Direktionen / Børne- og Ungdomsforvaltningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Direktionen / Børne- og Ungdomsforvaltningen"

Transkript

1 Memo Til: / Kontor: Fra: / Kontor: Direktionen / Børne- og Ungdomsforvaltningen Statsautoriseret revisor Poul Erik Nielsen / PricewaterhouseCoopers Dato: 24. oktober 2006 Vedrørende: Status vedrørende udredningsopgaver i Børne- og Ungdomsforvaltningen Efter aftale skal vi redegøre for i hvilket omfang, der eksisterer et grundlag for inddrivelse af for meget udbetalt løn, som følge af fejl og mangler i lønanvisningen i den tidligere Uddannelses- og Ungdomsforvaltning (UUF). Redegørelsen skal ses i sammenhæng med rapport af 1. februar 2006 om årsagerne til merforbrug i regnskab 2004 udarbejdet af BUF, de supplerende undersøgelser af lønbogføringen, der er udført med assistance af PricewaterhouseCoopers (PwC) samt i forlængelse af statusrapportering af 22. september 2006 udarbejdet af PwC. PwC har gjort opmærksom på, at eftersom redegørelsen og de foretagne undersøgelser hverken udgør revision eller review i overensstemmelse med de danske revisionsstandarder herom, afgiver vi ikke en erklæring og konklusion, hvor vi udtrykker en grad af sikkerhed. Redegørelsen er i øvrigt disponeret som følger: 1 Skøn over omfanget af fejl, herunder muligheder for afledte indtægter 2 Oversigt over årsagerne til merforbrug 3 Områder med systematiske fejl 4 Områder med ikke-systematiske fejl 5 Områder med identificeret merforbrug.

2 1 Skøn over omfanget af fejl, herunder muligheder for afledte indtægter Der er i afsnit 2-5 gengivet grundlaget for skønnet over omfanget af fejl, herunder muligheder for afledte indtægter. Bortset fra nedenstående tilføjelse er oplysningsgrundlaget uændret i forhold til seneste rapportering af 22. september 2006, der dog tillige indeholdt en kort omtale af baggrunden. Tilføjelse Accenture afleverede i uge 38 et oplæg til, hvorledes der kunne tilvejebringes et grundlag for en systematisk udsøgning af fejl med henblik på efterfølgende opkrævning med heraf afledte indtægter. Efter Kommunen har haft lejlighed til at gennemgå oplægget, er Accenture blevet bedt om at præcisere oplægget samt i forøget omfang at fremkomme med konkrete løsningsforslag på fejlafdækning inden for feriepengeområdet. Accenture forventer at aflevere et revurderet oplæg i indeværende eller næste uge. Såfremt Kommunen herefter vælger at igangsætte fejlsøgningen, skal der påregnes ca. 5-6 uger forinden der foreligger afrapportering af fejl. I første omgang sigtes der mod en verifikation af skyldige ej hævede nettoferiepenge, hvor Kommunen for optjeningsåret 2003 har registeret en gæld på ca. DKK 26 mio., hvilket væsentligt overstiger niveauet for foregående ferieår på mellem DKK 5-6 mio. Såfremt verifikationen afdækker at stigningen i gælden skyldes fejl i lønberegningen vil en korrektion af fejlen medføre en indtægt for Kommunen, hvoraf en del i givet fald vil relatere sig til BUF. En tilsvarende analyse vil endvidere kunne være relevant for optjeningsåret Sideløbende med drøftelserne omkring ovenstående løsning undersøges det om der alternativt kan etableres specifikke udtræk over f.eks. dobbeltkørte feriepenge med henblik på korrektion af ej hævede nettoferiepenge med heraf følgende muligheder for indtægtsførsel. Det er tidligere vurderet, at der er klare indikationer for, at området har været væsentligt fejlbehæftet, men at der ikke forelå noget grundlag for BUF, for at skønne omfanget af fejl før Accenture havde tilvejebragt den nødvendige model, og produceret de nødvendige udtræk. Som tidligere angivet, har der været uformelle vurderinger over fejlomfanget inden for ferieområdet, der endvidere har været stærkt svingende (DKK 5-15 mio.), men som der er redegjort for, er der ikke fremkommet nye oplysninger, der kan be- eller afkræfte, hvorvidt overslagene er overvurderet eller undervurderet. Endelig er der rejst spørgsmål til, hvorvidt der kan forventes væsentlige indtægter i forbindelse med opkrævning af løndebitorer. I den forbindelse kan det oplyses, at det i forbindelse med opgørelsen og valideringen af løndebitorerne sikres, at de optages under tilgodehavender, hvorfor en efterfølgende indbetaling ikke påvirker driften. 2

3 2 Oversigt over årsagerne til merforbrug Oversigten nedenfor over det samlede merforbrug for 2004 samt 2005 på i alt DKK 176,5 mio. er i den yderste højre del fordelt på områderne systematisk fejl, ikke systematiske fejl samt identificeret merforbrug til brug for en begrundet vurdering af mulighederne for inddrivelse. DKK mio. Undersøgelser 2004 Undersøgelser 2005 Områder med: Udgiftstyper Decent. Central i alt Decent. Central i alt Totalt Systematisk fejl jf. afsnit 3 Ikke systematiske Identificeret fejl merforbrug jf. afsnit 4 jf. afsnit 5 Ferietræk 2,1 0,7 2,8 1,8 0,9 2,7 5,5 5,5 Sjette ferieuge 1,2 1,0 2,2 2,0 0,8 2,8 5,0 5,0 Udbetalt ferie 2,0 26,0 28,0 2,2 38,3 40,5 68,5 68,5 Løn og diverse 5,4 5,4 5,4 5,4 10,8 10,8 Ferie og løn 10,7 27,7 38,4 11,4 40,0 51,4 89,8 79,0 10,8 0,0 Forskel i lønbogf. (KØR/lønsystem), 0,0 28,9 28,9 28,9 28,9 Kan principielt inddrages/udlignes 10,7 27,7 38,4 11,4 68,9 80,3 118,7 79,0 10,8 28,9 Dagpenge 7,8 7,8 7,3 7,3 15,1 15,1 Udbetalte feriedage 6,6 6,6 9,5 9,5 16,1 16,1 Engangsudgift/Tab 0,0 14,4 14,4 0,0 16,8 16,8 31,2 0,0 15,1 16,1 Anciennitet og lønstigninger 3,8 3,8 3,8 3,8 7,6 7,6 Stigning i antal hf-enkeltfags-elever 0,0 8,9 8,9 8,9 8,9 Tidsmæssig forskydning/udlignes 0,0 3,8 3,8 0,0 12,7 12,7 16,5 0,0 0,0 16,5 Resttimer 4,0 4,0 0,0 4,0 4,0 Meraktivitet i gymnasier 0,0 6,1 6,1 6,1 6,1 Forskydning i lønbogføring -4,0-4,0 4,0 4,0 0,0 0,0 Øvrig 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1 10,1 10,1 0,0 0,0 10,1 Samlet merforbrug 10,7 45,9 56,6 11,4 108,5 119,9 176,5 79,0 25,9 71,6 Der henvises i øvrigt til rapport af 1. februar om årsagerne til merforbrug. De enkelte områder uddybes herefter i: Afsnit 3. Systematiske fejl - DKK 79 mio. Afsnit 4 Ikke-systematiske fejl - DKK 25,9 mio. Afsnit 5 Identificeret merforbrug - DKK 71,6 mio. 3 Områder med systematiske fejl - DKK 79,0 mio. For især ferieområdet har undersøgelsen afdækket, at der umiddelbart er relativt mange fejl i lønsedlerne, og der er indtil videre identificeret 3 fejlårsager (mulige system fejl eller systematiske fejl). De foretagne undersøgelser har været rettet mod at finde væsentlige systemfejl, og der er derfor ikke foretaget et tilfældigt udvalg af stikprøver, hvorfor undersøgelserne ikke give grundlag for et skøn over det samlede omfang af fejl (manglende statistisk grundlag). Endvidere kan fundne fejl være rettet efterfølgende uden at dette direkte fremgår af de lønsedler, der er lagt til grund for undersøgelsen (begrænsning i datagrundlaget). 3

4 Foranlediget af de fundne fejl blev der i uge 27 afholdt møde med Accenture med henblik på at få afdækket, hvorvidt de kan bekræfte de identificerede fejlårsager, herunder om de kan tilvejebringe et grundlag, der muliggør en systematisk udsøgning af fejl med henblik på efterfølgende opkrævning af for meget udbetalt løn. Der blev herefter aftalt, at Accenture snarest muligt skulle udarbejde et oplæg, herunder overslag over tidsforbrug, der skulle finansieres af timebox timer. Der har løbende været kontakt til Accenture med henblik på en forcering af sagen, og de har i uge 38 afleveret et oplæg hvori de har angivet, at der kunne etableres en løsning ca. 5-6 uger efter at arbejdet igangsættes. Herefter må påregnes et tidsrum til test af udtræk m.m. Skøn over omfanget af fejl Accenture er principielt enig i, at ferieområdet kan være behæftet med væsentlige fejl, men uden at de mener der er grundlag for at udøve et konkret skøn. I forbindelse med ovenstående arbejde, samt i forbindelse med det centrale oprydningsarbejde, har niveauet for fejl inden for bl.a. ferieområdet løbende været uformelt drøftet og det har været kendetegnede, at foreløbige skøn har været stærkt svingende (DKK 5-15 mio.). Samtidig har erfaringerne fra øvrige områder efterfølgende vist, at det er meget usikkert at foretage foreløbige skøn, og fejlomfanget har løbende været såvel over- som undervurderet. Som det fremgår af ovenstående er der klare indikationer for, at området har været væsentligt fejlbehæftet, men før Accenture har tilvejebragt den nødvendige model til databaseudtræk, har BUF ikke noget grundlag for at skønne over omfanget af fejl. 4 Områder med ikke-systematiske fejl - DKK 25,9 mio. 4.1 Løn og diverse - DKK 10,8 mio. UUF har igennem 2004 og 2005 løbende opsamlet dokumentation for forvaltningens indberetninger af fejl til lønudbyderen, hvilket gav anledning til en decentral undersøgelse, hvor samtlige skoler/institutioner blev kontaktet. Der er fra de decentrale enheder modtaget ca henvendelser vedrørende fejl i 2004 og 2005, der fordeler sig på flere områder. Det fremgår, at henvendelserne ikke umiddelbart kan danne grundlag for en direkte overlevering til opkrævningssporet, ligesom en del af henvendelserne allerede kan være omfattet af dels arbejdet med opkrævningen, dels Accentures løbende fejlretning. En opfølgning på den enkelte henvendelse vil typisk kræve en indledede undersøgelse af, hvorvidt henvendelsen allerede er behandlet centralt, en eventuel efterfølgende undersøgelse af typisk et par timers varighed, efterfølgende godkendelse i forvaltningen samt eventuel korrektion af forholdet i form af korrektion af lønnen og bogføringen, samt afledte opkrævninger eller afregninger. 4

5 Bemærkninger Ovenstående forhold medfører, at der ikke umiddelbart er udsigt til, at der sker inddrivelse af merforbrug grundet fejl og mangler inden for området, men som anført kan de pågældende fejl og mangler være berigtiget efterfølgende. Endelig foreligger der stadig som angivet en mulighed for supplerende opfølgning af fejl og mangler på enkeltsags niveau. 4.2 Dagpenge - DKK 15,1 mio. Den foreløbige gennemgang af området, har vist at datagrundlaget er kompleks og behæftet med væsentlige fejlmuligheder, henset til: Indtægterne i KØR registreres ved udbetaling uden periodeangivelse VagtPlan-systemet har i BUF været i drift sat i perioden med væsentlige tekniske problemer. En sammenholdelse baseret på data fra de to systemer er behæftet med væsentlig usikkerhed og en stikprøvevis gennemgang af de identificerede forskelle mellem systemerne (manglende dagpengeindtægter) har vist, at grundlaget ikke er tilstrækkeligt. BUF har i den forbindelse tidligere bemærket, at refusionsindtægterne er faldet med knap DKK 8 mio. fra DKK 26,8 mio. i 2003 til DKK 18,9 mio. i 2005 (DKK 22,1 mio. i 2004) samtidig med at det generelle sygefravær i perioden har været neutralt målt i forhold til det gennemsnitlige antal sygedage per medarbejder. Gennemgangen har i øvrigt bekræftet, at der har været væsentlige fejl og mangler på området med heraf følgende tab. Bemærkninger Ovenstående forhold, samt det forhold at fristen for tilbagesøgning er overskredet, medfører, at der ikke er udsigt til, at der efterfølgende kan ske inddrivelse af manglende dagpengerefusioner. 5 Områder med identificeret merforbrug DKK 71,6 mio. 5.1 Afvigelser mellem bogføring i KØR og Lønsystem - DKK 28,9 mio. BUF har gjort opmærksom på, at en del af merforbruget kan henføres til områder, hvor det på daværende tidspunkt ikke var muligt, at verificerer grundlaget: Det kan konstateres, at der er en væsentlig afvigelse mellem den løn, der er konteret i økonomisystemet (KØR), og det beløb, der er konteret i lønsystemet, svarende til 28,9 kr.mio. i

6 Bemærkninger Detailanalyser har vist, at afvigelserne i et væsentligt omfang relatere sig til klonrettelser, hvor det er meget vanskeligt at afdække grundlaget, herunder verificere den bogførte udgift. Der er centralt en dialog med Accenture omkring lønafstemning, hvorfra der i et vist omfang vil kunne opnås en verifikation af de bogførte udgifter. Området er meget kompleks og relativt tidskrævende samtidig med, at sandsynligheden for at afdække årsager til merforbrug vurderes som værende lav, hvorfor området indtil videre er nedprioriteret. Der er for nuværende således ikke udsigt til, at der afdækkes fejl og mangler i udgiften på DKK 28,9 mio., der efterfølgende kan inddrives med mindre den centrale lønafstemning afdækker konkrete forhold eller at der igangsættes supplerende handlinger. Det skal bemærkes, at der tidligere under gennemgangen er afdækket fejl i lønarter, der efter at fejlen har været behandlet central i oprydningsenheden, er kvantificeret til ca. DKK 3,6 mio., hvoraf fejlen (indtægt) i relation til BUF beløber sig til skønsmæssigt DKK 2 mio. 5.2 Øvrige områder med identificeret merforbrug - DKK 42,7 mio. For de øvrige områder: Udbetalt feriedage - DKK 16,1 mio. Anciennitet og lønstigninger - DKK 7,6 mio. Stigning i antal hf-enkeltfags-elever - DKK 8,9 mio. Resttimer - DKK 4,0 mio. Meraktivitet i gymnasier - DKK 6,1 mio. er merforbruget ikke henført til fejl og mangler, hvorfor det ikke indgår i grundlaget for vurderingen af mulighederne for efterfølgende inddrivelse. Merforbruget er i rapporten henført til ikke-styrbare udgifter samt ændringer i aktivitetsniveau. 6

Intern Revision. SKATs administration af udbytteskat og refusion af udbytteskat. Revision Rådgivning Rapportering

Intern Revision. SKATs administration af udbytteskat og refusion af udbytteskat. Revision Rådgivning Rapportering Intern Revision SKATs administration af udbytteskat og refusion af udbytteskat Revision Rådgivning Rapportering Forord Intern Revision er den 29. august 2015 blevet bedt om at gennemføre en vurdering af

Læs mere

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - (1.1-1.9) Deloitte

Læs mere

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse af udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Februar 2015 pwc I Indholdsfortegnelse 1. Indledning i 2. Formål

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om eindkomst. April 2009

Notat til Statsrevisorerne om eindkomst. April 2009 Notat til Statsrevisorerne om eindkomst April 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 eindkomst 14. april 2009 RN D401/09 I. Indledning 1. På mødet den 28. januar 2009 drøftede Statsrevisorerne

Læs mere

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' "",!">"; /!! 4 ;,"!6 "!!

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' ,!>; /!! 4 ;,!6 !! ! "! !!!" #$ " %""!"& # ' " ('!" ") * ) +,!","& " "!!,! " "!,! - ( "! ) # (!"! ) *.%/ 0 0 "!"!!! # ) $%&& &!' %(! �*12! &!!! "!! 3! ",!",!"4!"!! 5 )!&% 6 "!!78'!!!" "!! 3! 4,!"& "',!" 9!!!: " "!!! 6

Læs mere

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 55 Offentligt A R B E J D S M A R K E D S S T Y R E L S E N Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Den 12. december 2014 blev der i. sag nr. 160/2013. Skat. mod. statsautoriseret revisor Kai Marius Møller. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 12. december 2014 blev der i. sag nr. 160/2013. Skat. mod. statsautoriseret revisor Kai Marius Møller. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 12. december 2014 blev der i sag nr. 160/2013 Skat mod statsautoriseret revisor Kai Marius Møller afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 17. december 2013 har Skat i medfør af revisorlovens

Læs mere

Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007.

Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007. Norddjurs Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007. Beretning nr. l Delberetning for regnskabsåret 2007

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Landbrug & Fødevarer undersøgelse af udvalgte EU-støttede projekter

Landbrug & Fødevarer undersøgelse af udvalgte EU-støttede projekter www.pwc.dk Click icon to add picture Landbrug & Fødevarer undersøgelse af udvalgte EU-støttede projekter 2014 v/ René Søeborg og Henrik Steffensen, Revision. Skat. Rådgivning. s arbejde med gennemgang

Læs mere

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 TILSYN 1. halvår 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1. NYE TILSYNSMULIGHEDER SOM LED I UDMØNTNINGEN

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE. Beretning nr. 11. (side 249 265) Løbende revision indtil 1. december 2013

HEDENSTED KOMMUNE. Beretning nr. 11. (side 249 265) Løbende revision indtil 1. december 2013 Birkemose Allé 31, st. DK-6000 Kolding Tlf. 33 12 65 45 HEDENSTED KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 249 265) Løbende revision indtil 1. december 2013 Delberetning for regnskabsår 2013 Indhold 1 INDLEDNING...

Læs mere

Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 23. maj 2008 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr.

Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 23. maj 2008 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. Århus, 16. maj 2008 Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 23. maj 2008 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 1 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@kr.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@kr.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@kr.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde Beretning nr. 12 (side 162 189) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Faxe Kommune. Revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 84 75. 18. maj 2015

Faxe Kommune. Revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 84 75. 18. maj 2015 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 18. maj 2015 af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 3 1.1 Revisionspåtegning 3 1.2 Bemærkninger der skal

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R. Den 23. april 2009 blev i sag nr. 7/2009-R K mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor

Læs mere

ODDER KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 37-74) Revisionen af regnskabet for året 2007. Afsluttende revision for regnskabsår 2007

ODDER KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 37-74) Revisionen af regnskabet for året 2007. Afsluttende revision for regnskabsår 2007 Tomsagervej 3 8230 Aabyhøj Tlf.: 8746 5500, Fax: 8746 5501 E-mail: aarhus@kr.dk ODDER KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 37-74) Revisionen af regnskabet for året 2007 Afsluttende revision for regnskabsår 2007

Læs mere

Nr Spørgmål indsendt Hvilken del af udbudsmaterialet relaterer spørgsmålet sig til. Spørgsmål fra leverandører

Nr Spørgmål indsendt Hvilken del af udbudsmaterialet relaterer spørgsmålet sig til. Spørgsmål fra leverandører Nr Spørgmål indsendt Hvilken del af udbudsmaterialet relaterer spørgsmålet sig til Spørgsmål fra leverandører Svar fra ATP I udbudsbetingelsernes pkt 3.2 vedr. forbehold er følgende anført: "Der kan ikke

Læs mere

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 15. august 2012 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses-

Læs mere

Analyse. Effekter af konkurrence om kommunal lønadministration

Analyse. Effekter af konkurrence om kommunal lønadministration Analyse Effekter af konkurrence om kommunal lønadministration 2013 SIDE 2 KAPITEL 1 RESUMÉ OG ANBEFALINGER Effekter af konkurrence om kommunal lønadministration On-line ISBN 978-87-7029-548-2 Analysen

Læs mere

pa ~aalatdkersuisut~edle~~ers Opfølgning Selvstyret 07.11.2014 Grønlands Selvstyre Att.: Revisionsudvalget Overbringes

pa ~aalatdkersuisut~edle~~ers Opfølgning Selvstyret 07.11.2014 Grønlands Selvstyre Att.: Revisionsudvalget Overbringes I 07.11.2014 l1li I Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299321511 Telefax +299322711 www.deloitte.dk Grønlands Selvstyre

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde FREDERIKSSUND KOMMUNE Beretning nr. 7 (side 151-195) Afsluttende beretning for regnskabsår 2013 BDO Kommunernes

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04 Udvidet notat til statsrevisorerne om Arbejdsdirektoratets tilsyn med de tværfaglige a-kasser I. Resumé 1. Baggrunden for notatet er, at statsrevisorerne

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. November 2014

Beretning til Statsrevisorerne om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. November 2014 Beretning til Statsrevisorerne om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge November 2014 BERETNING OM FINANSIERINGSMODELLEN FOR FORSIKREDE LEDIGES ARBEJDSLØSHEDS- DAGPENGE Indholdsfortegnelse

Læs mere

K e n d e l s e: Den 21. marts 2014 blev der i. sag nr. 99/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

K e n d e l s e: Den 21. marts 2014 blev der i. sag nr. 99/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Den 21. marts 2014 blev der i sag nr. 99/2012 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 6. december 2012 har viceskoleleder

Læs mere

SKIVE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 37-76) Revisionen af regnskabet for året 2007. Afsluttende beretning for årsregnskabet 2007 779.

SKIVE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 37-76) Revisionen af regnskabet for året 2007. Afsluttende beretning for årsregnskabet 2007 779. Slotsgade 3 7800 Skive Tlf.: 9816 0344, Fax: 9614 2701 E-mail: skive@kr.dk SKIVE KOMMUNE (side 37-76) Afsluttende beretning for årsregnskabet 2007 779.000 BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største

Læs mere