Indholdsfortegnelse - Bilag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse - Bilag"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Fordeling af flygtninge Bilag 1: Flygtningefordeling Bilag 2: Flygtningefordeling 2014 (borgmesterbrev) Oplæg fra KL til samarbejds- og opfølgningsmodel på sundhedsudspillet...8 Bilag 1: Oplæg til samarbejdsmodel til opfølgning på sundhedsudspillet (bilag til KKR møde )...8 Bilag 2: Kommunefordelt udskrivningsark_nordjylland_ (3)...15 Bilag 3: Tabelbemærkninger aprilundersøgelse opfølgning på sundhed...21

2 3.4 Fordeling af flygtninge 2014

3 KKR Nordjylland jac Fordeling af flygtninge 2012 Region Nordjylland Befolkningstal Antal indv. og flygt Procent Forventet antal 2011 Forventet procent Forslag Forventet procent Overslag Overslag Forventet procent Antal 2012 ved central fordeling Brønderslev , , , ,17 37 Frederikshavn , , , ,16 45 Læsø ,21 0 0,21 0 0, ,21 3 Hjørring , , , ,16 60 Jammerbugt , , , ,17 40 Aalborg ,57 0 2,57 0 2, , Vesthimmerland , , , ,17 38 Rebild , , , ,16 27 Mariagerfjord , , , ,16 36 Morsø , , , ,17 22 Thisted , , , ,17 47 Region Nordjylland , , , , Fordeling af flygtninge 2014 Region Nordjylland Befolkningstal 1. januar 2013 Antal indv. og flygt. 1. januar 2013 Procent 1. januar 2013 Forventet antal 2013 Forventet procent 31. december 2013 Forslag Forventet procent Overslag Overslag Forventet procent Antal 2014 ved central fordeling Brønderslev , , , ,44 35 Frederikshavn , , , ,22 53 Læsø ,22 0 0,22 0 0, ,22 3 Hjørring , , , ,33 61 Jammerbugt , , , ,45 28 Aalborg ,60 0 2,60 0 2, , Vesthimmerland , , , ,40 32 Rebild , , , ,24 22 Mariagerfjord , , , ,37 30 Morsø , , , ,24 15 Thisted , , , ,39 38

4 KKR Nordjylland jac Region Nordjylland , , , ,43 466

5 3.4 Fordeling af flygtninge 2014

6 Borgmesterkredsen KKR NORDJYLLAND Forslag til flygtningefordeling for 2014 KKR Nordjylland drøftede på sit møde torsdag den 14. juni 2012 forskellige forslag til fremtidige modeller for fordeling af flygtninge. KKR Nordjylland besluttede fortsat at lade den nuværende fordelingsmodel være udgangspunkt for den årlige fordeling af flygtninge. Dog med den ændring, at processen fremover suppleres med en drøftelse i Borgmesterkredsen, hvor der gives mulighed for af praktiske årsager at flytte på fordelingen på frivillig basis. Det førstkommende møde i Borgmesterkredsen afholdes onsdag den 26. juni, og da KKR-mødet afholdes fredag den 21. juni, er det ikke praktisk muligt at drøfte flygtningefordelingen på et møde i Borgmesterkredsen før KKR-mødet. Den 20. maj 2013 Sags ID: SAG Dok.ID: Direkte Mobil Aalborg Kommune Boulevarden Aalborg Side 1/2 Derfor fremsender jeg hermed forslaget til fordeling af flygtninge for Udlændingestyrelsen har onsdag den 15. maj 2013 meddelt, at kommunerne i Nordjylland i 2014 skal modtage i alt 466 flygtninge.

7 Tabel 1: Forslag til fordeling af flygtninge Kommune Forslag til frivillig aftale 2014 Forventet antal ved tvungen statslig fordeling Brønderslev Frederikshavn Læsø 0 3 Hjørring Jammerbugt Aalborg Vesthimmerland Rebild Mariagerfjord Morsø Thisted I alt I det omfang, I ønsker at indgå frivillige aftaler om at fordele flygtningene anderledes, vil jeg bede jer om, at I giver KKR-sekretariatet meddelelse herom senest mandag den 10. juni 2013, idet KKR s formandsskab skal drøfte/godkende materialet til KKR-mødet tirsdag den 11. juni Spørgsmål til fordelingen kan rettes til Line Rohde Olsen i KKRsekretariatet på eller Med venlig hilsen Hans Christian Maarup Formand for KKR Nordjylland 2

8 3.6 Oplæg fra KL til samarbejds- og opfølgningsmodel på sundhedsudspillet

9 NOTAT Oplæg til samarbejdsmodel til opfølgning på sundhedsudspillet Baggrund De fem KKR har som opfølgning på KL s udspil om det nære sundhedsvæsen og som en naturlig forlængelse af kommunernes arbejde på sundhedsområdet sat sig en række fælles mål for udviklingen af det nære sundhedsvæsen. De fælles mål er godkendt i de enkelte kommuner og der arbejdes nu i alle regioner videre med at følge på de fastsatte mål. Målsætningerne handler bl.a. om at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om, hvilke sundhedsydelser man leverer til borgerne, og hvad man som samarbejdspart (sygehusene og de praktiserende læger) kan forvente, at alle kommuner kan løfte. Et af målene med opfølgningsprocessen er derfor også at vise en bevægelse mod ensartet kvalitet i den kommunale sundhedssektor. Den 19. marts 2013 Sags ID: SAG Dok.ID: Direkte Mobil Weidekampsgade 10 Postboks København S Telefon Side 1/6 For at understøtte kommunernes arbejde med at styrke kvaliteten i det nære sundhedsvæsen, og for at sikre, at denne udvikling understøtter KL s interessevaretagelse på området, har KL sammen med repræsentanter fra en række kommuner beskrevet en styrket samarbejds- og opfølgningsmodel i forlængelse af den KKR-proces, der blev igangsat på sundhedsområdet i efteråret Formålet med en styrket samarbejds- og opfølgningsmodel er: - At sikre et bredt ejerskab til de vedtagne målsætninger i alle kommuner - At kommunerne får et godt fælles afsæt for drøftelserne med hinanden og regionerne om videreudvikling af sundhedsindsatsen

10 - At sikre en koordineret indsats på tværs af kommuner i udviklingsarbejdet på sundhedsområdet - At skabe fælles faglig udvikling på tværs af kommuner og regioner om indholdet i de kommunale ydelser - At de resultater der opnås bliver løftet op i KL s interessevaretagelse og anvendt i de nationale drøftelser om at styrke det nære sundhedsvæsen. I KL s interessevaretagelse er en styrkelse af det nære sundhedsvæsen et centralt tema, og dette indgår også i KL s krav til økonomiforhandlingerne for Som opfølgning på det aftalte løft i økonomiaftalen for 2013 og i forhold til den fremadrettede interessevaretagelse i de kommende års økonomiforhandlinger er det derfor væsentligt løbende at kunne fremvise resultater af den opfølgningsproces, der er igangsat i KKR. Det må endvidere forventes, at regeringen og de øvrige parter på sundhedsområdet vil stille yderligere krav til udviklingen i kommunerne i takt med, at det nære sundhedsvæsen udvikles. Det er helt centralt at den udvikling har sit omdrejningspunkt i de kommunale processer og visioner frem for i centralt fastlagte modeller fra staten. En styrket samarbejds- og opfølgningsmodel skal derfor også illustrere for regeringen, at der eksisterer et kommunalt forpligtende alternativ til nationalt fastsatte krav og standardiserede modeller, der kan levere resultater. Forslag til samarbejdsmodel Der foreslås en model baseret på følgende 3 elementer: - Politisk forpligtende fælles mål - Fælles model for opfølgning på tværs af de fem KKR er - Fælles fagligt udviklingsarbejde Politisk forpligtende fælles mål - inddragelse, ejerskab og råderum Den politiske opgave handler om træffe fælles forpligtende beslutninger om, hvor kommunernes sundhedsopgave skal flyttes hen, og at følge op på dette. Et væsentligt afsæt for arbejdet med et styrket sundhedsvæsen er, at der i den enkelte kommune, mellem kommunerne og mellem kommunerne og regionerne i regi af sundhedsaftalerne fastlægges mål for udviklingen af den kommunale sundhedsindsat. Dette bør ske med afsæt i de udfordringer, kommunen står overfor og de opgaver, som bør prioriteres for at sikre fokus på en tidlig indsats og rehabilitering. 2

11 Der er med regeringens nye sundhedsudspil Mere borger, mindre patient lagt op til en proces, hvor der sættes mål for danskernes sundhed og for kvaliteten af de kommunale tilbud, ligesom der i forbindelse med sundhedsaftalerne skal fastlægges fireårige mål. Der vil derfor løbende skulle ske en justering og tilpasning af de fælles målsætninger, så målsætningerne spiller sammen på de forskellige niveauer. Hensynet til samarbejde og fælles mål skal balanceres i forhold til at fastholde klart politisk råderum i den enkelte kommune. Hensigten er således, at der skabes synergi mellem de fælles aftalte mål og den enkelte kommunes mål på sundhedsområdet. Skal der være ejerskab til de fælles målsætninger og skal der prioriteres i en bestemt retning i den sundhedsfaglige indsats i kommunerne, er der endvidere behov for at knytte sundhedsudvalgsformænd/næstformænd tæt ind i processen. For at styrke samarbejdet mellem KKR og kommunalpolitikerne kan det i de enkelte KKR er overvejes at etablere en fast løbende dialog mellem bl.a. udvalgsformænd, der kan sikre koordinering og forankring i den kommunale udvalgsstruktur og prioriteringsproces, og som kan spille tilbage med forslag om, hvor der er behov for en fælleskommunal indsats og hvilke elementer, der med fordel kan ligge i alle kommuners indsats. Samtidig er samarbejdet med regionen et vigtigt afsæt for arbejdet og de politiske drøftelser. Der vil sammen med regionen blive opstillet en række fælles mål mellem kommuner og region i forbindelse med Sundhedsaftalerne. Sundhedsstyrelsen har opstillet en række indikatorer til opfølgning på disse mål. Opsummerende foreslås følgende elementer i arbejdet med fælles politiske mål: - At KKR i forbindelse med Sundhedsaftalen med regionen drøftes fireårige mål i samarbejde med regionen (jf. regeringens sundhedsudspil) - At kommunerne i KKR en gang årligt drøfter behovet for at revidere og supplere de fælles mål for udviklingen af de nære tilbud - At der etableres et tættere samarbejde mellem KKR og fagudvalg ved fx at inddrage sundhedsudvalgsformænd/næstformænd i opfølgningsprocessen på sundhed i kraft af halvårlige dialogmøder, temadrøftelser, drøftelse af data for opfølgning på målsætninger mv. - At KL sikrer, at de fælles politiske målsætninger, som der arbejdes med i KKR-regi indarbejdes i den løbende interessevaretagelse. 3

12 - At opfølgningsprocessen i de fem regioner drøftes løbende på møde mellem KKR-formandskaberne og KL Fælles model for opfølgning på tværs af de fem KKR er Fælles KL-dataindsamling og dokumentation af indsatsen KL s centrale opgave i implementeringsprocessen er at understøtte udviklingen i kommunerne ved at pege på de mest effektive løsninger, skabe et grundlag for opfølgning på mål og resultater og give ledelsen i kommunerne redskaber til at styre og prioritere indsatsen. For at give kommunerne og KKR et godt afsæt for en systematisk opfølgning på de målsætninger, som kommunerne har sat sig, foretager KL løbende dataindsamlinger, som giver en status på kommuneres arbejde på sundhedsområdet. Dataindsamlingerne skal gøre det muligt dels for kommunerne at benchmarke med hinanden og dels gøre det muligt at vurdere, om der er brug for nye tiltag for at understøtte implementeringen. Lokal politisk opfølgning på målene Det er afgørende for implementering af de fastlagte mål, at der i den enkelte kommune er opbakning til og fokus på implementeringsarbejdet og at der løbende foregår drøftelser af, hvordan de fastsatte mål kan udvikles. KL vil stille data til rådighed for disse lokale drøftelser, fra de løbende dataindsamlinger, der er igangsat som opfølgning på det nære sundhedsvæsen. Indsamlingen giver svar på, hvilke konkrete indsatser kommunen har indført, og hvilken udvikling man kan se over tid. Administrativ opfølgning i og på tværs af regioner En væsentlig del af opfølgningsprocessen handler om at konkretisere, hvad der ligger i de vedtagne mål og hvad det kræver at føre dem ud i livet. Det foreslås derfor, at der for hver enkelt KKR udarbejdes temarapporter på udvalgte områder, hvor der i det enkelte KKR gås mere i dybden med kommunerne erfaringer, indholdet i tilbuddene mv. Dette supplerer den nationale dataindsamling og kan overvejes koordineret på tværs af de fem regioner. Hensigten er at afrapporteringen kan behandles politisk i kommunerne, KKR (og evt. med sundhedsudvalgsformændene) og i KL. Det foreslås, at KL s Sundhedsstrategiske Gruppe (som består af ca. 15 sundhedsdirektører/kommunaldirektører fra de administrative styregrupper under KKR) fungerer som administrativt koordinationsforum. Gruppen 4

13 skal bl.a. følge den nationale implementering og drøfte, hvilke udfordringer der er forbundet med målopfyldelse og evt. behov for af tiltag. Det foreslås endvidere, at man i forbindelse med det årlige direktørmøde på social- og sundhedsområdet drøfter udviklingen af det nære sundhedsvæsen og opfølgning på fælles målsætninger. Kommunerne i de fem KKR er bør desuden aftale nærmere, hvordan man administrativt vil samle op på og understøtte de kommuner, som endnu ikke er i mål med fælles målsætninger. Styrkelse af klyngesamarbejde og samarbejde med sygehus og almen praksis Det er oplagt, at de enkelte kommuner og KKR er har en løbende dialog med sygehusene og almen praksis om målsætningsarbejdet for at sikre kendskab og understøttelse af indsatsen. Ift. nogle af målsætninger forudsætter implementeringen et tæt samarbejde med almen praksis og sygehusene. Der er nogle steder gode erfaringer med at kommunerne samarbejder om udmøntning af målsætninger og udviklingsprojekter på tværs af kommuner i klyngesamarbejder omkring de enkelte sygehuse. Dette arbejde kan med fordel styrkes og koordineres ift. de målsætninger, der er opstillet. Opsummerende ser den fælles model for opfølgning ud som følger: - KL gennemfører løbende indsamling af data for udbredelse af tilbud og indsatser i kommunerne. KL udarbejder sammenligninger på tværs af de fem KKR og udsender kommunefordelte data for udvalgte dele af spørgeskemaet. - Data danner udgangspunkt for lokale drøftelser og prioriteringer - KKR drøftes halvårligt status på opfølgningsprocessen pba. resultater fra KL s dataindsamling. - Der afholdes et årligt møde mellem KL og sundhedsdirektørerne i de fem regioner om udviklingen af det nære sundhedsvæsen og opfølgning på målsætninger. - Der foregår en administrativ koordinering på tværs af de fem KKR i KL s Sundhedsstrategiske Gruppe. Gruppen følger udviklingen på tværs af KKR er og for alle 98 kommuner og drøfter resultater og behovet for nye tiltag for at understøtte udvikling og implementering - Klyngesamarbejder styrkes i den fælleskommunale udmøntning af mål og beslutninger om nye udviklingsprojekter 5

14 Udvikling af fælles fagligt evidensbaseret udviklingsarbejde Kommunerne har i disse år et særligt fokus på kompetenceudvikling, kvalitetssikring og ensartning af ydelserne i det nære sundhedsvæsen. Dette afspejler sig i både lokale initiativer og en række større, tværgående projekter, som flere kommuner deltager i. I nogle KKR er har kommunerne bl.a. besluttet at arbejde med at definere et fælles minimumsindhold i de subakutte og akutte kommunale tilbud og kronikerindsatsen. Dette kvalitetsudviklingsarbejde kan med fordel foretages på tværs af de fem regioner med henblik på at understøtte større faglig ensartethed og kvalitet i kommunernes subakutte og akutte pleje og rehabiliteringsindsatser. Det foreslås derfor, at der gennemføres et fælles evidensbaseret udviklingsarbejde, der sikrer et fælles kvalitetsløft i de kommunale tilbud, så der ikke igangsættes flere forskellige udviklingsarbejder med samme formål. I arbejdet inddragelse en række kommuner og andre relevante parter som fx Sundhedsstyrelsen, faglige selskaber og regionerne. Dette arbejde skal sikre, at det bliver så klart som muligt, hvad der er bedste viden, og hvilke standarder som de enkelte sundhedsindsatser bør indeholde for at sikre en god kvalitet. Videre proces Udkast til samarbejds- og koordinationsmodel er udviklet i samarbejde med KL s Sundhedsstrategisk gruppe. Modellen kan med de justeringer som indarbejdes i løbet af processen træde i kraft fra efteråret Samarbejdsmodellen bør efter et år evalueres med henblik på evt. justeringer. 6

15 3.6 Oplæg fra KL til samarbejds- og opfølgningsmodel på sundhedsudspillet

16 Tabel 1 Borgerrettet forebyggelse og sundhedspleje Sammenholdt indsats med forebyggelsespakker Justeret indsats Sundhedspleje 1. besøg Tobak Alkohol Fysisk aktivitet Mental sundhed Justeret el. lever allerede op til grundniveau Vil følge grundpakken, men ikke implementere t endnu 1. besøg dag 1. besøg på 6.dag el. derefter Landsplan apr % 80% 76% 74% 39% 23% 58% 42% Region Nordjylland apr % 91% 73% 73% 36% 0% 73% 27% okt % 45% 36% 36% 40% 0% Kommune Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerlands Aalborg I alt Ja

17 Tabel 2 Genoptræning og rehabiliteringsindsatser Rehabiliteringstilbud til kronikergrupper Tværfaglige teams ift. komplekse genoptræningsopgaver Samarb. vedr. hjerneskade Diabetes Hjerte-kar KOL Kræft Ja Nej, men planlagt 2013 Ja Landsplan apr % 88% 100% 68% 85% 11% 75% Region Nordjylland apr % 100% 100% 82% 82% 9% 91% okt % 100% 100% 82% 55% Kommune Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerlands Aalborg I alt Ja

18 Tabel 3 Tidlig opsporing i ældreplejen og sygeplejefaglige akuttilbud Særlige forebyggelsesindsatser i ældreplejen Akuttilbud Henvisning til akuttilbud Opkvalific ering medarb. Tidlig opsporing Særlig indsats medicinhåndterin g Faldforeby ggelse Særlige indsats sårpleje Akutplads døgndæk. sygepleje Midlertid. plads terapeutfaglig komp. Aflastn. plads færdigbeh andlede Akutteam Henviser almen praksis til akuttilbud Landsplan apr % 65% 72% 63% 77% 64% 41% 70% 23% 54% Region Nordjylland apr % 64% 55% 55% 64% 45% 45% 45% 25% 36% okt % 64% 64% 82% - 27% % Kommune Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerlands Aalborg I alt Ja

19 Tabel 4 Samarbejde på tværs af sektorer Opfølgende hjemmebesøg Samarb om udskrivn. Opgave- overdr. sygehus Tværsektorielt samarbejde med sygehus eller almen praksis Ja Ja, forvent. indført i 2013 Ja Ja Integr. samarb. om kapacitet el lokale Integr. samarb. m fælles ejerskab/drift Landsplan apr % 18% 93% 39% 14% 16% Region Nordjylland apr % 55% 100% 55% 18% 27% okt % 64% 18% Kommune Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerlands Aalborg I alt Ja

20 Tabel 5 Personale og ledelsesinformation Personale Udarbejdes der systematisk ledelsesinformation til politikerne Autoris. sundhedspers. pr indb. Antal sygepl. pr indb. Antal SOSUassistenter pr indb. Antal fys/ergoterapeuter pr indb. Ja, om sygehusforbrug Ja om sygehusforb rug for modt. I ældrepleje Ja, om de kommunale sundhedstil bud Ja, om dele af de kommunale sundhedstilb ud Landsplan apr ,48 1,49 3,49 1,23 44% 25% 39% 47% Region Nordjylland apr ,82 1,79 4,52 1,25 45% 27% 45% 55% okt 2012 Kommune Brønderslev 7,29 2,01 3,53 1, Frederikshavn 9,67 2,10 6,02 1, Hjørring 7,44 2,05 3,95 1, Jammerbugt 6,67 1,27 3,91 1, Læsø 7,05 3, Mariagerfjord 6,48 1,31 3,95 0, Morsø 9,25 2,58 5,86 0, Rebild 5,99 1,31 3,33 1, Thisted 10,08 2,90 5,69 1, Vesthimmerlands 8,26 1,70 4,88 1, Aalborg 7,52 1,51 4,38 1,

21 3.6 Oplæg fra KL til samarbejds- og opfølgningsmodel på sundhedsudspillet

22 N OTAT Tabelbemærkninger vedr. undersøgelse af kommunernes sundhedsindsats april 2013 KL har i oktober 2012 og april 2013 gennemført en spørgeskemaundersøgelse vedr. status for kommunernes sundhedsindsatser til opfølgning på KL s sundhedsudspil og økonomiaftalen for Data anvendes til brug for opfølgningsprocessen i KKR og den fortsatte dialog om fælles målsætninger på sundhedsområdet. Spørgeskemaerne er besvaret af hhv. 97 og 98 kommuner. 97 kommuner har svaret på begge skemaer. Tabellerne viser udvalgte resultater, der knytter sig til områder af særlig relevans for opfølgningsprocessen på sundhedsområdet i KKR. Hertil kommer udvalgte data fra Kommunernes og Regionernes løndatakontor vedr. personaleforbrug i tabel 5. Nedenfor beskrives de konkrete spørgsmål eller datakilder for de enkelte tabeller. Den 1. juni 2013 Sags ID: SAG Dok.ID: Direkte Weidekampsgade 10 Postboks København S Side 1/3 Tabellerne er bygget op, så der fremgår kommunefordelte data i de enkelte regioner under tabellen. Øverst i tabellen fremgår en procentsats for andelen af kommunerne, som har svaret ja til spørgsmålet. For at kunne sammenligne med undersøgelsen i oktober indgår alene de kommuner, der har svaret på begge undersøgelser. Denne procentsats fremgår på de områder, hvor der er sammenlignelighed i data mellem oktober 2012 og april Er der svaret ja i spørgsmålet angives det med et +, mens et nej angives med et -. Hvor spørgsmålet ikke er besvaret fremgår et blankt felt.

23 Tabel 1: Borgerrettet forebyggelse Kolonne 1-4: Spørgsmålet der er besvaret er: Har kommunen sammenholdt den aktuelle indsats med følgende af sundhedsstyrelsens forebyggelsespa k- ker: tobak, alkohol, fysisk aktivitet og mental sundhed? Kolonne 5-6: Spørgsmålet der er besvaret er: Har kommunen sammenholdt den aktuelle indsats med Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker? Og har kommunen justeret indsatsen i forhold til forebyggelsespakkerne? Kolonne 5 viser svar givet i kategorierne Ja vi har justeret indsatsen og Vi lever allerede op til grundniveau i forebyggelsespakkerne mens kolonne 6 viser de kommuner, der har svaret, at de vil følge grundpakkerne men ikke har implementeret dem endnu. Kolonne: 7-8: Angiver om sundhedsplejerskens 1. besøg i hjemmet ved normale ukomplicerede forløb typisk ligger på dagen (kommuner der har svaret på dagen og dagen ) eller 6. dagen eller derefter. Tabel 2: Genoptræning og rehabiliteringsindsatsen Kolonne 1-4: Angiver de kommuner, der har patientrettede forebyggelsestilbud til personer med diabetes, hjerte-kar-sygdom, KOL eller kræft. For tilbud til kræftramte angives andelen af kommuner, der har svaret Ja, vi har allerede et tilbud, mens ja, vi har besluttet at etablere et tilbud, der står klar inden sommeren 2013 ikke indgår i opgørelsen. Der sammenliges ikke med oktober pga. manglende sammenlignelighed i svarkategorierne. Kolonne 5-6: Angiver hvilke kommuner, der har etableret tværfaglige teams i forhold til komplekse genoptræningsopgaver på eksempelvis børneområdet eller hjerneskadeområdet. Kolonne 7: Angiver kommuner der har indgået et formaliseret samarbejde med kommuner eller andre aktører for at sikre, at borgere med komplekse hjerneskader får genoptræning og rehabilitering af høj faglig kvalitet. Tabel 3: Tidlig opsporing i ældrepleje og sygeplejefaglige akuttilbud Kolonne 1-5: Angiver hvilke indsatser kommunen har iværksat mhp. at forebygge indlæggelser indenfor kategorierne: opkvalificering af medarbejdere, tidlig opsporing, medicinhåndtering, faldforebyggelse eller sårpleje. Kolonne 6-9: Kolonne 6 angiver kommuner, der har akutpladser med sygeplejefaglig indsats i hele døgnet (herunder akutpladser med særlig fokus på genoptræning og rehabilitering). Kolonne 7 viser døgnrehabiliteringspladser med terapeutfaglige kompetencer. Kolonne 8 døgn- eller aflastningspladser til færdigbehandlede uden døgndækket sygepleje eller terapeutfaglige kompetencer og kolonne 9 akutteams. Der sammenlignes ikke med svar fra oktober 2012, da kategorierne ikke er sammenlignelige. Kolonne 10: Angiver hvorvidt kommunen vurderer, at de praktiserende læger og/eller vagtlægerne evt. via en kommunal visitator henviser til kommunens tilbud, fx akutteams og/eller akutpladser med henblik på at forebygge indlæggelser. 2

24 Tabel 4: Samarbejde mellem sektorer Kolonne 1-2: Angiver om kommunen har et samarbejde med almen praksis om opfølgende hjemmebesøg. Der er angivet kommuner, der allerede har indført initiativet eller har planer om det i Kolonne 3: Angiver om kommunen har iværksat initiativer i samarbejde med sygehuset for at sikre den gode udskrivning (udskrivningskoordinatorer eller andet formaliseret samarbejde). Kolonne 4: Angiver om kommunerne har indgået aftale om konkrete opgaveoverdragelser fra sygehus til kommune. Kolonne 5-6: Angiver om kommunen har et integreret samarbejde med sygehus eller almen praksis om en fælles kapacitet/fælles lokaler og om kommunen har et integreret samarbejde med sygehuset/almen praksis i form af fælles ejerskab samt fælles drift. Kommuner der har svaret ja, men uden delt finansiering og ja med delt finansiering Tabel 5: Personale og ledelsesinformation Kolonne 1-4: Angiver udvalgte data fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor vedr. personaleforbrug for autoriseret sundhedspersonale pr. indbygger (SOSU-assistenter, sygeplejersker, ergo/fysioterapeuter og sundhedsplejersker). Kolonne 2-4 opgør hhv. antal sygeplejersker pr. indbygger, antal SOSU-assistenter pr. indbygger og antal fysio-/ergoterapeuter pr. indbygger. Alle grupper er opgjort ekskl. ekstraordinært ansatte. Afgræsningen af grupper følger de sundhedsfaglige uddannelser. Det betyder, at gruppen af SOSU-assistenter er opgjort ekskl. gamle grupper som fx sygehjælpere. Alle tal er opgjort pr. 1. februar 2013 og hentet fra Kommunerne og Regionernes løndatakontor. Kolonne 5-8: Angiver om kommunen vurderer at udarbejde systematisk ledelsesinformation til politikerne om hhv. 1) sygehusforbrug for parametre (forebyggelige diagnoser, genindlæggelser mv.) 2) sygehusforbrug (forebyggelige diagnoser, genindlæggelser mv.) blandt modtagere i ældrepleje, sygepleje mv. 3) kommunens sundhedsindsatser (genoptræning, sundhedscenter, kronikertilbud) 4) dele af kommunens sundhedsindsatser (genoptræning, sundhedscenter, kronikertilbud). 3

Fakta om et styrket nært sundhedsvæsen

Fakta om et styrket nært sundhedsvæsen Fakta om et styrket nært sundhedsvæsen centrale tal fra KL s dataindsamling april 2013 Indledning KL foretager som en del af opfølgningen på udspillet om Det nære sundhedsvæsen, og som led i udmøntningen

Læs mere

Proces på sundhedsområdet Det nære sundhedsvæsen

Proces på sundhedsområdet Det nære sundhedsvæsen Det nære sundhedsvæsen v/beskæftigelses-, social- og sundhedsdirektør Jesper Hosbond Jensen Økonomiaftalen for 2013 KL s udspil og anbefalinger Processen Uddrag af den politiske sundhedsaftale i Nordjylland

Læs mere

Spørgeskema vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale

Spørgeskema vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale Spørgeskema vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale Dette spørgeskema er en central del af KL's opfølgningsproces på sundhedsområdet. Spørgeskemaet indeholder spørgsmål om kommunens indsats

Læs mere

Opfølgningsproces på sundhedsområdet. KKR-møder i november

Opfølgningsproces på sundhedsområdet. KKR-møder i november Opfølgningsproces på sundhedsområdet KKR-møder i november Et sundhedsudspil der forpligter Sygehusenes specialisering påvirker kommunerne Vi skal aflaste sygehusene det er god samfundsøkonomi og godt for

Læs mere

N O TAT. Opfølgningsproces på sundhed - en politisk og administrativ proces

N O TAT. Opfølgningsproces på sundhed - en politisk og administrativ proces N O TAT Opfølgningsproces på sundhed - en politisk og administrativ proces Frem mod foråret 2013 igangsættes en intensiv proces, der skal bidrage til at vise kommunesektorens potentiale på sundhedsområdet

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2017: Bemærkninger til tabeller

KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2017: Bemærkninger til tabeller KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2017: Bemærkninger til tabeller Baggrund KL har siden efteråret 2012 gennemført spørgeskemaundersøgelser til alle landets kommuner vedr. status for kommunernes sundhedsindsatser.

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 2.2 Oplæg til samarbejds- og opfølgningsmodel på sundhedsudspillet...2 Bilag 1: Oplæg til samarbejdsmodel til opfølgning på sundhedsudspillet...2

Læs mere

KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2017: Bemærkninger til tabeller

KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2017: Bemærkninger til tabeller NOTAT KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2017: Bemærkninger til tabeller Baggrund KL har siden efteråret 2012 gennemført spørgeskemaundersøgelser til alle landets kommuner vedr. status for kommunernes

Læs mere

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunerne har i en årrække haft en væsentlig rolle på sundhedsområdet, en rolle som ikke bliver mindre i fremtiden. I den fortsatte udvikling

Læs mere

KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2018: Bemærkninger til tabeller

KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2018: Bemærkninger til tabeller KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2018: Bemærkninger til tabeller Baggrund KL har siden efteråret 2012 gennemført spørgeskemaundersøgelser til alle landets kommuner vedr. status for kommunernes sundhedsindsatser.

Læs mere

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen. Fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen. Fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen KKR HOVEDSTADEN Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen Den 5. februar 2013 Jnr Sagsid Kommunerne har i en årrække haft

Læs mere

Mod et sundhedsvæsen på to stærke ben?

Mod et sundhedsvæsen på to stærke ben? Mod et sundhedsvæsen på to stærke ben? Kort og godt om de to væsener til brug for KL s Sundhedskonference 2015 Indledning Denne pjece Mod et sundhedsvæsen på to stærke ben? er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Sept % 98% 100% 97% 74% 79% 13% 8% Nov % 93% 100% 92% 67% - - -

Sept % 98% 100% 97% 74% 79% 13% 8% Nov % 93% 100% 92% 67% - - - Tabel 1 Patientrettet forebyggelse Rehabiliteringstilbud til kronikergrupper Systematisk opfølgning på effekt af indsats Diabetes Hjertekar KOL Kræft Muskelskelet Ja Nej Planlægger i 2015 Sept. 2014 100%

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

26. MAJ 2014 Opfølgning på rammepapiret Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen

26. MAJ 2014 Opfølgning på rammepapiret Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen 26. MAJ 2014 Opfølgning på rammepapiret Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen Indledning I foråret 2013 udarbejdede kommunerne i hovedstadsregionen et fælleskommunalt strategipapir

Læs mere

26. MAJ 2014 Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen i Fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen

26. MAJ 2014 Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen i Fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen 26. MAJ 2014 Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen i 2014-2015 Fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen Kommunerne har i en årrække haft en væsentlig rolle

Læs mere

N O TAT. Oplæg til temadrøftelse om specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser

N O TAT. Oplæg til temadrøftelse om specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser N O TAT Oplæg til temadrøftelse om specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser Som led i KL s opfølgning på sundhedsudspillet og økonomiaftalen for 2013 er der i regi af bl.a. KKR planlagt

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Sundhedspolitisk Dialogforum

Sundhedspolitisk Dialogforum Sundhedspolitisk Dialogforum 22. oktober 2015 PROGRAM 8.30-8.35 Velkomst v/ Anders Broholm 8.35-9.00 Status Sundhedsaftale, praksisplan og økonomiaftale 9.00-9.15 Pause 9.15-10.00 KL s udspil vedr. det

Læs mere

Embedsmandsudvalget for Sundhed 11. JANUAR UDKAST Opfølgning på Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen

Embedsmandsudvalget for Sundhed 11. JANUAR UDKAST Opfølgning på Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen Embedsmandsudvalget for Sundhed 11. JANUAR 2016 UDKAST Opfølgning på Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen Status for skal -indsatser i rammepapir for somatik 2014-2015 Indledning

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen

Godkendelse af Sundhedsaftalen Punkt 10. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Forvaltningerne indstiller, at Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Debatmøde 5: Styrket samarbejde på sundhedsområdet. Kend din kommune - og styr den

Debatmøde 5: Styrket samarbejde på sundhedsområdet. Kend din kommune - og styr den Debatmøde 5: Styrket samarbejde på sundhedsområdet Kend din kommune - og styr den Tre vigtigste i KL s udspil Det Nære Sundhedsvæsen Flere opgaver skal løses i det nære sundhedsvæsen forebyggelse fremfor

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

Embedsmandsudvalget for Sundhed 15. APRIL Opfølgning på Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen

Embedsmandsudvalget for Sundhed 15. APRIL Opfølgning på Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen Embedsmandsudvalget for Sundhed 15. APRIL 2016 Opfølgning på Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen Status for skal -indsatser i rammepapir for somatik 2014-2015 Indledning I foråret

Læs mere

12. JUNI 2014 Opfølgning på kan -opgaver i rammepapiret Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen

12. JUNI 2014 Opfølgning på kan -opgaver i rammepapiret Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen 12. JUNI 2014 Opfølgning på kan -opgaver i rammepapiret Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen Indledning I foråret 2013 udarbejdede kommunerne i hovedstadsregionen et fælleskommunalt

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 1 Forebyggelse 070314 Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner

Læs mere

Baggrund Det samlede akutområde varetages af hospitalerne, 1813/vagtlægerne, almen praksis og kommunerne.

Baggrund Det samlede akutområde varetages af hospitalerne, 1813/vagtlægerne, almen praksis og kommunerne. Notat Juli 2017 Kommissorium udviklingen af akutområdet 2018 Indledning I udviklingen af det borgernære sundhedsvæsen spiller akutområdet og udviklingen af indsatserne og samspillet med hospital, almen

Læs mere

12. JUNI 2014 Bilag 1 Kommunefordelte data (kan-opgaver)

12. JUNI 2014 Bilag 1 Kommunefordelte data (kan-opgaver) 12. JUNI 2014 Bilag 1 Kommunefordelte data (kan-opgaver) Bilaget har til formål danne grundlag for erfaringsudveksling og læring mellem kommunerne på administrativt niveau. Bilaget indeholder data for

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Punkt 2. Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Sundheds- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.2 Udviklingen af det nære sundhedsvæsen opfølgning og revision af fælles rammepapir for somatik...2 Bilag 1: Notat Opfølgning på rammepapir

Læs mere

Status for Økonomiaftalemål i Sundhedsaftale

Status for Økonomiaftalemål i Sundhedsaftale Status for Økonomiaftalemål i Sundhedsaftale I Sundhedsaftalen 2015-18 er der fastlagt fire mål, der har afsæt i Økonomiaftalerne for 2014 og 2015. De fire mål i Økonomiaftalerne er: Færre uhensigtsmæssige

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen 18. JANUAR 2017 Styrket indsats for ældre medicinske patienter National handlingsplan

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Porteføljeansvarlig: Ikke nødvendigt. Godkendt i PSG: 21 august 2017

Porteføljeansvarlig: Ikke nødvendigt. Godkendt i PSG: 21 august 2017 Revideret Kommissorium for: Projektgruppen for genoptræningsområdet Formandskab: Kommunerne: Lars Bach, Rebild Kommune Regionen: Lars Lejbølle, Sundhed på Tværs Sekretariat: Formandskabet har ansvaret

Læs mere

Sundhedspolitisk Dialogforum 9. marts 2017

Sundhedspolitisk Dialogforum 9. marts 2017 Sundhedspolitisk Dialogforum 9. marts 2017 Dagens program 08.00-08.30: Fælles morgenkaffe 08.30-08.45: Velkomst og status på Sundhedsaftalen 2015-2018 v. Anders Broholm, næstformand for Sundhedskoordinationsudvalget

Læs mere

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. samarbejde med andre kommuner om patientrettede forebyggelsestilbud. Angst og depression

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. samarbejde med andre kommuner om patientrettede forebyggelsestilbud. Angst og depression Tabel 1.1 Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Formaliseret samarbejde med andre kommuner om patientrettede forebyggelsestilbud KOL Artrose

Læs mere

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Angst og depression. lænderyg, artrose, osteoporose)

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Angst og depression. lænderyg, artrose, osteoporose) Tabel 1.1 Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Formaliseret samarbejde med andre kommuner om patientrettede forebyggelsestilbud diabetes

Læs mere

N OTAT. Oplæg om sekretariatsstruktur - bilag

N OTAT. Oplæg om sekretariatsstruktur - bilag N OTAT Oplæg om sekretariatsstruktur - bilag KKR Nordjylland varetager opgaver på en lang række politiske områder, herunder i særlig grad i forhold til Sundhedsområdet og det specialiserede socialområde.

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Budget 2016 Social og Sundhedsudvalget

Budget 2016 Social og Sundhedsudvalget Side 1 af 1 Beskrivelse af sundheds- og forebyggelsesområdet: Rammebetingelser Rammer og målsætninger for monitorering og opfølgning af indsatser på sundhedsområdet tager udgangspunkt i 5 hovedområder:

Læs mere

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Godkendt af Den Administrative Styregruppe for sundhedsaftaler den 08 12 2010 1 Kommissorium for Kontaktudvalg på de Psykiatriske sygehuse Nedsættelse

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Hjælp til selvmordstruede borgere Der er udarbejdet en oversigt over, hvor sundhedspersonale på tværs af sektorer kan få hjælp til en selvmordtruet

Læs mere

Den Nordjyske Kronikermodel. Forebyggelse og hjælp til selvhjælp gennem sundhedsteknologi

Den Nordjyske Kronikermodel. Forebyggelse og hjælp til selvhjælp gennem sundhedsteknologi Den Nordjyske Kronikermodel Forebyggelse og hjælp til selvhjælp gennem sundhedsteknologi 1 Indhold Udfordringen Den Nordjyske Kronikermodel Formål vision Understøttelse af sundhedsteknologi en ønskedrøm!?!

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

KL WORKSHOP OM DELEGATION OG KOMMUNAL PRAKSIS PÅ OMRÅDET

KL WORKSHOP OM DELEGATION OG KOMMUNAL PRAKSIS PÅ OMRÅDET KL WORKSHOP OM DELEGATION OG KOMMUNAL PRAKSIS PÅ OMRÅDET Program for dagen 10.00-10.50 Udviklingen af det nære sundhedsvæsen Chefkonsulent Jacob Meller Jacobsen, KL, lokale 1-1+3 10.50-11.00 Pause 11.00-12.00

Læs mere

Status på implementering af det nære sundhedsvæsen

Status på implementering af det nære sundhedsvæsen Status på implementering af det nære sundhedsvæsen KL lancerede i 2012 strategiprojektet Det nære sundhedsvæsen. Projektet er en succes, og begrebet det nære sundhedsvæsen er nu en kommunal realitet, der

Læs mere

Sundhedsaftalekonference 2011 - sammenhængende sundhedsvæsen. Tema 4: Forebyggelse og Sundhedsfremme

Sundhedsaftalekonference 2011 - sammenhængende sundhedsvæsen. Tema 4: Forebyggelse og Sundhedsfremme Sundhedsaftalekonference 2011 - sammenhængende sundhedsvæsen Tema 4: Forebyggelse og Sundhedsfremme Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplægsholderen Alice Morsbøl, kontorchef Regional koordinerende funktion,

Læs mere

Embedsmandsudvalget for sundhed 11. JANUAR UDKAST Opfølgning på Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen

Embedsmandsudvalget for sundhed 11. JANUAR UDKAST Opfølgning på Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen Embedsmandsudvalget for sundhed 11. JANUAR 2016 UDKAST Opfølgning på Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen for kan -indsatser i rammepapir for somatik 2014-2015 Indledning I foråret

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti prioriterer 1,2 mia.kr. fra 2016 2019 og herefter 300 mio. kr.

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Sundhedsaftalen 2015-2018 Sundhedsaftalens opbygning Sundhedsaftalen består af: Den Politiske Sundhedsaftale Den Administrative Sundhedsaftale Den Tværsektorielle Grundaftale Politisk organisering Administrativ

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Oplæg - Temaer i Sundhedsaftalen

Oplæg - Temaer i Sundhedsaftalen 31. MAJ 2017 Oplæg - Temaer i Sundhedsaftalen 2019-2022 Baggrund En borgers sygdomsforløb kræver ofte både indsatser i kommunen, hos den praktiserende læge og på hospitalet. En positiv oplevelse af sygdomsforløbet

Læs mere

Arbejdet med ny sundhedsaftale i den nordjyske optik

Arbejdet med ny sundhedsaftale i den nordjyske optik Arbejdet med ny sundhedsaftale i den nordjyske optik 6. Februar 2014 Direktør Bente Graversen, Aalborg Kommune Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Den fælleskommunale struktur på sundhedsområdet, KKR

Læs mere

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Angst og depression. lidelser (fx lænde-ryg, artrose, osteoporose)

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Angst og depression. lidelser (fx lænde-ryg, artrose, osteoporose) Tabel 1.1 Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Formaliseret samarbejde med andre kommuner om patientrettede forebyggelsestilbud diabetes

Læs mere

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Side 1 Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Resume 17. april 2012 Brevid: 1601938 Primær Sundhed Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 Dir.tlf.: 57 87 56 40 primaersundhed

Læs mere

DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER

DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER Louise Stage & Tine Skovgaard Københavns Kommune www.kk.dk Side 2 / Komite for helse og sosial i Bergen Kommunalreformen 2007 Kommunen del af sundhedsvæsnet

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Den 4. april 2013 Ref.: KRL J.nr. 1303-0002 Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Indledningsvist vil

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Fakta om et styrket nært sundhedsvæsen

Fakta om et styrket nært sundhedsvæsen Fakta om et styrket nært sundhedsvæsen Indledning Siden kommunalreformen har kommunernes rolle i sundhedsvæsenet udviklet sig markant. De nye opgaver inden for borgerrettet og patientrettet forebyggelse,

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Nordjylland og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Nordjylland og kommunerne Til Regionsrådet i Region Nordjylland Kommunalbestyrelserne i Brønderslev Kommune, Frederikshavn Kommune, Hjørring Kommune, Jammerbugt Kommune, Læsø Kommune, Mariagerfjord Kommune, Morsø Kommune, Rebild

Læs mere

Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen

Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen Udvalget for 19. marts 2012 Disposition: 1. Tidsplan 2. Afgrænsning af det nære sundhedsvæsen 3. Nye krav til kommunerne i det nære sundhedsvæsen 4.

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Sundhedsspor og velfærdsspor Den brede dagsorden Sundhedsaftaler Forebyggelsespakker

Læs mere

Rammerne for Implementeringsplan for opfølgende hjemmebesøg i Region Nordjylland

Rammerne for Implementeringsplan for opfølgende hjemmebesøg i Region Nordjylland Rammerne for Implementeringsplan for opfølgende hjemmebesøg i Region Nordjylland Oktober 2012 1 Baggrund Et af initiativerne i den nationale handleplan for den ældre medicinske patient er, at der systematisk

Læs mere

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Opmærksomhedspunkt Overordnet Forebyggelse (organisatorisk placering) Nedsat udviklingsgrupper

Læs mere

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2018-2021 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, Lokale 329 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Bilag 1. Oplæg til vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bilag 1. Oplæg til vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Dato 09-11-2017 NCHO/NIVG/ELSD Sagsnr. 4-1010-336/1 Bilag 1. Oplæg til vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Dette oplæg danner baggrund for arbejdsgruppens drøftelser på 2. workshop

Læs mere

Udfordringer i Budget 2014-17

Udfordringer i Budget 2014-17 Udfordringer i Budget 2014-17 a. Vederlagsfri fysioterapi (drift) Vederlagsfri fysioterapi er et tilbud, jf. lovgivningen, til personer med svært fysisk handicap samt personer der har en funktionsnedsættelse

Læs mere

Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg. Tid 25. maj 2018, kl Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø.

Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg. Tid 25. maj 2018, kl Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø. Dokument: Neutral titel Møde Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid 25. maj 2018, kl. 09.30-11.30 Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø. Deltagere Leif Serup (Hjørring Kommune) Formand

Læs mere

Godkendelse af forsættelse af Sundhedspolitik og Strategi for det nære sundhedsvæsen

Godkendelse af forsættelse af Sundhedspolitik og Strategi for det nære sundhedsvæsen Punkt 8. Godkendelse af forsættelse af Sundhedspolitik 2015-2018 og Strategi for det nære sundhedsvæsen 2017-050028 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender,

Læs mere

Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL

Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL KOL-patienter har fået diagnosticeret en Kronisk Inflammatorisk Lungesygdom med en systemisk komponent. Sygdommen medfører vedvarende

Læs mere

Sundhedsaftaler fra stafet til samarbejde og samtidighed

Sundhedsaftaler fra stafet til samarbejde og samtidighed Sundhedsaftaler fra stafet til samarbejde og samtidighed Seminar for DS-ILPS mandag den 12. marts 2018 Lene Olesen og Elisabeth Skibsted, Sundhedsstyrelsen Agenda Sundhedsaftaler fra stafet til samarbejde

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Emner til drøftelse Praksisplanudvalget

Emner til drøftelse Praksisplanudvalget NOTAT KKR MIDTJYLLAND Emner til drøftelse Praksisplanudvalget Formålet med denne henvendelse er at indlede en drøftelse i kommunerne om hvilke emner, kommunerne ønsker drøftet i Praksisplanudvalget. Praksisplanudvalgene

Læs mere

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Kræft Muskelskeletlidelser. lænderyg, artrose, osteoporose)

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Kræft Muskelskeletlidelser. lænderyg, artrose, osteoporose) Tabel 1.1 Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Hjerte-kar KOL Type-2- diabetes Kræft Muskelskeletlidelser (fx lænderyg, artrose, osteoporose)

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

De nye forløbsprogrammer for rehabilitering af voksne og børn/unge med erhvervet hjerneskade

De nye forløbsprogrammer for rehabilitering af voksne og børn/unge med erhvervet hjerneskade I De nye forløbsprogrammer for rehabilitering af voksne og børn/unge med erhvervet hjerneskade - Sådan vil vi gribe udfordringerne og opgaven an V. Vicechefsygeplejerske Jytte Aaen, Region Nordjylland

Læs mere

På baggrund af data udvalgte kommunerne i alt 20 borgere pr. kommune, der opfyldte kriterierne for at indgå i TIT.

På baggrund af data udvalgte kommunerne i alt 20 borgere pr. kommune, der opfyldte kriterierne for at indgå i TIT. Patientforløb Projektleder Anja Kallestrup Direkte +4540164261 anjkal@rn.dk 7. november 2018 TIT Audit - afrapportering På DÆMP styregruppemøde d 24. august 2018 blev der besluttet at gennemføre en audit

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det

Læs mere

Til Sundhedskoordinationsudvalget

Til Sundhedskoordinationsudvalget Patientinddragelsesudvalget Region Midtjylland -, Til Sundhedskoordinationsudvalget Region Midtjylland 20. februar 2019 Høring vedrørende Sundhedsaftalen 2019 2023 Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen

Læs mere

Strategiske pejlemærker for Det Nære Sundhedsvæsen i Holbæk Kommune

Strategiske pejlemærker for Det Nære Sundhedsvæsen i Holbæk Kommune Strategiske pejlemærker for Det Nære Sundhedsvæsen i Holbæk Kommune Bedre sammenhæng i tværsektorielle forløb Faglig udvikling Aktiv styring og planlægning Fokus og målgruppe (sundhedspolitikken) Fokus:

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Nye indsatser 2015 til udvikling af Det nære Sundhedsvæsen

Nye indsatser 2015 til udvikling af Det nære Sundhedsvæsen Nye indsatser 2015 til udvikling af Det nære Sundhedsvæsen 01-05-2015 Vejen Kommune Jette Kynde Schøtz 1 Indsatser 2015 til udvikling af det nære sundhedsvæsen Følgende prioritering af nye projekter og

Læs mere

3.2. Taleinstituttets finansieringsmodel

3.2. Taleinstituttets finansieringsmodel KKR Nordjylland 08-02-2019 3.2. Taleinstituttets finansieringsmodel SAG-2019-00546 hlth Baggrund Der er aftalt en fireårig forpligtende finansieringsaftale for Taleinstituttet/ Hjerneskadecent er Nordjylland

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Høringsskema Almen Praksisplan besvaret af. Organisation Frederiksberg kommune.

Høringsskema Almen Praksisplan besvaret af. Organisation Frederiksberg kommune. Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Mail csu@regionh.dk Dato: 26. juni 2015 Høringsskema Almen Praksisplan 2015-2018 - besvaret af Organisation

Læs mere

Evalueringsmål - kvantitative mål, som VIVE/Implement har ansvaret for evaluere, og som vil indgå i den afsluttende evaluering.

Evalueringsmål - kvantitative mål, som VIVE/Implement har ansvaret for evaluere, og som vil indgå i den afsluttende evaluering. Patientforløb Projektleder TIT/APS Anja Kallestrup Direkte +4540164261 anjkal@rn.dk Sagsnummer 2017-012721 14. december 2017 NOTAT Målhieraki Tidlig indsats på tværs Der er i bevillingen af projektmidler

Læs mere

Sundhed & Ældre. Indsatser i det nære sundhedsvæsen. Sammenfatning. Baggrund

Sundhed & Ældre. Indsatser i det nære sundhedsvæsen. Sammenfatning. Baggrund Sundhed & Ældre Indsatser i det nære sundhedsvæsen Sammenfatning I budget 2013, og i overslagsårene, er der afsat 1.1 millioner kr. til at styrke det nære sundhedsvæsen med henblik på at reducere indlæggelser

Læs mere

Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent

Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent Program Er der styr på hygiejnen? Odense den 25.2.2014 Forebyggelsespakken om 10:00 Velkomst og introduktion til dagen og morgenkaffe

Læs mere