Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer Regelgrundlaget. PwC

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer Regelgrundlaget. PwC"

Transkript

1 Praktiske udfordringer med opgørelse af nedskrivninger og solvens/solvensbehov v/statsautoriseret revisor Michael Laursen og statsautoriseret revisor Heidi Brander, Revision. Skat. Rådgivning.

2 Agenda Nedskrivninger: Regelgrundlaget Objektiv indikation for værdiforringelse på privatkunder Objektiv indikation for værdiforringelse på erhvervskunder Opgørelse af nedskrivningsbeløb Solvens/solvensbehov 2

3 Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer Regelgrundlaget 3

4 Regelgrundlaget Regelgrundlaget er uændret i forhold til årsregnskaberne for 2012: Regnskabsbekendtgørelsens Regnskabsbekendtgørelsens bilag 10 Vejledning til regnskabsindberetning for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. (bilag 8) Orienteringsbrev om regnskabsaflæggelsen for 2012 Nye fortolkningsbidrag: Halvårsartikel 2013 pengeinstitutter Offentliggjorte afgørelser og redegørelser fra inspektioner 4

5 Regelgrundlaget Udfordringer i relation til generelle retningslinjer og dokumentation: Krav om at indhente aktuelle økonomiske oplysninger om kunder med svaghedstegn (manglende oplysninger kan ikke føre til, at der ikke konstateres OIV) Dokumenteret bonitetskategorisering af kunder, herunder rådighedsbeløb, jf. redegørelser fra Finanstilsynets inspektioner Dokumentation for at nedskrivningerne ikke undervurderes, hvis ikke alle udlån gennemgås individuelt Formodningsregler om afsmittende effekt af OIV (tidligere år, engagementsgrupper, omlægning af engagement) 5

6 Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer OIV på privatkundeengagementer 6

7 OIV på privatkundeengagementer En privatkunde er i betydelige økonomiske vanskeligheder, bl.a. hvis kunden har negativ formue og utilstrækkeligt rådighedsbeløb Formuen skal opgøres til dagsværdi Rådighedsbeløbet opgøres med fast rente og normal afvikling Stigning i indtægter skal være sandsynliggjorte Der skal tages højde for alle kundens forventede fremtidige udgifter (husk f.eks. transportudgifter mv.) og fald i indtægter 7

8 OIV på privatkundeengagementer Negativ formue og utilstrækkeligt rådighedsbeløb (fortsat) Jf. Finanstilsynets halvårsartikel om pengeinstitutter 2013: Der er ikke OIV, hvis det opgjorte forventede fremtidige rådighedsbeløb sandsynliggør, at kunden vil have en gældsnedbringelse/opsparing, der vil gøre kundens formue positiv - Hvor lang tid har kunden til retablering af formuen? Hvis kunden historisk set har haft et lavt forbrug, kan dette indgå i vurderingen Hvis velbegrundet, kan en reduktion af forbruget indgå i vurderingen Hvis kunden er under uddannelse, kan stigende indtægter efter færdiggørelse af uddannelse indgå i vurderingen under hensyntagen til jobudsigterne 8

9 OIV på privatkundeengagementer Utilstrækkeligt rådighedsbeløb - Definition af svage kunder (2c), jf. vejledning til regnskabsindberetning, bilag 8. Rådighedsbeløbet skal minimum være: DKK til 1 voksen DKK til et par DKK pr. hjemmeboende barn - Hertil kommer en række yderligere krav for at kunden kan kategoriseres som svag (2c) og ikke som OIV (1) Husk korrekt opgørelse af rådighedsbeløbet og dokumentation for indtægter og omkostninger samt evt. ændringer heri 9

10 Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer OIV på erhvervskunder 10

11 OIV på erhvervskunder En erhvervskunde er i betydelige økonomiske vanskeligheder når: - Negativt resultat før skat, men efter udtræk til privatforbrug (personlige virksomheder) samt negativ eller spinkel egenkapital - Svagt positivt resultat før skat og negativ egenkapital - Historisk positive resultater før skat og likviditet til betaling af renter og afdrag og sandsynliggjort, at dette fortsætter -> ikke OIV Hvor lang tid har kunden til retablering af formuen? - Også OIV selv om egenkapitalen ikke er negativ eller spinkel, hvis dårlige resultater eller likviditet indebærer betydelig risiko for tab - Ovenstående gælder ikke for nystartede virksomheder, hvor det er sandsynliggjort, at der fremover vil være positive resultater og likviditet til betaling af renter og afdrag 11

12 OIV på erhvervskunder En erhvervskunde er i betydelige økonomiske vanskeligheder når: Ved landbrugskunder skal der tages højde for særlige forhold -> ikke nødvendigvis OIV, hvis det er sandsynligt, at kunden vil få tilstrækkelige overskud de kommende år til at gøre den reelle egenkapital positiv på kortere eller længere sigt - Hvor lang tid er det? - Reel egenkapital 12

13 OIV på erhvervskunder Ved vurdering af kundens indtjening og formueforhold skal der, jf. regnskabsbekendtgørelsen, foretages korrektion for følgende: Positive resultater alene som følge af lav variabel rente. Dvs. der skal udarbejdes en rentefølsomhedsanalyse. Krav til renteniveau? Det skal forudsættes, at gælden afvikles i takt med værdiforringelsen på de finansierede aktiver Gæld, som står i sædvanligt forhold til omsætningsaktiver, kan dog anses for variabelt forrentede og uden afvikling Kundens regnskabstal skal altså omregnes efter ovenstående principper 13

14 OIV på erhvervskunder Ved vurdering af kundens indtjening og formueforhold er det Finanstilsynets praksis, at der som udgangspunkt skal foretages korrektion for følgende, og at afvigelse herfra kræver overbevisende dokumentation: Fast ejendom, finansielle instrumenter og fast forrentede lån omregnes til dagsværdi Landbrugskunder - Jord værdiansættes i overensstemmelse med julebrevet - Stalde, inventar mv. opgøres efter standardiserede satser Ovenstående gælder også ved forventning om fortsat drift og dermed vurdering af egenkapitalen til going concern værdi 14

15 Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer Opgørelse af nedskrivningsbeløb 15

16 Opgørelse af nedskrivningsbeløb Udfordringer i relation til nedskrivningsberegning generelt: Er kundeforholdet aktivfinansiering eller baseret på kundens indtjeningsevne Hvis aftalt rentesats på OIV-tidspunktet ikke var markedskonform, skal markedsrenten anvendes Længere betalingsrække -> større usikkerhed -> højere dokumentationskrav Urealiserede tab på finansielle instrumenter skal indgå Kautioner og tilsagn kan indgå, hvis der er dokumentation for kautionistens økonomiske forhold 16

17 Opgørelse af nedskrivningsbeløb Nedskrivninger for kundeforhold, der må baseres på kundens aktiver Alene indregne dagsværdien af sikkerhederne med fradrag af omkostninger (f.eks. ligge- og realisationsomkostninger og evt. betaling af foranstående prioriteter). Fastlæggelse af dagsværdi? - Alle ejendomme skal indgå til salgsværdi inden for 6 måneder - Noterede finansielle instrumenter indgår til kursværdi (hovedregel) - Andre aktiver opgøres til dagsværdi ved salg inden for 6 måneder f.eks. vindmøller, skibe og biler - Landbrugsaktiver indgår til standardiserede værdier Betalinger uafhængigt af sikkerhederne kan indgå. Dokumentation! Andre betalinger (f.eks. lønindkomst) -> hovedregel: ikke over 5 år. Kræver under alle omstændigheder overbevisende dokumentation 17

18 Opgørelse af nedskrivningsbeløb Nedskrivninger for kundeforhold, der må baseres på bl.a. kundens indtjeningsevne Beregningen skal tage udgangspunkt i strategien for kundeforholdet Udgangspunkt i aktuelle pengestrømme (driftsresultater/ rådighedsbeløb) eller forventede pengestrømme, hvis de er lavere. Sandsynliggjort forbedring kan indregnes i passende omfang Pengestrømme kan kun i særlige tilfælde forudsættes forbedret ud over 3 år. Dvs. ikke stigning efter år 3 For erhvervskunder forudsættes alle aktiver realiseret i løbet af 5 år, hvorefter der ikke kan ske indregning af pengestrømme Der kræves overbevisende dokumentation for indregning af betalinger (både før og efter realisation af aktiverne) 18

19 Opgørelse af nedskrivningsbeløb Nedskrivninger for kundeforhold, der må baseres på bl.a. kundens indtjeningsevne Realisation af sikkerheder indregnes på forventet salgstidspunkt og til forventet værdi. Værdiforringelser skal indregnes - Hovedregel: ikke højere værdi end den nuværende dagsværdi! Afdrag på foranstående gæld indtil realisationstidspunktet kan tillægges aktivets værdi, hvis debitor kan forventes at forsætte betalingen (uden støtte fra PI) Landbrug - Afregningspriser skal være baseret på almindeligt accepterede priser skønnet af brancheorganisationer mv. 19

20 Solvens/solvensbehov udvalgte praktiske udfordringer 20

21 Praktiske udfordringer solvens nuværende regler Ansvarlige lån incitament til indfrielse fastsættes på indgåelsestidspunktet Summen af kapitalandele og efterstillede kapitalindskud i andre kredit- og finansieringsinstitutter som overstiger 10% af basiskapitalen - Opgørelse af summen pga. forkert kodning i edb-systemet. - HR 50% fradrag i kernekapital/50% fradrag i basiskapital Overskydende fradrag skal ske i kernekapitalen Praktiske udfordringer med opgørelse af nedskrivninger og solvens-/solvensbehov 13. November

22 Praktiske udfordringer solvensbehov Engagementer med finansielle problemer (1/2c) over 2% af basiskapitalen - neutralitetsprincippet/forsigtighedsprincppet - behandling af sikkerheder herunder særligt stresssenarie, kautioner/betalingsevne mv. (Husk foranstående pant) - dokumentation af beregningerne - (skal udarbejdes ligesom vejledningen foreskriver) Engagementer med finansielle problemer under 2% af basiskapitalen Uudnyttede trækningsretter hvordan behandles de? Kan de sættes ned? Solvens og Solvensbehov - intern bankdag den 12. November

23 Solvensbehov Overvejelser og erfaringer (fortsat) Renterisiko - LOPI har udgivet en vejledning som rigtig mange anvender det har dog vist sig, at renterisikoen indenfor/udenfor handelsbeholdningen ikke altid må modregnes hinanden, som modellen ellers ligger op til Indenfor handelsbeholdning Dækket af søjle I med mindre den overstiger 5% Udenfor handelsbeholdning Skal dækkes af yderligere tillæg - Ny vejledning fra Finanstilsynet vedr. renterisiko Mulighed for at vælge standardmetoden eller porteføljemetoden Må tage udgangspunkt i den maksimale rammeudnyttelse de seneste 12 måneder HR er stresstest med 200 basispunkter Et rentefald skal dog kun stresses med renten i det pågældende varighedspunkt BEMÆRK OGSÅ TILLÆG VED NEGATIV RENTERISIKO Solvens og Solvensbehov - intern bankdag den 12. November

24 Kontaktinfo Michael Laursen Statsautoriseret revisor Tlf Heidi Klitgaard Brander Statsautoriseret revisor Tlf

25 Tak for jeres opmærksomhed Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være af interesse, og gør det ikke ud for professionel rådgivning. Du bør ikke disponere på baggrund af de oplysninger, der er indeholdt i denne publikation, uden at indhente specifik professionel rådgivning. Vi afgiver ingen erklæringer eller garantier (udtrykkeligt eller underforstået) hvad angår nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der findes i publikationen, og, i det omfang loven tillader, accepterer eller påtager PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, dets aktionærer, medarbejdere og repræsentanter sig ikke nogen forpligtelse, ansvar eller agtpågivenhedspligt for eventuelle konsekvenser, som følger af, at du eller andre handler eller undlader at handle i tillid til de oplysninger, der findes i publikationen, eller for eventuelle beslutninger truffet på baggrund af publikationen PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Alle rettigheder forbeholdes. I dette dokument refererer til PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, som er et medlemsfirma af PricewaterhouseCoopers International Limited, hvor hver enkelt virksomhed er en særskilt juridisk enhed.

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Finanstilsynet 13. december 2013 J.nr. Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Denne vejledning indeholder vejledning om reglerne om individuelle nedskrivninger og hensættelser i bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Finanstilsynet 21. august 2015 J.nr. 122-0030 Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Denne vejledning indeholder vejledning om reglerne om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Læs mere

Først beskrives de ændringer til regnskabsbekendtgørelsen, som har virkning fra og med aflæggelsen af årsrapporten for 2014.

Først beskrives de ændringer til regnskabsbekendtgørelsen, som har virkning fra og med aflæggelsen af årsrapporten for 2014. Til bestyrelsen og direktionen 12. december 2014 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2014 for kreditinstitutter m.fl. FINANSTILSYNET Århusgade 110 2100 København Ø Tlf. 33 55

Læs mere

Skal skolerne have en egenkapital? Hvem ejer skolernes egenkapital?

Skal skolerne have en egenkapital? Hvem ejer skolernes egenkapital? www.pwc.dk Skal skolerne have en egenkapital? Hvem ejer skolernes egenkapital? Revision. Skat. Rådgivning. Rigsrevisionen har kritiseret universiteternes opbyggelse af egenkapital Rigsrevisionens hovedkonklusion:

Læs mere

Orientering om ændrede regnskabsregler for indregning og måling (værdiansættelse) af pengeinstitutters udlån og garantier pr. 1.

Orientering om ændrede regnskabsregler for indregning og måling (værdiansættelse) af pengeinstitutters udlån og garantier pr. 1. Til pengeinstitutterne 17. december 2004 Ref. MT/TH/LOE J.nr. 122-0031 Orientering om ændrede regnskabsregler for indregning og måling (værdiansættelse) af pengeinstitutters udlån og garantier pr. 1. januar

Læs mere

Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter

Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metoder Risikoområder: 3. Indtjening 4. Udlånsvækst 5. Kreditrisici 6. Markedsrisici

Læs mere

Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter

Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metoder Risikoområder: 3. Indtjening 4. Udlånsvækst 5. Kreditrisici 6. Markedsrisici

Læs mere

Deloitte Deloittes Pengeinstitutgruppe Pengeinstitutter Model-årsrapport 2014

Deloitte Deloittes Pengeinstitutgruppe Pengeinstitutter Model-årsrapport 2014 Deloitte Deloittes Pengeinstitutgruppe Pengeinstitutter Model-årsrapport 2014 Revision - Skat - Consulting - Corporate Finance Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade

Læs mere

Årsrapport 2013. www.sparnebel.dk. CVR: 66 67 10 11 145. regnskabsår

Årsrapport 2013. www.sparnebel.dk. CVR: 66 67 10 11 145. regnskabsår Årsrapport 2013 www.sparnebel.dk CVR: 66 67 10 11 145. regnskabsår 2 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning 7

Læs mere

Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for pengeinstitutter

Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for pengeinstitutter 18. januar 2010 Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metoder, pkt. 19-27 Risikoområder: 3. Indtjening, pkt. 32-34 4. Vækst,

Læs mere

www.pwc.dk Orienteringsmøde FVD Skattesager om skattemæssige indgangsværdier December 2013 Revision. Skat. Rådgivning.

www.pwc.dk Orienteringsmøde FVD Skattesager om skattemæssige indgangsværdier December 2013 Revision. Skat. Rådgivning. www.pwc.dk Orienteringsmøde FVD Skattesager om skattemæssige indgangsværdier December Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Baggrund Processen i skattesagerne Sagsforløbet Forløbet i prøvesagerne Problemstillinger

Læs mere

VEJ nr. 9048 af 07/02/2013 Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter

VEJ nr. 9048 af 07/02/2013 Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter VEJ nr. 9048 af 07/02/2013 Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Metoder Risikoområde: 3. Indtjening 4. Udlånsvækst 5. Kreditrisici

Læs mere

Årsrapport ANDELSKASSEN J.A.K.

Årsrapport ANDELSKASSEN J.A.K. Årsrapport 2014 ANDELSKASSEN J.A.K. 0 Indholdsfortegnelse Andelskassens ledelse og revision...2 Ledelsespåtegning...3 Den uafhængige revisors erklæringer...4 Ledelsesberetning...6 Budskab fra ledelsen...6

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Andelskassen J.A.K.

ÅRSRAPPORT 2013. Andelskassen J.A.K. ÅRSRAPPORT 2013 Andelskassen J.A.K. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Andelskassens Ledelse.......................... 4 Ledelsespåtegning............................ 5 Den uafhængige revisors erklæring....................

Læs mere

Indhold. 1 Året der gik 2012... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 4. 3 Risikostyring... 5. 4 Kapitalstyring og solvensopgørelse... 7

Indhold. 1 Året der gik 2012... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 4. 3 Risikostyring... 5. 4 Kapitalstyring og solvensopgørelse... 7 Risik0rapport 2012 Indhold 1 Året der gik 2012....................................................................... 3 2 Oplysningsforpligtelser..................................................................

Læs mere

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs J.nr. 31007346 KD/ck Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor,

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Industrigruppe Finans. Fondsmæglerselskaber Model-årsrapport 2013

Industrigruppe Finans. Fondsmæglerselskaber Model-årsrapport 2013 Industrigruppe Finans Fondsmæglerselskaber Model-årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013 Til bestyrelsen og direktionen 19. december 2013 Ref. CLA J.nr. 10120-0015 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2013 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres om forhold,

Læs mere

Koncernrisikorapport A K T I E S E L S K A B E T. CVR-nr. 31 46 70 12, København

Koncernrisikorapport A K T I E S E L S K A B E T. CVR-nr. 31 46 70 12, København Koncernrisikorapport 2012 A K T I E S E L S K A B E T CVR-nr. 31 46 70 12, København Arbejdernes Landsbank Koncernrisikorapport 2012 01 Indhold Den overordnede risikostyring 02 Kreditrisiko på kundeudlån

Læs mere

LOLLANDS BANK. Risikorapport 2014 (Søjle 3 oplysningskrav)

LOLLANDS BANK. Risikorapport 2014 (Søjle 3 oplysningskrav) LOLLANDS BANK Risikorapport 2014 (Søjle 3 oplysningskrav) 1 Indhold 1. Baggrund for krav om offentliggørelse af søjle III-oplysninger m.m.... 3 1.1 Krav til udformning af offentliggørelsespolitik, -form,

Læs mere

Risikorapport 2013 vedr. kapitaldækning

Risikorapport 2013 vedr. kapitaldækning Risikorapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Målsætning og risikopolitik 3 2. Anvendelsesområde 10 3. Basiskapital 10 4. Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital 10 5. Beskrivelser af solvensbehovsmodel

Læs mere

RISIKORAPPORT 2014. Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55

RISIKORAPPORT 2014. Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 RISIKORAPPORT 2014 Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 2 Indhold Indledning... 3 1. Risikostyringsmålsætninger og politik... 4 2. Anvendelsesområde... 12 3.

Læs mere

Risikorapport 2013 for Hvidbjerg Bank A/S

Risikorapport 2013 for Hvidbjerg Bank A/S Risikorapport 2013 for Hvidbjerg Bank A/S Side 1 af 30 Indledning Hvidbjerg Banks Risikorapport 2013 er udarbejdet som supplement til bankens årsrapport. Formålet med rapporten er at give bankens kunder,

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. CVR-nr. 32 77 66 55

ÅRSRAPPORT 2012. CVR-nr. 32 77 66 55 ÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 7 Ledelsen i Saxo Privatbank

Læs mere

Tilstrækkelig kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014. CVR-nr. 65746018

Tilstrækkelig kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014. CVR-nr. 65746018 Tilstrækkelig kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014 CVR-nr. 65746018 Møns Bank har åbnet filial i Næstved i november 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 1. Beskrivelse af kapitalbehovsmodel

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Åbningstider: mandag til onsdag samt fredag: kl. 9.30 til kl. 16.00 torsdag: kl. 9.30 til 18.00.

Indholdsfortegnelse. Åbningstider: mandag til onsdag samt fredag: kl. 9.30 til kl. 16.00 torsdag: kl. 9.30 til 18.00. Vinderup Bank Årsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Indkaldelse til ordinær generalforsamling... 4 Ledelsesberetning 2011... 6 Årsregnskabet 2011... 20 Anvendt regnskabspraksis... 20 Resultat- og Totalindkomstopgørelse...

Læs mere

Risikorapport 2011 for Hvidbjerg Bank A/S. Risikofaktorer. Indledning

Risikorapport 2011 for Hvidbjerg Bank A/S. Risikofaktorer. Indledning Risikorapport 2011 for Hvidbjerg Bank A/S Indledning Hvidbjerg Banks Risikorapport 2011 er udarbejdet som supplement til bankens årsrapport. Formålet med rapporten er at give bankens kunder, aktionærer

Læs mere

Indhold / Kort om Coop Bank / Ledelsesberetning / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger.

Indhold / Kort om Coop Bank / Ledelsesberetning / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger. Årsrapport 2013 / Indhold Indhold 3 Ledelsesberetning Kort om Coop Bank 3 Ledelsesberetning 4 Bestyrelse og direktion 8 Ledelsespåtegning 10 De uafhængige revisorers erklæringer 11 12 Årsregnskab Regnskabs-

Læs mere