Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer"

Transkript

1 REVISORKOMMISSIONEN Maj 2014 Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer Generelt I henhold til 1 i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr af 11. december 2013 om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer m.v. (eksamensbekendtgørelsen) omfatter revisoreksamen en skriftlig prøve og en mundtlig prøve. Den skriftlige prøve omfatter tre særskilte skriftlige eksaminationer benævnt modul A, B og C. Den mundtlige prøve omfatter én mundtlig eksamination. Revisorkommissionen fastsætter de nærmere regler for fremgangsmåden ved den skriftlige og den mundtlige prøve. Den skriftlige eksamination i modul A, B og C afholdes hver en gang om året med mindst 10 dages mellemrum i andet halvår. Den mundtlige eksamination afholdes to gange om året, én gang i første halvår og én gang i andet halvår. Under prøverne skal kandidaten over for Revisorkommissionen godtgøre, at den pågældendes praktiske duelighed har nået et sådant niveau, at det er forsvarligt at meddele beskikkelse som statsautoriseret revisor. Kandidaten afprøves derfor såvel skriftligt som mundtligt i de områder, som hører under en statsautoriseret revisors virkefelt, jf. revisorlovens 1, stk. 2 og 3, såsom: Revisors tiltræden og fratræden, opgaveaccept, rapportering om økonomiske forbrydelser, etik, tavshedspligt, uafhængighed, kvalitetsstyring, opgavens planlægning og udførelse, erklæringer og beretninger, vurdering af regnskabssystemer og interne kontroller, risikostyring, regnskabsanalyse, rentabilitetsanalyser, spørgsmål i forbindelse med aflæggelse af årsrapporter og koncernregnskaber, kriseramte virksomheder, generationsskifte, spørgsmål inden for skat, finansieringsforhold, værdiansættelser, køb og salg af virksomheder samt undersøgelser i forbindelse med rationalisering og administrativ organisation. Formålet med revisoreksamen er at konstatere, om en kandidat i forlængelse af den teoretiske uddannelse har gennemgået den nødvendige erfarings og modningsproces for en statsautoriseret revisor. Det skal dokumenteres, at vedkommende ud fra sit kendskab til lovgivningen, administrativ praksis og domstolsafgørelser samt under hensyntagen til de for revisorstanden gældende etiske regler om forholdet til klienter og myndigheder, medarbejdere og andre revisorer har evnen til at løse de arbejdsopgaver, der sædvanligt forekommer i en godkendt revisors virksomhed. Gennem den praktiske uddannelse i en godkendt revisionsvirksomhed, navnlig den del af uddannelsen, der finder sted efter, at den teoretiske uddannelse er afsluttet, skal kandidaten have erhvervet evnen til at formulere sig skriftligt og mundtligt som revisor. Forudsætninger Det er en forudsætning, at kandidaten har bestået enten cand.merc.aud. eksamen eller en anden godkendt kandidateksamen suppleret med en række fag inden for nærmere fastsatte fagområder, jf. eksamensbekendtgørelsens 2, stk. 1, og 3. Efter eksamensbekendtgørelsens 2, stk. 1, nr. 2, er det en yderligere forudsætning, at kandidaten i mindst tre år under

2 tilsyn af en godkendt revisor har deltaget i de i en godkendt revisionsvirksomheds almindeligt forekommende erklæringsopgaver, navnlig revision af årsregnskaber, koncernregnskaber eller tilsvarende regnskabsrapporteringer. Af disse tre års praksis skal mindst et år være udført efter, at den adgangsgivende kandidatuddannelse, jf. eksamensbekendtgørelsens 2, stk. 1, er bestået. Desuden skal mindst to år af de tre års praktiske erfaring ligge inden for de seneste tre år forud for fristen for tilmelding til revisoreksamen. En kandidat, der har bestået cand.merc.aud. eksamen efter den 31. december 2005, men tidligere end den 1. januar 2012, kan dog efter eksamensbekendtgørelsens 12, stk. 3, indstille sig til den skriftlige prøve til revisoreksamen, såfremt pågældende opfylder betingelserne i den tidligere eksamensbekendtgørelses 2, nr. 2 og 3 (bekendtgørelse nr af 22. oktober 2008). Det betyder, at det for sådanne kandidater alene kræves, at der på tidspunktet for fristen for tilmelding til den skriftlige prøve til revisoreksamen højst må være forløbet otte år efter udløbet af det kalenderår, hvori kandidaten bestod cand.merc.aud. eksamen, samt at pågældende efter sit fyldte 18. år i mindst tre år under tilsyn af en statsautoriseret revisor har deltaget i udførelsen af opgaver, der navnlig vedrører revision af årsregnskaber, koncernregnskaber eller tilsvarende regnskabsrapporteringer, og således at mindst to år af de tre år er foregået efter bestået cand.merc.aud. eksamen. Emner ved den skriftlige prøve Den skriftlige prøve består af tre særskilte skriftlige eksaminationer, benævnt modul A, B og C. De tre moduler skal bestås enkeltvis og kun én gang, jf. dog afsnittet vedrørende frister generelt. De tre moduler kan bestås i vilkårlig rækkefølge og i forskellige eksamensterminer. Eksaminationen i modul A, B og C har en varighed på henholdsvis to timer, seks timer og fire timer. Varigheden af den enkelte eksamination er fastsat på grundlag af modulets faglige indhold og omfang. Det faglige indhold i de tre moduler omfatter følgende emner: Modul A Etik og uafhængighed. (to timer) Indhold: Revisors tiltræden og fratræden, opgaveaccept, rapportering om økonomiske forbrydelser, etik, tavshedspligt, uafhængighed samt kvalitetsstyring. Modul B Revisionspåtegninger og andre erklæringer på regnskaber. (seks timer) Indhold: Opgavens planlægning og udførelse, afgivelse af erklæringer og beretninger, vurdering af regnskabssystemer og interne kontroller, risikostyring, regnskabsanalyse, rentabilitetsanalyser samt spørgsmål i forbindelse med aflæggelse af årsrapporter og koncernregnskaber. Modul C Andre erklæringer og skatte /selskabs /erhvervsret. (fire timer) Indhold: Kriseramte virksomheder, generationsskifte, spørgsmål inden for skat, finansieringsforhold, værdiansættelser, køb og salg af virksomheder samt undersøgelser i forbindelse med rationalisering og administrativ organisation. Praktiske forhold ved den skriftlige prøve Som udgangspunkt kan alle hjælpemidler, herunder ikke brændbare cd rom, medbringes til de skriftlige eksaminationer. Dog må der ikke medbringes disketter, brændbare cd rom, usb stik, mobiltelefoner eller andet elektronisk kommunikationsudstyr. Mobiltelefonen afleveres slukket til eksamenstilsynet ved eksamens begyndelse. Alle former for kommunikation, udover den med eksamenstilsynet, er ikke tilladt. Eksamenstilsynet kontrollerer, at reglerne efterleves. Overtrædelse kan medføre bortvisning. Bliver

3 eksaminanden bortvist, tæller det som et forsøg. Kandidaten skal anvende computer til sin besvarelse. Besvarelsen skal afleveres, inden kandidaten forlader eksaminationen. Kandidaten får udleveret to usb stik, hvoraf det ene udgør en sikkerhedskopi. Det er kandidatens ansvar at aflevere opgaven på de to usb stik i en pdf fil og sikre sig at den kan åbnes på usb stikket Bliver computeren uanvendelig, kan kandidaten aflevere en håndskrevet besvarelse. Kandidaten skal selv medbringe en computer. Der kan medbringes en ekstra computer. Der ydes ikke teknisk bistand i forbindelse med anvendelsen af itudstyr. Hver kandidat har to stikkontakter til sin rådighed. Det er tilladt at have to computere i brug på samme tid. Medbragte computere, herunder eventuelt defekt udstyr, må først fjernes efter prøvens afslutning. Den skriftlige besvarelses form og bedømmelse I sin besvarelse skal kandidaten stræbe efter, at formuleringen lægges så tæt på et notat eller redegørelse i praksis som muligt, og formulere sig således, at det er forståeligt for den type klienter eller læsere, som opgaveteksten forudsætter, at der rettes henvendelse til. Hvis det i opgaveteksten forlanges, at kandidaten skal udarbejde en redegørelse til en bestyrelse, skal dette forstås direkte. Besvarelsen skal formuleres, som om det var en redegørelse til bestyrelsen, og sproget skal derfor være forståeligt for almindeligt kyndige bestyrelsesmedlemmer. Kandidaten må her forestille sig, at læseren er en kunde, hvorfor fagsprog og ikke alment kendt terminologi bør undgås. Bemærkningerne i nærværende afsnit gælder ikke, hvis en opgave eller en del af en opgave er en multiple choice opgave. Bedømmelsen foretages dels på grundlag af det faglige indhold af opgavebesvarelsen, dels på grundlag af i hvilket omfang det er lykkedes for kandidaten at udarbejde en besvarelse, der har den fornødne værdi for modtageren. I denne forbindelse bemærkes, at der lægges vægt på kandidatens evne til at disponere og prioritere besvarelsen efter væsentlighed. Ved bedømmelsen af besvarelsen foretages også en helhedsvurdering. Den mundtlige prøve Den mundtlige eksamination omfatter hele revisors virkefelt, jf. eksamensbekendtgørelsens 6, stk. 1. Eksamensspørgsmålene skal dog koncentrere sig om centrale spørgsmål inden for virkefeltet. Eksaminationen varer i almindelighed minutter, hvortil kommer 40 minutters forberedelsestid. Forberedelsestiden giver kandidaten mulighed for at forberede en selvstændig indledning og starte en dialog, hvis forløb styres af eksaminator. Kandidaten kan til forberedelsen medbringe love, bekendtgørelser, cirkulærer, vejledninger, standarder, notater m.v. efter samme retningslinjer, som til de skriftlige eksaminationer, dog ikke computer og andet elektronisk udstyr. Til selve eksaminationen må kun medbringes egne notater udarbejdet under forberedelsestiden. Ved bedømmelsen af den mundtlige prøve lægges vægt på, om kandidaten gennem besvarelsen af det stillede spørgsmål godtgør en praktisk egnethed og duelighed i at fremlægge en redegørelse og argumentere herfor i f.eks. en rådgivnings, forhandlings eller anden situation i forhold til klienter, bestyrelser, myndigheder, o. lign., hvor en mundtlig præsentation kan være afgørende for udfaldet. Ved den mundtlige prøve forventes kandidaten at være i besiddelse af en naturlig paratviden. Paratviden kan defineres som den professionelle viden, som en revisor bør være i besiddelse af for at være i stand til at besvare spørgsmål in

4 den for et emne, som vedkommende ikke har forberedt specielt. Frister Generelt Mindst to års praktisk uddannelse skal ligge inden for de seneste tre år forud for fristen for tilmelding til revisoreksamen første gang. (For kandidater, der har bestået cand.merc.aud. eksamen efter den 31. december 2005, men tidligere end den 1. januar 2012, se dog ovenfor under afsnittet Forudsætninger ). For at bestå den skriftlige prøve kræves, at alle tre skriftlige moduler skal være bestået inden for en periode på fire år. Hvis et bestået skriftligt modul falder for fire års fristen, skal modulet bestås på ny, medmindre Revisorkommissionen efter ansøgning herom giver dispensation. En kandidat, der skal bestå et modul på ny, får tre nye forsøg til at bestå det pågældende modul. Indstilling til den mundtlige prøve kan ikke ske, før den skriftlige prøve er bestået. Indstilling til den mundtlige prøve skal ske senest tre år efter, at den skriftlige prøve er bestået. Den mundtlige prøve skal være bestået senest fire år efter, at kandidaten første gang har indstillet sig til den mundtlige prøve. (Sidstnævnte frist på fire år gælder, jf. eksamensbekendtgørelsens 12, stk. 4, dog ikke for kandidater, der har været indstillet til den mundtlige prøve før den 1. januar 2014). Tilmelding til eksamen Ansøgning om at indstille sig til en eller flere af de skriftlige eksaminationer (modul A, B og/eller C) samt den mundtlige prøve i 2. halvår skal være modtaget i Revisorkommissionen senest den 1. juni det pågældende år. Ansøgningen skal indeholde oplysning om, hvilke moduler kandidaten tilmelder sig skriftlig eksamination i, samt om kandidaten ønsker at tilmelde sig den mundtlige prøve i 2. halvår, forudsat at alle de skriftlige moduler er bestået. Ansøgning om alene at indstille sig til den mundtlige prøve skal være modtaget i Revisorkommissionen senest den 1. april (eksamen i 1. halvår) og den 1. oktober (eksamen i 2. halvår) det pågældende år. Framelding fra eksamen Framelding fra en skriftlig eksamination skal være modtaget i Revisorkommissionen senest syv dage før eksaminationens afholdelse. Datoerne for afholdelse af eksaminationen i modul A, B og C det pågældende år offentliggøres senest den 31. marts på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Melder kandidaten fra eksaminationen senere, uden at frameldingen skyldes dokumenterede særlige forhold, f.eks. egen sygdom eller dødsfald i nærmeste familie, vil dette blive regnet som et forsøg ved det pågældende modul. Framelding fra den mundtlige prøve skal være modtaget i Revisorkommissionen senest den 15. april (eksamen i 1. halvår) og den 15. oktober (eksamen i 2. halvår) det pågældende år. Melder kandidaten fra eksamen senere, uden at frameldingen skyldes dokumenterede særlige forhold, f.eks. egen sygdom eller dødsfald i nærmeste familie, vil dette blive regnet som et forsøg ved den mundtlige prøve. Dispensationsansøgning 2, stk. 1, nr. 2, om opnåelse af mindst tre års praksis, hvoraf to år praksis skal ligge inden for de seneste tre år forinden tilmeldingsfristen, skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest den 1. maj det pågældende år. 4, stk. 1, hvorefter en person, der tre gange har påbegyndt et skriftligt modul, ikke kan indstille sig til modulet/prøven igen, skal være

5 modtaget i Revisorkommissionen senest den 1. maj det pågældende år. 4, stk. 2, 1. pkt., hvorefter modulerne A, B og C skal være bestået inden for en periode på fire år, skal være modtaget i Revisorkommissionen senest den 1. maj i det år, hvor pågældende indstiller sig til det sidste skriftlige modul. 5, stk. 1, 2. pkt., hvorefter indstilling til den mundtlige prøve skal ske senest tre år efter, at den skriftlige prøve er bestået, skal være modtaget i Revisorkommissionen senest den 1. marts for prøven i første halvår og senest 1. september for prøven i andet halvår det pågældende år. Samme frist er gældende for anmodning om dispensation fra reglen i eksamensbekendtgørelsens 5, stk. 2, 1. pkt., hvorefter en person, der tre gange har påbegyndt den mundtlige prøve, ikke kan indstille sig til prøven igen, samt for anmodning om dispensation fra reglen i eksamensbekendtgørelsens 5, stk. 2, 2. pkt., hvorefter den mundtlige prøve skal bestås senest fire år efter, at pågældende første gang har indstillet sig til denne prøve. Særligt for registrerede revisorer En registreret revisor, der er optaget i Revireg, kan i medfør af eksamensbekendtgørelsens 13 godkendes som statsautoriseret revisor ved at bestå de skriftlige moduler B og C samt den mundtlige prøve til revisoreksamen. Det er uden betydning, hvornår pågældende er blevet registreret revisor. Frist for tilmelding til modulerne B og C samt den skriftlige prøve er de ovenfor gældende. Kandidaten har tre forsøg til hvert af modulerne B og C samt den skriftlige prøve, uanset eventuelle tidligere forsøg ved skriftlig eller mundtlig revisoreksamen. Består kandidaten ikke efter tre forsøg de skiftlige moduler eller den mundtlige prøve, kan pågældende ikke indstille sig til revisoreksamen efter eksamensbekendtgørelsen 2, jf. 4. Dette gælder, uanset at pågældende ikke tidligere måtte have været indstillet til revisoreksamen. Har en kandidat tidligere bestået den skriftlige prøve til revisoreksamen (gammel eksamensordning), og indstiller pågældende sig efter eksamensbekendtgørelsens 13, skal kandidaten foruden den mundtlige prøve til revisoreksamen tillige bestå modulerne B og C, med mindre indstilling sker senest tre år efter, at den skriftlige revisoreksamen er bestået. Klageadgang En kandidat kan klage til Revisorkommissionen over en eksamination, herunder en eksamensbedømmelse. Klagen, der skal være skriftlig og begrundet, skal være modtaget af Revisorkommissionens formand senest to uger efter, at resultatet af en eksamination er blevet meddelt eksaminanden. Eksaminator og censor(er), der har bedømt den pågældende præstation, foretager en fornyet gennemgang, og kan enten fastholde eller ændre bedømmelsen, ligesom der er mulighed for at lade en skriftlig opgave blive bedømt af et nyt bedømmelsesudvalg, eller lade en mundtlig eksamination gå om. Revisorkommissionens formand meddeler resultat af behandlingen af klagen så vidt muligt senest en måned efter, at klagen er modtaget. Denne vejledning træder i stedet for Revisorkommissionens vejledning af juni måned P. K. V. Thorbjørn Sofsrud

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr.

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr. UDKAST Bekendtgørelse nr. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer I medfør af 3a, stk. 2 og 33, stk. 6, i revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved 1, nr. 4 og

Læs mere

Retningslinjer for Revisorkommissionens afholdelse af eksamen

Retningslinjer for Revisorkommissionens afholdelse af eksamen 1. oktober 2014 Retningslinjer for Revisorkommissionens afholdelse af eksamen Disse retningslinjer har til formål at tydeliggøre en række spørgsmål ved Revisorkommissionens afholdelse af revisoreksamen

Læs mere

MODERNISERING AF REVISORUDDANNELSEN. Revisorkommissionens anbefalinger til den fremtidige revisoruddannelse

MODERNISERING AF REVISORUDDANNELSEN. Revisorkommissionens anbefalinger til den fremtidige revisoruddannelse MODERNISERING AF REVISORUDDANNELSEN Revisorkommissionens anbefalinger til den fremtidige revisoruddannelse Revisorkommissionens rapport af juni 2011 Rapport afgivet af Revisorkommissionen Modernisering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af revisorloven og lov om finansiel virksomhed

Forslag. Lov om ændring af revisorloven og lov om finansiel virksomhed Lovforslag nr. L 126 Folketinget 2012-13 Fremsat den 30. januar 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af revisorloven og lov om finansiel virksomhed (Revisors

Læs mere

Kapitel 1 generelle uddannelsesbestemmelser

Kapitel 1 generelle uddannelsesbestemmelser STUDIEORDNING for den erhvervsøkonomiske/erhvervsjuridiske kandidatuddannelse Cand.merc.(jur.) Copenhagen Business School, Handelshøjskolen 2011 I henhold til 24, stk. 1, 3-5 og 7, i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Fremsat den x. januar 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen)

Fremsat den x. januar 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Fremsat den x. januar 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af revisorloven og lov om finansiel virksomhed (Revisors uddannelse og certificering af revisorer

Læs mere

Kapitel 1 Generelle uddannelsesbestemmelser

Kapitel 1 Generelle uddannelsesbestemmelser Studieordning for HD Regnskab og Økonomistyring I henhold til 11 stk. 2-4 og 17, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1098 af 19. september 2007 om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse og 4, stk. 1-3, i bekendtgørelse

Læs mere

Eksamensreglement. EUD uddannelserne. Skive Tekniske Skole. December 2014.

Eksamensreglement. EUD uddannelserne. Skive Tekniske Skole. December 2014. Eksamensreglement EUD uddannelserne Skive Tekniske Skole. December 2014. 1 Eksamensreglement. Eksamensreglementet henvender sig til alle der er involveret i eksamensafviklingen for Erhvervsuddannelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status

Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status 29. september 2014 / Sag Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status Erhvervsstyrelsen har udført en kontrol med godkendte revisorers efteruddannelse for perioden 1. januar 2009

Læs mere

Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet

Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet FORORD... 3 HVOR HENVENDER MAN SIG?... 4 KORT OVER HANDELSHØJSKOLEN... 5 OPTAGELSE... 6 UNDERVISNING... 7 OVERSIGT OVER FAGENE... 7 2-ÅRIGT STUDIEFORLØB FORDELING

Læs mere

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen ved UC Lillebælt - Læreruddannelsen i Jelling gældende for årgang 2006 og tidligere årgange (gammel læreruddannelse) 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen

Læs mere

Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser

Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser Kapitel 1 Indledning 1 Denne fællesdel er gældende for alle masteruddannelser på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og erstatter de dele af de eksisterende

Læs mere

Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015

Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Version 1.3 Revideret 19. aug. 2013 Studieordningen

Læs mere

Eksamens- og prøveinformation

Eksamens- og prøveinformation Eksamens- og prøveinformation til 1g. 2015 1 Antal eksaminer: Prøvefagsudtræk: Udtræk for 1. og 2.g. Offentliggørelse: Kommunikation i eksamensperioden: Mundtlige eksaminer og prøver: Skriftlige eksaminer

Læs mere

Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) 1)

Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) 1) LOV nr 468 af 17/06/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-06-2008 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Senere ændringer til forskriften Links til EU direktiver, jf. note 1 32005L0036 32006L0043

Læs mere

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: UDKAST af 12. december 2006, Revideret 12. november 2007 og 13. december 2007, til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om statsautoriserede og registrerede revisorer VI MARGRETHE DEN ANDEN, af

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Eksamensreglement 2014

Eksamensreglement 2014 Eksamensreglement 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Regelgrundlag... 2 Tilsynsførende... 2 Materialer... 3 Udeblivelse/forsinket fremmøde... 3 Snyd... 3 Forstyrrelse... 3 Eksamensadfærd...

Læs mere

Studieordning for finansøkonom 2013-2015. Revideret 05. december 2013 Version 1.0. Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

Studieordning for finansøkonom 2013-2015. Revideret 05. december 2013 Version 1.0. Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Studieordning for finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet 2013-2015 Revideret 05. december 2013 Version 1.0 Studieordningen gælder for studerende med studiestart pr. september

Læs mere

2013-2015. Studieordning for finansøkonom. Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013)

2013-2015. Studieordning for finansøkonom. Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013) Studieordning for finansøkonom (AK) 2013-2015 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013) Studieordningen gælder for

Læs mere

Kapitel 1 Uddannelsens formål og varighed. Formål

Kapitel 1 Uddannelsens formål og varighed. Formål Studieordning for bacheloruddannelse (BSc) i erhvervsøkonomi-informationsteknologi, HA(it.) Copenhagen Business School, Handelshøjskolen i København 2009 I henhold til 67, stk. 2 og 5, i bekendtgørelse

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 Indholdsfortegnelse 1. Præambel... 3 2. Uddannelsens formål og kompetenceprofil mv.... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning. cand.merc.(dat.)-studiet. Copenhagen Business School

Studieordning. cand.merc.(dat.)-studiet. Copenhagen Business School Studieordning for den kandidatuddannelse cand.merc.(dat.)-studiet Copenhagen Business School 2004 / 05 I henhold til 7 og 18, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 626 af 28. august 1991 om den erhvervsøkonomiske

Læs mere

Uddannelse af statsautoriserede revisorer

Uddannelse af statsautoriserede revisorer BETÆNKNING VEDRØRENDE Uddannelse af statsautoriserede revisorer AFGIVET AF ET AF HANDELSMINISTERIET NEDSAT UDVALG BETÆNKNING NR. 448 1967 AARHUUS STIFTSBOGTRYKKIRIE A/S 1993.67 1) Under 1. september 1965

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT 2015

EKSAMENSREGLEMENT 2015 EKSAMENSREGLEMENT 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Indstilling til eksamen... 3 Antal prøver... 4 Beståelseskriterier... 6 Eksamenskalender og eksamensplan maj-juni 2015...

Læs mere