Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK"

Transkript

1 Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK

2 Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen Beskrivelse af varmtvandsbeholderen Leveringsomfang Opbygning Anvendelse i overensstemmelse med formålet Funktion El-tilslutning CE-mærkning Typeskiltet Forsigtighedshenvisninger vedrørende drift og rengøring Forskrifter Sikkerhedshenvisninger Varmtvandsbeholder leveret beskadiget Opstilling Ændringer Fyldning af varmtvandsbeholderen Utætheder Undgåelse af skoldninger Frostsikring Afblæsningsrør Inspektion/vedligeholdelse Betjening Idriftsættelse Indstilling af beholdertemperaturen Indstillingsforskrifter Drift i forbindelse med enkeltkredskoblinger Rengøring, inspektion, afhjælpning af fejl Rengøring Inspektion Afhjælpning af fejl Fabriksgaranti Side 5 El-installation Nettilslutning Varmeflange Idriftsættelse Idriftsættelse af anlægget Kontrol af varmtvandsbeholderen Lukket system (tryksikker installation) Åbent system (trykløs installation) Instruktion af brugeren Inspektion og vedligeholdelse Interval Funktionskontrol Vedligeholdelse af beskyttelsesanoden Rengøring af den indvendige beholder Genstart Reservedele Kundeservice Fabrikskundeservice i Danmark Genbrug og bortskaffelse Varmtvandsbeholder Emballage Tekniske data Installation Krav til ophængningsstedet Anbringelse af varmtvandsbeholderen Beholder- og tilslutningsmål, vægt Installation på vandsiden Koldtvandstilslutning Varmtvandstilslutning Lukket system (tryksikker installation) Varmtvandscirkulationsledning Åbent system (trykløs installation)

3 Henvisninger vedrørende dokumentationen Beskrivelse af varmtvandsbeholderen 1 Henvisninger vedrørende dokumentationen Kære kunde Med Deres el-varmtvandsbeholder har De fået et kvalitetsprodukt fra firmaet Vaillant. Før De tager Deres varmtvandsbeholder i brug, skal De læse kapitlerne - Beskrivelse af varmtvandsbeholderen - Forsigtighedshenvisninger vedrørende drift og rengøring - Betjening - Genbrug og bortskaffelse grundigt igennem. De andre kapitler i denne vejledning er henvendt til VVS-installatøren, der er ansvarlig for installationen og den første idriftsættelse. 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen Vaillant er en el-varmtvandsbeholder til decentral og central (kun VEN/H 30 DK) varmtvandsforsyning med følgende kendetegn: Emaljebeholder med beskyttelsesanode Tilslutningsklar regulering Strålevandsbeskyttelse IP 25 D 1.1 Leveringsomfang Bemærk! Kontrollér, at leveringsomfanget er fuldstændigt og ubeskadiget! Opbevar denne vejledning omhyggeligt, og giv den videre til en evt. senere ejer. Vi påtager os intet ansvar for skader, der opstår, fordi denne vejledning ikke overholdes. 1 2 Vaillant el-varmtvandsbeholderen skal installeres af et VVS-firma, der er ansvarlig for at overholde de gældende forskrifter. 3 Anvendte symboler I det følgende forklares de symboler, der er anvendt i teksten: Fare! Umiddelbar fare for liv og helbred! Mulig farlig situation for produkt og miljø! Bemærk! Nyttige informationer og henvisninger. Symbol for en krævet aktivitet. Fig. 1.1 Leveringsomfang Position Antal Beskrivelse 1 1 Varmtvandsbeholder 2 1 Betjenings- og installationsvejledninger 3 1 Vægskinne Uden ill. 1 Montagesæt overgangsnippel på 3 / 4 Overhold sikkerhedshenvisningerne i denne vejledning, når De installerer varmtvandsbeholderen! 3

4 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen 1.2 Opbygning : El-varmtvandsbeholder med en varmekreds med en fast varmeydelse på 2 kw. for brugerens eller en anden persons liv og helbred, eller udstyr eller andre materielle værdier kan forringes. El-varmtvandsbeholderne er beregnet til brugsvand og til lukkede og åbne systemer. Anden brug eller brug, der går ud over det, gælder som ikke i overensstemmelse med formålet. For skader, der opstår som et resultat heraf, hæfter producenten/leverandøren ikke. Risikoen bæres alene af brugeren. Til anvendelse i overensstemmelse med formålet hører også overholdelsen af betjeningsvejledningen Funktion er i et lukket system konstant under ledningstryk: Med lukkede varmtvandstappeventiler er vandindholdet ikke i forbindelse med atmosfæren. Når der åbnes en varmtvandstappeventil, strømmer det kolde vand gennem koldtvandsindløbsrøret (10, fig. 1.2) og trykker det varme vand fra den indvendige beholder (5) ud gennem varmtvandsudløbsrøret (6). Prelpladen på koldtvandsindløbsrøret (10) sørger for en ensartet fordeling af det kolde vand, der løber ind. Beholderens indhold opvarmes efter dyppekogerprincippet ved hjælp af rørvarmelegemet (9). På temperaturvælgeren kan der indstilles en vandtemperatur på 8-85 C. Den temperatur, der er indstillet på temperaturvælgeren, sammenlignes med den faktiske temperatur ved termostaten; termostaten kobler strømkredsen til og fra i overensstemmelse hermed. En sikkerhedstemperaturbegrænser beskytter varmtvandsbeholderen mod overophedning, da den afbryder strømkredsen, hvis en temperatur på 95 C overskrides. Fig. 1.2 Opbygning Forklaring 1 Ophængning 2 Vægstøtte med udligningsmulighed 3 Kabinet 4 Isolering 5 Indvendig beholder 6 Varmtvandsudløbsrør 7 Magnesiumbeskyttelsesanode 8 Følerrør 9 Rørvarmelegeme 10 Koldtvandsindløbsrør med prelplade 11 Kontrolboks 1.3 Anvendelse i overensstemmelse med formålet Vaillant el-varmtvandsbeholderen er konstrueret med den nyeste teknik og i henhold til de anerkendte sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan der ved ukorrekt anvendelse eller ved anvendelse, der ikke er i overensstemmelse med formålet, opstå farer 1.5 El-tilslutning er udelukkende egnet til enkeltkredstilslutning til 230 V, 50 Hz-vekselspænding. Den har en tilslutningsydelse på 2 kw. 1.6 CE-mærkning Med CE-mærkningen dokumenteres det, at el-varmtvandsbeholderen opfylder de grundlæggende krav i lavspændingsdirektivet (direktiv 73/23/EØF) samt direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (direktiv 89/336/EØF). 1.7 Typeskiltet Typeskiltet på Vaillant el-varmtvandsbeholderen er fra fabrikken placeret på undersiden af kedlen. 4

5 Forsigtighedshenvisninger vedrørende drift og rengøring 2 2 Forsigtighedshenvisninger vedrørende drift og rengøring 2.1 Forskrifter VVS-firmaet skal især tage højde for de nationale love, forskrifter, arbejdsblade og normer Frostsikring Frostsikringen fungerer kun, når spændingsforsyningen er koblet til, og beskytter kun, ikke tilsluttede vandrør og sikkerhedsgrupper. Hvis beholderen i længere tid er ude af drift i et uopvarmet rum (f.eks. vinterferie), skal den tømmes helt. 2.2 Sikkerhedshenvisninger Hvis de følgende anvisninger og de anvisninger på de næste sider, der er mærket med dette symbol, ikke overholdes, er der fare for brugeren eller installatøren, og en defekt på varmtvandsbeholderen kan ikke udelukkes! Varmtvandsbeholder leveret beskadiget Hvis der er skader på varmtvandsbeholderen, skal leverandøren kontaktes omgående før tilslutningen Afblæsningsrør Under opvarmningen løber der vand ud af afblæsningsrøret på grund af volumenændringen. Luk derfor ikke sikkerhedsventilen eller afblæsningsrøret! Inspektion/vedligeholdelse En forudsætning for en konstant funktionsdygtighed og -sikkerhed, pålidelighed og lang levetid er en regelmæssig inspektion/vedligeholdelse af beholderen, som skal foretages af en VVS-installatør. Lad Deres VVS-firma udføre arbejderne. Vi anbefaler at tegne en inspektions-/vedligeholdelseskontrakt med Deres VVS-firma Opstilling Vær for Deres egen sikkerheds skyld opmærksom på, at installationen af beholderen kun må foretages af et VVS-firma. Dette er også ansvarlig for inspektion/vedligeholdelse og istandsættelse af varmtvandsbeholderen Ændringer Ændringer på er generelt forbudt. I forbindelse med ændringer omkring varmtvandsbeholderen (tilførselsledninger til strøm og vand, afblæsningsrør og sikkerhedsventil til beholdervandet) skal der under alle omstændigheder inddrages et VVS-firma, da det har kompetencen Fyldning af varmtvandsbeholderen Før den første idriftsættelse samt efter hver tømning skal De fylde, før De tilkobler netsikringen Utætheder Hvis der er utætheder i varmtvandsrørene mellem beholderen og aftapningsstederne, skal koldtvandsafspærringsventilen lukkes, og utæthederne skal repareres af VVS-firmaet Undgåelse af skoldninger Udløbsarmaturerne, afblæsningsrøret og det vand, der løber ud, kan blive op til 85 C varme. 5

6 3 Betjening 3 Betjening 3.1 Idriftsættelse Før den første idriftsættelse af el-varmtvandsbeholderen skal koldtvandsafspærringsventilen foran varmtvandsbeholderen åbnes. Den må ikke benyttes som reduktionsventil. Åbn et varmtvandstappested, der er tilsluttet til, indtil der løber vand ud. Hold altid afblæsningsrøret åbent. Luk det ikke! Hvis der løber vand ud ved varmtvandstappestedet, er det sikret, at er fyldt. Under opvarmningen af skal der komme vand ud af sikkerhedsventilen, hvis installationen er lukket (tryksikker). Ved en åben beholderinstallation drypper ekspansionsvandet ud af vandhanen. Kontrollér fra tid til anden sikkerhedsventilens funktion ved at aktivere udluftningen. 3.2 Indstilling af beholdertemperaturen Ved hjælp af den indbyggede termostat til- og frakobles opvarmingen, så der altid holdes vand klart med den temperatur, der er indtillet på termostaten. Første opvarmning Under opvarmningsfasen lyser signallampen (1, fig. 3.1). Den første opvarmning skal overvåges, indtil signallampen slukker. Stil derefter temperaturen på... Træk netstikket ud i tilfælde af fejl! Position venstre anslag Frostsikring: Svarer til ca. 8 C. Når der er tilsluttet en, beskyttes vandet mod at fryse. NB frostsikring! Når temperaturvælgeren indstilles på venstre anslag, beskyttes men ikke de tilsluttede vandrør og sikkerhedsgruppen mod frost. Strømforsyningen til varmtvandsbeholderen må ikke afbrydes, hvis der er frostfare. Position højre anslag Maksimumtemperatur: Svarer til ca. 85 C. Denne indstilling skal så vidt muligt kun vælges kortvarigt i forbindelse med et særlig stort varmtvandsbehov. 3.3 Indstillingsforskrifter Af økonomiske og hygiejniske grunde (f.eks. legionellabakterier) anbefaler vi at indstille vandtemperaturen på ca. 60 C. I forbindelse med anlæg med lange rør f.eks. på sygehuse, i alderdomshjem, hoteller, flerfamiliehuse skal vandtemperaturen indstilles på mindst 60 C. 3.4 Drift i forbindelse med enkeltkredskoblinger Tilkobling Beholderen tilkobles automatisk, når vandtemperaturen kommer under den temperatur, der er indstillet på temperaturvælgeren (2). Den røde signallampe (1) lyser. Frakobling Varmeydelsen frakobles automatisk, når den vandtemperatur, der er indstillet på temperaturvælgeren (2), nås. Den røde signallampe (1) lyser ikke. Når temperaturen i beholderen er faldet - f.eks. ved varmtvandstapning - tilkobles automatisk igen Fig. 3.1 Betjeningspanel Forklaring 1 Signallampe 2 Temperaturvælger 3 Grænsepil Den nødvendige vandudløbstemperatur kan indstilles på temperaturvælgeren (2, fig. 3.1). 6

7 Betjening Rengøring, inspektion, afhjælpning af fejl Rengøring Vaillant el-varmtvandsbeholderen skal så godt som ikke rengøres. Det er tilstrækkeligt af og til at rengøre kabinettet med en fugtig klud, evt. med sæbevand. Der må ikke anvendes opløsningsmiddelholdige eller ru rengøringsmidler, da de kan beskadige varmtvandsbeholderens overflade Inspektion Afhængigt af vandkvaliteten, den valgte vandtemperatur og varmtvandsbehovet opstår der kalk. Lad derfor senest hvert 3. år et VVS-firma kontrollere beskyttelsesanoden og komponenterne på el- og på vandsiden. Ved meget kalkholdigt vand skal VVS-firmaet eventuelt foretage en afkalkning hyppigere. I forbindelse med et lukket system (tryksikker installation) skal sikkerhedsventilen aktiveres regelmæssigt for at forebygge, at den sætter sig fast på grund af kalkaflejringer Afhjælpning af fejl I tilfælde af fejl skal De løsne netsikringerne. Få hjælp af et VVS-firma, for kun en faglig korrekt behandling af varmtvandsbeholderen beskytter brugeren mod skader. Foretag under ingen omstændigheder selv indgreb i beholderen. Udtjente beholdere skal afmonteres og bortskaffes korrekt af et VVS-firma. 3.6 Fabriksgaranti Vaillant giver Dem som ejer af varmtvandsbeholderen ud over den lovpligtige garanti, De har krav på, denne fabriksgaranti, som De, hvis De ønsker det, kan gøre gældende over for sælgeren af varmtvandsbeholderen. Garantiperioden er to år, begyndende med installationsdatoen. Inden for dette tidsrum udbedres konstaterede materiale- eller fabrikationsfejl på varmtvandsbeholderen gratis af vores fabrikskundeservice. For fejl, der ikke skyldes de nævnte årsager, f.eks. fejl på grund af ukorrekt installation eller behandling i strid med forskrifterne, påtager vi os intet ansvar. Vi giver kun fabriksgaranti, når beholderinstallationen er foretaget af et VVS-firma. Hvis arbejder på beholderen ikke udføres af vores fabrikskundeservice, så bortfalder fabriksgarantien, hvis ikke arbejderne er udført af et VVS-firma. Fabriksgarantien bortfalder desuden, hvis der monteres dele i beholderen, som ikke er godkendt af Vaillant. Ikke omfattet af fabriksgarantien er krav, der går længere end den gratis fejludbedring, f.eks. krav om skadeserstatning. Denne fabriksgaranti gælder kun i Danmark. 7

8 4 Installation 4 Installation 4.1 Krav til ophængningsstedet El-varmtvandsbeholderen må kun installeres i et frostsikret rum. Monteringsstedet kan vælges uafhængigt af placeringen af de tappesteder, der skal forsynes. For at undgå varmetab bør det dog være så tæt som muligt på det tappested, der benyttes tiest. 4.2 Anbringelse af varmtvandsbeholderen Før monteringen skal kontrolleres for transportskader. Hvis der er skader på varmtvandsbeholderen, skal der omgående - før anbringelsen - forespørges hos leverandøren. Når der vælges ophængningsvæg, skal der tages højde for vægten af den fyldte beholder (se Tekniske data). Installationsvæggen bør være lodret. Beholderen skal monteres, så der kan gennemføres vedligeholdelsesarbejder. skal ophænges lodret. Der leveres en vægskinne sammen med varmtvandsbeholderen (fig. 4.1). Denne fastgøres på væggen med skruer og plugs. Fare! Fastgørelseselementerne (skruer, plugs osv.) til ophængningen af varmtvandsbeholderen skal vælges under hensyntagen til beholderens vægt og væggens beskaffenhed. monteres på vægskinnen. Det er muligt at korrigere til siderne ved en enkel forskydning. Afhængigt af væggens beskaffenhed skal der anvendes stenskruer eller gennemgående skruer med egnede plugs. I forbindelse med tynde vægge kræves en særlig bærekonstruktion. Til det formål skal fastgørelsesskruerne forbindes med fladjerndele på bagsiden af væggen. 8

9 Installation Beholder- og tilslutningsmål, vægt A 1 L P A C G H E F D R 1/2" Fig. 4.1 Montageskabelon og beholdermål Forklaring 1 Vægfastgørelsesholder 2 Koldtvandstilslutning 3 Afløbstilslutning 4 Varmtvandstilslutning Varmtvandsbeholder A (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm) L (mm) P (mm) VEN/H 15 DK VEN/H 30 DK Tab. 4.1 Mål og vægt 9

10 4 Installation 4.4 Installation på vandsiden Koldtvandstilslutning Der kan anvendes kobber-, stål- eller ikke-metalliske rør. I forbindelse med ikke-metalliske rør på varmtvandssiden (varmtvandstilslutning) er det vigtigt, at producentet garanterer, at rørene er egnede til normal drift med vandtemperaturer indtil 85 C. I tilfælde af fejl kan der maks. forekomme 100 C ved 6 bar. Til en sådan anvendelse er f.eks. rør af tværbundet polyethylen egnede Varmtvandscirkulationsledning Hvis kunden ønsker, at der straks løber varmt vand ud, når en varmtvandstappeventil åbnes, anbefales det at tilslutte en varmtvandscirkulationsledning med isolerede rør Varmtvandstilslutning Som varmtvandsrør er varmeisolerede kobberrør særlig egnede på grund af deres lave varmetab. Varmtvandsrøret skal tilsluttes til el-varmtvandsbeholderens varmtvandstilslutning. ZP 4.5 Lukket system (tryksikker installation) I forbindelse med en tryksikker installation skal der monteres en typegodkendt sikkerhedsventil, en kontraventil og ved et vandtilslutningstryk på mere end 6 bar en trykreduktionsventil i koldtvandstilførslen. h A a b c d e f g II I r B 2 1 Sikkerhedsventilens afblæsningsrør skal installeres i samme størrelse som sikkerhedsventilens udløbsåbning og i frostfri omgivelser. Det skal udføres med fald, må højst have to bøjninger og maksimalt være 2 m langt. Det skal altid være åbent. Det skal monteres, så ingen personer bringes i fare på grund af varmt vand eller damp ved udblæsningen. Sikkerhedsventilen må ikke kunne afspærres fra el-varmtvandsbeholderen. Den skal anbringes, så den er lettilgængelig, for at den kan udluftes under driften. Fig. 4.4 Installationseksempel med varmtvandscirkulationsledning Forklaring 1 Koldtvandstilslutning 2 Varmtvandstilslutning I Sikkerhedsgruppe uden trykreduktionsventil II Sikkerhedsgruppe med trykreduktionsventil a Koldtvandsafspærringsventil b Trykreduktionsventil (kun påkrævet, hvis tilslutningstrykket overstiger 6 bar) c Kontrolventil d Kontraventil e Manometer-tilslutningsstuds f Afspærringsventil g Sikkerhedsventil h Koldtvandsledning r Kontraventil ZP Cirkulationspumpe A Koldt vand B Varmt vand C Blandingsvand C 10

11 Installation 4 Monteringsrækkefølge Som vist på fig. 4.4 forbindes tappestederne ringformet fra varmtvandstilslutningen (2) med et isoleret kobberrør, så det sidste tappested igen er i nærheden af elvarmtvandsbeholderen. Bag dette tappested skal der tilsluttes en cirkulationspumpe (ZP). Via en kontraventil (r) forbindes denne med et T-stykke til koldtvandstilslutningen (1). Ved meget kalkholdigt vand anbefales en termostatstyret cirkulationspumpe, som frakobler ved vandtemperaturer over 60 C. For at spare energi skal cirkulationspumpen styres ved hjælp af et kontaktur, som tager pumpen og dermed cirkulationen ud af drift i indstillede tidsrum. 4.6 Åbent system (trykløs installation) I forbindelse med et åbent system installeres Vaillant elvarmtvandsbeholderen lige ved tappestedet, som det er mest hensigtsmæssigt. Som tappearmatur må der kun tils-luttes et overløbsbatteri til trykløse beholdere (lavtryksarmatur). Hvis varmtvandsudløbsrøret er forlænget mere end 1 m lodret ned og/eller 2 m vandret, skal der monteres et udluftningsarmatur. Ved åben driftsmåde fungerer varmtvandsudløbet som en udluftning og må kun tilsluttes til et lavtryksarmatur. Ved udløbet må der ikke anbringes nogen anordninger, der reducerer tværsnittet, som perlatorer, opvaskemaskineslangetilslutninger eller lignende. Ved anvendelse af armaturer med sprøjte-/brusehoved er det nødvendigt at fjerne kalk regelmæssigt. 11

12 5 El-installation Idriftsættelse 6 5 El-installation De nationale forskrifter, forskrifterne fra de lokale forsyningsselskaber og angivelserne på typeskiltet skal overholdes. Tilslutningen skal kunne frakobles, så alle ledere afbrydes, via en adskillelsesanordning med mindst 3 mm kontaktåbning (f.eks. ved hjælp af sikringer). Varmtvandsbeholderen er forsynet med et 120 cm langt kabel med stik. Slå spændingen på tilførselsledningen til fra. 6 Idriftsættelse 6.1 Idriftsættelse af anlægget Den første idriftsættelse skal foretages at et VVS-firma i nedenstående rækkefølge. 1. Åbn et varmtvandstappested. 2. Åbn afspærringsventilen på koldtvandstilslutningen helt. Hvis der løber vand ud, er det sikret, at varmtvandsbeholderen er fyldt. 3. Luk varmtvandstappestedet. 4. Slå sikringen til. 5. Foretag idriftsættelsen i henhold til kapitel 3 Betjening. 6. Kontrollér, om arbejder korrekt. 5.1 Nettilslutning 6.2 Kontrol af varmtvandsbeholderen PE N L Lukket system (tryksikker installation) Åbn det varmtvandstappested, der er længst væk fra elvarmtvandsbeholderen: Hvis der løber vand ud, er det sikret, at er fyldt. Kontrollér ved den næste opvarmning, om sikkerhedsventilen arbejder korrekt. Når beholderindholdet opvarmes, skal der dryppe vand ud af afblæsningsrøret, så det kan ses. Fig. 5.1 Koblingsdiagram 3 υ 2 υ Åbent system (trykløs installation) Åbn varmtvandstappeventilen, indtil der løber vand ud. Ved den første idriftsættelse og ved hver senere opvarmning af el-varmtvandsbeholderen skal der dryppe vand ud af armaturet, så det kan ses. Forklaring 1 Nettilslutning 2 Temperaturbegrænser 3 Termostat 4 Varmelegeme 5 Signallampe 6.3 Instruktion af brugeren Efter den første idriftsættelse skal brugeren have forklaret betjeningen og rengøringen af el-varmtvandsbeholderen og have denne vejledning. 5.2 Varmeflange Varmeflangen i består af et 2 kw-rørvarmelegeme og er adskilt galvanisk fra beholderen ved hjælp af isoleringsmuffer. Disse er lagt ind i hullerne i varmeflangen. 12

13 Inspektion og vedligeholdelse 7 7 Inspektion og vedligeholdelse 7.1 Interval Afhængigt af vandkvaliteten, den valgte vandtemperatur og varmtvandsbehovet opstår der kalk. Lad derfor senest hvert 3. år et VVS-firma kontrollere beskyttelsesanoden og komponenterne på el- og på vandsiden. Ved meget kalkholdigt vand skal VVS-firmaet eventuelt foretage en afkalkning hyppigere. 7.2 Funktionskontrol Sikkerhedstemperaturbegrænseren frakobler automatisk, hvis den tilladte maksimumtemperatur overskrides. Hvis det er sket, kan opvarmningen ikke tilkobles igen med temperaturvælgeren. I det tilfælde skal De lade et VVS-firma udføre arbejderne. De åbner varmtvandsbeholderen, og efter fejludbedringen slår de sikkerhedstemperaturbegrænseren, der er anbragt inden i beholderen, til igen. Sikkerhedsgruppen skal underkastes en funktionskontrol efter alle vedligeholdelsesarbejder Før vedligeholdelsesarbejderne påbegyndes, skal spændingen kobles fra ved at tage netsikringen ud, og beholderen skal tømmes! Tag varmeflangen ud: Træk føleren fra STB og TR ud af følerlommen (3). Fjern derefter møtrikkerne til varmeflangen (1), og træk flangen ned og ud. Vær opmærksom på følgende i forbindelse med monteringen af varmeflangen: Varmeflangen er adskilt galvanisk fra beholderen ved hjælp af isoleringsmuffer. Disse er lagt ind i hullerne i varmeflangen. 7.3 Vedligeholdelse af beskyttelsesanoden Magnesiumbeskyttelsesanoden (7, fig. 1.2) har ved normale driftsbetingelser en levetid på ca. 5 år. Den bør dog regelmæssigt ved hver vedligeholdelse tages ud og kontrolleres for slid. Diameteren skal være mindst 12 mm og overfladen tilstrækkelig homogen. For at beskytte den indvendige beholder mod korrosion skal den - hvis det er nødvendigt - udskiftes med en original Vaillant reservebeskyttelsesanode. 7.4 Rengøring af den indvendige beholder Til den mekaniske rengøring er det nødvendigt at adskille fra strømnettet ved at frakoble de elektriske sikringer. Afhængigt af vandets beskaffenhed kan der dannes kalkaflejringer på varmelegemet, i beholderen og på varmtvandsudløbsrøret. Vi anbefaler også at kontrollere den indvendige beholder for aflejringer. Disse aflejringer kan fjernes af et VVS-firma, enten kemisk (med afkalkningsmiddel) eller mekanisk (med en træstav). 7.5 Genstart Monter igen, sæt den i drift, og kontrollér funktionen. Kontrollér termostatens frakoblingsfunktion. Test sikkerhedsgruppens funktion (ved hver vedligeholdelse). Fig. 7.1 Koblingsrum Forklaring 1 Varmeflange 2 Beskyttelsesanode 3 Følerlomme til STB og TR Åbn koblingsrumafdækningen: Når skruen er løsnet, kan bunden af koblingsrummet trækkes ned og af. Tøm beholderen: Luk først koldtvandsafspærringsventilen foran beholderen, og åbn et varmtvandstappested. Hvis varmtvandstappestederne er langt væk, skal varmtvandsudløbsrørets (6, fig. 1.2) forskruning også åbnes. På den måde sikres en bedre udluftning. 7.6 Reservedele For at sikre alle Vaillant varmtvandsbeholderens funktioner på længere sigt og for ikke at ændre den tilladte serietilstand må der kun anvendes originale Vaillant reservedele til vedligeholdelses- og istandsættelsesarbejder! De aktuelle reservedelskataloger indeholder en samlet oversigt over evt. nødvendige reservedele. De kan få informationer hos Vaillant fabrikskundeservice. 13

14 8 Kundeservice Genbrug og bortskaffelse 9 8 Kundeservice 8.1 Fabrikskundeservice i Danmark Reparationsrådgivning for VVS-installatører Vaillant A/S Drejergangen 3A 2690 Karlslunde Telefon: Telefax: Genbrug og bortskaffelse 9.1 Varmtvandsbeholder Ved alle Vaillant produkter tages der allerede højde for genbrug og bortskaffelse under produktudviklingen. Her fastlægges der strenge krav af Vaillant fabriksnormer. I forbindelse med valget af materialer tages der hensyn til, at materialerne og modulerne kan genbruges, afmonteres og adskilles, på samme måde som til miljø og sundhedsfarer ved genbrug og ved bortskaffelsen (kan ikke altid undgås) af de restmaterialer, der ikke kan genbruges. Deres varmtvandsbeholder består for størstedelen af metalliske materialer, der kan smeltes igen i stål- og smeltehytter og på den måde kan genbruges næsten ubegrænset. De anvendte kunststoffer er mærket, således at en sortering og fraktionering af materialerne til senere genbrug er forberedt. 9.2 Emballage Vaillant har reduceret beholdernes transportemballage til det mest nødvendige. I forbindelse med valget af emballagematerialer lægges der konsekvent vægt på, at de skal kunne genbruges. Kvalitetspapkasserne har allerede længe været et eftertragtet sekundært råstof i pap- og papirindustrien. Det anvendte EPS (styropor ) kræves for at beskytte produkterne under transporten. EPS kan genbruges 100 % og er 100 % cfc-frit. Der anvendes også folier og bånd, som kan genbruges. 14

15 Tekniske data 10 Betegnelse Enheder VEN/H 15 DK VEN/H 30 DK Artikel-nr Nomimelt beholderindhold l Til forsyning Et eller flere tappesteder 1) Mål Højde mm Bredde mm Dybde mm Vægt med vandfyldning 2 ) kg 26,5 47 El-tilslutning 3) Ydelse kw 2 Netspænding V 230 Frekvens hz 50 Varmeisolering PU-skum (cfc-frit) Beredskabsenergitab ved 65 C i 24 h kw/h 0,49 0,64 Indvendig beholder Stål, emaljeret med beskyttelsesanode Temperatur, kan vælges C 8-85 Driftstryk, maks. bar 6 Opvarmningstider til 85 C min Kapslingsklasse IP 25 D = strålevandsbeskyttelse Sikkerhedsarmatur anbefalet af producenten Se kapitel ) Ved lukket system (tryksikkert). 2) Vær i forbindelse med monteringen opmærksom på, at væggen skal være tilstrækkelig bæredygtig. 3) Forskrifter forskellige i forsyningsområderne; må kun tilsluttes af et VVS-firma. 15

16 _01DK Der tages forbehold for ændringer.

Betjenings- og installationsvejledning. VEH... classic DK. El-varmtvandsbeholder. VEH 50/6 classic DK VEH 100/6 classic DK VEH 150/6 classic DK

Betjenings- og installationsvejledning. VEH... classic DK. El-varmtvandsbeholder. VEH 50/6 classic DK VEH 100/6 classic DK VEH 150/6 classic DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEH 50/6 classic DK VEH 100/6 classic DK VEH 150/6 classic DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

EL VANDVARMER. Manual. 5 liter, type 50E og 55E 08:006-1211

EL VANDVARMER. Manual. 5 liter, type 50E og 55E 08:006-1211 EL VANDVARMER 08:006-1211 Manual 5 liter, type 50E og 55E 5 liter el-vandvarmer Type 50E METRO nummer: 111501009 VVS nummer: 345152330 Type 55E METRO nummer: 111551009 VVS nummer: 345153330 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

MANUAL. El-unit Type 7000

MANUAL. El-unit Type 7000 MANUAL El-unit Type 7000 INDHOLD Transport 2 Placering 2 VVS montering 3 El montering 5 Brugervejledning 6 Vedligeholdelse 6 Overensstemmelses- 6 erklæring Fejlfinding 7 Garantibestemmelser 8 VVS MONTERING

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Til installatøren Installationsvejledning VR 900 Kommunikationsenhed DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Læs mere

Teknologien. bag Quooker

Teknologien. bag Quooker Teknologien bag Quooker I denne folder Finder du de tekniske specifikationer til Quooker, samt beskrivelse på hvordan en Quooker fungerer. Haner Vores hanekollektion består af otte modeller; Basic, Classic,

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted!

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 100054 V6/0114 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger... 86 1.1

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Weishaupt kombinationsbeholder WKS. Den færdige varmtvandsbeholder for en enkel og hurtig montage. Et sikkert valg.

Weishaupt kombinationsbeholder WKS. Den færdige varmtvandsbeholder for en enkel og hurtig montage. Et sikkert valg. Weishaupt kombinationsbeholder WKS Den færdige varmtvandsbeholder for en enkel og hurtig montage Et sikkert valg. Weishaupt kombinationsbeholder: enkel, hurtig og effektiv luft/vandvarmepumpe for opstilling

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW. VIESMANN VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW Datablad Best.nr. og priser på forespørgsel For valg af kedel henvises

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service Betjeningsvejledning Kondenserende oliekedel Logano GB125 med brænder Logatop BE Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 019 961-03/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel 02 2007 10002 Ecoflex Supra røret som aldrig fryser Indret byggepladsen eller f.eks. fritidshuset med

Læs mere

CA hjertestarterskab HSS100GSM

CA hjertestarterskab HSS100GSM Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS100GSM Uden lås - Sender SMS besked, hvis man åbner lågen - Skabet kan overvåges (CA service program) - Isoleret, rustfri

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Service- og montagevejledning Regnmåler

Service- og montagevejledning Regnmåler - - 1 - - Tillykke med Deres nye Bækmann K regnmåler. De har købt et produkt som med sit enkle og tidløse design vil pryde næsten uanset placering. en er tænkt som et synligt og markant element i havearkitekturen

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Rørreparation og -vedligeholdelse

Rørreparation og -vedligeholdelse Rørreparation og -vedligeholdelse Bredt udvalg fra et enkelt sted. Unikke slidstærke konstruktioner. Hurtig og driftsikker ydeevne. Type Antal modeller Side Trykprøvepumper 2 9.2 Fryseapparater 2 9.3 Afkalkningspumper

Læs mere

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel Driftsvejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start!

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Begejstrer kunderne på ny. Wolf ComfortLine kondenserende oliekedel COB Fremtidens varmeteknologi. En fordel for alle! Den nye kondenserende

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

ME20i - ME40i - ME80i

ME20i - ME40i - ME80i INSTALLATIONSVEJLEDNING ME20i - ME40i - ME80i Udgave 1.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes! Samling af fyr... side 2 Tilslutning til varmekreds... side 3 Tilslutning

Læs mere

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning 6302 7408 01/2002 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Gaskedel Logano plus SB615 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Forord Om denne vejledning Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende

Læs mere

HUSETS VARME HJERTE. Beholdere og vandvarmere. kvalitet og holdbarhed fra METRO THERM

HUSETS VARME HJERTE. Beholdere og vandvarmere. kvalitet og holdbarhed fra METRO THERM HUSETS VARME HJERTE Beholdere og vandvarmere kvalitet og holdbarhed fra METRO THERM Varmt vand til Danmark i mere end 70 år METRO THERM er landets suverænt største producent af varmtvandsbeholdere, og

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 430f Vejrkompenserende termostat med radiooverføring DK VRC 430f For brugeren Betjeningsvejledning calormatic 430f

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning LT Varmtvandsbeholder Logalux LT35/ LT300/ Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 0 647 09/006 DK Indholdsfortegnelse Generelt...................................................

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46 UBK 46 Driftsvejledning 810562-00 Termisk vandudlader UBK 46 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisninger...7 Oplysninger Pakningens indhold... 8 Systembeskrivelse...

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

DA Dansk. Fjernbetjeninger og/eller andre styringer skal opbevares utilgængeligt for børn, så en utilsigtet betjening af garageportmotoren undgås.

DA Dansk. Fjernbetjeninger og/eller andre styringer skal opbevares utilgængeligt for børn, så en utilsigtet betjening af garageportmotoren undgås. DA Dansk Oversættelse af den tyske originale betjeningsvejledning Generelle sikkerhedshenvisninger Garageportmotoren må udelukkende anvendes i overensstemmelse med betingelserne, der er angivet i denne

Læs mere