Vejledning for tilladelseshavere om programvirksomhed i MUX 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning for tilladelseshavere om programvirksomhed i MUX 1"

Transkript

1 Radio- og tv-nævnet Juni 2016 Vejledning for tilladelseshavere om programvirksomhed i MUX 1 Side 1 af 17

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Programtilladelsen og generelle krav Udstedelse af programtilladelse Praksis vedr. ændring af vilkår i programtilladelse Krav om udøvelse og produktion Praksis vedr. udøvelse og produktion Krav om lokalt indhold Praksis vedr. lokalt indhold Co- og entrepriseproduktioner Praksis vedr. co- og entrepriseproduktioner Public access Praksis vedr. public access Europæiske programmer Praksis vedr. europæiske programmer Krav til sendetiden Krav knyttet til førstegangsudsendelse Praksis vedr. førstegangsudsendelser Minimumsendetid og ferie Sendesamvirker Øvrige krav Logo og stationsnavn Praksis vedr. logo og stationsnavn Hjemmeside Børnebeskyttelse og forbud mod diskrimination og fremme af terrorisme Forbud mod reklamer Praksis vedr. skjult reklame Afrapportering af programvirksomhed Publikumsmålinger Radio- og tv-nævnets tilsyn og sanktioner Praksis vedrørende tilbagebetalingskrav Anvendelse af repræsentativitetsprincip Læs mere Side 2 af 17

3 1. Indledning Denne vejledning beskriver en række vigtige bestemmelser i bekendtgørelse nr. 145 om ikkekommercielt tv i MUX 1 af 18. februar 2014 (herefter bekendtgørelsen) samt Radio- og tvnævnets praksis om administrationen af lokal-tv-ordningen. Vejledningen retter sig mod foreninger, som har tilladelse til at udøve programvirksomhed i MUX 1. Den behandler derfor ikke de krav, som stilles for at få udstedt en programtilladelse. Vejledningen er ikke rettet mod lokale tv-stationer, som har en programtilladelse i medfør af særordningen. Med særordningen sigtes der på den ordning, hvori der er udstedt tilladelser til foreninger og fonde, hvis formål er at producere ikkekommercielt tv, som er produceret af og rettet mod personer med fysisk funktionsnedsættelse og psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse til udøvelse af ikkekommerciel programvirksomhed i MUX 1, jf. 3, stk. 2. Vejledningen vedrører derudover ikke betingelserne for at opnå driftstilskud. Disse fremgår af Tilskudsvejledningen. Find link til Tilskudsvejledningen under afsnit 9 Læs mere. Vær opmærksom på, at Radio- og tv-nævnet løbende træffer nye afgørelser, som kan have betydning for tv-stationernes programvirksomhed. Det anbefales derfor, at man holder sig opdateret om nye afgørelser på lokal-tv-området. Find link til nævnets afgørelser under afsnit 9 Læs mere. Vejledningen gennemgår først og fremmest de krav, der gælder for produktion og indhold af programmer i lokal tv-ordningen, herunder kravet om lokalt indhold i 11 i bekendtgørelsen. Til belysning heraf omtales et udpluk af Radio- og tv-nævnets afgørelser. Stationernes afrapporterings- og seertalsforpligtelser samt nævnets tilsyn og sanktioner beskrives desuden kort. Bemærk at vejledningen ikke er udtømmende. 2. Programtilladelsen og generelle krav 2.1. Udstedelse af programtilladelse Udøvelse af ikkekommerciel programvirksomhed i MUX 1 forudsætter en programtilladelse udstedt af Radio- og tv-nævnet. Programtilladelser udstedes ved udbud afholdt af Radio- og tv-nævnet. Nævnet afholdte sit første udbud i den gældende ordning i Radio- og tv-nævnet kan, når nævnet finder det hensigtsmæssigt afholde et nyt udbud af resterende ledige programtilladelser. Tilladelseshaverne er forpligtede til at overholde vilkårene i deres programtilladelser, og herunder leve op til, hvad de har oplyst i ansøgningen. Alle programmer skal opfylde vilkårene i tilladelseshavers programtilladelse. Programtilladelserne er udstedt med udløb den 31. december 2019 og kan ikke overdrages. Side 3 af 17

4 Ændringer af programtilladelsen skal godkendes af Radio- og tv-nævnet. Radio- og tv-nævnet er i udgangspunktet ikke indstillet på at godkende væsentlige ændringer i programtilladelsernes programindhold, programplaner mv. Nævnet vil i denne forbindelse lægge vægt på, at tilladelsesindehavere ikke foretager ændringer, der indebærer, at de oplysninger som var væsentlige for nævnets alsidighedsvurdering i tilladelsesområdet ved tildeling af tilladelser forrykkes Praksis vedr. ændring af vilkår i programtilladelse Radio- og tv-nævnet har godkendt mindre ændringer, såfremt disse overholder bekendtgørelsen og i øvrigt ikke indebærer, at alsidighedsvurderingen ved tildeling af tilladelser i regionen forrykkes. Anmodning fra Fynbo TV om ændring af programindhold af 2. marts 2015 Radio- og tv-nævnet imødekom Fynbo TVs anmodning om ændring af programindhold, således at Fynbo TV kunne sætte fokus på folketingsvalget under forudsætning af, at programvirksomheden i øvrigt fortsat opfylder programtilladelsens vilkår. Ændringen blev godkendt, da programkategorierne ikke havde haft afgørende betydning for fordelingen af programtilladelser i region Fyn og derved ikke betød, at alsidighedsvurderingen ved tildeling af tilladelser i region Fyn blev forrykket Krav om udøvelse og produktion Det fremgår af 11, stk. 1 og 2, i bekendtgørelsen, at al programvirksomhed skal udøves fra tilladelsesområdet, produceres af tilladelseshaveren eller af borgere som led i stationens public access, optages i tilladelsesområdet og rettes mod befolkningen i tilladelsesområdet. 11, stk. 1 og 2, i bekendtgørelsen lyder som følger: 11. Programvirksomheden skal udøves fra tilladelsesområdet. Programmerne skal således produceres af tilladelseshaveren i eller af personer hjemmehørende i tilladelsesområdet. Radioog tv-nævnet kan for programkategorier som ikke er nævnt i 14, nr. 2, se bort fra kravet i 2. pkt., for op til 10 pct. af tilladelseshaverens sendetid eller programbudget. Stk. 2. Programmerne skal produceres til befolkningen i tilladelsesområdet. 11, stk. 1 og 2, finder anvendelse for hele programvirksomheden, herunder alle programmer sendt i minimumssendetiden, herunder førstegangs- og genudsendelser, og den øvrige sendetid. Undtagelsen i 11, stk. 1, 3. pkt., indebærer, at en tilladelseshaver i op til 10 pct. af sendetiden eller af programbudgettet med Radio- og tv-nævnets forudgående dispensation, kan se bort fra kravet om, at programmerne skal produceres af tilladelseshaveren eller som led i stationens public access. Dette gælder dog ikke programmer, som er nyheder, sportsbegivenheder, konkurrencer eller tekst-tv. Hvis en tilladelseshaver benytter sig af undtagelsen i 11, stk. 1, 3. pkt., for en række programmer, skal disse programmer stadig være optaget i lokalområdet og rettes mod befolkningen i lokalområdet, dvs. opfylde kravene i 11, stk. 1, 1. pkt., og 11, stk. 2. Denne undtagelse giver desuden mulighed for, at en tilladelseshaver kan indgå i samarbejder om såkaldte europæiske programmer. Se evt. afsnit 2.6. om Europæiske programmer. Side 4 af 17

5 Praksis vedr. udøvelse og produktion Fornyet klage over afgørelse fra TV Foreningen Region Nord af 5. september 2014 Radio- og tv-nævnet behandlede spørgsmålet om, hvordan formuleringerne udøves fra og produceres af i 11, stk. 1, 1. og 2. pkt., skal forstås. Det fremgik af afgørelsen, at begrebet at producere er en del af begrebet udøves. Udøvelse omfatter blandt andet følgende (ikke udtømmende) forhold: At uploade programmer fra tilladelsesområdet til udsendelsesserveren hos den stedlige TV2/Region. At foretage redaktionelle valg i tilladelsesområdet. At have en tilstedeværelse i lokalsamfundet i tilladelsesområdet. At producere programmer i tilladelsesområdet. De beskrevne overordnede handlinger, der udgør programvirksomhed i henhold til 2 i Radio- og fjernsynsloven i tilladelsesområdet. At producere er således en del af at udøve. At producere omfatter blandt andet følgende (ikke udtømmende) forhold: At lede tilrettelæggelsen af programmet. At gennemføre programmer; herunder optage programmer. At bearbejde og redigere programmer. Tilsyn med Østjyske Studerendes TV af 15. marts 2016 Radio- og tv-nævnet traf afgørelse om, at en række af Østjyske Studerendes TVs programmer ikke overholdt kravet om, at udsendte programmer skal være produceret efter den 1. januar 2014, hvor den gældende lokal-tv-ordning trådte i kraft, at udsendte programmer skal optages i tilladelsesområdet (eller tilgrænsende tilladelsesområder), samt at udsendte programmer skal være produceret af tilladelseshaveren selv eller borgere, der er hjemmehørende i tilladelsesområdet. Side 5 af 17

6 Tilsyn med Kanal 1 af 16. marts 2016 Radio- og tv-nævnet påtalte blandt andet Kanal 1s udsendelse af programmer produceret inden den nugældende ordning, udsendelse af eksterne- og co-produktioner og manglende overholdelse af vilkårene i Kanal 1s programtilladelse om udsendelse af programmer med lokalt indhold. Sendesamvirket Hovedstaden, som Kanal 1 er medlem hos, henviste til nævnets svar på spørgsmål 16 i nævnets Spørgsmål og svar-runde i forbindelse med udbud i 2014, som lyder som følger: Spørgsmål 16 Programmerne skal være produceret af tilladelseshaver eller af personer bosat i tilladelsesområdet. Hvad lægges i ordet produceret? Svar: Det er at producere et program skal i denne sammenhæng forstås som det at planlægge, optage, redigere og skabe et tv-program. Henvisningen til, at programmerne skal være produceret af tilladelseshaver bosat i tilladelsesområdet medfører, at tilladelseshaver ikke kan betale andre for at producere programmerne for sig medmindre disse er hjemmehørende i tilladelsesområdet. Programmerne skal således laves af tilladelseshaveren selv, eller af personer, som er bosat i tilladelsesområdet. Nævnet erkendte i afgørelsen, at dette svar var uhensigtsmæssigt formuleret, fordi svaret kunne efterlade en berettiget forventning om, at det var tilladt at betale produktionsselskaber, som var hjemmehørende i tilladelsesområdet, for at producere programmer for sig. Nævnet bemærkede, at svaret på spørgsmål 16 sigtede på muligheden for public access og lovgivers hensigt om at skærpe kravene til lokal egenproduktion således, at co- og entrepriseproduktioner ikke inden for denne ordning skal anses som produceret af tilladelseshaver selv, jf. bemærkningerne til lovforslag L 50 om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. På denne baggrund fandt nævnet ikke, at der var grundlag for at udstede et tilbagebetalingskrav for dette forhold, men at forholdet blev påtalt. Endelig fandt nævnet, at svaret på spørgsmål 16 ikke kunne lægges til grund fremover. I forlængelse af afgørelsen blev der tillige sendt en mail til samtlige tilladelseshavere, om at svaret på spørgsmål 16 ikke kunne lægges til grund fremover Krav om lokalt indhold Det fremgår af 11, stk. 3, i bekendtgørelsen, at: 80 pct. af programmerne tillige skal handle om eller være med personer fra tilladelsesområdet samt de umiddelbart tilgrænsende tilladelsesområder (samt Sydslesvig for region Syd og Skåne for region Hovedstaden og region Bornholm). 11, stk. 3, består af to led: Side 6 af 17

7 1) at 80 pct. af programmerne skal handle om tilladelsesområdet, samt de tilgrænsende tilladelsesområder, og 2) at 80 pct. af programmerne skal være med personer fra tilladelsesområdet samt de tilgrænsende tilladelsesområder. Sammenholdt med 11, stk. 1, medfører dette, at formuleringen i 11, stk. 3, samt de umiddelbart tilgrænsende tilladelsesområder (samt Sydslesvig for region Syd og Skåne for region Hovedstaden og region Bornholm) ikke giver tilladelse til at udøve programvirksomhed i tilgrænsende tilladelsesområder. Kravet i 11, stk. 3, er således ikke en undtagelse fra kravet i 11, stk. 1, om udøvelse af programvirksomheden. Se evt. forrige afsnit, dvs. afsnit 2.2. om Krav om udøvelse og produktion. Radio- og tv-nævnet tillader dog undtagelsesvis, at et program optages i et tilgrænsende tilladelsesområde, hvis dette handler om eller er med personer fra dette tilgrænsende tilladelsesområde. De 80 pct. er et minimumskrav. Flere tilladelseshavere har i deres ansøgninger om programtilladelser angivet at ville sende mere end 80 pct. lokalt indhold. I disse tilfælde er kravet om lokalt indhold højere end 80 pct Praksis vedr. lokalt indhold Opfølgende tilsyn med Københavns Lokal TV af 19. december 2014 Nævnet fandt, at programmerne Den sidste nadver og Israel kampen for staten ikke opfyldte kravet om lokalt indhold, jf. 11, stk. 2 og 3, i bekendtgørelsen om MUX 1. Kravene vedrørende lokalt indhold var tidligere blevet indskærpet over for stationen ved nævnets afgørelse af 1. oktober 2014, hvor det var blevet oplyst, at nævnet kunne skride til inddragelse af stationens programtilladelse, såfremt stationen ved det opfølgende tilsyn ikke levede op til programvilkårene og i særdeleshed kravet om lokalt indhold. På denne baggrund inddrog nævnet stationens programtilladelse endeligt. Tilsyn med Kanal 1 af 8. marts 2016 Nævnet påtalte blandt andet Kanal 1s manglende overholdelse af vilkårene i Kanal 1s programtilladelse om udsendelse af programmer med lokalt indhold. Nævnet fandt, at programmer om TTIP, EU-retsforbeholdet, filosofi, udlændingepolitik, overførselsindkomst og øvrige generelle emner ikke var lokalt indhold. Tilsyn med Vesterbro Lokal TV af 2. maj 2016 Nævnet fandt, en række programmer om folketingsvalget i 2015, clairvoyance og tarotkort ikke opfyldt kravet om lokalt indhold, jf. 11, stk. 2 og 3, og at Vesterbro Lokal TV derved havde overtrådt vilkårene, som fremgår af stationens programtilladelse, jf. 26, i bekendtgørelsen om MUX 1. Stationen havde i sin ansøgning om programtilladelse angivet at sende 100 pct. lokalt indhold. Den manglende overholdelse af dette forhold blev påtalt. Side 7 af 17

8 2.4. Co- og entrepriseproduktioner Programmer skal produceres af tilladelseshaveren, og co- og entrepriseproduktioner er ikke tilladt. Som det fremgår af bemærkningerne til Lovforslag L50 om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 6. november 2013 side 5, er hensigten at skærpe kravene til lokal egenproduktion således, at co- og entrepriseproduktioner ikke inden for denne ordning skal anses som produceret af tilladelseshaver selv 11, stk. 1, giver dog mulighed for, at borgere hjemmehørende i lokalområdet kan medvirke til programproduktion gennem reglerne om public access. Det pålægger indehaveren af en programtilladelse at inddrage offentligheden, såfremt dette er et vilkår i tilladelseshaverens programtilladelse. Reglerne herom vedrører altså borgere og ikke foreninger. Der er ikke krav om, at tilladelseshaver selv skal eje produktionsudstyr eller råde over studiefaciliteter. Der er heller intet forbud imod at leje sig til disse ydelser. Bemærk, at dette skal ske i overensstemmelse med 11 og programtilladelsens vilkår i øvrigt. Læs mere herom i afsnit 2.5. om Public access Praksis vedr. co- og entrepriseproduktioner Anmodning om samarbejde mellem TV-M og HLTV af 6. maj 2015 NFMK havde indledt et samarbejde med HLTV om produktion af programmer. Radio- og tvnævnet lagde i sin afgørelse vægt på, at det kræver en programtilladelse fra Radio- og tvnævnet at udøve programvirksomhed i MUX 1, samt at det af bemærkningerne til lovforslag L 50, som fremsat i Folketinget om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv), fremgår at hensigten med lovforslaget bl.a. er, at programmer skal produceres af tilladelseshaveren, samt at co- og entrepriseproduktioner ikke er at regne for egenproduktion. Radio- og tv-nævnet bemærkede, at 11 giver mulighed for, at borgere hjemmehørende i lokalområdet kan medvirke til programproduktion gennem reglerne om public access, der pålægger indehaveren af programtilladelse at inddrage offentligheden, såfremt dette er et vilkår i den pågældende programtilladelse, men at reglerne herom vedrører borgere og ikke foreninger. Tilsyn med TV København af 8. marts 2016 Radio- og tv-nævnet traf afgørelse om, at TV København ikke overholdt vilkårene i sin programtilladelse. På denne baggrund påtalte nævnet, at TV København blandt andet havde udsendt programmer produceret inden den nugældende ordning. Nævnet bemærkede desuden, at der hverken i bekendtgørelsen eller i de enkelte programtilladelser er vilkår om, at tilladelseshaver selv skal eje produktionsudstyr eller råde over studiefaciliteter, og at der ikke er et forbud imod at leje sig til disse ydelser. Nævnet vurderede derfor ikke, at samarbejdet mellem TV København og Mediehuset København bestod af andet end levering af en serviceydelse, hvorfor det ikke gav anledning til bemærkninger. Side 8 af 17

9 2.5. Public access Reglerne om public access giver mulighed for, at borgere i tilladelsesområdet, der ikke er en del af stationen, kan medvirke til programproduktion. Det fremgår af 22, stk. 1, nr. 3, at Radio- og tv-nævnet prioriterer adgangen for public access i behandlingen af ansøgninger om programtilladelser. Da programvirksomheden skal udøves i overensstemmelse med ansøgningen om programtilladelse, er tilladelseshaverne forpligtede til at overholde de oplysninger, som de har givet i ansøgningen om programtilladelse om adgang til public access Praksis vedr. public access Anmodning om samarbejde mellem TV-M og HLTV af 6. maj 2015 I denne afgørelse fandt nævnet, at reglerne om public access giver mulighed for, at borgere hjemmehørende i lokalområdet kan medvirke til programproduktion. Reglerne pålægger indehaveren af programtilladelse at inddrage offentligheden, såfremt dette er et vilkår i den pågældende programtilladelse, men de vedrører alene borgere og ikke foreninger. Se evt. det mere omfattende resume ovenfor i afsnit 2.4. om Co- og entrepriseproduktioner Europæiske programmer Det fremgår af 14, stk. 1, at indehavere af programtilladelser skal tilstræbe, at over halvdelen af den sendetid, der ikke består af nyheder, sportsbegivenheder, konkurrencer og tekst-tv, afsættes til europæiske programmer. Af 14, nr. 2, fremgår det, at indehavere af programtilladelser skal tilstræbe, at 10 pct. af den sendetid, der ikke består af nyheder, sportsbegivenheder, konkurrencer og tekst-tv, eller 10 pct. af programbudgettet afsættes til europæiske programmer fra producenter, der er uafhængige af tv-foretagendet. 14, nr. 2, giver producenter, som er uafhængige af tv-foretagendet, mulighed for at producere programmer. Bestemmelsen udgør en undtagelse fra producentkravet, som omtalt ovenfor. Udsendelse af europæiske programmer, som er produceret af uafhængige af tvforetagendet, kræver Radio- og tv-nævnets forudgående dispensation. Europæiske programmer er underlagt de samme krav om udøvelse af programvirksomhed som al øvrig programvirksomhed. Europæiske programmer skal ikke nødvendigvis være udenlandske, idet danske programmer ligeledes anses som europæiske programmer. Definitionen af europæiske programmer fremgår af bekendtgørelsens bilag 1. Side 9 af 17

10 Praksis vedr. europæiske programmer Fornyet klage over afgørelse fra TV Foreningen Region Nord af 5. september 2014 Det fremgår af afgørelsen, at undtagelsesbestemmelsen i 11, stk. 1, 3. pkt., medfører, at op til 10 pct. af tilladelseshaverens sendetid eller programbudget ved nævnets dispensation ikke behøver at være produceret af tilladelseshaveren eller af personer hjemmehørende i tilladelsesområdet, men kan produceres af eksterne producenter. Programmerne skal dog fortsat produceres, herunder optages i tilladelsesområdet. Ved nævnets dispensation vil det i begrænset omfang være muligt for en uafhængig producent at optage programmer i det umiddelbart tilgrænsende tilladelsesområde, såfremt programmerne handler om eller er med personer herfra. 3. Krav til sendetiden 3.1. Krav knyttet til førstegangsudsendelse Tilladelseshavere er forpligtede til at sende to timers førstegangsudsendelse i minimum 50 uger om året, jf. 12, stk. 1. Ved førstegangsudsendelser forstås programmer, der ikke tidligere har været udsendt. Med ikke tidligere udsendt forstås, at programmet ikke tidligere har kunnet ses på tv uanset hvilken tv-station, der er tale om. Der må ikke udsendes programmer, der er produceret før 1. januar Forbuddet mod at sende programmer fra før 1. januar 2014 gælder hele sendetiden altså også den sendetid, der ligger ud over minimumssendetiden på 10 timer pr. uge, dvs. øvrig sendetid. Såfremt der alligevel bliver udsendt programmer, som er produceret inden 1. januar 2014, vil disse programmer ikke betragtes som førstegangsudsendelser, uanset om disse har været udsendt før eller ej. Har en tilladelseshaver ikke opfyldt kravet om to timers førstegangsudsendelse i en uge, er det ikke muligt at kompensere ved at sende mere den efterfølgende uge. Manglende førstegangudsendelse medfører et tilbagebetalingskrav. Læs om opgørelsen af tilbagebetalingskrav under afsnit 8 Radio- tv-nævnets tilsyn og sanktioner Praksis vedr. førstegangsudsendelser Tilsyn med TV Sydsjælland af 28. januar 2015 Radio- og tv-nævnet gennemførte tilsyn med TV Sydsjælland, da TV Sydsjælland havde oplyst at have optaget programmer udenfor tilladelsesområdet og ikke at have sendt 10 timer hver uge. Nævnet udstedte på denne baggrund et tilbagebetalingskrav på grund af for få udsendte førstegangsudsendelser Minimumsendetid og ferie Tilladelseshavere skal hver uge, i minimum 50 uger årligt, udsende i alt 10 timers programvirksomhed bestående af mindst to timers egenproducerede og førstegangsudsendte programmer samt genudsendelser heraf. Manglende udsendelse af genudsendelser eller øvrig sendetid vil blive påtalt af Radio- og tv-nævnet. Læs mere om nævnets sanktioner i afsnit 8 Radio- og tv-nævnets tilsyn og sanktioner. Programvirksomheden skal udøves i tidsrummet mellem kl til kl Side 10 af 17

11 I årets to resterende uger kan en tilladelseshaver afvige fra dette krav, eller helt undlade at sende. De to uger behøver ikke være to på hinanden følgende uger, men kan ikke deles yderligere. Eksempelvis kan en station ikke holde fire halve ugers ferie. Hvis en station ønsker at holde mere ferie end to uger i løbet af et kalenderår, vil dette medføre et tilbagebetalingskrav. Læs mere i afsnit 8.1. Praksis vedrørende tilbagebetalingskrav. Ferie skal på forhånd, før feriens afholdelse, meddeles Radio- og tv-nævnets sekretariat, via en til 3.3. Sendesamvirker Det fremgår af 18, stk. 1, at hvis der er flere indehavere af tilladelser til udøvelse af programvirksomhed i samme region, skal disse indgå i et sendesamvirke. Sendesamvirker organiseres som forening eller tilsvarende juridisk form. Det er sendesamvirket, som fordeler sendetiden mellem tilladelseshaverne, som er medlemmer af sendesamvirket. 4. Øvrige krav 4.1. Logo og stationsnavn Alle programmer skal sendes under det stationsnavn, der er angivet i programtilladelsen. Det er derfor ikke tilladt at benytte et andet stationsnavn eller logo. Der er heller ikke tilladt at udsende programmer, hvor andre stationsnavne fremgår af udsendelsernes rulletekster Praksis vedr. logo og stationsnavn Tilsyn med Østjyske Studerendes TV af 15. marts 2016 Nævnet konstaterede, at flere programmer blev fejlkrediteret, da følgende krediteringer fremgik TV Tonic i samarbejde med Odder Højskole og AFV og TV Tonic præsenterer. Nævnet påtalte forholdet over for Østjyske Studerendes TV og understregede, at det altid er tilladelseshaver, der i programmerne skal angives som afsender af programmerne, uanset at tilladelseshaver består af flere redaktioner eller producerende enheder. Tilsyn med Vesterbro Lokal TV af 2. maj 2016 Nævnet konstaterede, at Ældre TVs logo og altså ikke stationens navn, Vesterbro Lokal TV, blev vist i en række programmer. Dette forhold blev påtalt Hjemmeside Indehavere af tilladelser er forpligtede til at have en hjemmeside, der indeholder følgende oplysninger: 1) Tilladelseshaverens navn. 2) Den fysiske adresse, hvor tilladelseshaveren er etableret. 3) Tilladelseshavers kontaktoplysninger, herunder tilladelseshavers adresse. 4) Stationens navn. Side 11 af 17

12 5) Beskrivelse af stationens programvirksomhed og sendetider, herunder en fortløbende programoversigt over aktuelle programmer med angivelse af, hvorvidt der er tale om en genudsendelse. 6) Stationens kontaktoplysninger, herunder stationens adresse. 7) Oplysninger om Radio- og tv-nævnet som den kompetente tilsynsmyndighed Børnebeskyttelse og forbud mod diskrimination og fremme af terrorisme Det er en række generelle indholdsmæssige krav til programvirksomheden, som fremgår af 13, stk Der er tale om absolutte krav, som Radio- og tv-nævnet ikke kan give dispensation for: 13. Der må ikke udsendes programmer, som i alvorlig grad kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling, herunder navnlig programmer, som indeholder pornografi eller umotiveret vold. Stk. 2. Andre programmer, som kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling, må ikke sendes, medmindre det ved valget af sendetidspunkt eller ved tekniske foranstaltninger sikres, at mindreårige i udsendelsesområdet normalt ikke ser eller hører udsendelserne. Når programmerne udsendes i ukodet form, skal der forud for dem gives en akustisk advarsel, eller de skal under hele deres varighed være markeret med et visuelt symbol. Stk. 3. Programmerne må ikke på nogen måde tilskynde til had på grund af race, køn, religion, nationalitet eller seksuel observans. Stk. 4. Programmerne må ikke på nogen måde fremme terrorisme. 5. Forbud mod reklamer Der må ikke indgå reklamer, herunder skjult reklame, i programvirksomheden eller på tilladelseshavers hjemmeside. Skjult reklame betyder, at der finder uberettiget fremhævelse af produkter, tjenesteydelser, virksomheder eller lignende sted i programvirksomheden, uden at annoncøren træder frem som sådan. Radio- og tv-nævnet har tidligere i en række sager fundet, at der var tale om skjult reklame, der ikke er tilladt, for en række indslag med følgende karaktertræk: Opfordring til køb Anprisninger Oplysninger, fx telefonnummer, adresser, hjemmesider, som ikke var redaktionelt berettiget Uberettiget fremhævelse, som går udover almindelig forbrugerinformation Ukritisk journalistisk linje Indtægt for indslag Konkurrencer med anprisninger og uberettigede fremhævelser Side 12 af 17

13 Visning af logoer (andre logoer end tv-stationens eget logo) Nævnet foretager altid en konkret vurdering, som tager afsæt i, om der er tale om: - Neutrale oplysninger, dvs. almindelige og relevante forbrugeroplysninger - En fremhævelse, og i så fald, om den er uberettiget Hvis en station i sine programmer omtaler kulturelle arrangementer og lignende begivenheder, er der videre rammer i fortolkningen af, om udtalelserne udgør skjult reklame. I sin praksis er nævnet mere tilbøjelig til at acceptere omtale af kulturelle arrangementer, end hvis omtale handler om andre forhold. Omvendt vil der være snævrere rammer, såfremt et indslag indeholder omtale, som fx: - Opfordring til køb - Anprisninger - Angivelse af telefonnummer, åbningstider, hjemmeside mv. - Visning af logo (andre logoer end tv-stationens eget logo) Hvorvidt afsenderen af et indslag, som indeholder opfordring til køb ellen anden uberettiget fremhævelse af et produkt m.v., er en kommerciel eller ikkekommerciel aktør, indgår ikke i nævnets vurdering af om et program indeholder omtale i strid med reglerne om skjult reklame. Eksempelvis kan en opfordring til køb af en vare, som sælges af en privatperson derfor udgøre skjult reklame. Om det er tilfældet, forudsætter dog en konkret stillingtagen. Radio- og tv-nævnets afgørelser baseres på den samlede vurdering af indholdet og konteksten. Visningen af eksempelvis et virksomhedslogo eller -navn medfører således ikke nødvendigvis i sig selv, at der er tale om en uberettiget fremhævelse af den pågældende vare eller virksomhed Praksis vedr. skjult reklame Tilsyn med TV Vestsjælland af 26. juni 2014 I denne afgørelse fandt Radio- og tv-nævnet, at stationens virksomheds- og erhvervsportrætter havde karakter af skjult reklame med henvisning til anprisende omtale og detaljerede karakter af udtalelserne i udsendelserne. Endvidere fandt Radio- og tvnævnet, at de viderebragte virksomhedsoplysninger gik ud over almindelig forbrugerinformation, hvilket blev understøttet af varigheden af og en ukritisk journalistisk linje i indslagene. Hertil kom, at der forekom indslag med specifik omtale af de pågældende virksomheders eller erhvervsdrivendes produkter. Tilsyn med Kanal 1 af 8. marts af 2016 I denne afgørelse fandt Radio- og tv-nævnet, at et program udgjorde skjult reklame, da det var vinklet med henblik på at få solgt produktet Futurehuset, idet programmet både omtalte lånoptagelse med henblik på at købe huset og afsluttedes med en henvisning til Estate Bornholm, hvis man ønskede at besigtige huset. Derudover blev der vist logoer for virksomhederne, som de interviewede repræsenterede, bl.a. Estate Bornholm og BRF Kredit. Side 13 af 17

14 Tilsyn med TV Nordsjælland af 2. maj 2016 I denne afgørelse fandt nævnet, at Nordsjælland TV Foreningen i et indslag om Asserbo Golf Club havde overtrådt forbuddet mod udsendelse af reklamer. Radio- og tv-nævnet indskærpede reglerne vedrørende forbud mod reklamer og pålagde stationen omgående at ophøre med at sende reklamer. 6. Afrapportering af programvirksomhed Det fremgår af 25, at tilladelseshavere skal indsende rapporter og dokumentation for den realiserede programvirksomhed og finansieringen heraf. Oprindeligt betød det, at tilladelseshaverne skulle indsende rapporter og programkopier halvårligt, men Radio- og tvnævnet har siden besluttet, at afrapporteringen fra 1. januar 2016 kun sker en gang om året. Afrapporteringen indsendes i to dele. I første kvartal efter afrapporteringsåret udfyldes et elektronisk spørgeskema (findes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside) hvortil programoversigter for hele afrapporteringsåret vedhæftes. Radio- og tv-nævnet udvælger derefter en vilkårlig uge i løbet af afrapporteringsåret. I andet kvartal efter afrapporteringsåret indsender tilladelseshaverne fysiske programkopier for den udvalgte uge. Tilladelseshaverne vil blive orienteret via mail om afrapporteringen for Publikumsmålinger Af 17 fremgår det, at programmerne samlet set skal have et minimum antal seere som angivet i skemaet nedenfor. Hvis tilladelseshavers programmer over en periode på mindst tre på hinanden følgende kvartaler har haft et seertal under de angivne minima, kan Radio- og tvnævnet med et passende varsel inddrage en tilladelse. Andel halvdel af 2014 For 2015 Fra og med personer, eller mindst 3,0 pct. af befolkningen i tilladelsesområdet personer eller mindst 5,0 pct. af befolkningen i tilladelsesområdet personer eller mindst 7,5 pct. af befolkningen i tilladelsesområdet. Seertal bliver opgjort ud fra seere i den ugentlige minimumssendetid på 10 timer, som består af 2 timers ugentlige førstegangsudsendelser og 8 timers ugentlige genudsendelser heraf. Der måles derfor ikke seere i tilladelseshaveres øvrige sendetid. Det er derfor vigtigt, at den samlede sendetid per uge er lig med 10 timer - bestående af 2 timers førstegangsudsendelse og 8 timers genudsendelse! Der måles konkret på det antal personer over 12 år boende i tilladelsesområdet, som i et kvartal har set mindst 5 minutter af de pågældende programmer. For hvert kvartal skal tilladelseshaverne indsende sendetidsskemaer med angivelse af tidspunkterne for førstegangsudsendelse, genudsendelse og eventuel øvrige udsendelser. Det skal fremgå tydeligt af sendetidsoversigten, om programmerne er førstegangsudsendelser (F), genudsendelser (G) eller øvrig sendetid (Ø). Ugenummer, dato og klokkeslæt skal angives for hvert program. Tidspunkterne for publikumsmålingerne er baseret på de sendetidsskemaer, som tilladelseshaverne indsender. Side 14 af 17

15 Skabeloner for sendetidsskemaer og offentliggjorte publikumsmålinger kan findes her: Nævnet har konstateret, at der knytter sig en vis statistisk usikkerhed til målingerne af seertal i TV-meter-systemet. Nævnet lader denne usikkerhed komme stationerne til gode i vurderingen af, om kravene til minimumspublikum er opfyldt. Nævnets vurdering af om en station har opfyldt minimumskravene bliver derfor vurderet på baggrund af målingen af stationernes seertal i TV-Meter-systemet tillagt den statistiske usikkerhed, der knytter sig til målingen. Nævnet stiller således stationerne bedst muligt. Nævnet offentliggør de kvartalsvise målinger via tv-meter-systemet med tillæg af den statistiske usikkerhed, der findes i systemet. Det betyder, at der for hver stations seertalsmåling i et kvartal vil fremgå tre tal: 1. den egentlige beregnede måling af seertallet, 2. et tal svarende til den beregnede statistiske usikkerhed forbundet med målingen, og 3. et totaltal, der består af den beregnede måling tillagt den statistiske usikkerhed. Herudover har nævnet i tillæg til de igangværende målinger via TV-meter-systemet iværksat en supplerende undersøgelse af publikumstallene i MUX 1 via Index Danmark, der består af telefoninterviews. En eventuel inddragelse af en stations programtilladelse på grund af manglende opfyldelse af publikumskravene, vil derfor være baseret på, at en tilladelseshaver ikke har opfyldt minimumskravene i begge målinger altså ikke opfylder publikumskravet i målingen i TVmeter-systemet (tillagt den statistiske usikkerhed) OG ikke opfylder publikumskravet som målt i Index Danmark-undersøgelsen. 8. Radio- og tv-nævnets tilsyn og sanktioner Radio- og tv-nævnet fører tilsyn med programvirksomheden og anvendelse af tilskuddet, jf. 24. Radio- og tv-nævnet kan udføre stikprøvekontrol i den forbindelse. I forbindelse med tilsyn har tilladelseshaverne en række forpligtelser: Pligt til at meddele Radio- og tv-nævnet de oplysninger, som Radio- og tv-nævnet beder om, herunder udlevere dokumenter og afgive skriftlige erklæringer m.v. Radio- og tvnævnet fastsætter en frist for aflevering af oplysninger til Radio- og tv-nævnet. Pligt til at opbevare en kopi af samtlige programmer, indtil regnskabet er godkendt (regnskabsafslutning). Pligt til at samarbejde med Radio- og tv-nævnet om systematisk at indlevere programkopier til Radio- og tv-nævnet. Tilladelseshavere kan pålægges at tilvejebringe oversættelser af programmer og programoversigter, såfremt programmerne udsendes på andre sprog end dansk, tysk, engelsk og svensk. I forbindelse med nævnets oplysning af en sag vil en station typisk modtage en høring med en frist på op til 14 dage. Radio- og tv-nævnets høringsfrist bør normalt ikke overstige 14 dage, jf. 8 i bekendtgørelse om forretningsorden for Radio- og tv-nævnet. Side 15 af 17

16 Nævnet har ifølge loven og bekendtgørelsen en række sanktionsmuligheder, såfremt vilkår for programtilladelsen og/eller vilkår for tilskud ikke bliver overholdt: I henhold til 42, nr. 3, i radio- og fjernsynsloven kan nævnet give påtaler ved overtrædelser af loven, bestemmelser fastsat efter loven og vilkår for programtilladelsen. Lovens 50 giver ligeledes nævnet hjemmel til at inddrage programtilladelsen midlertidigt eller endeligt, jf. 50 i radio- og fjernsynsloven. Lovens 51 giver nævnet hjemmel til at inddrage en programtilladelse midlertidigt eller endeligt, hvis indehaveren ikke udnytter tilladelsen eller der sker en væsentlig afbrydelse af programvirksomheden. Det fremgår af 36 i bekendtgørelsen, at afgivne tilsagn i henhold til 92 a, stk. 3, i radio- og fjernsynsloven, bortfalder og kan kræves tilbagebetalt, hvis tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskud eller ikke gennemfører den forudsatte programvirksomhed. Endelig fremgår det af 37 i bekendtgørelsen, at overtrædelse af tilskudsreglerne i henhold til 50, stk. 1, nr. 1, i loven om radio- og fjernsynsvirksomhed, kan medføre en midlertidig eller endelig inddragelse af programtilladelsen, såfremt overtrædelsen er grov, eller overtrædelserne er ofte gentagne. Nævnets afgørelser kan ikke indbringes for nogen anden administrativ myndighed. Radio- og tv-nævnet genoptager ikke sager, medmindre der fremkommer væsentlige nye oplysninger i sagen Praksis vedrørende tilbagebetalingskrav Det er Radio- og tv-nævnet, der yder tilskud og kan kræve tilskud tilbagebetalt, såfremt vilkårene for programtilladelse og tilskud ikke overholdes. Tilskuddet ydes årligt efter en ansøgningsrunde blandt tilladelseshaverne. Der henvises i øvrigt til tilskudsvejledningen. Det følger af 36, at afgivne tilsagn om tilskud bortfalder, og udbetalte tilskud kan kræves helt eller delvist tilbagebetalt i tilfælde hvor tilskudsmodtageren ikke opfylder betingelserne for tilskuddet. Derudover kan en programtilladelse inddrages midlertidigt eller endeligt, såfremt overtrædelsen af tilskudsvilkårene er grov, eller ofte gentagne, jf. 37. Tilbagebetalingskrav udregnes på baggrund af antallet tilskudsberettigede timer, dvs. 100 timer (50 uger med to timers førstegangudsendelse). En times manglende førstegangsudsendelse svarer således til et tilbagebetalingskrav på 1/100 af det årlige driftstilskud Anvendelse af repræsentativitetsprincip Såfremt nævnet har konstateret grove overtrædelser af program- og tilskudsvilkår i de uger, som der er ført tilsyn med, udvides tilsynet til at omfatte i alt fire uger fordelt henover det pågældende kalenderår. Alle overtrædelser i disse fire uger bliver betragtet som repræsentative for stationens programvirksomhed og danner grundlag for nævnets skønsmæssige opgørelse af tilbagebetalingskravet. Side 16 af 17

17 9. Læs mere Nedenfor findes links til de relevante regelsæt, vejledninger og afgørelser. Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014: Bekendtgørelse nr. 145 af 18. februar 2014 om ikkekommercielt tv i MUX 1: L 50 Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed: Tilskudsvejledning: Bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet: Bekendtgørelse nr. 607 af 20. juni 2005 om optagelse, opbevaring og aflevering af radioog fjernsynsprogrammer: Bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om forretningsordne for Radio- og tvnævnet: Radio- og tv-nævnets afgørelser om lokal-tv: Læs mere om publikumsmålinger: 1/publikumsmaalinger/ Side 17 af 17

Klage over afgørelse om tilsyn med TV København

Klage over afgørelse om tilsyn med TV København 8. marts 2016 TV København Sendt til: tv@tvkobenhavn.dk Radio- og tv-nævnet Tomas Kærup Fuldmægtig, cand.jur. tok@slks.dk www.slks.dk Klage over afgørelse om tilsyn med TV København Sammendrag Radio- og

Læs mere

Afgørelse om tilsyn med Sønderborg Lokal TV

Afgørelse om tilsyn med Sønderborg Lokal TV 5. april 2017 Sønderborg Lokal TV Sendt til: operation@sltv.dk Radio- og tv-nævnet Grace Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@slks.dk www.slks.dk Afgørelse om tilsyn med Sønderborg Lokal TV Sammendrag Radio-

Læs mere

Oplæg om reglerne om skjult reklame ved Slots- og Kulturstyrelsen

Oplæg om reglerne om skjult reklame ved Slots- og Kulturstyrelsen Oplæg om reglerne om skjult reklame ved Slots- og Kulturstyrelsen Hvad vil jeg fortælle jer om i dag? Reglerne om skjult reklame - Ikkekommerciel lokalradio nu og fra 2018 - Ikkekommerciel lokal-tv - Generelle

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Notat Udkast til bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt on-demand audiovisuel programvirksomhed 10. marts 2016 I medfør af 46, 47, stk. 4 og 5, og 48 i lov nr. xx af xx om

Læs mere

Bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt ondemand audiovisuel programvirksomhed 1)

Bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt ondemand audiovisuel programvirksomhed 1) BEK nr 100 af 28/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-20399-229 Senere ændringer til forskriften BEK nr 894 af 23/08/2012

Læs mere

Bekræftelse på, at der sendes i henhold til programvilkårene i stationens tilladelse.

Bekræftelse på, at der sendes i henhold til programvilkårene i stationens tilladelse. 2. februar 2017 TV Bella Sendt til: dzenna7@msn.com Radio- og tv-nævnet Thyge Moos Fuldmægtig, cand.scient.pol. tmo@slks.dk www.slks.dk Tilsyn med TV Bella Sammendrag Radio- og tv-nævnet har ført tilsyn

Læs mere

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr.

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr. (herefter tilladelseshaver) Radio- og tv-nævnet 1. juli 2015 Sagsnr: 2014-022763 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1)

Udkast til bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1) Udkast til bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1) I medfør af 45, stk. 5-7, 47, stk. 2 og 4, 48 og 92 a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1188 af 23. september

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Afgørelse om tilsyn med TV København

Afgørelse om tilsyn med TV København 12. september 2017 TV København Sendt til: tv@tvkobenhavn.dk Radio- og tv-nævnet Thyge Moos Fuldmægtig, cand.scient.pol. tmo@slks.dk www.slks.dk Afgørelse om tilsyn med TV København Sammendrag Radio- og

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 BEK nr 600 af 04/05/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 5. oktober 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2014-015748 Senere ændringer til forskriften BEK nr 720 af 27/05/2015

Læs mere

Bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1)

Bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1) BEK nr 145 af 18/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., Kulturstyrelsen, j.nr. 2013-009476 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

Sendesamvirket Hovedstaden har bedt om foretræde, da Sendesamvirkets medlemmer er bekymret for udviklingen for det ikkekommercielle lokal-tv.

Sendesamvirket Hovedstaden har bedt om foretræde, da Sendesamvirkets medlemmer er bekymret for udviklingen for det ikkekommercielle lokal-tv. Kulturudvalget 2016-17 KUU Alm.del Bilag 39 Offentligt www.kanalhovedstaden.dk Sendesamvirket Hovedstaden, Helgolandsgade 10, 1653 København V CVR 35561951 - Telefon 21 69 39 46 tv@tvkobenhavn.dk Den 16.november

Læs mere

Afgørelse om tilsyn med Radio Vest

Afgørelse om tilsyn med Radio Vest 15. december 2016 Radio Vest Sendt til: rvkontor@mail.dk Radio- og tv-nævnet Rasmus Barndorff Fuldmægtig rab@slks.dk www.slks.dk Afgørelse om tilsyn med Radio Vest Sammendrag Radio- og tv-nævnet har ført

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1)

Bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1) Bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1) I medfør af 45, stk. 5 og 6, 47, stk. 2 og 4, 48 og 92 a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober 2011 som ændret

Læs mere

Fordelingen af sendetid i region Hovedstaden i MUX 1

Fordelingen af sendetid i region Hovedstaden i MUX 1 19. december 2014 Sendesamvirket Hovedstaden Christiania TV Vesterbro Lokal TV Sendt til: reipuert@mail.dk andreasbennetzen@gmail.com johannes@uptv.dk Radio- og tv-nævnet Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig,

Læs mere

ROJ TV Att.: Manouchehr Tahsili Zonoozi H C Andersens Boulevard 39 1553 København V. København den 23. april 2008

ROJ TV Att.: Manouchehr Tahsili Zonoozi H C Andersens Boulevard 39 1553 København V. København den 23. april 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET ROJ TV Att.: Manouchehr Tahsili Zonoozi H C Andersens Boulevard 39 1553 København V København den 23. april 2008 Afgørelse vedrørende klage fra Den Tyrkiske Ambassade i Danmark Radio-

Læs mere

Afgørelse om tilsyn med FTF København

Afgørelse om tilsyn med FTF København 25. november 2016 FTF København Sendt til: boc@komc.dk Radio- og tv-nævnet Grace Bondebjerg Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@slks.dk www.slks.dk Afgørelse om tilsyn med FTF København Sammendrag Radio-

Læs mere

bekendtgørelse nr af 17. december 2002 om radio- og fjernsynsvirksomhed

bekendtgørelse nr af 17. december 2002 om radio- og fjernsynsvirksomhed RADIO- OG TV-NÆVNET ROJ TV Att.: Manouchehr Tahsili Zonoozi H C Andersens Boulevard 39 1553 København V København den 3. maj 2007 Afgørelse vedrørende klage fra Radio and Television Supreme Council Radio-

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Felter markeret med * skal udfyldes. Vedhæftede bilag må højst fylde 15 MB i alt. CPR-nummer Fornavn (inkl. mellemnavn) Efternavn Vejnavn, nummer Evt. c/o adresse

Læs mere

Bilag 2. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet

Bilag 2. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet Bilag 2 Radio- og tv-nævnet 8. juni 2012 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet 2012 rpl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3369 Radio- og

Læs mere

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle tv-stationer 2016

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle tv-stationer 2016 Vejledning om tilskud til ikkekommercielle tv-stationer 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Ansøgning om tilskud... 2 NemID... 2 Vedtægter... 3 Budget... 3 CVR-nr. og P-nr....

Læs mere

VEJLEDNING OM IKKEKOMMERCIELT TV I MUX1

VEJLEDNING OM IKKEKOMMERCIELT TV I MUX1 Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del Bilag 107 Offentligt VEJLEDNING OM IKKEKOMMERCIELT TV I MUX1 Sendesamvirket Hovedstaden Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilladelse, timer og tilladelsesområde... 5 3. Udøves

Læs mere

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2016

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2016 Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Ansøgning om driftstilskud... 2 NemID... 2 Vedtægter... 2 Budget... 4 CVR-nr.

Læs mere

Det ikkekommercielle lokalradioudbud ved Slots- og Kulturstyrelsen

Det ikkekommercielle lokalradioudbud ved Slots- og Kulturstyrelsen Det ikkekommercielle lokalradioudbud ved Slots- og Kulturstyrelsen Hvad vil vi fortælle jer om i dag? Tidsplan for udbud af ikkekommercielle lokalradiotilladelser Hvem kan søge? Lokalt indhold Hvad kan

Læs mere

Kommenteret høringsnotat om udkast til ændring af radio- og fjernsynsloven (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv i MUX 1)

Kommenteret høringsnotat om udkast til ændring af radio- og fjernsynsloven (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv i MUX 1) Kulturudvalget 2013-14 L 50 Bilag 1 Offentligt NOTAT Kommenteret høringsnotat om udkast til ændring af radio- og fjernsynsloven (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv i MUX 1) 6.november 2013

Læs mere

BIBLIOTEK OG MEDIER. ~ sryrelsln For~ lvgaderummet (Lorry) Bogtrykkervej 25, st. th. 2400 København NV. Tilsagn om tilskud i 2009 og 2010 i MUX l

BIBLIOTEK OG MEDIER. ~ sryrelsln For~ lvgaderummet (Lorry) Bogtrykkervej 25, st. th. 2400 København NV. Tilsagn om tilskud i 2009 og 2010 i MUX l ~ sryrelsln For~ BIBLIOTEK OG MEDIER lvgaderummet (Lorry) Bogtrykkervej 25, st. th. 2400 København NV Radio- og tv-nævnet 22. oktober 2009 Sagsnr: LDT20.2009-0241 ith@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet 11. maj 2015 Sagsnr. 2014-021630 Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser

Læs mere

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2015

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2015 Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Ansøgning om tilskud... 3 NemID... 3 Vedtægter... 3 Budget... 5 CVR. nr. og P-nr....

Læs mere

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2017

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2017 Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Ansøgning om driftstilskud... 2 NemID... 2 Vedtægter... 2 Budget... 4 CVR-nr.

Læs mere

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2014

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2014 Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Ansøgning om tilskud... 2 NemID... 2 Vedtægter... 2 Budget... 4 CVR. nr. og P-nr....

Læs mere

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle tv-stationer 2017

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle tv-stationer 2017 Vejledning om tilskud til ikkekommercielle tv-stationer 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Ansøgning om tilskud... 2 NemID... 2 Vedtægter... 3 Budget... 3 CVR-nr. og P-nr....

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 30. december 2004 om tilskud til lokale radio- og tv-stationer mv.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 30. december 2004 om tilskud til lokale radio- og tv-stationer mv. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 30. december 2004 om tilskud til lokale radio- og tv-stationer mv. I medfør af 39, stk. 2, og 42, stk. 1 og 2, og 59, stk. 2 og 3, i landstingsforordning nr. 6 af

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov a, stk. 2, ophæves.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov a, stk. 2, ophæves. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014, foretages følgende ændringer: 11 a.

Læs mere

Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret 1)

Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret 1) Bilag 6: Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret LOV nr 1269 af 16/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 17-12-2009 Kulturministeriet Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1

Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1 Radio- og tv-nævnet 6. december 2013 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3374 5033 Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ansøgningsskema til regional programvirksomhed

Ansøgningsskema til regional programvirksomhed Ansøgningsskema til regional programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest fredag den 27. maj 2011

Læs mere

NOTAT. Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse vedrørende ikkekommercielt

NOTAT. Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse vedrørende ikkekommercielt NOTAT 7. november 2014 Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse vedrørende ikkekommercielt tv i MUX 1 Kulturstyrelsen sendte den 5. juli 2013 et udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel

Læs mere

Danmarks Natur og Miljø TV fremfører, at emnet natur og miljø er så omfattende, at man næppe på noget tidspunkt kan tale om, at det er tilstrækkeligt

Danmarks Natur og Miljø TV fremfører, at emnet natur og miljø er så omfattende, at man næppe på noget tidspunkt kan tale om, at det er tilstrækkeligt RADIO- OG TV-NÆVNET Danmarks Natur og Miljø TV Strandgade 73, 3 1401 København K København den 19. marts Klagesager over Det Fælles Fjernsynsnævn for Københavnsområdets afslag på ansøgning fra Danmarks

Læs mere

Vejledning om tilskud til ikke-kommercielle radiostationer i 2013

Vejledning om tilskud til ikke-kommercielle radiostationer i 2013 Vejledning om tilskud til ikke-kommercielle radiostationer i 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Ansøgning og ansøgningsfrist... 3 Alle foreninger skal have et cvr-nr. og

Læs mere

Vejledning om tilskud til ikke-kommercielle tv-stationer i 2013

Vejledning om tilskud til ikke-kommercielle tv-stationer i 2013 Vejledning om tilskud til ikke-kommercielle tv-stationer i 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Ansøgning og ansøgningsfrist... 3 Alle foreninger skal have et cvr-nr. og angive

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Felter markeret med * skal udfyldes. Vedhæftede bilage må højst fylde 1 MB i alt. CVR-nummer Link til CVR 20403381 Produktionsnummer 100428470 Foreningens navn

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Felter markeret med * skal udfyldes. Vedhæftede bilage må højst fylde 1 MB i alt. CVR-nummer Link til CVR 37881 Produktionsnummer 10173003 Foreningens navn Foreningnen

Læs mere

Tilsyn med programvirksomhed og tilskudsforhold

Tilsyn med programvirksomhed og tilskudsforhold Torben Busekist Svanemøllevej 77 2900 Hellerup Radio- og tv-nævnet 31. oktober 2013 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur gns@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 74 50 33 Tilsyn med programvirksomhed

Læs mere

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, Mediesekretariatet, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal 1. Radio- og tv-nævnet giver hermed [tilladelseshaveren] tilladelse

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr: 2013-010561 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

FKKA havde modtaget 11 ansøgninger om sendetilladelse samt 22 ansøgninger fra eksisterende stationer, som ønskede mere sendetid.

FKKA havde modtaget 11 ansøgninger om sendetilladelse samt 22 ansøgninger fra eksisterende stationer, som ønskede mere sendetid. RADIO- OG TV-NÆVNET Det Fælles Fjernsynsnævn for Københavnsområdet Sekretariatet for Det Fælles Fjernsynsnævn: FKKA Gladsaxe Rådhus Rådhus Allé DK-2860 Søborg København den 19. marts 2002 Afgørelse af

Læs mere

Bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder

Bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder BEK nr 1648 af 18/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2017-02856 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland

Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Østjylland Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 16. marts 2005 Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland Tom Flangel Nielsen har ved mail af

Læs mere

I alt har 26 organisationer mv. afgivet høringssvar inden for høringsfristen, jf. bilag 1.

I alt har 26 organisationer mv. afgivet høringssvar inden for høringsfristen, jf. bilag 1. NOTAT Kommenteret høringsnotat vedr. lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om TV 2/DANMARK A/S (Ændrede must-carry -regler, DR s adgang til sponsorering, de regionale TV 2-virksomheders

Læs mere

Vejledning om tilskud til lokale radio- og tv-stationer 1

Vejledning om tilskud til lokale radio- og tv-stationer 1 RADIO- OG TV-NÆVNET Januar 2006 Vejledning om tilskud til lokale radio- og tv-stationer 1 1. Indledning Denne vejledning beskriver mulighederne for at søge tilskud fra tilskudspuljen til lokal radio- og

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr.: 2013-013880 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand. jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

1. 6 affattes således:

1. 6 affattes således: Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 90 Offentligt Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed Lovforslag nr. L 50 Folketinget 2013-14 Fremsat den 6. november 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010

Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 J. nr. 2004-18141 Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 Indledning Danske public service-medier udfylder en vigtig rolle som skaber

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. Reklamejura RADIO- OG TV-NÆVNET 10. februar 2010 Sagsnr: 2009-016994 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Klage over skjult reklame for Facebook i Aftenshowet, vist på DR1

Klage over skjult reklame for Facebook i Aftenshowet, vist på DR1 6. september 2016 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 30. september 2013 Sagsnr: 2013-009058 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s RADIO- OG TV-NÆVNET Tilladelse til programvirksomhed på sendemulighed Y med en kapacitet på 128 kbit/s (kaldet DAB

Læs mere

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, Mediesekretariatet, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET 5. juli 2010 Sagsnr: 2009-012920 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven.

TV 2/DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven. 2. maj 2013 Tilladelse til TV 2/DANMARK A/S til at udøve public serviceprogramvirksomhed Kapitel 1. Generelle bestemmelser 1.1. Hjemmel I medfør af 38 a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

LUX 1 (landsdækkende) Mediehuset København Reventlowsgade 14, 3. sal 1651 København V

LUX 1 (landsdækkende) Mediehuset København Reventlowsgade 14, 3. sal 1651 København V LUX 1 (landsdækkende) Mediehuset København Reventlowsgade 14, 3. sal 1651 København V Radio- og tv-nævnet 16. november 2012 Sagsnr: 2012-008562 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder

Bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder BEK nr 389 af 24/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2015-004251 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om vedtægt

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Medienævnet

Bekendtgørelse om forretningsorden for Medienævnet 20. december 2013 Bekendtgørelse om forretningsorden for Medienævnet I medfør af 13 i lov om mediestøtte, jf. lov nr. XXX af XXX, fastsættes: Medienævnets organisering 1. Medienævnet består af syv medlemmer,

Læs mere

Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S

Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S M I N I S T E R I E T BILAG 5 Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S Bodssystem for tilsidesættelse af visse vilkår for tilladelse til at udøve public service-programvirksomhed I 38 a, stk.

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 20. marts 2006. Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 20. marts 2006. Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg København den 20. marts 2006 Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1 Peter Niels har ved mail af 15. december 2004 indgivet en

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven.

TV 2 DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven. 15. december 2014 Tilladelse til TV 2 DANMARK A/S til at udøve public serviceprogramvirksomhed Kapitel 1. Generelle bestemmelser 1.1. Hjemmel I medfør af 38 a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf.

Læs mere

Lokalradioforening Birkerød Bispevej København NV. Att.: Stefan Honoré

Lokalradioforening Birkerød Bispevej København NV. Att.: Stefan Honoré Lokalradioforening Birkerød Bispevej 4 2400 København NV Att.: Stefan Honoré RADIO- OG TV-NÆVNET 26. marts 2010 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 3. december 2012 Sagsnr.: 2012-013815 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

1. TV Varde 2. Esbjerg Kommune Fmd. Hanne Louise Knudsen Att.: Magda Christensen Årre Torvegade Esbjerg. København den 19.

1. TV Varde 2. Esbjerg Kommune Fmd. Hanne Louise Knudsen Att.: Magda Christensen Årre Torvegade Esbjerg. København den 19. RADIO- OG TV-NÆVNET 1. TV Varde 2. Esbjerg Kommune Fmd. Hanne Louise Knudsen Att.: Magda Christensen Præstebrovej 26 Børn & Kultur 6818 Årre Torvegade 74 6700 Esbjerg København den 19. maj 2005 1.Ved brev

Læs mere

TV Kolding Gunnar Thomsen Skolegade 2, Kolding. København den 16. maj Klage over reklame i udsendelser på TV-Kolding

TV Kolding Gunnar Thomsen Skolegade 2, Kolding. København den 16. maj Klage over reklame i udsendelser på TV-Kolding RADIO- OG TV-NÆVNET TV Kolding Gunnar Thomsen Skolegade 2, 2 6000 Kolding København den 16. maj 2007 Klage over reklame i udsendelser på TV-Kolding Radio- og tv-nævnet har i februar 2007 modtaget en telefonisk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS.

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS. TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr.: 2011-027308 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 17. marts 2006 FM 2006/21 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Baggrunden for forordningsforslaget Almindelige bemærkninger Landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004, der trådte i kraft den 1.

Læs mere

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 28. januar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Nyfortuna Danmark i TV-Avisen sendt på DR1

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Nyfortuna Danmark i TV-Avisen sendt på DR1 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 27. juni 2013 Sagsnr: 2013-005767 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. Klage over reklame for indsamlingskampagnen Knæk Cancer vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. Klage over reklame for indsamlingskampagnen Knæk Cancer vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C Radio- og tv-nævnet 16. juli 2013 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3334 Klage over reklame for indsamlingskampagnen

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober 2011, foretages følgende ændringer: 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om vedtægt for DR 1)

Bekendtgørelse om vedtægt for DR 1) BEK nr 102 af 28/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-20399-236 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1288 af 18/11/2015

Læs mere

Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Kære Christian Scherfig

Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Kære Christian Scherfig Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V BESTYRELSEN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520 3040

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed

Udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed Udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed I medfør af 45, stk. 5, 45a, 47, stk. 3, 48 og 92 a, stk. 1, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 20.

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014

Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 Den 19. april 2011 Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/BORNHOLMs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for

Læs mere

Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede

Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FM5 A/S H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V Att. Jim Receveur Radio- og tv-nævnet 26. juni 2014 Sagsnr.: 2013-019487 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

1. Radio Oasen 2. Greve Lokalradio- og TV-nævn Postboks 32 Greve Kommune, Rådhuset 2670 Greve Rådhusholmen Greve

1. Radio Oasen 2. Greve Lokalradio- og TV-nævn Postboks 32 Greve Kommune, Rådhuset 2670 Greve Rådhusholmen Greve RADIO- OG TV-NÆVNET 1. Radio Oasen 2. Greve Lokalradio- og TV-nævn Postboks 32 Greve Kommune, Rådhuset 2670 Greve Rådhusholmen 10 2670 Greve København den 17. december 2004 Klage fra Radio Oasen over afslag

Læs mere

SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V

SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 30. april 2009 Sgsnr. 2009-005653 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten,

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, Kamillevænget 8 Sundeved, Broager og Sønderborg 5270 Odense

Læs mere

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S RADIO- OG TV-NÆVNET Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S Bodssystem for tilsidesættelse af vilkår for tilladelse til at distribuere lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014

Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 Den 19. april 2011 Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/LORRYs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for public

Læs mere

v. Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll Billund, Brørup, Grindsted, Helle Klage fra Radio Holsted A/S over vilkår i tilladelse til lokal radiovirksomhed.

v. Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll Billund, Brørup, Grindsted, Helle Klage fra Radio Holsted A/S over vilkår i tilladelse til lokal radiovirksomhed. RADIO- OG TV-NÆVNET Radio Holsted A/S Lokalradionævnet for Bramming, v. Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll Billund, Brørup, Grindsted, Helle Kongensgade 70 Holsted, Vejen, Ribe og Ølgod Box 1094 Holsted

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé København SV. Att.: TV 2 Jura. 2. maj 2016

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé København SV. Att.: TV 2 Jura. 2. maj 2016 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk 2. maj 2016 Klage over

Læs mere

Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Ansøgning fra Radio24syv om ændringer

Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Ansøgning fra Radio24syv om ændringer Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V Radio- og tv-nævnet 22. august 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3333 Ansøgning

Læs mere

Tilsyn med Østjyske Studerendes TV (TV Tonic)

Tilsyn med Østjyske Studerendes TV (TV Tonic) 15. marts 2016 Østjyske Studerendes TV Sendt til: tpa@dmjx.dk kontakt@tvtonic.dk Radio- og tv-nævnet Thyge Moos Fuldmægtig, cand.scient.pol. tmo@slks.dk www.slks.dk Tilsyn med Østjyske Studerendes TV (TV

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

..." EAN: 5798000793989

... EAN: 5798000793989 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 20. december 2012 Sagsnr: 2012-010999 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 6. marts 2007 Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND Kirsten Sparre har ved mail af 14. september

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere