige arbejdsmiljøopgaver. Alle arbejdspladser skal være dækket af en arbejdsmiljøgruppe. Arbejdsmiljøgrupper oprettes ud fra et nærhedsprincip. Dette for at sikre, at arbejdsmiljøorganisationen på alle fire niveauer til enhver tid kan løse sine opgaver på tilfredsstillende måde i forhold til ledelsesstrukturen, den øvrige struktur, herunder geografiske forhold, størrelse og beliggenhed, variation af faggrupper, arbejdsmiljøforholdene, herunder arbejdets art, farlighed, risici og positive arbejdsmiljøfaktorer, arbejdets organisering, særlige ansættelsesformer og andre hensyn, som påvirker arbejdsmiljøopgaverne. Under hensyntagen til disse faktorer, kan der være en variation på de enkelte arbejdspladser i forhold til antallet af arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøgrupper. Antallet af arbejdsmiljørepræsentanter fastsættes så alle ansatte kan komme i kontakt med deres arbejdsmiljørepræsentanter, og således at de ansatte kan drøfte arbejdsmiljøforhold med medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen inden for de ansattes arbejdstid. Derfor skal der i tilrettelæggelsen af arbejdsmiljøarbejdet skabes mulighed for, at alle enheder, som arbejdsmiljørepræsentanten repræsenterer, betjenes i et passende omfang og i et kontinuerligt planlagt forløb, som gør det muligt for arbejdsmiljørepræsentanten at udfylde deres hverv. Side 18 af 22

19 Antallet af arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøgrupper kan ændres med henblik på at kvalificere, styrke eller effektivisere arbejdsmiljøindsatsen. I vurderingen inddrages ovenstående faktorer. Det er Hovedudvalget der kan ændre i arbejdsmiljøorganisationen, jf. 4, stk. 2. Stk. 3 Aktiviteter og metoder Der er aftalt et antal aktiviteter og metoder for at styrke og effektivisere arbejdsmiljøarbejdet. For at vurdere effekten af aktiviteter og metoder, evalueres disse en gang årligt i forbindelse med Hovedudvalgets arbejdsmiljødrøftelse. Arbejdsmiljøledelse er en del af ledelsesgrundlaget i kommunen. Dermed sikres, at alle ledelsesniveauer har fokus på arbejdsmiljøledelsesfunktionen, hvor hensynet til arbejdsmiljøet inddrages i de drøftelser, der i øvrigt handler om økonomiske, strategiske, personale- og ledelsesmæssige forhold. Arbejdsmiljøledelse indebærer systematisering og styring af arbejdsmiljøindsatsen gennem obligatoriske arbejdsmiljøopgaver som fx APV, planlægning af arbejdsmiljøindsatsen og tilrettelæggelse af arbejdsmiljøarbejdet i samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanterne. Herunder at der indarbejdes tid til arbejdsmiljøarbejdet, så arbejdsmiljørepræsentanternes funktion bliver synlig for resten af organisationen. Det forventes, at alle ledere, der er en del af en arbejdsmiljøgruppe, deltager i den løbende uddannelse. Arbejdsmiljøkonsulenten har det overordnede ansvar for arbejdsmiljøarbejdet i kommunen. Dette indebærer en koordinering af arbejdsmiljøarbejdet og de tværgående indsatser. Arbejdsmiljøkonsulenten er arbejdsmiljøets talsmand og bidrager til udvikling af arbejdsmiljøindsatsen gennem tæt dialog med organisationen og med udgangspunkt i de tværgående strategier, som organisationen træffer beslutning om. Som fast kontaktperson til Arbejdstilsynet sikres en tæt dialog om tendenser og tilsynspraksis, som bringes videre til organisationen. Arbejdsmiljøkonsulenten rådgiver MED- og arbejdsmiljøorganisationen samt ledelsen om arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøkonsulenten har til opgave, sammen med fagcheferne, at sikre etablering af netværk indenfor fagområderne og i nødvendigt omfang på tværs af organisationen. Effektmålinger er både kvalitative og kvantitative og angiver effekten af arbejdsmiljøstrategien og de udvalgte indsatsområder i strategien. Følgende elementer indgår som arbejdsmiljøindikatorer: trivselsmåling sygefraværsstatistik ulykkesstatistik arbejdsskadestatistik anvendelse af Kriseberedskabet erfaring og viden fra arbejdsmiljødrøftelse i Fag MED Side 19 af 22

20 I forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse vurderer Hovedudvalget om det foregående års indsatsområder lader sig afspejle i indikatorerne. På Fag MED og Lokal MED-niveau følges udviklingen af sygefraværet løbende. Årlig arbejdsmiljødrøftelse gennemføres i Hovedudvalget. Arbejdsmiljødrøftelsen gennemføres også i alle Fag MED forud for Hovedudvalgets arbejdsmiljødrøftelse. For at kvalificere Hovedudvalgets drøftelse, deltager arbejdsmiljøkonsulenten i Fag MED s drøftelse og indsamler derigennem viden og erfaring fra fagområderne. Arbejdsmiljøredegørelsen udarbejdes en gang årligt for at kvalificere arbejdsmiljøstrategiens indhold. I redegørelsen indhentes data vedr. sygefravær, ulykker og arbejdsskader, Arbejdstilsynets afgørelse samt anvendelsen af Kriseberedskabet. Desuden samler redegørelsen op på erfaringer og viden fra den årlige arbejdsmiljødrøftelse på Fag MED. Arbejdsmiljøstrategien er en del af Hovedudvalgets strategiplan for hele organisationen, jf. 9 stk. 5, udfra princippet om at skabe sammenhæng mellem kerneopgaven og arbejdsglæden. Strategien drøftes årligt i Hovedudvalget. Her evalueres, om de valgte indsatsområder afspejler arbejdsmiljøudfordringerne i kommunen. På baggrund af drøftelserne udpeges nye indsatsområder. Netværksdannelse styrker arbejdsmiljøindsatsen. Der afvikles et årligt netværksarrangement for MED- og arbejdsmiljøorganisationen inden for det enkelte fagområde, hvori arbejdsmiljø indgår som det primære emne. Fagområder kan gå sammen om netværksarrangementerne, hvis emner, indhold eller udfordringer har relevans for flere fagområder. Det er et fælles ansvar i Fag MED at muliggøre og planlægge netværksarrangementet. Planlægningen sker i et samarbejde med arbejdsmiljøkonsulenten, fx i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse i Fag MED. Arrangementerne skal skabe praksis for at arbejdsmiljørepræsentanter, arbejdsmiljøledere og arbejdsmiljøgrupper indgår i fleksible og interesse/emnestyrede netværk i dagligdagen. Videndeling sker via intranettet, hvorfra der udsendes nyheder om arbejdsmiljø, herunder Arbejdstilsynets besøg i kommunen og arbejdsmiljøtiltag på kommunens arbejdspladser. Endvidere kan der via forumdannelse ske online dialog eller erfaringsudveksling om arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljøhåndbogen findes på intranettet og giver anvisninger på, hvordan konkrete opgaver kan gribes an, fx hvordan der foretages risikovurderinger og ulykkesanalyser med henblik på at forebygge ulykker og nedslidning. Alle medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen er forpligtet til at søge viden på intranettet samt til aktivt at tilmelde sig nyheder, der vedrører arbejdsmiljø. Stk. 4 Opgaver og funktioner Der er strategiske og operationelle arbejdsmiljøopgaver. Side 20 af 22

21 Hovedudvalget og Fag MED varetager som udgangspunkt de strategiske arbejdsmiljøopgaver, mens Lokal MED og arbejdsmiljøgrupperne som udgangspunkt varetager de operationelle arbejdsmiljøopgaver. Den konkrete fordeling af arbejdsmiljøopgaverne fremgår af bilag 2 til denne aftale. 12 Opsigelse Aftalen kan opsiges skriftligt med 9 måneders varsel. Ved aftalens opsigelse optages forhandling om indgåelse af ny aftale. Ved forhandling eller genforhandling af ny aftale er det de forhandlingsberettigede organisationer, der skal inddrages. Aftalen kan genforhandles uden at være opsagt. Hvis aftalen opsiges, og der ikke kan opnås enighed om en ny aftale inden udløbet af 9-måneders fristen, kan parterne aftale, at nærværende aftale løber videre indtil en nærmere angiven frist eller så længe forhandlingerne om en ny aftale pågår. Hvis parterne ikke kan nå til enighed om en forlængelse af den pågældende aftale, bortfalder aftalen ved fristens udløb og erstattes af Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og Samarbejdsudvalg og arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser om arbejdsmiljøorganisationen. 13 Ikrafttræden Denne aftale træder i kraft den 1. april 2014 og kan genforhandles efter anmodning fra Hovedudvalget. Hovedudvalget evaluerer aftalen hvert andet år, og hvis en af parterne ønsker det, kan forhandlingsorganet indkaldes til genforhandling af aftalen. Side 21 af 22

22 UNDERSKRIFTSBLAD ORGANISATION UNDERSKRIVER DATO/UNDERSKRIFT AC Kirstin Bjørnbak Kjær OAO 3F OAO FOA OAO HK OAO HK Benny Karlsen Kenn Andreasen Mette Astrid Rasmussen Brian Andersen OAO Teknisk Landsforbund Lisbeth Vinther OAO SL FTF BUPL FTF Dansk Sygeplejeråd FTF Danmarks Lærerforening Arne Finn Nielsen Hanne Bloch Ingvardsen Lene Holmberg Jensen Dorte Carstens MARIAGERFJORD KOMMUNE UNDERSKRIVER DATO/UNDERSKRIFT Kommunaldirektør Niels Højgaard Direktør Fagchef Fagchef Jens Nørgaard Carsten Kaalbye Peter Møller Rasmussen Side 22 af 22

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Vedtaget af Forhandlingsudvalget: 30. maj 2013 Læsevejledning: Den lokale aftale om medbestemmelse og medindflydelse i Frederikssund Kommune er inddelt

Læs mere

Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af. Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune

Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af. Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Aftalen er gældende for medarbejdere i Slagelse Kommune. 2 Formål stk. 1 Formålet med en lokalaftale er gennem samarbejde mellem

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse ISHØJ KOMMUNE Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Ishøj Kommune 1 Indledning... 3 1. Formålet med aftalen... 4 Aftalens område og afgrænsning:... 4 2. Medindflydelse og medbestemmelse... 4 3. Struktur...

Læs mere

MED-aftale for Greve Kommune. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse

MED-aftale for Greve Kommune. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse MED-aftale for Greve Kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Aftalens gyldighedsområde...3 Kapitel 2. Formål...3 Kapitel 3. Værdier...4 Kapitel 4. MED organisationens

Læs mere

HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET

HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET 09.12.14 1 Forord: I Høje-Taastrup Kommune har vi integreret medbestemmelse og medindflydelse med arbejdsmiljøarbejdet i en enstrenget

Læs mere

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE HR LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE Indholdsfortegnelse 1.0 Aftalens område 2.0 Formål 3.0 Form og struktur 3.1 Hovedudvalget 3.2 Center MED-udvalg/personalemøder med MED-status 3.3 MED-udvalg/personalemøder

Læs mere

Forord... 2. Indledning... 3. 1 Område... 3. 2 Formål... 3. 3 Lokale aftalemuligheder... 4. 4 Form og struktur... 5. 5 Kompetence...

Forord... 2. Indledning... 3. 1 Område... 3. 2 Formål... 3. 3 Lokale aftalemuligheder... 4. 4 Form og struktur... 5. 5 Kompetence... MED-aftale Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Lokale aftalemuligheder... 4 4 Form og struktur... 5 5 Kompetence... 10 6 Medindflydelse og medbestemmelse... 11 7 Information

Læs mere

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland BILAG 1 Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland J.nr. 1-30-77-76-14 I henhold til 3 i Region Midtjyllands MED- og Arbejdsmiljøaftale sker valg og udpegning af medlemmer til MED og AMO (Arbejdsmiljøorganisationen)

Læs mere

MED-aftale. for. Mariagerfjord Kommune

MED-aftale. for. Mariagerfjord Kommune MED-aftale for Mariagerfjord Kommune Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Forord 3 Kapitel 1 - Lokalaftalens område, formål m.v. 3 1 Område 3 2 Formål 4 3 Lokale aftalemuligheder 5 4 Form og struktur 5 5 Kompetence

Læs mere

Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2017

Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2017 Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2017 Sanne Kjærgaard Nikolajsen, FOA Lars Kehlet Nørskov, FTF 1 En guide til MED-forhandling Huskeliste og gode råd til jeres lokale MED-aftale forhandlinger 1 MED-aftalen

Læs mere

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse. Allerød Kommune

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse. Allerød Kommune Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Allerød Kommune Indhold Forord...3 1. Område...3 2. Formål...3 3. Arbejdsmiljø...3 4. Form og struktur...6 5. Kompetence...8 6. Medindflydelse og medbestemmelse...8

Læs mere

MED aftale November 2015

MED aftale November 2015 November 2015 Indhold Forord... 3 Formål...4 Indhold....5 Form og struktur....9 Hovedudvalgets sammensætning.... 11 Arbejdsmiljø.... 12 Tillidsvalgte.... 14 Uddannelse....16 Rammen....16 Aftalens område....

Læs mere

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Side 61 BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Dette bilag er de centrale parters fælles vejledning om aftale

Læs mere

MED aftale November 2010

MED aftale November 2010 November 2010 Indhold Forord.... 4 Formål... 5 Indhold... 6 Form og struktur... 10 Hovedudvalgets sammensætning...11 Arbejdsmiljø... 12 Tillidsvalgte... 14 Uddannelse... 16 Rammen... 16 Aftalens område...

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt. Bilag 9: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse. Middelfart Kommune

Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse. Middelfart Kommune Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse I Middelfart Kommune Forord: Grundlaget for denne lokale aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse er rammeaftalen af xxxx 2011 mellem Kommunernes Landsforening

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Side 1 af 48

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Side 1 af 48 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Side 1 af 48 Side 2 af 48 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kapitel 1. Rammeaftalens område, formål m.v.... 5 1. Aftalens område... 5 2. Formål... 5 3. Rammerne

Læs mere

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen.

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen. Bilag 10: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om aftale af organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v.

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v. 1 Svendborg Kommunes lokale MED-aftale Indledning Den lokale MED- aftale for Svendborg Kommune er udarbejdet som er en aftale, der er gældende for alle medarbejdere og er et værktøj for ledelsesrepræsentanter

Læs mere

MED-aftale 2015. Ansvar Dialog Udvikling

MED-aftale 2015. Ansvar Dialog Udvikling MED-aftale 2015 Ansvar Dialog Udvikling Indhold Kapitel 1: MED-aftalens område, formål m.v...5 1 MED-aftalens område...5 2 Formål...5 3 Lokale aftalemuligheder...6 4 Form og struktur...6 5 Kompetence...12

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE HOVED-DEL

GENTOFTE KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE HOVED-DEL GENTOFTE KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE HOVED-DEL Vedtaget den 20. marts 2017 GENTOFTE KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE (HOVED-DEL) SIDE 2 / 12 1. INDLEDNING OG MED-AFTALENS BAGGRUND OG OMRÅDE 1.1. VELKOMMEN TIL

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø Introduktion til MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø > 2 MED-systemet i Region Syddanmark består af 130 udvalg og 630 arbejdsmiljøgrupper MED samarbejdet I samarbejdet

Læs mere

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale Opdateret 5. februar 2014 MED-aftale Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE Personale Godkendt af Forhandlingsorganet den 15. februar 2010 LOKALAFTALE

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006. Denne At-vejledning

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6-1 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde,

Læs mere

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg oao.dk 1 Kære MED-repræsentant Din opgave er at være med til at sikre, at alle medarbejdere kan få medindflydelse og medbestemmelse på deres arbejdsforhold.

Læs mere

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 75 BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Indledning Til brug for de regioner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og

Læs mere

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse i Ikast-Brande Kommune

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse i Ikast-Brande Kommune Revideret november 2012 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Kapitel 1. Formål og struktur... 3 1. Område... 3 2. Formål... 3 3. Form og struktur... 3 4. Kompetence... 6 Kapitel 2. Arbejdsmiljøindsatsen...

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt. Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse Beskæftigelsesministeriet har den 21. juni 2001 udstedt bekendtgørelse

Læs mere

Aftale om. Medindflydelse og medbestemmelse. i Holbæk Kommune

Aftale om. Medindflydelse og medbestemmelse. i Holbæk Kommune Aftale om Medindflydelse og medbestemmelse i Holbæk Kommune Januar 2007 MED-aftale for Holbæk Kommune Indledning Denne MED-aftale er resultatet af arbejdet i forhandlingsorganet nedsat af de 5 kommuner

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Revideret maj 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 KAPITEL 1... 4 1: Aftalens område... 4 2: Formål... 4 3: Form og struktur...

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune 1 Hvad er MED? 3 Hvad laver MED-organisationen? 4 4 niveauer i samarbejdet 6 Hvad

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet Side 1 Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet KL Sundhedskartellet Side 2 Indledning Til brug for de kommuner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 41

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 41 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1 Område... 4 2 Formålet... 4 3 Arbejdsmiljø... 5 1. Indledning... 5 2. Aktiviteter og metoder, der styrker arbejdsmiljøindsatsen... 5 3. Varetagelse af opgaver og funktioner

Læs mere

Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019

Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019 Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019 tillid åbenhed fairness MEDindflydelse og MEDbestemmelse kompetence INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 1 Kapitel 1 - Aftalens område, formål mv.... 2 1 Hvem er omfattet

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen

Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen Så er det igen blevet tid til valg til MED- og sikkerhedsorganisationen! Nu skydes valghandlingen for valgperioden 1. januar 2011 31. december 2013 i gang. I

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune Kapitel 1 Aftalens område, formål m.v. 1 Område Stk. 1. Aftalen gælder for alle ansatte i Rudersdal Kommune herunder selvejende dag- og døgninstitutioner,

Læs mere

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Ifølge MED-aftalen har MED-Hovedudvalget en række tilbagevendende Skal-opgaver hen over året. Derudover kan MED-Hovedudvalget tage alle andre relevante temaer inden for arbejds-,

Læs mere

Indhold. MED-aftale frederikshavn kommune. Forord 3. Indledning 4. Kapitel 1: MED-aftalens område, formål mv. 6. 1. Område 6. 2.

Indhold. MED-aftale frederikshavn kommune. Forord 3. Indledning 4. Kapitel 1: MED-aftalens område, formål mv. 6. 1. Område 6. 2. MED - aftale 2014 Indhold Forord 3 Indledning 4 Kapitel 1: MED-aftalens område, formål mv. 6 1. Område 6 2. Formål 7 3. Lokale aftalemuligheder 9 4. Form og struktur 13 5. Kompetence 21 Kapitel 2: Medindflydelse

Læs mere

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Marts 2014 Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Retsgrundlaget 1. Hovedsamarbejdsudvalget ved Copenhagen Business Academy, efterfølgende benævnt som HSU, virker

Læs mere

Indhold: -numrene henviser til Cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg (8. maj 2008)

Indhold: -numrene henviser til Cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg (8. maj 2008) Vejledning om samarbejde og samarbejdsudvalg ved frie grundskoler, udarbejdet i fællesskab af Dansk Friskoleforening, Frie Grundskolers Fællesråd, BUPL, forbundet af pædagoger og klubfolk Danmarks Lærerforening

Læs mere

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn.

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn. Arbejdsmiljølov og MED-aftale Jan Kahr Konsulent, FTF jaka@ftf.dk 33 36 88 43 Myndighed Tilsyn Organisering Overtrædelser Konsekvens MED-aftale Partssystemet Partssystemet Aftale Forelæggelse centalt Faglig

Læs mere

Horsens Kommunes MED-aftale 2012

Horsens Kommunes MED-aftale 2012 Horsens Kommunes MED-aftale 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord...5 Aftalens område...6 Formål...6 Mål...6 Holdninger til arbejdet i MED-udvalg...6 MED-indflydelse og MED-bestemmelse...6 Form og struktur...7

Læs mere

Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde

Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde Fakta og opmærksomhedsfelter i anvendelsen af det kommunale MED system som ramme om dialog og samarbejde i omstillingen

Læs mere

MED indflydelse og MED bestemmelse

MED indflydelse og MED bestemmelse MED indflydelse og MED bestemmelse Lokalaftale 2016 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Forhandlingsorganet... 5 1. Aftalens område... 6 2. Formål... 6 3. Form og struktur... 6 Kontaktudvalg uden MED status....

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune

Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Ikrafttrædelsesdato: 1. maj 2014 Indhold Kapitel 1 - Den lokale MED-aftales område, formål mv. 4 1 Område... 4 2 Formål... 4 3 Form og struktur... 5 4 Kompetence...

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Ikast-Brande Kommune

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Ikast-Brande Kommune om medindflydelse og medbestemmelse Ikast-Brande Kommune November 2006 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Kapitel 1. Formål og struktur... 2 1. Område...2 2. Formål...2 3. Form og struktur...3 4. Kompetence...6

Læs mere

MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014

MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014 MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014 Forord Kapitel 1 1. Område 2. Formål 3. Arbejdsmiljø 4. Form og struktur 5. Kompetence Kapitel 2 6. Medindflydelse og medbestemmelse 7. Information og drøftelse

Læs mere

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE Forord Vision Den offentlige service i Stevns Kommune skal ydes af kompetente og engagerede medarbejdere, som har en god og attraktiv arbejdsplads,

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Afsnit 1. Formål 1 Denne aftale følger reglerne i den til enhver tid gældende rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, som er indgået

Læs mere

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE Forord Vision Den offentlige service i Stevns Kommune skal ydes af kompetente og engagerede medarbejdere, som har en god og attraktiv arbejdsplads,

Læs mere

MED-aftale Maj

MED-aftale Maj MED-aftale 2013-2016 Maj 2017 Indhold 1. Baggrund... 4 Rammeaftale og lokalaftale...5 Aftalens opbygning og indhold...5 Aftalens r...5 Ikrafttræden...5 Evaluering... 5 Opsigelse...5 Dokumentation og yderligere

Læs mere

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven Regionshuset Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 14 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.fa.rm.dk BILAG 2 Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

Læs mere

KERNEN i MED-systemet. MED-aftalen har 3 niveauer. Septemberforliget 1899. Torben Lenike Petersen Konsulent FTF

KERNEN i MED-systemet. MED-aftalen har 3 niveauer. Septemberforliget 1899. Torben Lenike Petersen Konsulent FTF KERNEN i MED-systemet Torben Lenike Petersen Konsulent FTF Sanne Kjærgaard Nikolajsen Konsulent OAO MED-aftalen har 3 niveauer De 3 procedureretningslinjer Den lokale MED-aftale MED-rammeaftalen Septemberforliget

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU)

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: FSU

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark

Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark Xxxxxx Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Lokalaftale - Juni 2015 Xxxxxx Indhold Forord side 3 Formål og område side 4 Medindflydelse

Læs mere

Tiltrådt den 13/12 2006. MED-aftale i Region Hovedstaden

Tiltrådt den 13/12 2006. MED-aftale i Region Hovedstaden Tiltrådt den 13/12 2006 MED-aftale i Region Hovedstaden Indhold: MED aftale i Region Hovedstaden... s. 3 Definition af begreber... s. 3 MED aftalens område ( 1)... s. 4 Formål ( 2)... s. 5 Værdier i samarbejdet...

Læs mere

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I BRØNDERSLEV KOMMUNE. og de tre kerneværdier i personalepolitikken om at være

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I BRØNDERSLEV KOMMUNE. og de tre kerneværdier i personalepolitikken om at være Forord Brønderslev Kommunes brand Det bedste sted at leve i Nordjylland og de tre kerneværdier i personalepolitikken om at være En udviklingsorienteret arbejdsplads En attraktiv arbejdsplads, og En trivselsskabende

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

MED-aftale Glostrup Kommune

MED-aftale Glostrup Kommune MED-aftale Glostrup Kommune Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse 2016 MED-aftale 2016 INDHOLD FORORD... 3 KAPITEL 1... 4 AFTALENS OMRÅDE, FORMÅL M.V.... 4 1. Område... 4 2. Formål... 4 3. Lokale

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet 1. Regelgrundlag 1. Samarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

MED-aftale for Brøndby Kommune 2014

MED-aftale for Brøndby Kommune 2014 MED-aftale for Brøndby Kommune 2014 Vedtaget i Forhandlingsorganet 26.6.2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Aftalen og dens gyldighedsområde... 4 2. Formål... 4 3. Kompetence... 4 4. Medindflydelse

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Dialog og lydhørhed er afgørende for udvikling af et frugtbart samarbejde mellem ledelse og medarbejdere.

Dialog og lydhørhed er afgørende for udvikling af et frugtbart samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Koncern HR, Viborg, NS 4. december 2011 Præcisering af anvendelse af gældende regler i Region Midtjyllands MEDaftale og rammeaftalen om MED for valg af TR og FTR og om oprettelse og sammensætning af MEDudvalg

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Lokalaftale om. MEDindflydelse og. MEDbestemmelse. i Hørsholm Kommune

Lokalaftale om. MEDindflydelse og. MEDbestemmelse. i Hørsholm Kommune Lokalaftale om MEDindflydelse og MEDbestemmelse i Hørsholm Kommune 2015 10/23366 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 KAPITEL 1. AFTALENS OMRÅDE, FORMÅL MV.... 4 1. Aftalens område... 4 2. Formål... 4 3.

Læs mere

Aftalen indebærer bl.a. i) at grundværdierne for samarbejdet er tillid, åbenhed og respekt, ii) at der etableres en enstrenget MEDorganisation

Aftalen indebærer bl.a. i) at grundværdierne for samarbejdet er tillid, åbenhed og respekt, ii) at der etableres en enstrenget MEDorganisation INDSTILLING 22. Godkendelse af MED-aftale for Hovedstadens Beredskab Bestyrelsen skal hermed godkende, at der er indgået Aftale om medbestemmelse og medindflydelse i Hovedstadens Beredskab, der fastlægger

Læs mere

Allerød Kommune. Allerød Kommune MED-aftale 2013. Personale

Allerød Kommune. Allerød Kommune MED-aftale 2013. Personale Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 21. februar 2014 Allerød Kommune MED-aftale 2013 Indholdsfortegnelse: Forord...

Læs mere

5 KOMPETENCE 15 6 MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE 15 7 INFORMATION OG DRØFTELSE 16 8 RETNINGSLINJER 18 9 HOVEDUDVALGET ØVRIGE MED-UDVALG 21

5 KOMPETENCE 15 6 MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE 15 7 INFORMATION OG DRØFTELSE 16 8 RETNINGSLINJER 18 9 HOVEDUDVALGET ØVRIGE MED-UDVALG 21 ED MED-aftale 2 ED Indholdsfortegnelse FORORD 1 OMRÅDE 5 2 FORMÅL 5 3 LOKALE AFTALEMULIGHEDER 6 4 FORM OG STRUKTUR 6 5 KOMPETENCE 15 6 MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE 15 7 INFORMATION OG DRØFTELSE 16

Læs mere

MED-aftale for Ringsted Kommune - om medindflydelse og medbestemmelse

MED-aftale for Ringsted Kommune - om medindflydelse og medbestemmelse 333 MED-aftale for Ringsted Kommune - om medindflydelse og medbestemmelse 1 Forord En MED-aftale er på plads, og det er vi som henholdsvis formand og næstformand i hovedudvalget utrolig glade for. Aftalen

Læs mere

MED-aftale - Region Sjælland

MED-aftale - Region Sjælland MED-aftale - Region Sjælland - Endelig version, juni 2014 Forord Sammen skaber vi udvikling, nye muligheder og bedre sundhed Region Sjælland er til for dig Sådan lyder visionen for Region Sjælland. Regionsrådet

Læs mere

Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR

Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR September 2011 Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR (det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd) i henhold til organisationsaftalen om SVAR i kooperative virksomheder Samarbejdsrådet mellem

Læs mere

MED AFTALE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE

MED AFTALE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE MED AFTALE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE MED-aftale Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Kontakt Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Personaleafdelingen

Læs mere

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE Aftalen er gældende fra 1. januar 2016 Forord Stevns Kommune har bl.a. en vision om, at Den offentlige service i Stevns Kommune skal ydes af

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og medansvar for Haderslev Kommune gældende fra 1. januar 2010

Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og medansvar for Haderslev Kommune gældende fra 1. januar 2010 Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og medansvar for Haderslev Kommune gældende fra 1. januar 2010 (version 2.0 oktober 2010) Indhold Forord 3 Aftalens område, formål m.v. 5 1 Område 5 2 Formål

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 575 af 21. juni 2001 om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde med senere ændringer

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Med-aftalen

Indholdsfortegnelse. Med-aftalen MED - aftale Indholdsfortegnelse Indledning...2 1 Område...3 2 Formålet...3 3..Arbejdsmiljøet. Om sikkerheds-. og sundhedsarbejdet...5 3...Arbejdsmiljøarbejdets organisering...6 3.1...Sikkerhedsgruppens.

Læs mere

Arbejdsmiljø politik og drøftelse

Arbejdsmiljø politik og drøftelse Arbejdsmiljø politik og drøftelse Camilla Skytte Behrendsen og Niels Jørgen Rønje HR Personaleudvikling Arbejdsmiljø og trivsel team 23.feb. 2016 Arbejdsmiljø og trivsel team, der bl.a. arbejder med at

Læs mere

Lokalaftale om. Medindflydelse og Medbestemmelse. Varde Kommune

Lokalaftale om. Medindflydelse og Medbestemmelse. Varde Kommune Lokalaftale om Medindflydelse og Medbestemmelse i Varde Kommune # 443523 1/25 Forord Varde Kommunes lokalaftale er resultatet af arbejdet i Forhandlingsudvalget. Aftalen danner rammen for MED-organisationen

Læs mere