Årsrapport Region Hovedstaden. Årsrapport Kvalitets- og Efteruddannelses-udvalget for almen praksis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport Region Hovedstaden. Årsrapport Kvalitets- og Efteruddannelses-udvalget for almen praksis"

Transkript

1 Årsrapport 2014 Region Hovedstaden Årsrapport 2014 Kvalitets- og Efteruddannelses-udvalget for almen praksis Kvalitets- og Efteruddannelses-udvalget for almen praksis

2 Indhold 1. Indledning Opgaver for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget (KEU) Sammensætning og møder i udvalget Medlemmer af KEU i Møder Udvalgets bevillingskompetence Bevillinger (eksisterende og nye) Driftsbevillinger Videreførelse af Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse (DGE) Videreførelse af støtte til supervision af praktiserende læger Tilskud til drift af Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden KAP-H Store Praksisdag Datakonsulenternes kompetencevedligehold og -udvikling Ledelse og udvikling i almen praksis Projektbevillinger Bedre behandling af UVI Den ældre Patient APO-audit Praksismanagement beskrivelse, behov og barrierer Quality Circles FYAM-kampagne Tidlig opsporing af fødselsdepression blandt kommende forældre Udvikling og evaluering af en samarbejdsmodel mellem almen praksis og plejecentre i Frederiksberg kommune Projekter i øvrigt Bevillinger til konferencedeltagelse i Bevillinger til repræsentation i nationale netværk Afsluttede projekter i Tidlig opsporing af fødselsdepression forberedelse af projekt Validering af INR-værdier opnået ved hjælp af Datafangst Årsregnskab Figur 1. Forbrug af puljemidler (10,4 mio. kr.) i 2014 fordelt på områder..11

3 1. Indledning Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis (KEU) i Region Hovedstaden er nedsat som et underudvalg under Samarbejdsudvalget (SU) for almen praksis i Region Hovedstaden. Denne årsrapport omfatter først og fremmest udvalgets bevillinger i 2014 og årsregnskabet for Bevillingerne er inddelt i driftsbevillinger, projektbevillinger, bevillinger til konferencedeltagelse og bevillinger til repræsentation i nationale netværk. Der er også et afsnit om afsluttede projekter. 2. Opgaver for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget (KEU) KEU s opgave er ifølge Landoverenskomsten om almen lægegerning at fremme arbejdet med kvalitetsudvikling og efteruddannelse blandt de praktiserende læger i regionen. Udvalget skal herunder bidrage til implementering af nye faglige ydelser og andre tiltag aftalt af overenskomstens parter. Med en ny overenskomst i 2014 er det beskrevet, at KEU også inddrages i det arbejde med kvalitet, som Fonden for Almen Praksis iværksætter, hvorved der kan skabes en national koordinering. KEU skal ydermere via en konsulentordning (i Region Hovedstaden er det Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden, KAP-H) støtte og implementere Den Danske Kvalitetsmodel i almen praksis. 3. Sammensætning og møder i udvalget 3.1 Medlemmer af KEU i 2014 For Praktiserende Lægers Organisation i Hovedstaden (PLO-H) var de fire medlemmer: Kaare Rossel (formand), Susan Rosenberg von Scholten, Jeppe Gørtz og Line Løkkegaard. For Region Hovedstaden var de fire medlemmer: Karen Nørskov Toke, Else Hjortsø (formand), Abbas Razvi og Sune Harild. Formandskabet har været delt mellem henholdsvis PLO-H og regionens repræsentanter og er blevet varetaget på skift mellem de to parter. Udvalget har været betjent af et sekretariat bestående af den administrative koordinator i KAP-H, der har været referent og endnu en medarbejder fra sekretariatet i KAP-H. Derudover har de to faglige koordinatorer i KAP-H leveret faglige indstillinger til at supplere sagsfremstillingen af indkomne ansøgninger. Ved KEU-møderne deltager foruden sekretariatet efteruddannelseskoordinatoren for den Decentrale Gruppebaserede Efteruddannelsesordning (DGE) og en konsulent fra Enhed for Tværsektoriel Udvikling, Center for Sundhed. De er alle observatører. 1

4 3.2 Møder Der har været afholdt tre møder i 2014 på følgende datoer: Den 3. juni Den 21. august Den 5. november Møder og tidsfrister for ansøgninger annonceres på sundhed.dk og i PraksisNyt. Vejledning og ansøgningsskemaer findes også på sundhed.dk. 4. Udvalgets bevillingskompetence KEU kan træffe beslutning om ansøgninger på op til kr., mens ansøgninger på kr. eller derover, efter behandling i KEU, skal godkendes af Samarbejdsudvalget for almen praksis. Sekretariatet har sammen med de faglige koordinatorer beføjelse til administrativt at godkende ansøgninger under kr. for efterfølgende at orientere KEU. Yderligere information kan findes i KEU s forretningsorden og KEU s hvidbog om bevillingspolitik. 5. Bevillinger (eksisterende og nye) 5.1 Driftsbevillinger Videreførelse af Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse (DGE) Bevillingshaver: DGE ved Hanne Hjortkjær Petersen, efteruddannelseskoordinator DGE har en bevilling på i alt kr fordelt over tre år i peioden I 2014 er bevillingen på kr , i 2015 på kr og i 2016 på kr Bevillingen dækker heldagsmøde for nynedsatte læger, tilskud til efteruddannelsesgrupper (kr pr. gruppe årligt), gruppelederhonorar (kr ) og rekruttering af fase 2- og fase 3-læger (også kaldet juniorgrupper). Sidstnævnte støttes til og med DGE-ordningen er sat i værk for at sikre efteruddannelse og netværksdannelse blandt regionens praktiserende læger. Efteruddannelsesgrupperne er i stand til at skabe et godt læringsmiljø, hvor der også er mulighed for social netværksdannelse. DGE tilvejebringer en række tilbud til grupperne, som findes på DGE-siderne under KAP-H på sundhed.dk. Der er to årlige træf for gruppeledere og et årligt arrangement for nynedsatte læger. Aktiviteter kommunikeres til gruppelederne på nyhedsmails og via PraksisNyt samt på sundhed.dk. Gruppernes egne evalueringer skrives sammen til et inspirationskatalog, som er tilgængeligt på sundhed.dk. 2

5 Samlet set var der en stigende interesse for DGE s faglige arrangementer, og der var i alt 90 efteruddannelsesgrupper og syv juniorgrupper. Tilbud til grupperne annonceres samlet. Link til side på Sundhed.dk, hvor tilbud til grupperne er placeret. DGE er aktiv deltager i udviklingen af den systematiske efteruddannelse. Fem DGE-grupper fra Region Hovedstaden deltager i en behovsanalyse af praktiserende lægers eget behov for efteruddannelse. I 2015 er DGE s overordnede faglige tema undervisning i grupper. Gruppelederne vil på årets træf blive klædt på til gruppernes fortsatte arbejde og måske også til lidt fornyelse. Link til DGE-efteruddannelsesgrupper Videreførelse af støtte til supervision af praktiserende læger Bevillingshaver: DGE ved Hanne Hjortkjær Petersen, efteruddannelseskoordinator Supervisionsordningen under DGE har en bevilling på i alt kr fordelt på tre år. Bevillingen er for 2014, 2015 og 2016 på kr Supervisionsordningen er etableret for at give mulighed for indlæring af specifikke kompetencer og støtte den enkelte læge i udførelsen af erhvervet. Støtten er personlig og beløber sig årligt på kr Fra 2015 udbetales støtten én gang årligt. Aktiviteter kommunikeres til gruppelederne på nyhedsmails og via PraksisNyt samt på sundhed.dk. Gruppernes egne evalueringer skrives sammen til et inspirationskatalog, som er tilgængeligt på sundhed.dk. I alt benyttede 85 grupper/individuelle læger sig af støtten til supervision i 2014, og heraf er langt de fleste grupper. Tilbud til grupperne annonceres samlet. Link til side på sundhed.dk, hvor tilbud til grupperne er placeret. Link til DGE-supervision Tilskud til drift af Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden - KAP-H Bevillingshaver: KAP-H I 2014 har KAP-H modtaget et driftstilskud på kr Tilskuddet fra KEU går ind i en samlet pulje, der finansierer KAP-H. I 2015 er driftstilskuddet også på kr. KAP-H s overordnede formål er at fremme kvalitetsudvikling i almen praksis og i det tværsektorielle samarbejde mellem almen praksis og det øvrige sundhedsvæsen til gavn for regionens borgere. KAP-H bestræber sig på at tilbyde forskellige tilgange til at fremme kvalitetsudvikling og efteruddannelse, fx temamøder, netværksmøder, praksisbesøg, workshops og Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse. Link til KAP-H s aktivitetskatalog

6 Link til KAP-H s årsberetning Store Praksisdag Bevillingshaver: KAP-H Store Praksisdag er en regional uddannelsesdag for læger, uddannelseslæger, sygeplejersker, laboranter, sekretærer og andet praksispersonale. Programmet indeholder inviterede oplægsholdere og i alt 24 sessioner med alsidige emner. Siden 2011 har projektgruppen haft succes med denne uddannelsesdag, der hvert år formår at samle mere end 450 deltagere. Dagen bidrager til efteruddannelsen af praksis og øger netværksdannelsen mellem aktørerne i sundhedsvæsenet. Til Store Praksisdag 2015 modtog projektgruppen en bevilling på kr Projektgruppen fik tilknyttet en efteruddannelsesvejleder. Evalueringen har igen i år vist stor tilfredshed med udbyttet af kursusdagen. Bevillingen er på kr. til perioden for at afholde Store Praksisdag 2016 og Som hidtil samarbejder projektgruppen med styregruppen i KAP-H og benytter sig af den faglige interessentgruppe i KAP-H som baggrundsgruppe Datakonsulenternes kompetencevedligehold og -udvikling Bevillingshaver: Datakonsulenterne i Center for Sundhed Bevillingen er på kr. for perioden og støtter Datakonsulenternes deltagelse i en række netværk, kurser og konferencer, hvor formålet er at sikre, at Datakonsulenterne fortsat kan varetage vejlednings- og undervisningsopgaver i forhold til almen praksis og praksissektoren. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget har tidligere bevilget midler til Datakonsulenternes kompetenceudvikling. I 2014 har Datakonsulenterne deltaget i E-Sundhedsobservatoriet årskonference afholdt i Nyborg, Årsmøde for Datakonsulenter afholdt i Region Midt, datakonsulentmøde med de øvrige regioner i forbindelse med Lægedage afholdt på SSI. Datakonsulenterne er i øvrigt en central samarbejdspartner for konsulentkorpset i KAP-H Ledelse og udvikling i almen praksis Bevillingshaver: KAP-H, projektledelse ved Hanne Hjortkjær Petersen Årskursus i ledelse og udvikling har været et kvalitetsudviklingsprojekt siden Kurset er et brugerfinansieret kursus med seks undervisningsmoduler. Med 20 tilmeldte kursister er 4

7 kurset rentabelt. I 2014 var der18 deltagere og dermed et mindre underskud, som bevillingen har dækket. Årskursus i ledelse og udvikling er en indsats i KAP-H og er efterhånden blevet et af de faste tilbud til praksis. På den baggrund vil årskurset fremover indgå som en del af driftsbudgettet i KAP-H, som KEU i forvejen støtter. 5.2 Projektbevillinger Bedre behandling af UVI Bevillingshaver: Lars Bjerrum, professor, afdelingsleder og ph.d på afdeling for almen medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet Bevillingen er treårig i perioden og på i alt kr. Projektets formål er at opnå en bedre diagnostik og behandling af urinvejsinfektion i almen praksis. Antibiotikaoverforbrug er årsag til den stigende antibiotikaresistens. En forbedret diagnostik vil medføre et markant fald i antibiotikaoverforbruget, hurtigere symptomfrihed og færre behandlingssvigt. Op til 100 praksis vil kunne deltage i projektet. Kvaliteten af de diagnostiske metoder vil blive analyseret, og hver deltager vil få tilbagemelding om egne resultater. Der vil blive gennemført en intervention for at kvalitetsforbedre håndteringen af patienter med UVI. I september 2014 blev der sendt 500 invitationer til praktiserende læger i Region Hovedstaden om at deltage i projektet, hvoraf 50 var interesserede i at deltage. To informationsmøder blev arrangeret i efteråret 2014 for sundhedspersonalet fra disse praksis. I alt deltog 35 praksis med to-tre personer fra hver praksis i møderne. Projektlederen besøgte resten af praksis og forklarede projektet. Aktuelt er der 39 praksis i projektet, og ca. 200 patienter er blevet inkluderet. Flere praksis får mulighed for at være med, således begynder fire praksis at inkludere patienter i april Den ældre Patient APO-audit Bevillingshaver: KAP-H, projektledelse ved Jesper Lundh Bevillingen er på kr. for perioden og støtter et interventionsprojekt, der skal knytte flere kvalitetsudviklingstiltag på ældreområdet sammen. Projektet er tilrettelagt med registrering i praksis og efterfølgende undervisning med tilbagemeldinger på adfærden i praksis. Projektet er et samarbejde mellem DAK-E og KAP-H. Grundet usikkerheden om indsamlingen af kvalitetsdata i almen praksis har projektet måtte ændre registreringsform, og samtlige almen praksis er i 2015 inviteret til at deltage i projektet, hvor en traditionel APO-registrering bliver benyttet. I alt har 64 læger tilmeldt sig auditprojektet. 5

8 5.2.3 Praksismanagement beskrivelse, behov og barrierer Bevillingshaver: Hanne Hjortkjær Petersen, efteruddannelseskoordinator og projektleder i KAP-H Projektet fik i 2014 godkendt at bruge restbevillingen (kr ) fra det oprindelige projekt til at forberede en ny ansøgning. Praksismanagement, administration og ledelsesstøtte blev afrapporteret på KEU-møde i 2013, og KEU opfordrede samtidig til, at der kunne arbejdes videre med en projektbeskrivelse på området. Projektet af afrapporteret og rapport er tilgængelig på sundhed.dk. En del af restbevillingen er blevet brugt til at forberede projektet Praksismanagement i sårbare/udsatte områder Quality Circles FYAM-kampagne Bevillingshaver: KAP-H, projektledelse ved Jesper Lundh Bevillingen er på kr. og dækker afholdelse af tre Quality Circles i Region Hovedstaden i perioden Forum for Yngre Almenmedicinere (FYAM) har igangsat en national kampagne om Quality Circles, som er en interventionsmetode, der stiler mod faglig udvikling i primærsektoren. Metoden er velafprøvet i udlandet. I 2014 blev der afholdt én Quality Circle med polyfarmaci som tema. Der var to undervisere, en geriater og en klinisk farmakolog og temaerne var ældre patienter, farmakokinetik og medicinoprydning Tidlig opsporing af fødselsdepression blandt kommende forældre Bevillingshaver: Birgitte Bibow, praktiserende læge og specialepraksiskonsulent i KAP-H Bevillingen er på kr. til perioden Formålet er at gennemføre screening i almen praksis og ved tegn på depression tilbyde psykologbehandling. I projektet indgår mere end 30 læger fra praksis i Indre By/Nørrebro, som forventes at uddele 1400 spørgeskemaer over en periode på 18 mdr. Projektet bidrager til en model for tidlig forebyggende opsporing og intervention. Derudover bidrager projektet til et fokus på svangreomsorgen og sårbare gravide. En behandlings- og forskningsdel er tilknyttet projektet, som ledes af chefpsykolog Svend Aage Madsen, Rigshospitalet. Denne del af projektet har opnået støtte fra Trygfonden. 6

9 5.2.6 Udvikling og evaluering af en samarbejdsmodel mellem almen praksis og plejecentre i Frederiksberg kommune Bevillingshavere: Anita Mink, praktiserende læge og Torben Laurén, sundheds- og omsorgschef i Frederiksberg Kommune Bevillingen er på kr. til et toårigt projekt, der omhandler udviklingen af en samarbejdsmodel for almen praksis og plejecentrene i Frederiksberg Kommune. Eksisterende samarbejdsrelationer afdækkes, og en ny model udvikles for derefter at blive afprøvet og evalueret. Projektet er støttet økonomisk af Frederiksberg Kommune og Tværsektoriel Forskningsenhed. Disse parter samt Forskningsenheden for almen praksis i København har bidraget til projektets udformning. Lokalt er de relevante samarbejdsparter endvidere bragt i spil, og udviklingsarbejdet vil involvere flest mulige lokale praksis. I efteråret 2014 har Forskningsenheden faciliteret fire fokusgrupper heraf to med praktiserende læger og to med personale og ledere fra plejecentre. Fokusgrupperne har haft fokus på at indhente erfaringer om det nuværende samarbejde, udfordringer i dette og ønsker til et forbedret samarbejde. Projektlederen fra Frederiksberg Kommune har gennemført 11 interviews med beboere på fem plejecentre. Der er desuden udarbejdet baseline data i form af beskrivelser af karakteristika for gruppen af beboere på plejecentre, praktiserende læger samt personale på plejecentre. De afdækkende undersøgelser bekræfter behovet for at udvikle og forbedre samarbejdet mellem plejecentre og almen praksis (i alt 60 praktiserende læger på Frederiksberg). Det vurderes, at der er et forbedringspotentiale i forhold til samarbejdet på flere tidspunkter i en beboers forløb på plejecenter. Det drejer sig om beboerens indflytning, ved akut sygdom, i forbindelse med det forebyggende arbejde samt beboerens terminale forløb. Fokusgrupperne viser desuden, at der er behov for, at parterne får større indsigt i hinandens arbejdsbetingelser og kulturer for at kunne udvikle en samarbejdsmodel, der kan skabes fælles opbakning til Projekter i øvrigt Flere projekter måtte sættes i bero i 2014 grundet standsningen af overførsel af data til Den almenmedicinske Database (DAMD) Datafangst Et fagligt løft Projektet blev startet for år tilbage i den tidligere kvalitetsorganisation KvEAP. Der resterer aktuelt en bevilling på kr. 3,3 mio. Projektet blev forsøgt genoptaget i KAP-H, men grundet flere årsager, herunder manglende tilslutning fra praksis og problemerne med Datafangst har projektet i 2014 været indstillet. KAP-H overvejer, om det er hensigtsmæssigt at fortsætte projektet. 7

10 ICPC-Diagnosekodning og Datafangst Projektet blev startet for år tilbage af Datakonsulenterne i tæt samarbejde med KvEAP. Projektet har bidraget til at implementere ICPC-Diagnosekodningen. Efter præciseringen fra Statens Serum Institut (SSI) og Datatilsynet om, at DAMD alene er godkendt til indsamling af data for de sygdomsspecifikke områder KOL, diabetes, hjertesvigt og depression, har DAK-E siden 30/ stoppet for al dataindsamling via Sentinel Datafangst fra almen praksis. Ifølge DAK-E er status: Programmet er nu omskrevet, så datavideregivelsen passer til det lovgrundlag, som tilladelserne dækker. Genoptagelse af dataindsamlingen afventer politisk afklaring af hvilke områder og hvilke data, der eventuelt skal indsamles til kvalitetsudvikling i almen praksis. Grundet den nære tilknytning til Datafangst har projektet været i bero siden efterår Det forventes at komme i gang igen, når der foreligger en politisk afklaring Kræftmistanke og det prædiagnostiske forløb i almen praksis - Et nationalt populationsbaseret studie Projektleder Jacob Reinholdt Jensen har meddelt udvalget, at studiet sættes i bero grundet praktiske omstændigheder (herunder sletning af Dansk Almen Medicinsk Database) og den efterfølgende usikkerhed om brug af Datafangst til forskningsformål. Derfor er der ikke mulighed for at overholde tidsplanen i projektet. Den pop-up, der skulle benyttes af de deltagende læger, er færdigudviklet og klar til implementering. Hvornår det bliver muligt at gennemføre dataindsamlingen vides ikke, men den kan næppe gennemføres i indeværende år (2015). 5.3 Bevillinger til konferencedeltagelse i EAPC (European Association of Palliative Care) -kongres Anette Denker og Thomas Gorlén er begge specialepraksiskonsulenter i KAP-H og medlemmer i det sundhedsfaglige råd. I perioden juni 2014 deltog de i den 8. EAPC-kongres i Lleida i Spanien med støtte fra KEU. Fra deres afrapportering til udvalget bringes her et uddrag: Vi valgte at fokusere på palliation af ikke-kræftpatienter, dvs. sessioner om palliation på plejehjem, palliation af demente, lunge- og hjertekarpatienter mv. Der var særligt mange sessioner om det, vi vil kalde geropalliation, dvs. palliation af ældre patienter uanset diagnose. Vi har fået bekræftet, at flere af de tiltag, som er gjort i Danmark de seneste år, giver god mening også i forhold til det palliative arbejde som f.eks. opsøgende og opfølgende hjemmebesøg. Skrøbelige ældre har en højere sygelighed, dødelighed og større risiko for akutte indlæggelser og død i hospitalsseng. De fleste ældre og syge ønsker at dø i eget hjem. Det er derfor vigtigt, at vi får en syntese mellem geriatri og palliation (geropalliation), hvor vi udnytter geriaternes fokus på funktionsbevarende tiltag og palliationens proaktive tilgang til "end of life care. Vi har også fået bekræftet, at den tilgang, som er valgt i DSAMs nye palliationsvejledning og det kommende Forløbsprogram for palliation i Region Hovedstaden med tjeklisten, systematisk behovsvurdering og tidlig og kontinuerlig opfølgning fra egen læge, er vigtig både for kræftpatienten, patienter med ikke-kræft sygdom samt for deres pårørende. 8

11 Kongressen har givet os den tanke, at vi, for at højne kvaliteten, i større grad skal koordinere arbejdet i praksis mellem KAP H s specialepraksiskonsulenter i geriatri og palliation med tanke på at implementere palliationstilgangen, også for de skrøbelige ældre patienter uden kræftsygdom. Anette Denker og Thomas Gorlén deltager også i EAPC-kongressen i 2015 med støtte fra KEU Deltagelse i Nordisk Kongres i almen medicin i Göteborg i juni 2015 Bevillingshaver: KAP-H Bevillingen er på kr. og dækker udgifterne for 36 personer fra KAP-H, hvor formålet er at styrke samarbejdet om KAP-H og på tværs i organisationen. Kongressen giver en enestående mulighed for at netværke og videndele om udviklingstiltag inden for almen medicin i Norden. SU opfordrede KAP-H til at udarbejde en tillægsansøgning for at KEU-medlemmer også kunne tilbydes at deltage. Denne blev godkendt på første KEU-møde i På Nordisk Kongres har Pernille Binder fået accepteret et abstract til et mundtligt oplæg om patientsikkerhedskulturundersøgelsen, og KAP-H har fået accepteret et abstract til en posterpræsentation af KAP-H-organisationen. KAP-H giver KEU en skriftlig afrapportering fra Nordisk Kongres, der omhandler udbyttet af konferencen til det videre kvalitetsarbejde for og i almen praksis. 5.4 Bevillinger til repræsentation i nationale netværk APO-netværk Bevillingshaver: KAP-H KAP-H har en treårig bevilling på i alt kr. til at to repræsentanter fra almen praksis kan deltage i det nationale APO-netværk. Audit Projekt Odense (APO) og Dansk Almenmedicinsk KvalitetsEnhed (DAK-E) vil revitalisere netværket med det formål at udvikle idéer til fagligt relevante kvalitetsudviklingsprojekter, udveksle information om kvalitetsudviklingsaktiviteter mellem regionerne og rådgive de lokale kvalitets- og efteruddannelsesudvalg om muligheden for at deltage i projekter sammen med andre regioner. 9

12 6. Afsluttede projekter i Tidlig opsporing af fødselsdepression forberedelse af projekt Bevillingshaver: Birgitte Bibow, praktiserende læge og specialepraksiskonsulent i KAP-H Bevillingen var på kr. (svarende til 50 konsulenttimer) og dækker forberedelse af et større projekt i samarbejde med øvrige læger i Indre By og chefpsykolog Svend Aage Madsen, Rigshospitalet. Projektet omhandler et tiltag med screening af vordende forældre i almen praksis og er forankret i KAP-H, da Birgitte Bibow er specialepraksiskonsulent for områderne pædiatri, gynækologi og obstetrik i planområde Byen. Se afsnit for beskrivelse af det endelige projekt. 6.2 Validering af INR-værdier opnået ved hjælp af Datafangst Bevillingshaver: Thomas Løkkegaard, praktiserende læge Bevillingen på kr. gik til dette projekt for at frikøbe Thomas Løkkegaard fra praksis. Nedenfor er uddrag fra hans afrapportering til udvalget: Blodfortyndende behandling med lægemidlet Warfarin er hyppigt forekommende i almen praksis. Behandlingen monitoreres ved hjælp af INR-målinger. I takt med at landets praktiserende læger er blevet tilsluttet Datafangst, er der åbnet mulighed for at anvende data fra den almen medicinske database (DAMD) til belysning af kvaliteten af behandlingen i almen praksis. Registreringen af INR-værdier i DAMD er behæftet med stor usikkerhed. Der er behov for at validere INR-værdierne i DAMD, hvilket er en forudsætning for at kunne bruge og forstå disse data til kvalitetsudvikling og forskning. Alle data blev indsamlet og analyseret i Desværre blev DAMD kendt ulovlig i efteråret 2014, hvilket forhindrer publikation af resultaterne. Data indsamlet i almen praksis muliggjorde dog publikation af en kvalitetssikringsartikel vedrørende AK-behandling med marevan ved hjælp af patient-nært udstyr. Artiklen er blevet publiceret i Danish Medical Journal (Dan Med J 62/2 February 2015). 7. Årsregnskab 2014 Til KEU overføres hvert år et beløb på ca.10 mio. kr. Beløbet udregnes efter antal gruppe 1- sikrede borgere og er fastsat via overenskomsten. I de senere år er der brugt færre midler, end der er blevet overført til puljen, således var der i begyndelsen af 2014 mere end 20,5 mio. kr. overført fra I 2014 blev der brugt 7,8 mio. kr., og derfor er puljen i starten af 2015 på mere end 23 mio. kr. I 2014 blev der bevilget midler til seks nye kvalitetsudviklingsprojekter foruden de sædvanlige driftsbevillinger, så der er en forventning om at projektbevillingerne vil øge forbruget af puljemidlerne i 2015 sammenlignet med de seneste par år. Der er dog ikke bevilget midler til større og nye indsatser. 10

13 Årsregnskab 2014 Overført fra ,00 Puljemidler i ,00 Budget ,00 Forbrug i 2014 Projekter ,75 Store Praksisdag* ,38 ( ,82) Efteruddannelse og supervision ,08 KAP-H ,00 Ompostering som vedr. tidl. år** ,56 I alt ,65 Overførsel til ,35 *I 2014 var udgifterne til Store Praksisdag i alt på kr ,82. I december 2014 startede tilmeldingerne til Store Praksisdag 2015 og dermed også indbetalingerne af deltagelsesgebyret, således er saldoen pr. 31. december ,38. **Der er gennemført en ompostering på grund af justering i lønmidler fra tidligere kvalitetsorganisation, KvEAP (budget 2012). Figur 1. Forbrug af puljemidler (10,4 mio. kr.) i 2014 fordelt på områder Uforbrugte midler Projekter Store Praksisdag Efteruddannelse og supervision 11

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Årsrapport 2013 Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indledning... 3 2. Opgaver for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget (KEU)...

Læs mere

Årsrapport 2015. Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget for almen praksis

Årsrapport 2015. Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget for almen praksis Årsrapport 2015 Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget for almen praksis Indhold Årsrapport 2015 1. Indledning 2 2. Opgaver for Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget (KEU) 3 3. Sammensætning og møder

Læs mere

Årsrapport Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden

Årsrapport Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Årsrapport 2011 Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1. Indledning. side 3 2. Mål for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets arbejde side 3

Læs mere

Årsrapport. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden

Årsrapport. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Årsrapport 2009 Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1. Indledning. side 3 2. Mål for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets arbejde side 3

Læs mere

Cancer i Praksis. Strategi for udvikling 2012-2014. Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis

Cancer i Praksis. Strategi for udvikling 2012-2014. Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis Cancer i Praksis Strategi for udvikling 2012-2014 En del af virksomhedsgrundlaget i Nære Sundhedstilbud, Kvalitet og Lægemidler Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis Cancer i praksis

Læs mere

Organisation, fokusområder og konsulenter

Organisation, fokusområder og konsulenter Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden Organisation, fokusområder og konsulenter Information til samarbejdspartnere, nov. 2013 KAP-H s konsulenter i Regionsrådssalen på intromødet den 7. november 2013.

Læs mere

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER JUNIOR DGE-GRUPPER LÆS MERE PÅ SIDE 11! VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden VEJLEDNING FOR EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER AT VÆRE

Læs mere

Program Fredag den 7. marts. 11.00Hvor langt er DAK-E kommet? Søren Friborg

Program Fredag den 7. marts. 11.00Hvor langt er DAK-E kommet? Søren Friborg KEU Drifter nogle ting Nyudvikler Program Fredag den 7. marts Koordinerer Samarbejder 11.00Hvor langt er DAK-E kommet? Søren Friborg APU Institut DAK-E APO Forskningsenheden PKODet almenmedicinske hus

Læs mere

NYT DIAS: STÅ PÅ LILLE DIAS TIL VENSTRE VÆLG INDSÆT PÅ MENULINIEN DUPLIKER DIAS

NYT DIAS: STÅ PÅ LILLE DIAS TIL VENSTRE VÆLG INDSÆT PÅ MENULINIEN DUPLIKER DIAS Datastyret kvalitetsarbejde har vi de data vi skal bruge? Årsmødets temaer: Indsamling og analyse af data er et væsentligt element i arbejdet med kvalitetsudvikling. Uden viden om den aktuelle situation

Læs mere

Årsrapport 2010. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden

Årsrapport 2010. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Årsrapport 2010 Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1. Indledning. side 3 2. Mål for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets arbejde side 3

Læs mere

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER JUNIOR DGE-GRUPPER NU OGSÅ FOR FASE 2 LÆGER LÆS MERE PÅ SIDE 11! VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER DGE I REGION H DECENTRAL GRUPPEBASERET EFTERUDDANNELSE T: 3866 5299 og M: 2360

Læs mere

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER JUNIOR DGE-GRUPPER LÆS MERE PÅ SIDE 11! VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER Decentral Gruppebasere t Efteruddann else (DGE) Medicin Tværsek torielt samarbejde Organisering Patientsikkerhed

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget den 1. oktober 2013 REFERAT. af møde i. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget den 1. oktober 2013 REFERAT. af møde i. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget den 1. oktober 2013 REFERAT af møde i Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16.00 19.00 Praksisenheden i Kolding Kokholm 3A 6000

Læs mere

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Indledning Med baggrund i kræftplan III og Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb

Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb Ansøgning om 2-honorering af praktiserende læger i Region Midtjylland. Overvægt hos børn er et tiltagende problem med alvorlige konsekvenser for det enkelte

Læs mere

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter?

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter? 12:30-13:00 Frokost 13:00-13:10 Velkommen Ane Friis Bendix, formand for koordinationsgruppen for (TFE) 13:10-13:30 TFE og TVÆRS-Puljen Carsten Hendriksen, forskningsleder i TFE 13:30-13:45 Oversigt over

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 15.30-17.00 i det

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

Sammenfattende om: Udredning vedr. ansøgninger om godkendelse af DAMD som klinisk kvalitetsdatabase, fra 2007 og frem

Sammenfattende om: Udredning vedr. ansøgninger om godkendelse af DAMD som klinisk kvalitetsdatabase, fra 2007 og frem 26. november 2014 J. nr. 14/23193 Sammenfattende om: Udredning vedr. ansøgninger om godkendelse af DAMD som klinisk kvalitetsdatabase, fra 2007 og frem Baggrund Statens Serum Institut (SSI) (og tidligere

Læs mere

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 2 Projektets baggrund Patienter med kronisk sygdom, herunder KOL, diabetes 2 og hjertekar patienter er

Læs mere

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive Årsrapport 2009 Det palliative team Regionshospitalet Viborg, Skive Arbejdet i Palliativt Team I palliativt team har vi i årets løb arbejdet med etablering og videre-udvikling af vores ressourcepersonsordning.

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H5 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per Seerup

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for psykiatrisamarbejdet

Indsatsbeskrivelse for psykiatrisamarbejdet Indsatsbeskrivelse for psykiatrisamarbejdet Journal nr: 14000943 27-02-2014 Formål (opgave): Konsulenterne i psykiatrisamarbejdet arbejder for patientforløb af høj kvalitet på tværs af sektorer herunder

Læs mere

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER JUNIOR DGE-GRUPPER NU OGSÅ FOR FASE 2 LÆGER LÆS MERE PÅ SIDE 11! VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER DGE I REGION H DECENTRAL GRUPPEBASERET EFTERUD- DANNELSE T: 2360 9928 E: DGE@REGIONH.DK

Læs mere

Vejledning for DGE & Supervisions grupper

Vejledning for DGE & Supervisions grupper Vejledning for DGE & Supervisions grupper DGE [Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse - Region Hovedstaden] DGE Ø Farimagsgade 5 Opgang S Bygning 24, 1.sal 1014 Kbh K T: 2360 9928 E: dge@regionh.dk W:

Læs mere

Konsulentnyt fra Nord-KAP

Konsulentnyt fra Nord-KAP 2. ÅRGANG 2. NUMMER Konsulentnyt fra Nord-KAP Juni 2014 Ny i Nord-KAP: Henrik Schroll I dette nummer 1 Ny i Nord-KAP: Henrik Schroll 3 Forløbskoordination Skrøbelige Ældre 3 Smerteprojekt 4 Status på Rygprojekt

Læs mere

Kvalitetsudvikling i almen praksis

Kvalitetsudvikling i almen praksis Sekundær brug af EPJ data Kvalitetsudvikling i almen praksis Udvikling af IT værktøj Søren Friborg Implementering i 10 syst. Chef for Implementering i lægepraksis Den Almenmedicinske Kontakten lægepraksis

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i lokale

Læs mere

Vejviser for nynedsatte alment praktiserende læger i Region Hovedstaden

Vejviser for nynedsatte alment praktiserende læger i Region Hovedstaden PLO-HOVEDSTADEN Stockholmsgade 55 2100 København Ø Telefon 35 26 67 00 Fax 35 43 10 99 post.hpl@dadl.dk Vejviser for nynedsatte alment praktiserende læger i Region Hovedstaden Januar 2016 Læs vejledningen

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H6 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per

Læs mere

Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017

Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017 Implementeringsplan for 2017 Center for Sundhed Region Hovedstaden Center for Sundhed Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017 Implementeringsplan for 2017 (for Praksisplan for fodterapi 2017-2020)

Læs mere

Referat af møde 28. januar 2015 i Dansk Netværk for regional Kvalitetsudvikling i Almen Praksis

Referat af møde 28. januar 2015 i Dansk Netværk for regional Kvalitetsudvikling i Almen Praksis Referat af møde 28. januar 2015 i Dansk Netværk for regional Kvalitetsudvikling i Almen Praksis Deltagere Se vedlagte deltagerliste Stiftelse af netværk Kort præsentationsrunde (jf. deltagerliste) Hvad

Læs mere

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Som led i satspuljeaftalen for 2012-2015 blev der afsat i alt 200,4 mio. kr. til en national handlingsplan for den ældre

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 10-06-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 10-06-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager BESLUTNINGER Praksisplanudvalget - mødesager Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 10-06-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Borgmester Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem

Læs mere

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland 1. Indledning Cirka 50 procent af de borgere, som rammes af kræft (herefter kræftpatienter eller patienter), bliver i dag helbredt

Læs mere

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler?

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler? Hvad er Q-cirkler? Kvalitetscirkler, også kaldet Peer Review Groups, er almindeligt anvendt i primærsektoren i Europa til at reflektere over og forbedre standardpraksis over tid. De repræsenterer en social

Læs mere

Møde i Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

Møde i Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Direktion Bispebjerg Bakke 23 2400 København NV Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 10. september 2015 Kl.: 14:00-15:30

Læs mere

Fremadrettede perspektiver. Praktiserende læge, klinisk farmakolog, professor, ph.d. Jens Søndergaard

Fremadrettede perspektiver. Praktiserende læge, klinisk farmakolog, professor, ph.d. Jens Søndergaard Fremadrettede perspektiver Praktiserende læge, klinisk farmakolog, professor, ph.d. Jens Søndergaard Faser i KOL rejsen Almen praksis, sygehuse, kommuner mm Endelig diagnose Første diagnose, ventetid på

Læs mere

DATAFANGST OG DATASIKKERHED

DATAFANGST OG DATASIKKERHED Store Praksisdag 28. januar 2014 DATAFANGST OG DATASIKKERHED Kvalitets udvikling - hvorfor er det svært? Struktur Registrering, journal, indkaldelse, personale, Proces Huske hvornår og hvad Resultater

Læs mere

UDVIKLING AF PALLIATION I DANMARK Hvad er PAVI og hvad er vi optaget af for tiden?

UDVIKLING AF PALLIATION I DANMARK Hvad er PAVI og hvad er vi optaget af for tiden? UDVIKLING AF PALLIATION I DANMARK Hvad er PAVI og hvad er vi optaget af for tiden? Kontaktsygeplejersker Region Sjælland og Region Hovedstaden, Kræftens Bekæmpelse 16. november 2011 Helle Timm Centerchef

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler.

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Fakta om Kræftplan III Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Diagnostisk pakke: Der skal udarbejdes en samlet diagnostisk pakke for patienter med

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. KAP-H Styregruppe. Mødeleder: Jesper Lihn. * Formøde afholdes kl. 16.00-17.00 i H6 14-04-2016 16:00

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. KAP-H Styregruppe. Mødeleder: Jesper Lihn. * Formøde afholdes kl. 16.00-17.00 i H6 14-04-2016 16:00 BESLUTNINGER KAP-H styregruppe KAP-H Styregruppe Mødeleder: Jesper Lihn * Formøde afholdes kl. 16.00-17.00 i H6 MØDETIDSPUNKT 14-04-2016 16:00 MØDESTED Regionsgårdens mødelokale H6 MEDLEMMER Else Hjortsø

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger: Herlev Kommune 2 Titel: Implementering af den kommunale

Læs mere

System og kompetanse hvordan har de gjort det i Danmark. Allmennmedisinsk forskning ut av skyggen

System og kompetanse hvordan har de gjort det i Danmark. Allmennmedisinsk forskning ut av skyggen System og kompetanse hvordan har de gjort det i Danmark System og kompetanse hvordan har de gjort det i Danmark Status 2009, Danmark Historien kort Ud af skyggen? Take home message Take-home message Forskningsenheder!!

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014 Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet Enheden for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger 2 Titel Furesø Kommune Implementering af den kommunale del

Læs mere

Shared Care på Vestegnen Et samarbejdsprojekt mellem Socialpsykiatri, Distriktspsykiatri og Almen praksis. Projektbeskrivelse

Shared Care på Vestegnen Et samarbejdsprojekt mellem Socialpsykiatri, Distriktspsykiatri og Almen praksis. Projektbeskrivelse HR&Kvalitet Til: Region Hovedstadens 50 mio. kr. pulje til udsatte borgere Ndr Ringvej 57 2600 Glostrup Opgang 8 Telefon 38633890 Direkte 38633027 Mail GLO-HR-og- Kvalitet@regionh.dk Web www.glostruphospital.dk

Læs mere

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal For perioden frem til og med 2. kvartal 2018 Hvilke indsatser forventes at lande hvornår i DAS og Samordningsudvalgene - Sundhedsn 2015-2018 Opdateret 07.09.2017 Indsats 6 Nye samarbejdsformer Udvælge

Læs mere

Temaeftermiddag. Akut geriatri i sektorovergangen

Temaeftermiddag. Akut geriatri i sektorovergangen Temaeftermiddag Sundhedsfaglige råd for geriatri 26. oktober 2017 Akut geriatri i sektorovergangen Hvad er akut geriatri Pneumoni UVI fald Apoplexi, ami Forværring i demens, uro, delir Faldende funktionsniveau,

Læs mere

Lægefaglige udfordringer på plejehjem - et kommunalt perspektiv

Lægefaglige udfordringer på plejehjem - et kommunalt perspektiv Lægefaglige udfordringer på plejehjem - et kommunalt perspektiv Jens Egsgaard, sundhedschef Københavns Kommune www.kk.dk Side 2 / Agenda > Udfordringer for læger og plejehjem > Ønsker til samarbejdet >

Læs mere

Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes

Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes Sagsfremstilling: Det Administrative Kontaktforum besluttede på mødet d. 21. september 2016 at igangsætte udviklingen af det tværsektorielle

Læs mere

Cancer i Praksis Årsrapport for 2010

Cancer i Praksis Årsrapport for 2010 Cancer i Praksis Årsrapport for 2010 Baggrund og formål Cancer i Praksis (CiP) blev etableret med det formål at udvikle kvaliteten inden for kræftområdet med udgangspunkt i almen praksis og dens samarbejde

Læs mere

Danish Quality Unit of General Practice Kvalitetsudviklingsværktøj i dansk almen praksis

Danish Quality Unit of General Practice Kvalitetsudviklingsværktøj i dansk almen praksis Kvalitetsudviklingsværktøj i dansk almen praksis Dansk Almen Medicinsk Kvalitetsenhed, DAK-E Kvalitetsudviklingsværktøj i dansk almen praksis -Organisation -Udbredelse -Automatisk indrapportering af data

Læs mere

DSKS årsmøde d. 9. januar 2009, kl. 9 12

DSKS årsmøde d. 9. januar 2009, kl. 9 12 DSKS årsmøde d. 9. januar 2009, kl. 9 12 Workshop : Monitorering af patientforløb i almen prakis Workshopleder: Chef for DAK-E Søren Friborg Formål: Workshoppen vil ud fra konkrete sygehistorier beskrive

Læs mere

Kl. 17.00 til 19.00 på Rigshospitalet, Blå Stue, opgang 52, afsnit 5202 (kort vedlagt)

Kl. 17.00 til 19.00 på Rigshospitalet, Blå Stue, opgang 52, afsnit 5202 (kort vedlagt) D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN SAMMENHÆNG I PATI- ENTFORLØBET Tirsdag den 18. december 2012 Kl. 17.00 til 19.00 på Rigshospitalet, Blå Stue, opgang 52, afsnit 5202 (kort vedlagt) Møde nr. 6 Medlemmer:

Læs mere

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund N OTAT Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing Den 28. juni 2013 Sags ID: SAG-2013-02396 Dok.ID: 1719497 Baggrund KMM@kl.dk Direkte 3370 3489 Mobil 5360 1459 I udmøntningsplanen for den

Læs mere

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Marts 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 Indledning

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Til: Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget. Kvalitetsstrategi for almen praksis. Indledning

Til: Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget. Kvalitetsstrategi for almen praksis. Indledning Til: Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget Koncern Praksis Staben Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Opgang Blok D, st. Telefon 48 20 50 00 Direkte 48205223 Fax 48 20 55 50 Mail monalene.kjaergaard@regionh.dk

Læs mere

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtageren skal i forbindelse med puljeprojektets afslutning besvare følgende spørgsmål

Læs mere

Noter vedrørende: Dato: 15. september Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune.

Noter vedrørende: Dato: 15. september Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune. Dragør Kommune Udviklingskonsulenterne Side nr. 1 Projektbeskrivelse 1 Projekttitel Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune. 2 Baggrund Dragør

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde 25. november 2015 Beretning Margit Roed dasys@dasys.dk dasys.dk 2015 et år med sygeplejefaglighed Stabilt og godt grundlag administrativt og økonomisk De planlagte 4 bestyrelsesmøder

Læs mere

Greve Kommune. Plejecenterrådsmøde. Referat. Den 6 maj kl Strandcentret

Greve Kommune. Plejecenterrådsmøde. Referat. Den 6 maj kl Strandcentret Greve Kommune Plejecenterrådsmøde Den 6 maj 2015 kl. 14.30-16.00 Side 1 Tilstede: Beboere: Bent Lundbak, Jesper Poulsen, Pårørende: Formand, Ase Bech Pedersen, Erik Mortensen, Torben Andersen, Tommy Nielsen,

Læs mere

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales.

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - 2015 Ændringer p.gr.a. SSU 17.8.16: 2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i det

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Danske Fysioterapeuter Fagfestival Region Syddanmark Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsplanlægning september 2008 Hvad jeg vil sige noget om Om Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Bente Bech, leder af hjemmeplejen, Frederiksberg Kommune Lene Holst Merrild, leder af Flintholm plejeboliger, Frederiksberg Kommune Margit Jensen, leder af Plejecenter

Læs mere

Implementering af den kommunale del af forløbsprogrammer for de kroniske sygdomme diabetes type 2, KOL og hjerte-karsygdom.

Implementering af den kommunale del af forløbsprogrammer for de kroniske sygdomme diabetes type 2, KOL og hjerte-karsygdom. Ansøgning til pulje i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012. 29. september 2009 Implementering af den kommunale del af forløbsprogrammer

Læs mere

Gennembrudsprojektet. Kort protokol: Gennembrudsmetoden implementering af nye retningslinjer for hjertesvigt i almen praksis i Region Syddanmark

Gennembrudsprojektet. Kort protokol: Gennembrudsmetoden implementering af nye retningslinjer for hjertesvigt i almen praksis i Region Syddanmark Gennembrudsprojektet Kort protokol: Gennembrudsmetoden implementering af nye retningslinjer for hjertesvigt i almen i Region Syddanmark Betina Eskesen, Marianne Rosendal og John Banke Praksisenheden Kolding,

Læs mere

SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit. Dato: 7. oktober 2016

SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit. Dato: 7. oktober 2016 SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 7. oktober Økonomisk redegørelse for foreløbigt forbrug af -tilskuddet Indsats Kommentarer Tema Budget Forbrug per 30.09. PERSONALE/LØNUDGIFTER 1 Ansætte

Læs mere

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen.

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen. Resume af hovedpunkterne i sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og Københavns Kommune 1.0 Sundhedsaftalens opbygning Københavns Kommunes sundhedsaftale består af den generelle ramme for de individuelle

Læs mere

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser Område: Sundhedsområdet Afdeling: Center for Kvalitet, Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 11/32645 Dato: 5. december 2013 Udarbejdet af: Inge Pedersen, Allan Vejlgaard Jensen E mail: Inge.pedersen@rsyd.dk,

Læs mere

Fællesmål for Serviceområde 19, Forebyggelse og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre:

Fællesmål for Serviceområde 19, Forebyggelse og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre: Fællesmål for Serviceområde 19, Forebyggelse og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre: Serviceområde SO 18, Sundhed og Ældre og SO 19, Forebyggelse Det nære sundhedsvæsen - den del af sundhedsvæsenet som

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Statusrapport 2007 KEU Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Syddanmark

Statusrapport 2007 KEU Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Syddanmark Statusrapport 2007 KEU Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Udarbejdet af KEU-sekretariatet medio februar 2008 Baggrund og organisering Baggrund

Læs mere

Audit om den ældre patient

Audit om den ældre patient Audit om den ældre patient Er din praksis klar til de moderne ældre? Svarrapport efter første registrering Region Hovedstaden 1 1 Audit om den ældre patient Er din praksis klar til de moderne ældre? Region

Læs mere

Hvordan ser de praktiserende læger på implementering og monitorering af kliniske retningslinjer?

Hvordan ser de praktiserende læger på implementering og monitorering af kliniske retningslinjer? Hvordan ser de praktiserende læger på implementering og monitorering af kliniske retningslinjer? LIF D. 3/9 2014 Thomas Drivsholm praktiserende læge, ph.d. og lektor ved Afdeling for Almen Medicin, Institut

Læs mere

Det palliative landkort i Danmark - palliativ indsats i eget hjem?

Det palliative landkort i Danmark - palliativ indsats i eget hjem? Det palliative landkort i Danmark - palliativ indsats i eget hjem? Strategisk forsknings- og udviklingsinitiativ TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse 27. april 2011 Helle Timm Centerchef Palliativt Videncenter

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2011.

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2011. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5411 Web www.regionh.dk Ref.: Line Sønderby Christensen Ansøgningsskema

Læs mere

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger 2 Titel Furesø Kommune Implementering af den kommunale del

Læs mere

Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner

Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner I udmøntningsplanen for handlingsplanen for den ældre medicinske patient afsættes 97,4 mio. til etablering af

Læs mere

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen?

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Version 3 Mette Davidsen, projektleder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden Aino Homann Nielsen, projektmedarbejder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden

Læs mere

Oversigt over støttemuligheder for praktiserende læger i Region Syddanmark

Oversigt over støttemuligheder for praktiserende læger i Region Syddanmark KVALITETSUDVIKLING OG EFTERUDDANNELSE Oversigt over støttemuligheder for praktiserende læger i Region Syddanmark www.regionsyddanmark.dk/keu-syd KEU syd Støtte fra Kvalitets- og EfteruddannelsesUdvalget

Læs mere

Udviklingen i kroniske sygdomme

Udviklingen i kroniske sygdomme Forløbsprogrammer Definition Et kronikerprogram beskriver den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerede indsats for en given kronisk sygdom, der sikrer anvendelse af evidensbaserede anbefalinger

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Baggrund. Generelle principper for samarbejdet om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft 1

Baggrund. Generelle principper for samarbejdet om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft 1 Generelle principper for tværkommunalt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft for Herlev, Furesø, Gladsaxe, Egedal og Ballerup Kommuner Baggrund Sundhedsstyrelsen udgav i 2012

Læs mere

Mikrobiologibanken. Organisation og kommunikation. Kåre Mølbak Epidemiologisk afd.

Mikrobiologibanken. Organisation og kommunikation. Kåre Mølbak Epidemiologisk afd. Mikrobiologibanken. Organisation og kommunikation. Kåre Mølbak Epidemiologisk afd. Organisation Repræsentantskab Forretningsudvalg SSI følgegruppe Repræsentantskabet Består af: Alle de deltagende laboratorier

Læs mere