DUS VESTBJERG SKOLE 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DUS VESTBJERG SKOLE 1"

Transkript

1 1

2 VELKOMMEN TIL DUS VESTBJERG DUS Vestbjerg er en fritidsinstitution, opdelt i tre afdelinger. DUS I for 0. årgang til 2. årgang, en DUS 345 for 3., 4. og 5. årgang og DUS K, som er en del af et helhedstilbud til elever i skolens kontaktklasser - for elever med kontaktforstyrrelser. Der er pladsgaranti for alle børn i Vestbjerg Skoles 0. til 3 årgang, samt for alle børn i skolens K klasser. Oplysning om DUS K og DUS 345 for 3., 4. og 5. årgang i separate foldere. DUS I - VESTBJERG DUS I er beliggende på skolen i sammenhæng med indskolingsafdelingen. Adresse: DUS VESTBJERG Bakmøllevej Vestbjerg Tlf IND- OG UDMELDELSE: Alle børn tilbydes indmeldelse i DUS i forbindelse med indskrivning til skolen. Indmeldelse og udmeldelse foretages på under fanebladet selvbetjening. Hvis der er problemer med den elektroniske tilmelding, kan I henvende jer på skolens kontor. Indmeldelse kan ske fra dag til dag. Udmeldelse skal ske med en måneds varsel, og skal være indberettet elektronisk inden udgangen af en måned. ÅBNINGSTIDER: På skoledage: Mandag til fredag: 6 30 til 8 00 samt fra når børnene har skolefri til

3 På skolefridage: 6 30 til Morgenåbningen i DUS fra 6 30 til 8 00 varetages af en DUS medarbejder eller anden pædagogisk medarbejder. DUS ordninger i Aalborg Kommune er obligatorisk lukket 2 uger i sommerferien i 2015 uge 29 og 30. TAKSTER i år 2014: For kontrolleret pasning: (for 0. til 3. årgang) kr pr. måned juli betalingsfri For ikke-kontrolleret pasning: kr pr. måned juli betalingsfri For DUS II: (4. og 5. årgang): kr. 619 pr. måned juli og august er betalingsfri. Mulighed for søskenderabat i for børn fra 0. til 3. årgang. IND OG UDKRYDSNING AF BØRN I DUS: Pr. 1. august 2014 overgår vi til et nyt system ift. ind- og ud-krydsning af børnene i DUS. Det ligger som link på under DUS og hedder som forældre logger man ind med sit uni-login. (det samme som til forældreintra) Så kommer jeres barns/børns stamkort frem, og I kan redigere og opdatere efter behov. Det er meget vigtigt, at barnets oplysninger indskrives på stamkortet på Min institution, så snart det starter i DUS. KONTROLLERET/IKKE KONTROLERET: 0., 1. og 2. årgang har alle kontrolleret pasningstilbud. Dvs. at vi kontrollerer, om børnene kommer i DUS efter skoletid. Vi ringer til jer, hvis de ikke kommer, og hvis vi ikke har fået besked om, at de holder fri via 3

4 Børnene fra 0. og 1. årgang skal afhentes i DUS af forældre eller andre der har fået tilladelse til at hente. Går jeres barn til sport i hallen eller til en aktivitet i Den musiske skole kan I lave aftaler med DUS om at sende børnene via I 2. og 3. årgang ser vi gerne, at I henter børnene. Dog har I også mulighed for at aftale faste hjemsendelsestidspunkter, lave aftaler om at vi skal videresende børnene til sport, lave liste over kammerater som jeres barn må gå med hjem uden forudgående aftale eller lignende på DUS har stadig telefon på det vanlige nummer. Telefonen anvendes ved akutte behov for kontakt med DUS øvrige henvendelser foregår via Min institution. Er det ikke muligt at fange en DUS medarbejder på telefonen ved akutte behov, er der mulighed for at ringe til skolens kontor. Morgenåbningen er, som udgangspunkt, ikke-kontrolleret for alle børn. Hvis I ønsker, at vi kontakter jer, hvis børnene udebliver om morgenen, kan vi lave en speciel aftale om det. Børn som ikke benytter morgen DUS må tidligst komme på skolen kl. 7.50, hvor der vil være opsyn med dem. KONTAKTPÆDAGOG: Det enkelte barn er tilknyttet en fast læringsansvarlig pædagog, som sammen med en lærer har det overordnede ansvar for at være opmærksom på barnets trivsel gennem hele skole/dus dagen. Ønsker I en samtale om jeres barn kontakt da primært den læringsansvarlige. SAMARBEJDE MED SKOLEN: De læringsansvarlige på en gruppe børn indgår i et team bestående af pædagogiske medarbejdere for to årgange. Teamet afholder forældre-samtaler to gange årligt. Teamet har et fælles ansvar for trivslen i klasserne i såvel skole som DUS tid. Det skal i fællesskab lave en årsplan og en læringsplan, som sikrer at vi trækker i samme retning, og at der arbejdes både med børnenes faglige-, sociale- og personlige udvikling. Teamet planlægger hvordan samarbejdet bedst muligt tilrettelægges og udnyttes i netop deres børnegruppe. 4

5 DUSSEN S MÅL OG VÆRDIER: Vestbjerg Skoles overordnede værdier er: Vestbjerg Skole vil være en skole, hvor livsduelige voksne er med til at skabe livsduelige børn og unge. På Vestbjerg Skole opfatter vi livsduelighed som evnen til at kunne tackle livet godt, konstruktivt og fornuftigt i alle sammenhænge, dels i faglige, dels i personlige og sociale sammenhænge. Det betyder at: Vestbjerg Skole skal være en lærende skole, hvor børn og voksne har lyst til at være og lære Vestbjerg Skole skal være en skole, hvor alle kan udvikle selvværd, ansvarlighed og livsglæde Vestbjerg Skole skal være en skole præget af fællesskabet og en skole, hvor alle omgås hinanden med gensidig respekt og positive forventninger Vestbjerg Skoles overordnede MÅL: at skabe et fællesskab, hvor elever, personale og forældre oplever en hverdag præget af sammenhæng, tryghed, glæde og engagement. at elever og personale har rum til at udfolde sig frit indenfor fællesskabets rammer og har mulighed for at udvikle sig til individuelle personligheder at fagligheden præges af høj kvalitet og tager afsæt i dansk kultur og internationale sammenhænge. at undervisningen og fritidsdelen - hele dagligdagen bygger på medbestemmelse og giver mulighed for kreativitet, nysgerrighed og undren at arbejde bevidst med ansvarlighed, så eleverne gives gode muligheder for dels at udvikle sociale og personlige kompetencer, dels at styrke udviklingen af demokratisk bevidsthed. at tage udgangspunkt i lokalsamfundet og arbejde på at blive Vestbjergs Kulturcenter at arbejde aktivt på at sikre et velfungerende skolehjemsamarbejde med dialog, samarbejde og ansvar som omdrejningspunkter at udvikle de fysiske rammer i forhold til pædagogik og trivsel. ( se i øvrigt på ) I DUS arbejdes desuden ud fra nedenstående værdisætninger: DUSSEN skal være et fristed, hvor børnene tilbringer deres fritid. børnene skal have trygge rammer at bevæge og udvikle sig i. 5

6 der skal være mulighed for både at trække sig tilbage for sig selv og finde ro, og for samvær og leg sammen med kammeraterne. der skal være tilbud om forskellig aktivitet til både hånden, kroppen, hjertet og hjernen. DUSSEN skal være et sted, hvor alle bliver hørt, og alle tager hinanden alvorligt. I Aalborg Kommunes DUS-indholdsplan beskrives 6 hovedområder, som er grundstenene i det pædagogiske arbejde i DUS. 1. Personlig udvikling 2. Social udvikling 3. Sprog og kommunikation 4 Sundhed, bevægelse og motorisk udvikling 5. Kulturelle udtryksformer og værdier. 6. Naturen. Ovenstående hovedområder indtænkes i planlægningen i DUS, og i de individuelle læringsplaner for børnene. FORÆLDRE/DUS SAMARBEJDE: DUSSEN har et fælles forældreråd, for DUS I og DUS 345. Forældrerådet sidder for et år ad gangen, og vælges på et forældremøde først på skoleåret. Rådet er sammensat, så både DUS I og DUS 345 er repræsenteret, hvis det er muligt. Forældrerådets arbejdsområder er bl.a.: - Evt. ændrede åbningstider - Evt. ferielukning 6

7 - Budget - Lokaleindretning - Legeplads - Planlægge og gennemføre arrangementer - Deltage og inspirere i den pædagogiske debat Forældrerådets opgaver er at debattere disse emner, og give en vejledende udtalelse til DUS leder. Forældrerådet skriver referat efter hvert møde. Referatet lægges ud på forældreintra. Forældrerådet for skoleåret består af: Formand: Jakob Friis Randi Akkerman Thomas Vestergaard Hanne Bjerg Brian Svanborg Ole Vigsø Nielsen Peter Bo Jensen Fra DUS: Lise Lotte Bangshaab Ole Busch Jensen Hans-Jørgen Krag Ann Andersen Forældremøder: Kort efter skolestart afholdes fælles forældremøde i DUS. Her vælges nyt forældreråd. I foråret afholdes forældremøde for kommende forældre i DUSSEN. Klasseforældremøder afholdes af skole og DUS i fællesskab. Forældresamtaler: Der afholdes skole/hjem samtaler to gange årligt. Ved disse deltager den/de tilknyttede læringsansvarlige. 7

8 Er der behov for yderligere samtale kan I til enhver tid henvende jer til jeres barns læringsansvarlige pædagog og lave en aftale. Ligeledes kommer vi til jer, hvis vi har behov for en snak om jeres barn. Gensidige forventninger mellem DUS og hjem: Vi forventer af jer som forældre at: - I vil indgå et åbent samarbejde med skole/dus om jeres barns trivsel. - At forældre til børn i 0. og 1. kl. henter børnene dagligt, samt at øvrige forældre henter børnene så ofte det er muligt. - At I holder jer informeret via forældreintra/ min institution. - I henvender jer til os hvis I har spørgsmål eller ris/ros - I informerer os straks, hvis der sker noget i hjem/familie, eller børnene har haft oplevelser, som vi må forvente vil påvirke dem. - I støtter os i at lære børnene at respektere og hjælpe sig selv og andre. - I spørger til børnenes oplevelser i skole/dus. - I støtter barnet i at skabe kammeratskaber. Og rent praktisk forventer vi at: - I læser informationer fra skole/dus, så børnene er velforberedte til dagens oplevelser. - I laver eventuelle lege-aftaler med kammerater hjemmefra. - I sørger for at børnene er klædt rigtigt på til dagens aktiviteter, og i øvrigt har skiftetøj liggende i DUS. - I giver os besked hvis børnene holder fri fra DUS via - I udfylder og ajourfører stamdata og aftaler med faste aftaler - for jeres barn på I kan forvente af DUS at: - vi danner rammer for dialog og et åbent samarbejde mellem skole/dus og hjem. - vi henvender os til jer straks ved problemer/udfordringer. - vi samarbejder med børnenes lærere, for at skabe sammenhæng i børnenes hverdag. - vi udviser respekt for det enkelte barn lytter og tager det alvorligt. - på forældreintra - udsender vi en månedplan DUS med dig - med aktiviteter en gang månedligt. - vi giver børnene en seddel med hjem, hvis det ikke af aktivitetskalenderen fremgår tydeligt, at de skal deltage i ture eller aktiviteter, som kræver specielt tøj eller lignende. 8

9 - vi sørger for, at alle børn får et alsidigt tilbud i DUS. - vi samarbejder med byens børnehaver, om at gøre overgangen fra børnehave til skole/dus så tryg som muligt. - vi samarbejder med DUS 345, om at gøre overgangen fra DUS 1 til DUS 345 så tryg som muligt. KOMMUNIKATIONSKANALER: Nyt fra DUS vil være at finde i skolens elektroniske avis på forældreintra samt på Hvis jeres barn er forhindret i at komme på grund af sygdom, orienterer I os via Her har I ligeledes mulighed for at indskrive aftaler om: - faste hjemsendelsestidspunkter (fra 2. årgang) under punktet aftaler. Vi sender første gang kl og herefter hver halve time. - faste fritidsaktiviteter under punktet aftaler. - hvem må hente jeres barn. - hvem må jeres barn gå med hjem, uden forudgående aftale. - ferie/fridag eller ved sygdom. - m.m. PRAKTISK: Kostpolitik: Sund morgenmad i DUSSEN. DUSSEN serverer havregryn og cornflakes til de børn der ikke har spist hjemmefra. 9

10 Vi tilstræber at tilbyde børnene et sundt mellemmåltid i caféen hver dag. (se yderligere i afsnit om Café) Mobiltelefoni: Børn i indskolingen i såvel skoletiden som DUS tiden må ikke anvende egen mobiltelefon. Hvis de medbringes, skal de ligge slukkede i skoletasken. Børnenes kontakt med jer forældre foregår gennem DUSSEN s/skolens telefoner. Ture ud af huset - spontane aktiviteter: Vi tager ind imellem på spontane ture ud af huset, og vender tilbage til DUS senest kl Hvis jeres barn skal hentes tidligere vil vi gerne vide besked, så vi ikke tager ham/hende med på tur. IT aftaler: Aftalen for anvendelse af internet i DUS skal ses som en konkretisering af Skolebestyrelsens overordnede ordensregler for brug af computere på hele skolen, blot set i relation til DUS. Grundlæggende er målet i DUS, at bidrage til at lære børnene at bruge internettet fornuftigt og etisk hensigtsmæssigt til såvel faglig søgning som til spil og leg. Dette gøres bl.a. ved: - Adgang til, og søgning på internettet i DUS sker altid efter aftale med og sammen med voksne. - Netcafé aktivitet foregår i samlet i ét rum og med voksendeltagelse. - Børnene skal være bekendt med, at søgning på anstødelige sider ikke er tilladt i DUS. - Børnene må kun spille internetspil, som er angivet tilladt for aldersgruppen. Børns legeaftaler: Børn kan fra tid til anden få lyst til at tage en ven eller gå med en ven hjem for at lege. Besøg skal aftales hjemmefra mellem børn og forældre og skrives som besked på Hvis der alligevel opstår en situation, som vi vurderer, er vigtig for det enkelte barn, har vi følgende rettesnor: 10

11 Alle DUS I børn opfordres til at lege videre her, og vi husker at fortælle forældrene ved afhentningen, at de har ønsker om at lege med en bestemt kammerat. Forældrene arrangerer selv herefter et besøg. Forældre skal selv finde telefonnumret til legekammeratens forældre via intra eller Min institution. Vi prioriterer at bruge personalets tid til aktiviteter med børnene frem for at finde telefon numre og arrangere besøg for børnene hos hinanden. Det kan være en fordel at lave en aftale med sit barn ang. en fast dag om ugen, der er god til legeaftaler. Garderober: Alle børn har garderobe i kælderen, her står der en kasse til hjemmesko og lidt skiftetøj. Alle børn har knager til tøjet. Vi beder om jeres hjælp til at lære børnene at holde orden i egne ting, samt få skrevet navn og kl. i tøjet/støvler m.m.. For at komme til bunds i glemt tøj og single sko, der breder sig uge for uge, skal barnets garderobe tømmes hver fredag. Det betyder, at alt det løse tøj, der ikke kan være i kassen med skifte tøj, tages med hjem til weekenden. Kassen med skiftetøj har I forældre selv ansvar for at holde opdateret. I hverdagene bliver alt, der ligger på gulvet om aftenen, samlet ved stativet til glemt tøj, så vi kan få vasket gulv under garderoberne. Hvis I ikke kan finde barnets indesko o.lign. fra i går, så kig hen på stativet ophængt i garderoben. Alle børn skal have indesko på, når de færdes i DUS og skole i vinterhalvåret. Mad og drikke: Børnene spiser frokost i skoletiden, og der er køleskabe i hele indskolingsafdelingen til børnenes mad. Forældre og børn skal hver dag huske og fjerne gamle madpakker, inden I går hjem. Husk tydelig navn og klasse på madkasser og drikkedunke. Hjemsender De læringsansvarlige pædagoger vil hver dag i klassen sørge for at indkrydse børnene til DUS. Pædagogerne er på skift hjemsendere, og de varetager udkrydsning, sørger for at sende børn til deres forskellige aktiviteter, besvarer akut telefonen, og ringer til 11

12 jer forældre, hvis børnene ikke dukker op i DUS. Børnene skal hver dag sige farvel til dagens hjemsender. Hvis hjemsenderen ikke er at se, når I henter, skal I skrive en note på blokken ved hjemsenderen, om at barnet er hentet af jer samt krydse ud på skærmen med Min institution. Traditioner i DUS Vestbjerg: fælles arrangement for hele familien i foråret julearrangement for børn og forældre i december fastelavnsfest aftenarrangement/er for alle DUS-børn på årgangene. Sikkerhed: Det kan forekomme, at vi kører i personalets private biler, når vi skal på ture ud af huset eller på indkøb. Alle børn er spændt fast i seler når vi kører, og alle sidder på de lovpligtige børnesæder. Hvis ikke jeres barn må køre med os i bil eller DUS-bus skal I notere det i Min institution. Forsikring: Børnene er omfattet af jeres families egen ansvars- og ulykkesforsikring mens de er i DUS. Derfor bedes I notere på Min institution, om familien har en forsikring. MEDBRING I DUS: Ekstra tøj: Alle børn har en kasse i garderoben, hvor de kan opbevare ekstra tøj. Vi vil gerne have at børnene hver dag har: gummistøvler 12

13 regntøj ekstra tøj også undertøj og strømper indesko da indskolingen er skofrit område PERSONALE OG NORMERING: Normeringen fastsættes hvert år pr. 1/9 efter det aktuelle børnetal. Ansatte i DUS VESTBJERG i skoleåret Fælles leder: Lise Lotte Bangshaab ( ) Afdelingsleder for 0. til 2. årgang Ann Andersen Ansvar for overgangsarbejdet mellem skole og børnehaver Afdelingsleder for 3. til 5. årgang Hans-Jørgen Krag Ansvar for overgangsarbejdet mellem DUS I og DUS 345 Gry Olesen pædagog tilknyttet 0. årgang. Henrik Vittrup pædagog tilknyttet 0.årgang Marianne Holmsberg pædagog tilknyttet 1. årgang Ole Busch - pædagog tilknyttet 1. årgang Jette Mortensen pædagog tilknyttet 2. årgang Tue Bo Jespersen pædagog tilknyttet 2. årgang Fie Kjeller Larsen pædagog tilknyttet 3. årgang Søs Larsen pædagog tilknyttet 3. årgang Pia Mikkelsen pædagog tilknyttet 3. årgang DUS team: Ann Andersen Mia Gartner Christensen Andreas Børme Larsen Majbritt Beck Julie Tøttrup - hjemsender Lilian Andreasen - køkkenmedhjælper DUS Vestbjerg har løbende en studerende i praktik i perioder af et halvt år. 13

14 Aftenarrangementer: Forældrerådet afholder fælles aftenarrangement for hele familien. Cafe : DUSSENS café åbner hver dag lige efter skole. Den er åben ½ time. Her har børnene mulighed for at spise lidt eftermiddagsmad/frugt, hvis de er tilmeldt caféordningen. Pengene indbetales to gang årligt i august og til februar - til vores cafékonto. Caféen tilbyder et sundt og let mellemmåltid. F.eks et stykke brød eller en suppe - og hver dag tilbydes desuden frisk frugt. Hvis ikke barnet er tilmeldt caféordningen, skal egen eftermiddags-mad medbringes. I DUS basen er der altid mulighed for at tappe koldt vand fra vandautomaten. 14

Forældreguiden. KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien

Forældreguiden. KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien Forældreguiden KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien Arne Jacobsens Allé 21, 2300 København S Tlf. 3530 2310 Telefontid mellem 6:30-8:00 og 12:30-17:00. Email: Ørestad

Læs mere

Forældreguiden. KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien

Forældreguiden. KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien Forældreguiden KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien Arne Jacobsens Allé 21, 2300 København S Tlf. 3530 2310 Telefontid mellem 6:30-8:00 og 12:30-17:00. Email: Ørestad

Læs mere

Personale: Fysiske rammer: Åbningstider: Vigtige telefonnumre:

Personale: Fysiske rammer: Åbningstider: Vigtige telefonnumre: Dus-folder 2014/15 Byplanvejens Skole, Byplanvej 2, 9210 Aalborg SØ Skole 99 82 47 70 DUS 99 82 47 80 www.byplanvejensskole.dk byplanvejensskole@aalborg.dk VELKOMMEN I DUS på Byplanvejens Skole 2014 /

Læs mere

Velkommen til GFO Skovshoved

Velkommen til GFO Skovshoved Velkommen til GFO Skovshoved 1 Opstart 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til alle børn og forældre...3 Dagligdagen i GFO en...5 Når barnet skal hjem fra GFO...5 Beskeder til GFO en...5 Aktiviteter...6

Læs mere

Med venlig hilsen personalet i Børnehaven.

Med venlig hilsen personalet i Børnehaven. Velkommen til Rønbjerg Børnehave Vi håber, at I kan danne jer et lille indblik i børnehavens hverdag og værdier ved at læse denne lille folder. Ellers så vil vi opfordre til at gå på vores hjemmeside www.roenbjergboernehave.dk.

Læs mere

Velkommen til. Daginstitution Stensballe

Velkommen til. Daginstitution Stensballe Velkommen til Daginstitution Stensballe Velkommen til Daginstitution Stensballe Vi vil gerne byde velkommen til Daginstitution Stensballe. Vi glæder os til at lære Jer og Jeres barn at kende. Det er dejligt

Læs mere

Velkommen til Nr. Søby Børnehave

Velkommen til Nr. Søby Børnehave Velkommen til Nr. Søby Børnehave Hej. Børn og voksne siger velkommen til dig og din familie Vores adresse: Nr. Søby børnehave Stoholmvej 26 7840 Højslev Telefonnumre: Hoved nr. 9915 7450 Kontor 9915 7451

Læs mere

Mad s. 4 Aktiviteter s. 4 Aktiviteter SFO-tavlen. Fysiske rammer s. 5. Kontaktpædagog s. 5 Normering s. 5. Moduler s. 5 Ferier og skolefridage s.

Mad s. 4 Aktiviteter s. 4 Aktiviteter SFO-tavlen. Fysiske rammer s. 5. Kontaktpædagog s. 5 Normering s. 5. Moduler s. 5 Ferier og skolefridage s. Indhold Velkommen til Nymarken s SFO s. 3 SFO-tid er god fritid s. 3 Pædagogiske overvejelser s. 3 Mål s. 3 Dagsrytme s. 4 MorgenSFO Skoletid EftermiddagsSFO Mad s. 4 Aktiviteter s. 4 Aktiviteter SFO-tavlen

Læs mere

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution.

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution. Indhold Velkommen... 2 Tøjhushavens Børnehus... 2 Ansatte i Tøjhushavens Børnehus... 2 Åbningstider... 2 Økonomi... 2 Barnets start... 3 Aflevering og afhentning... 3 Forældresamtaler... 3 Samarbejde:...

Læs mere

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave Mariehønen Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave ariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 grs@struer.dk http://mariehonen.struer.dk Velkommen hos os i Mariehønen Når Jeres barn starter

Læs mere

Velkommen til Eventyrhulens side

Velkommen til Eventyrhulens side Velkommen til Eventyrhulens side Her på siden håber vi at du kan finde oplysninger og svar på en stor del af det der rører sig når dit barn enten snart skal starte, eller allerede går i børnehaven. Skulle

Læs mere

Velkommen til Hunderupskolen

Velkommen til Hunderupskolen Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl. 8.00 Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl. 8.00 Skolestarten er en lille milepæl i de fleste børns liv.

Læs mere

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen PRÆSENTATION AF KRUDTUGLEN... 2 Personalefordeling... 3 Pædagogik... 4 KRUDTUGLENS ABC... 5 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 10 Betaling... 10 Skovhuset Stormfulde

Læs mere

Velkommen til Mølleskolens SFO

Velkommen til Mølleskolens SFO Årsplan 2010/11 Velkommen til Mølleskolens SFO Hermed foreligger årsplanen for 2010/2011. I årsplanen beskrives kort de tanker, der ligger bag dagligdagen. Dette er forhåbentlig med til, at I som forældre

Læs mere

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18 2 Garderoben 20 Mad og drikke 23 Fest 26 Ferie og fri 28 Sygdom 29 Forældresamarbejde

Læs mere

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE 1 Indholdsfortegnelse Kære forældre... 3 Dagtilbuddet Christiansbjerg.... 4 Bodøgården... 4 De ydre rammer... 4 Haven... 5 Havens pædagogiske målsætning... 5 Tryghed,

Læs mere

Velkommen i Smilehullet

Velkommen i Smilehullet Velkommen i Smilehullet Vi ønsker kommende børn og deres forældre velkommen til Den Integrerede Institution Smilehullet Denne pjece vil give et lille indblik i Smilehullets hverdag, værdier, traditioner,

Læs mere

www.munkebjergskolen.odense.dk Vi er voksne, der er engagerede, anerkendende, lyttende og tydelige i samværet med børn og hinanden.

www.munkebjergskolen.odense.dk Vi er voksne, der er engagerede, anerkendende, lyttende og tydelige i samværet med børn og hinanden. Skoleåret 2014/15 Fritter abc VELKOMMEN TIL MUNKEBJERGSKOLENS FRITIDSORDNING Fengersvej 6-5230 Odense M www.munkebjergskolen.odense.dk e-mail munkebjergskolen.buf@odense.dk Vi har følgende kriterier for

Læs mere

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk Dreslette Skole Snavevej 27, 5683 Haarby 64771447 skolen, 64771389 SFO email: dreslette-skole@assens.dk Orienteringshefte om fællesinstitutionen Indholdsfortegnelse Forord 2 Lidt om Dreslette Skole 2 Børnehave

Læs mere

Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf. 9945 4996 Mail: petra@99454545.dk

Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf. 9945 4996 Mail: petra@99454545.dk Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf. 9945 4996 Mail: petra@99454545.dk 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMSTFOLDER.... 4 BØRNEHUSETS PERSONALE... 4 ÅBNINGSTIDER:... 5 LUKKEDAGE:...

Læs mere

Bakkehusets historie: Velkommen i Bakkehuset: Information: Vores målsætning: Legepladsen: Morgenåbning/Åbningstider:

Bakkehusets historie: Velkommen i Bakkehuset: Information: Vores målsætning: Legepladsen: Morgenåbning/Åbningstider: 2 Velkommen i Bakkehuset: Vi vil gerne byde alle nye børn og forældre velkommen i vores fritidsordning. Med denne folder vil vi forsøge at give jer et lille indblik i vores hverdag her i Bakkehuset. I

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

Sdr. Vium Friskole 12. april 2012 Side 1

Sdr. Vium Friskole 12. april 2012 Side 1 12. april 2012 Side 1 indhold Velkommen til Sønder Vium Friskole v/ bestyrelsens formand...side 2 Vigtigt at komme godt fra start v/ skolens leder...side 3 Sdr. Vium her er der liv...side 4 Friskolens

Læs mere

VALBY VIRKSOMHEDSPLAN. Høffdingsvej 18 2500 Valby

VALBY VIRKSOMHEDSPLAN. Høffdingsvej 18 2500 Valby VALBY VIRKSOMHEDSPLAN Høffdingsvej 18 2500 Valby Indhold VIRKSOMHEDSPLAN FOR BØRNEGALAXEN VALBY... 2 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 BØRNEGALAXEN VALBYS ÅBNINGSTID... 3 LUKKEDAGE... 3 MADORDNING... 3 BARNETS

Læs mere

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog 4. november 2013 1. udgave Forældrehåndbog Kontaktinformationer Interskolen Engtoften 22 8260 Viby J Telefon: 21 48 92 18 Email: adm@interskolen.dk Kontorets åbningstider 8.00-14.00 Telefontid er fra kl.

Læs mere

Distriktet ved Tuse Næs

Distriktet ved Tuse Næs Distriktet ved Tuse Næs Årsplan 2014 I Distriktet ved Tuse Næs, udarbejder hver afdeling en gang om året en årsplan som følger skoleåret. Den er tænkt som et arbejdsredskab for os selv og en oversigt for

Læs mere

Velkommen til Grøftekanten

Velkommen til Grøftekanten Velkommen til Grøftekanten 1 Indholdsfortegnelse Velkommen...side 3 Telefon, e-mail mm...side 4 Personalet...side 4 Forældrebestyrelsen...side 5 Praktiske oplysninger...side 6 En hverdag i Grøftekanten...side

Læs mere

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Bregninge-Bjergsted Friskole, Bregningevej 25, 4450 Jyderup Telefon skolens kontor: 59 29 13 42, tryk 1. Kontortid: 8.30-14.00 (fredag til kl. 13.00) E-mail: info@bbfs.dk.

Læs mere

FÆNØSUND FRISKOLE VELKOMMEN TIL ET NYT SKOLEÅR I LILLEGRUPPEN 2011-2012

FÆNØSUND FRISKOLE VELKOMMEN TIL ET NYT SKOLEÅR I LILLEGRUPPEN 2011-2012 FÆNØSUND FRISKOLE VELKOMMEN TIL ET NYT SKOLEÅR I LILLEGRUPPEN 2011-2012 6. udgave februar 2012 SKOLENS FORMÅL Fænøsund Friskole hviler på det grundtvigske livssyn og Kolds skoletanker. Skolen tager udgangspunkt

Læs mere

skolen på alle niveauer. Fordi for os er forældresamarbejde og involvering mere end blot end formalitet.

skolen på alle niveauer. Fordi for os er forældresamarbejde og involvering mere end blot end formalitet. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Generelt om skolen.5 Styrelse..7 At være forældre på skolen...8 Adresseændring.12 Billeder... 12 Lilleskolens Billedskole.. 12 Den 7. Himmel - en

Læs mere