Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Børne- og ungeforvaltningen. Farvergården. Anmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Børne- og ungeforvaltningen. Farvergården. Anmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO."

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Fredensborg Kommune Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Børne- og ungeforvaltningen Farvergården Anmeldt tilsyn August

2 Indholdsfortegnelse 1 samlede bemærkninger og anbefalinger Oplysninger grundlag Opfølgning på foregående tilsyn Opfølgning fra sidste tilsyn Opfølgning fra andre tilsyn Fysiske rammer Pædagogik Pædagogisk referenceramme og metode Pædagogiske planer Hverdagsliv Hverdag og aktiviteter Medindflydelse og kommunikation Sprogbrug og omgangsformer Sundhed, kost og motion Procedurer og retningslinjer Medicinhåndtering Magtanvendelse og konflikthåndtering Organisatoriske og personalemæssige forhold Overordnede rammer for arbejdet Personalesituation, kontinuitet og stabilitet Internt samarbejde og kommunikation Kompetenceudvikling Arbejdsmiljø og sikkerhedsforhold Eksternt samarbejde Øvrige udfordringer Formål og metode Formål med tilsynet Metode varsling og tilrettelæggelse BDO s definition på bemærkninger og anbefalinger Kontaktoplysninger Præsentation af BDO

3 1 samlede BDO har på vegne af Fredensborg Kommune foretaget et anmeldt tilsyn på Farvergården. BDO er kommet frem til følgende på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet gennem interviews og observationer. Det overordnede indtryk af Farvergården er, at det er et godt tilbud til målgruppen. Farvergården har en relevant pædagogisk referenceramme, hvor der er et fortløbende fokus på at udvikle og målrette pædagogikken til deres børne- og ungegruppe. Netop dette fortløbende fokus på at udvikle pædagogikken og have øje for personalets kompetenceudvikling, er en af Farvergårdens store styrker, da dette kommer børnene og de unge til gode igen i dagligdagens praksis. En anden af Farvergårdens store styrker er både ledelsens og medarbejdernes engagement til det special- og socialpædagogiske område, hvilket skinner igennem ved tilsynet. Endelig skal der som den tredje store styrke gøres opmærksom på Farvergårdens målrettethed ved de opstillede mål i tilbuddets årsplan. Udover ovennævnte, vurderer tilsynet, at Farvergården sigter mod at udarbejde gode pædagogiske udviklingsplaner. Personalet er i denne proces meget opmærksomme på at få inddraget børnene/de unge og målretter planerne efter funktionsniveau og behov. Tilsynet har bemærket, at der ikke forekommer en systematik omkring for planernes evaluering og justering, men at det det gøres løbende. Tilsynet anbefaler at Farvergården indfører en bestemt kadence for hvor ofte (3 eller 6 mdr.) hvor hver enkelt pædagogiske plan drøftes mere grundigt, og justeres med henblik på at optimere og dokumentere det gode pædagogiske arbejde yderligere. Når det gælder hverdagen, så er det tilsynets, at denne er individuelt tilrettet hvert enkelt barn, og tilsynet har notereret sig tilbuddets fokus på inklusion og anser dette som et meget positivt initiativ. Tilsynet har bemærket, at der ikke er en ens holdning og struktur for den daglige madlavning, hvorfor tilsynet anbefaler, at Farvergården debattere, hvordan de bedst kan håndtere den daglige madlavning, så børnene og de unge oplever en ens holdning, struktur og håndtering af dette område fra personalets side. Tilsynet vurderer, at der er behov for et øget fokus på sprogbrug og omgangsform, og tilsynet anbefaler derfor at personalet på Farvergården drøfter det ønskede niveau omkring sprogbrug og omgangsform og finder fælles fodslag. Tilsynet vurderer, at Farvergården har medicinprocedure og magtanvendelsesprocedure. Det er tilsynets, at magtanvendelsesområdet kunne optimeres, hvis Farvergården indarbejdede et fast refleksionspunkt i deres indberetningsprocedure et punkt hvor den involverede medarbejder overvejer og redegør for, om situationen fremover kunne løses på en anden måde og dermed også forslag til hvilke initiativer Farvergården kan igangsætte for at minimere risikoen for nye lignende episoder. Derudover finder tilsynet, at området kunne optimeres ved at magtanvendelser bliver et fast punkt på Farvergårdens personalemøder. Her sikres det at fx gråzonerne på området drøftes alt for, at skærpe deres fokus på området til fælles læring for alle. Omkring Farvergårdens interne samarbejde, så får tilsynet det indtryk og vurderer på denne baggrund, at samarbejdet er præget af åbenhed, tryghed og tillid. Af udfordringer nævnes, at der til tider kan forekomme en praksis-divergens. Farvergården arbejder derfor aktuelt med dette område. Tilsynet anbefaler, at fokus forøges, idet et andet aspekt omkring praksisdivergensen er, at det kan skabe forvirring for børnene og de unge på Farvergården. Tilsynet anbefaler at Farvergården afholder brandøvelse. I relation til det eksterne samarbejde, har Farvergården igangsat mange gode tiltag og initiativer, som tilsynet vil følge op på ved næste tilsyn. De pårørende som interviewes er glade for samarbejdet og udtrykker helt specifikt, at deres børn trives på Farvergården. De 2

4 har også en oplevelse af, at i den svære indkøringsfase, hvor barnet starter med at bo på Farvergården kunne de have glæde af en struktureret plan for mødeaktivitet, telefonopkald, kontaktpædagogens tilgængelighed mm. Tilsynet anbefaler derfor, at Farvergården drøfter, om dette kunne være en mulighed. Slutteligt er det tilsynets, at Farvergården har gode fysiske rammer, som er velegnet til målgruppen både ude og inde. Tilbuddet giver dertil også et godt og indbydende indtryk og overalt ses en hyggelig og hjemlig indretning. 3

5 1.1 bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger, anbefalinger og påbud: Bemærkninger Tilsynet har ingen bemærkninger. Anbefalinger 1. Tilsynet anbefaler, at Farvergården indfører en fast kadence- udover den årlige- til evaluering af deres pædagogiske udviklingsplaner. Dette med henblik på at optimere det gode pædagogiske arbejde omkring planerne yderligere, at opnå en tættere evaluering og justering af udviklingsplanen og pædagogiske metoder. Der udover sikres højere grad af intern læring og fælles forståelse og dokumentation af den pædagogiske linje over den enkelte. Det kunne fx være hver 3 mdr. eller halve år. 2. Tilsynet anbefaler, at Farvergården debatterer, hvordan de bedst kan håndtere den daglige madlavning, så børnene og de unge oplever en ens struktur og håndtering af dette område fra personalets side. 3. Tilsynet anbefaler, at Farvergården drøfter deres ønskede niveau omkring sprogbrug og omgangsform og finder fælles fodslag for dette område. 4. Tilsynet anbefaler, at Farvergården indarbejder et fast refleksionspunkt i deres indberetningsprocedure omkring magtanvendelser, som redegør for initiativer, som Farvergården kan igangsætte for at minimere risikoen for nye lignende episoder. Derudover anbefaler tilsynet også, at Farvergården indsætter magtanvendelsesområdet fast på dagsordenen til deres personalemøder med henblik på at drøfte gråzonerne på området og få mere fokus på forebyggende tiltag til fælles læring for alle. 5. Tilsynet anbefaler, at Farvergården forøger deres fokus på den til tider divergerende praksis, idet praksis-divergensen måske kunne skabe forvirring for børnene og de unge på Farvergården. 6. Tilsynet anbefaler, at Farvergården afholder brandøvelse. 7. Tilsynet anbefaler, at Farvergården drøfter om det kunne være en mulighed at forfatte en indkøringsplan for barn og pårørende. Anbefaling om påbud Ingen anbefaling om påbud. 2 Oplysninger Adresse Mølledammen 2, 2980 Kokkedal Leder Maj-Britt Werge Tilbudstype og juridisk grundlag 4

6 Tilbuddet er et kommunalt tilbud Tilbuddets juridiske grundlag er SEL 66, nr. 6 Antal pladser og belægningsgrad 12 pladser aktuelt to ledige pladser. Derudover to ekstra rum, som kan anvendes ved overbelægning eller til aflastning. Takst pr. døgn Ifølge tilbudsportalens oplysninger er prisen pr. døgn inkl. overhead kr Fredensborg og Hørsholm betaler ikke overhead og prisen er derfor 2151 kr. Hørsholm betaler derudover administrationsbidrag. Målgruppebeskrivelse Farvergårdens målgruppe er børn/unge i alderen 4-17 år, der på grund af familieproblemer har brug for, i en kortere eller længere periode, at være anbragt uden for eget hjem. Børnene/de unge skal kunne passe deres dagligdag i daginstitution/skole eller arbejde/praktik. (kilde: hjemmeside) Antal ansatte og personalesammensætning Personalegruppen består af i alt 17 ansatte fordelt på leder, stedfortræder, 12 pædagoger, administrativ medarbejder, teknisk serviceleder og en køkkenmedarbejder. Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg 20. august kl Deltagere i interviews Ledelse: Maj-Britt Werge, uddannet lærer og cand. pæd. psych., ansat i 17 år Medarbejdere: Medarbejder i Blå afdeling, uddannet pædagog, et års efteruddannelse i systemisk terapi, ansat i 11 år. Medarbejder i Blå afdeling, uddannet pædagog, i gang med en tværfaglig praksisefteruddannelse i narrativ og systemisk organisationsteori, ansat i 8 år. Beboere: Beboer fra Blå afdeling, boet på Farvergården i 1 år. Beboer fra Grøn afdeling, boet på Farvergården i 1½ år. Beboer fra Blå afdeling, boet på Farvergården i 2 år. Pårørende: Forældre til beboer i Grøn afdeling. Forældre til beboer i Grøn afdeling. Forældremyndighedsindehaver til beboer i Blå afdeling. BDO blev vist rundt på stedet af: Leder Maj-Britt Werge Tilsynsførende Helen Hilario Jønsson (Senior Manager, cand.pæd., PD og socialpædagog) Rikke Due (Chefkonsulent, cand.pæd.soc., PD og socialpædagog) 5

7 3 grundlag 3.1 Opfølgning på foregående tilsyn Opfølgning fra sidste tilsyn Farvergården har tidligere modtaget tilsyn fra anden tilsynsleverandør end BDO. Adspurgt om der er noget, som det nye tilsyn skal adviseres om eller opfølgning af anden karakter, oplyser leder, at der intet er at berette, udover de emner som tilsynet senere vil komme ind omkring. Tilsynet har ingen kommentarer Opfølgning fra andre tilsyn Leder oplyser, at der ikke har været tilsyn fra Embedslægen eller Fødevarestyrelsen. Farvergården har haft et brandtilsyn, som medførte anbefalinger om en anden form for skumslukkere, flugtskilte og ændringer af et par låse. Arbejdstilsynet har været på Farvergården i 2011 for at undersøge det psykiske arbejdsmiljø. Leder oplyser, at konklusionen var, at alt var godt. Farvergården har ikke haft nogen form for klager siden sidste tilsyn. Tilsynet har noteret sig anbefalingerne fra Brandtilsynet og Arbejdstilsynets konklusion. 3.2 Fysiske rammer Farvergården består af en større og nyere et-plansbygning. Inde er der to forskellige afdelinger (Blå og Grøn afdeling), som hver indeholder fælles stue, fælles køkken, fælles spisestue. Derudover er der seks værelser, der er placeret to og to, med et fælles badeværelse i midten. Herudover er der et ekstra værelse, hvor Farvergårdens børn eller unge kan slappe af, benytte pc, se film mm. Dette rum anvendes også som aflastningsværelse, eller ved en eventuel overbelægning. Udover de to bo-afdelinger indeholder huset også administrationslokaler, i form af lederkontor, personalekontor, et mindre mødelokale og et sekretærkontor. Af andre rum skal nævnes et fælles vaskerum, et større opbevaringsrum til mad mm og et værksted til Farvergårdens tekniske servicemedarbejder. Udenfor er der foran huset en asfalteret boldbane. Boldbanen kan ved lange og kolde vintre, laves om til en skøjtebane på stedet. Bagved og rundt om huset er der et grønt areal, som indeholder drivhus, jordbærbede, mindre køkkenhave, gynger, bålhus, trampolin, petanquebane og et rygehjørne til de unge beboere som ryger. Leder oplyser, at rygehjørnet kun er til Farvergårdens unge, hverken personale eller gæster må benytte hjørnet, idet Farvergården er røgfri. Endelig har Farvergården en stor og skøn terrasse med flere havemøblementer og krukker mm. Tilsynet får fremvist et værelse, som bærer et personligt præg af en yngre dreng, som er meget glad for biler. Leder fortæller, at alle værelser 6

8 indeholder en seng, et skab, en kommode og et skrivebord (hvis det ønskes). Alt andet sørger barnet eller den unge selv for, hvilket er med til at gøre værelset personligt/individuelt indrettet. Fællesarealerne fremstår alle hyggeligt og hjemligt indrettet og Farvergården frembyder en god og indbydende atmosfære. Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer er meget velegnet til målgruppen og at Farvergården giver et godt og indbydende indtryk. 3.3 Pædagogik Pædagogisk referenceramme og metode Leder oplyser til tilsynet, at nyeste pædagogiske tiltag på Farvergården er Aggression Replacement Training (efterfølgende A.R.T.). Leder er uddannet A.R.T. træner og redegør for, at tilgangen (programmet) indeholder tre forskellige komponenter, som hver har fokus på forskellige aspekter ved menneskets sociale funktion. De tre komponenter er: 1) Social færdighedstræning (adfærd), 2) Træning i kontrol af vrede (emotion) og 3) Træning i moralsk ræsonnement (kognition). Anvender man kun dele af A.R.T. eksempelvis kun en af komponenterne, så betegnes tilgangen ikke som A.R.T., men alene som det komponent, der anvendes. På Farvergården har leder taget dele fra dette program og tilpasset det til stedets unge. A.R.T. er dermed tilrettet både Farvergården og den enkelte unge. Den pædagogiske og professionelle opgave går ud på at fungere som facilitator, når man eksempelvis interviewer et ungt menneske via A.R.T. programmet eller dele heraf. På Farvergården er det indtil nu, leder, stedfortræder og et par af pædagogerne, som kan anvende metoden. Derudover fungerer de også som inspirationskilde for de andre ansatte i huset og via denne vej, bliver alle på Farvergården langsomt klædt bedre og bedre på i forhold til at anvende A.R.T. Det store ønske er dog, at alle medarbejdere kunne blive uddannet til metoden. Leder supplerer dertil med at redegøre for, at Farvergården også anvender en løsningfokuseret metode. Ved den løsningfokuserede metode interesserer man sig ikke for problemet, men for løsningen. Medarbejderne understøtter lederens ord om, at de langsomt bliver introduceret til A.R.T, jo mere viden, indsigt og erfaring Farvergårdenes leder får i metoden. Derudover fortæller de to interviewede medarbejdere at væsentlige kerneområder i deres pædagogiske indsats er: at opbygge tillid, opbygge den nære relation og skabe betingelser for udvikling. Tilsynet vurderer, at Farvergården har en relevant pædagogisk referenceramme til målgruppen, og at de har et fortløbende fokus på at udvikle denne og målrette pædagogikken til deres børne- og ungegruppe Pædagogiske planer Når dette gælder de pædagogiske planer, som på Farvegården benævnes udviklingsplaner, oplyser leder, at de anvender børnenes 140 handleplaner aktivt. De omsætter målene fra disse planer til pædagogisk praksis. Det er pædagogerne, der udformer disse konkrete praktiske pædagogiske tiltag, hvorefter lederen gennemser deres plan og giver sparring eller supplerer, alt 7

9 efter behov. Medarbejderne fortæller, at alle børnene tages op deres personalemøder. Barnets eller den unges kontaktpædagog fremlægger målene, hvorefter de andre medarbejdere byder ind med deres forskellige vinkler og perspektiver. Det understreges af medarbejderne, at børnene inden dette møde er blevet inddraget i deres egen plan, så de har givet deres besyv med, og at planerne sendes til de pårørende. Alle planer udarbejdes efter en ens skabelon, men pædagogerne har metodefrihed. Metodefriheden skal forstås på den måde, at de tilretter den pædagogiske praksis til det individuelle barn. Derfor kan der være planer med mere overordnede mål og andre planer med mere konkrete mål. Nogle planer har mange mål, andre få alt efter, hvad der vurderes, som mest hensigtsmæssigt. Et nyt initiativ er, at alle planer skal have et særligt fokus på social kompetence. Tilsynet spørger uddybende ind til om Farvergården har en fast struktur omkring planerne, sådan at de eksempelvis evalueres hvert halve eller kvarte år og hvem, der har ejerskab for planerne. Tilsynet oplyses her om, at Farvergården ikke har nogen fast struktur for evaluering af planerne. Når det gælder ejerskabet til planerne, så anses det meget som et mellemværende mellem kontaktpædagogen og barnet. Medarbejderne fortæller, at de har drøftet ejerskabet i deres personalegruppe. De er enige om, at barnet naturligvis skal have ejerskab til egen plan, men de er i proces om det personalemæssige ejerskab måske skal udvides til en mere, eller flere end kontaktpædagogen, alt for at udnytte hinandens kompetence bedst muligt. De unge, som interviewes, fortæller, at de inddrages i deres individuelle pædagogiske plan, og de beskriver kortfattet konkrete mål for dem selv. De fortæller ligeledes, at de gerne ville huskes noget mere på deres mål, idet de i hverdagen kan have svært ved at huske det hele. Den ene ung siger helt specifikt: hvis man ikke får den i hukommelsen, så husker man det jo ikke hvis man nu skal huske, at man ikke skal råbe. De pårørende, som tilsynet taler med, ved deres børn har en pædagogisk udviklingsplan, og at Farvergården arbejder med dette område. En pårørende nævner, at hun har får rapporterne tilsendt, og at planerne er underskrevet af Farvergården, når hun modtager disse. Tilsynet vurderer, at Farvergården udarbejder gode pædagogiske udviklingsplaner. De er i denne proces meget opmærksomme på at få inddraget børnene/de unge og målretter planerne efter funktionsniveau og behov, hvilket tilsynet finder godt. Tilsynet har bemærket, at der ikke forekommer en systematik omkring for planernes evaluering og justering, men at det det gøres løbende. Tilsynet anbefaler at Farvergården indfører en bestemt kadence for hvor ofte (3 eller 6 mdr.) hvor hver enkelt pædagogiske plan drøftes mere grundigt, og justeres med henblik på at optimere og dokumentere det gode pædagogiske arbejde yderligere. 3.4 Hverdagsliv Hverdag og aktiviteter Når det gælder hverdagen, så fortæller medarbejderne, at alle børnene går i ekstern skole. Efter endt skoletid, kan børnene selv vælge at lave det, som de gerne vil. Farvergården vægter dog, at de har fritidsaktiviteter andre steder end på tilbuddet jf. inklusionstanken. Medarbejderne forsøger derfor at 8

10 motivere hver enkelt til dette. Af faste fælles aktiviteter på Farvergården, er der fredagskage og søndagsbrunch. Ved søndagsbrunchen vægtes det, at alle børn og unge (efter formåen) aktiveres i denne aktivitet enten i forberedelsen af måltidet eller i oprydningen efter. På samme måde er det hensigten, at børnene og de unge inddrages i hverdagens gøremål, alt efter evne og formåen. Det er dog en konstant udfordring for Farvergården at få børnene eller de unge til at deltage, især måltiderne kan være en udfordring. Denne udfordring afstedkommer, at personalet håndterer det på hver sin måde hvor nogle medarbejdere lægger vægt på at børnene er med i madlavningen og andre i mindre grad. Der er desuden et generelt fokus på sund kost og motion i hverdagen Farvergården har da også opstillet dette som et af deres konkrete mål i deres årsplan. De unge som interviewes, fortæller, at de ikke er med til at lave mad. Tilsynet spørger lidt mere uddybende ind til dette, og forklarer, hvorfor det kunne være en god ide at hjælpe til med madlavningen. De to unge er derefter positive overfor at være med til at lave maden den ene understreger: de voksne skal bare blive ved med at sige til os, hvad vi skal lave. Tilsynet vurderer, at børnene og de unge tilbydes en individuelt tilrettet hverdag på Farvergården. Tilsynet har notereret sig tilbuddets fokus på inklusion og anser dette som et meget positivt initiativ. Tilsynet har desuden bemærket, at der ikke er ens struktur for den daglige madlavning. Tilsynet anbefaler, at Farvergården debatterer, hvordan de bedst kan håndtere den daglige madlavning, så børnene og de unge oplever en ens struktur og håndtering af dette område fra personalets side Medindflydelse og kommunikation Medarbejderne oplyser til tilsynet, at Farvergården afholder Børnemedbestemmelsesmøde (børne-med-møder) ca. en gang i kvartalet. Dagsorden laves i fælleskab på mødet og leder skriver referatet, som er tilgængeligt for alle. Referatet læses op og godkendes til det efterfølgende møde. Derudover afholdes der børnemøder en gang om ugen. Til disse børnemøder er der ingen ledelsesmæssig deltagelse. Børnene er altid med til at lave madplanen. De samles her en tilfældig aften, hvor de sammen hygger og drøfter, hvad de gerne vil have at spise det næste stykke tid. De unge, som tilsynet taler med, kan godt huske, at de for nyligt har deltaget i et børnemedbestemmelsesmøde (børne-med-møder), og de fortæller, at de er glade for disse møder, og at de oplever, at de er med til at bestemme. Når det gælder børnemøderne er de mere usikre, og de mener, at det er noget tid siden de sidst har afholdt et sådant (måske pga. sommerperioden tilsynets kommentar). De fortæller også, at det kan ske, at disse møder bliver aflyst. Tilsynet vurderer, at børnene og de unge på Farvergården har formel indflydelse på deres botilbud. Tilsynet har noteret sig divergensen i personalets og de unges udtalelser omkring børnemøderne. 9

11 3.4.3 Sprogbrug og omgangsformer Medarbejderne fortæller, at de er opmærksomme på deres kommunikation med børnene og de unge. De fortæller også, at nye folk i huset eller gæster kan finde tonen mindre pæn blandt børnene, og de har derfor spekuleret på om de skulle være bedre til at stoppe op og korrigere sprogbrug og omgangsform. Den ene medarbejder fortæller, at hvis vedkommende stopper op og siger fra, kan de unge til tider fortælle vedkommende, at sådan taler man altså som et ungt menneske i dag, og at de vil have lov til at have dette grove slang. De unge fortæller, at de selv synes, at både dem selv og de mindre børn kan finde på at tale rigtigt grimt. Deres oplevelse er, at de voksne ikke altid reagerer på denne form for grimt sprogbrug. Tilsynet observerer ikke under selve besøget et grimt sprogbrug eller omgangsform. Det er dog tydeligt, at jargonen hurtigt kan tage en drejning, hvor et mere rapt sprog kan indfinde sig. Tilsynet vurderer, at der er behov for et øget fokus på sprogbrug og omgangsform, og tilsynet anbefaler derfor at personalet på Farvergården drøfter det ønskede niveau omkring sprogbrug og omgangsform og finder fælles fodslag Sundhed, kost og motion Farvergården har i deres tidligere årsplan opstillet mål om, at de fortsat vil være kostbevidste og følge de officielle kostråd, at de vil være fysisk aktive (børn og unge skal primært have en fysisk hobby i deres fritid) og at Farvergården skal være (og er) en røgfri arbejdsplads for personalet. Leder oplyser, at disse mål endnu ikke er nået, men de arbejder fortsat aktivt på sagen. Tilsynet vurderer, at Farvergården har fokus på sundhed, kost og motion og tilsynet vil følge op på dette område ved næste tilsyn. 3.5 Procedurer og retningslinjer Medicinhåndtering Leder fortæller, at personalet meget sjældent udleverer medicin til børnene eller de unge. Skulle det ske, så er det erfaringsmæssigt enten smertestillende håndkøbsmedicin eller lægeordineret medicin, såsom penicillin, antihistamin eller eventuelt ritalin. Al udlevering registreres på barnets medicinark Farvergården har en fast medicinprocedure. Leder fortæller dertil uddybende, at hvert barn har en kasse med navn og eventuel medicin. Der er chateks, hvor det personale, som uddeler medicinen skal dokumentere uddelingen. Tre fra personalet inkl. leder har været på medicinkursus. Aktuelt er det planlagt, at en medarbejder skal på et kursus/temadag omkring UTH (utilsigtede hændelser). Det er tilsynets, at Farvergården har medicinprocedure. 10

12 3.5.2 Magtanvendelse og konflikthåndtering Inden tilsynet, har leder sendt informerende materiale omkring magtanvendelser, til tilsynet. Der tages derfor udgangspunkt i dette materiale i tilsynsdialogen. Det oplyses, at Farvergården har gennemgået antallet af magtanvendelser de seneste år. I 2008; 9 indberetninger, 2009; 4 indberetninger, 2010; 5 indberetninger og 2011; 4 indberetninger. Leder fortæller, at hun har gennemset og analyseret disse magtanvendelser. I den forbindelse er hun blevet opmærksom på, at der et par gange er sket det uheldige, at børnene ikke nødvendigvis er blevet hørt om episoden eller at deres kommentar ikke er påført indberetningen. Fremadrettet vil der derfor være et øget fokus på dette, således at der alene vil forekomme god og korrekt praksis på området. Tilsynet spørger uddybende ind til Farvergårdens praksis på området og i den forbindelse redegøres der for et par episoder, som anvendes som praksiseksempler. Praksis er, at alle medarbejdere på Farvergården kan blive nødt til at gøre brug af fysisk magt indenfor magtanvendelsesparagrafferne. Alle medarbejdere er bekendt med magtanvendelsescirkulæret og Fredensborgs Kommunes forretningsgang på området. Har Farvergården haft en magtanvendelsesepisode, skal medarbejderen indenfor 24 timer have udfyldt indberetningen. Indberetningen indeholder: barnets/den unges navn og alder, tidspunktet for indgrebet, indgrebets varighed og art og en begrundelse for indgrebet. Indberetningen gives til ledelsen. Leder læser indberetningen, og er bagefter den fagperson, som læser indberetningen op for barnet/den unge og hører dem ad, om deres version af episoden. Leder er her opmærksom på at fortælle barnet om loven, og fortælle at dette er sket, og nu vil hun gerne have barnets version af episoden. Barnets version påføres indberetningen. Leder er valgt, idet hun er mest neutral jf. sin lederfunktion og yderst sjældent selv er involveret. Indberetningen sendes derefter til den kommunale forvaltning, som gennemgår indberetningen. Hvis leder ved gennemgangen af indberetningen finder, at der ikke er foregået god praksis, oplyser leder, at der hurtigt tages hånd om dette, og der samtales med den involverede eller de involverede om, hvordan situationen skulle have været håndteret på en mere hensigtsmæssig måde. Leder oplyser dertil, at hvis magtanvendelsen har en helt særlig karakter, tages dette op på et kommende personalemøde, ikke selve episoden, men det debatters eksempelvis, hvordan Farvergården skal håndtere barnets vrede. Medarbejderne fortæller, at det er deres oplevelse, at alle kender til magtanvendelsesreglerne, at alle magtanvendelsesepisoder bliver indberettet. Det er desuden medarbejdernes oplevelse, at er godt klædt på til at håndtere disse situationer. Hvis der opstår tvivl og/eller dilemmaer på området, så bruger de hinanden til sparring. Den ene medarbejder supplerer og fortæller, at de altid skal være to til at udføre en magtanvendelse. Begge medarbejdere pointerer, at de er glade for, at det er deres leder, som varetager funktionen med at tale med børnene om episoden efterfølgende. Den ene medarbejder afrunder med at fortælle, at de også altid bliver spurgt om, hvad de kunne have gjort for at handle anderledes i situationen. Det er tilsynets, at Farvergården har stort fokus på magtanvendelsesområdet, og at tilbuddet har relevant procedure på området. Tilsynet anbefaler, at Farvergården indarbejder et fast refleksionspunkt i deres indberetningsprocedure et punkt som redegør for initiativer, der kan 11

13 igangsættes for at minimere risikoen nye lignende episoder. Derudover anbefaler tilsynet, at Farvergården indsætter magtanvendelsesområdet fast på dagsordenen til deres personalemøder, et punkt hvor de kan drøfte gråzonerne på området alt for at skærpe deres fokus på området og måske få mere fokus på forebyggende tiltag til fælles læring for alle. 3.6 Organisatoriske og personalemæssige forhold Overordnede rammer for arbejdet Leder oplyser, at Farvergårdens overordnede rammer (deres indsatsområder) er beskrevet i årsplanen Denne er inden tilsynet sendt til BDO. Årsplanen indeholder en række mål, som der arbejdes hen imod, ligesom det står beskrevet, hvordan man vil arbejde med dette. Farvergården arbejder aktuelt med følgende mål: 1) udvikle børnenes og de unges sociale kompetencer via A.R.T., samt andre pædagogiske værktøjer, 2) botræne de unge beboere via et idekatalog, kortlægge de unges kompetencer, målrette indsatsen, det er planlagt, at en gammel beboer skal komme og fortælle, hvad vedkommende havde brug for at kunne, da vedkommende flyttede fra Farvergården mm, 3) få et tættere og mere struktureret samarbejde med sagsbehandlerne i Familieafdelingen via invitationer til møder på Farvergården, en kalender i Bostedssystemet for hvert enkelt barn, så der er styr på datoer for dette tværfaglige samarbejde, 4) et tættere og mere struktureret samarbejde med barnets lærere eller dagsinstitutionspædagoger via en målrettet kontakt og invitation til Farvergården og 5) et tættere samarbejde med psykologerne i PPR. Farvergården har tidligere haft mål om sund kost og livstil. Det oplyses, at dette mål er delvist opfyldt, og at Farvergården fortsætter med arbejdet. Farvergården vil være energi- og klimabevidste, og det oplyses at Farvergården fortsætter med at have fokus på området og søger at gøre børn/unge opmærksomme på dette. Som det sidste vil Farvergården være en attraktiv arbejdsplads, hvorfor de har igangsat mange uddannelsesaktiviteter. Det oplyses, at dette mål er nået. Farvergården arbejder aktivt på at involvere forældrene i børnenes/de unges liv på Farvergården og støtter dem i at bevare/genoprette positive relationer i familien. Det er tilsynets, Farvergården fint beskriver de overordnede rammer for deres arbejde, og at de er opmærksomme på at udtænke målrettede strategier for deres pædagogiske arbejde Personalesituation, kontinuitet og stabilitet Leder oplyser, at Farvergården har en meget stabil personalegruppe. Hun har inden dette tilsyn talt sammen og fundet frem til, at personalet i gennemsnit har været ansat i 7 år på tilbuddet. Den med den korteste ansættelsestid har været ansat i 3 år, og den med den længste ansættelse har været ansat i 17 år. Leder vurderer at der er stor stabilitet i personalegruppen, men også, at der sker personaleændringer, som skaber ny dynamik i huset. 12

14 Når det gælder sygefraværet, så oplyses det i det tilsendte materiale, at det samlede sygefravær er på 5,55 %, hvilket er inklusiv en langtidssygemelding. Trækkes denne ene sygemelding fra, har Farvergården et samlet sygefravær på 0,77 %. Leder oplyser tillige, at Farvegården har en sygepolitik, og at tilbuddets mål, er at være en attraktiv arbejdsplads. Tilsynet vurderer, at Farvergården har en meget stabil personalegruppe med stor kontinuitet Internt samarbejde og kommunikation Leder fortæller, at det er hendes er, at det interne samarbejde fungerer godt. Det er nødvendigvis ikke uden udfordringer, men leder anser det netop som en styrke, at de på Farvergården tør have uenigheder. Skulle en situation eskalere, så bliver der taget professionelt hånd om dette, eventuelt ved at inddrage en konfliktmægler. Leder fortæller desuden, at hun er opmærksom på, at hendes ledelsesfunktion kan være meget synlig, idet Farvergården er en relativ lille arbejdsplads. Medarbejderne understøtter lederens ord, idet de lig hende, finder at det interne samarbejde fungerer godt og skulle noget ikke gå som planlagt, så ved de, at der bliver taget hånd om dette. Det sker også, at de som personalegruppe kan finde på at benytte deres supervisionstid til personalemæssige drøftelser. Leder deltager til supervisionen, idet både supervisor og ikke mindst medarbejderne har udtrykt ønske om dette. Oplever man som medarbejder, at man har brug for egen supervisionstid, ift. en særlig problematik, så har man altid mulighed for at gå til lederen og bede om dette, hvorefter hun sætter det i værk. Medarbejderne fortæller, at en udfordring er, at de som personalegruppe kunne blive bedre til at huske på fælles aftaler og regler. De nævner blandt andet et konkret eksempel, hvor de efter en længere mødedrøftelse er kommet frem til et standpunkt, hvorefter alle går ud og udfører det aftalte, på deres egen individuelle facon. Aktuelt foregår der derfor et igangværende arbejde, hvor de bestræber sig på at synliggøre aftaler visuelt, på vægge og opslagstavler, som en form for hjælpestruktur. I den forbindelse efterlyser den ene medarbejder en procesmodel, som kan føre dem videre i dette arbejde og/eller et lidt mere skarpt ledelsesfokus. Det er tilsynets, at personalet på Farvergården oplever en åben, tillidsfuld og anerkendende tilgang i samarbejdet. Det er dertil også tilsynets, at Farvergården arbejder med at forbedre de forskelle de har i deres opfattelser er for, hvad en god hverdag fx består i, skal man fx hjælpe med til madlavning eller ikke og hvorfor. Tilsynet anbefaler, at Farvergården forøger deres fokus på området, idet et andet aspekt omkring praksis-divergensen er, at det kunne skabe forvirring for børnene og de unge på Farvergården Kompetenceudvikling Leder oplyser, at der er afholdt MUS i Medarbejdere fortæller, at de til disse MUS-samtaler forholder sig til referatet fra sidst, og at personalets MUSsamtaler en er en aktiv del af Farvergården. Farvergården, får som tidligere oplyst, supervision. Supervisor er ekstern og har forestået supervisionen gennem flere år. Medarbejderne udtrykker, at de er glade for deres supervisor, men at de må erkende, at de selv kunne 13

15 optimere supervisionen noget mere, ved i højere grad at inddrage den viden og de indsigter som de modtager gennem supervisionen. De drøfter altid resultaterne (det som aftales) af supervisionen på deres personalemøder. Medarbejderne oplyser, at der på Farvergården er god mulighed for efteruddannelse. Den ene af de to, som tilsynet taler med, har en efteruddannelse og skal i gang med en anden, omhandlende unge med misbrug. Den anden medarbejder er aktuelt i gang med en efteruddannelse. Grundlæggende oplyses det, at Farvergården vægter et højt fagligt niveau og en løbende kompetenceudvikling, og at der derfor altid er nogen fra personalegruppen, som er af sted på en relevant efteruddannelse. Tilsynet vurderer, at Farvergården har et godt fokus på en fortløbende kompetenceudvikling. Tilsynet har noteret sig, at medarbejderne mener de kunne optimerer inddrag af supervisionen i den pædagogiske praksis Arbejdsmiljø og sikkerhedsforhold Det oplyses, at Farvergården har afholdt brandøvelse for godt 5 år siden. Leder har derfor et ønske om, at der skal afholdes en ny øvelse i nærmeste fremtid. Leder oplyser dertil, at der må være tændt levende lys i fælles stuerne, men aldrig på værelserne. Farvergårdens nattevagt er tilbuddets sikkerhedsrepræsentant og deltager derfor i hvert andet p-møde, hvor de kan drøfte aktuelle emner, der hører ind under dette felt. Som tidligere skrevet har der været besøg i 2011 af arbejdstilsynet ( ), hvor konklusionen lød, at alt var godt. Leder oplyser, at hvis der skulle dukke problemstillinger op, så tages der hånd om disse med det sammen. Det oplyses, at Farvergården har afsluttet sidste APV i efteråret Tilsynet anbefaler, at Farvergården afholder brandøvelse Eksternt samarbejde Leder oplyser, at Farvergården har øget deres fokus på det eksterne samarbejde. Alle sagsbehandlere fra de anbringende kommuner er inviteret til møde på Farvergården. Først fra Fredensborg Kommune, og så fra Hørsholm Kommune. Når det gælder samarbejdet med psykologerne fra PPR, er der planlagt et møde primo 2013 (et samarbejdsmøde), og det er besluttet, at Farvergårdens ledelse skal inddrages i resultaterne af psykolograpporterne, så rapporten kan blive et endnu større aktiv for det enkelte barn. Ledelsen vil her fungere som mellemled mellem psykologperspektivet og det kommende pædagogiske arbejde. Får Farvergården et nyt barn eller ung, så er det besluttet, at barnets eller den unges skoleklasse og klasselærer skal inviteres på besøg på Farvergården til en frokost. Sagsbehandleren inviteres til middag, hvis de har en børnesamtale på Farvergården en aften i forbindelse med spisetiden. Medarbejderne fortæller, at de ønsker og skal have sparring med de lokale SSP-medarbejdere, så de får den viden og indsigt, der skal til, så de kan orientere sig i nærmiljøet, som Farvergårdens unge også er en del af. De pårørende fortæller, at de alle er glade for at have deres børn anbragt på 14

16 Farvergården, at deres børn trives, og at der altid er en rar atmosfære. De har dog alle også en individuel fortælling om, at det for dem var meget svært at finde fodfæste og vide hvem de skulle rette kommunikationen mod i starten. De udtrykker derfor ønske om en mere synlig struktur, eksempelvis at vide, hvornår barnets kontaktpædagog kan kontaktes, ligesom de tænker, at det kunne være godt med fælles forældremøder mm. De pårørende afrunder med at sige, at de alle finder personalet imødekommende, lydhøre og søde. Det er tilsynets, at Farvergården på de fleste områder foretager gode initiativer, som skaber grobund og rammer for et godt eksternt samarbejde. Det er dertil også tilsynets, at Farvergården kunne optimerer pårørendesamarbejdet yderligere - eksempelvis ved at indføre en indkøringsplan/introduktion for/til pårørende ved nye børn på Farvergården. Tilsynet anbefaler derfor at Farvergården drøfter om dette kunne være en mulighed. 3.7 Øvrige udfordringer Der blev ikke nævnt andre udfordringer. Tilsynet har ingen kommentarer. 4 Formål og metode 4.1 Formål med tilsynet I henhold til Retssikkerhedslovens 16 og Servicelovens 148a er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte tilbud. Jf. lovgivningen er formålet med tilsynet: At påse at borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde. At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. Tilsynene skal dermed bidrage til at sikre kvaliteten i tilbuddene, herunder at der er overensstemmelse mellem gældende lovgivning, tilbuddets beskrevne pædagogik og praksis. BDO s tilsyn er tilrettelagt med udgangspunkt i ovenstående lovgivning og retningslinjer på området, og omfatter tilsynet med de pædagogiske, organisatoriske og personalemæssige forhold på de enkelte tilbud. Tilsynet sætter fokus på hverdagslivet for beboere/brugere/borgere og således også på, hvordan hjælpen efter deres og de pårørendes 15

17 opfattelse fungerer. De fysiske rammers egnethed i forhold til beboernes behov indgår ligeledes i tilsynet. Med udgangspunkt i omfattende erfaringer med at føre tilsyn på hhv. ældre- og det socialfaglige område har BDO udviklet koncepter for tilsynsområderne, som gør det muligt at lade kontrol og læring gå op i en højere enhed. BDO lægger vægt på, at den dokumentation, der indhentes i forbindelse med tilsynene, er anvendelig i det fremadrettede arbejde med kvalitets- og kompetenceudviklingen indenfor både ældreområdet og det socialfaglige område. Det økonomiske tilsyn dvs. tilsynet med forbrug, budget, kapacitetstilpasninger etc. indgår efter aftale med Fredensborg Kommune ikke i BDO s tilsyn. 4.2 Metode BDO s tilsynskoncept kombinerer en række forskellige metoder til indsamling af viden, som alle tager afsæt i den anerkendende metode og en konstruktiv tilgang. Den anerkendende og værdsættende tilgang handler om at fokusere på og lade sig inspirere af dét, der virker på det enkelte tilbud. Dette indebærer, at man i fællesskab søger at identificere tilbuddets ressourcer, styrker og gode erfaringer. Metoden er særlig velegnet til det fremadrettede arbejde med henblik på at få overensstemmelse mellem borgernes og pårørendes ønsker og forventninger og medarbejdernes og ledelsens muligheder og rammer. Den anerkendende tilgang kan ses som det ene ben i tilsynskoncepterne, mens det andet ben er struktureret og stringent metodeanvendelse. Alle former for dataindsamling, som benyttes i tilsynet, har udgangspunkt i gennemarbejdede og afprøvede skabeloner. De anvendte metoder er henholdsvis kvalitative interviews, fokusgruppeinterviews, observation og gennemgang af dokumentation. Tilsynet giver et øjebliksbillede baseret på dialog, udsagn, observationer samt det foreliggende baggrundsmateriale. Tilsynet er derfor ikke nogen garanti for, at alle forhold på tilbuddet til enhver tid lever op til de lovgivningsmæssige krav og kommunalbestyrelsens forventninger. 4.3 varsling og tilrettelæggelse Leder af tilbuddet er orienteret om tilsynsbesøget ca. fire uger før gennemførelse. I den forbindelse orienteres leder af tilbuddet endvidere om BDO s metoder og hvordan tilsynsbesøget kan tilrettelægges. Overordnet har organiseringen af tilsynsbesøget set ud som følger: Rundvisning, hvor tilsynet ofte har haft mulighed for at tale med beboere/medarbejdere undervejs og/eller at observere det sociale liv Dialog med Ledelsen /ledelse Dialog med medarbejdere Dialog med beboere/brugere Evt. dialog med pårørende, hvor dette er planlagt af tilbuddet Til brug for forberedelsen af tilsynet har BDO indhentet materiale fra kommunen, herunder eventuelle kvalitetsstandarder, oplysninger fra kommunens hjemmeside, ligesom oplysninger fra Tilbudsportalen og tilbuddets egen hjemmeside har indgået i det konkrete tilsyn. 16

18 4.4 BDO s definition på bemærkninger og anbefalinger Bemærkninger Bemærkninger gives, hvor tilsynet finder anledning til at fremhæve bestemte forhold. Det kan være forhold, som er i udvikling eller som tilbuddet og kommunen skal være opmærksomme på i tiden frem til det næste tilsyn. Bemærkninger kan have vejledende og/eller informerende karakter. Anbefalinger Anbefalinger gives, hvor der er tale om forhold, der kan forbedres og som tilbuddet derfor bør arbejde med. Tilbuddet forventes at forholde sig til anbefalingen, fx ved at tage stilling til hvornår og hvordan de vil tage hånd om den givne anbefaling. Såfremt der ikke handles på anbefalingen forventes det, at tilbuddet har taget stilling til, hvorfor anbefalingen ikke er fulgt op. Anbefaling om påbud BDO kan anbefale Fredensborg Kommune at give påbud, hvor der er alvorlige forhold, som af en given grund fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Her forventes det, at det pågældende tilbud indenfor fire uger fremsender en redegørelse til kommunen om, hvordan de har taget hånd om problemet. 17

19 5 Kontaktoplysninger Ved behov for yderligere oplysninger kan henvendelse ske til HELEN HILARIO JØNSSON Senior Manager og forretningsansvarlig BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V Tlf.: Præsentation af BDO BDO er en uafhængig privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner, herunder tilsyn med plejehjem og på socialområdet. BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det sociale område i en lang række kommuner over hele landet). På ældreområdet omfatter tilsynene plejehjem, hjemmepleje samt trænings- og rehabiliteringscentre. På det sociale område omfatter tilsynene både børne- og ungeområdet, handicap- og psykiatriområdet samt udsatteområdet, herunder herberger, misbrugs- og krisecentre. BDO s rådgivningsafdeling løser ud over tilsynsopgaver en lang række forskelligartede rådgivningsopgaver indenfor alle sektorer i den kommunale virksomhed. BDO s rådgivningsafdeling beskæftiger i dag godt 35 konsulenter med kompetencer, der dækker bredt både i forhold til de kommunale sektorområder og tværgående kompetencer, som fx økonomi, ledelse, evaluering mm. 18

Bofællesskabet Prins Valdemars Allé

Bofællesskabet Prins Valdemars Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Bofællesskabet Prins Valdemars Allé Anmeldt tilsyn September 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Søndergade 44. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Søndergade 44. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Søndergade 44 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3

Læs mere

Støttecenter Lindely og De Gule Huse

Støttecenter Lindely og De Gule Huse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Støttecenter Lindely og De Gule Huse Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Nørresøgård. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Nørresøgård. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskabet Nørresøgård Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Årsrapport 2013 Faaborg-Midtfyn Kommune

Årsrapport 2013 Faaborg-Midtfyn Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune ½½½½ Årsrapport 2013 Faaborg-Midtfyn Kommune Anmeldt tilsyn December 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de først side

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Varde Kommune. Krogen 3. Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Varde Kommune. Krogen 3. Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Varde Kommune Krogen 3 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger... 4 3

Læs mere

Årsrapport 2013 Ringsted Kommune Socialområdet

Årsrapport 2013 Ringsted Kommune Socialområdet INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune ½½½½ Årsrapport 2013 Ringsted Kommune Socialområdet Uanmeldt og anmeldt December 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord I rapporten præsenteres først en samlet konklusion

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Bofællesskabet Egeparken. Uanmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Bofællesskabet Egeparken. Uanmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Bofællesskabet Egeparken Uanmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Birthe Marie. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Birthe Marie. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskabet Birthe Marie Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Årsrapport. Uanmeldte tilsyn Plejecentre. Oktober Ringsted Kommune. Uanmeldt tilsyn, Årsrapport Oktober Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Uanmeldte tilsyn Plejecentre. Oktober Ringsted Kommune. Uanmeldt tilsyn, Årsrapport Oktober Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Mad. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Mad. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Mad Anmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Slotsgade 5 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Service. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Service. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Service Anmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Opgangsfællesskabet Frederiksborgvej

Opgangsfællesskabet Frederiksborgvej INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Opgangsfællesskabet Frederiksborgvej Anmeldt tilsyn September 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Hasselvej 4. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Hasselvej 4. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Hasselvej 4 Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed Uanmeldte helhedstilsyn Januar 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 2.0 Tilsynsresultat 3 3.0 Samlet vurdering 4 4.0 Konklusion og udviklingspunkter

Læs mere

Årsrapport 2015 Faaborg-Midtfyn Kommune

Årsrapport 2015 Faaborg-Midtfyn Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune ½½½½ Årsrapport 2015 Faaborg-Midtfyn Kommune Anmeldte tilsyn & stikprøver Juli 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren først

Læs mere

Tilsynsrapport. Allerød Kommune Glad Mad

Tilsynsrapport. Allerød Kommune Glad Mad Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Mad Anmeldt tilsyn November 2016 INDHOLD 1. Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 bemærkninger og anbefalinger 3 2. Oplysninger 4 2.1 Generelle oplysninger om tilbuddet 4 2.2

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Bostedet Åbo. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Bostedet Åbo. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Bostedet Åbo Anmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Købmagergade 15. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Købmagergade 15. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Købmagergade 15 Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Rismøllegården. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Randers Kommune. Rismøllegården. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Rismøllegården Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Støttecenter Vesterbo. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Randers Kommune. Støttecenter Vesterbo. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Støttecenter Vesterbo Uanmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Opholdsstedet Vesterbo APS. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Opholdsstedet Vesterbo APS. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vejen Kommune Tilsynsrapport Vejen Kommune Opholdsstedet Vesterbo APS Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Spindehuset Anmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Uanmeldt tilsyn September 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 Tilsynets samlede vurdering 2 1.2 Tilsynets

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Lokalcenter Rosengård Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 1 Oplysninger Plejecentrets navn og adresse Lokalcenter

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune kopp Tilsynsrapport Varde Kommune Café Paraplyen Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Bofællesskabet Lindebakken. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Bofællesskabet Lindebakken. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Bofællesskabet Lindebakken Anmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Dragør Kommune. Varetagelse af tilsyn på omsorgscenter og kommunal og privat hjemmepleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Dragør Kommune. Varetagelse af tilsyn på omsorgscenter og kommunal og privat hjemmepleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dragør Kommune Varetagelse af tilsyn på omsorgscenter og kommunal og privat hjemmepleje TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE WWW.BDO.DK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Dyrskuevej 7. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Dyrskuevej 7. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Dyrskuevej 7 Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Blå Kors Pensionat. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Blå Kors Pensionat. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Blå Kors Pensionat Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Dronningborg og Marienborg Aktivitetscenter.

Dronningborg og Marienborg Aktivitetscenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Dronningborg og Marienborg Aktivitetscenter. Anmeldt tilsyn December2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop Ud Voksentilbud. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop Ud Voksentilbud. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop Ud Voksentilbud Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Firmaet Anmeldt tilsyn Januar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Hjørnestenen Anmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Bofællesskabet Lucernevangen

Bofællesskabet Lucernevangen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bofællesskabet Lucernevangen Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Abstinens - Teamet. Uanmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Abstinens - Teamet. Uanmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Abstinens - Teamet Uanmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Løkkekrogen Anmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

Varetagelse af uanmeldte tilsyn i 2011

Varetagelse af uanmeldte tilsyn i 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilbud til Halsnæs Kommune Tilbud til Halsnæs Kommune Varetagelse af uanmeldte tilsyn i 2011 December 2010 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Blommevej. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Randers Kommune. Blommevej. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Blommevej Anmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Kongshøj Alle. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Kongshøj Alle. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Kongshøj Alle Uanmeldt tilsyn Juni 2012 0 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport. Allerød Kommune Glad Service

Tilsynsrapport. Allerød Kommune Glad Service Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Service Anmeldt tilsyn November 2016 INDHOLD 1. Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 bemærkninger og anbefalinger 3 2. Oplysninger 4 2.1 Generelle oplysninger om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Botilbuddet Lille Veum. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Botilbuddet Lille Veum. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vejen Kommune Uanmeldt tilsyn, Botilbuddet Lille Veum August 2013 Tilsynsrapport Vejen Kommune Botilbuddet Lille Veum Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten

Læs mere

Tilsynsrapport Vallensbæk Kommune

Tilsynsrapport Vallensbæk Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Tilsynsrapport Vallensbæk Kommune Anmeldt tilsyn på Nøddeboparken Oktober 2013 WWW.BDO.DK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMALIA... 3 2 TILSYNETS VURDERING...

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Frøgård Allé. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Frøgård Allé. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Frøgård Allé Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Støttecentret Parkvej. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Støttecentret Parkvej. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Støttecentret Parkvej Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune. Møllehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune. Møllehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Møllehaven Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Regnbuehuset Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Østre Boulevard 25. Uanmeldt tilsyn Januar 2012 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Østre Boulevard 25. Uanmeldt tilsyn Januar 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Østre Boulevard 25 Uanmeldt tilsyn Januar 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Café Ingeborg. Uanmeldt tilsyn September 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Café Ingeborg. Uanmeldt tilsyn September 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Café Ingeborg Uanmeldt tilsyn September 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score... 3 1.1 Overordnet... 3 1.2

Læs mere

Tilsynsrapport. Porten. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK. Hvidovre Kommune. Anmeldt tilsyn, Porten November 2013

Tilsynsrapport. Porten. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK. Hvidovre Kommune. Anmeldt tilsyn, Porten November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre Kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Porten Anmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Firmaet Anmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Kastaniebo. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Kastaniebo. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Kastaniebo Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Nordmandshusene. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Nordmandshusene. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Nordmandshusene Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Halsnæs Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Uanmeldt tilsyn, Drosthuset Juli Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Drosthuset

Halsnæs Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Uanmeldt tilsyn, Drosthuset Juli Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Drosthuset INDLEVELSE SKABER UDVIKLING D Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Drosthuset Uanmeldt tilsyn Juli 2012 0 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Spindehuset Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Boformen Østermarken. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Boformen Østermarken. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Boformen Østermarken Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Bofællesskabet Østre Boulevard

Bofællesskabet Østre Boulevard INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Østre Boulevard Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Tilsynsrapport juni 2010

Tilsynsrapport juni 2010 Sorø Kommune Stab VAB Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2008-14937 Den 25. juni 2010 Tilsynsrapport juni 2010 Opholdsstedet Egholt Næstvedvej 74 4180

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune. Østerled. Anmeldt tilsyn September 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Gentofte Kommune. Østerled. Anmeldt tilsyn September 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Østerled Anmeldt tilsyn September 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn.

Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Basisoplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Vækst huset Tilbudstype Aktivitetstilbud efter SEL 104 Der er herudover et u visiteret tilbud under væksthuset / Klubben

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Stationsvej. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Stationsvej. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskabet Stationsvej Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Bofællesskabet Prins Valdemars Allé

Bofællesskabet Prins Valdemars Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Bofællesskabet Prins Valdemars Allé Anmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bøgevej Hus E. Uanmeldt tilsyn Juni 2013. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bøgevej Hus E. Uanmeldt tilsyn Juni 2013. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bøgevej Hus E Uanmeldt tilsyn Juni 2013. WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsyn. Fagligt og økonomisk tilsyn med centre, institutioner, botilbud og borgere.

Tilsyn. Fagligt og økonomisk tilsyn med centre, institutioner, botilbud og borgere. Tilsyn Fagligt og økonomisk tilsyn med centre, institutioner, botilbud og borgere. Vi tilbyder at føre tilsynet BDO tilbyder et metodisk stærkt og systematisk tilrettelagt tilsyn, der lever op til den

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Tilsynsrapport Viborg Kommune Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Uanmeldt tilsyn August 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt socialfagligt

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Hjørnestenen Uanmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 24. januar 2008 1 TILSYNSRAPPORT. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840 Holte Centerleder: Ditte Andersen Pladser:

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Svaneparken. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Svaneparken. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Bo og beskæftigelse Svaneparken Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer.

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. 1. Indledning Dette er en beskrivelse af procedure for gennemførelse af uanmeldt tilsyn i kommunens botilbud efter 107 og 108. Tilsynet gennemføres i henhold til 16 i Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Tilsynets art Det driftsorienterede tilsyn jf. SEL 148. Nej

Tilsynets art Det driftsorienterede tilsyn jf. SEL 148. Nej Tilsynsrapport for "indtast institutionsnavn" Formålet med tilsynet: At påse at borgeren får den hjælp, som de har ret efter loven og efter de beslutninger, kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen

Læs mere

Løven. Rapport over tilsyn 2013. Socialcentret

Løven. Rapport over tilsyn 2013. Socialcentret Løven Rapport over tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl Center for Psykiatri og Handicap Dato: 15.april, 2011 Acadre nr.: 11/ 9892 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den 7.4.2011, kl. 15-17.15 Tilbuddets navn SPUC Kronborgvej 1C 3000 Helsingør

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby,

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, Torsdag den 12. juli 2012 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Tilsynsrapport Billund Kommune Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Uanmeldt tilsyn Juni 2016 INDHOLD 1.0 Formalia 3 2.0 Samlet Tilsynsresultat 4 2.1 Tilsynets anbefalinger 5

Læs mere

Tilsynsrapport Billund Kommune Social & Sundhedsforvaltningen

Tilsynsrapport Billund Kommune Social & Sundhedsforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Billund Kommune Tilsynsrapport Billund Kommune Social & Sundhedsforvaltningen Bofællesskab 2 Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 3 1.1

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere