Selvevaluering. Spørgsmål og svar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selvevaluering. Spørgsmål og svar"

Transkript

1 Selvevaluering Spørgsmål og svar I forbindelse med udstedelse af Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning (Selvevalueringsbekendtgørelsen) har Energitilsynet fundet det anvendeligt, at publicere de mest interessante spørgsmål og svar til selvevalueringen på vores hjemmeside. De behandlede spørgsmål og svar er fremkommet i forbindelse med vores deltagelse i diverse temadage, samt spørgsmål som er fremkommet i forbindelse med vores deltagelse i udarbejdelsen af bekendtgørelsen. I løbet af selvevalueringsprocessen vil denne liste blive opdateret med relevante problemstillinger. Baggrund og formalia På hvilket grundlag er selvevalueringen udarbejdet? Hvem har vurderet det nødvendigt, at der skal foretages selvevaluering? I hvilken form skal selvevalueringen indsendes til Energitilsynet? I hvilket omfang har Energitilsynet registreret fejl i varmeforsyningernes priseftervisninger? Er varmevirksomheder, som har været underlagt gennemgang af Energitilsynet, omfattet af selvevalueringsbekendtgørelsen? Skal varmevirksomheder, der var underlagt undersøgelsen i region Midtjylland, udføre selvevaluering? Hvilke år er omfattet af selvevaluering? Hvornår kan man påbegynde selvevaluering? Hvilke priseftervisninger skal indgå i selvevalueringen når der er foretaget fusion i selvevalueringsperioden? Krav til revisor Hvilke krav stilles til revisor i forbindelse med selvevalueringen? Skal revisor have 3 års erfaring som statsautoriseret revisor for at overholde kravet om 3 års erfaring med revision af virksomheder efter varmeforsyningsloven? Må revisor assistere med selvevaluering i en virksomhed der har anvendt en revisor fra samme faglige netværk? Må revisionsvirksomheder aftale at assistere med selvevalueringen for hinandens klienter? Er det et krav, at revisors 3 års erfaring med revision af regnskaber, der er baseret på varmeforsyningsloven, er i nær tilknytning til erklæringstidspunktet? Hvilke forhold skal revisor erklære sig om? Skal revisor erklære sig om saldoen på indskudskapitalen eller bevægelserne i selvevalueringsperioden? Hvilke forhold danner grundlag for vurderingen af, hvorvidt revisor har været sædvanlig revisor for en varmevirksomhed? Hvordan skal virksomheden kontrollere dokumentation for revisors opfyldelse af de i 4 stillede krav? Må revisor have udført anden assistance for varmevirksomheden i selvevalueringsperioden?

2 Hvem skal foretage vurdering af, hvorvidt revisor opfylder kravene i selvevalueringsbekendtgørelsen? Skal revisor, i henhold til selvevalueringsbekendtgørelsen, anses som den enkelte person eller revisionsvirksomheden? Må KPMG anvendes i forbindelse med selvevaluering i region Midtjylland? Udførsel af selvevalueringen Hvorledes skal virksomheden reagere, over for egen revisor, hvis der under selvevalueringen findes fejl? Hvordan skal uoverensstemmelser med selvevalueringsrevisor løses? Hvordan skal eventuelle fejl, som identificeres ved selvevalueringen, håndteres? Hvad foretager Energitilsynet sig på baggrund af de indsendte selvevalueringer? Forbrugerindflydelse Vores varmevirksomhed har tre varmeværker. Skal vi selvevaluere tre gange for forbrugerindflydelsen én gang for hvert varmeværk eller kun én gang? På hvilket grundlag er selvevalueringen udarbejdet? Muligheden for krav om selvevaluering, af virksomhedernes overholdelse af varmeforsyningslovens kapitel 4, fremgår af varmeforsyningslovens 23 b, stk. 9 som angiver: Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om, at en virksomhed, som ejer anlæg omfattet af loven, skal udarbejde en selvevaluering af virksomhedens overholdelse af varmeforsyningslovens kapitel 4, 4 a og 4 b til brug for tilsynet. Der kan herunder fastsættes regler om, at selvevalueringen ledsages af en erklæring fra en statsautoriseret revisor, som ikke er eller har været virksomhedens sædvanlige revisor og hverken har eller i perioden, som selvevalueringen vedrører, har haft andre opgaver for virksomheden, og som har dokumenteret erfaring med regnskaber baseret på varmeforsyningsloven. Hvem har vurderet det nødvendigt, at der skal foretages selvevaluering? På baggrund af Energitilsynets årlige stikprøvevise gennemgang af varmevirksomheder, samt gennemgangen af priseftervisningerne i region Midtjylland i , har Rigsrevisionen fundet det nødvendigt, at få gennemgået alle priseftervisninger for perioden Klima- og Energiministeren har derfor, på opfordring af Energitilsynet og rigsrevisionen, krævet, at alle varmevirksomheder bliver underlagt selvevaluering for årene Der er i 2009 indført krav om revisorerklæringer, hvor varmevirksomhederne skal lade en statsautoriseret revisor gennemgå og erklære sig om priseftervisningerne for varmevirksomhederne er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven. Energitilsynets seneste regnskabsgennemgang har imidlertid vist, at der er fejl i mange af varmevirksomhedernes priseftervisninger og at disse fejl ikke er blevet opdaget ved udarbejdelse af revisorerklæringerne. Det er derfor Energitilsynets opfattelse, at der er brug for selvevaluering af varmevirksomhederne.

3 I hvilken form skal selvevalueringen indsendes til Energitilsynet? Selvevalueringen skal udfyldes i fastlagt form, som fremgår af selvevalueringsbekendtgørelsens bilag 1. Revisorerklæringen skal ligeledes udfyldes i fastlagt form, som fremgår af selvevalueringsbekendtgørelsens bilag 3. I hvilket omfang har Energitilsynet registreret fejl i varmeforsyningernes priseftervisninger? For perioden har Energitilsynet, i forbindelse med den årlige stikprøveudvælgelse, gennemgået priseftervisninger for i alt 197 varmeforsyningsvirksomheder. Gennemgangen af priseftervisningerne resulterede i, at der skulle tilbageføres ca. 520 mio. kr. til forbrugerne, svarende til gennemsnitlig 2,6 mio. kr. pr. gennemgået varmevirksomhed. De udtagne stikprøver er i denne periode, udvalgt på baggrund af en fokuseret stikprøveudvælgelse. Er varmevirksomheder, som i selvevalueringsperioden har været underlagt gennemgang af Energitilsynet, omfattet af selvevalueringsbekendtgørelsen? Ja, alle virksomheder omfattet af 20, stk. 1 i varmeforsyningsloven er omfattet af pligten til at udføre selvevaluering. Det er ikke fundet rimeligt at udelade virksomheder, der tidligere har været omfattet af Energitilsynets gennemgang af anmeldelser fra selvevalueringen. Begrundelsen herfor er blandt andet, at selvevalueringen sker for virksomhedens egen regning hvorimod gennemgang fra Energitilsynets side er gebyrfinansieret. Dette medfører, at udeladelse af enkelte virksomheder findes urimelig da enkelte virksomheder således ville blive fritaget for omkostninger. Det skal endvidere påpeges, at det er et forholdsvis begrænset antal varmevirksomheder der har været underlagt gennemgang af regnskabsårene Det skal ligeledes påpeges, at selvevalueringen omfatter forhold (forbrugerindflydelse), som ikke har været underlagt gennemgang i forbindelse med den årlige stikprøvevise gennemgang af anmeldelserne. Skal varmevirksomheder, der var underlagt undersøgelsen i region Midtjylland, udføre selvevaluering? Ja, alle virksomheder omfattet af 20, stk. 1 i varmeforsyningsloven er omfattet af pligten til at udføre selvevaluering. Energitilsynets undersøgelse i region Midtjylland vedrørte en anden periode end den i selvevalueringsbekendtgørelsen anførte. Det er Energitilsynets opfattelse, at varmevirksomheder, som har været underlagt gennemgang af Energitilsynet, har gode forudsætninger for at udføre selvevaluering, da der alt andet lige må være luget ud i fejl i anmeldelserne, på baggrund af den tidligere udførte gennemgang. Hvilke år er omfattet af selvevaluering? Regnskabsårene er omfattet for virksomheder med regnskabsår der følger kalenderåret. For virksomheder, der ikke følger kalenderåret er årene 2008/ /11 omfattet af selvevalueringsbekendtgørelsen. Hvornår kan man påbegynde selvevaluering? Selvevaluering kan for varmeforsyninger med forskudt regnskabsår påbegyndes allerede på nuværende tidspunkt, da tidsfristen for den sidste priseftervisning, der indgår i selvevalueringen, var den 15. marts 2012.

4 Varmeforsyninger med regnskabsår der følger kalenderåret bør senest 15. september 2012 påbegynde arbejdet med selvevalueringen, da tidsfristen for anmeldelse af den sidste priseftervisning, der indgår i selvevalueringen, er den 15. september Det skal dog bemærkes, at årsregnskabet, for varmeforsyninger der følger kalenderåret, skal være færdig senest 31. maj 2012, hvorfor det senest på dette tidspunkt bør være muligt, at færdiggøre materialet til selvevaluering. Samtlige varmevirksomheder kan således på nuværende tidspunkt påbegynde arbejdet med selvevaluering. Det skal understreges, at Energitilsynet IKKE har mulighed for at give udsættelse på indsendelse af selvevaluering hvorfor vi anbefaler, at der planlægges at udføre selvevaluering i god tid inden tidsfristen den 1. december Hvilke priseftervisninger skal indgå i selvevalueringen når der er foretaget fusion i selvevalueringsperioden? I varmevirksomheder, hvor der er foretaget fusion i selvevalueringsperioden, skal samtlige priseftervisninger i perioden indgå i selvevalueringen. Dette betyder, at alle priseftervisninger for de fusionerede virksomheder, samt priseftervisninger for den fortsættende virksomhed skal indgå i selvevalueringen. Endvidere skal det ligeledes bemærkes, at fusionsbalancen (åbningsbalancen) efter varmeforsyningslovens bestemmelser skal indgå i selvevalueringen. Hvilke krav stilles til revisor i forbindelse med selvevalueringen? I forbindelse med selvevalueringen skal revisor opfylde følgende krav: Statsautoriseret revisor (eller en revisor jf. revisorlovens 11) Revisor må ikke være eller have været virksomhedens sædvanlige revisor. Revisor må ikke udføre andre opgaver for virksomheden samtidig Revisor må heller ikke have udført andre opgaver for virksomheden i selvevalueringsperioden Efteruddannelse i varmeforsyningslovens prisregler i mindst 12 timer inden for de seneste 3 år Revisionsopgaver med regnskaber efter varmeforsyningsloven i mindst 3 år Varmevirksomheden skal modtage dokumentation for, at revisor opfylder kravene Skal revisor have 3 års erfaring som statsautoriseret revisor for at overholde kravet om 3 års erfaring med revision af virksomheder efter varmeforsyningsloven? Kravet om 3 års erfaring med revision af regnskaber der er baseret på varmeforsyningsloven omfatter ikke krav om at det skal være som underskrivende (statsaut.) revisor. Der er alene krav om at revisor skal være statsautoriseret når erklæringen på selvevalueringen afgives. Selvevalueringsbekendtgørelsens 4 anfører: Erklæringen og revisionsberetningen nævnt i 2, stk. 4, udarbejdes af en efter revisorlovens 3 eller 10 godkendt statsautoriseret revisor.

5 Samtidig er der et krav om 3 års erfaring med revision af regnskaber der er baseret på varmeforsyningsloven, hvor der ikke er angivet noget krav om at det skal være som underskrivende (statsaut.) revisor. Selvevalueringsbekendtgørelsens 4, stk. 4 anfører: Den i stk. 1 nævnte revisor skal i mindst 3 år have haft revisionsopgaver, der vedrører regnskaber baseret på lov om varmeforsyning. Er det et krav, at revisors 3 års erfaring med revision af regnskaber, der er baseret på varmeforsyningsloven, er i nær tilknytning til erklæringstidspunktet? Det er ikke formelt et krav, at revisors 3 års erfaring med varmeforsyningsloven er i tæt tilknytning til selvevalueringstidspunktet. Det skal dog understreges, at det er hensigten med selvevalueringen, at få en på området kompetent og erfaren revisor til at gennemgå varmevirksomhedernes priseftervisninger. Det skal endvidere påpeges, at revisor har et selvstændigt ansvar for at vurdere egne kompetencer på området og ikke påtage sig opgaver, som går ud over egne kompetenceområder. Må revisor assistere med selvevaluering i en virksomhed der har anvendt en revisor fra samme faglige netværk? I revisionsbranchen eksisterer der faglige netværk hvor en gruppe af revisorer samarbejder om f.eks. uddannelse, faglig sparring, markedsføring mv. I sådanne netværk er der tale om juridisk uafhængige virksomheder/personer, som, i forbindelse med selvevaluering, ikke formelt anses for samme revisionsvirksomhed, hvorved det formelt er tilladt for revisor at assistere i forbindelse med selvevalueringen. Revisor har et selvstændigt ansvar for at vurdere sin uafhængighed. Revisor skal således vurdere sin reelle uafhængighed på trods af den ovenfor nævnte formelle uafhængighed. Denne vurdering skal medvirke til at der ikke, i forbindelse med selvevalueringen, foretages selvrevision. Må revisionsvirksomheder aftale at assistere med selvevalueringen for hinandens klienter? Energitilsynet er blevet forespurgt om hvorvidt samarbejdsaftaler hvor revisionsvirksomheder indbyrdes aftaler at revidere hinandens klienter, er i strid med selvevalueringsbekendtgørelsen. Spørgsmålet kommer af, at 2 revisionsvirksomheder overvejede at lade sine klienter revidere af den anden revisionsvirksomhed mod at få mulighed for at revidere dennes klienter. Vi er opmærksomme på, at det er ledelsen, der vælger revisor i forbindelse med selvevalueringen, men kan ikke udelukke, at den ordinære revisor kan yde indflydelse på valget af revisor til brug for selvevalueringen. Revisor har et selvstændigt ansvar for at vurdere sin uafhængighed. Revisor skal således vurdere sin reelle uafhængighed på trods af den ovenfor nævnte formelle uafhængighed. Denne vurdering skal medvirke til at der ikke, i forbindelse med selvevalueringen, foretages selvrevision.

6 Hvilke forhold skal revisor erklære sig om? Revisors erklæringsopgave omhandler i forbindelse med selvevalueringen følgende forhold: Gennemgå priseftervisninger, budgetter og andet grundlag for prisfastsættelsen Kontrollere om over-/underdækning er opgjort i overensstemmelse med varmeforsyningsloven Påse virksomhedens: 1. anmeldelser til Energitilsynet 2. indregning af over-/underdækninger i budgetter og priseftervisninger 3. afskrivninger 4. henlæggelser 5. eventuel værdipapirbeholdning 6. indskudskapital 7. skattebeløb 8. afstemning til ekstern årsrapport Skal revisor erklære sig om saldoen på indskudskapitalen eller udelukkende bevægelserne i selvevalueringsperioden? Revisor skal erklære sig om saldoen på indskudskapitalen og derved ikke afgrænset til bevægelser i selvevalueringsperioden. Det antages at en afstemning imellem oprindelig indskudskapital 1. marts 1981 og seneste priseftervisning er tilstrækkelig. Ligeledes vil afstemning af indskudskapital med vedtægternes paragraffer om indskudskapital være tilstrækkelig. Tilslutningsafgifter har siden 1981 ikke kunne tillægges indskudskapitalen. Hvilke forhold danner grundlag for vurderingen af, hvorvidt revisor har været sædvanlig revisor for en varmevirksomhed? Revisor må ikke have været virksomhedens sædvanlige revisor, hvilket betyder at revisor har påtegnet virksomhedens regnskab. Bestemmelsen har ingen tidsbegrænsning hvorfor revisor ikke tidligere må have været virksomhedens sædvanlige revisor. Hvordan skal virksomheden kontrollere dokumentation for revisors opfyldelse af de i 4 stillede krav? Det er Energitilsynets opfattelse, at dokumentation, i den form revisor vælger, som udgangspunkt ikke skal efterprøves af virksomheden. Revisor har selvstændigt ansvar i henhold til varmeforsyningsloven og selvevalueringsbekendtgørelsen. Såfremt virksomheden sikrer sig, at der foreligger dokumentation fra revisors side, må det antages, at dette opfylder dokumentationskravet i henhold til selvevalueringsbekendtgørelsens 5. Må revisor have udført anden assistance for varmevirksomheden i selvevalueringsperioden? Nej, revisor må ikke have udført opgaver for varmevirksomheden i selvevalueringsperioden. Afgrænsningen går på varmevirksomheden og ikke evt. selskabet eller koncernen, hvilket betyder, at revisor gerne må have assisteret selskabet, koncernen eller kommunen med andre forhold såfremt dette INGEN tilknytning til varmeforsyningsvirksomheden har. Revisor må således gerne have udført anden assistance for varmevirksomheden i perioden før selvevalueringsperioden.

7 Hvem skal foretage vurdering af, hvorvidt revisor opfylder kravene i selvevalueringsbekendtgørelsen? Det er revisors ansvar at revisor overholder reglerne i 4. Revisor skal dokumentere dette over for virksomheden. Skal revisor, i henhold til selvevalueringsbekendtgørelsen, anses som den enkelte person eller revisionsvirksomheden? I forbindelse med selvevaluering af varmevirksomheder anses revisor som revisionsvirksomheden. Det er derfor ikke muligt for en revisor at assistere med selvevaluering, hvor en kollega fra samme revisionsvirksomhed har udført arbejde for eller rådgivet varmevirksomheden. Må KPMG anvendes i forbindelse med selvevaluering i region Midtjylland? KPMG kan også anvendes i region Midtjylland. KPMG foretog i 2008/09, for Energitilsynet, gennemgang af 60 virksomheder, i region Midtjylland. Undersøgelsen blev foretaget i forbindelse med Energitilsynets gennemgang af samtlige virksomheder i regionen. KPMG har i disse tilfælde arbejdet for Energitilsynet og ikke for den enkelte virksomhed. Dette medfører at KPMG ikke, i henhold til selvevalueringsbekendtgørelsen, er forhindret i at assistere virksomhederne med selvevaluering. Den enkelte revisor skal dog samtidig vurdere egen uafhængighed efter revisorlovens bestemmelser. Hvorledes skal virksomheden reagere, over for egen revisor, hvis der under selvevalueringen findes fejl? Selvevalueringsbekendtgørelsen stiller ingen krav om udskiftning af revisor eller anden form for sanktion, hvis virksomheden finder fejl i revisionserklæringen, eller revisors arbejde i øvrigt. Der findes særskilte regler for hvorledes fejl i revisors påtegninger og revisors arbejde i øvrigt håndteres. Vi henviser til FSR Danske revisorer for uddybning af dette forhold. Hvordan skal uoverensstemmelser med selvevalueringsrevisor løses? Selvevalueringsskemaet indeholder et afsnit, hvori ledelsen skal angive hvorvidt man er enig i revisors konklusioner. Såfremt ledelsen ikke er enig i revisors konklusion skal begrundelse herfor anføres. Der skal samtidig foretages en oplistning af de forhold uoverensstemmelsen vedrører. Energitilsynet vil i 2013 gennemgå samtlige selvevalueringer, og i forbindelse hermed tage stilling til eventuelle uoverensstemmelser imellem ledelsen og revisor. Energitilsynet vil tage stilling til de faktiske forhold og, hvis nødvendigt, indlede en sag til udredning af de enkelte forhold. Hvordan skal eventuelle fejl, som identificeres ved selvevalueringen, håndteres? Fejl i anmeldelserne skal forklares i selvevalueringsskemaet. Endvidere skal det af selvevalueringsskemaet fremgå, hvorledes dette forhold vil blive bragt i orden. Forkerte beløb i priseftervisningerne skal som hovedregel tilbagebetales til (eller opkræves hos) forbrugerne i det kommende regnskabsår. Såfremt beløbet vil påvirke varmeprisen uhensigtsmæssigt kan virksomheden søge om tilladelse til at tilbageføre/opkræve eventuelle fejl til/hos forbrugerne over en kortere årrække. Vores varmevirksomhed har tre varmeværker. Skal vi selvevaluere tre gange for forbrugerindflydelsen én gang for hvert varmeværk eller kun én gang? Hver juridisk enhed skal kun selvevaluere forbrugerindflydelsen én gang.

8 En juridisk enhed kan f.eks. være et A.m.b.A., A/S, ApS, eller I/S, men kan også være en varmevirksomhed, der drives af en kommune uden at være selskabsgjort. En juridisk enhed har ét og kun et CVR-nr. Hvis de tre varmeværker i spørgsmålet ikke er selvstændige juridiske enheder, så skal X-købing Varmeforsyning A.m.b.a. kun selvevaluere forbrugerindflydelsen én gang. Hvis de tre varmeværker i spørgsmålet hver ér selvstændige juridiske enheder, så skal de tre varmeværker selvevaluere forbrugerindflydelsen hver især. Det gælder selvom de tre varmeværker har samme ejer, og vil også gælde, selvom de har fælles drift, fælles logo m.v. Det gælder også, hvis der er helt eller delvist personsammenfald mellem bestyrelserne i de tre juridiske enheder. Vær opmærksom på, at dette svar alene gælder for selvevaluering af forbrugerindflydelsen. Selvevaluering af de regnskabs- og prismæssige spørgsmål skal ske for hvert anlæg. Yderligere spørgsmål Såfremt ovenstående spørgsmål ikke giver svar på alle relevante spørgsmål, er det muligt at sende spørgsmål til Sekretariatet for Energitilsynet som herefter vil besvare dette spørgsmål fyldestgørende. Efterfølgende vil det blive vurderet om hvorvidt det enkelte spørgsmål er relevant for andre og i givet fald vil spørgsmålet med tilhørende svar blive indføjet i ovenstående spørgsmål og svar. For spørgsmål angående selvevaluering bedes disse rettet til Ronnie Jensen på eller telefon For spørgsmål angående selvevaluering af forbrugerindflydelse bedes disse rettet til Søren Præstholm på eller telefon

I oplyser, at I ikke er enige i sekretariatets konklusioner vedrørende selvevalueringsrevisors

I oplyser, at I ikke er enige i sekretariatets konklusioner vedrørende selvevalueringsrevisors Næstved Varmeværk Åderupvej 22-24 4700 Næstved Att: Jens Andersen 7. februar 2014 RJE Deres ref. Kære Jens Andersen Du har ved brev af 17. januar 2014 kontaktet sekretariatets direktør Finn Dehlbæk vedrørende

Læs mere

UDKAST 29112011. Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4 i lov om varmeforsyning

UDKAST 29112011. Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4 i lov om varmeforsyning Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 99 Offentligt UDKAST 29112011 Bilag 1 Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4

Læs mere

Energitilsynets gennemgang af revisor s selvevalueringsarbejde.

Energitilsynets gennemgang af revisor s selvevalueringsarbejde. NOTAT Næstved, den 17. januar 2014 Version 2 Energitilsynets gennemgang af revisor s selvevalueringsarbejde. Indledning Vi har den 30-12-2013 modtaget en afrapportering fra Energitilsynet vedrørende revisor

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Bent Andrup og Statsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup, CVR-nr. 15 59 23 54 afsagt følgende

Læs mere

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4.

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4. Lovtidende A 2012 Udgivet den 10. januar 2012 5. januar 2012. Nr. 4. Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 1) I medfør af 199, stk. 11,

Læs mere

K e n d e l s e: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 157/2013. Finanstilsynet. mod. statsautoriseret revisor Steen Kofod Bager.

K e n d e l s e: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 157/2013. Finanstilsynet. mod. statsautoriseret revisor Steen Kofod Bager. Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 157/2013 Finanstilsynet mod statsautoriseret revisor Steen Kofod Bager afsagt K e n d e l s e: Ved skrivelse af 13. december 2013 har Finanstilsynet i medfør af

Læs mere

Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk. Aftale om revision af årsregnskab samt assistance med opstilling af skattebilag

Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk. Aftale om revision af årsregnskab samt assistance med opstilling af skattebilag Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BODStatsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 OK-9990 Skagen CVR-nr. 20 22 26 70 Skagen Kultur- Kirkevej 19 9990 Skagen og Fritidscenter 30.

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som registreret revisor fra den 20. august 1990.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som registreret revisor fra den 20. august 1990. Den 7. juni 2010 blev i sag nr. 25/2009 A mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 19. april 2009 har A klaget over registreret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet

Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet Punkt 7 Energitilsynets møde den 24. juni 2014 7. juli 2014 Varme 13/12521 /MLD Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet Resumé 1. Med dette notat forelægges Energitilsynet udkast til ændret

Læs mere

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R. Den 23. april 2009 blev i sag nr. 7/2009-R K mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN 23. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 1. RESUMÉ... 2 2. AFGØRELSE... 3 3.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. marts 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A og

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. marts 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A og Den 10. oktober 2014 blev der i sag nr. 23/2014 og 24/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor A og Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. marts 2014 har

Læs mere

analyse: Overdækninger

analyse: Overdækninger 58 ENERGITILSYNET analyse: Overdækninger i fjernvarmesektoren 133 varmevirksomheder har de seneste to år i træk haft en overdækning samtidig med, at overdækningen i det seneste år har oversteget 10 procent

Læs mere

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet A. L. Revision v/registreret revisor Anne Lippert og registreret revisor Anne Lippert afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

K e n d e l s e: Den 21. marts 2014 blev der i. sag nr. 99/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

K e n d e l s e: Den 21. marts 2014 blev der i. sag nr. 99/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Den 21. marts 2014 blev der i sag nr. 99/2012 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 6. december 2012 har viceskoleleder

Læs mere

Modificerede revisionspåtegninger. Tendenser i regulering og praksis

Modificerede revisionspåtegninger. Tendenser i regulering og praksis Cand.merc.aud.-studiet Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling Modificerede revisionspåtegninger Tendenser i regulering og praksis Studerende: Line Kirstine Hansen København den 1. november

Læs mere

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 l henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) bestemmer 27 i overensstemmelse med EU's 8. direktiv, at en revisionsvirksomhed,

Læs mere

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Redegørelse 2011 (juli 2012) Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, København Ø www.erhvervsstyrelsen.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende:

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 105/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Morten Grønbek samt sag nr. 106/2013 Revisortilsynet mod Grønbek Revision og Rådgivning ApS afsagt sålydende K E N D

Læs mere

K e n d e l s e: Den 13. marts 2014 blev der i. sag nr. 68/2013. Revisortilsynet. mod. Jørgen Tjørning. afsagt følgende

K e n d e l s e: Den 13. marts 2014 blev der i. sag nr. 68/2013. Revisortilsynet. mod. Jørgen Tjørning. afsagt følgende Den 13. marts 2014 blev der i sag nr. 68/2013 Revisortilsynet mod Jørgen Tjørning afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 13. maj 2013 har Revisortilsynet klaget over tidligere statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere