Center for Tegnsprog - Tolkeuddannelsen. Praktikhåndbog for Uddannelsen til professionsbachelor i dansk tegnsprog og tolkning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Tegnsprog - Tolkeuddannelsen. Praktikhåndbog for Uddannelsen til professionsbachelor i dansk tegnsprog og tolkning"

Transkript

1 Center for Tegnsprog - Tolkeuddannelsen Praktikhåndbog for Uddannelsen til professionsbachelor i dansk tegnsprog og tolkning

2 INDHOLD Praktik på uddannelsen til professionsbachelor i dansk tegnsprog og tolkning... 3 Praktikperioder på uddannelsen... 3 Praktikpladser... 3 Arbejdsform i praktikken... 4 Forsikring under praktikken... 4 Fravær under praktikken... 4 Tavshedspligt... 5 Praktikmodul 1: Praktik 1. og 2. år... 6 Første praktikperiode: Besøgspraktik 1. semester... 6 Anden praktikperiode: Egne observationer 2. semester... 6 Tredje praktikperiode: Observationspraktik 3. semester... 7 Tilrettelæggelse af praktikken... 8 Praktikvejlederen (den eksaminerede tolk)... 8 Fjerde praktikperiode: Emnepraktik 4. semester... 9 Godkendelse af praktikmodul Praktikmodul 2: Praktik 3. år Praktikprojekt 5. semester Øvepraktik 6. semester Praktikstedets tilrettelæggelse af praktikken Praktikvejlederen (den eksaminerede tolk) Vejledning i praktikken Den studerende i praktik Godkendelse af praktikmodul Praktikmodul 3: Praktik 4. år Eksamenspraktik 7. semester Juni 2015 Side 1 af 33

3 Kontrakt Opgave Tilrettelæggelse af praktikken Tilrettelæggelse af praktikken ved delt praktikplads Praktikvejlederen (den eksaminerede tolk) Den studerende i praktik Vejledning Midtvejsevaluering og læringsmål Endelig vurdering Praktikvejlederindkald BILAG Bilag 1 Erklæring om tavshedspligt Bilag 2 Idekatalog til emnepraktik Bilag 3 Idekatalog til tolkeopgaver/aktiviteter Bilag 4 Den studerendes hjælpeskema til øvepraktikken Bilag 5 Praktikkontrakt for eksamenspraktik Bilag 6 Midtvejsevalueringsark for eksamenspraktik Bilag 7 Praktikvejlederens endelige vurdering af eksamenspraktik Juni 2015 Side 2 af 33

4 PRAKTIK PÅ UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR I DANSK TEGN- SPROG OG TOLKNING På uddannelsen til Professionsbachelor i dansk tegnsprog og tolkning udgør praktikken en obligatorisk del af uddannelsen, og den vægtes samlet til 30 ECTS-point. Praktikken er på i alt 20 uger fordelt på 3 moduler. Praktikken er ulønnet. PRAKTIKPERIODER PÅ UDDANNELSEN Praktikperioder er undervisningsfri dage/uger, hvor den studerende fordyber sig i praksis og udvikler egen viden, færdigheder og kompetencer på forskellig måde. Praktikmodul 1: 1. og 2. år: i alt 5 uger fordelt på 4 praktikperioder Praktikmodul 2: 3. år: i alt 5 uger fordelt på 2 praktikperioder Praktikmodul 3: 4. år: i alt 10 uger Praktikmodul 1: Praktikken på uddannelsens 1. og 2. år gennemføres som observationer, hvor den studerende erhverver sig viden om og reflekterer over praksis. Modulet godkendes såfremt deltagelse i modulets praktikperioder er godkendt. Praktikmodul 2: I praktikken på 3. år udvikler og afprøver den studerende metoder og færdigheder i praksis. Modulet godkendes såfremt deltagelse i modulets praktikelementer er godkendt. Praktikmodul 3: I praktikken på 4. år demonstrerer den studerende metoder og færdigheder i praksis. Modulet er en prøve som bedømmes med bestået/ikke bestået. Praktikmodul 3 godkendes endeligt ved bestået praktik. De nærmere regler for deltagelse i praktikken vil fremgå af studieordningen. PRAKTIKPLADSER Tolkeuddannelsen samarbejder med tolkeudbydere og selvstændige tolke i hele landet. Der kan tilbydes et varierende antal praktikpladser hos tolkeudbydere og tolke, der primært har adresser i København, Odense, Fredericia, Århus og Ålborg. Juni 2015 Side 3 af 33

5 Tolkeuddannelsen påtager sig at tilvejebringe praktikpladser til studerende på 1., 2. og 3. år. De tilvejebragte og udbudte praktikpladser fordeles indbyrdes af holdet. I tilfælde af uoverensstemmelser på holdet vil pladserne blive fordelt af uddannelsens praktikansvarlige ved lodtrækning. Praktikpladser til gennemførelse af praktikken på 4.år skal den studerende selv søge efter nærmere retningslinjer, som uddannelsens praktikansvarlige orienterer om. Studerende på uddannelsen til Professionsbachelor i dansk tegnsprog og tolkning skal være opmærksomme på, at praktikpladsudbuddet er landsdækkende, og at man ikke kan forvente at gennemføre samtlige praktikperioder i samme region, som uddannelsesinstitutionen er placeret. Den studerende skal derfor forvente at få udgifter til kost, logi og transport under praktikken. ARBEJDSFORM I PRAKTIKKEN Praktik på tolkeuddannelsen består af virksomhedsbesøg, observationer i feltet, projekter, opgaveskrivning alene og/eller i grupper, gruppefremlæggelser og praksistræning i feltet under vejledning. FORSIKRING UNDER PRAKTIKKEN Som studerende er man ikke dækket af uddannelsens forsikring, mens man er ude i praktik. Derfor skal den studerende som minimum have en ansvarsforsikring, og det tilrådes også den studerende at tegne en fritids-/ulykkesforsikring, der kan dække i praktikperioderne. FRAVÆR UNDER PRAKTIKKEN Deltagelse i samtlige praktikperioder er obligatorisk. I tilfælde af, at deltagelsespligten ikke opfyldes, kan den enkelte praktikperiode ikke godkendes. Se nærmere beskrivelse under de enkelte praktikker. Juni 2015 Side 4 af 33

6 TAVSHEDSPLIGT Den studerende underskriver og afleverer en erklæring om tavshedspligt i forbindelse med uddannelsens introduktion til den første praktik. (bilag 1) Denne erklæring dækker samtlige uddannelsens praktikmoduler. Juni 2015 Side 5 af 33

7 Praktikmodul 1: Praktik 1. og 2. år Læringsmål: Indføring i professionen og dens aktører samt indføring i centrale tolkestrategier og professionens etik. Indføring i professionsarbejdet og specifikke professionsteorier. Kendskab til andre, tilstødende og/eller relaterede fagområder. FØRSTE PRAKTIKPERIODE: BESØGSPRAKTIK 1. SEMESTER Tidsforbrug: Et antal dage til praktikopgaven bliver afsat i skemaet i løbet af efteråret Formål: De studerende skal i grupper fremskaffe faktuelle oplysninger om administration af tolke, bevillingssystemet og tolkenes arbejdsforhold. Metode: Et gruppebesøg hos f.eks. en tolkeudbyder, interview af relevante personer, litteraturlæsning, opgaveskrivning og gruppefremlæggelse i undervisningen. Opgave: I denne praktik indgår en opgave i form af en gruppefremlæggelse med udgangspunkt i en skriftlig opgave fra kerneområdet Profession (se opgavebeskrivelse i praktikmappen på Intranettet). Den studerende får mere information i undervisningen om procedure for praktikken og efterfølgende bearbejdning og fremlæggelse. Godkendelse og fravær: For at få denne praktikperiode godkendt, skal den studerende deltage i gruppefremlæggelsen og fået sin deltagelse godkendt. Hvis det ikke opfyldes, skal den studerende skrive en afløsningsopgave. Den praktikansvarlige stiller opgaven og meddeler dato for aflevering af denne. Besvarelsen bedømmes med godkendt/ikke godkendt. Hvis opgaven ikke bliver godkendt, kan praktikken ikke godkendes og den studerende bliver indkaldt til vejledning. ANDEN PRAKTIKPERIODE: EGNE OBSERVATIONER 2. SEMESTER Tidsforbrug: Et antal dage til praktikopgaven bliver afsat i skemaet i løbet af forårssemesteret. Juni 2015 Side 6 af 33

8 Formål: Den studerende skal selvstændigt finde og observere 2 tolkninger i det offentlige rum. Observationerne foregår uden for undervisningstid og planlægges af den studerende selv. Metode: Observation, refleksion og gruppefremlæggelse med Power point præsentation. Opgave: Der er tilknyttet en praktikopgave i form af en gruppefremlæggelse til denne praktik (se opgavebeskrivelse i praktikmappen på Intranettet). Den studerende får mere information om procedure for observationerne og den efterfølgende gruppefremlæggelse i undervisningen. Godkendelse og fravær: For at få denne praktikperiode godkendt, skal den studerende deltage i gruppefremlæggelsen og fået sin deltagelse godkendt. Hvis det ikke opfyldes, skal den studerende skrive en afløsningsopgave. Den praktikansvarlige stiller opgaven og meddeler dato for aflevering af denne. Besvarelsen bedømmes med godkendt/ikke godkendt. Hvis opgaven ikke bliver godkendt, kan praktikken ikke godkendes og den studerende bliver indkaldt til vejledning. TREDJE PRAKTIKPERIODE: OBSERVATIONSPRAKTIK 3. SEMESTER Tolkeuddannelsen samarbejder med tolkeudbydere og tolke i hele landet. Tolkeuddannelsen påtager sig at tilvejebringe det nødvendige antal praktikpladser. De tilvejebragte praktikpladser fordeles indbyrdes af holdet selv. Der kan tilbydes et varierende antal praktikpladser i København, Odense, Fredericia, Århus og Ålborg. Tidsforbrug: 1 uge afsættes i skemaet sidst på semesteret. Formål: Den studerende skal i løbet af tre praktikdage følges med og observere tolke i arbejde og derved erhverve sig viden om / indsigt i tolkeprofessionen. Metode: Den studerende skal på baggrund af sin hidtidige undervisning i tolketeori og etik notere sig observationer og refleksioner i forbindelse med observationerne. Den studerende skal reflektere, vurdere og perspektivere professionsrelaterede udfordringer helhedsorienteret. (Den studerendes egne observationer og refleksioner skal bruges til udarbejdelse af en skriftlig opgave fra kerneområdet Profession.) Juni 2015 Side 7 af 33

9 Godkendelse og fravær: For at få denne praktikperiode godkendt skal den studerende deltage i de aktiviteter praktikstedet har planlagt i praktikugen. Praktikstedet tager kontakt til den studerende og uddannelsen, hvis den studerende ikke opfylder sin deltagelsespligt. Hvis deltagelsen i observationspraktikken ikke opfyldes, skal observationspraktikken gennemføres på et andet tidspunkt i løbet af eller i forlængelse af 4. semester. Den praktikansvarlige melder de nye praktikdatoer og praktiksted til den studerende. Tilrettelæggelse af praktikken Der er fra uddannelsens side afsat en uge på skemaet til praktikken. Den studerende skal ud i praktik 3 dage i løbet af denne uge. Praktikstedet bestemmer, hvilke af ugens 3 dage den studerende kan følge og observere tolkene. Uddannelsen anbefaler, at praktikstedet lader den studerende følge 1-2 tolke i løbet af de 3 dage, således at den studerende kan nå at danne sig et indtryk af en hel tolkedag. Den studerende bør så vidt muligt få et realistisk billede af en fuldtidsarbejdende tolks arbejdsforhold. Uddannelsen har dog ingen indflydelse på, hvorledes praktikstederne vælger at skemalægge den studerende. Praktikstedet laver et skema til hver studerende med henblik på at give et så realistisk billede som muligt af tolkens hverdag på den pågældende arbejdsplads. Den studerende får tilsendt oplysninger om sine mødetider fredag/lørdag før praktikugen. Der vil i oplysningerne være nærmere instrukser om, hvor og hvornår den studerende skal møde op den første dag i praktikken, og hvilken tolk hun/han evt. skal kontakte forinden. Den studerende har i løbet af studiet erhvervet sig basal indsigt i og viden om administration og arbejdsforhold for tolke generelt. Der er derfor ikke noget krav til praktikstedet om en særlig introduktion til arbejdspladsen. Praktikvejlederen (den eksaminerede tolk) Det forventes ikke, at praktikvejlederen giver vejledning til den studerende, når han/hun er i observationspraktik. Juni 2015 Side 8 af 33

10 FJERDE PRAKTIKPERIODE: EMNEPRAKTIK 4. SEMESTER Tidsforbrug: 2 uger afsættes i skemaet i løbet af forårssemesteret. Formål: Den studerende skal indsamle information fra eller om fagområder, organisationer, institutioner, arbejdspladser mv., der kan være relevante i forhold til tolkens fremtidige profession. Den studerende skal erhverve sig dels baggrundsviden og dels kompetencer i at kunne videreformidle ny viden fagligt og analytisk. Metode: Den studerende skal indgå i en gruppe, der vælger et emne, og herefter undersøger, analyserer og videreformidler den indhentede viden. (se bilag 2) Opgave: Gruppeopgave med udfærdigelse af Power point præsentation og afsluttende fremlæggelse (se opgavebeskrivelse i praktikmappen på Intranettet). Godkendelse og fravær: For at få denne praktikperiode godkendt, skal den studerende deltage i gruppefremlæggelsen og fået sin deltagelse godkendt. Hvis det ikke opfyldes, skal den studerende skrive en afløsningsopgave. Den praktikansvarlige stiller opgaven og meddeler dato for aflevering af denne. Besvarelsen bedømmes med godkendt/ikke godkendt. Hvis opgaven ikke bliver godkendt, kan praktikperioden ikke godkendes og den studerende bliver indkaldt til vejledning. Godkendelse af praktikmodul 1 Praktikmodul 1 godkendes såfremt modulets 4 praktikperioder er godkendt. Juni 2015 Side 9 af 33

11 Praktikmodul 2: Praktik 3. år Læringsmål: Opnå kompetencer i at identificere og analysere professionens problemstillinger og handlemuligheder. Den studerende skal kunne identificere udfordringer i praksisfeltet og opbygge kompetencer i at behandle disse på en professionel måde. PRAKTIKPROJEKT 5. SEMESTER Tidsforbrug: 2 uger afsættes i skemaet i løbet af efterårssemesteret. Formål: Den studerende skal opøve færdigheder og kompetencer i at kunne forberede, gennemføre og evaluere en større tolkeopgave i samarbejde med andre studerende. Metode: Den studerende indgår i en gruppe, der i fællesskab arrangerer, forbereder og gennemfører en tolkning af en selvvalgt aktivitet for en selvvalgt tolkebrugergruppe. Opgave: Tolkningen skal filmes og evalueres over for en opponentgruppe (se opgavebeskrivelse i praktikmappen på Intranettet). Uddannelsen har udarbejdet et idé-/inspirationskatalog til tolkeopgaver/aktiviteter, som grupperne kan tage udgangspunkt i. (se bilag 3). Godkendelse og fravær: For at få denne praktik godkendt skal den studerende deltage i gruppearbejdet og fremlæggelsen af gruppens arbejde. Hvis det ikke opfyldes, skal den studerende skrive en afløsningsopgave. Den praktikansvarlige stiller opgaven og meddeler dato for aflevering af denne. Besvarelsen bedømmes med godkendt/ikke godkendt. Hvis opgaven ikke bliver godkendt, bliver den studerende indkaldt til vejledning. Juni 2015 Side 10 af 33

12 ØVEPRAKTIK 6. SEMESTER Tolkeuddannelsen samarbejder med tolkeudbydere og tolke i hele landet. Tolkeuddannelsen påtager sig at tilvejebringe det nødvendige antal praktikpladser. De tilvejebragte praktikpladser fordeles indbyrdes af holdet selv. Der kan tilbydes et varierende antal praktikpladser i København, Odense, Fredericia, Århus og Ålborg. Tidsforbrug: 3 uger afsættes i skemaet i forårssemesteret. Ugernes placering kan variere fra år til år, men de vil som oftest være placeret omkring påsken. De 3 uger forventes tilsammen at svare til minimum 30 timers planlagt tolkning. I løbet af de 3 uger vil der blive afholdt et obligatorisk praktikindkald for de studerende. Datoen for indkaldet fastlægges inden praktikkens start. Formål: Den studerende skal i denne praktikperiode for første gang afprøve egne kompetencer i tolkeadfærd og i tolkning under vejledning af en praktikvejleder. Den studerende skal kunne identificere udfordringer i praksisfeltet og demonstrere kompetencer i at behandle disse på en professionel måde. På 3. år forventes den studerende at have tilstrækkelige sproglige kompetencer til med støtte fra en praktikvejleder at kunne udfylde professionens rammer. Metode: Den studerende skal sammen med praktikvejlederen løse de opgaver, der indgår i praktikvejlederens daglige arbejde. Den studerende skal som hovedregel udføre opgaverne stort set selvstændigt med vejlederen som garant for, at kvalitetskravet til en professionel tolkning er opfyldt. Efterbehandling af praktikken: Både på praktikindkaldet og efter praktikperioden vil den praktikansvarlige på uddannelsen samle op på praktikforløbet sammen med den studerende. Godkendelse og fravær: For at få denne praktikperiode godkendt skal den studerende deltage aktivt i de aktiviteter praktikstedet har planlagt i praktikugerne. Praktikstedet tager kontakt til den studerende og uddannelsen, hvis den studerende ikke opfylder sin deltagelsespligt. I sådanne tilfælde iværksætter den praktikansvarlige fra uddannelsen et møde, hvor det aftales, hvordan og hvornår den videre praktik evt. kan afvikles, og hvordan den studerende kan leve op til deltagelsespligten. Juni 2015 Side 11 af 33

13 Praktikstedets tilrettelæggelse af praktikken Den studerendes reelle tolketid planlægges af praktikstedet, som sørger for relevant information til den studerende om opgaverne. Informationerne gives primært via den studerendes studi . Det må tillige forventes, at den studerende forud for praktikken får tilsendt oplysning om de aktuelle praktikvejlederes mobiltelefonnumre. Den studerende får tilsendt oplysninger om sine mødetider for den første uge senest fredag/lørdag før første praktikuge. Der vil i oplysningerne være nærmere instrukser om, hvor og hvornår den studerende skal møde op den første dag, og hvilken tolk hun/han evt. skal kontakte forinden. Praktikstedet planlægger, hvilke praktikvejledere den studerende skal være tilknyttet i praktikken. Den studerende følger praktikvejlederens aften- og weekendrådighed i praktikperioden. Uddannelsen har ingen indflydelse på, hvorledes praktikstederne vælger at skemalægge den studerende, dog forventes det, at der gives plads til, at den studerende kan deltage i det obligatoriske praktikindkald på uddannelsen. Praktikvejlederen (den eksaminerede tolk) Når den studerende er med på tolkeopgaver, skal hun/han udføre opgaverne stort set selvstændigt, dog under hensyn til, hvad hun/han på det givne tidspunkt mestrer med hensyn til egne tolkekompetencer og opgavens sværhedsgrad. Det er op til praktikvejlederen at afgøre, hvornår og i hvilket omfang den studerende kan få lov at tolke. Praktikvejlederen skal altid være klar til at hjælpe/overtage. Ansvaret for, at tolkeopgaven løses forsvarligt, ligger hos praktikvejlederen, og denne har pligt til at overtage tolkningen, hvis den ikke forløber tilfredsstillende på den ene eller anden måde. Vejledning i praktikken Praktikvejlederen skal støtte, skubbe på og vejlede den studerende gennem konstruktiv kritik, der synliggør den studerendes styrker og svagheder i tolkerollen / Juni 2015 Side 12 af 33

14 tolkningen. Formålet er bl.a. at give den studerende redskaber at arbejde videre med indtil næste praktik, som er eksamenspraktikken. Den faglige feedback fra vejlederen skal også danne grundlag for de individuelle læringsmål, den studerende senere skal opstille for sin eksamenspraktik. Det skal i praktikken sikres, at læringsmålet for øvepraktikken om at erhverve kompetencer i at identificere og analysere professionens problemstillinger og handlemuligheder opfyldes. Den studerende skal derfor kunne identificere udfordringer i praksisfeltet og opbygge kompetencer i at behandle disse på en professionel måde. Praktikvejlederen skal kommentere/vejlede om korrekt tolkeadfærd og give faglig feedback på tolkningen. Praktikvejlederen har dagligt en samtale med den studerende, hvor det forventes, at praktikvejlederen går i dialog med den studerende om dennes adfærd/tolkerolle og udførelse af dagens tolkninger (brug bilag 4). Praktikvejlederen har altid mulighed for at kontakte den praktikansvarlige på uddannelsen, hvis der opstår problemer i forbindelse med den studerende og praktikvejledningen. Den studerende i praktik Den studerende forventes at følge praktikvejlederens aften- og weekendrådighed, som den er meldt ud i den tilsendte arbejdsplan. Den studerende forventes at vise interesse og initiativ for at tolke så meget som muligt, dog vil der være tolkesituationer, hvor det ikke er hensigtsmæssigt, at det er den studerende, der tolker. Det er alene praktikvejlederen, der vurderer og tager beslutning om, hvorvidt den studerende kan tolke på de enkelte opgaver. Den studerende forventes at indgå i en åben dialog omkring egen præstation og være åben for vejledningen. Det er den studerendes eget ansvar i forbindelse med vejledningen at tage noter, som efterfølgende kan bruges ved praktikopsamling på uddannelsen og til udarbejdelse af læringsmål for eksamenspraktikken. Den studerende har mulighed for at kontakte den praktikansvarlige på uddannelsen, hvis der opstår problemer i praktikken. Juni 2015 Side 13 af 33

15 Godkendelse af praktikmodul 2 Praktikmodul 2 godkendes såfremt modulets to praktikperioder er godkendt. Juni 2015 Side 14 af 33

16 Praktikmodul 3: Praktik 4. år EKSAMENSPRAKTIK 7. SEMESTER Ifølge studieordningen skal de afsluttende prøver i tolkning på 6. semester være bestået, for at den studerende kan deltage i eksamenspraktikken. Ligeledes skal samtlige forudgående praktikmoduler være godkendt. Læringsmål: Mestring af opnåede færdigheder og kompetencer i mødet med praksisfeltet Tidsforbrug: 10 uger á 15 planlagte tolketimer svarende til 150 planlagte tolketimer fordelt over perioden 1. juli. til 1. december. Den ansvarlige praktikvejeder og den studerende har mulighed for at lave individuelle aftaler om evt. konvertering af tolketimer ved andet relevant tolkearbejde. Det er den studerendes ansvar at registrere planlagt arbejds-/tolketid og fremlægge dokumentation for sine timer, hvis det bliver efterspurgt. Formål: Den studerende skal i denne praktik kunne mestre opnåede færdigheder og kompetencer i mødet med praksisfeltet. Den studerende skal vise, at hun/han mestrer at fungere selvstændigt i forhold til de givne tolkeopgaver. Den studerende skal vise, at hun/han mestrer færdigheder i tolkeadfærd og i tolkning under vejledning af en praktikvejleder. Metode: Den studerende skal demonstrere, at hun/han selvstændigt kan løse de opgaver, der indgår i professionens daglige arbejde med vejlederen som garant for, at kvalitetskravet til en professionel tolkning er opfyldt. Fravær: Praktikstedet tager kontakt til den studerende og uddannelsen, hvis den studerende ikke opfylder sin deltagelsespligt. I sådanne tilfælde iværksætter den praktikansvarlige fra uddannelsen et møde, hvor det aftales, hvordan den videre praktik kan afvikles, og hvordan den studerende kan leve op til deltagelsespligten. Juni 2015 Side 15 af 33

17 Kontrakt Den studerende skal selv søge praktikplads ved at sende en skriftlig ansøgning indeholdende bl.a. egne læringsmål for praktikken. Ansøgningen sendes snarest muligt efter den 15. april og inden 1. maj. Så snart den studerende har fået et foreløbigt tilsagn om praktikplads, gives besked til den praktikansvarlige på uddannelsen. Den studerende er ansvarlig for at få udfyldt og underskrevet sin praktikkontrakt (bilag 5) og indsendt den elektronisk til uddannelsen. Kontrakten skal være underskrevet ultimo juni. Opgave Den studerende er forpligtet til at have løbende kontakt med uddannelsen, de øvrige studerende i praktik og praktikvejlederne i praktikperioden. Deltagelse i praktikindkald er obligatorisk for den studerende. Tilrettelæggelse af praktikken Tolkeuddannelsen samarbejder med tolkeudbydere, hustolke og selvstændige tolke i hele landet. Uddannelsen vejleder og rådgiver de studerende i forhold til ansøgningsproceduren og orienterer om uddannelsens praktiksamarbejdsparter. Den studerende ansøger skriftligt praktikstedet/praktikstederne om praktikplads for hele perioden. Når den studerende har fået foreløbigt tilsagn om en praktikplads og derved kender navnet på sin ansvarlige praktikvejleder, skal der udfyldes en praktikkontrakt. Praktikpladsen søges i perioden 15. april 1. maj. Der skal foreligge et foreløbigt tilsagn om praktikplads senest 1. juni. Den endelige praktikkontrakt skal være underskrevet senest ultimo juni. Juni 2015 Side 16 af 33

18 Praktikstedet udarbejder sammen med den studerende en overordnet arbejdsplan for, hvorledes de 150 timers tolkning forventes fordelt og gennemført i praktikperioden. Det anbefales, at det også af arbejdsplanen fremgår, hvordan vejledningen af den studerende forventes at forløbe i perioden. Den studerende skal i sin skriftlige ansøgning om praktikplads angive egne læringsmål for praktikken. Praktikstedet/praktikvejlederen og uddannelsen skal godkende den studerendes endelige læringsmål for praktikken senest 14 dage efter, at den studerende er startet i sit praktikforløb. Den studerende er ansvarlig for at indsende læringsmålene til den praktikansvarlige på uddannelsen. Læringsmålene skal vedhæftes en mail som et selvstændigt dokument med den studerendes navn og studienummer påført. Uddannelsen planlægger og gennemfører indkald af både studerende og praktikvejledere i løbet af praktikperioden på 4. året. Der er mødepligt for de studerende til dette indkald. Både praktikvejledere og studerende har ud over disse indkald altid mulighed for at henvende sig til uddannelsens praktikansvarlige, hvis der skulle opstå vanskeligheder i praktikken. Tilrettelæggelse af praktikken ved delt praktikplads Det er muligt at gennemføre sin eksamenspraktik ved at kombinere flere praktiksteder som tilsammen kan tilbyde de obligatoriske 150 planlagte tolketimer i praktikperioden. Dette skal dog ske efter aftale med den praktikansvarlige på uddannelsen. En praktikplads som udelukkende kan tilbyde skrivetolkning, kan som udgangspunkt højst udgøre 1/3 af praktikken svarende til 50 planlagte tolketimer. Praktikvejlederen (den eksaminerede tolk) Ansvaret for, at tolkeopgaven løses forsvarligt, ligger hos praktikvejlederen, og denne har pligt til at overtage tolkningen, hvis den ikke forløber tilfredsstillende på den ene eller anden måde. Juni 2015 Side 17 af 33

19 Når den studerende er med på tolkeopgaver, forventes hun/han at kunne udføre opgaverne stort set selvstændigt, dog under hensyntagen til, at hun/han ikke har den erfarne tolks kompetencer og i forhold til opgavens sværhedsgrad vurderet ud fra den studerendes forventelige niveau. Det er op til praktikvejlederen at afgøre, om der er situationer, hvor det ikke er hensigtsmæssigt, at den studerende tolker. Praktikvejlederen skal altid være klar til at hjælpe/overtage. Den studerende i praktik Den studerende forventes i denne praktik at kunne klare tolkeopgaverne stort set selvstændigt. Dette er under forudsætning af, at opgaverne ikke er af en sådan sværhedsgrad, at de overstiger det niveau, man kan forvente, at en næsten nyuddannet tolk kan klare. Det forventes også, at den studerende i løbet af praktikken mestrer at tolke hele og sammenhængende lektioner alene, og at der generelt sker en progression i den studerendes mestring af krævede færdigheder og kompetencer. Praktikken på 4. året er en bedømmelsespraktik. Den studerende er forpligtet til at have løbende kontakt med uddannelsen, de øvrige studerende i praktik og praktikvejlederne. Dette betyder, at uddannelsen har mulighed for løbende at følge med i den enkelte studerendes praktikforløb og kvaliteten af denne samt have en løbende kontakt til den studerende og vejlederen. Vejledning Ved det indledende møde mellem den studerende og den ansvarlige praktikvejleder skal parterne forventningsafstemme i forhold til praktikforløbet og den vejledning og læring der skal finde sted. Den studerende læringsmål skal godkendes af praktikvejleder og evt. revideres så vidt muligt inden 14 dage efter praktikperioden er begyndt. Herefter sendes læringsmålene til uddannelsen til godkendelse. Praktikvejlederen forventes jævnligt at gennemføre samtaler med den studerende, hvor praktikvejlederen vejleder, kommenterer og reflekterer sammen med den studerende over dennes arbejde med læringsmålene og tilgang til professionen og tolkning. Juni 2015 Side 18 af 33

20 Praktikvejlederen har altid mulighed for at henvende sig til uddannelsen, hvis der skulle opstå spørgsmål i forbindelse med vejledningen. Midtvejsevaluering og læringsmål Den ansvarlige praktikvejleder forpligter sig til sammen med den studerende at udfylde og indsende et midtvejsevalueringsark (bilag 6), når halvdelen af praktikkens tolketimer er gennemført. Af evalueringsarket skal det fremgå, hvorledes det går for den studerende med at opfylde læringsmålene, og det skal ligeledes fremgå, hvordan det påtænkes, at den studerende kan opfylde læringsmålene i resten af praktikperioden. Det kan desuden anføres på evalueringsarket, hvis der i forløbet er opstillet nye/andre læringsmål end de oprindelige, og som den studerende arbejder på at opfylde. Endelig vurdering Praktikvejlederne har en censorlignende status i eksamenspraktikken og indsender en endelig vurdering til uddannelsen senest en uge efter praktikperiodens afslutning. I denne vurdering (bilag 7) indstiller praktikvejlederen til en bestået / ikke-bestået praktik. Den endelige afgørelse om, hvorvidt praktikken er bestået, tages efterfølgende ved en samtale mellem den ansvarlige praktikvejleder og uddannelsen med udgangspunkt i den studerendes læringsmål. Kravene til denne praktik er beskrevet i studieordningens afsnit om prøver og anvendte bedømmelsesformer. Praktikvejlederindkald For at sikre, at der vedbliver med at være en god kvalitet i praktikkerne, planlægger uddannelsen bl.a. at indkalde de eksaminerede tegnsprogstolke, der fungerer som praktikvejledere, til årlige vejlederindkald. Her vil der f.eks. foregå en gensidig orientering om uddannelsens og praksisfeltets udvikling og udfordringer. Juni 2015 Side 19 af 33

21 BILAG Juni 2015 Side 20 af 33

22 Center for Tegnsprog - Tolkeuddannelsen Bilag 1 PRAKTIK Navn (BLOKBOGSTAVER) ERKLÆRING OM TAVSHEDSPLIGT Undertegnede tolkestuderende erklærer sig hermed indforstået med at opretholde tavshedspligt i forbindelse med praktikperioder på de af uddannelsen udpegede praktiksteder. Tavshedspligten vedrører alle oplysninger om tolkebrugere, tolkesteder og øvrige forhold, der er andre uvedkommende. Tavshedspligten svarer til den, fungerende eksaminerede tolke er underlagt. Tavshedspligten ophører ikke ved studiets afslutning. Dato: Underskrift: OBS: Erklæringen skal printes ud, underskrives i hånden og afleveres/sendes til den praktikansvarlige på uddannelsen senest uge 41 på første studieår. Juni 2015 Side 21 af 33

23 Bilag 2 IDEKATALOG TIL EMNEPRAKTIK Tolkes forhold Fremmedsprogstolke/vokalsprogstolke uddannelse og arbejdsforhold i DK og i udlandet Tegnsprogstolke i udlandet hvilke vilkår er der i udlandet for tolke/brugere? Translatører/konferencetolke (evt. EU) uddannelse og arbejdsforhold Ergonomi og tegnsprogstolkens arbejde Organisationer og offentlige instanser Institut for Menneskerettigheder Det Centrale Handicapråd DH Danske Handicaporganisationer DUKH Den uvildige Konsulentordning på handicapområdet De forskellige politiske partier med fokus på handicappolitik Rigshospitalets kommunikationsafdeling patientvejledere Århus Universitetshospital - kommunikationsafdeling Jobcentre Kommunikationscentrenes funktion og tilbud CSV- Center for specialundervisning for voksne DNTM Den nationale Tolkemyndighed Borgerservice Brug af tolk i retten (evt. undersøgelsen fra 2010) Tekstning af TV-programmer (DR) Juni 2015 Side 22 af 33

24 Bilag 3 IDEKATALOG TIL TOLKEOPGAVER/AKTIVITETER Tolkning af dansk film for døve/hørehæmmede tolkebrugere Tolkning af en rundvisning på et museum tolkebrugere kontaktes evt. ved annoncering på relevante hjemmesider Tolkning i et indkøbscenter tolkebrugere kontaktes evt. ved annoncering på relevante hjemmesider Tolkning på en udflugt arrangeret af en institution Mulige brugere: - Roskildeklubben - Slagelseklubben - Brohusgade - pensionistklubben - Brohusgade ungdomsklubben - Fritidshjemmet SPK - TSK-klubber/øvegrupper (Århus, Herning/Holstebro, Hellerup o.a.) - Åkanden Århus pensionistklub - Århus Døveforening - Århus Døvblevne klub - Fritidsklubben Musvågevej Århus - Møllevangsskolen Århus - Castberggård - FDDB medlemmer Juni 2015 Side 23 af 33

25 Center for Tegnsprog - Tolkeuddannelsen Bilag 4 DEN STUDERENDES HJÆLPESKEMA TIL ØVEPRAKTIKKEN Vejlederens kommentarer om tolkerolle/adfærd/udstråling Påklædning, udstråling, præsentation, selvinitiativ, samarbejdsevner, situationsfornemmelse, professionalisme Vejlederens kommentarer ift. det tolketekniske Forberedelse, placering, arbejdsstilling, øjenkontakt, egenkontrol og reparatur, styring Vejlederens kommentarer om det sproglige Generelt: Budskab: indhold, kontekst, følelser, tempo, stil og register Tegnsprog/TSK: Syntaks, flow, loci, genoptagne tegn, mimik, pegninger, proformer, tegnforråd Dansk: Syntaks, intonation, tydelighed, ordforråd Andet 1) Har jeg i dag klaret f.eks. forberedelse, præsentation, placering på eget initiativ? Ja Nej Kommentarer: 2) Har mit sproglige niveau i dag været tilstrækkeligt til, at jeg har fået lov at tolke? Ja Nej Kommentarer: Juni 2015 Side 24 af 33

26 3) Har jeg i dag klaret at tolke længere sammenhængende perioder? Ja Nej Kommentarer: 4) Har jeg i dag selvstændigt analyseret dagens tolkeopgave og forelagt mine refleksioner for min vejleder? (Etik, tolkning, sprogligt, andet) Ja Nej Kommentarer: 5) Var der noget, jeg kunne have gjort anderledes? Ja Nej Kommentarer: Egen konklusion på dagens præstation: (Hvad gik godt, og hvad skal jeg arbejde med?): Hvad er min vejleders konklusion på dagens forløb? Har vi aftalt noget, jeg specielt skal øve de næste dage? Særlige gode råd jeg har fået: Juni 2015 Side 25 af 33

27 Center for Tegnsprog - Tolkeuddannelsen Bilag 5 PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC TOLKEUDDANNELSEN PRAKTIKKONTRAKT FOR EKSAMENSPRAKTIK Praktikstedets kontaktoplysninger: Administrationsadresse, mail og tlf.: Ansvarlig praktikvejleders navn: Mailadresse og tlf.: Det bekræftes hermed, at der er indgået praktikaftale for studerende: Navn: Adresse: Studienr.: Studi Tlf.: Praktikperioden er aftalt således (fra dato til dato): Evt. ferie er aftalt til: Praktikperioden skal svare til 10 uger á 15 planlagte tolketimer fordelt over perioden 1. juli. til 1. december. Der kan laves individuelle aftaler med den enkelte ansvarlige praktikvejleder om konvertering af tolketimer, hvis den studerende laver andet relevant arbejde end tolkning. Det er den studerendes ansvar at registrere planlagt arbejds-/tolketid. Formål: Den studerende skal i denne praktik kunne mestre opnåede færdigheder og kompetencer i mødet med praksisfeltet. Den studerende skal vise, at hun/han magter at fungere selvstændigt i forhold til de givne tolkeopgaver. Den studerende skal arbejde med sine læringsmål og vise, at vedkommende mestrer færdigheder i tolkeadfærd og i tolkning under vejledning af en praktikvejleder. Juni 2015 Side 26 af 33

28 Metode: Den studerende skal demonstrere, at hun/han selvstændigt kan løse de opgaver, der indgår i professionens daglige arbejde med vejlederen som garant for, at kvalitetskravet til en professionel tolkning er opfyldt. Det kræves, at den studerende har bestået samtlige forudgående tolkeprøver inden deltagelse i praktikken. Praktikstedet skal i samarbejde med den studerende planlægge et praktikforløb, som lever op til retningslinjerne i uddannelsens studieordning og praktikhåndbog: Praktikstedet udarbejder sammen med den studerende en arbejdsplan for, hvorledes de 150 timers tolkning forventes fordelt og gennemført i praktikperioden. Den studerende er forpligtet til at have løbende kontakt med praktikstedet og forventes at være samarbejdsvillig og modtagelig for vejledning omkring egne læringsmål og andre udfordringer i professionens daglige arbejde. Den studerende læringsmål skal godkendes af praktikvejleder og evt. revideres så vidt muligt inden 14 dage efter praktikperioden er begyndt. Herefter sendes læringsmålene til uddannelsen til godkendelse. Praktikken er obligatorisk. Det forventes, at praktikstedet tager kontakt til den studerende og uddannelsen, hvis den studerende ikke opfylder sin deltagelsespligt. Se om fravær under praktikken i Praktikhåndbogen. Praktikstedet forpligter sig til sammen med den studerende at udfylde og indsende et midtvejsevalueringsark, når halvdelen af praktiktimerne er gennemført. Af evalueringsarket skal det fremgå, hvorledes det går for den studerende med at opfylde læringsmålene, og det skal yderligere fremgå, hvordan det påtænkes, at den studerende kan opfylde læringsmålene i resten af praktikperioden. Den ansvarlige praktikvejleder forpligter sig til at indsende en endelig afsluttende skriftlig vurdering, som angiver, hvorvidt den studerende har opfyldt sine læringsmål. Der skal i vurderingen indstilles til, om praktikken skal bestås eller ikke bestås. Den endelige afgørelse om, hvorvidt praktikken er bestået, tages i samarbejde mellem den ansvarlige praktikvejleder og uddannelsen med udgangspunkt i kontraktens læringsmål. (jvf. studieordningen) Vi anbefaler, at praktikvejlederen har jævnlige samtaler med den studerende, hvor praktikvejlederen vejleder, kommenterer og reflekterer sammen med den studerende over dennes tilgang til kerneområderne profession, sprog og tolkning. Ansvaret for, at tolkeopgaven løses forsvarligt, ligger hos praktikvejlederen. Både praktikvejlederen og den studerende har altid mulighed for at henvende sig til uddannelsens praktikansvarlige, hvis der skulle opstå vanskeligheder i praktikken. Uddannelsen kan herefter tage initiativ til en samtale med de implicerede parter, hvor den studerende vejledes i forhold til den resterende praktikperiode og anvises handlemuligheder. Juni 2015 Side 27 af 33

29 Uddannelsens ansvarlige for den studerendes praktikforløb og kontakten til praktikstedet er: Studerende fra Kbh.: Hanne Bidstrup, tlf.: Studerende fra Århus: Birgitte Uggerhøj, tlf.: Indkald: Der er planlagt praktikindkald for både vejledere og studerende. Nærmere information udsendes via mail til den studerende og til den ansvarlige praktikvejleder. Kontrakten underskrives og sendes til den studerendes uddannelsessted senest d. 30. juni Dato: Ansvarlig praktikvejleder Dato: Studerende Dato: Uddannelsens praktikansvarlige Juni 2015 Side 28 af 33

30 Center for Tegnsprog - Tolkeuddannelsen Bilag 6 PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC TOLKEUDDANNELSEN MIDTVEJSEVALUERINGSARK FOR EKSAMENSPRAKTIK Studerendes navn: De læringsmål som den studerende og praktikvejleder i fællesskab har godkendt for praktikken SKAL enten indsættes her eller vedlægges midtvejsevalueringsarket som bilag. Beskriv, hvordan den studerende indtil nu har arbejdet med læringsmålene inden for kerneområderne profession, sprog og tolkning. Beskriv hvorvidt der er særlige områder, den studerende skal fokusere på i resten af praktikken for at kunne opfylde de læringsmål som den studerende og praktikvejleder i fællesskab har godkendt for praktikken. Juni 2015 Side 29 af 33

31 Beskriv hvordan den studerende skal arbejde på disse områder fremadrettet for at få opfyldt læringsmålene. Dato: Dato: Ansvarlig praktikvejleder Studerende Midtvejsvurderingsarket skal udfyldes, underskrives og indsendes til uddannelsesstedet, når halvdelen af praktikperiodens tolketimer er gennemført. Juni 2015 Side 30 af 33

32 Center for Tegnsprog - Tolkeuddannelsen Bilag 7 PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC TOLKEUDDANNELSEN PRAKTIKVEJLEDERENS ENDELIGE VURDERING AF EKSAMENSPRAKTIK Studerendes navn: Hvis der er yderligere tilføjelser til de læringsmål som den studerende og praktikvejleder i fællesskab indsendte ved midtvejsevalueringen SKAL de indsættes her: Vurderes det, at den studerende har opfyldt de læringsmål som den studerende og praktikvejleder i fællesskab havde godkendt for praktikken? Ja Nej Supplerende kommentarer: Hvad er den ansvarlige praktikvejleders indstilling til uddannelsen? Juni 2015 Side 31 af 33

33 Praktikken bør vurderes som bestået Praktikken bør vurderes som ikke-bestået Supplerende kommentarer: Dato: Underskrift På 4. året bedømmes praktikken med bestået/ikke bestået. Kravene til denne praktik er beskrevet i studieordningens afsnit om prøver og anvendte bedømmelsesformer. Den ansvarlige praktikvejleder er forpligtet til at udfylde og indsende den endelige vurdering senest en uge efter, at den studerende har afsluttet sit praktikforløb dog senest d. 7. december. Praktikvejlederen vil snarest muligt herefter blive kontaktet af uddannelsens praktikansvarlige, og med udgangspunkt i praktikvejlederens vurdering vil de to i samarbejde foretage en endelig bedømmelse af praktikken. Juni 2015 Side 32 af 33

Praktikhåndbog for Uddannelsen til professionsbachelor i dansk tegnsprog og tolkning

Praktikhåndbog for Uddannelsen til professionsbachelor i dansk tegnsprog og tolkning Praktikhåndbog for Uddannelsen til professionsbachelor i dansk tegnsprog og tolkning Gælder for årgang 2014 og senere årgange Side 1 af 21 Indhold Praktik på uddannelsen til professionsbachelor i dansk

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Praktik. Generelt om din praktik

Praktik. Generelt om din praktik Praktik Praktik udgør en væsentlig del af læreruddannelsen, og for mange studerende medfører den en masse spørgsmål. For at du kan være godt rustet og blive klogere på din forestående praktik, har Lærerstuderendes

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

De lønnede praktikperioder løber altid fra 1. august til 31. januar og fra 1. februar til 30. juni.

De lønnede praktikperioder løber altid fra 1. august til 31. januar og fra 1. februar til 30. juni. Praktikuddannelse o Organisering og indhold Praktikkoordinator Ole Tophøj Bork oltb@ucl.dk Praktikkoordinator Lone Tang Jørgensen lotj@ucl.dk Praktikuddannelsen tilrettelægges med ulønnet praktik i 1.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan

Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan Ifølge uddannelsesbekendtgørelsen skal praktikstedet udarbejde en praktikbeskrivelse og uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet modtager studerende (BEK

Læs mere

Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo

Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo Dato: 27/11 2013 Ref. Lars Haase Indhold Indledning... 1 Fordeling af de studerende i CenterCampo... 2 Forbesøget... 2 Roller og ansvar... 3 Vejledning...

Læs mere

Praktikguide Professionsbachelor i Optometri

Praktikguide Professionsbachelor i Optometri Praktikguide Professionsbachelor i Optometri Indholdsfortegnelse Generelt Introduktion... 3 Praktikperioden... 3 Praktikvirksomheden... 3 Økonomi... 3 Forsikring... 4 Kontaktinfo på praktikkoordinatoren:...

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Studerende (navn + studienr.): Praktiksted (praktikvirksomhed): Praktikvejleder:

Studerende (navn + studienr.): Praktiksted (praktikvirksomhed): Praktikvejleder: Studerende (navn + studienr.): Praktiksted (praktikvirksomhed): Praktikvejleder: Evalueringsskema vedrørende 3. semesters pædagogiske praktik på modul 6 Den studerendes praktikforløb skal afsluttes med

Læs mere

Information til praktikvirksomheder 2016 (SERVICEØKONOM)

Information til praktikvirksomheder 2016 (SERVICEØKONOM) Information til praktikvirksomheder 2016 (SERVICEØKONOM) 1 HVAD ER CPHBUSINESS? Cphbusiness er en erhvervsrettet uddannelsesinstitution, der sætter en stor ære i høj faglighed og i at uddanne de studerende

Læs mere

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Alle diplomingeniørstuderende skal som et led i uddannelsen gennemføre et praktikophold af en varighed på 30 ECTS. Praktikken er placeret på den sidste del af 6.

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Rammer Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf. bekendtgørelse

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 Studie Semester Klasse Ansvarlige undervisere Multimediedesign 4. semester msmmd13a4, msmmd13c4, msmmd13d4 Tildelte praktikvejledere Periode 5. januar 27. marts

Læs mere

Opbygning af praktikken

Opbygning af praktikken Opbygning af praktikken på Energiteknologuddannelsen Bilag til Studieordning for energiteknologuddannelsen Energiteknologuddannelsen www.eal.dk Nov. 2011 Opbygning af praktikken på Energiteknologuddannelsen

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

Praktikhåndbog 3. års praktik pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ

Praktikhåndbog 3. års praktik pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ Indhold Praktikdokument 3. års praktik ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr

Læs mere

Praktikpjece for 3. praktik

Praktikpjece for 3. praktik Professionshøjskolen UCC Pædagoguddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Pædagoguddannelsen Nordsjælland Praktikpjece for 3. praktik December 2010 Side 1 af 6 Forord Formålet med denne pjece

Læs mere

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen Praktikkens mål og indhold Det er din uddannelsesinstitution, der skal tilrettelægge praktikken sådan, at der gennem alle praktikperioder sker en uddannelsesmæssig progression i forhold til praktikkens

Læs mere

Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen Aftale om praktik for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest I perioden fra: 04.01.2016 til: 01.04.2016 Mellem de tre parter: Virksomheden: Navn: Adresse: Postnr.: By: T: E: Kontaktperson:

Læs mere

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg Praktikleder: Jørn-Erik Rasmussen mail: jsm@ucsj.dk, tlf. 7248 2822 Praktiksekretær: Lene Vedsted

Læs mere

Håndbog til praktikvejledere PA elever

Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos: Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER. Praktik. VIA University College. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør

SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER. Praktik. VIA University College. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør VIA University College SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER Praktik Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør VIA University College Horsens, Holstebro, Aarhus Efteråret 2014 VIA University

Læs mere

Skema til udarbejdelse af praktikplan

Skema til udarbejdelse af praktikplan Bilag 2 Navn Tlf. nr.: VIA mail: Skema til udarbejdelse af praktikplan Hold: Praktikperiode: Praktikinstitution: Afdeling: Adresse: Tlf. nr.: Mail: Afdelingsleder: E-mail: Praktikvejleder: E-mail: Underviser:

Læs mere

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ Indhold Praktikdokument 2. års praktik... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 5 Foreløbige

Læs mere

Praktikguide Professionsbachelor i Optometri

Praktikguide Professionsbachelor i Optometri Praktikguide Professionsbachelor i Optometri December 2013 Indholdsfortegnelse Generelt Introduktion... 3 Praktikperioden... 3 Praktikvirksomheden... 3 Økonomi... 3 Forsikring... 4 Kontaktinfo på praktikkoordinatoren:...

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Datamatiker-uddannelsen ved Roskilde Handelsskole Maj 2010 Manual til praktikophold / Datamatiker 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos:Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

ErhvervsAkademi Sjælland. EASJ retningslinier Side 1 af 8 Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

ErhvervsAkademi Sjælland. EASJ retningslinier Side 1 af 8 Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Rammer Side 1 af 8 Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf. bekendtgørelse

Læs mere

Praktikmappe. For Pæd. Stud. Socialrådgiver stud. SSA elever

Praktikmappe. For Pæd. Stud. Socialrådgiver stud. SSA elever Praktikmappe For Pæd. Stud. Socialrådgiver stud. SSA elever Indledning Kraftcentrets vision, mission og formål Denne praktikmappe er et redskab for studerende, elever og de daglige praktikvejledere I Kraftcentret.

Læs mere

Retningslinjer for modulprøve 6

Retningslinjer for modulprøve 6 Retningslinjer for modulprøve 6 0,5ECTS Formål Den studerende demonstrerer opnået læringsudbytte inden for modul 6 og afprøves i ergoterapeutisk intervention. Mål Den studerende skal præsentere viden om

Læs mere

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Denne folder bygger på EVA s rapport Praktik

Læs mere

Vejledning angående kontrakten

Vejledning angående kontrakten Vejledning angående kontrakten Kontrakten udarbejdet af Fredericia Maskinmesterskole er en minimumkontrakt, der kort beskriver hver af parternes forpligtigelser. Derudover er der vedlagt udsnit af bekendtgørelsen

Læs mere

Kontrakt om Professionspraktik

Kontrakt om Professionspraktik Kontrakt om Professionspraktik Denne kontrakt er indgået mellem Fredericia Maskinmesterskole, den studerende og virksomheden, hvor den studerende er i bachelorpraktik. Fredericia Maskinmesterskole Købmagergade

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013 Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Speciale 2013 Septemberoptag 2011 1 Specialebeskrivelsen gælder for studerende med studiestart pr. september 2011 og er fælles for følgende

Læs mere

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere.

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere. Modul 3c - Praktik Formål Målet med praktikken er at give dig mulighed for at udbygge og afprøve din viden og kompetence i det sociale arbejdes praksis i institutionelle omgivelser på et tidspunkt, hvor

Læs mere

Temadag for praktikvejledere

Temadag for praktikvejledere Temadag for praktikvejledere 11. Feb. 2013. V/Gina Søndergaard Lydersen Hvad er vejledning? Ingen fast definition Få forventningsafstemt med praktikanten Socialrådgiverfaglig vejleding (novice/ekspert)

Læs mere

Praktikmanual. Bygningskonstruktøruddannelsen og Byggeteknikeruddannelsen ved Erhvervsakademiet Lillebælt

Praktikmanual. Bygningskonstruktøruddannelsen og Byggeteknikeruddannelsen ved Erhvervsakademiet Lillebælt Praktikmanual Bygningskonstruktøruddannelsen og Byggeteknikeruddannelsen ved Erhvervsakademiet Lillebælt 16. november 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1. Om praktikmanualen 3 1.2. Regler om praktik

Læs mere

Uddannelsesplan. Kværs Tørsbøl Børnegård. Marts 2009

Uddannelsesplan. Kværs Tørsbøl Børnegård. Marts 2009 2009 Uddannelsesplan Kværs Tørsbøl Børnegård Marts 2009 Velkommen til Kværs Tørsbøl Børnegård! Med denne uddannelsesplan vil Kværs Tørsbøl Børnegård gerne byde DIG velkommen. Vi håber at kunne give dig

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Information om 2. praktik juni Trine Ankerstjerne Praktikkoordinator UCC

Information om 2. praktik juni Trine Ankerstjerne Praktikkoordinator UCC Information om 2. praktik juni 2014 Trine Ankerstjerne Praktikkoordinator UCC Arbejdsvilkår mv. i 2. og 3. praktik I 2.- og 3. praktikperiode har de studerende et gennemsnitligt timetal på 32,5 timer om

Læs mere

Praktik. i Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015

Praktik. i Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Praktik i Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 April 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede internationale uddannelsesmuligheder Gældende fra august 2016 og gælder for hold der er påbegyndt deres uddannelse inden 1. september 2016. Dvs. Bekendtgørelse nr. 832 af 13/08/2016 Professionshøjskolen

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N University College Syddanmark Degnevej 16, 6705

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Maj 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N Gældende fra Januar 2016 1 Indledning Uddannelsen

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 1 Praktikordning for Pædagogisk Assistent Uddannelse Denne lokale praktikordning omhandler praktikken i den Pædagogiske Assistent Uddannelse (PAU)

Læs mere

7.0 Praktikker 7.1 Observationspraktik, 1. semester 7.2 2. semesterpraktik

7.0 Praktikker 7.1 Observationspraktik, 1. semester 7.2 2. semesterpraktik 7.0 Praktikker 7.1 Observationspraktik, 1. semester et med observationspraktikken er, at den studerende introduceres til dagligdagen i skolen vha. deltagerobservation i sine linjefag. tilegner sig viden

Læs mere

VEJLEDNING OG UDDANNELSESPLAN FOR STUDERENDE PÅ BØRNECENTER RANDERS

VEJLEDNING OG UDDANNELSESPLAN FOR STUDERENDE PÅ BØRNECENTER RANDERS VEJLEDNING OG UDDANNELSESPLAN FOR STUDERENDE PÅ BØRNECENTER RANDERS Praktikant: Praktikvejleder: Praktikansvarlig: 2 1, 2 OG 3 praktikperioder: A) Den studerende kommer til samtale på Børnecenter Randers

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N www.sosuesbjerg.dk University College Syddanmark

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN UCSJ

LÆRERUDDANNELSEN UCSJ 4. ÅRS PRAKTIK LÆRERUDDANNELSEN UCSJ Praktikken forbinder uddannelsens teori og praksis med henblik på, at den studerende opnår både en praktisk/pædagogisk og en analytisk kompetence (Studieordningen for

Læs mere

Spørgsmål og svar - om regler for deltagelse i undervisningen

Spørgsmål og svar - om regler for deltagelse i undervisningen Spørgsmål og svar - om regler for deltagelse i undervisningen Hvad ser I på, når I bedømmer min indsats? Det kommer an på, om det drejer sig om en eksamen eller om et forløb, der skal bestås. Eksamen:

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 13 Efterår 2016 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik Bilag 3: Praktik Modulbeskrivelser PRAKTIK... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU I... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU II... 4 MODUL: PRAKTIK NIVEAU III... 6 Tilrettelæggelse af prøver i praktik på niveau I, II og III...

Læs mere

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58 Praktikbeskrivelse Velkommen som studerende på Villa Ville Kulla. Vi sætter en stor ære i at være med til at uddanne nye pædagoger, og vi håber, du vil få meget med herfra, ligesom vi også håber, du kan

Læs mere

Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning. Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1

Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning. Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1 Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af ordregivende myndigheder... 3 4. Opgavevaretagelsen...

Læs mere

PRAKTIK- STUDERENDE. Afdeling: HASSELVEJ 3B. Handicap Løgumgård

PRAKTIK- STUDERENDE. Afdeling: HASSELVEJ 3B. Handicap Løgumgård PRAKTIK- STUDERENDE Afdeling: HASSELVEJ 3B Handicap Løgumgård Introduktion: Velkommen til Handicap Løgumgård, Hasselvej 3B, 6240 Løgumkloster. Hasselvej 3B er en del af tilbuddet Løgumgård. På afdelingen

Læs mere

Information til Praktikvejlederen

Information til Praktikvejlederen Information til Praktikvejlederen 1. Praktikperiode forår 2013 27.1.2014-8.4.2014 Vigtige datoer Praktikforberedelsen 20.1 24.1 Ordinær studerende Målmøder finder sted i uge 6 eller 7 Netstuderende Udkast

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

Fysioterapi i sundhedsfremme og forebyggelse. ECTS-point: 13,5 (fordelt på 9 uger) heraf 2 ECTS-point til tværprofessionelt element

Fysioterapi i sundhedsfremme og forebyggelse. ECTS-point: 13,5 (fordelt på 9 uger) heraf 2 ECTS-point til tværprofessionelt element 1 Klinisk undervisning/praktik 5. Semester SO16 overgang Efterår 2017 Hold 15 CDEF Den studerendes studieaktivitet og deltagelsespligt er i alle dele af praktikken, tydeliggjort som mødepligt. Mødepligten

Læs mere

Finansøkonom i praktik. Tips og vink

Finansøkonom i praktik. Tips og vink Finansøkonom i praktik Tips og vink Finansøkonom i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansøkonom i praktik. Vejledningen giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

02 PLS vejleder om: 2. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske institution

02 PLS vejleder om: 2. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske institution 02 PLS vejleder om: 2. PRAKTIKPERIODE - den pædagogiske institution PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København

Læs mere

Vejledningsmateriale til vejledere for Pædagogstuderende i Socialt Rehabiliteringscenter

Vejledningsmateriale til vejledere for Pædagogstuderende i Socialt Rehabiliteringscenter Vejledningsmateriale til vejledere for Pædagogstuderende i Socialt Rehabiliteringscenter 1 Indholdsfortegnelse Beskrivelse af det gode praktikforløb..side 3 Pejlemærkerne og deres anvendelse i praksis

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

B. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode b) Skole- og fritidspædagogik

B. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode b) Skole- og fritidspædagogik B. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode b) Skole- og fritidspædagogik Skole- og fritidspædagogik 2. Praktikperiode Kompetenceområde: Udvikling og læringsrum Området retter sig mod pædagogisk

Læs mere

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives. Praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens første praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Kortere Videregående Uddannelser KVU Erhvervsakademi Sjælland Campus Roskilde August 2011 Manual til praktikophold. Erhvervsakademi Sjælland

Læs mere

Syddansk Universitets praktikkoncept. for diplomingeniøruddannelserne

Syddansk Universitets praktikkoncept. for diplomingeniøruddannelserne Syddansk Universitets praktikkoncept for diplomingeniøruddannelserne Revideret Maj 2013 1 Indhold 1 Indledning baggrund for praktikkonceptet 3 2 Krav til konceptet 4 3 3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 Konceptet

Læs mere

01 PLS vejleder om: 1. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske relation

01 PLS vejleder om: 1. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske relation 01 PLS vejleder om: 1. PRAKTIKPERIODE - den pædagogiske relation PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København

Læs mere

MODUL 2 Prøvebestemmelse

MODUL 2 Prøvebestemmelse MODUL 2 Prøvebestemmelse Tema Bedømmelse Læringsmål Socialrådgivning, udvikling, rammer og praksis Intern Bestået/ikke bestået Viden: Professionens historiske udvikling, vidensgrundlag, værdier og etik

Læs mere

11. Deltagelsespligt og modulrækkefølge Den studerende skal deltage i de fastlagte og målrettede teoretiske undervisnings- og vejledningsforløb rettet mod modulernes tema og centrale fagområder med henblik

Læs mere

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens anden praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål

Læs mere

Retningslinjer for afsluttende eksamensprojekt på laborantuddannelsen - Laborant AK.

Retningslinjer for afsluttende eksamensprojekt på laborantuddannelsen - Laborant AK. Side 1 af 5 Retningslinjer for afsluttende eksamensprojekt på laborantuddannelsen - Laborant AK. Laborantuddannelsen afsluttes med et eksamensprojekt. Det afsluttende eksamensprojekt kan gennemføres på

Læs mere

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring udstedet af praktikvejlederen og den praktikansvarlige

Læs mere

VEJLEDNING TIL KOMPETENCEMÅLSPRØVE I PRAKTIK FOR EKSAMINATORER, PRAKTIKLÆRERE OG UC-UNDERVISERE

VEJLEDNING TIL KOMPETENCEMÅLSPRØVE I PRAKTIK FOR EKSAMINATORER, PRAKTIKLÆRERE OG UC-UNDERVISERE VEJLEDNING TIL KOMPETENCEMÅLSPRØVE I PRAKTIK FOR EKSAMINATORER, PRAKTIKLÆRERE OG UC-UNDERVISERE INDHOLD Forord 5 Praktik og kompetencemålsprøve i læreruddannelsen 6 Kompetencemålsprøve i faget praktik

Læs mere

Det stilles som krav, at den studerende/praktikvejlederen bruger DREJEBOGEN og kommer med en tilbagemelding, via praktikgruppemøderne.

Det stilles som krav, at den studerende/praktikvejlederen bruger DREJEBOGEN og kommer med en tilbagemelding, via praktikgruppemøderne. Drejebog for studerende og praktikvejledere FORORD: Formålet med denne DREJEBOG i forbindelse med praktikforløbet for den studerende er at få klarlagt, hvilke opgaver som ligger i at have en studerende

Læs mere

Praktikhæfte Niveau 3. Læreruddannelsen University College Sjælland

Praktikhæfte Niveau 3. Læreruddannelsen University College Sjælland Praktikhæfte 2017-18 Niveau 3 Læreruddannelsen University College Sjælland Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig mod lærerens arbejde med elever og (2) den analytiske

Læs mere

Praktikmanual. Bygningskonstruktøruddannelsen Byggeteknikeruddannelsen Byggekoordinatoruddannelsen. ved Erhvervsakademiet Lillebælt. 1.

Praktikmanual. Bygningskonstruktøruddannelsen Byggeteknikeruddannelsen Byggekoordinatoruddannelsen. ved Erhvervsakademiet Lillebælt. 1. Praktikmanual Bygningskonstruktøruddannelsen Byggeteknikeruddannelsen Byggekoordinatoruddannelsen ved Erhvervsakademiet Lillebælt 1. februar 2016 Praktikmanual af 1. februar 2016 erstatter version af 16.

Læs mere

Ramme for projektorienteret forløb på kandidatuddannelsen

Ramme for projektorienteret forløb på kandidatuddannelsen Ramme for projektorienteret forløb på kandidatuddannelsen Tanken bag det projektorienterede forløb er, at du som studerende får (mere) praksiserfaring inden for det audiologiske/logopædiske område. Det

Læs mere

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017 Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017 Gældende for efterårs-/forårssemestret 2017/2018 og efterårs/forårssemestret 2018/2019 01-09-2017

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

1. PRAKTIKKEN I PÆDAGOGUDDANNELSEN

1. PRAKTIKKEN I PÆDAGOGUDDANNELSEN PRAKTIKHÅNDBOG PÆDAGOGUDDANNELSEN 2014 1. PRAKTIKKEN I PÆDAGOGUDDANNELSEN 1.1. Praktikkens organisering og placering i uddannelsen 1.2. Praktikken som læringsrum 1.3. Kompetencemål og praktikplan 1.3.1.

Læs mere

4. studieårs tema: Udvikling af praksis og profession

4. studieårs tema: Udvikling af praksis og profession Porak Modulbeskrivelse Specialiseringspraktik modul 13 og 14 4. studieårs tema: Udvikling af praksis og profession Hold 3kde13 Modulbeskrivelse Modul 13/14 marts 2016 Udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Børnehaven Gl. Struervej

Praktikstedsbeskrivelse. Børnehaven Gl. Struervej Praktikstedsbeskrivelse Børnehaven Gl. Struervej Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Institutionstype...2 Arbejdsmetoder...2 Arbejdsforhold for den studerende...2 Uddannelsesplan...2

Læs mere

Vejledning til praktikkens papirer. Pædagoguddannelsen Campus Roskilde University College Sjælland

Vejledning til praktikkens papirer. Pædagoguddannelsen Campus Roskilde University College Sjælland Vejledning til praktikkens papirer Pædagoguddannelsen Campus Roskilde University College Sjælland Udgivet d. 24.9.2013 Kære Praktikvejledere Vejledning til praktikkens papirer I det følgende vil vi give

Læs mere

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Multimedie Designer Uddannelsen Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Det overordnede tema for 4. semester er PRAKTIK OG PERSPEKTIVERING. Det betyder, at du på 4. semester har mulighed

Læs mere

Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet

Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Ph.d.-skolen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Vejledningen

Læs mere