SOLVIT er et problemløsningsnetværk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOLVIT er et problemløsningsnetværk"

Transkript

1 Årsrapport 2006 for SOLVIT 1. Baggrund SOLVIT er et problemløsningsnetværk SOLVIT er et EU/EØS-netværk af myndigheder med 30 kontaktpunkter (1 i hvert land), hvor virksomheder og borgere, der støder på (ulovlige) barrierer i Det Indre Marked, kan henvende sig for at få hjælp. Netværket, der blev etableret i 2002, er forankret i EU-Kommissionen, DG Markt (Indre Marked). Det danske SOLVIT Center er placeret i Erhvervs- og Byggestyrelsen (EBST), område Internationale Erhvervsvilkår (INT). Der er til centeret knyttet 2 jurister. SOLVIT hjælper i de tilfælde, hvor offentlige myndigheder anvender reglerne, skrevne som uskrevne, for Det Indre Marked forkert. Det gælder både danske og udenlandske myndigheder. SOLVIT søger at løse problemerne på et uformelt grundlag i samarbejde med de øvrige medlemsstater i SOLVIT-netværket og myndighederne i Danmark. SOLVIT tager som udgangspunkt ikke sager af rent national karakter. Det sker dog, at sådanne sager tages op af SOLVIT i Danmark, når der samtidig er en klar EU-sammenhæng. Karakteristisk for netværket er, at det er SOLVIT-centret i det medlemsland, der klages over, det ledende SOLVIT-center, der retter henvendelse til myndighederne. Det SOLVIT-center, der anlægger sagen, kaldes hjemme-solvit-centret, fordi det er det SOLVIT-center, hvortil klageren har sin stærkeste tilknytning, og det, hvortil klageren typisk vil rette henvendelse. Sagen anlægges i en database, som kun kan benyttes af netværket og Kommissionen. Som noget nyt er det dog nu blevet muligt for virksomheder og borgere at lægge sager direkte ind i databasen fra hjemmesiden: SOLVIT-netværket har som målsætning at løse virksomhedens eller borgerens problemer inden for 10 uger. Fristen kan eventuelt forlænges med op til 4 uger. I det omfang, sagerne ikke kan løses uformelt, gives en vurdering af, hvorvidt klageren bør anvende en eventuel administrativ rekursadgang eller gå videre med sagen til EU-Kommissionen, eventuelt til domstolene. Danske eksportører, der støder på hindringer i 3. lande, kan eventuelt henvises til Danmarks Eksportråds 1

2 Markedsåbneren, navnlig i forbindelse med sager, der involverer ambassader og konsulater. 2. Oplysningsaktiviteter i 2006 Præsentation af SOLVIT Det vurderes løbende, ved hvilke arrangementer m.m., det vil være formålstjenligt at informere om SOLVIT. I 2006 har EBST givet en præsentation af SOLVIT til relevante ministerier og styrelser samt til decentrale myndigheder og organisationer inden for rammerne af oplysningsaktiviteterne i forbindelse med informationsproceduren. Endvidere blev der givet en præsentation af SOLVIT på Euro Info Centrenes årsmøde i maj 2006 samt på mødet i Nordisk Ministerråds regi i september Hjemmesiden og links til interessenter: Hjemmesiden opdateres løbende og i forbindelse hermed sikres det, at der linkes hertil fra alle relevante aktører, herunder særligt Euro Info Centrene og ministerier og styrelser. 3. Kommissionens oplysningsaktiviteter 2006 Kommissionen har i 2006 fortsat sin oplysningskampagne. Fokus har været på at øge kendskabet til SOLVIT i såvel Kommissionen selv som i f.eks. Europa-Parlamentet. Formålet hermed har været at få henvist flest mulig sager til SOLVIT. Samtidig er der fortsat brugt ressourcer på at forenkle og effektivisere samarbejdsprocedurerne i SOLVIT-netværket gennem tre årlige workshops. 4. Antal sager i sager og ca. 50 forespørgsler behandlet i 2006 I 2006 har det danske SOLVIT-center behandlet 25 sager og ca. 50 forespørgsler. Bilag 1 giver en kort beskrivelse af et udpluk af sagerne. 1 Af de 25 registrerede sager blev 13 sager ligesom i 2005 behandlet i SOLVITdatabasen. 5 af disse sager var sager, hvori danske borgere eller virksomheder var stødt på barrierer i et andet EU/EØS-land, mens 8 var sager, hvor danske myndigheder lagde hindringer i vejen for den frie bevægelighed. 1 I forhold til 2005 er sagsmængden opgjort lidt anderledes, idet kun henvendelser, der har krævet en længerevarende sagsbehandling, er blevet registreret som enkeltsager, mens henvendelser, der har kunnet løses relativt hurtigt og enkelt, er blevet registreret på en samlet sag som forespørgsler. 2

3 De resterende 12 sager er håndteret uden om SOLVIT-databasen, enten fordi de har kunnet løses så hurtigt, at det ikke har været relevant at lægge dem ind i databasen, eller fordi de involverede SOLVIT-centre har været i tvivl om, hvorvidt der overhovedet var tale om en SOLVIT-sag. Af disse 12 sager var 4 sager, hvor danske borgere eller virksomheder var stødt på hindringer for den frie bevægelighed i et andet EU/EØS-land, mens danske myndigheder i 7 sager lagde hindringer i veje for den frie bevægelighed. Den sidste sag var en sag, hvor et andet EU/EØS-land ikke var direkte involveret, men der var stadig et aspekt af hindring for den fire bevægelighed i Det Indre Marked, hvorfor SOLVIT-centret i sådan et tilfælde kan yde bistand. De 25 sager fordeler sig som følger, idet a = sager mod andre EU/EØS-lande; b = sager mod Danmark; og c = Danmark mod Danmark: Sagstype Antal i alt Borger Virksomhed Handelshindring 8 6a/2b Uddannelsesstøtte 2 2b Tjenesteydelser 1 1b Opholdstilladelse 3 3b Opholdstilladelse 1 1c Skat og moms 5 2b 1a/2b Ulykkesforsikring 1 1a Kørsel i Danmark i udenlandsk registreret bil 2 2b Socialsikringsydelser 1 1a Udstationering af arbejdstagere 1 1b I alt SOLVIT-sager i 2006 Som nævnt håndterede det danske SOLVIT-center i alt 13 SOLVIT-sager i 2006, altså summen af sager som hjemme-solvit-center (5 sager) og som ledende SOLVIT-center (8 sager). Af sidstnævnte 8 sager blev 3 sager løst inden for rammerne af SOLVIT-databasens systematik 2, mens 1 af de resterende 5 sager fortsætter efter udløbet af tidsfristen og derfor er lukket som uløst i databasen. De resterende 4 sager kunne ikke løses, fordi klagerne ikke ville fremkomme med den dokumentation, som de danske myndigheder bad om. Disse 4 sager er derfor også lukket som uløste i SOLVIT-databasen. 2 En SOLVIT-sag er kun løst, hvis det ledende SOLVIT-centers løsningsforslag accepteres af hjemme- SOLVIT-centret. Hvis løsningsforslaget f.eks. er at lukke sagen inden for tidsfristen på 10 uger, men fortsætte sagsbehandlingen uden for SOLVIT-databasens systematik, fordi det står klart, at den ikke kan løses inden fristens udløb, vil den figurere som uløst i databasen, hvis hjemme-solvit-centret ikke vil acceptere dette, også selvom den løses efterfølgende. 3

4 5. Planlagte aktiviteter i 2007 Følgende aktiviteter planlægges/overvejes: Alle Euro Info Centre, informationscentre (Europe Direct), samt biblioteker med en udvidet samling af EU-information, tilbydes pjecer om SOLVIT på dansk til levering 2007/II. Direkte kontakt med centrale og decentrale myndigheder. 4

5 Bilag 1: Udpluk af sager vedr. barrierer i det indre marked A. SOLVIT-sager. I. SOLVIT Danmark som hjemme-solvit-center. 1) Danmark mod Polen mærkning af flisemørtler SOLVIT-sag nr /06/DK. De polske myndigheder krævede en dansk producents flisemørtel B-mærket som et byggeprodukt efter byggevaredirektivet. Efter SOLVIT s indblanding blev det klargjort, at flisemørtel af den omhandlede slags ikke betragtes som et byggeprodukt i henhold til byggevaredirektivet. Efter hårdt pres fra SOLVIT blev kravet derfor frafaldet af de polske myndigheder. Sagen blev løst på 69 dage. 2) Danmark mod Frankrig mærkning af kunstig laks SOLVIT-sag nr /06/DK. Et fiskeprodukt fremstillet af tang kunne på grund af sit navn forveksles med det franske ord for kaviar (Cavi-Art udtales uden t på fransk og dermed som kaviar). Det mente myndighederne i Frankrig kunne forvirre forbrugerne, hvorfor de nedlagde forbud mod salg og markedsføring. SOLVIT påviste, at disse forholdsregler dels skulle have været notificeret til EU- Kommissionen efter beslutning 3052/95/EF om import- og markedsføringsforbud, dels ikke var nødvendige og proportionale i henhold til EFT art. 30. Herefter trak myndighederne markedsføringsforbuddet tilbage. Sagen blev løst på 98 dage. 3) Danmark mod Tyskland krav om yderligere tests og dokumentation SOLVIT-sag nr /06/DK. De tyske myndigheder krævede ekstra afprøvning og dokumentation for at tillade markedsføring af fibercement-bølgeplader. SOLVIT påviste, at kravet var i strid med EFT art. 28, fordi produktet allerede var lovligt markedsført i Danmark. Efter forskellige forviklinger, bl.a. omkring forståelse af en europæisk standard og testmetoder, lykkedes det for SOLVIT at overbevise 5

6 myndighederne om, at de på basis af den eksisterende dokumentation skulle tillade markedsføringen af produktet. Herefter trak de tyske myndigheder kravet om ekstra afprøvning og dokumentation tilbage. Sagen blev løst på 106 dage II. SOLVIT Danmark som ledende SOLVIT-center. 1) Grækenland mod Danmark beskatning SOLVIT-sag nr /06/GR. En græsk statsborger, som skulle studere i Danmark, tog et midlertidigt job i Danmark forud for studierne. De danske skattemyndigheder betragtede den græske statsborger som begrænset skattepligtig, hvorved han ikke havde den samme fradragsret som fuldt skattepligtige borgere. Efter SOLVIT s mellemkomst blev det klart, at den græske statsborger skulle opholde sig i Danmark i længere tid med henblik på studier. På baggrund af disse oplysninger ændrede skattemyndighederne deres skatteansættelse af den græske statsborger, hvorved han blev betragtet som fuldt skattepligtig med fuld fradragsret. Sagen blev løst på 20 dage. 2) Italien mod Danmark afslag på opholdstilladelse til brasiliansk hustru SOLVIT-sag nr /06/IT. En italiensk statsborger, som har permanent opholdstilladelse i Danmark, tog sin brasilianske kæreste til Danmark og giftede sig kort tid efter med hende. Umiddelbart efter brylluppet ansøgte parret om opholdstilladelse til hustruen, hvilket blev nægtet af statsamtet under henvisning til, at hustruen ikke allerede havde opnået en permanent opholdstilladelse i et andet EU-land, jf. bekendtgørelse nr. 358 af 21. april 2006 om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen). Bekendtgørelsen, der bl.a. gennemfører Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område m.v., indeholder i 7, stk. 1, en bestemmelse om, at familiemedlemmer i forvejen har fast, lovligt ophold i et andet EU-land. Da denne bestemmelse ikke ses at have hjemmel i direktivet, har SOLVIT bedt de danske myndigheder om at se på sagen, herunder den ovennævnte bestemmelse i bekendtgørelse nr

7 På grund af sagens karakter, først og fremmest muligheden for, at bekendtgørelse nr. 358 indeholder en bestemmelse, som er i konflikt med EU-retten, vil myndighederne overveje sagen grundigt, herunder sammen med Justitsministeriet. Da dette har medført, at sagen er trukket i langdrag, har SOLVIT Danmark foreslået sagen lukket i SOLVIT-databasen, selvom sagen fortsætter uden om databasen. Det italienske SOLVIT-center har afvist denne løsning, hvorfor sagen er lukket i databasen som uløst. Det tog 113 dage at nå frem til denne ikke-løsning. 3) Litauen mod Danmark moms-registrering i forbindelse med oprettelse eller start af egen virksomhed i Danmark SOLVIT-sag nr /06/LT. En litauisk statsborger ønskede at etablere selvstændig erhvervsvirksomhed i Danmark. Hertil kræves bl.a. momsregistrering. De danske skattemyndigheder anmodede om supplerende materiale for at kunne vurdere, om betingelserne for at opnå momsregistrering var opfyldte. Den litauiske statsborger mente, at dette krav var i strid med hans rettigheder som EU-borger, hvorfor han nægtede at indsende materialet. Efter at fristen for indsendelse af materialet var udløbet, nægtede skattemyndighederne at momsregistrere vedkommende. Da kravet svarede til de krav, der stilles til danske statsborgere, kunne det ikke anses for at være diskriminerende, hvorfor det danske SOLVIT-center anbefalede i sit løsningsforslag, at dokumentationen nu blev fremlagt af den litauiske statsborger. Dette blev støttet af EU-Kommissionen. Da det litauiske SOLVIT-center afslog dette løsningsforslag, blev sagen lukket som uløst. Det tog 33 dage at nå frem til denne ikke-løsning. 7

8 B. Ikke SOLVIT-sager. I. Sager mod andre EU/EØS-lande. 1) Danmark mod Nederlandene tegning af ulykkesforsikring. En svensk statsborger, ansat af et dansk firma og udsendt af dette til NL, hvor hun også har taget bopæl, ønskede at tegne en sygeforsikring. De danske myndigheder henviste den svenske statsborger til de nederlandske myndigheder, hvorfra hun skulle få en formular E 101. Men de nederlandske myndigheder tilbageviste hende til Danmark. SOLVIT fandt frem til, at en undtagelse i EU-reglerne medførte, at den svenske statsborgers nærmeste tilknytning i denne sag var til NL. Herefter udstedte de nederlandske myndigheder en sygeforsikring på basis af en formular E 101, som de selv udstedte. På dette grundlag blev sagen afsluttet uden om SOLVIT-databasen. 2) Danmark mod Nederlandene medicinske anordningers adgang til markedet. En dansk producent af en medicinsk anordning til rensning af tandlægeinstrumenter kunne ikke markedsføre sit produkt i NL, førend det havde gennemgået en yderligere test af et bestemt britisk laboratorium. Problemet var, at den førende kapacitet på det, der svarer til Tandlægehøjskolen her i landet, i fagblade frarådede de nederlandske tandlæger at anvende anordningen, fordi den ikke kunne desinficere instrumenterne lige så effektivt som ved brug af de kendte metoder. Først såfremt det ved en test på det nævnte britiske laboratorium viste sig at være lige så godt som anerkendte metoder, ville det kunne anbefales. SOLVIT undersøgte sagen og kunne oplyse, at denne form for handelshindring var reel nok, idet tandlægerne rettede sig efter rådet, men da den skyldtes en privat persons udtalelser på egne vegne som kendt kapacitet, var der ikke tale om en ulovlig teknisk handelshindring. De nederlandske myndigheder stillede nemlig ikke yderligere krav til anordningen, som var CE-mærket og godkendt på alle ledder og kanter i Danmark, så der kunne ikke siges at foreligge en hindring, forårsaget af en offentlig myndighed, og dermed en ulovlig teknisk handelshindring. På det grundlag blev den danske producent rådet til at anvende injurielovgivningen i Nederlandene, f.eks. ved at kræve sandhedsbevis for den nederlandske eksperts udtalelser, og sagen blev afsluttet på dette grundlag uden om SOLVIT-databasen. 3. Danmark mod Frankrig, Portugal og Spanien beflyvningsrestriktioner baseret på flykaptajners alder. 8

9 Et dansk flyselskab har via et tilknyttet organ 3 bedt SOLVIT Danmark om at undersøge lovligheden af, at Frankrig, Portugal og Spanien opretholder regler om, at kaptajner på fly, der beflyver disse lande, ikke må være over 60 år. Disse beflyvningsrestriktioner gør den logistiske planlægning af bemandingen på flyene meget vanskelig for flyselskabet og indeholder både en diskriminering over for kaptajnerne og en hindring for den frie bevægelighed, når det gælder flyselskabets muligheder for at tilbyde sine ydelser i de pågældende lande. Diskrimination på grund af alder er forbudt i henhold til direktiv 2000/78/EF om generelle rammebestemmelser for ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv. Direktivet skulle være implementeret ultimo 2003, men gav medlemslandene mulighed for at udsætte iværksættelsen af enkeltdele af direktivet med 3 år efter anmodning til Kommissionen. SOLVIT s undersøgelser, herunder kontakt med Kommissionen, viste, at ingen af de 3 lande havde ansøgt om eller fået udsættelse med iværksættelsen af den del af direktivet, der handler om alder. Denne oplysning blev videreformidlet til det tilknyttede organ med besked om, at der på det anførte grundlag kunne startes en SOLVIT-sag. Virksomheden har endnu ikke besluttet sig for, om der skal startes en SOLVIT-sag mod hvert af de tre lande II. Sager mod Danmark. 1) UK mod Danmark indregistrering af bil på britiske nummerplader. En britisk statsborger, gift med en dansk statsborger, brugte sin britisk indregistrerede bil i Danmark i forbindelse med, at ægteparret havde købt et sommerhus i Danmark, hvor de ville tilbringe en del tid. I forbindelse med det længere ophold i Danmark overvejede den britiske statsborger at lære dansk, så han kunne tage sig et midlertidigt arbejde her i landet. For at kunne deltage i sådan et kursus, skulle han optages i Folkeregisteret. Efter nogen tid i Danmark blev den britiske statsborger standset af politiet og fik både et bødeforlæg og et krav om betaling af registreringsafgift til den danske stat. SOLVIT blev involveret og undersøgte sagen nærmere. 3 Et tilknyttet organ er en slags SOLVIT-ambassadør, der dels kan gøre reklame for SOLVIT, dels kan fremsende sager på andres vegne til SOLVIT-centrene. 9

10 Det viste sig, at den britiske statsborger ved optagelsen i Folkeregisteret blev betragtet som havende bopæl i og dermed sin stærkeste tilknytning til Danmark (sædvanligt opholdssted). Herved blev han underlagt de danske reglers krav om, at bilen skulle registreres senest 14 dage efter indførslen til Danmark. Selvom EU-reglerne giver mulighed for kørsel i et andet EU-land end det EU-land, hvortil EU-borgeren har sin stærkeste tilknytning, i op til ½ år, viste SOLVIT s undersøgelser, at Danmark har en undtagelse, hvorved de skrappe danske regler kan finde anvendelse, uden at dette bryder med EU s regler. De særlige danske regler, der indeholder undtagelsen fra EU s regler, drejer sig om definitionen af sædvanligt opholdssted. Rigspolitiets færdselsafdeling lovede, at de ville tage stilling til dette spørgsmål på baggrund af de oplysninger, der var kommet frem i forbindelse med bl.a. SOLVIT s undersøgelser. Denne afgørelse ville kunne påklages til Færdselsstyrelsen. På dette grundlag blev sagen afsluttet uden om SOLVIT-databasen. 2) Ungarn mod Danmark SU til ungarsk studerende. En ungarsk studerende i Danmark klagede til det ungarske SOLVIT-center over de danske regler for statens uddannelsesstøtte, som han mente diskriminerede ham, da han blev nægtet understøttelse og ret til at arbejde i mere end 15 timer om ugen. SOLVIT s undersøgelser viste, at reglerne om uddannelsesstøtte er et nationalt anliggende, hvorfor de danske regler herom ikke er EU-stridige (når de blot ikke er diskriminerende). Det gælder også reglen om, at man som studerende maksimalt må arbejde 15 timer om ugen. Eftersom reglerne ikke kunne siges at diskriminere den ungarske uddannelsessøgende i forhold til danske studerende, var de heller ikke af denne grund i strid med EUretten. På det grundlag kunne sagen afsluttes uden om SOLVIT-databasen. 3) Italien mod Danmark krav om efterbetaling af skat. En italiensk statsborger bad det italienske SOLVIT-center om at undersøge et krav på betaling af ca Euro, som han havde modtaget fra Danmark gennem det italienske finansministerium. Den italienske statsborger havde arbejdet i Danmark i 2001 og havde derfor været skattepligtig her i landet. SOLVIT undersøgte sagen, og det viste sig, at opkrævningen fra de danske skattemyndigheder vedrørte en restskat plus gebyrer, som nu var sendt til opkrævning 10

11 gennem de italienske myndigheder, da den italienske statsborger i mellemtiden var flyttet tilbage til Italien. Da den italienske statsborger fik den rette forklaring gennem det italienske SOLVITcenter, accepterede han at betale restskatten uden videre ophævelser. På det grundlag kunne sagen afsluttes uden om SOLVIT-databasen. 11

Årsrapport 2009 for SOLVIT Danmark

Årsrapport 2009 for SOLVIT Danmark Årsrapport 2009 for SOLVIT Danmark 1. Baggrund og formål SOLVIT er et problemløsningsnetværk SOLVIT er et EU/EØS-netværk af myndigheder med 30 kontaktpunkter (SOLVITcentre), 1 i hvert land. Det danske

Læs mere

SOLVIT er et problemløsningsnetværk

SOLVIT er et problemløsningsnetværk Årsrapport 2005 for SOLVIT 1. Baggrund SOLVIT er et problemløsningsnetværk SOLVIT er et EU/EØS-netværk af myndigheder med 28 kontaktpunkter (1 i hvert land), hvor virksomheder og borgere, der støder på

Læs mere

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit Effektive løsninger på dine problemer i Europa ec.europa.eu/solvit KEND DIN RET At bo, arbejde og studere i det EU-land, du vil, er en af dine grundlæggende rettigheder i EU. Virksomheder har desuden ret

Læs mere

12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig)

12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig) Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Genoptrykt Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 24. juli 2002 12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig) EF-Domstolens dom om opholdstilladelse

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget og Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 3. juli

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v.

Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v. Dato: 2. oktober 2008 Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v. Baggrund EF-domstolens afgørelse i Metock-sagen (C-127/08) betyder,

Læs mere

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab 1. Ægteskabslovens 11 a Ifølge 11 a, stk. 1, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning må ægteskab kun indgås, når hver af parterne

Læs mere

Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration

Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration 21. august 2008 Oversigt over EU-domme om familiesammenføring og fri bevægelighed Denne note søger at give

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 24.04.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0930/2005 af Marc Stahl, tysk statsborger, om Tysklands anerkendelse af eksamensbeviser for fysioterapeuter

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler

Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler Hr. Hans Gammeltoft Hansen Folketingets Ombudsmand Gammeltorv 22 1457 København K København, den 19. august 2008 Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler Ægteskab

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 12.02.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0596/2006 af Odysseas Poimenidis, græsk statsborger, om de græske myndigheders beslaglæggelse

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt Notat Modtager: SU-forligskredsen 10. april 2015 Konsekvenser af EU-Domstolens dom i C-359/13, Martens Den 26. februar 2015 afsagde

Læs mere

Kapitel 1. Ansøgning om beskikkelse som landinspektør

Kapitel 1. Ansøgning om beskikkelse som landinspektør Bekendtgørelse om beskikkelse som landinspektør, om anmeldelsespligt ved midlertidig udførelse af tjenesteydelser og om praktiserende landinspektørers oplysningspligter 1 I medfør af 1, stk. 5, 1, stk.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Ægteskab Uden Grænser Marts 2016. Nyhedsbrev

Ægteskab Uden Grænser Marts 2016. Nyhedsbrev Nyhedsbrev Kære læser, De nye ansøgningsgebyrer og strammere regler for permanent ophold blev desværre vedtaget som en del af asylpakken og er nu trådt i kraft. Som reaktion på lovændringen er der dannet

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 19.12.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1252/2012 af Gregory Barton, britisk statsborger, om angivelige vanskeligheder med at få et visum

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA 13.9.2011

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA 13.9.2011 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 13.9.2011 ARBEJDSDOKUMENT om Rapport om unionsborgerskab 2010 Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder Udvalget for Andragender

Læs mere

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Henstillet til justitsministeriet at tage spørgsmålet om inddragelse af en udlændings EF-opholdstilladelse op til fornyet overvejelse, således at

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 23. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673 MFVM 444./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 30.5.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0587/2013 af Winnie Sophie Füchtbauer, tysk statsborger, om muligheden for at ændre og vælge

Læs mere

Europaudvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008

Europaudvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008 Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008 Tysk kritik af EF-Domstolen for aktivisme To fremtrædende tyske jurister, Roman Herzog og Lüder Gerken

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 25. februar 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-150-1011

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 17.9.2008 ARBEJDSDOKUMENT om omsætning, gennemførelse og håndhævelse af direktivet om vildledende og sammenlignende reklame

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 Sag 58/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus den 13. juli 2011 og

Læs mere

NOTAT. Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet

NOTAT. Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet NOTAT Dato: 18. maj 2009 Kontor: Lovkontoret Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet Dette notat har til formål at afdække en række problemstillinger i forbindelse med retten til tidsubegrænset

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 30. juni 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Folketingets Udvalg for Udlændingeog Integrationspolitik Folketinget Christiansborg 1240 København K.

Folketingets Udvalg for Udlændingeog Integrationspolitik Folketinget Christiansborg 1240 København K. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 433 Offentligt Folketingets Udvalg for Udlændingeog Integrationspolitik Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Jeg har nu gennemgået Integrationsministeriets redegørelse for ministeriets opfattelse af vejledningspligten

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.4.2003 KOM(2003) 186 endelig 2003/0075 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 92/79/EØF og 92/80/EØF med henblik på at bemyndige

Læs mere

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten US-meddelelse Center for Asyl og Familiesammenføring Familiesammenføringsmeddelelse nr. 1/08 27. maj 2008 Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til

Læs mere

Frie varebevægelser: 18 traktatbrudssager mod 11 EU-lande

Frie varebevægelser: 18 traktatbrudssager mod 11 EU-lande IP/04/919 Bruxelles, den 15. juli 2004 Frie varebevægelser: 18 traktatbrudssager mod 11 EU-lande Europa-Kommissionen har besluttet at erindre Italien om, at det er forpligtet til at efterkomme en dom fra

Læs mere

lønnet og ulønnet træning (praktik), volontører og au pair. Forslaget

lønnet og ulønnet træning (praktik), volontører og au pair. Forslaget Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0151 Bilag 1 Offentligt N O T A T Grund-og nærhedsnotat om direktivforslag om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning, studier,

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.6.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0238/2012 af Svend D. Adler, tysk statsborger, om opførelse af erhvervet som landskabsarkitekt

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 28.02.2007 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 0141/2006 af Jean Noël, fransk statsborger og Gaby Hantscher, tysk statsborger, om de tyske skattemyndigheders

Læs mere

Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning. EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011 dom i Clauder-sagen (sag E- 4/11).

Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning. EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011 dom i Clauder-sagen (sag E- 4/11). Dato: 14. august 2012 Kontor: EU- og Menneskeretsenheden Sagsbeh: MEI Sagsnr.: 2012-6140-0224 Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011

Læs mere

Fakta om vandrende arbejdstageres ret til børnecheck

Fakta om vandrende arbejdstageres ret til børnecheck Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 140 Offentligt (01) Notat J.nr. 14-0062545 Den18. februar 2014 Person og Pension CFB/KHK Fakta om vandrende arbejdstageres ret til børnecheck Der redegøres i afsnit

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget samt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget EU-konsulenten EU-note Dato: 21. oktober 2016 Integrationsydelsen og EU-retten Denne

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1 Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1 I medfør af 2, stk. 4, 46 c og 46 d i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2016 COM(2016) 303 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Filippinernes regering

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 306 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 306 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 306 Offentligt Folketingets Skatteudvalg. /. Vedlagt fremsendes besvarelse af spørgsmål nr. 306, (Alm. del), som Folketingets Skatteudvalg har stillet til

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2001) 386 C5-0447/2001 2001/0154(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2001) 386 C5-0447/2001 2001/0154(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 26. april 2002 PE 316.324/17-40 ÆNDRINGSFORSLAG 17-40 Udkast til udtalelse (PE 316.324) Jean Lambert Betingelserne for tredjelandsstatsborgeres

Læs mere

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp?

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? en guide til sagsbehandlere i kommunernes kontrolgrupper og ydelsesspor Udgivet i december 2017 af Samarbejdsforum, der er et formelt

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

EU-retten er omfattende og øver indflydelse på EU-borgernes hverdag. Med Euro-Jus giver Kommissionen

EU-retten er omfattende og øver indflydelse på EU-borgernes hverdag. Med Euro-Jus giver Kommissionen europa_komm_eurojus.qxd 07-02-01 15:06 Side 1 FORORD EU-retten er omfattende og øver indflydelse på EU-borgernes hverdag. Med Euro-Jus giver Kommissionen borgerne uanset deres bopæl og nationalitet adgang

Læs mere

18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret)

18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) 18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. NØDVENDIG OG BEHOVSBESTEMT BEHANDLING... 3 3. BEHANDLING AF

Læs mere

NOTAT. Implementering af EU's indre markedslovgivning

NOTAT. Implementering af EU's indre markedslovgivning Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 20-13 ERU Alm.del Bilag 203 Offentligt NOTAT Implementering af EU's indre markedslovgivning Resumé Kommissionens seneste resultattavle for det indre marked (Internal

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

På baggrund af et spørgsmål fra udvalget om dette, bad jeg derfor om Kammeradvokatens vurdering.

På baggrund af et spørgsmål fra udvalget om dette, bad jeg derfor om Kammeradvokatens vurdering. Skatteudvalget (2. samling) L 32 - Bilag 41 Offentligt Samrådsspørgsmålet EU-retlige aspekter EF-Domstolens dom i sagen vedr. Cimber Air Dommen siger Samrådsspørgsmål A til L 32 (flymomsregler) - Talepapir

Læs mere

Manglende offentliggørelse af praksisændring

Manglende offentliggørelse af praksisændring Manglende offentliggørelse af praksisændring Af en avisartikel fremgik at Udlændingeservice ikke havde offentliggjort sin praksisændring i sager om familiesammenføring. Ændringen betød at pensionister

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.1.2004 KOM(2004) 53 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Italien til at

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 23. april 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-7004-0029 Dok.: JOK41420 N O T A T om Forslag til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2002 KOM(2002) 19 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Grækenland til at træffe en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse

Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse Udtalt over for Justitsministeriet, at der i en sag om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse ikke havde været grundlag

Læs mere

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. om lovvalg og kompetence i skilsmissesager. (forelagt af Kommissionen) {SEC(2005) 331}

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. om lovvalg og kompetence i skilsmissesager. (forelagt af Kommissionen) {SEC(2005) 331} KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.3.2005 KOM(2005) 82 endelig GRØNBOG om lovvalg og kompetence i skilsmissesager (forelagt af Kommissionen) {SEC(2005) 331} DA DA GRØNBOG om

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 26.08.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0267/2013 af Giuseppe Messina, italiensk statsborger, om afvisning af at registrere brugte

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

EU - et indblik i hvad EU er. Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014

EU - et indblik i hvad EU er. Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014 EU - et indblik i hvad EU er Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014 Dagens program 10:40-10:45 Velkomst 10:45-11:15 Oplæg om EU 11:15-11:25 Introduktion til dilemmaspil

Læs mere

01-06-2015. Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret)

01-06-2015. Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) 01-06-2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. NØDVENDIG OG BEHOVSBESTEMT BEHANDLING.. 3 3. BEHANDLING AF

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området MEMO/07/618 Bruxelles, den 20. december 2007 Baggrund for udvidelsen af Schengen-området Den 14. juni 1985 undertegnede Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene i Schengen, der er en landsby

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg MILJØstyrelsen Jord & Affald MST/dokca 9. juli 2008 GRUNDNOTAT til FOLKETINGET Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF

Læs mere

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Anmodet justitsministeriet om at tage en sag om opholdstilladelse til et barn af en herboende pakistansk gæstearbejder op til fornyet overvejelse, selv om barnets

Læs mere

Lov om tjenesteydelser i det indre marked

Lov om tjenesteydelser i det indre marked Lov om tjenesteydelser i det indre marked Med kommentarer af Katrine Mulvad Thomsen Sigrid Floor Toft Thor Iversen Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lov om tjenesteydelser i det indre marked med kommentarer

Læs mere

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU En sammenlignende

Læs mere

BILAG I. Afsløring af overtrædelser

BILAG I. Afsløring af overtrædelser BILAG I Afsløring af overtrædelser Tabel 1.1. Midler til afsløring af overtrædelser (Situationen pr. 31. december 2002) År Klager 1 Opdaget af Kommissionen selv Manglende I alt I alt Skriftlige forespørgsler

Læs mere

Opholdstilladelse til medlemmer af Scientology-kirken

Opholdstilladelse til medlemmer af Scientology-kirken Opholdstilladelse til medlemmer af Scientology-kirken Efter ændring af praksis med hensyn til meddelelse af midlertidige opholdstilladelser til medlemmer af Scientology-Kirken gav justitsministeriet afslag

Læs mere

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25.

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25. Til alle kommunalbestyrelser 8 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2014-13150 Doknr. 205243 Dato 25-02-2014 Meddelelse om behandling

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftale mellem Den Europæiske

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003»

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» DOM AF 16.1.2003 SAG C-388/01 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» I sag C-388/01, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved M. Patakia og R. Amorosi, som befuldmægtigede, og med valgt

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009 DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2009 K(2009) 1201 IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE KOMMISSIONENS BESLUTNING af 19.2.2009 om ændring af de i bilagene til denne beslutning

Læs mere

Case Id: 1019eff9-2a98-4d94-88d2-80a9ac15a660

Case Id: 1019eff9-2a98-4d94-88d2-80a9ac15a660 Case Id: 1019eff9-2a98-4d94-88d2-80a9ac15a660 Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas for sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bjergførere og ejendomsmæglere

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 CAB 22 JUR 229 OC 407

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 CAB 22 JUR 229 OC 407 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 22 JUR 229 OC 407 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Rådets forordning om ændring af forordning nr. 1 af 15. april 1958

Læs mere

ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD

ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD BRIEF ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD Kontakt: Direktør, Bjarke Møller Analytiker, Eva Maria Gram +45 51 56 19 15 + 45 2614 36 38 bjm@thinkeuropa.dk emg@thinkeuropa.dk RESUME I august 2015 træder

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked FORELØBIG 6. juni 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked til Udvalget om Kultur,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Notat til Europaudvalget og Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle sag C-457/12, S

Notat til Europaudvalget og Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle sag C-457/12, S Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del Bilag 61 Offentligt Dato: 18. januar 2013 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Kamilla Sonnenschein Sagsnr.: 2012-6140-0361 Dok.: 653525

Læs mere