Center for Tegnsprog - Tolkeuddannelsen. Praktikhåndbog for Uddannelsen til professionsbachelor i dansk tegnsprog og tolkning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Tegnsprog - Tolkeuddannelsen. Praktikhåndbog for Uddannelsen til professionsbachelor i dansk tegnsprog og tolkning"

Transkript

1 Center for Tegnsprog - Tolkeuddannelsen Praktikhåndbog for Uddannelsen til professionsbachelor i dansk tegnsprog og tolkning

2 INDHOLD Praktik på uddannelsen til professionsbachelor i dansk tegnsprog og tolkning... 3 Praktikperioder på uddannelsen... 3 Praktikpladser... 3 Arbejdsform i praktikken... 4 Forsikring under praktikken... 4 Fravær under praktikken... 4 Tavshedspligt... 5 Praktikmodul 1: Praktik 1. og 2. år... 6 Første praktikperiode: Besøgspraktik 1. semester... 6 Anden praktikperiode: Egne observationer 2. semester... 6 Tredje praktikperiode: Observationspraktik 3. semester... 7 Tilrettelæggelse af praktikken... 8 Praktikvejlederen (den eksaminerede tolk)... 8 Fjerde praktikperiode: Emnepraktik 4. semester... 9 Godkendelse af praktikmodul Praktikmodul 2: Praktik 3. år Praktikprojekt 5. semester Øvepraktik 6. semester Praktikstedets tilrettelæggelse af praktikken Praktikvejlederen (den eksaminerede tolk) Vejledning i praktikken Den studerende i praktik Godkendelse af praktikmodul Praktikmodul 3: Praktik 4. år Eksamenspraktik 7. semester Juni 2015 Side 1 af 33

3 Kontrakt Opgave Tilrettelæggelse af praktikken Tilrettelæggelse af praktikken ved delt praktikplads Praktikvejlederen (den eksaminerede tolk) Den studerende i praktik Vejledning Midtvejsevaluering og læringsmål Endelig vurdering Praktikvejlederindkald BILAG Bilag 1 Erklæring om tavshedspligt Bilag 2 Idekatalog til emnepraktik Bilag 3 Idekatalog til tolkeopgaver/aktiviteter Bilag 4 Den studerendes hjælpeskema til øvepraktikken Bilag 5 Praktikkontrakt for eksamenspraktik Bilag 6 Midtvejsevalueringsark for eksamenspraktik Bilag 7 Praktikvejlederens endelige vurdering af eksamenspraktik Juni 2015 Side 2 af 33

4 PRAKTIK PÅ UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR I DANSK TEGN- SPROG OG TOLKNING På uddannelsen til Professionsbachelor i dansk tegnsprog og tolkning udgør praktikken en obligatorisk del af uddannelsen, og den vægtes samlet til 30 ECTS-point. Praktikken er på i alt 20 uger fordelt på 3 moduler. Praktikken er ulønnet. PRAKTIKPERIODER PÅ UDDANNELSEN Praktikperioder er undervisningsfri dage/uger, hvor den studerende fordyber sig i praksis og udvikler egen viden, færdigheder og kompetencer på forskellig måde. Praktikmodul 1: 1. og 2. år: i alt 5 uger fordelt på 4 praktikperioder Praktikmodul 2: 3. år: i alt 5 uger fordelt på 2 praktikperioder Praktikmodul 3: 4. år: i alt 10 uger Praktikmodul 1: Praktikken på uddannelsens 1. og 2. år gennemføres som observationer, hvor den studerende erhverver sig viden om og reflekterer over praksis. Modulet godkendes såfremt deltagelse i modulets praktikperioder er godkendt. Praktikmodul 2: I praktikken på 3. år udvikler og afprøver den studerende metoder og færdigheder i praksis. Modulet godkendes såfremt deltagelse i modulets praktikelementer er godkendt. Praktikmodul 3: I praktikken på 4. år demonstrerer den studerende metoder og færdigheder i praksis. Modulet er en prøve som bedømmes med bestået/ikke bestået. Praktikmodul 3 godkendes endeligt ved bestået praktik. De nærmere regler for deltagelse i praktikken vil fremgå af studieordningen. PRAKTIKPLADSER Tolkeuddannelsen samarbejder med tolkeudbydere og selvstændige tolke i hele landet. Der kan tilbydes et varierende antal praktikpladser hos tolkeudbydere og tolke, der primært har adresser i København, Odense, Fredericia, Århus og Ålborg. Juni 2015 Side 3 af 33

5 Tolkeuddannelsen påtager sig at tilvejebringe praktikpladser til studerende på 1., 2. og 3. år. De tilvejebragte og udbudte praktikpladser fordeles indbyrdes af holdet. I tilfælde af uoverensstemmelser på holdet vil pladserne blive fordelt af uddannelsens praktikansvarlige ved lodtrækning. Praktikpladser til gennemførelse af praktikken på 4.år skal den studerende selv søge efter nærmere retningslinjer, som uddannelsens praktikansvarlige orienterer om. Studerende på uddannelsen til Professionsbachelor i dansk tegnsprog og tolkning skal være opmærksomme på, at praktikpladsudbuddet er landsdækkende, og at man ikke kan forvente at gennemføre samtlige praktikperioder i samme region, som uddannelsesinstitutionen er placeret. Den studerende skal derfor forvente at få udgifter til kost, logi og transport under praktikken. ARBEJDSFORM I PRAKTIKKEN Praktik på tolkeuddannelsen består af virksomhedsbesøg, observationer i feltet, projekter, opgaveskrivning alene og/eller i grupper, gruppefremlæggelser og praksistræning i feltet under vejledning. FORSIKRING UNDER PRAKTIKKEN Som studerende er man ikke dækket af uddannelsens forsikring, mens man er ude i praktik. Derfor skal den studerende som minimum have en ansvarsforsikring, og det tilrådes også den studerende at tegne en fritids-/ulykkesforsikring, der kan dække i praktikperioderne. FRAVÆR UNDER PRAKTIKKEN Deltagelse i samtlige praktikperioder er obligatorisk. I tilfælde af, at deltagelsespligten ikke opfyldes, kan den enkelte praktikperiode ikke godkendes. Se nærmere beskrivelse under de enkelte praktikker. Juni 2015 Side 4 af 33

6 TAVSHEDSPLIGT Den studerende underskriver og afleverer en erklæring om tavshedspligt i forbindelse med uddannelsens introduktion til den første praktik. (bilag 1) Denne erklæring dækker samtlige uddannelsens praktikmoduler. Juni 2015 Side 5 af 33

7 Praktikmodul 1: Praktik 1. og 2. år Læringsmål: Indføring i professionen og dens aktører samt indføring i centrale tolkestrategier og professionens etik. Indføring i professionsarbejdet og specifikke professionsteorier. Kendskab til andre, tilstødende og/eller relaterede fagområder. FØRSTE PRAKTIKPERIODE: BESØGSPRAKTIK 1. SEMESTER Tidsforbrug: Et antal dage til praktikopgaven bliver afsat i skemaet i løbet af efteråret Formål: De studerende skal i grupper fremskaffe faktuelle oplysninger om administration af tolke, bevillingssystemet og tolkenes arbejdsforhold. Metode: Et gruppebesøg hos f.eks. en tolkeudbyder, interview af relevante personer, litteraturlæsning, opgaveskrivning og gruppefremlæggelse i undervisningen. Opgave: I denne praktik indgår en opgave i form af en gruppefremlæggelse med udgangspunkt i en skriftlig opgave fra kerneområdet Profession (se opgavebeskrivelse i praktikmappen på Intranettet). Den studerende får mere information i undervisningen om procedure for praktikken og efterfølgende bearbejdning og fremlæggelse. Godkendelse og fravær: For at få denne praktikperiode godkendt, skal den studerende deltage i gruppefremlæggelsen og fået sin deltagelse godkendt. Hvis det ikke opfyldes, skal den studerende skrive en afløsningsopgave. Den praktikansvarlige stiller opgaven og meddeler dato for aflevering af denne. Besvarelsen bedømmes med godkendt/ikke godkendt. Hvis opgaven ikke bliver godkendt, kan praktikken ikke godkendes og den studerende bliver indkaldt til vejledning. ANDEN PRAKTIKPERIODE: EGNE OBSERVATIONER 2. SEMESTER Tidsforbrug: Et antal dage til praktikopgaven bliver afsat i skemaet i løbet af forårssemesteret. Juni 2015 Side 6 af 33

8 Formål: Den studerende skal selvstændigt finde og observere 2 tolkninger i det offentlige rum. Observationerne foregår uden for undervisningstid og planlægges af den studerende selv. Metode: Observation, refleksion og gruppefremlæggelse med Power point præsentation. Opgave: Der er tilknyttet en praktikopgave i form af en gruppefremlæggelse til denne praktik (se opgavebeskrivelse i praktikmappen på Intranettet). Den studerende får mere information om procedure for observationerne og den efterfølgende gruppefremlæggelse i undervisningen. Godkendelse og fravær: For at få denne praktikperiode godkendt, skal den studerende deltage i gruppefremlæggelsen og fået sin deltagelse godkendt. Hvis det ikke opfyldes, skal den studerende skrive en afløsningsopgave. Den praktikansvarlige stiller opgaven og meddeler dato for aflevering af denne. Besvarelsen bedømmes med godkendt/ikke godkendt. Hvis opgaven ikke bliver godkendt, kan praktikken ikke godkendes og den studerende bliver indkaldt til vejledning. TREDJE PRAKTIKPERIODE: OBSERVATIONSPRAKTIK 3. SEMESTER Tolkeuddannelsen samarbejder med tolkeudbydere og tolke i hele landet. Tolkeuddannelsen påtager sig at tilvejebringe det nødvendige antal praktikpladser. De tilvejebragte praktikpladser fordeles indbyrdes af holdet selv. Der kan tilbydes et varierende antal praktikpladser i København, Odense, Fredericia, Århus og Ålborg. Tidsforbrug: 1 uge afsættes i skemaet sidst på semesteret. Formål: Den studerende skal i løbet af tre praktikdage følges med og observere tolke i arbejde og derved erhverve sig viden om / indsigt i tolkeprofessionen. Metode: Den studerende skal på baggrund af sin hidtidige undervisning i tolketeori og etik notere sig observationer og refleksioner i forbindelse med observationerne. Den studerende skal reflektere, vurdere og perspektivere professionsrelaterede udfordringer helhedsorienteret. (Den studerendes egne observationer og refleksioner skal bruges til udarbejdelse af en skriftlig opgave fra kerneområdet Profession.) Juni 2015 Side 7 af 33

9 Godkendelse og fravær: For at få denne praktikperiode godkendt skal den studerende deltage i de aktiviteter praktikstedet har planlagt i praktikugen. Praktikstedet tager kontakt til den studerende og uddannelsen, hvis den studerende ikke opfylder sin deltagelsespligt. Hvis deltagelsen i observationspraktikken ikke opfyldes, skal observationspraktikken gennemføres på et andet tidspunkt i løbet af eller i forlængelse af 4. semester. Den praktikansvarlige melder de nye praktikdatoer og praktiksted til den studerende. Tilrettelæggelse af praktikken Der er fra uddannelsens side afsat en uge på skemaet til praktikken. Den studerende skal ud i praktik 3 dage i løbet af denne uge. Praktikstedet bestemmer, hvilke af ugens 3 dage den studerende kan følge og observere tolkene. Uddannelsen anbefaler, at praktikstedet lader den studerende følge 1-2 tolke i løbet af de 3 dage, således at den studerende kan nå at danne sig et indtryk af en hel tolkedag. Den studerende bør så vidt muligt få et realistisk billede af en fuldtidsarbejdende tolks arbejdsforhold. Uddannelsen har dog ingen indflydelse på, hvorledes praktikstederne vælger at skemalægge den studerende. Praktikstedet laver et skema til hver studerende med henblik på at give et så realistisk billede som muligt af tolkens hverdag på den pågældende arbejdsplads. Den studerende får tilsendt oplysninger om sine mødetider fredag/lørdag før praktikugen. Der vil i oplysningerne være nærmere instrukser om, hvor og hvornår den studerende skal møde op den første dag i praktikken, og hvilken tolk hun/han evt. skal kontakte forinden. Den studerende har i løbet af studiet erhvervet sig basal indsigt i og viden om administration og arbejdsforhold for tolke generelt. Der er derfor ikke noget krav til praktikstedet om en særlig introduktion til arbejdspladsen. Praktikvejlederen (den eksaminerede tolk) Det forventes ikke, at praktikvejlederen giver vejledning til den studerende, når han/hun er i observationspraktik. Juni 2015 Side 8 af 33

10 FJERDE PRAKTIKPERIODE: EMNEPRAKTIK 4. SEMESTER Tidsforbrug: 2 uger afsættes i skemaet i løbet af forårssemesteret. Formål: Den studerende skal indsamle information fra eller om fagområder, organisationer, institutioner, arbejdspladser mv., der kan være relevante i forhold til tolkens fremtidige profession. Den studerende skal erhverve sig dels baggrundsviden og dels kompetencer i at kunne videreformidle ny viden fagligt og analytisk. Metode: Den studerende skal indgå i en gruppe, der vælger et emne, og herefter undersøger, analyserer og videreformidler den indhentede viden. (se bilag 2) Opgave: Gruppeopgave med udfærdigelse af Power point præsentation og afsluttende fremlæggelse (se opgavebeskrivelse i praktikmappen på Intranettet). Godkendelse og fravær: For at få denne praktikperiode godkendt, skal den studerende deltage i gruppefremlæggelsen og fået sin deltagelse godkendt. Hvis det ikke opfyldes, skal den studerende skrive en afløsningsopgave. Den praktikansvarlige stiller opgaven og meddeler dato for aflevering af denne. Besvarelsen bedømmes med godkendt/ikke godkendt. Hvis opgaven ikke bliver godkendt, kan praktikperioden ikke godkendes og den studerende bliver indkaldt til vejledning. Godkendelse af praktikmodul 1 Praktikmodul 1 godkendes såfremt modulets 4 praktikperioder er godkendt. Juni 2015 Side 9 af 33

11 Praktikmodul 2: Praktik 3. år Læringsmål: Opnå kompetencer i at identificere og analysere professionens problemstillinger og handlemuligheder. Den studerende skal kunne identificere udfordringer i praksisfeltet og opbygge kompetencer i at behandle disse på en professionel måde. PRAKTIKPROJEKT 5. SEMESTER Tidsforbrug: 2 uger afsættes i skemaet i løbet af efterårssemesteret. Formål: Den studerende skal opøve færdigheder og kompetencer i at kunne forberede, gennemføre og evaluere en større tolkeopgave i samarbejde med andre studerende. Metode: Den studerende indgår i en gruppe, der i fællesskab arrangerer, forbereder og gennemfører en tolkning af en selvvalgt aktivitet for en selvvalgt tolkebrugergruppe. Opgave: Tolkningen skal filmes og evalueres over for en opponentgruppe (se opgavebeskrivelse i praktikmappen på Intranettet). Uddannelsen har udarbejdet et idé-/inspirationskatalog til tolkeopgaver/aktiviteter, som grupperne kan tage udgangspunkt i. (se bilag 3). Godkendelse og fravær: For at få denne praktik godkendt skal den studerende deltage i gruppearbejdet og fremlæggelsen af gruppens arbejde. Hvis det ikke opfyldes, skal den studerende skrive en afløsningsopgave. Den praktikansvarlige stiller opgaven og meddeler dato for aflevering af denne. Besvarelsen bedømmes med godkendt/ikke godkendt. Hvis opgaven ikke bliver godkendt, bliver den studerende indkaldt til vejledning. Juni 2015 Side 10 af 33

12 ØVEPRAKTIK 6. SEMESTER Tolkeuddannelsen samarbejder med tolkeudbydere og tolke i hele landet. Tolkeuddannelsen påtager sig at tilvejebringe det nødvendige antal praktikpladser. De tilvejebragte praktikpladser fordeles indbyrdes af holdet selv. Der kan tilbydes et varierende antal praktikpladser i København, Odense, Fredericia, Århus og Ålborg. Tidsforbrug: 3 uger afsættes i skemaet i forårssemesteret. Ugernes placering kan variere fra år til år, men de vil som oftest være placeret omkring påsken. De 3 uger forventes tilsammen at svare til minimum 30 timers planlagt tolkning. I løbet af de 3 uger vil der blive afholdt et obligatorisk praktikindkald for de studerende. Datoen for indkaldet fastlægges inden praktikkens start. Formål: Den studerende skal i denne praktikperiode for første gang afprøve egne kompetencer i tolkeadfærd og i tolkning under vejledning af en praktikvejleder. Den studerende skal kunne identificere udfordringer i praksisfeltet og demonstrere kompetencer i at behandle disse på en professionel måde. På 3. år forventes den studerende at have tilstrækkelige sproglige kompetencer til med støtte fra en praktikvejleder at kunne udfylde professionens rammer. Metode: Den studerende skal sammen med praktikvejlederen løse de opgaver, der indgår i praktikvejlederens daglige arbejde. Den studerende skal som hovedregel udføre opgaverne stort set selvstændigt med vejlederen som garant for, at kvalitetskravet til en professionel tolkning er opfyldt. Efterbehandling af praktikken: Både på praktikindkaldet og efter praktikperioden vil den praktikansvarlige på uddannelsen samle op på praktikforløbet sammen med den studerende. Godkendelse og fravær: For at få denne praktikperiode godkendt skal den studerende deltage aktivt i de aktiviteter praktikstedet har planlagt i praktikugerne. Praktikstedet tager kontakt til den studerende og uddannelsen, hvis den studerende ikke opfylder sin deltagelsespligt. I sådanne tilfælde iværksætter den praktikansvarlige fra uddannelsen et møde, hvor det aftales, hvordan og hvornår den videre praktik evt. kan afvikles, og hvordan den studerende kan leve op til deltagelsespligten. Juni 2015 Side 11 af 33

13 Praktikstedets tilrettelæggelse af praktikken Den studerendes reelle tolketid planlægges af praktikstedet, som sørger for relevant information til den studerende om opgaverne. Informationerne gives primært via den studerendes studi . Det må tillige forventes, at den studerende forud for praktikken får tilsendt oplysning om de aktuelle praktikvejlederes mobiltelefonnumre. Den studerende får tilsendt oplysninger om sine mødetider for den første uge senest fredag/lørdag før første praktikuge. Der vil i oplysningerne være nærmere instrukser om, hvor og hvornår den studerende skal møde op den første dag, og hvilken tolk hun/han evt. skal kontakte forinden. Praktikstedet planlægger, hvilke praktikvejledere den studerende skal være tilknyttet i praktikken. Den studerende følger praktikvejlederens aften- og weekendrådighed i praktikperioden. Uddannelsen har ingen indflydelse på, hvorledes praktikstederne vælger at skemalægge den studerende, dog forventes det, at der gives plads til, at den studerende kan deltage i det obligatoriske praktikindkald på uddannelsen. Praktikvejlederen (den eksaminerede tolk) Når den studerende er med på tolkeopgaver, skal hun/han udføre opgaverne stort set selvstændigt, dog under hensyn til, hvad hun/han på det givne tidspunkt mestrer med hensyn til egne tolkekompetencer og opgavens sværhedsgrad. Det er op til praktikvejlederen at afgøre, hvornår og i hvilket omfang den studerende kan få lov at tolke. Praktikvejlederen skal altid være klar til at hjælpe/overtage. Ansvaret for, at tolkeopgaven løses forsvarligt, ligger hos praktikvejlederen, og denne har pligt til at overtage tolkningen, hvis den ikke forløber tilfredsstillende på den ene eller anden måde. Vejledning i praktikken Praktikvejlederen skal støtte, skubbe på og vejlede den studerende gennem konstruktiv kritik, der synliggør den studerendes styrker og svagheder i tolkerollen / Juni 2015 Side 12 af 33

14 tolkningen. Formålet er bl.a. at give den studerende redskaber at arbejde videre med indtil næste praktik, som er eksamenspraktikken. Den faglige feedback fra vejlederen skal også danne grundlag for de individuelle læringsmål, den studerende senere skal opstille for sin eksamenspraktik. Det skal i praktikken sikres, at læringsmålet for øvepraktikken om at erhverve kompetencer i at identificere og analysere professionens problemstillinger og handlemuligheder opfyldes. Den studerende skal derfor kunne identificere udfordringer i praksisfeltet og opbygge kompetencer i at behandle disse på en professionel måde. Praktikvejlederen skal kommentere/vejlede om korrekt tolkeadfærd og give faglig feedback på tolkningen. Praktikvejlederen har dagligt en samtale med den studerende, hvor det forventes, at praktikvejlederen går i dialog med den studerende om dennes adfærd/tolkerolle og udførelse af dagens tolkninger (brug bilag 4). Praktikvejlederen har altid mulighed for at kontakte den praktikansvarlige på uddannelsen, hvis der opstår problemer i forbindelse med den studerende og praktikvejledningen. Den studerende i praktik Den studerende forventes at følge praktikvejlederens aften- og weekendrådighed, som den er meldt ud i den tilsendte arbejdsplan. Den studerende forventes at vise interesse og initiativ for at tolke så meget som muligt, dog vil der være tolkesituationer, hvor det ikke er hensigtsmæssigt, at det er den studerende, der tolker. Det er alene praktikvejlederen, der vurderer og tager beslutning om, hvorvidt den studerende kan tolke på de enkelte opgaver. Den studerende forventes at indgå i en åben dialog omkring egen præstation og være åben for vejledningen. Det er den studerendes eget ansvar i forbindelse med vejledningen at tage noter, som efterfølgende kan bruges ved praktikopsamling på uddannelsen og til udarbejdelse af læringsmål for eksamenspraktikken. Den studerende har mulighed for at kontakte den praktikansvarlige på uddannelsen, hvis der opstår problemer i praktikken. Juni 2015 Side 13 af 33

15 Godkendelse af praktikmodul 2 Praktikmodul 2 godkendes såfremt modulets to praktikperioder er godkendt. Juni 2015 Side 14 af 33

16 Praktikmodul 3: Praktik 4. år EKSAMENSPRAKTIK 7. SEMESTER Ifølge studieordningen skal de afsluttende prøver i tolkning på 6. semester være bestået, for at den studerende kan deltage i eksamenspraktikken. Ligeledes skal samtlige forudgående praktikmoduler være godkendt. Læringsmål: Mestring af opnåede færdigheder og kompetencer i mødet med praksisfeltet Tidsforbrug: 10 uger á 15 planlagte tolketimer svarende til 150 planlagte tolketimer fordelt over perioden 1. juli. til 1. december. Den ansvarlige praktikvejeder og den studerende har mulighed for at lave individuelle aftaler om evt. konvertering af tolketimer ved andet relevant tolkearbejde. Det er den studerendes ansvar at registrere planlagt arbejds-/tolketid og fremlægge dokumentation for sine timer, hvis det bliver efterspurgt. Formål: Den studerende skal i denne praktik kunne mestre opnåede færdigheder og kompetencer i mødet med praksisfeltet. Den studerende skal vise, at hun/han mestrer at fungere selvstændigt i forhold til de givne tolkeopgaver. Den studerende skal vise, at hun/han mestrer færdigheder i tolkeadfærd og i tolkning under vejledning af en praktikvejleder. Metode: Den studerende skal demonstrere, at hun/han selvstændigt kan løse de opgaver, der indgår i professionens daglige arbejde med vejlederen som garant for, at kvalitetskravet til en professionel tolkning er opfyldt. Fravær: Praktikstedet tager kontakt til den studerende og uddannelsen, hvis den studerende ikke opfylder sin deltagelsespligt. I sådanne tilfælde iværksætter den praktikansvarlige fra uddannelsen et møde, hvor det aftales, hvordan den videre praktik kan afvikles, og hvordan den studerende kan leve op til deltagelsespligten. Juni 2015 Side 15 af 33

17 Kontrakt Den studerende skal selv søge praktikplads ved at sende en skriftlig ansøgning indeholdende bl.a. egne læringsmål for praktikken. Ansøgningen sendes snarest muligt efter den 15. april og inden 1. maj. Så snart den studerende har fået et foreløbigt tilsagn om praktikplads, gives besked til den praktikansvarlige på uddannelsen. Den studerende er ansvarlig for at få udfyldt og underskrevet sin praktikkontrakt (bilag 5) og indsendt den elektronisk til uddannelsen. Kontrakten skal være underskrevet ultimo juni. Opgave Den studerende er forpligtet til at have løbende kontakt med uddannelsen, de øvrige studerende i praktik og praktikvejlederne i praktikperioden. Deltagelse i praktikindkald er obligatorisk for den studerende. Tilrettelæggelse af praktikken Tolkeuddannelsen samarbejder med tolkeudbydere, hustolke og selvstændige tolke i hele landet. Uddannelsen vejleder og rådgiver de studerende i forhold til ansøgningsproceduren og orienterer om uddannelsens praktiksamarbejdsparter. Den studerende ansøger skriftligt praktikstedet/praktikstederne om praktikplads for hele perioden. Når den studerende har fået foreløbigt tilsagn om en praktikplads og derved kender navnet på sin ansvarlige praktikvejleder, skal der udfyldes en praktikkontrakt. Praktikpladsen søges i perioden 15. april 1. maj. Der skal foreligge et foreløbigt tilsagn om praktikplads senest 1. juni. Den endelige praktikkontrakt skal være underskrevet senest ultimo juni. Juni 2015 Side 16 af 33

18 Praktikstedet udarbejder sammen med den studerende en overordnet arbejdsplan for, hvorledes de 150 timers tolkning forventes fordelt og gennemført i praktikperioden. Det anbefales, at det også af arbejdsplanen fremgår, hvordan vejledningen af den studerende forventes at forløbe i perioden. Den studerende skal i sin skriftlige ansøgning om praktikplads angive egne læringsmål for praktikken. Praktikstedet/praktikvejlederen og uddannelsen skal godkende den studerendes endelige læringsmål for praktikken senest 14 dage efter, at den studerende er startet i sit praktikforløb. Den studerende er ansvarlig for at indsende læringsmålene til den praktikansvarlige på uddannelsen. Læringsmålene skal vedhæftes en mail som et selvstændigt dokument med den studerendes navn og studienummer påført. Uddannelsen planlægger og gennemfører indkald af både studerende og praktikvejledere i løbet af praktikperioden på 4. året. Der er mødepligt for de studerende til dette indkald. Både praktikvejledere og studerende har ud over disse indkald altid mulighed for at henvende sig til uddannelsens praktikansvarlige, hvis der skulle opstå vanskeligheder i praktikken. Tilrettelæggelse af praktikken ved delt praktikplads Det er muligt at gennemføre sin eksamenspraktik ved at kombinere flere praktiksteder som tilsammen kan tilbyde de obligatoriske 150 planlagte tolketimer i praktikperioden. Dette skal dog ske efter aftale med den praktikansvarlige på uddannelsen. En praktikplads som udelukkende kan tilbyde skrivetolkning, kan som udgangspunkt højst udgøre 1/3 af praktikken svarende til 50 planlagte tolketimer. Praktikvejlederen (den eksaminerede tolk) Ansvaret for, at tolkeopgaven løses forsvarligt, ligger hos praktikvejlederen, og denne har pligt til at overtage tolkningen, hvis den ikke forløber tilfredsstillende på den ene eller anden måde. Juni 2015 Side 17 af 33

19 Når den studerende er med på tolkeopgaver, forventes hun/han at kunne udføre opgaverne stort set selvstændigt, dog under hensyntagen til, at hun/han ikke har den erfarne tolks kompetencer og i forhold til opgavens sværhedsgrad vurderet ud fra den studerendes forventelige niveau. Det er op til praktikvejlederen at afgøre, om der er situationer, hvor det ikke er hensigtsmæssigt, at den studerende tolker. Praktikvejlederen skal altid være klar til at hjælpe/overtage. Den studerende i praktik Den studerende forventes i denne praktik at kunne klare tolkeopgaverne stort set selvstændigt. Dette er under forudsætning af, at opgaverne ikke er af en sådan sværhedsgrad, at de overstiger det niveau, man kan forvente, at en næsten nyuddannet tolk kan klare. Det forventes også, at den studerende i løbet af praktikken mestrer at tolke hele og sammenhængende lektioner alene, og at der generelt sker en progression i den studerendes mestring af krævede færdigheder og kompetencer. Praktikken på 4. året er en bedømmelsespraktik. Den studerende er forpligtet til at have løbende kontakt med uddannelsen, de øvrige studerende i praktik og praktikvejlederne. Dette betyder, at uddannelsen har mulighed for løbende at følge med i den enkelte studerendes praktikforløb og kvaliteten af denne samt have en løbende kontakt til den studerende og vejlederen. Vejledning Ved det indledende møde mellem den studerende og den ansvarlige praktikvejleder skal parterne forventningsafstemme i forhold til praktikforløbet og den vejledning og læring der skal finde sted. Den studerende læringsmål skal godkendes af praktikvejleder og evt. revideres så vidt muligt inden 14 dage efter praktikperioden er begyndt. Herefter sendes læringsmålene til uddannelsen til godkendelse. Praktikvejlederen forventes jævnligt at gennemføre samtaler med den studerende, hvor praktikvejlederen vejleder, kommenterer og reflekterer sammen med den studerende over dennes arbejde med læringsmålene og tilgang til professionen og tolkning. Juni 2015 Side 18 af 33

20 Praktikvejlederen har altid mulighed for at henvende sig til uddannelsen, hvis der skulle opstå spørgsmål i forbindelse med vejledningen. Midtvejsevaluering og læringsmål Den ansvarlige praktikvejleder forpligter sig til sammen med den studerende at udfylde og indsende et midtvejsevalueringsark (bilag 6), når halvdelen af praktikkens tolketimer er gennemført. Af evalueringsarket skal det fremgå, hvorledes det går for den studerende med at opfylde læringsmålene, og det skal ligeledes fremgå, hvordan det påtænkes, at den studerende kan opfylde læringsmålene i resten af praktikperioden. Det kan desuden anføres på evalueringsarket, hvis der i forløbet er opstillet nye/andre læringsmål end de oprindelige, og som den studerende arbejder på at opfylde. Endelig vurdering Praktikvejlederne har en censorlignende status i eksamenspraktikken og indsender en endelig vurdering til uddannelsen senest en uge efter praktikperiodens afslutning. I denne vurdering (bilag 7) indstiller praktikvejlederen til en bestået / ikke-bestået praktik. Den endelige afgørelse om, hvorvidt praktikken er bestået, tages efterfølgende ved en samtale mellem den ansvarlige praktikvejleder og uddannelsen med udgangspunkt i den studerendes læringsmål. Kravene til denne praktik er beskrevet i studieordningens afsnit om prøver og anvendte bedømmelsesformer. Praktikvejlederindkald For at sikre, at der vedbliver med at være en god kvalitet i praktikkerne, planlægger uddannelsen bl.a. at indkalde de eksaminerede tegnsprogstolke, der fungerer som praktikvejledere, til årlige vejlederindkald. Her vil der f.eks. foregå en gensidig orientering om uddannelsens og praksisfeltets udvikling og udfordringer. Juni 2015 Side 19 af 33

21 BILAG Juni 2015 Side 20 af 33

22 Center for Tegnsprog - Tolkeuddannelsen Bilag 1 PRAKTIK Navn (BLOKBOGSTAVER) ERKLÆRING OM TAVSHEDSPLIGT Undertegnede tolkestuderende erklærer sig hermed indforstået med at opretholde tavshedspligt i forbindelse med praktikperioder på de af uddannelsen udpegede praktiksteder. Tavshedspligten vedrører alle oplysninger om tolkebrugere, tolkesteder og øvrige forhold, der er andre uvedkommende. Tavshedspligten svarer til den, fungerende eksaminerede tolke er underlagt. Tavshedspligten ophører ikke ved studiets afslutning. Dato: Underskrift: OBS: Erklæringen skal printes ud, underskrives i hånden og afleveres/sendes til den praktikansvarlige på uddannelsen senest uge 41 på første studieår. Juni 2015 Side 21 af 33

23 Bilag 2 IDEKATALOG TIL EMNEPRAKTIK Tolkes forhold Fremmedsprogstolke/vokalsprogstolke uddannelse og arbejdsforhold i DK og i udlandet Tegnsprogstolke i udlandet hvilke vilkår er der i udlandet for tolke/brugere? Translatører/konferencetolke (evt. EU) uddannelse og arbejdsforhold Ergonomi og tegnsprogstolkens arbejde Organisationer og offentlige instanser Institut for Menneskerettigheder Det Centrale Handicapråd DH Danske Handicaporganisationer DUKH Den uvildige Konsulentordning på handicapområdet De forskellige politiske partier med fokus på handicappolitik Rigshospitalets kommunikationsafdeling patientvejledere Århus Universitetshospital - kommunikationsafdeling Jobcentre Kommunikationscentrenes funktion og tilbud CSV- Center for specialundervisning for voksne DNTM Den nationale Tolkemyndighed Borgerservice Brug af tolk i retten (evt. undersøgelsen fra 2010) Tekstning af TV-programmer (DR) Juni 2015 Side 22 af 33

24 Bilag 3 IDEKATALOG TIL TOLKEOPGAVER/AKTIVITETER Tolkning af dansk film for døve/hørehæmmede tolkebrugere Tolkning af en rundvisning på et museum tolkebrugere kontaktes evt. ved annoncering på relevante hjemmesider Tolkning i et indkøbscenter tolkebrugere kontaktes evt. ved annoncering på relevante hjemmesider Tolkning på en udflugt arrangeret af en institution Mulige brugere: - Roskildeklubben - Slagelseklubben - Brohusgade - pensionistklubben - Brohusgade ungdomsklubben - Fritidshjemmet SPK - TSK-klubber/øvegrupper (Århus, Herning/Holstebro, Hellerup o.a.) - Åkanden Århus pensionistklub - Århus Døveforening - Århus Døvblevne klub - Fritidsklubben Musvågevej Århus - Møllevangsskolen Århus - Castberggård - FDDB medlemmer Juni 2015 Side 23 af 33

25 Center for Tegnsprog - Tolkeuddannelsen Bilag 4 DEN STUDERENDES HJÆLPESKEMA TIL ØVEPRAKTIKKEN Vejlederens kommentarer om tolkerolle/adfærd/udstråling Påklædning, udstråling, præsentation, selvinitiativ, samarbejdsevner, situationsfornemmelse, professionalisme Vejlederens kommentarer ift. det tolketekniske Forberedelse, placering, arbejdsstilling, øjenkontakt, egenkontrol og reparatur, styring Vejlederens kommentarer om det sproglige Generelt: Budskab: indhold, kontekst, følelser, tempo, stil og register Tegnsprog/TSK: Syntaks, flow, loci, genoptagne tegn, mimik, pegninger, proformer, tegnforråd Dansk: Syntaks, intonation, tydelighed, ordforråd Andet 1) Har jeg i dag klaret f.eks. forberedelse, præsentation, placering på eget initiativ? Ja Nej Kommentarer: 2) Har mit sproglige niveau i dag været tilstrækkeligt til, at jeg har fået lov at tolke? Ja Nej Kommentarer: Juni 2015 Side 24 af 33

26 3) Har jeg i dag klaret at tolke længere sammenhængende perioder? Ja Nej Kommentarer: 4) Har jeg i dag selvstændigt analyseret dagens tolkeopgave og forelagt mine refleksioner for min vejleder? (Etik, tolkning, sprogligt, andet) Ja Nej Kommentarer: 5) Var der noget, jeg kunne have gjort anderledes? Ja Nej Kommentarer: Egen konklusion på dagens præstation: (Hvad gik godt, og hvad skal jeg arbejde med?): Hvad er min vejleders konklusion på dagens forløb? Har vi aftalt noget, jeg specielt skal øve de næste dage? Særlige gode råd jeg har fået: Juni 2015 Side 25 af 33

27 Center for Tegnsprog - Tolkeuddannelsen Bilag 5 PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC TOLKEUDDANNELSEN PRAKTIKKONTRAKT FOR EKSAMENSPRAKTIK Praktikstedets kontaktoplysninger: Administrationsadresse, mail og tlf.: Ansvarlig praktikvejleders navn: Mailadresse og tlf.: Det bekræftes hermed, at der er indgået praktikaftale for studerende: Navn: Adresse: Studienr.: Studi Tlf.: Praktikperioden er aftalt således (fra dato til dato): Evt. ferie er aftalt til: Praktikperioden skal svare til 10 uger á 15 planlagte tolketimer fordelt over perioden 1. juli. til 1. december. Der kan laves individuelle aftaler med den enkelte ansvarlige praktikvejleder om konvertering af tolketimer, hvis den studerende laver andet relevant arbejde end tolkning. Det er den studerendes ansvar at registrere planlagt arbejds-/tolketid. Formål: Den studerende skal i denne praktik kunne mestre opnåede færdigheder og kompetencer i mødet med praksisfeltet. Den studerende skal vise, at hun/han magter at fungere selvstændigt i forhold til de givne tolkeopgaver. Den studerende skal arbejde med sine læringsmål og vise, at vedkommende mestrer færdigheder i tolkeadfærd og i tolkning under vejledning af en praktikvejleder. Juni 2015 Side 26 af 33

28 Metode: Den studerende skal demonstrere, at hun/han selvstændigt kan løse de opgaver, der indgår i professionens daglige arbejde med vejlederen som garant for, at kvalitetskravet til en professionel tolkning er opfyldt. Det kræves, at den studerende har bestået samtlige forudgående tolkeprøver inden deltagelse i praktikken. Praktikstedet skal i samarbejde med den studerende planlægge et praktikforløb, som lever op til retningslinjerne i uddannelsens studieordning og praktikhåndbog: Praktikstedet udarbejder sammen med den studerende en arbejdsplan for, hvorledes de 150 timers tolkning forventes fordelt og gennemført i praktikperioden. Den studerende er forpligtet til at have løbende kontakt med praktikstedet og forventes at være samarbejdsvillig og modtagelig for vejledning omkring egne læringsmål og andre udfordringer i professionens daglige arbejde. Den studerende læringsmål skal godkendes af praktikvejleder og evt. revideres så vidt muligt inden 14 dage efter praktikperioden er begyndt. Herefter sendes læringsmålene til uddannelsen til godkendelse. Praktikken er obligatorisk. Det forventes, at praktikstedet tager kontakt til den studerende og uddannelsen, hvis den studerende ikke opfylder sin deltagelsespligt. Se om fravær under praktikken i Praktikhåndbogen. Praktikstedet forpligter sig til sammen med den studerende at udfylde og indsende et midtvejsevalueringsark, når halvdelen af praktiktimerne er gennemført. Af evalueringsarket skal det fremgå, hvorledes det går for den studerende med at opfylde læringsmålene, og det skal yderligere fremgå, hvordan det påtænkes, at den studerende kan opfylde læringsmålene i resten af praktikperioden. Den ansvarlige praktikvejleder forpligter sig til at indsende en endelig afsluttende skriftlig vurdering, som angiver, hvorvidt den studerende har opfyldt sine læringsmål. Der skal i vurderingen indstilles til, om praktikken skal bestås eller ikke bestås. Den endelige afgørelse om, hvorvidt praktikken er bestået, tages i samarbejde mellem den ansvarlige praktikvejleder og uddannelsen med udgangspunkt i kontraktens læringsmål. (jvf. studieordningen) Vi anbefaler, at praktikvejlederen har jævnlige samtaler med den studerende, hvor praktikvejlederen vejleder, kommenterer og reflekterer sammen med den studerende over dennes tilgang til kerneområderne profession, sprog og tolkning. Ansvaret for, at tolkeopgaven løses forsvarligt, ligger hos praktikvejlederen. Både praktikvejlederen og den studerende har altid mulighed for at henvende sig til uddannelsens praktikansvarlige, hvis der skulle opstå vanskeligheder i praktikken. Uddannelsen kan herefter tage initiativ til en samtale med de implicerede parter, hvor den studerende vejledes i forhold til den resterende praktikperiode og anvises handlemuligheder. Juni 2015 Side 27 af 33

29 Uddannelsens ansvarlige for den studerendes praktikforløb og kontakten til praktikstedet er: Studerende fra Kbh.: Hanne Bidstrup, tlf.: Studerende fra Århus: Birgitte Uggerhøj, tlf.: Indkald: Der er planlagt praktikindkald for både vejledere og studerende. Nærmere information udsendes via mail til den studerende og til den ansvarlige praktikvejleder. Kontrakten underskrives og sendes til den studerendes uddannelsessted senest d. 30. juni Dato: Ansvarlig praktikvejleder Dato: Studerende Dato: Uddannelsens praktikansvarlige Juni 2015 Side 28 af 33

30 Center for Tegnsprog - Tolkeuddannelsen Bilag 6 PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC TOLKEUDDANNELSEN MIDTVEJSEVALUERINGSARK FOR EKSAMENSPRAKTIK Studerendes navn: De læringsmål som den studerende og praktikvejleder i fællesskab har godkendt for praktikken SKAL enten indsættes her eller vedlægges midtvejsevalueringsarket som bilag. Beskriv, hvordan den studerende indtil nu har arbejdet med læringsmålene inden for kerneområderne profession, sprog og tolkning. Beskriv hvorvidt der er særlige områder, den studerende skal fokusere på i resten af praktikken for at kunne opfylde de læringsmål som den studerende og praktikvejleder i fællesskab har godkendt for praktikken. Juni 2015 Side 29 af 33

31 Beskriv hvordan den studerende skal arbejde på disse områder fremadrettet for at få opfyldt læringsmålene. Dato: Dato: Ansvarlig praktikvejleder Studerende Midtvejsvurderingsarket skal udfyldes, underskrives og indsendes til uddannelsesstedet, når halvdelen af praktikperiodens tolketimer er gennemført. Juni 2015 Side 30 af 33

32 Center for Tegnsprog - Tolkeuddannelsen Bilag 7 PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC TOLKEUDDANNELSEN PRAKTIKVEJLEDERENS ENDELIGE VURDERING AF EKSAMENSPRAKTIK Studerendes navn: Hvis der er yderligere tilføjelser til de læringsmål som den studerende og praktikvejleder i fællesskab indsendte ved midtvejsevalueringen SKAL de indsættes her: Vurderes det, at den studerende har opfyldt de læringsmål som den studerende og praktikvejleder i fællesskab havde godkendt for praktikken? Ja Nej Supplerende kommentarer: Hvad er den ansvarlige praktikvejleders indstilling til uddannelsen? Juni 2015 Side 31 af 33

33 Praktikken bør vurderes som bestået Praktikken bør vurderes som ikke-bestået Supplerende kommentarer: Dato: Underskrift På 4. året bedømmes praktikken med bestået/ikke bestået. Kravene til denne praktik er beskrevet i studieordningens afsnit om prøver og anvendte bedømmelsesformer. Den ansvarlige praktikvejleder er forpligtet til at udfylde og indsende den endelige vurdering senest en uge efter, at den studerende har afsluttet sit praktikforløb dog senest d. 7. december. Praktikvejlederen vil snarest muligt herefter blive kontaktet af uddannelsens praktikansvarlige, og med udgangspunkt i praktikvejlederens vurdering vil de to i samarbejde foretage en endelig bedømmelse af praktikken. Juni 2015 Side 32 af 33

PRAKTIKHÅNDBOGEN. Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest. Ikast, Thisted og Viborg

PRAKTIKHÅNDBOGEN. Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest. Ikast, Thisted og Viborg PRAKTIKHÅNDBOGEN Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest Ikast, Thisted og Viborg Praktikhåndbog for uddannelsen til professionsbachelor som pædagog Januar 2011 PRAKTIKHÅNDBOGEN FOR PÆDAGOGUDDANNELSEN

Læs mere

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus. Diakoni og socialpædagogik

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus. Diakoni og socialpædagogik Praktikhåndbog Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik Diakonhøjskolen i Aarhus Diakoni og socialpædagogik Diakonhøjskolens praktikhåndbog...3 Forord...4 Praktikken i diakonuddannelsen...5 Praktikvejlederens

Læs mere

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus Praktikhåndbog Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik Diakonhøjskolen i Aarhus Praktikhåndbog... 3 Forord... 4 Praktikken i diakonuddannelsen... 5 Praktikvejlederens og praktiklærerens samarbejdsopgave...

Læs mere

Kurser og informationsdage

Kurser og informationsdage Kurser og informationsdage Kursus for nye vejledere et introduktionskursus til vejlederrollen og praktikkens indhold For nye vejledere tilbydes et gratis kursus over tre dage incl. forplejning. Tilmelding

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Syddansk Universitets praktikkoncept. for diplomingeniøruddannelserne

Syddansk Universitets praktikkoncept. for diplomingeniøruddannelserne Syddansk Universitets praktikkoncept for diplomingeniøruddannelserne Revideret Maj 2013 1 Indhold 1 Indledning baggrund for praktikkonceptet 3 2 Krav til konceptet 4 3 3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 Konceptet

Læs mere

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Praktikpjece Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Indhold Praktik i uddannelsen... 1 Praktikinstitutioner... 1 Praktik i udlandet... 2 Læring i professionsbacheloruddannelser... 2 Læring og

Læs mere

Praktikha ndbog. Klaus Mortensen & LeneTorp November 2011

Praktikha ndbog. Klaus Mortensen & LeneTorp November 2011 Praktikha ndbog Klaus Mortensen & LeneTorp November 2011 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Rammer for praktik... 3 Uddannelsens formål:... 3 Bekendtgørelsens bestemmelser vedr. praktik... 3 Bekendtgørelsens

Læs mere

PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG. Pædagoguddannelsen i Hjørring. Professionshøjskolen University College Nordjylland

PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG. Pædagoguddannelsen i Hjørring. Professionshøjskolen University College Nordjylland PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG Professionshøjskolen University College Nordjylland Pædagoguddannelsen i Hjørring 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2 A. Forholdet mellem praksis og teori 3 B. Forholdet

Læs mere

Studieordning for Læreruddannelsen UCC

Studieordning for Læreruddannelsen UCC Studieordning for... 4 Studieordningens opbygning... 5 Fagene i læreruddannelsen... 6 Uddannelsens struktur... 8 Strukturmodel for vinteroptag 2014 (Blaagaard/KDAS)... 8 Strukturmodel for vinteroptag 2015

Læs mere

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg Praktikleder: Jørn-Erik Rasmussen mail: jsm@ucsj.dk, tlf. 7248 2822 Praktiksekretær: Lene Vedsted

Læs mere

Administrativ praktikpjece for

Administrativ praktikpjece for Administrativ praktikpjece for Ledere, praktikvejledere og pædagogstuderende i praktik i Albertslund Kommunes Daginstitutioner, SFO-er, fritidshjem og klubber 2. reviderede udgave, nov. 2006 Den gode praktik

Læs mere

Praktik håndbog. - International Linje. Praktikhåndbog for International Linje. Forår 2009

Praktik håndbog. - International Linje. Praktikhåndbog for International Linje. Forår 2009 Praktik håndbog - International Linje Praktikadministrationen for uddannelsespraktikken International koordinator Anke Beuck dir.tlf.: +45 8755 3306 e-mail: anbe@viauc.dk Praktikleder Ulla Ravn dir.tlf.:

Læs mere

Studieordning. Professionsbacheloruddannelsen. Socialrådgiver. Studieordningens institutionelle del for. socialrådgiveruddannelserne i UCSJ

Studieordning. Professionsbacheloruddannelsen. Socialrådgiver. Studieordningens institutionelle del for. socialrådgiveruddannelserne i UCSJ Studieordning Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver Studieordningens institutionelle del for socialrådgiveruddannelserne i UCSJ Side 1 af 21 Indhold Forord... 4 Kapitel 6: Institutionelt udbudt

Læs mere

Studieordning del 2-2014

Studieordning del 2-2014 Studieordning del 2-2014 Institutionsdel Datamatikeruddannelsen AP Degree in Computer Science Version 2.1 Revideret august 2014 Side 0 af 18 Indhold - Institutionsdel Indhold - Institutionsdel...1 1. Studieordningens

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation

Bilag 1: Kravspecifikation Bilag 1 Kravspecifikation Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af ordregivende myndigheder... 4 3. Beskrivelse af den hidtidige opgavevaretagelse... 4 4. Opgavevaretagelsen... 4

Læs mere

PRAKTIKPJECE VIA UNIVERSITY COLLEGE PÆDAGOGUDDANNELSEN JYDSK PÆDAGOGUDDANNELSEN RANDERS PÆDAGOGUDDANNELSEN GRENÅ.

PRAKTIKPJECE VIA UNIVERSITY COLLEGE PÆDAGOGUDDANNELSEN JYDSK PÆDAGOGUDDANNELSEN RANDERS PÆDAGOGUDDANNELSEN GRENÅ. 1 PRAKTIKPJECE VIA UNIVERSITY COLLEGE PÆDAGOGUDDANNELSEN JYDSK PÆDAGOGUDDANNELSEN RANDERS PÆDAGOGUDDANNELSEN GRENÅ. Udarbejdet juni 2008 Revideret februar 2012 IND INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING 2 PRAKTIK

Læs mere

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Pædagoguddannelsen på UCC er tilrettelagt i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse. Studieordningen er udarbejdet med det formål

Læs mere

Praktik i erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser

Praktik i erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser Praktik i erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2010 1 Praktik i erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser Forfatter: Rambøll Management

Læs mere

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Prøve- og eksamensvejledning Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Efteråret 2015 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, august 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 Indholdsfortegnelse 1. Præambel... 3 2. Uddannelsens formål og kompetenceprofil mv.... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Kompetenceprofil...

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Undervisningsplan for SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Indhold: Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 1. Praktiske oplysninger 2. Om undervisningen på Social & SundhedsSkolen, Herning 2.1

Læs mere

Institutionel del Studieordning E designer August 2015

Institutionel del Studieordning E designer August 2015 Institutionel del Studieordning E designer August 2015 University College Nordjylland 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 3 3. Rammer og kriterier

Læs mere

Studieordning 2014-2016

Studieordning 2014-2016 Studieordning 2014-2016 Professionsbachelor i Innovation og entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship September 2014 e Side 0 af 39 Indhold Fællesdel 1. Studieordningens rammer... 4

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Praktikpjece for 2. praktik

Praktikpjece for 2. praktik Professionshøjskolen UCC Pædagoguddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk Pædagoguddannelsen Nordsjælland Praktikpjece for 2. praktik December 2010 Side 1 af 14 Forord Formålet

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere