o 3 o ~ ^ O

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "o 3 o ~ ^ O

Transkript

1 O <

2 H w OO oo O H p^ ^ O <I di co A o 3 o ~ «^ GO A FL, o PQ /J< <; UO fe Q C/D O A I-I w w 00 pq w

3

4

5 MUSEETS KOMITÉ Departementschef JOHS. DALHOFF, K. af Dbg., DM., FM., Formand. Grosserer, Konsul ERIK ANDERSEN, R. af Dbg., DM. Professor, Dr. phil. KNUD FABRICIUS, K. af Dbg., DM. Kaptajn H. P. HAGELBERG, R. af Dbg., DM. Orlogskaptajn P. HOLCK, R. af Dbg., DM. Direktør, Generalkonsul CHR. HOLM, K. af Dbg., DM. Museumsinspektør, Mag. art. CHR. AXEL JENSEN, R. af Dbg. Direktør J. A. KØRBING, K. af Dbg., DM. Skibsreder E. B. KROMANN. Direktør for Statens Bygningsvæsen O. K. LARSEN, R. af Dbg. Direktør, cand. jur. EILERT MAEGAARD, R. af Dbg., DM. Direktør for Grønlands Styrelse, K. H. OLDENDOW, R. af Dbg., DM. Direktør, Dr. techn. CHR. OVERGAARD, K. af Dbg., DM. Borgmester SIGURD SCHYTZ, M.F. Personale : Museets Leder: Museumsdirektør, cand. mag. KNUD KLEM. Museumsinspektør: B. v. MUNTHE af MORGENSTIERNE. Skibsteknisk Konsulent: Civilingeniør, cand. polyt. KNUD E. HANSEN. Sekretær: Fru OLLIS KLEM. Kontorassistent: Frk. RITA SVENDSEN. Kustoder: AUG. NIELSEN og H. ECKHAUSSEN.

6 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PAA KRONBORG BERETNING for REGNSKABSAARET et er Museet en stor Glæde at kunne meddele, at Hans kongelige Højhed Prins Axel har givet Tilsagn om at overtage Protektoratet for Museet. Museet tager med Taknemlighed imod dette Tilsagn, som utvivlsomt vil blive til megen Gavn for dets Virksomhed under Gennemførelsen af de mange Opgaver, sorn i den kommende Tid trænger sig paa for at gøre Museet til et Gentralsted for Studiet af dansk Handelsog Skibsfarts Historie. Museets Nyopstilling har faaet en god Modtagelse baade i Dagspressen, Fagpressen og hos det besøgende Publikum. Siden Museet aabnedes for Publikum den 7. Juni 1946 og indtil 31. Marts 1947 har Personer besøgt Museet, hvilket er det hidtil største Besøgstal i Museets Historie. Entreindtægten har i samme Periode andraget Kr ,64. Museets Samling er forøget med en Række værdifulde Genstande. Ved Indkøb er erhvervet en Model af Stenaldersegen fra Aamosen ved Holbæk, udført paa Nationalmuseet, samt en Model af Ladbyskibet, leveret gennem Kaptajn Carl V. Sølver, der velvilligst har taget sig af dette Modelarbejde. TU Skibsbygningsafdelingen er fremstillet Modeller af Stævn og Middelspant af Hjortespringbaaden, samt Middelspantmodeller af Nydamskibet og et Kompositskib. Fra Rederiet C. K. Hansen er som Gave modtaget en Model af M/S Dansborg", fra Rederiet J. Lauritzen er skænket en Model af M/S Argentinean Reefer" og af Statens Isbrydnings- og Ismeldingstjeneste ved Overskibslnspektør, Kapt. Fr. Grue, er deponeret en Model af Statens Isbryder Store Bjørn". Museet har forhånd-

7 IO let med Nederlandsch historisch Scheepvaart Museum om Udførelse af en nøjagtig Kopi af en Originalmodel af en nederlandsk Fløjte, som forefindes i Museet. Myndighederne har velvilligst givet Tilladelse til Indkøb af denne Model, som Venneselskabet har tilbudt at skænke Museet. Ogsaa en Del Skibstegninger er indgaaet i Museet. Enkefru Anne Lambertsen, Rømø, har skænket en farvelagt Tegning af J. Dahl: Skonnertbriggen Hjalmar" af København 1875, en farvelagt Tegning med Dæksinteriør fra H/S Caledonia" er skænket af Dispachør L. N. Hvidt, København, Befragter Holm Petersen, Svendborg, har overladt Museet et Maleri af Barkskibet Doris Brodersen" af Fanø, Rederiet Holm og Wonsild har skænket Fotografler af Rederiets ældste og nyeste Skibe. Ved Køb er erhvervet to Tegninger af Carl Bille : Briggen Brasilianeren", 1856, Rederiet Chr. Broberg & Søn og en Hjuldamper fra 1857, fire Tegninger med maritime Emner af Anton Melbye samt en Samling af alle Slags Skibe, Fartøjer, Joller og Baade", udført af Flaadens bekendte Konstruktører Fabrikmestrene H. Hohlenberg og A. H. Stibolt. Til det slesvig-holstenske Værelse er ved Materielforvalter Andersen udført et instruktivt Kort over Slesvigs og Holstens Søfart Urmager A. Hansen, København, har skænket et kuriøst Minde fra Perloden , en Tinnøgle, som de danske Fanger paa et af de engelske Fangeskibe støbte af Madtallerkener, og ved Hjælp af hvilken de brød ud fra Prisongen". Skibsbygger Th. Harder, Randers, har foræret Museet en Samling Konstruktionstegninger, Statens Skibstilsyn har skænket forskellige Certifikater fra Christian X's Sejlbaade Rita IV" og Rita V". Af Sognepræst, Dr. phil. Axel Garboe, Skibby, er skænket en hollandsk Skibsbibel fra 1648, Arkitekt Alexis Prior har forøget Samlingen af Priorminder med en Samling Arkivalier vedrørende H. P. Priors Virksomhed. Redningsvæsenet har overladt Museet et Llnekastnlngsapparat, fremstillet af Søartilleriet, hvortil hører en Karabin og en Magasineringskasse, indeholdende 4 Raketter, 3 Liner å 160 m, 10 Patroner, en Viskestok samt en Linekurv med Sele. Overtjener A. Hvid Christensen, Helsingør, har skænket et Eksemplar af den

8 11 Detaille af Model af M/S Argentinean Reefer", skænket af Rederiet J. Lauritzen. smukke af Københavns Kommune udgivne Gengivelse af Chr. Geddes Planer over København Fra Fabrikant S. Steenbuch Jensen er modtaget en saakaldt Rudestok, to tyske erobrede Flag er skænket af en anonym Giver gennem Den alm. danske Skibsførerforening, et smukt dansk Splitflag med Frederik VI's Initialer, som har været benyttet om Bord paa Flensborg-Rederen Nie. Petersens Skibe, samt et usigneret Portræt af den kendte Billedhugger F. C. Willerup, der har udført saa mange Galionsfigurer til de danske Orlogsmænd og Koffardiskibe, er erhvervet ved Køb. Til Koloniafdelingerne er modtaget forskellige værdifulde Gaver: fra Botanikeren Dr. phil. F. Børgesen, København, en Samling fotografiske Plader fra Dansk Vestindien, fra Mr. Philip J. F. C. Somerville, Dorset, EnAand, 25 smukke Blyantsskitser fra Grønland, udført af Giverens Fader, samt fra Bankkasserer Edward Boye, Odense, et Guldur, 1 sin Tid skænket Løjtnant Ostermann for modig Virksomhed under Negeroprøret paa St. Croix I Blandt de værdifulde Forøgelser skal desuden nævnes to Malerier af C. W. Eckersberg med Portrætter af Konferens-

9 12 raad Heinrich og Hustru, en testamentarisk Gave fra Ingeniør Ph. H. Rønnow, samt endelig en Gave af særlig Karakter, bestaaende af ca. 700 Kronborgmuseumsplatter, Restoplaget af de 1 sin Tid af den kgl. Porcelænsfabrik udførte Platter, som nu af Porcelænsfabrikken er skænket til Museet, som sælger dem som Turistsouvenirs. Efter Museumsinspektør Munthe Morgenstiernes Ansættelse er der mellem Museumsdirektør Klem og Inspektør Morgenstierne truffet Aftale om Fordeling af Arbejdet paa Museet. Hr. Morgenstierne tager sig af Perioden fra 1814 til Nutiden samt Særafdelingerne for Skibsbyggeri, nautiske Instrumenter med Søkort, Navigatlonsundervisning, Toldvæsen, Sømandshusflid, Kolonivæsen, Arkivet samt det nyoprettede søhistoriske Registratur med Arkivet (2. søhistoriske Afdeling). Museumsdirektør Klem varetager Sager vedrørende Perioden fra Oldtiden til 1814 samt Særafdelingerne for Lodsvæsen, Fyr- og Vagervæsen, Redningsvæsen, Bjergningsvæsen, Istjeneste og Fiskeri samt Biblioteket. (1. søhistoriske Afdeling). Denne Arbejdsfordeling, som tilstræber de bedste og mest tilfredsstillende Arbejdsforhold paa Museet, forandrer naturligvis ikke det Forhold, at Ledelsen og Ansvaret for samtlige Anliggender paa Museet fortsat ligger hos Museumsdirektøren, der ligeledes stadig tager sig af Hovedparten af den daglige, temmelig omfattende Korrespondance samt Museets Forhold udadtil. Det skal samtidig oplyses, at af Museets øvrige Personale er Sekretæren, Fru Ollis Klem, fortrinsvis beskæftiget med Journalføring og Regnskaber, Kontorassistent Frk. Rita Svendsen med alt forefaldende Kontorarbejde, herunder Føring af Venneselskabets Medlemskartotek samt Katalogisering af Bibliotekstilvæksten, Kustoderne varetager Forretningerne vedrørende Forevisningen af Museet samt udfører forefaldende praktiske Arbejder, herunder Opstillinger I Museet. Kontorist Aage Petersen, som har været tilknyttet Museet ved Bevilling paa Beskæftigelsesloven, har fortrinsvis arbejdet indenfor søhistorisk Registratur. Den skibstekniske Konsulent, Ingeniør, cand. polyt. Knud E. Hansen, har Især ydet sin Medvirkning ved Arbejder i Afdelingen for Skibsbygning, Redaktør C. A. Freeman har velvilligst virket

10 Sif- Model af Statens Isbryder Store Bjørn". Deponeret af Statens Isbrydnings- og Ismeldingstjeneste. som Museets Pressesekretær. Redaktøren har ved Regnskabsaarets Slutning ønsket at fratræde denne Post. Museet udtaler sin varme Tak til Redaktør Freeman for hans dygtige og uegennyttige Arbejde for Museet og byder Velkommen til hans Efterfølger, Redaktør T. O. Veibel, Dagbladet Børsen, der beredvilligt har paataget sig denne vigtige Opgave. Museet har til den store, 1 Vinter afholdte Udstilling af Tegninger af dansk Arkitektur i den gamle Metropolitanskole udlaant en Serie Billeder af Bygningstegninger fra de danske Kolonier. En Samling Billeder fra Museets Magasin er deponeret hos Fuldmægtig Herluf Jacobsen, Handelsministeriet, andre magasinerede Genstande er som nedenfor omtalt deponeret hos forskellige danske Marineforeninger. Kommandør Søllings gamle Bombebøsse er som bekendt efter Overenskomst med Direktionen for Sømandsstiftelsen Bombebøssen" nu opstillet paa Museet, hvor den stadig samler Ind til Fordel for Stiftelsen. Bøssen tømtes den 5. Aug

11 i4 Det Indsamlede Beløb androg efter to Maaneders Indsamling Kr. 201,48. Af Arbejder i Museet skal fremhæves de sædvanlige Katalogiseringer af tilkomne Genstande, Suppleringer af Opstillingerne samt Paabegyndelsen af den søhistoriske Registratur. I Forbindelse hermed har Inspektør Morgenstierne foretaget en Tjenesterejse til Fyn og Jylland for at gøre sig bekendt med Materialet og skabe Forbindelse med de lokale Museer samt forskellige Privatsamlere. Rejsen har baaret god Frugt. Af Besøg skal især fremhæves det svenske Orlogsfartøj Oscar II"'s Besøg i Helsingør i Juli. Besøget var det første officielle svenske Flaadebesøg 1 Danmark efter Krigen. Helsingør Kommune modtog Officererne ved en Middag paa Helsingør Raadhus, og Officerer og Mandskab aflagde Besøg paa Museet den 27. Juli. Museumsdirektør Kr. Kielland, Norsk Sjøfartsmuseum I Oslo, har i Dagene den 22. og 23. November aflagt Studiebesøg paa Museet som Forberedelse til Arbejdet med Opførelsen af et nyt Søfartsmuseum 1 Oslo. Museumsdirektør Klem deltog 1 Skandinavisk Museumsforbunds Møde 1 Stockholm den 30. Maj 3. Juni, ved hvilken Lejlighed Nyopstillinger I forskellige svenske Museer blev studeret. Dansk kulturhistorisk Museumsforening og Dansk historisk Fællesforening afholdt sit Aarsmøde 1 Helsmgør I Dagene den 29. Aug. 1. Sept. I Forbindelse med Frederiksborg Amts historiske Samfunds 40-Aars Jubilæum. Museets Nyopstilling blev studeret med Interesse. Helsingør Kommune og Historisk Samfund var under Mødet ved en Middag og en Frokost Vært for Deltagerne. Museet var ved Mødet repræsenteret ved Klem og Morgenstierne, og ved Nyvalgene i Dansk kulturhistorisk Museumsforening indvalgtes Klem 1 Bestyrelsen. Foreningen er en Sammenslutning af næsten alle Landets kulturhistoriske Museer, Nationalmuseet indbefattet, og har til Opgave at røgte faglige og museumstekniske Opgaver, ligesom den udadtil repræsenterer Museerne bl. a. i Forholdet til Undervisningsministeriet. Nogle Forhandlinger mellem de større danske kulturhistoriske og naturvidenskabelige Museer samt Kunstmuseer er resulteret i Oprettelsen af et Danske Museers Fællesraad".

12 l 5 Maleri af G. W. Eckersberg : Portræt af Konferensraad Heinrich. Test. Gave fra Ingeniør Ph. H. Rønnow. Denne Sammenslutning optræder som den danske Afdeling af en ved en Konference i Paris i Nov oprettet international Museumsorganisation International Council of Museums" (I.C.O.M.), der arbejder i Tilslutning til UNESCO, men Danske Museers Fællesraad" er tillige ment som en Fællesnævner for alle danske Museer i Lighed med de øvrige Raad".

13 i6 Raadet er i I.C.O.M. repræsenteret ved en National Committee", repræsenterende 15 større danske Museer, blandt hvilke Handels- og Søfartsmuseet paa Kronborg". Endelig vil det være af Interesse at nævne, at Forfatteren Direktør Louis E. Grandjean, der tidligere i Dagspressen har givet Museets Nyopstilling en overordentlig venlig Omtale i Aftenberllngeren" for 21. Sept. 1946, har skrevet en Kronik Centralisation af dansk Søhistorie", i hvilken Forfatteren slaar til Lyd for Udbyggelsen af Handels- og Søfartsmuseet til et dansk søhistorisk Museum ved at skabe en Sammenslutning mellem dette og Flaadens historiske Modelsamling og Dansk Fiskeriforenings Samling samt endvidere at udbygge -Institutionen som søhistorisk Forskningsinstitut ved Tilføjelse af søhistorisk Arkivmateriale fra Statens Arkiver og ved en Koncentration af søhistorisk Biblioteksvæsen. At en saadan større samlet Institution vil blive af meget stor Betydning for den søhistoriske Forskning er indlysende. Om den vil kunne praktiseres er naturligvis en anden Sag. Spørgsmaalet blev paa den givne Foranledning behandlet af Direktør Klem I en Kronik i samme Blad den 19. Oktober. Angaaende Fiskeriet henvises iøvrigt til Bemærkningerne nedenfor. Som bekendt fik Museet ved Skrivelse af 28. Juni 1946 af Justitsministeriet Tilladelse til Afholdelse af et Landslotteri til Fordel for Museets videnskabelige Arbejde. Lotteriet afholdtes I Tiden 27. Juli 10. September. Da Museet ikke har nogen Landsorganisation at støtte sig til, henvendte det sig til Marineforeningen, de' danske Søspejdere samt Danmarks Lottekorps, der alle beredvilligt erklærede sig villige til at hjælpe. Lotteriet organiseredes af Museumsinspektør Morgenstierne, der havde et meget betydeligt Arbejde med Tilrettelæggelsen. For at stimulere Salget udloddedes 11 Genstande fra Museets Magasin til de 11 Lokalforeninger af Marineforeningen, som havde solgt flest Lodder pr. Medlem, idet disse Genstande deponeredes af Museet i de paagældende Foreningers Marinestuer, ligesom Søspejderne og Lotterne stilledes en Erkendtlighed i Udsigt under en eller anden Form.

14 17 Som Gevinster havde en Række Rederier og andre Institutioner skænket Rejser og andre Gaver til Raadighed for Museet. Rederiet Dannebrog" havde skænket en Rejse til Nordamerika. Det forenede Dampskibs Selskab en Rejse til Buenos- Aires, Rederiet J. Lauritzen en Kabine for to Personer til Syd- Amerika og Det østasiatiske Kompagni en Rejse til Bangkok. Endvidere havde D. S. B. stillet to Stykker 15 Dages Rejsekort paa Fællesklassen til Raadighed, ligesom Tidsskriftet Vikingen" havde skænket 10 Aarsabonnementer paa Vikingen" og Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner" 50 Sæt af de første 4 Aargange af Selskabets og Museets Aarbøger. Museet er meget taknemlig for disse mange værdifulde Gaver og udtaler sin erkendtlige Tak til alle, der paa denne Maade har støttet dets Lotteri. Gevinsterne blev desuden suppleret med en Kano af Oregon-Pine samt en Helsingørjolle, en Kapsejler og Weekendbaad, som fornylig er konstrueret af den bekendte Lystbaadskonstruktør, Ingeniør Aage Utzon, Helsingør, som til dette Brug velvilligst stillede et Sæt Tegninger til Raadighed. Af Gevinsterne blev paa solgte Lodsedler udtrukket en Del af Aarbogssættene og to Aarsabonnementer af Vikingen". Af de større blev kun to udtrukket. Helsingør jollen vandtes af Frk. Mette Munch Andersen, Gentofte. Rederiet Dannebrog"s Rejse til Nordamerika vandtes af en ung Haandværker, der netop havde faaet Ansættelse i U. S. A. og var i Færd med at søge Midler rejst til Rejsen derover. Museet er derfor glad for ved Hjælp af sit Landslotteri og med Rederiet Dannebrog"s velvillige Støtte at have kunnet yde en ung Mand en effektiv Hjælp paa hans Løbebane. Som det fremgaar af omstaaende Regnskab, udgjorde Søfartslotterlets Nettoprovenue ialt Kr ,14, hvorfra dog gaar en Udgiftspost paa Kr. 1700,00, som først kommer til Udbetaling 1 næste Regnskabsaar. Under Hensyntagen til, at Museet som nævnt ikke har nogen Landsorganisation at støtte sig til og udelukkende har været henvist til velvillig Støtte, maa Salget siges at være ganske tilfredsstillende. Der bør sikkert hengaa to tre Aar, før et nyt Forsøg af tilsvarende Art gøres, Aarbog

15 ligesom man utvivlsomt i Gentagelsestilfælde bør tilstræbe mere varierende Gevinster af den Karakter, som tiltrækker ogsaa andre Folk end dem, der har Lyst til at gøre Rejser paa Søen. Det bør anføres, at af Salget af Lodsedler indkom ca. Kr fra Lotternes Salg, ca. Kr fra Marineforeningerne og ca. Kr fra Søspejderne. Resten, ca. Kr , paa anden Maade. Lotterne har saaledes ydet det største Bidrag og har 1 det hele taget gjort et stort og anerkendelsesværdigt Arbejde. Blandt de helsingørske Lotter solgte den 64-aarige Fru Marie Heibye over 1600 Lodder, mens den københavnske Lotte Fru Ellen Bruhn alene for sit Vedkommende solgte 4661 Lodsedler af de Lodsedler, som de københavnske Lotter ialt fik afhændet. Til Museets Drift 1 indeværende Regnskabsaar er fra forskellige private Bidragydere indkommet et Beløb af Kr ,00, som nærmere er specificeret i omstaaende Regnskab. Museet udtaler hermed sin erkendtlige Tak for den gode Støtte, der herved er ydet dets Arbejde. For at Museets forøgede Virksomhed kan foregaa tilfredsstillende og Samlingerne udvikle sig gunstigt, og for at Museet i det hele taget vil være 1 Stand til at udvikle sig til en betydningsfuld faglig og oplysende Institution, vil det dog være nødvendigt at opnaa væsentlig Forøgelse i de private Bidrag, først og fremmest fra Erhvervets Side. Det maa derfor haabes, at Rederier og andre Firmaer vil være villige til i Lighed med de tilsvarende svenske Institutioner at yde saadanne forøgede Tilskud. Som det vil erindres, har Museet i en Aarrække arbejdet paa Udviklingen af en Afdeling for Fiskeri. I dette Øjemed har det 1 en Aarrække ladet foretage Opmaalinger af de ældre, lokale Fiskerbaadstyper, hvilket Især er sket ved Støtte fra Tuborgfondet. Opmaalingerne er foretaget af Baadebygger Chr. Nielsen, Fejø, der ligeledes har udført Modeller efter en Del af de foretagne Opmaalinger. I Sommerens Løb har Chr. Nielsen foretaget Opmaalinger i Jylland. Ved denne Kampagne er følgende Fartøjer opmaalt: Kaag fra Gudenaa, bygget til Kaagfører Jørgen Bjerring af Tømrermester

16 ig Prøve af Nyopstillingens statistiske Oplysningsmateriale. Arholm, Randers, Sjægte bygget i Skive 1916 af Baadebygger Ove Christensen til Fisker Martin Sørensen, Skive, 25 Fods Kaag bygget ca Løgstør til Fisker Niels Rasmussen, Hvalpsund, Jollen Støren", bygget 1928 i Glyngøre af Baadebygger Ove Christensen til Fisker Anders Madsen, Sjægte bygget i 1916 af Baadebygger Niels Dam Nielsen 1 Sillerslev, Sjægten Lilly", bygget 1902 af Baadebygger Morten Andersen til Fisker Jens Christensen samt en Havbaad bygget 1906 af Baadebygger Peter Chr. Frost, Klitmøller, til Klitmøller Bjergelav. Tegningerne udføres som Aftenarbejde i Vinterhalvaaret. Da Fiskeriet i det hele taget er saa lidt museumsmæssigt behandlet 2*

17 20 her i Landet, og da de ældre Fiskeriredskaber I Ikke mindre Grad end Baadtyperne gaar Fortabelsen i Møde, vil det være paakrævet at foretage et organiseret Indsamlingsarbejde rundt omkring i Landets forskellige Egne. Et saadant Indsamlingsarbejde vil derfor nu blive sat i System i det Tempo, som Museets Økonomi tillader, med det Formaal, naar det fornødne Antal Genstande er indsamlet, at søge tilvejebragt en Opstilling, der tilstræber at give en Redegørelse for Erhvervets historiske Udvikling fra Oldtiden til vor egen Tid, herunder ikke mindst Fiskeriets erhvervsøkonomiske og valutamæssige Betydning i vore Dage. Disse Planer har mødt stor Interesse saavel fra Fiskeridirektoratet som fra Chefen for Dansk biologisk Station, Dr. Blegvad, der meget stærkt anbefaler dette Arbejde. Det sker ligeledes i Forstaaelse med Nationalmuseet. Der vil foreløbig kun blive Tale om Magasinering af de Indsamlede Genstande, men Ændringer i Museets Opstillinger vil være nødvendige, idet det allerede nu har vist sig nødvendigt at borttage Fiskerbaadsmodellerne fra deres foreløbige Anbringelse I Afdelingen for Skibsbygning, idet de optog Pladsen for den her planlagte Redegørelse for Skibets konstruktive Udvikling. Omend Nyopstillingen i Almindelighed er blevet gunstigt modtaget, kan det dog ikke nægtes, at den er behæftet med en Del Mangler. Her tænkes ikke paa den betydelige Mangel paa Modeller af historiske Skibstyper og andre Genstande, der belyser den almindelige historiske Udvikling, men paa de daarlige Pladsforhold, som Især Afdelingen for de moderne Rederivirksomheder har. Alle de større moderne Rederiers Virksomhed er altfor daarligt belyst, navnlig gælder dette dog D.F.D.S. og Ø.K. Museet savner desuden meget stærkt Lokaler til Indretning af Særudstillinger og fornøden Biblioteks-, Arkiv- og Magasinplads, ligesom dets Kontorforhold langtfra er tilfredsstillende. Museet fik ganske vist for nogle Aar siden en Udvidelse af sine Kontorer 1 Huset paa Halsingborg Ravelin, hvor den fornødne Varme og Belysning kunde faas. Denne Ændring har været til stor Hjælp for Museets Arbejde, omend Husets Beliggenhed

18 21 mod Nord og nær op ad Voldmuren Ikke giver tilfredsstillende Forhold i sundhedsmæssig Henseende. Med Forøgelsen i Museets Funktionærstab er Rumforholdene dog nu saa utilstrækkelige, at der Ikke længere her findes noget Kontor for Museets Direktør, der derfor i sin private Bolig har stillet et Lokale med Lys og Varme til Raadighed. En saadan Nødhjælp er anvendelig i en vis Tid, men det siger sig selv, at den er behæftet med meget store Ulemper, idet den baade giver ringere Arbejdsvilkaar for Museet og ligeledes er til nogen Gene for Direktørens Privatliv. Det maa oprigtigt haabes, at der i Fremtiden maa vise sig Muligheder for en Ændring af Museets Lokaleforhold, som kan byde de Betingelser, som nødvendigvis maa til, for at Museet kan faa en Udvikling, der svarer til dets Værdi som kulturel Institution, og som tillader en Løsning af de Opgaver, det har sat sig som Maal at løse.

19 HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS DRIFTSREGNSKAB Administration og Drift: UDGIFT Lønninger rn. m >53 Kr. Rengøring af Lokalerne 1747,04 Opvarmning af Lokalerne 1500,00 Vedligeholdelse af Lokalerne ,01 Diverse Udgifter og Kontorhold 4891,76 Museets Samlinger : 60341,34 Kr. Indkøb af Museumsgenstande 16573,60 Kr. Modtagne Gaver 27150, , Transport og Arbejdspengc 248,07 Evakuering og Nyopstilling 9845,80 Tyveri-, Ansvars- og Ulykkesforsikring 323,39 Overskud 37940, ,98 Kr. INDTÆGT Indtægt ved Forevisning 17714,64 Kr. Statens Tilskud: Handelsministeriet 49500,00 Kr. Arbejdsministeriet 8166, ,04 Private Bidrag: Kontanter 8659,00 Kr. Gaver 27150, ,00 Søfartslotteriets Nettoprovenue 41143,14 Renter 90, ,98 Kr.

20 23 De forannævnte Bidrag fordeler sig saaledes: Dansk Dampskibsrederiforening 1000,00 Kr. Grønlands Styrelse - 300,00 Tuborgfondet 2000,00 Otto Mønsteds Fond 5000,00 Mærket S" 200,00 Salg af Kronborgplatter 159,00. STATUS PR. 31. MARTS 1947 Aktiver Passiver 8659,00 Kr. Bank- og Spa- Vindings- og rekassebehold ,39 Kr. Tabskonto: Kassebeholdn. 94,50 Overført fra Krav paa Er- I945/ ,11 Kr. statning for Overskud fra Evakuering i94 6 / ,78 ^ m. m 14000, ,89 Kr. Laan hos Venneselskab , ,89 Kr > 8 9 Kr - Handels- og Søfartsmuseet paa Kronborg I Maj JOHS. DALHOFF KNUD KLEM

D3 ^ hrj O M. ,_q CO ^ cl, rii, STI 0;- SJ A. SJ f it. o 2. (ji (S. A fe}! ^ O i' IA ^ u =- in. C/i. fri

D3 ^ hrj O M. ,_q CO ^ cl, rii, STI 0;- SJ A. SJ f it. o 2. (ji (S. A fe}! ^ O i' IA ^ u =- in. C/i. fri > pi tø L( J 00 !> A NM > d w OO I o GO IS D3 ^ > o 3N fri C/i 2 o Pi cl, D< STI ^ O i' SJ f it o 2. A fe}! u =- in IA ^ SJ A (ji (S ti 0;- rii, A) O w oo I o en oo O M hl C-1 CO ^ CO w,_q 00 W o OO hrj

Læs mere

C/3. c/3 O P4 O. l H fai_i \ 1 PSJ. Li, CQ co 1/3 1-1

C/3. c/3 O P4 O. l H fai_i \ 1 PSJ. Li, CQ co 1/3 1-1 o 2 to 1-1 w O pq C/3 \ 1 PSJ PQ z o P4 SA m c/3 O l H fai_i P4 O PQ G

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PAA KRONBORG AARBOG 1944 UDGIVET AF SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER" HELSINGØR 1944

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PAA KRONBORG AARBOG 1944 UDGIVET AF SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER HELSINGØR 1944 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PAA KRONBORG AARBOG 1944 UDGIVET AF HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PAA KRONBORG OG SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER" HELSINGØR 1944 MUSEETS K O M I T É Departementschef

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PAA KRONBORG AARBOG 19 4 3 UDGIVET AF SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER" HELSINGØR 1943

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PAA KRONBORG AARBOG 19 4 3 UDGIVET AF SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER HELSINGØR 1943 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PAA KRONBORG AARBOG 19 4 3 UDGIVET AF HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PAA KRONBORG OG SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER" HELSINGØR 1943 MUSEETS KOMITÉ Departementschef JOHS.

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG OG 1950 UDGIVET AF SELSKABET»HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER« HELSINGØR 1950

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG OG 1950 UDGIVET AF SELSKABET»HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER« HELSINGØR 1950 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG OG 1950 UDGIVET AF SELSKABET»HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER«HELSINGØR 1950 < ^ 4 O o o M U S E E T S K O M I T É Departementschef H. JESPERSEN*, K. af Dbg., DM.,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG SELSKABET»HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER«

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG SELSKABET»HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER« Q4 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG o ^^^ UDGIVET AF SELSKABET»HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER«HELSINGØR 195 i Redaktion: KNUD KLEM og Louis E. GRANDJEAN Vald. Pedersens Bogtrykkeri København MUSEETS

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

M-. SJO. ffi C/D. f_l. Oyoft^ ^ ^ t/3. ffi C/3

M-. SJO. ffi C/D. f_l. Oyoft^ ^ ^ t/3. ffi C/3 m O M-. S PQ < co co Oyoft^ rt "< OH H w w t/3 P ^ ^ Q O HH C/3 NJ W ffi Redaktion: KNUD KLEM og Louis E. GRANDJEAN

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

Bevar de gamle skibe i Danmark

Bevar de gamle skibe i Danmark Bevar de gamle skibe i Danmark Idéen til TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN opstod i pinsen 1971 i Roskilde, hvor 27 ældre træskibe lå i havnen i anledning af Vikingeskibshallens udstilling Under sejl på ny. Her

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver

Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver , 2012, 2 Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver Organisationer Danmarks Rederiforening Fællesrepræsentationen for dansk Skibsfart Søfartsrådet Skibsværfter

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Nu foreligger bogen om fornyelsen af den danske småskibsflåde efter 2. Verdenskrig, om»havets husmænd«og deres barske tilværelse, hvor hverdagens

Nu foreligger bogen om fornyelsen af den danske småskibsflåde efter 2. Verdenskrig, om»havets husmænd«og deres barske tilværelse, hvor hverdagens Caroline og de andre REDIGERET AF HOLGER MUNCHAUS PETERSEN, HANNE POULSEN m.fl. UDGIVET AF HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG SØHISTORISKE SKRIFTER XVIII Nu foreligger bogen om fornyelsen af den danske

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

X ** 4»' V Af- " - '<' 4* ^'" '»' ^

X ** 4»' V Af-  - '<' 4* ^' '»' ^ 176!.- -. ^ ; ;: '"S^SStAxw \ 1 fs ' '$,A- S A " i ^ "^ * A* X ** 4»' V Af- " - '

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Zonereaningskorpset er indgaaet paa at medvirke

Zonereaningskorpset er indgaaet paa at medvirke I Henhold til de af Maribo Arrts Sogneraadsforening givne Retningslinier ang^.aende Oprettelse af Vagtvaern i Landkommunerne skal man herved oplyse, at der i Tingsted Komr-une under 36/lo 19*4 er oprettet

Læs mere

GEORG JACOBSEN UDSTILLING AF MALERIER OG TEGNINGER 3. OKTOBER KL. 1-15. OKTOBER AABEN KL. 10-5

GEORG JACOBSEN UDSTILLING AF MALERIER OG TEGNINGER 3. OKTOBER KL. 1-15. OKTOBER AABEN KL. 10-5 m 3. -15 /i ee/ GEORG JACOBSEN UDSTILLING AF MALERIER OG TEGNINGER F R I A D G A N G 3. OKTOBER KL. 1-15. OKTOBER AABEN KL. 10-5 DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING LIGE OVERFOR ØSTBANEGAARDEN 1930 26. En Eva.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

og Louis E. GRANDJEAN

og Louis E. GRANDJEAN o ^ tf o. CO O w w h rt < oo rt Q O CO Redaktion : KNUD KLEM og Louis E. GRANDJEAN VALD. PEDERSENS

Læs mere

Adresse: Arbejds- og Socialministeriet, laxegade 19, København K. U.K.J Nr2 7 7.1 o l3 *

Adresse: Arbejds- og Socialministeriet, laxegade 19, København K. U.K.J Nr2 7 7.1 o l3 * Udvalget til Realisation af Barakiter m.v. CP«Adresse: Arbejds- og Socialministeriet, Beskæftigelsescentralen,, 9 7 ah n København, den 1047 laxegade 19, København K. U.K.J Nr2 7 7.1 o l3 * Under Dags

Læs mere

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten Ark No 27/1879 Ansøgninger om Arrestforvarerposten 1. Bager I.F. Kastrup, Kolding 2. Husmand J. Chr. Nielsen, Ammitsbøl Mark 3. Leutnant G.I.F. Gjerding, Aarhus 4. Christen Jeppesen, Kjøbenhavn 5. A. Jespersen,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Originalt emne Belysningsvæsen Gasværket, Anlæg og Drift Uddrag fra byrådsmødet den 14. februar 1925 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J.

Læs mere

FORTEGNELSE over nogle SØNDERJYSKE KRIGSFANGER hjembragte paa danske Skibe i 1919-1920. samt NAVNEFORTEGNELSE fra forskellige allierede FANGELEJRE

FORTEGNELSE over nogle SØNDERJYSKE KRIGSFANGER hjembragte paa danske Skibe i 1919-1920. samt NAVNEFORTEGNELSE fra forskellige allierede FANGELEJRE FORTEGNELSE over nogle SØNDERJYSKE KRIGSFANGER hjembragte paa danske Skibe i 1919-1920 samt NAVNEFORTEGNELSE fra forskellige allierede FANGELEJRE FORORD Efter Udarbejdelsen af de spredte Glimt omkring

Læs mere

Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915

Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915 Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915 I Anledning af at der er nedsat et Lønningsudvalg, og der da maaske skal arbejdes videre i Sagen om Lønninger inden for Belysningsvæsenet, tillader jeg mig at

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

Ny tekst i stedet for Handels- og Søfartsmuseet"s ig$i side 81 l. 3 f.n. til side 82 midt: Såvel Truslevs stik som Eckersbergs maleri viser et

Ny tekst i stedet for Handels- og Søfartsmuseets ig$i side 81 l. 3 f.n. til side 82 midt: Såvel Truslevs stik som Eckersbergs maleri viser et LO pq Ny tekst i stedet for Handels- og Søfartsmuseet"s ig$i side 81 l. 3 f.n. til side 82 midt: årbog Såvel Truslevs stik som Eckersbergs maleri viser et brigrigget fartøj, hvilket er i modstrid med de

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1912) Originalt emne Brandstation Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 6. juni 1912 2) Byrådsmødet den 11. juli 1912 Uddrag fra byrådsmødet den 6. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Originalt emne Fodfolkskasernen Garnisonen Uddrag fra byrådsmødet den 12. november 1914 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 309-1914)

Læs mere

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET F. FISKERIUDB1TTET af C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET I de af Fiskeridirektoratet aarligt udgivne Fiskeriberetninger gives der bl. a. Oplysninger om Fangsten fra saa godt som alle større Brugsfiskerier

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 528-1929)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 528-1929) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 528-1929) Originalt emne Biblioteker Byraadet Folkebiblioteker Udvalg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. november 1929 2) Byrådsmødet den 28. november 1929 Uddrag

Læs mere

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Mette Guldberg, ph.d. Center for Maritime og Regionale Studier Fiskeri- og Søfartsmuseet/Syddansk Universitet Vadehavsforskning 2015 Syddansk

Læs mere

DANMARKS POSTSTEMPLER

DANMARKS POSTSTEMPLER POSTMESTRENE 1711 Hans Adolph Thomassen Carl 1717 17.1.1718 Jens Hansen 1718 24.10.1718 Johan Beverlin 8.1750 11.9.1750 Poul Frausing 4.1759 18.5.1759 Hans Andersen Langhoff 10.5.1776 5.6.1776 Peter Andreas

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942

DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942 1 DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942 2 Forord til reproduktionen Dette er en gengivelse af en beskrivelse af pallåsen

Læs mere

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen Fortrolig Oversvømmelsens etablering Instruks for Lederen Indholdsfortegnelse. Indledning Side 1. Kommandoets Formering - - 2. Kommandoets Inddeling - - 3. Uddeling af Ordrer, Afmarch - - 5. Lederens øvrige

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

på KU gennem 100 år Else Trangbæk, Institutleder, professor

på KU gennem 100 år Else Trangbæk, Institutleder, professor Om idrætsuddannelse og -forskning på KU gennem 100 år Else Trangbæk, Institutleder, professor Oplægget struktur Gymnastikkens store betydning for uddannelsens etablering Forholdet mellem teori og praktik

Læs mere

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Redigeret af Jørgen Burchardt og Kirsten Rykind-Eriksen Udgivet af Organisationen Danske

Læs mere

'/i. r 'é: Kunstakademiets Bibliotek. 300000097555 m

'/i. r 'é: Kunstakademiets Bibliotek. 300000097555 m M '/i Kunstakademiets Bibliotek 300000097555 m r 'é: i i I I I GEORG JACOBSEN UDSTILLING AF MALERIER OG TEGNINGER FRI ADGANG 3. OKTOBER KL. 1-15. OKTOBER AABEN KL. 10-5 DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING LIGE

Læs mere

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat.

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat. Trldhummeren Manida bamffia (Pennant) g dens Snylter Lernædiscus inglfi Bschma fra det sydøstlige Kattegat. Af H. C. Terslin. I Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Fren., Bd. 0, S. 0 f., har jeg beskrevet

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Originalt emne Aarhus Sporveje Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Kørsel Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. april 1922 2) Byrådsmødet den 15. maj 1922

Læs mere

Forandringer i Undervisnings- og Eksamensplaner i Beretningsaaret

Forandringer i Undervisnings- og Eksamensplaner i Beretningsaaret 248 Danmarks tekniske Højskole 1937 38. II. Forandringer i Undervisnings- og Eksamensplaner i Beretningsaaret 1937 38. Regler for Optagelse af polytekniske Eksaminander. Under 24. Juni 1938 tilskrev Højskolen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Carl Anton Noe, foto i privateje Carl Anton Noe 1841-1931 I

Carl Anton Noe, foto i privateje Carl Anton Noe 1841-1931 I 1841-06-16 Noe, Carl Anton Fra Maarssø, Vibeke: Udlærte guldsmede og sølvsmede. 2014. Slægten Carl Anton Noe, bror til Tolvtine Agathe Caroline Noe (1836-1901) blev født i Gjellerup, Ringkøbing amt, som

Læs mere

01543.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01543.00. Fredningen vedrører: Hornbæk Kirke 17-04-1951. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01543.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01543.00. Fredningen vedrører: Hornbæk Kirke 17-04-1951. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. 01543.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01543.00 Fredningen vedrører: Hornbæk Kirke Domme Taksatio ns komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-04-1951 Kendelser Deklarationer FREDNING~NÆVNET>

Læs mere

Referat. Kulturhistorisk Råd

Referat. Kulturhistorisk Råd Referat Den 22. marts 2013, kl. 10:00 holdt ordinært møde på Bornholms Middelaldercenter. Mødet slut kl. 11.30 Medlemmer: Anette Eriksen Dorthe Fink Jacob Bjerring Hansen Niels Erik Rasmussen Niels Geckler

Læs mere

Referat af delegatmøde i DAU 22.10.2006. 01. Valgt til dirigent, Finn Pedersen, Langeland. Referant J. V. Bruun.

Referat af delegatmøde i DAU 22.10.2006. 01. Valgt til dirigent, Finn Pedersen, Langeland. Referant J. V. Bruun. Referat af delegatmøde i DAU 22.10.2006 01. Valgt til dirigent, Finn Pedersen, Langeland. Referant J. V. Bruun. 02. Til stede var Horsens, KA, KAK, Avedøre, Silkeborg, Ålborg, Århus, Randers, Viborg, Slagelse,

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Studier over Søkalk, Bønnemalm og Søg'ytje. (Med 3 Tavler og engelsk Resume.) Indledning.

Studier over Søkalk, Bønnemalm og Søg'ytje. (Med 3 Tavler og engelsk Resume.) Indledning. Studier over Søkalk, Bønnemalm og Søg'ytje i dans]{e Indsøer. l) Af C. WESENBERG-LuND. (Med 3 Tavler og engelsk Resume.) Indledning.. Da jeg i Aaret 1897 kunde gøre mig Haab om i en nær Fremtid mere indgaaende

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

barx' t"" 1 trj HrJ j?1 C/3 ORC/ JX^^4 c. pi c«

barx' t 1 trj HrJ j?1 C/3 ORC/ JX^^4 c. pi c« G > pi c«xn W d O 5! td O O ORC/ JX^^4 c. g c«w w H 00 < W ZJ w s C/3 w f c«j?1 > w w " td > 2 d trj t"" 1 C/3 i O C/3 0 HrJ > d H C/3 barx' DA 00 HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS ÅRBOG er sat med Intertype

Læs mere

Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i

Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER,, BERETNING FOR 1945 1946 Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i Dansk Dampskibsrederiforenings store Sal, Amaliegade 33, København K., Tirsdag

Læs mere

Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 HOVEDPLAN. for ETABLERINGEN AF FÆSTNINGSOVERSVØMMELSEN KØBENHAVN

Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 HOVEDPLAN. for ETABLERINGEN AF FÆSTNINGSOVERSVØMMELSEN KØBENHAVN Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 Den kommanderende General 1' Generalkommandodistrikt København den 27/7 1910 Fortroligt D. Nr. 197 HOVEDPLAN for ETABLERINGEN

Læs mere

MALERIER STUDIER FRK. NICOLINE TUXEN O. V. LEMMINGS LOKALER BREDGADE NR. 28 FRA 17. FEBRUAR I897 TIL I7. MARTS I897 UDSTILLEDE I FRI ADGANG

MALERIER STUDIER FRK. NICOLINE TUXEN O. V. LEMMINGS LOKALER BREDGADE NR. 28 FRA 17. FEBRUAR I897 TIL I7. MARTS I897 UDSTILLEDE I FRI ADGANG MALERIER OG STUDIER AF FRK. NICOLINE TUXEN UDSTILLEDE I O. V. LEMMINGS LOKALER BREDGADE NR. 28 FRA 17. FEBRUAR I897 TIL I7. MARTS I897 FRI ADGANG

Læs mere

Artikel 1. Denne Konvention omfatter følgende Farvande:

Artikel 1. Denne Konvention omfatter følgende Farvande: BKI nr 228 af 21/06/1933 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., j.nr. 63.D.31. Senere ændringer til forskriften BKI nr 8 af 27/01/1986 BKI

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen

Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen mødte hinanden i Ringkøbing i 1912/13. I 1909 var Jørgen Henrik var vendt hjem fra Hamborg og naverrejser i Tyskland

Læs mere

Maleri af Hans Andreasen : Øresunds Toldkammer. Handels- og Søfartsmuseet paa Kronborg.

Maleri af Hans Andreasen : Øresunds Toldkammer. Handels- og Søfartsmuseet paa Kronborg. 101 Maleri af Hans Andreasen : Øresunds Toldkammer. ØRESUNDS TOLDKAMMER Denne smukke Bygning rejstes i 1740 som Administrationslokale for Øresundstolden. Den blev opført af Murermester Niels Basse og laa

Læs mere

Kertemindeegnens Museer

Kertemindeegnens Museer Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Kertemindeegnens Museer 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Kertemindeegnens Museer Strandgade 7 5300 Kerteminde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Forblad. Staalrørssituationen. Tidsskrifter. Arkitekten 1943, Ugehæfte

Forblad. Staalrørssituationen. Tidsskrifter. Arkitekten 1943, Ugehæfte Forblad Staalrørssituationen - Tidsskrifter Arkitekten 1943, Ugehæfte 1943 Staalrørssituationen Fra "Staalrørsudvalget af 1943", som er en Fællesrepræsentation \ for Elektricitetsbranchens, Ingeniørernes

Læs mere

UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING

UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING 295 UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING ' ~ i' UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRUAR 1910 KØBENHAVN

Læs mere

IV. Universitetets retsregler

IV. Universitetets retsregler IV. Universitetets retsregler A. Styrelsesregler Skrivelse af 16. juni 1978 fra Direktoratet for de videregående uddannelser vedrørende ændring af statuttens 68, stk. 1, sidste punktum og 70, stk. 2, således

Læs mere

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i Vores sejlbaad. Siden jeg var barn har jeg været fascineret af skibe af enhver art, men det var nok fordi far var fisker og havde en kutter. Jeg husker at jeg byggede modelbaade som barn. Efter at jeg

Læs mere

\-A 6/D. t/3. pb4. tf A 3^Æ(^ f-l C/3 Q

\-A 6/D. t/3. pb4. tf A 3^Æ(^ f-l C/3 Q o pq P4 o-y^ CT> IT) -< PQ O pq O f-l ØD JD C/3 P4

Læs mere

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Pkt. 2: Aflæggelse af beretning Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Bestyrelsen Generalforsamling 26.2.2014 Valg til bestyrelsen Navn På valg Bestyrelsen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Originalt emne Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Uddrag fra byrådsmødet den 23. maj 1929 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 210-1929)

Læs mere

www.hshs.mono.net Årsmøde og generalforsamling Lørdag den 13. april 2013 kl. 10.00 Historisk Selskab for Handicap og Samfund

www.hshs.mono.net Årsmøde og generalforsamling Lørdag den 13. april 2013 kl. 10.00 Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.hshs.mono.net Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.hshs.mono.net Årsmøde og generalforsamling Lørdag den 13. april 2013 kl. 10.00 Mødet finder sted i Handicaporganisationernes Hus Blekinge

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Bagåen ved Rolfsted Mølle 2006 2007/1 Middelaldervandmølle fundet i Rolfsted Under Fyns Amts arbejde med at lave en fiskepassage og dermed fjerne den sidste hindring

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien.

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien. HISTORIE OG FORMÅL Designmuseum Danmark (tidligere Kunstindustrimuseet) er et af Nordens centrale udstillingssteder for dansk og international, industriel design og kunsthåndværk. Museets samlinger, bibliotek

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER 6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER a. Generelt 1. De Danske Garderforeninger råder over en række Legater og Fonde samt en forening, - under ét benævnt fonde. 2. Renterne af fondenes kapitaler anvendes til

Læs mere

Forblad. Centralvarme og Ventilation. red. S. Winther Nielsen. Tidsskrifter. Arkitekten 1937, Ugehæfte

Forblad. Centralvarme og Ventilation. red. S. Winther Nielsen. Tidsskrifter. Arkitekten 1937, Ugehæfte Forblad Centralvarme og Ventilation red. S. Winther Nielsen Tidsskrifter Arkitekten 1937, Ugehæfte 1937 Centralvarme o g Ventilation Arkitekten har til Anmeldelse faaet tilsendt: Centralvarme og Ventilation,

Læs mere

Tivoliklubben ------------------ Side 2

Tivoliklubben ------------------ Side 2 Tivoliklubben Kystartilleriforeningens TIVOLIKLUB blev stiftet ved et møde i Tivoli den 12. juni 1925 og kan således i år fejre sit 85 års jubilæum. I den anledning udsendes dette lille festskrift til

Læs mere

01403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01403.00. Fredningen vedrører: Sigerslev Kirke. Domme. Taksations kom m ission en.

01403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01403.00. Fredningen vedrører: Sigerslev Kirke. Domme. Taksations kom m ission en. 01403.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01403.00. Fredningen vedrører: Sigerslev Kirke Domme Taksations kom m ission en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1950, 21-10-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere