Udkast til Beredskabsplan for XXX skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til Beredskabsplan for XXX skole"

Transkript

1 Udkast til Beredskabsplan for XXX skole Indhold Indledning Organisation Krisesituationer Brand Instruks ved bombetrussel Instruks ved vold/trusler Instruks ved ulykke/akut sygdom Signalements blanket Indledning Når en uønsket hændelse indtræffer, kan det ofte være forbundet med store konsekvenser, både menneskelige og økonomiske. På trods af forebyggelser og forebyggende indsats, så sker der ulykker og tragiske hændelser, og derfor er det altafgørende at der findes et godt og robust beredskab, der er i stand til at håndtere disse hændelser. Ideen med en beredskabsplan er ikke at udarbejde planer for alle tænkelige hændelser, men at udarbejde en plan der er så fleksibel at den kan anvendes i mange forskellige situationer. Eksempler på hændelser: Brand Ulykke Dødsfald blandt de ansatte Pludselig Livsfarlig Og Voldelig handling, PLOV (herunder skoleskyderi) Ulykke ifm forureningsuheld som har store økonomiske/miljømæssige konsekvenser m.m. For at kunne håndtere disse hændelser bedst mulig skal der være et netværk blandt nøglefunktioner (herunder, ledelse, kommunikation og infrastruktur) Det er vigtigt at netværket ikke bygger på enkeltpersoner, da dette vil gøre det meget sårbart, hvis denne person er involveret i hændelsen. Der skal derfor være mindst 3 personer til at dække en funktion. En kriseplan vil typisk være meget praktisk orienteret, da det bliver lettere at fungere hvis alle de basale forhold er i orden (i stil med Maslows behovspyramide).

2 Områder der skal være besluttet på forhånd: Hvilke lokaler skal vi anvende til kriseledelsen Hvor skal vi være, hvis lokalerne ikke kan bruges Hvordan indkalder vi kriseledelsen Hvordan underretter vi pårørende Er der tilknyttet økonomi både til kaffe/ te og lign. Hvem taler med pressen Udarbejdelse af ambulancekort for ansatte Hvem vil typisk være vores tætteste samarbejdspartnere? Musikskolen, SFO`en, overnattende gæster, foreninger, og andre som har adgang til skolen. Disse grupper bør indtænkes i beredskabsplanen. = navnet på skolen/institutionen Beredskabsplan er et ledelsesmæssigt ansvar. NB.NB. Her bør man tænke i funktioner frem for personer: Hvad skal udføres. Kriseledelsen består af: Titel: @ Nøglepersoner i Assens Kommune Direktør for børn og undervisning: Vilhelm Halgreen Beredskabschef: Lars Evald Jensen / Brandinspektør: Jens Chr. Thorsen / PPR Leder: Marianne Kyed / Dagtilbud - og skolechef: Esben Krægpøth / Kommunikation: Rikke Storm / Psykologbistand: hjælp til elever og ansatte Psykologisk bistand til børn kontakt Assens Kommune, PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) på: eller , så vil Assens Kommune sende psykolog som vil assistere og være til rådighed. Side 2 af 15

3 Psykologbistand til ansatte Assens kommune(akut krisehjælp Kontakt Psykologhuset i Odense. Frederiksgade 67., 5000 Odense Telefon: Krisesituationer: Der udarbejdes retningslinjer og instrukser i forbindelse med: Brand Bombetrussel Dødsfald, sygdom, Ulykke Dødsfald, sygdom, Ulykke i udlandet Ulykke til/fra skole (skolebus) Vold/ trusler. PLOV (Herunder skyderi) Brand. Beredskabet har udarbejdet et Paradigme til en brand og evakueringsinstruks, der skal klippes ind her under Brand Hvis en skole mod forventning ikke har en brand og evakuerings instruks, kan der hentes et paradigme på assens.dk Det er de enkelte skoleleders ansvar at udarbejde en brand og evakueringsinstruks og sørge for at alle medarbejder til hver en tid er bekendt med brand og evakueringsinstruksen. Side 3 af 15

4 Instruks til personale ved bombetrussel 1. Forsøg at være imødekommende og bevar telefonforbindelsen. Tilkald om muligt en kollega og sæt medhør på 2. Gentag den fremsatte trussel, og notér om muligt ord for ord 3. Virker trusselsgiveren lokalkendt 4. Stil så mange af de nedenstående spørgsmål som muligt uden at afbryde den person, der ringer. Notér nr. der ringes fra Hvor er bomben anbragt Hvornår vil bomben sprænge Hvor stor er bomben Er vedkommende alene eller er der en organisation bag Spørg til motiv - hvorfor Har vedkommende overvejet konsekvenserne tab af liv Hvordan kan vi redde folk 5. Ring først til Alarmcentralen på 112: Hvem du er Hvor du ringer fra (telefon nr. og post nr.) At du har modtaget en bombetrussel 6. Ring der næst til kontoret og meddel Hvem du er Hvor du ringer fra At du her modtaget en bombetrussel At du har alarmeret 112 Såfremt at kontoret modtager en bombetrussel rette direkte mod en afdeling eller person, skal disse underrettes. Udfyld evt. signalements blanketten. Side 4 af 15

5 GENERELT Instruks ved død, sygdom eller tilskadekomst Husk!!! at have fokus på funktionerne som skal udføres og af hvem ikke navnet med funktionen eks. viceskoleleder så ved man til hver en tid hvem der gør det. Mange af opgaverne kræver at man har besluttet sig inden hændelsen sker. Følgende punkter behøver ikke blive udført af samme person, flere kan samarbejde om opgaven. så snart meddelelsen om et dødsfald/alvorlig afgør om kriseplanen skal iværksættes. om den døde/alvorligt syge eller tilskadekomne er: Elev Lærer Anden ansat Pårørende Samt navnet/navne på den/de ramte person/personer Kriseledelsen samles på skolens kommandocentral som tidligere er valgt Kontakt til pårørende (hvem kontakter de pårørende træf beslutning om dette på forhånd). Opret et kriserum til pårørende (brug evt. et klasseværelse og husk evt. forplejning). Skab rum for eftertanke/refleksion/sorg og savn. Et stille hyggehjørne på skolen, (husk evt. forplejning). Husk tavshedspligten. Opret/udpeg et telefonnr. som er bemandet af personale som kan give oplysninger om situationen. Lav en orientering internt til alle ansatte i lærerværelset (ikke direkte berørte af hændelsen). Vurdér om pressen kan/må være tilstede. Lav en orientering internt til eleverne eller Husk at tage højde for elevernes alder (ikke direkte berørte). Der afholdes en pressekonference. Underret relevante myndigheder, politi/arbejdstilsynet/miljøkontrollen m.m. Underret Skoler og Dagtilbud Side 5 af 15

6 Ved dødsfald på ansatte husk at anmelde til arbejdsskadestyrelsen tlf eller check på Ved henvendelse fra pressen henvis Udarbejd evt. en pressemeddelelse som også kan lægges på hjemmesiden, (udpeg evt. en fra forvaltningen, der kan hjælpe med dette) Pressemeddelelsen bør indeholde følgende punkter: En kort beskrivelse af hændelsen Uddannelsesstedets reaktion og håndtering af hændelsen Myndighedernes reaktion og håndtering af hændelsen. Kontaktoplysninger på den/de personer der kan rettes henvendelse til. Der laves en skriftlig evaluering af hændelsen evt. i samarbejde med brandvæsen, sundhedsberedskab, politi m.fl. Til erfaring for fremtidige hændelser. Iflg. vejledning fra BUF orienteres forvaltningen og Dansk Center for Undervisningsmiljø om denne evaluering. Side 6 af 15

7 INSTRUKS VED PERSONSKADE Stands ulykken Red Alarmér Oplys Stop maskiner og arbejdsprocesser. Afspær om muligt området. Giv livreddende førstehjælp. - Sikre vejrtrækning a. Skab fri luftveje b. Giv kunstigt åndedræt - Sikre blodcirkulationen c. Stands blødninger d. Giv hjertemassage. Ring til alarmcentralen. Tryk (0) Fortæl, at der er brug for en ambulance, - hvem du er, - at du ringer (Adresse, Tlf. nr. post nr.) - tlf.nr. du ringer fra, - hvad der er sket, - og hvor mange tilskadekomne, der er tale om. Red Hjerte starter Giv almindelig førstehjælp. - Fortsæt med den livreddende førstehjælp. - Skaf tæpper o.a. mod klimaet (udendørs). - Hent forbindsstoffer og tildæk sår og læsioner. - Giv psykisk førstehjælp tal beroligende med den/de tilskadekomne. Findes der en hjertestarter på skolen hvor er den placeret Side 7 af 15

8 VED DØDSFALD, ALVORLIG SYG- DOM/TILSKADEKOMST PÅ REJSE TIL UDLANDET Rejselederen skal drage omsorg for at følgende bliver udført: Kontakt skolen så snart meddelelsen om et dødsfald/alvorlig sygdom/tilskadekomst (KONTAKTNUMMER PÅ SKOLEN) Ved skader på lærere og andre ansatte: Kontakt rejseforsikringen. Ved skader på elever kontakt den offentlige sygesikring Hjemtransport er undtaget den offentlige sygesikring. Beslut hvem der skal kontakte de pårørende ved hhv. ulykke og dødsfald (behøver ikke at være samme person) Bliver hos eleven/ansat eller få en anden til det Samler de øvrige elever væk fra den døde/syge/tilskadekomne og underretter om hvad der er sket Kontakt hurtigst muligt den danske ambassade/konsulat i det pågældende land, husk at have telefonnr. med til ambassaden/konsulatet i det pågældende land, samt de lande man rejser igennem. Sørg for jævnlig kontakt til rejselederen. Planlæg hjemrejse for alle de rejsende. i samarbejde med rejseforsikringen Planlæg evt. transport for pårørende m.m. til det pågældende land. Bør også ske i samråd med rejseforsikringen og ambassaden i det pågældende land. Selvmord Sørg for at kontakte en psykolog hurtigst muligt for rådgivning m.h.p. særlige forholdsregler ved samtale med eleverne om dette, da der kan forekomme kraftige psykiske reaktioner hos de efterladte. Instruks ved uønskede hændelser generet iværksættes i det omfang det er nødvendigt. Side 8 af 15

9 Instruks - SKOLESKYDERI Ved observation af skoleskyderi hændelse: Advar alle i nærheden og følg nedenstående instrukser. Alarmér politiet ved (0) Beskriv hændelsen kort, adressen samt lokalitet og hvad der er iværksat. Hvis det er muligt fortæl hvor mange gerningsmænd der er tale om. Ring til kontoret. Meddel hvor hændelsen foregår og hvilken hændelse samt hvad der er iværksat. Kontoret vil da iværksætte beredskabsplanen. Ved melding om et skoleskyderi hændelse: Meldingen kan komme over samtaleanlægget eller mundtligt (i nogle tilfælde via telefon) eller man kan selv observere hændelsen. Saml eleverne i undervisningslokalet el.lign. Undgå støj så vidt det er muligt. Lås døren/erne Barrikadér dørene med borde/stole el.lign. Sæt evt. en stoleryg mod dørhåndtaget. Luk vinduerne. Træk gardiner for vinduerne. Placer alle i lokalet så man ikke er synlig fra vinduerne/gange e.l. Udbyg evt. et rum af borde og stole man kan gemme sig i. Forbliv i lokalet til politi eller ansatte kalder jer ud. Hvis muligt vil kontoret informere over samtaleanlægget eller/og via mobiltelefon. Hvis en medarbejder eller en elev udsættes for vold eller trusler kan signalements blanketten på side XX udfyldes. Side 9 af 15

10 Instruks Vold & PLOV Vigtige telefonnumre: Leder Arbejdsmiljørepræsentanten Pårørende (se mappe over pårørende på lederens kontor) Politi: Akut: 112 ellers 114. Vagtlæge: Akut psykologbistand: (kun til ansatte) Psykologhuset i Odense: (hverdage mellem ), (hverdage mellem ) eller uden normal kontortid Procedure 1. En kollega, evt. den voldsramte selv, tilkalder den voldsramtes kontaktperson (listen over kontaktpersoner findes i mappen på lederens kontor eller på medarbejderens ambulancekort). 2. Når kontaktpersonen kommer, tager hun eller han ansvar for den voldsramte og giver psykisk førstehjælp. 3. Tommelfingerregler for psykisk førstehjælp Vis nærvær og accept Spørg til situationen og lyt Vis omsorg (kaffe, knus, og sørge for det praktiske) Forklar at det er normale reaktioner Følg den voldsramtes behov Side 10 af 15

11 Undgå at Tale selv, styre samtalen Fortælle om egne oplevelser Analysere, forklare eller bagatellisere episoden Give gode råd Lade den voldsramte være alene Stoppe gråd eller vrede Bebrejde eller kritisere den voldsramte 4. Nærmeste leder underrettes umiddelbart efter voldsepisoden. Han eller hun sørger for at arbejdsmiljøgruppen og den øverste ledelse informeres inden for 24 timer. 5. Nærmeste leder sørger for at indkalde en afløser for den voldsramte, hvis det er nødvendigt. 6. Kontaktpersonen, den voldsramte og nærmeste leder vurderer, om den voldsramte har behov for lægehjælp eller psykologhjælp. Hvis der har været flere kollegaer involveret i episoden, besluttes det, om der skal laves en debriefing. Nærmeste leder har ansvaret for at arrangere en eventuel debriefing senest tre døgn efter hændelsen. Ved grovere voldstilfælde er det væsentligt at få en lægelig vurdering på skadestuen af den voldsramtes skader inden for 24 timer efter hændelsen. Skadestuerapporten er en forudsætning ved en efterfølgende politianmeldelse og/eller erstatningssag ved Erstatningsnævnet for voldsofre. 7. Kontaktperson og leder sikrer sig kontakt til pårørende, så den voldsramte ikke skal være alene ved hjemkomst. Der skal også tages stilling til, hvordan den voldsramte kommer sikkert hjem. 8. Den voldsramte udfylder hurtigst muligt inden for det første døgn registreringsskemaet om vold og trusler. Skemaet afleveres til nærmeste leder, som har ansvaret for, at det kommer til arbejdsmiljøgruppen. 9. Nærmeste leder sikrer, at der følges op på hændelsen - for eksempel ved samtaler med lederen. 10. Arbejdsmiljøgruppen vurderer episoden og tager initiativ til anmeldelser til de rette instanser: Willis (Assens Kommunes forsikringsmægler) og politi Side 11 af 15

12 Signalements blanket udfyldes efter en bombetrussel, vold og trusler. Sprog Dialekt Hudfarve nationalitet Alder < > højde > Mistænkt mand kvinde Kropsbygning Beklædning Mager normal Kraftig kropsegenskaber beskrives oppefra og ned og udefra og ind Maskering Transport - middel Flugtvej udformning art farve m.m. type Art Fabrikat Kendetegn reg. nr. Retning Bevæbning pistol Revolver gevær spray kniv andet Udseende Ansigtsform Rundt ovalt Aflangt Andet Hudfarve m.m. rød Brun bleg Normal ar ell. lign. Tatoveringer Hår sort Mørkt blond Gråt skaldet Andet Andre kendetegn Frisure / skægvækst pande Næse mund læber Tænder Ører hage Andet glat højt strit krøllet andet Fuldskæg Overskæg ubarberet Andet Øjne blå Grå brune anden farve skeløjet glasøje Andet Hænder ar, tatoveringer vorter Amputeringer Handsker Andet Holdning / gang Tale / stemme Rank bøjet Haltende Andet forceret Rolig lys Mørk accent/dialekt stammende specielle udtryk Øvrige oplysninger Beskrivelse af hændelses- forløbet ( hvad gjorde eller sagde gerningsmanden, bar han noget, hvad tog han med? m.m. ) Dato: Kl.: Navn: Jsa05/05 Side 12 af 15

13 Bilag Efterfølgende tiltag: Der skal evt. følges op dagene efter med informationsskrivelser. Kan undervisningen fortsætte eller skal der findes andre lokaler. Planlæg evt. skema andre steder til undervisning. Aflysning/ændring af undervisning til ansatte/elever. Godt at have fokus på den efterfølgende drift aftalevt. på forhånd med anden lokaltion om drift efter en krise/hændelse. Skal der indkaldes ekstra vikardækning Forplejning mad og drikke til ansatte/elever/pårørende Evt. overnatningsmuligheder for ansatte/elever/pårørende Blomster til begravelsen Hospitalsbesøg Aftale med pårørende om lærer/elever må deltage i begravelsen Aftale med pårørende om lærer/elever må foretage besøg på hospitalet. Ved familier med en anden kulturel baggrund undersøges, bedst kan udtrykke medfølelse overfor familien. Ved dødsfald på ansatte husk anmelde skaden som arbejdsulykke selvom der tidligere er sket oplysning om dødsfaldet. Husk at alle ulykker på ansatte skal anmeldes som arbejdsulykke Ved dødsfald på elever, husk at informere forsikringsafdelingen, da kan være både ansvarsforsikring og kollektiv ulykkesforsikring på spil og der kan anmeldelsesfrister. Evaluerer hændelsen Side 13 af 15

14 PLOV (Pludselig Livsfarlig Og Voldelige handlinger) Her under skoleskyderi Nedenstående er et uddrag af Vejledning om sikkerhed og kriseberedskaber på uddannelsesinstitutionerne udgivet af Undervisningsministeriet. Sikringen af et godt og sikkert undervisningsmiljø er helt central, når uddannelsesinstitutioner skal forebygge mod ulykker og krisesituationer, idet et godt undervisningsmiljø kan medvirke til at forhindre og begrænse unødvendige kriser og konflikter. Det følger af undervisningsmiljøloven, at elever og studerende har ret til et sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt undervisningsmiljø. Et godt undervisningsmiljø kan medvirke til at forhindre og begrænse unødvendige kriser og konflikter, herunder mobning, social isolation og eksklusion fra fællesskabet. Uddannelsesinstitutionerne har et godt udgangspunkt i forhold til at yde en præventiv indsats over for udviklingen af voldelig og kriminel adfærd, da de fleste børn og unge i Danmark har haft eller stadig har en tilknytning til uddannelsessystemet. Forebyggelse Det er vigtigt at prioritere et godt undervisningsmiljø, herunder elevernes trivsel. Sandsynligheden for at identificere mistrivsel, usunde undervisningsmiljøer og elever med problemer skal forøges. Det kan f.eks. ske ved Opbygger en infrastruktur Benytter indikatorer til at skærpe opmærksomheden Opbygning af en infrastruktur Organisering af personale og skal undersøge og sikre, at den eksisterende interne organisering af underviserstab, klasselærere, vejledere mv. kan opfange og støtte elever med alvorlige problemer. Værktøjer og metoder: Der bør anvendes flere forskellige værktøjer og metoder til at opfange tegn på et usundt undervisningsmiljø, faresignaler og anden usædvanlig adfærd. Det kan eksempelvis ske ved spørge-skemaundersøgelser, registrering af fremmøde og opgaveaflevering, forældremøder, diskussioner i klassen, undervisningsmiljøvurderinger m.m Dialog: Der skal være mulighed for, at eleverne i fortrolighed kan henvende sig til en person med deres problemer. Generelt forudsættes en kontakt og dialog mellem de enkelte elever og ansatte så det er muligt at gribe ind på et tidligt tidspunkt. Side 14 af 15

15 Eksternt kan etablere eller udbygge et eksternt netværk bestående af politi, sociale myndigheder, andre skoler og lokale hjælpeorganisationer. Der findes eksempler på forskellige indikatorer på usundt undervisningsmiljø, social udstødelse og andre former for indikatorer, dette kan man læse mere om på Undervisningsministeriet, Sikkerhed og Kriseberedskab råd og vejledning til skoler og uddannelsesinstitutioner på f.eks. her kan man også downloade den i PDF format. Instruksen ved PLOV kan kopieres til f.eks. lommeformat og/eller ophænges på lærerværelse e.l. Side 15 af 15

Delplan for Administrationen

Delplan for Administrationen Delplan for Administrationen Hedensted Kommune 2013 nen Delplan for Administratio- Forord... 3 Opbygning af kommunens samlede beredskabsplan... 3 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Afdelingernes opgaver...

Læs mere

Vejledning i krisehjælp og opfølgende tiltag

Vejledning i krisehjælp og opfølgende tiltag Vejledning i krisehjælp og opfølgende tiltag INDHOLD 1 Hvad er en krise?...3 2 Akut krisehjælp...4 2.1 Akut selvhjælp...4 2.2 Akut kollegial psykisk førstehjælp...5 2.3 Ledelsens akutte opgaver...5 2.4

Læs mere

Krise beredskab på Århus Statsgymnasium. Husk

Krise beredskab på Århus Statsgymnasium. Husk Krise beredskab på Århus Statsgymnasium Husk Ingen plan kan erstatte sund fornuft. Det gælder i enhver krisesituation om at bevare roen og så vidt muligt lade fornuften og ikke følelserne råde - marts

Læs mere

Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III

Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III Revideret juni 2015 Grundlæggende udarbejdet i 2013 Beredskabsplanen er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Forord. s. 2. Voldspolitik i fokus s. 4 Voldspolitik i Holbæk Kommune

Forord. s. 2. Voldspolitik i fokus s. 4 Voldspolitik i Holbæk Kommune Indhold Forord. s. 2 Voldspolitik i fokus s. 4 Voldspolitik i Holbæk Kommune Voldspolitikken i Center for Mental Sundhed. s. 5 Hvad er vold og trusler? Hvorfor skal vi have en voldspolitik hvad vil vi

Læs mere

Den Sammenhængende Børnepolitik

Den Sammenhængende Børnepolitik Den Sammenhængende Børnepolitik Forebyggende indsats for sårbare børn og unge Børne- & Kulturområdet April 2011 Indhold 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Faglig bekymring for barnet/familien... 3 4.

Læs mere

Til alle medarbejdere på Malling Skole... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 5 Børn og unges arbejdsmiljøpolitik... 5. Malling Skoles arbejdsmiljøpolitik...

Til alle medarbejdere på Malling Skole... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 5 Børn og unges arbejdsmiljøpolitik... 5. Malling Skoles arbejdsmiljøpolitik... Indhold Til alle medarbejdere på Malling Skole... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 5 Børn og unges arbejdsmiljøpolitik... 5 Malling Skoles arbejdsmiljøpolitik... 6 Introduktion til nye lærere og vikarer... 7 Modtagelse

Læs mere

Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen

Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen Redigeret maj 13 Århus Kommune Formål med Sikkerhedsmappen... 3 Low arousal tilgang... 5 Fastholdelse... 8 Signaler og reaktioner hos medarbejderen ved konflikter...

Læs mere

Handleguiden Center for Dagtilbud og Kultur Center for Skole og Fritid Center for Børn, Unge og Familie 2013. Handleguiden

Handleguiden Center for Dagtilbud og Kultur Center for Skole og Fritid Center for Børn, Unge og Familie 2013. Handleguiden Handleguiden Center for Dagtilbud og Kultur Center for Skole og Fritid Center for Børn, Unge og Familie 2013 Handleguiden Handleguiden side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Bærende principper i det tidlige

Læs mere

Beredskabsplan for Trongårdsskolen

Beredskabsplan for Trongårdsskolen Beredskabsplan for Trongårdsskolen Trongårdsskolen Trongårdsvej 50 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 4528 4320 Mail: trongaard@ltk.dk Indholdsfortegnelse I tilfælde af offentlige sirener og anden udefrakommende trussel...

Læs mere

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1 Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvem gælder planen for side 3 2. Førstehjælpskurser. side 4 3. Førstehjælpskasser. side 4 4. Handleplan ved ulykker side 4 5. Fysisk eller psykisk belastende hændelser

Læs mere

Beredskabsplan for Kulturværftet. Niveau III

Beredskabsplan for Kulturværftet. Niveau III Beredskabsplan for Kulturværftet Niveau III December 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Sammenhæng mellem niveau I, II og III-beredskabsplaner... 3 1.3 Opbygning... 4 1.4 Kommunikation

Læs mere

Branchearbejdsmiljørådet for handel. Branchevejledning. Røveri i dagligvarebutikker

Branchearbejdsmiljørådet for handel. Branchevejledning. Røveri i dagligvarebutikker Branchearbejdsmiljørådet for handel Branchevejledning Røveri i dagligvarebutikker Forord Denne vejledning er udarbejdet af BAR Handel, som er branchearbejdsmiljørådet for detailhandelsområdet. BAR Handel

Læs mere

Sorg- og Kriseplan Børnehuset Livstræet

Sorg- og Kriseplan Børnehuset Livstræet Sorg- og Kriseplan Børnehuset Livstræet Udarbejdet august 2011 Indhold Indledning.... 3 Ulykker.... 5 Et barn bliver sygt og indlagt i en længere periode.... 7 Når et barn dør (barnet er ikke i institutionen)....

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens.

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens. SORG - HANDLEPLAN Forord: En omsorgsplan er et praktisk værktøj, man kan gribe til, i tilfælde af alvorlige ulykker og dødsfald blandt børn, forældre og ansatte. Hensigten er at hjælpe den eller de ansatte

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsulykker Beredskab

Forebyggelse af arbejdsulykker Beredskab Forebyggelse af arbejdsulykker Beredskab 10 10.1 Planlægning af beredskab herunder beredskabsplan for krisehjælp NUL ARBEJDSULYKKER NUL ARBEJDSULYKKER er et kampagnesamarbejde mellem Arbejdstilsynet og

Læs mere

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Forord Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge med særlige behov er et arbejdsredskab for medarbejdere, der

Læs mere

Røveri i butikker. Branchevejledning til arbejdsgiver/ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen

Røveri i butikker. Branchevejledning til arbejdsgiver/ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen Røveri i butikker Branchevejledning til arbejdsgiver/ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen BAR Handel Denne vejledning er udarbejdet af BAR Handel, som er branche arbejdsmiljøråd for detailhandelsområdet.

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER og hvad man kan gøre ved det Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne vejledning støtte virksomheden

Læs mere

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Bliv køreklar igen - efter en voldsom oplevelse/hændelse Indhold Indledning.... 1 Hvad er en voldsom oplevelse/hændelse?...

Læs mere

HVIS BORGEREN ER TRUENDE...

HVIS BORGEREN ER TRUENDE... HVIS BORGEREN ER TRUENDE... De gode redskaber før, under og efter voldsepisoder En vejledning til sikkerhedsorganisationen _INDHOLD 03 03 03 03 04 04 04 Vold og trusler kan og skal forebygges Hvornår

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige

Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige En vejledning fra BAR FOKA 1 Vejledning om vold og voldsforebyggelse for kontorer i det offentlige Udgivet af Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Vold på arbejdspladsen Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet

Vold på arbejdspladsen Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet Et inspirationshæfte www.sus.dk Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet Indhold 2 Forord............................................... 3................................... 4 Samarbejde

Læs mere

VEJLEDNING. RESPEKT FOR GRÆNSER Når en medarbejder mistænkes for et seksuelt overgreb mod et barn eller en ung

VEJLEDNING. RESPEKT FOR GRÆNSER Når en medarbejder mistænkes for et seksuelt overgreb mod et barn eller en ung VEJLEDNING RESPEKT FOR GRÆNSER Når en medarbejder mistænkes for et seksuelt overgreb mod et barn eller en ung Aarhus Kommune Børn og Unge 2 FORORD Vejledningen Respekt for grænser Når en medarbejder mistænkes

Læs mere

KRISETERAPEUTISK BEREDSKAB

KRISETERAPEUTISK BEREDSKAB KRISETERAPEUTISK BEREDSKAB - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning 2010 Erstatter kapitel 7 i: 2. udgave af Håndbog om sundhedsberedskab, 2007 Kriseterapeutisk beredskab, Planlægning af sundhedsberedskabet

Læs mere

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte?

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? Roskildemodellen - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? 1 Indhold Forord side 3 Indledning side 4 Roskildemodellens indhold side 6 DEL 1 BEKYMRING FOR BARNET 1.1

Læs mere

Delplan for Social og Sundhed

Delplan for Social og Sundhed Delplan for Social og Sundhed Hedensted Kommune 2013 Forord... 3 Opbygning af kommunens samlede beredskabsplan.... 4 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Opgaver for Social og Sundhed... 5 1.3 Ansvar...

Læs mere

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold Lær spillereglerne at kende Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen med branchernes parter i Rådet udarbejdet denne værktøjskasse,

Læs mere