BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER SAMMENFATNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER SAMMENFATNING"

Transkript

1 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER SAMMENFATNING SBI 2014:04

2

3 Boligmarkedet uden for de store byer Sammenfatning Hans Thor Andersen Jacob Norvig Larsen Jesper Ole Jensen Karin Haldrup SBi 2014:04 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2014

4 Titel Boligmarkedet uden for de store byer Undertitel Sammenfatning Serietitel SBi 2014:04 Format Tryksag Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2014 Forfattere Hans Thor Andersen, Jacob Norvig Larsen, Jesper Ole Jensen, Karin Haldrup Redaktion Pia Dyregaard Sprog Dansk Sidetal 39 Emneord Boligmarked, yderområder, boligpolitik, bypolitk, regionspolitik, landdistrikter, småbyer, vækstcentre, udtjente boliger, byfornyelse, partnerskaber ISBN Layout Tegninger Omslagsillustration Tryk Udgiver Finn Gattmann Bo Amstrup Vestergaard Karin Haldrup Oberthur Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV E-post Der gøres opmærksom på, at denne publikation er omfattet af ophavsretsloven

5 Indhold Forord... 6 Baggrund... 7 Boligmarkedet i dag... 7 Regional udvikling og social kapital... 7 Formål... 8 Regionaludvikling og regionalpolitik... 9 Fra land til by Boligmarkedet i Danmark Priser på parcelhuse Udbuddet af parcelhuse til salg Liggetider Et polariseret boligmarked Befolkningsudviklingen i Danmark Aftagende befolkningstilvækst Flere ældre De unge koncentreres i byerne Flyttemønstrenes store betydning Erhverv og beskæftigelse Store forskelle i erhvervsfrekvensen Byudviklingen Udvikling i alle dele af landet Landsplanredegørelse "Vækst og udvikling i hele landet" Stor interesse for boligmarkedet Betydningen af rentetilpasningslån og afdragsfrie lån Dyre boliger i de store byer Finanskrisen genoprettede den stabile udvikling Prisudviklingen i de tre undersøgte kommuner Resume og perspektiver Resume Perspektiver

6 Forord Denne publikation er resultatet af et forskningsprojekt om udvikling af landets yderområder, og om hvordan man skaber investeringssikkerhed i områder med stor affolkning, mange tomme boliger og overflødige bygninger. Målet med projektet har været at give kommuner, kreditforeninger og investorer et realistisk billede af situationen og et kvalificeret grundlag for at vurdere mulighederne for at skabe liv og udvikling i områderne. Den fulde afrapportering af projektet (herunder alle kildehenvisninger) kan findes på sbi.dk/analyse. SBi har udarbejdet både analysen og denne publikation. SBi vil gerne takke alle lokalsamfundenes interviewpersoner, deltagerne i projektets følgegruppe, som tæller medarbejdere fra Faaborg-Midtfyn, Hjørring og Thisted kommuner samt medarbejdere fra Nykredit. Også tak til Nykredit Fond, som har finansieret projektet. Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet København By, Bolig og Ejendomme Februar 2014 Hans Thor Andersen Forskningschef 6

7 Baggrund Boligmarkedet i dag Projektets udgangspunkt er boligmarkedets drastiske skift i udbud og efterspørgsel med voksende liggetider og stadigt færre salg til følge i dele af landet. Mange landdistrikter er præget af Til salg-skilte, der antyder en igangværende afvandring. Store dele af landet har siden boligmarkedets højdepunkt i 2007 oplevet markant tilbagegang i både priser og omsætning på boligmarkedet. I dele af landet er der nærmest tale om, at boligmarkedet er brudt sammen. Det er som oftest eksempler fra disse dele af landet, der dominerer historierne i medierne. Områderne fremstilles som nedslidte, opgivet af lokalbefolkningen og uden fremtid. Men mediebilledet tegner ikke hele sandheden om landdistrikterne. I nogle område er der lokale kræfter, der trodser den negative iscenesættelse og med frivillig arbejdskraft, eksterne fonde og kommunal støtte evner at fastholde gode levekår for borgerne trods det undertiden vanskelige udgangspunkt. Regional udvikling og social kapital Der er behov for en nuanceret forståelse af forandringerne på landsog lokalplan. Landdistrikter og småbyer i Danmark har forskellige baggrunde og forskellige muligheder. Nogle overordnede tendenser deler de på godt og ondt, andre afhænger af de lokale forhold, herunder ikke mindst lokalbefolkningen. Den første type forhold er de regionale udviklingstendenser; den anden er den sociale kapital. Den regionale forandring er tæt forbundet med erhvervsmæssig omstilling og den demografiske udvikling. Begge er langsigtede tendenser, der gennem det 20. århundrede har fremmet urbaniseringen. Effekten af disse forandringer afhænger af de konkrete forhold i de enkelte byer og den indsats, der gøres lokalt. Den anden type forhold omfatter den sociale kapital, det vil sige befolkningens evne til at forstå lokale forudsætninger og muligheder, evnen til at organisere sig og handle. Den kan på lokalt plan have stor betydning for mindre byers tilstand. 7

8 Formål På baggrund af den fortsatte afvandring fra landdistrikterne til byerne er formålet at undersøge lokale handlemuligheder for at skabe et boligmarked i balance uden for vækstområderne. Det er også formålet at afdække hovedtræk af boligmarkedets udvikling uden for de store byer. Afgrænsningen er i denne sammenhæng defineret som de dele af landet, der ikke er funktionelt integreret i Hovedstaden, det Østjyske bybånd (bybåndet fra Randers til Kolding) eller det regionale opland til Ålborg og Odense. Endvidere er formålet at beskrive landets nyere regionale og lokale udvikling og drivkræfterne bag denne med henblik på at kunne redegøre for den langsigtede udvikling. Dermed får man en bedre funderet forståelse for udviklingen af boligmarkederne på tværs af landet. I mediedebatten er det ofte på et unuanceret grundlag, at diskussionen om såvel problemernes omfang, deres årsager som deres afhjælpning foregår. I projektet er derfor udarbejdet et vidensbaseret grundlag, der kan bruges til en mere nøgtern analyse af udviklingen og dens konsekvenser, end den undertiden stærkt optimistiske tro på lokale kvaliteter eller det sortsyn, der let kan udvikles på baggrund af de seneste opgørelser over bl.a. flytninger, manglende efterspørgsel på boligmarkedet og vigende boligpriser. Med dette for øje har en stor del af projektet taget udgangspunkt i lokale forhold og forståelser i tre kommuner: Faaborg-Midtfyn, Thisted og Hjørring kommuner. Kommunerne er valgt dels ud fra deres placering uden for de store byer, dels fordi de har arbejdet bevidst med problemstillingen og forholdt sig til de lokalt-regionale udfordringer, som de nuværende forandringer medfører. 8

9 Regionaludvikling og regionalpolitik Den store velfærdsstatslige ekspansion fra 1960 erne, og ikke mindst kommunalreformen i 1970, sikrede sammen med industrispredningen gennem 1970 erne og 1980 erne en markant erhvervsog velfærdsmæssig fremgang i størstedelen af landet uden for de større byer. Tidligere landbrugsområder i Jylland blev hjemsted for en mængde nye virksomheder, der dannede rygraden i en moderne, eksportorienteret industri. Opbygningen af en stor kommunal velfærdssektor gav et betydeligt bidrag til den regionale udligning, der har sikret Danmark en geografisk balance med gode muligheder for beskæftigelse, uddannelse og levekår i alle dele af landet. Den regionale ulighed i Danmark hører til blandt de mindste i Europa BNP årlig ændring Landdistrikter årlig befolkningstilvækst Storbyer årlig befolkningstilvækst 2-årigt glidende gnsn. (BNP årlig ændring) 2-årigt glidende gnsn. (Landdistrikter) 2-årigt glidende gnsn. (Storbyer) Figur 1. Årlig ændring i bruttonationalproduktet og den årlige befolkningstilvækst i landdistrikter og storbyer under ét Kilde: Noegletal.dk og Danmarks Statistik, Statistikbanken. 9

10 Fra land til by I det lange perspektiv fra anden verdenskrigs ophør og frem til i dag er de store linjer i Danmarks regionale udvikling entydige og uden den store dramatik: Der er gennem hele perioden sket en koncentration i de store og større byer, mens de mindste byer generelt har vigende befolkning. To vigtige forandringer har gjort sig gældende: Strukturforandringen På den ene side den langsigtede, regionale udvikling som led i erhvervsmæssige forandringer, demografiske forskydninger og ændrede efterspørgsel på grund af ændret livsstil. Denne udvikling kan under ét karakteriseres som strukturforandring eller urbanisering. Fra landbrug og fremstillingserhverv mod offentlig og privat service, mod mere vidensbaserede erhverv, mod storbyens kulturliv og voksende koncentration i bestræbelserne for at opnå konkurrencefordele gennem specialisering. På den anden side dagens situation med et kollapset boligmarked i landdistrikter og småbyer. Der er ikke tale om en lineær udvikling, men flere fluktuationer undervejs: Den kraftige koncentration i de store og større byer, der gjorde sig gældende i de første årtier efter anden verdenskrig, blev til manges forundring afløst af en omfattende decentralisering i 1970 erne og 1980 erne. Pludselig var det de stærke industribyer, der tabte terræn til mindre byer i udprægede landdistrikter. Her, især i Vest- og Nordjylland, buldrede nye industrigrene frem, mens de gamle industribyer mistede i titusindvis af arbejdspladser i hæderkronede industribrancher. I anden halvdel af 1990 erne blev det tydeligt, at serviceerhvervene i storbyerne fik stor fremgang og tiltrak i stigende omfang ikke blot arbejdskraft, men også unge i kraft af et større udbud af uddannelsesmuligheder, kulturtilbud og andet. I de mindre og mellemstore byer forsvandt de unge, mens forældregenerationen blev tilbage. Herved forøges gennemsnitsalderen markant uden for de store byer; der er blevet færre erhvervsaktive, færre børnefamilier, flere enlige og generelt et svagt vigende antal borgere i den erhvervsaktive alder. Velstandsstigningen har medført større frihedsgrader for den enkelte, hvad der kan aflæses som senere pardannelse samt færre og senere børnefødsler. Generelt synes velstandsstigningen at medføre en forskydning i livsfaserne. Ungdommen forlænges gennem uddannelsesårene, familiedannelsen indtræder relativt sent (i trediverne), og den stigende levealder har betydet en relativ længere periode uden børn i de enkelte husstande. Karriere spiller en betydelig rolle for begge parter i husstandene i kombination med ændret smag i retning mod ur- 10

11 bane kvaliteter; typisk restaurant, bar, underholdning, kultur i bred forstand. Alt sammen har trukket udviklingen i retning af de større byer. Kollapset boligmarked i landdistrikter og småbyer Den anden side udgøres af den øjeblikkelige dramatiske udvikling på boligmarkedet i en række kommuner. Der sker en kraftig afvandring af især unge, andelen af boliger til salg er steget markant samtidig med, at boligsalget er dykket i forhold til situationen for blot få år siden. Det er en ændring, der især accelererede i kølvandet på krisen i En række landdistrikter og småbyer uden for pendlingsafstand til større byer oplever en hastig afvandring af unge, et anstrengt og undertiden kollapset boligmarked samt en markant tilbagegang i den erhvervsaktive befolkning. Også i fremtiden vil der ske en betragtelig nedgang i arbejdsstyrkens størrelse som følge af strukturforandringen. 11

12 Boligmarkedet i Danmark I det følgende præsenteres først hovedtrækkene af boligmarkedets udvikling og dernæst den demografiske udvikling, begge dele i et regionalt perspektiv. Boligmarkedet i Danmark domineres af parcel- og stuehuse; kun i og omkring de største byer udgør rækkehus- eller etagehusboliger den største kategori. I landdistrikter og mindre byer er andelen af parcelog stuehuse typisk omkring 70 %, mens etagehusboliger typisk omfatter % af boligmassen. I storbyerne er boliger i etagehuse den absolut dominerende form; således udgør de tæt på 90 % af alle boliger i København og på Frederiksberg samt omkring halvdelen i de fleste forstadskommuner. I de øvrige storbyer er andelen af etagehusboliger ligeledes omkring 50 %. Tabel 1. Beboede bolig i Danmark fordelt på hovedtyper, 2013 (%). Parcelhuse Rækkehuse Etagehuse Fritidshuse Andet I alt Hele landet 44,4 14,6 38,2 0,8 2,0 100,0 Region Hovedstaden 22,9 12,8 61,1 0,8 2,4 100,0 Landsdel Københavns omegn 25,0 18,8 53,6 0,0 2,5 100,0 Landsdel Nordsjælland 45,9 22,1 27,5 3,1 1,4 100,0 Landsdel Bornholm 61,5 26,0 10,2 0,5 1,8 100,0 Landsdel Østsjælland 49,5 19,0 28,2 0,9 2,5 100,0 Landsdel Vest- og Sydsjælland 57,3 16,0 23,3 2,2 1,2 100,0 Landsdel Fyn 51,6 20,1 25,5 0,3 2,6 100,0 Landsdel Sydjylland 56,9 14,7 26,8 0,3 1,3 100,0 Landsdel Østjylland 46,4 14,4 36,1 0,6 2,5 100,0 Landsdel Vestjylland 62,6 13,0 22,7 0,3 1,4 100,0 Landsdel Nordjylland 57,5 13,6 26,5 0,7 1,7 100,0 Kilde: Danmarks Statistik,Statistikbanken Priser på parcelhuse Boligmarkedet i Danmark er stærkt påvirket af befolkningens koncentration i de store bysamfund, først og fremmest Hovedstaden og Århus. Desuden træder de store byer klart frem med højere boligpriser end de omkringliggende landkommuner. Omvendt har yderkommunerne de laveste boligpriser, undertiden helt ned til en femtedel af prisniveauet i Hovedstaden, se figur 2. 12

13 Kr. pr. m Hele landet Landsdel Nordjylland Århus Hjørring Landsdel Fyn Faaborg-Midtfyn København Thisted Figur 2. Parcelhuse, kr. pr. kvadratmeter i fri handel Hele landet, Landsdel Fyn, Landsdel Nordjylland, København, Århus samt Faaborg-Midtfyn, Hjørring og Thisted kommuner. Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. Store udsving i boligpriserne Boligpriserne i storbyerne og de større byer har også haft en dramatisk op- og nedgang gennem de sidste ti år. Mens perioden frem til fremviste imponerende prisstigninger især i storbyerne, så betød krisen på boligmarkedet fra 2008 også et omtrent ligeså drastisk fald i boligpriserne, se figur 3. På to år faldt priserne i Hovedstaden mellem 25 og 30 %, enkelte steder endda mere. Uden for de store byer har udviklingen været knapt så dramatisk, det gælder både hvad angår prisstigninger og de efterfølgende prisfald. I perioden fra 2009 er boligmarkedet igen under forandring. I Hovedstaden og Århus 13

14 Parcelhuspriser % ændring ,3-24,9 % -24,9-12,5 % -12,5 0,0 % 0,0 12,3 % 12,3 24,7 % 24,7 37,1 % Kilde: Danmarks statistik Figur 3. Parcelhusprisudviklingen fordelt på kommuner. Det fremgår, at de store storbyregioner, Herning og Billund samt store dele af Nordjylland, har oplevet en positiv udvikling i boligpriserne efter Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. er udbud og salg af parcelhuse stigende med en positiv afsmitning på boligpriserne, men i store dele af landet er udbuddet vokset markant samtidig med, at boligsalget er faldet betydeligt. I disse områder er boligpriserne vigende. Udbuddet af parcelhuse til salg Antallet af parcelhuse udbudt til salg var generelt faldende frem til 2005, hvorefter udbuddet steg markant de næste par år og har holdt sig relativt stabilt på knap parcelhuse til salg pr. år. Igen er der betydelig variation mellem de enkelte landsdele. Mens udbuddet har været svagt faldende fra 2009 i Hovedstaden, har resten af landet oplevet et stigende udbud. Til gengæld er antal solgte parcelhuse, der på landsplan er reduceret betragteligt siden 2005, svagt stigende i Hovedstaden, Østsjælland og Århus samt Nordjylland. 14

15 Udbuddet af parcelhuse til salg er steget markant på Fyn allerede inden boligmarkedet vendte i Det samlede udbud i landsdelen er mere end fordoblet i årene fra 2006 til Der kan først i slutningen af perioden ses en afmatning. Denne udvikling står i skærende kontrast til udviklingen i antallet af solgte parcelhuse i samme periode. Her er omfanget faldet fra ca i 2006 til knap 600 pr. år fra 2009 og frem. Med andre ord har landsdel Fyn oplevet en fordobling af udbuddet af parcelhuse og en halvering af antallet af solgte parcelhuse. Samlet en situation, der presser priserne. Udviklingen i landsdel Nordjylland er helt parallel til den fynske. Udbuddet af parcelhuse er steget i perioden fra 2006 og på samme måde er salget af parcelhuse gået noget tilbage, næsten 40 % for landsdelen under ét. Men det er især de søndenfjordske kommuner og Morsø, der har oplevet den mest markante tilbagegang. Antal boliger udbudt og solgt 910 Årets 1. kvartal Thisted - Solgt Faaborg-Midtfyn - solgt Hjørring - solgt Thisted - udbudt Faaborg-Midtfyn - udbudt Hjørring - udbudt Figur 4. Antal parcelhuse udbudt til salg og solgte parcelhuse i perioden i kommunerne Faaborg-Midtfyn, Thisted og Hjørring. Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 15

16 Liggetider En måde at illustrere udviklingen på de lokale boligmarkeder fremgår af figur 5, der viser de gennemsnitlige liggetider for parcelhuse i perioden Generelt var liggetiderne ret ensartede frem til Det tog typisk dage at sælge et parcelhus i Danmark. I det ophedede københavnske boligmarked var der dog markant lavere salgstider, hvor handlerne undertiden fandt sted ved første fremvisning, evt. i udbudsrunde. I 2008 stiger den gennemsnitlige liggetid generelt; krisen på boligmarkedet slår igennem med voksende udbud og liggetider, men også med faldende priser. Trods markante fald i priserne sker der som helhed en markant forøgelse af liggetiderne, og denne udvikling fortsætter uden for de store byer, mens København og Århus allerede i 2010 oplever kortere liggetider. Den gennemsnitlige liggetid er omtrent fordoblet i 2013 i forhold til situationen i Men i Københavns Kommune er liggetiderne stort set de samme som i Dage Årets 1. kvartal København Guldborgsund Faaborg-Midtfyn Hjørring Thisted Figur 5. Gennemsnitlige liggetider for parcelhuse i udvalgte kommuner. Kilde: Realkreditrådet. Antallet af tvangsauktioner kan ligeledes give en indikation på det regionale boligmarkeds situation. Antallet af tvangsauktioner i Hovedstaden har toppet for flere år siden, og niveauet nærmer sig situationen fra før boligkrisen satte ind. Der er ligeledes indtrådt en mindre nedgang i omfanget af tvangsauktioner i Region Sjælland, mens de øvrige regioner, Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland, endnu ikke har oplevet en nedgang i antallet af tvangsauktioner. 16

17 Et polariseret boligmarked Samlet set har udviklingen efter 2008 medført et polariseret boligmarked, hvor de to dominerende storbyområder, Hovedstaden og Østjyllands bybånd, er ved at være tilbage i den gode gænge fra før 2008, omend til noget mere dæmpede priser. Og så en stor del af landet, uden for de store byer, hvor liggetiderne stadig synes at øges i takt med, at udbuddet stiger, og køberne er tilbageholdne. I dette marked sker der en udskillelse af de mindst attraktive boliger, der reelt er usælgelige. Figur 4, der viser udbud og solgte parcelhuse i de tre kommuner, Faaborg-Midtfyn, Thisted og Hjørring, illustrerer klart situationen. Med så markant et overudbud er det vanskeligt at forestille sig en stabil efterspørgsel og prisforhold på kortere sigt. Medvirkende til at fastholde ubalancen mellem udbud og efterspørgsel er i særdeleshed fraflytningen fra land til by. 17

18 Befolkningsudviklingen i Danmark Befolkningen i Danmark har været svagt stigende gennem de sidste årtier. Den naturlige befolkningstilvækst, der i starten af 1970 erne udgjorde ca årligt er i dag reduceret til årligt. Ind- og udvandring er i samme periode steget betydeligt; mens der i 1970 erne under indtryk af den økonomiske afmatning skete en nettoudvandring, så har udviklingen efterfølgende været en støt stigende nettoindvandring. Nettoindvandringen udgør i takt med færre fødsler omkring 80 % af den samlede befolkningstilvækst. Aftagende befolkningstilvækst Den samlede befolkningsvækst for landet som helhed er markant aftagende. Den regionale udvikling indebærer derfor, at flytningen mod byerne medvirker til at reducere befolkningens størrelse i afvandringskommunerne. I flere af disse er den naturlige befolkningsvækst således blevet negativ. Det gælder især yderkommunerne. Figur 6 viser udviklingen gennem de seneste fem år. Her fremgår det, at storbyregionerne samt Midtjylland har oplevet den største tilvækst og omvendt de større øer samt Lolland og Tønder kommuner den største nedgang i indbyggertallet. Tilbagegangen er siden 2007 tredoblet og skyldes fraflytninger og færre fødsler. Begge dele har betydning for befolkningsudviklingen. Det svindende antal borgere i den fødedygtige alder og de unges fraflytning resulterer i en koncentration af ældre borgere. 18

19 Folketal % ændring -8,2-2,4 % -2,4-0,6 % -0,6 1,8 % 1,8 3,8 % 3,8 19,3 % Kilde: Danmarks statistik Figur 6. Befolkningstilvækst i Danmark på kommuneniveau Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. Flere ældre Den danske befolkning er på vej mod en generel aldring. Gennemsnitsalderen stiger i kraft af et dalende antal fødsler. Fertiliteten for danske kvinder har længe været under de ca. 2,1 barn pr. kvinde der anses for nødvendigt for at reproducere befolkningen på langt sigt. Men også længere middellevetid øger gennemsnitsalderen. Den geografisk skæve fordeling af unge og ældre slår kraftigt igennem i specielt Lolland-Falster, Langeland, Ærø, Bornholm, Samsø, Læsø, Vendsyssel og mere afdæmpet i store dele af Vest og Sønderjylland. Danmarks statistik foretager løbende befolkningsfremskrivninger. Disse sker på baggrund af de kendte træk ved den demografiske udvikling, eksempelvis den aldersbetingede fertilitet, til- og fraflytninger og dødshyppighed. Figur 7 viser befolkningsfremskrivningen på baggrund af de nuværende udviklingstendenser: Befolkningsfremskrivningen ligger i klar forlængelse af de seneste års udvikling med en markant tilbagegang på øerne, Nordvestsjælland, Lolland-Falster, sydlige Sønderjylland, Vestjylland og det nordlige Vendsyssel. Omvendt for- 19

20 Befolkningsfremskrivning % til ,6-4,8 % -4,8-0,7 % -0,7 4,1 % 4,1 10,5 % 10,5 35,1 % Kilde: Danmarks statistik Figur 7. Danmarks statistiks befolkningsfremskrivning til Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. ventes storbyerne at skulle opleve en markant fremgang; det gælder ikke mindst Ålborg, det Østjyske bybånd samt de centrale dele af Hovedstaden. Derimod synes den forventede udvikling for Odenses vedkommende at være mere behersket. De unge koncentreres i byerne Det er især de unge, der bidrager til befolkningstilvæksten i storbyerne. Herved tilføres disse områder en yderligere dynamik for de kommende år, mens de fravandrede kommuner mangler de årgange, der med tiden skal udgøre kernearbejdskraften og økonomisk og socialt bære lokalsamfundene. Andelen af unge i 20 erne varierer mellem knap 4 % og knap 24 % af befolkningen i de enkelte kommuner; øerne samt de storbynære kommuner omkring Århus og København har den laveste andel. Til gengæld er andelen høj netop i Århus og København, men også i de øvrige storbyer. Der er antagelig en klar sammenhæng med udbuddet af uddannelsestilbud i de samme storbyer. 20

21 Figur 8 viser et markant træk ved udviklingen i Danmark gennem de seneste seks år. De kommuner, der i forvejen havde en relativ høj andel af unge, har oplevet den største tilvækst i samme alderssegment. De unge, der er den mest mobile aldersgruppe, koncentreres i storbyerne og nogle få større byer. Dette vil sandsynligvis få markante, langsigtede effekter på den regionale udvikling i landet og dermed boligmarkedet. Andel unge % ændring -18,3-3,1 % -3,1 1,0 % 1,0 4,5 % 4,5 12,1 % 12,1 33,1 % Kilde: Danmarks Statistik Figur 8. Ændringen i antal unge fordelt på kommuner. De lyseste kommuner på figuren har oplevet den største tilbagegang, de mørkeste den kraftigste tilvækst. Sidstnævnte er især sket i storbyregionerne, men interessant nok også i Norddjurs kommune. NB: usikkerhed vedr. unge på efterskoler og lign. Flyttemønstrenes store betydning I takt med befolkningens stigende aldersgennemsnit og den stadigt faldende fertilitet er flytninger kommet til at spille den afgørende rolle for befolkningsudviklingen, især på lokalt plan. Mobiliteten i Danmark er stærkt præget af befolkningens alderssammensætning; således er flyttefrekvensen forholdsvis beskeden indtil års alderen, hvorefter den stiger dramatisk. Efter få år falder flyttefrekvensen kraftigt, og trods megen fremhævelse af ældres frihed til at flytte efter lyst og interesser, ikke mindst italesat af ejendomsudviklere med sigte på ældresegmentet, har det et beskedent omfang. Flyttefrekvensen falder støt med alderen. 21

22 Nettomigration 2012 % af folketallet -2,8-1,1 % -1,1-0,5 % -0,5 0,1 % 0,1 0,7 % 0,7 1,3 % Kilde: Danmarks Statistik Figur 9. Til- og fraflytningen 2012 i Danmark fordelt på kommuner. Figuren viser flyttebalancen i procent af befolkningen i De lyse kommuner har en nettofraflytning, de mørke kommuner har en nettotilflytning. Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. Figur 9 viser til- og fraflytningen for Her ses en entydig bevægelse fra landdistrikter samt mindre og mellemstore byer til storbyerne. Det er i særdeleshed de fire store byer, der oplever den kraftigste befolkningsfremgang. Store dele af region Sjælland, Syddanmark og det meste af Jylland oplevede i 2012 en nettofraflytning. Ingen massiv flugt fra yderområderne En nærmere analyse af flyttestrømmene viser for det første, at nettostrømmene er sammensat af to betydeligt større og næsten lige store bruttostrømme (til- og fraflytninger). Ses der nærmere på det aldersbetingede flyttemønster, træder et klart mønster frem: Der er stort set tale om balance mellem til- og fraflytning i de tre kommuner i undersøgelsen, Faaborg-Midtfyn, Hjørring og Thisted. Den udslagsgivne faktor er reelt aldersgruppen af de 17 til 24-årige. Der er som udgangspunkt stort set balance, og da til- og fraflytningen er omtrent lige stor, kan det konstateres, at der fortsat er mange, der faktisk bosætter sig i disse kommuner. 22

23 Erhverv og beskæftigelse Den erhvervsmæssige omstilling, der har været den primære årsag til beskæftigelsens regionale forskydning, har skiftet kurs flere gange. Generelt er der sket en neddrosling af landbrugets beskæftigelse, mens byerhvervene som helhed er vokset markant det sidste århundrede. Men byerhvervene er ikke stedsbundne på samme måde som fx landbrug og fiskeri. Sidst i 1960 erne begyndte en geografisk spredning af industrien, der ellers var koncentreret i storbyerne, til hidtidige landdistrikter. Et par årtier senere er det videnstunge erhverv, der er særlige for de større byer. Tabel 2. Befolkningens beskæftigelse i Danmark fordelt på hovederhverv 2012 og udviklingen fordelt på hovederhverv. Andel af samlet beskæftigelse Udvikling Landbrug m.m. 2,8-8,9 Industri m.m. 11,8-17,6 Byggeri og anlæg 5,8-13,9 Handel og transport 20,4-7,4 Hotel & restaurant 3,3 2,5 Kommunikation, tele, it 3,7-2,8 Finans, ejdendomshandel 4,7-2,1 Rådgivning F&U 5,4-2,0 Anden service 7,9-3,7 Offentlig virksomhed 34,2 1,5 I alt 100-5,1 Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken Siden krisen slog igennem i 2008 har Danmark mistet 5 % af arbejdspladserne, men tabet er ikke ligeligt fordelt på erhvervssektorer: Industri, byggeri og anlæg samt landbrug m.v. har oplevet den største tilbagegang i beskæftigelsen. Det er erhverv, der navnlig gør sig gældende uden for de store byer. Derimod har forretningsservice, finansiering, konsulentvirksomhed samt offentlig virksomhed klaret sig betydeligt bedre. Og det er de erhverv, der dominerer de store byers arbejdsmarked. Selvom landbrug m.v. nationalt har mindre betydning i kraft af sektorens beskedne tyngde, så er det lokalt af stor betydning for beskæf- 23

24 tigelse og omsætning. Landbruget sikrer ikke blot beskæftigelsen for gårdejerne, forsyningsvirksomheder og eventuelt et slagteri, men, gennem efterspørgsel efter offentlig og privat service, også omsætningen i mange lokalsamfund. Den samlede beskæftigelse har udviklet sig noget forskelligt i de enkelte landsdele. I Hovedstaden og i Østjylland omkring Århus har der været en positiv udvikling, mens øerne og det øvrige Yderdanmark har haft en markant tilbagegang. Det skyldes den før omtalte nedgang i navnlig fremstillingserhverv og bygge- og anlægsvirksomhed. Store forskelle i erhvervsfrekvensen Erhvervsfrekvensen, se figur 10, er et udtryk for, hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder der er tilknyttet arbejdsmarkedet, dvs. enten er i beskæftigelse eller på dagpenge som følge af ledighed. Der er en betydelig forskel på tværs af landet; den højeste erhvervsfrekvens (knap 83 %) findes omkring de to storbyer Århus og København, men også Østsjælland, Midt- og Vestjylland har en høj erhvervsfrekvens. Derimod er erhvervsfrekvensen markant lavere i yderdanmark; Lolland, Guldborgsund samt Vordingborg kommuner, Østfyn med Ærø og Langeland og det sydlige Sønderjylland har en erhvervsfrekvens helt nede omkring 70 %. Disse egne af landet rummer omvendt en relativt stor andel personer på førtidspension. Erhvervsfrekvensen er ligeledes lav i København, Århus og Odense som følge af den traditionelle koncentration af marginalgrupper i storbyerne. Den langsigtede udvikling, der præger Danmarks regionale udvikling, har bl.a. markeret sig gennem lokal vækst og tilbagegang. En del kommuner og byer er stagneret som følge af de erhvervsmæssige og demografiske forandringer, andre har oplevet vækst i en kortere eller længere periode. 24

25 Erhvervsfrekvens 2012 % i erhverv 66,1 72,1 % 72,1 74,5 % 74,5 76,2 % 76,2 78,2 % 78,2 82,8 % Kilde: Danmarks Statistik Figur 10. Erhvervsfrekvens Andelen af årige med arbejdsmarkedstilknytning. Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 25

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet NR. 8 NOVEMBER 2011 Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet Mere end 25 pct. af ejerlejlighederne på Sjælland kan kun sælges med tab. Konsekvenserne er alvorlige. Risikoen er, at ejerne stavnsbindes,

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består 26. januar 215 Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består Det diskuteres til tider, om bedringen på boligmarkedet blot dækker over fremgang i landets største by-områder,

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler.

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler. Juni 2007 Fortsat mange ejerboliger til salg Der er 30.381 parcel- og rækkehuse, 15.493 ejerlejligheder og 8.512 fritidshuse i alt 54.386 boliger til salg på internettet. Det viser Realkreditrådets boligudbudsstatistik,

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede.

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede. December 2009 Boligudbuddet falder fortsat 54.371 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af 2009. Udbuddet fordelte sig med 36.982 parcel- og rækkehuse, 8.851 ejerlejligheder og

Læs mere

Bosætning som strategi

Bosætning som strategi Bosætning som strategi Hans Thor Andersen 22. NOVEMBER 2013 Bosætning som strategi Baggrund hvorfor bosætningsstrategi? Udfordringerne funktionel og regional forandring Det regionale billede Lokale akvisitionsstrategier

Læs mere

Januar 2010. Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var i januar 2010 ca. 2.130.000 kr.

Januar 2010. Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var i januar 2010 ca. 2.130.000 kr. Januar 2010 Boligudbuddet falder fortsat 53.932 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af januar 2010. Udbuddet fordelte sig med 36.740 parcel- og rækkehuse, 8.703 ejerlejligheder

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER

BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER ANALYSE SBI 2014:05 Boligmarkedet uden for de store byer Analyse Jacob Norvig Larsen Hans Thor Andersen

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Bosætning i yderområder

Bosætning i yderområder Bosætning i yderområder Helle Nørgaard og Thorkild Ærø, Statens Byggeforskningsinstitut Der er gennem de senere år kommet fokus på bosætning i landets yderområder, både i den generelle debat og i planlægningskredse.

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år 5. november 212 Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år Boligmarkedet har været i svag bedring gennem 212, og vi har siden foråret oplevet en skrøbelig form for prisstabilisering. Trods

Læs mere

INDLEDNING. Regionaløkonomisk redegørelse

INDLEDNING. Regionaløkonomisk redegørelse Demografi Redegørelse ny regional vækst- og udviklingsstrategi Regionshuset Viborg Regional Udvikling Indledning INDLEDNING I forbindelse med den kommende vækst- og udviklingsstrategi er der udarbejdet

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004 NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Pr. 1.1. 24 var der over 5. indbyggere i Odense Kommune Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2. Nr. 1

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover. Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen

Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover. Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen 30. maj 2012 1 Aktuelle tendenser på det danske boligmarked Nye kraftige prisfald ramte

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER 84 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER BOLIGPRISER De svenske boligpriser mindre attraktive for danskere Billigere boliger, mere og bedre bolig for pengene var drivkraften bag den flyttestrøm af danskere,

Læs mere

Flyttemønstre og boligmarkedet

Flyttemønstre og boligmarkedet og boligmarkedet Dette tema beskriver befolkningsudvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune. Befolkningsudvikling er vigtigt viden for kommunen, da befolkningstallet udgør grundlaget for en væsentlig del af kommunens

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Bekymring tynger boligmarkedet

Bekymring tynger boligmarkedet NR. 8 OKTOBER 2014 Bekymring tynger boligmarkedet Kun 2,7 pct. af danskerne overvejer at købe hus, ejerlejlighed eller fritidsbolig det næste halve år. Dermed er købsinteressen nede på et af de laveste

Læs mere

Antallet af private job er vokset i alle landsdele

Antallet af private job er vokset i alle landsdele Antallet af private job er vokset i alle landsdele Det seneste er lønmodtagerbeskæftigelsen i den private sektor vokset med godt 33.000 personer. Samtidig er det nu ikke kun hovedstadsområdet, der trækker

Læs mere

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM Data og arbejdsmarkedsprognoser Indhold Data og arbejdsmarkedsprognoser... 1 Om modellen - SAM/K-Line... 2 Befolkningsudvikling... 2 Holbæk Kommune... 3 Holbæk Kommune og resten af landet... 3 Befolkningsudvikling

Læs mere

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Siden krisens udbrud er den private lønmodtagerbeskæftigelse faldet med ca. 150.000 personer. Det svarer til på landsplan, at omkring hver

Læs mere

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 23. marts 2009 Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 Boligmarkedet er i øjeblikket ramt af en række kraftige økonomisk slag, der har sendt markedet i tovene. Der er dog store regionale forskelle,

Læs mere

Bevægelser i løbet af 2013

Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Befolkning 1. januar 2013 Tilvækst 50.379 Fødte i 2013 484 Døde i 2013 477 Fødselsbalance +7 Tilflyttere/indvandrede 2.527 Fraflyttede/udvandrede 2.553

Læs mere

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE NR. Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel Bygge- og anlægserhvervet har været igennem en turbulent periode det seneste årti. Aktiviteten nåede op på et ekstraordinært

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet 12. maj 214 Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet Polariseringen på det danske boligmarked tog til i 213, hvor handelsaktiviteten lå langt under normalt i mange områder af landet, mens

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv NR. 2 FEBRUAR 2011 Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv Sædvanligvis har sælgere og købere et nogenlunde præcist billede af forholdene på boligmarkedet. Ejendomsmæglerne rammer

Læs mere

Status på andelsboligmarkedet

Status på andelsboligmarkedet 5. marts 212 Status på andelsboligmarkedet Interessen om andelsboligmarkedet har været jævnt stigende gennem de seneste mange år i takt med, at andelsboligmarkedet i højere grad minder om ejerboligmarkedet

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked 9. marts 2012 Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked De usikre tider på både boligmarkedet og arbejdsmarkedet har gennem de seneste år bevirket til, at flere

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

BOLIG&TAL 4 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGPRISERNE I 4. KVARTAL 2014. Fokus på det skæve Danmark

BOLIG&TAL 4 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGPRISERNE I 4. KVARTAL 2014. Fokus på det skæve Danmark BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 4 VIDENCENTER BOLIGPRISERNE I 4. KVARTAL 214 Fokus på det skæve Danmark Boligøkonomisk Videncenter offentliggør for 3. gang et prisindeks for boliger. Indekset har det særlige

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 5: Tiltrækning af arbejdskraft og pendling Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konference Industrien til debat. Højtuddannede er en kilde

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Boligunderskud har økonomiske konsekvenser

Boligunderskud har økonomiske konsekvenser Notat Boligunderskud har økonomiske konsekvenser En analyse foretaget af DAMVAD og Dansk Byggeri viser, at hvis der ikke bygges boliger i byerne til de mange, der ønsker at flytte dertil, vil hele Danmark

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse 6. oktober 2008 Jeppe Druedahl, Martin Madsen og Frederik I. Pedersen (33 55 77 12) Resumé: AERÅDETS PROGNOSE FOR BOLIGMARKEDET, OKTOBER 2008: BOLIGPRISFALD VIL PRESSE VÆKST OG BESKÆFIGELSE Priserne på

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren

Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren 3. april 2013 Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren Højsæsonen for køb af sommerhuse står for døren. Netop i andet kvartal er det en kendsgerning, at handlen med sommerhuse automatisk løftes betydeligt

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Analyse segregering i de fire største danske byområder

Analyse segregering i de fire største danske byområder 17-3-2014 Analyse segregering i de fire største danske byområder 1 Indledning Segregering betegner en overrepræsentation eller koncentration af forskellige persongrupper i bestemte områder eksempelvis

Læs mere

. Sommerhuset købes tæt på bopælen

. Sommerhuset købes tæt på bopælen 20. maj 2014. Sommerhuset købes tæt på bopælen Vi har i denne analyse set nærmere på hvem, der typisk ejer et sommerhus og hvordan de finansiere sommerhuset. Analysen er alene baseret på baggrund af data

Læs mere

Figur 1: Fordeling af tab på ejerboliger (i perioden 2009-2013) Milliardtab i land- og yderkommuner 35% 43% 23%

Figur 1: Fordeling af tab på ejerboliger (i perioden 2009-2013) Milliardtab i land- og yderkommuner 35% 43% 23% NR. 10 DECEMBER 2014 Milliardtab i land- og yderkommuner Selv om land- og yderkommuner står for 32 pct. af udlånsporteføljen, stammer hele 43 pct. af sektorens tab fra disse kommuner. Realkreditinstitutternes

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Danmark i forandring

Danmark i forandring Danmark i forandring Kommunernes syn på udvikling i landdistrikterne KL s nye strategiprojekt om Danmark i forandring Vækstplan for turisme Lokale Aktionsgrupper Grøn nedrivning Danmark i hastig forandring

Læs mere

KAPITEL IV YDEROMRÅDER I DANMARK

KAPITEL IV YDEROMRÅDER I DANMARK KAPITEL IV YDEROMRÅDER I DANMARK IV.1 Indledning Geografiske indkomstforskelle i Danmark Erhvervsudviklingen har betydning for, hvor vi bor Geografisk afgrænsning af yderområder Danmark er et lille land,

Læs mere

Boligudviklingen de seneste 10 år

Boligudviklingen de seneste 10 år de seneste 10 år Boligudviklingen i Odense Kommune I de seneste 10 år er der sket en befolkningsvækst i Odense kommune på ca. 6.000 indbyggere, og indbyggertallet er stagneret de senere år. Der bor ca.

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Nedrivningspuljen bør få en fast plads på finansloven

Nedrivningspuljen bør få en fast plads på finansloven NR. 6 SEPTEMBER 2013 Nedrivningspuljen bør få en fast plads på finansloven Nedrivningspuljen er en betydelig hjælp til at reducere trængte boligområder i tyndt befolkede områder, som bliver forskønnet

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 6: Infrastruktur Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Virksomheder er afhængige af hurtig og billig transport

Læs mere

Flyttemønstre og fordeling af ikkevestlige indvandrere på tværs af kommuner. Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Christoffer Weissert

Flyttemønstre og fordeling af ikkevestlige indvandrere på tværs af kommuner. Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Christoffer Weissert Notat 30. september 01 Flyttemønstre og fordeling af ikkevestlige indvandrere på tværs af kommuner Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Christoffer Weissert Siden integrationsloven i 1999 har

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter NR. 6 SEPTEMBER 2011 Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter Under sommerens uro på de finansielle markeder søgte investorerne mod sikre aktiver. Obligationer klarede

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Danmark Husprisfaldet er slut

Danmark Husprisfaldet er slut 30. januar 2013 Danmark Husprisfaldet er slut Boligmarkedet stabiliserede sig i 2012 Huspriserne er i ligevægt for første gang siden 1998 I 2013-2014 forventes fortsat stabil husprisudvikling med beskedne

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Kommunenotat. Lemvig Kommune

Kommunenotat. Lemvig Kommune Kommunenotat Lemvig Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Lemvig Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

København og Aarhus er ude af krisen

København og Aarhus er ude af krisen STORBYFEST København og Aarhus er ude af krisen Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 23. september 2014, 05:00 Del: facebook twitter Google+ Google+ Send mail Både i København og Aarhus er der

Læs mere

Odenses og Fyns udvikling hænger sammen der er en god balance mellem opland og center og der er enighed om at styrke Odense og Fyn set som et hele.

Odenses og Fyns udvikling hænger sammen der er en god balance mellem opland og center og der er enighed om at styrke Odense og Fyn set som et hele. NOTAT Plankontoret Flakhaven 2 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 65908978 E-mail bmf@odense.dk De fynske ønsker til Landsplanredegørelse 2009 Fyn er et vækstområde med mange potentialer vi

Læs mere

Flere er klar til at købe bolig

Flere er klar til at købe bolig NR. 6 JUNI 2012 Flere er klar til at købe bolig Der er måske opklaring på vej på boligmarkedet. Markant flere danskere overvejer at skrive under på en slutseddel end for tre måneder siden. "De tunge skyer

Læs mere

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09?

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Hans Skifter Andersen Hovedkonklusioner... 2 Undersøgelse af ændrede boligpræferencer 2008-2009... 3 Hvem er påvirket af boligkrisen og hvordan... 3 Ændringer

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Positive takter på boligmarkedet

Positive takter på boligmarkedet NR. 3 MARTS 2015 Positive takter på boligmarkedet Det kan godt være, at foråret har bragt positive nøgletal med sig, men danskerne tænker sig alligevel godt om, før de går i markedet efter en ejerbolig.

Læs mere

Den danske sommerhusejer

Den danske sommerhusejer 11. april 2011 Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Anders Friis Binzer abin@rd.dk Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Baggrundsnotat om hovedstadsudligning. 30. september 2014

Baggrundsnotat om hovedstadsudligning. 30. september 2014 Baggrundsnotat om hovedstadsudligning Side 1 af 9 30. september 2014 Hvorfor afskaffe eller reducere hovedstadsudligningen? Der er et antal hovedbegrundelser for at afskaffe hovedstadsudligningen. Nogle

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning 18. februar 14 Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning Historier om andelsboligforeninger i økonomiske problemer har igennem efterhånden flere år domineret nyhedsbilledet på andelsboligmarkedet.

Læs mere

Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere

Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere 14.maj 212 Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere Det er fortsat udfordrende tider på boligmarkedet, og det er uden tvivl en situation, som kan give anledning til hovedbrud for boligsælgerne

Læs mere

Landerapport for Danmark

Landerapport for Danmark Landerapport for Danmark NBO styrelsen 7. - 8. marts Økonomisk aktivitet Nationalregnskabet for 3. kvartal 2010 viser en god stigning i reelt BNP på 1 pct. i forhold til 2. kvartal 2010. Dermed er BNP

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere