Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK"

Transkript

1 Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK

2 Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen Beskrivelse af varmtvandsbeholderen Leveringsomfang Opbygning Anvendelse i overensstemmelse med formålet Funktion El-tilslutning CE-mærkning Typeskiltet Forsigtighedshenvisninger vedrørende drift og rengøring Forskrifter Sikkerhedshenvisninger Varmtvandsbeholder leveret beskadiget Opstilling Ændringer Fyldning af varmtvandsbeholderen Utætheder Undgåelse af skoldninger Frostsikring Afblæsningsrør Inspektion/vedligeholdelse Betjening Idriftsættelse Indstilling af beholdertemperaturen Indstillingsforskrifter Drift i forbindelse med enkeltkredskoblinger Rengøring, inspektion, afhjælpning af fejl Rengøring Inspektion Afhjælpning af fejl Fabriksgaranti Side 5 El-installation Nettilslutning Varmeflange Idriftsættelse Idriftsættelse af anlægget Kontrol af varmtvandsbeholderen Lukket system (tryksikker installation) Åbent system (trykløs installation) Instruktion af brugeren Inspektion og vedligeholdelse Interval Funktionskontrol Vedligeholdelse af beskyttelsesanoden Rengøring af den indvendige beholder Genstart Reservedele Kundeservice Fabrikskundeservice i Danmark Genbrug og bortskaffelse Varmtvandsbeholder Emballage Tekniske data Installation Krav til ophængningsstedet Anbringelse af varmtvandsbeholderen Beholder- og tilslutningsmål, vægt Installation på vandsiden Koldtvandstilslutning Varmtvandstilslutning Lukket system (tryksikker installation) Varmtvandscirkulationsledning Åbent system (trykløs installation)

3 Henvisninger vedrørende dokumentationen Beskrivelse af varmtvandsbeholderen 1 Henvisninger vedrørende dokumentationen Kære kunde Med Deres el-varmtvandsbeholder har De fået et kvalitetsprodukt fra firmaet Vaillant. Før De tager Deres varmtvandsbeholder i brug, skal De læse kapitlerne - Beskrivelse af varmtvandsbeholderen - Forsigtighedshenvisninger vedrørende drift og rengøring - Betjening - Genbrug og bortskaffelse grundigt igennem. De andre kapitler i denne vejledning er henvendt til VVS-installatøren, der er ansvarlig for installationen og den første idriftsættelse. 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen Vaillant er en el-varmtvandsbeholder til decentral og central (kun VEN/H 30 DK) varmtvandsforsyning med følgende kendetegn: Emaljebeholder med beskyttelsesanode Tilslutningsklar regulering Strålevandsbeskyttelse IP 25 D 1.1 Leveringsomfang Bemærk! Kontrollér, at leveringsomfanget er fuldstændigt og ubeskadiget! Opbevar denne vejledning omhyggeligt, og giv den videre til en evt. senere ejer. Vi påtager os intet ansvar for skader, der opstår, fordi denne vejledning ikke overholdes. 1 2 Vaillant el-varmtvandsbeholderen skal installeres af et VVS-firma, der er ansvarlig for at overholde de gældende forskrifter. 3 Anvendte symboler I det følgende forklares de symboler, der er anvendt i teksten: Fare! Umiddelbar fare for liv og helbred! Mulig farlig situation for produkt og miljø! Bemærk! Nyttige informationer og henvisninger. Symbol for en krævet aktivitet. Fig. 1.1 Leveringsomfang Position Antal Beskrivelse 1 1 Varmtvandsbeholder 2 1 Betjenings- og installationsvejledninger 3 1 Vægskinne Uden ill. 1 Montagesæt overgangsnippel på 3 / 4 Overhold sikkerhedshenvisningerne i denne vejledning, når De installerer varmtvandsbeholderen! 3

4 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen 1.2 Opbygning : El-varmtvandsbeholder med en varmekreds med en fast varmeydelse på 2 kw. for brugerens eller en anden persons liv og helbred, eller udstyr eller andre materielle værdier kan forringes. El-varmtvandsbeholderne er beregnet til brugsvand og til lukkede og åbne systemer. Anden brug eller brug, der går ud over det, gælder som ikke i overensstemmelse med formålet. For skader, der opstår som et resultat heraf, hæfter producenten/leverandøren ikke. Risikoen bæres alene af brugeren. Til anvendelse i overensstemmelse med formålet hører også overholdelsen af betjeningsvejledningen Funktion er i et lukket system konstant under ledningstryk: Med lukkede varmtvandstappeventiler er vandindholdet ikke i forbindelse med atmosfæren. Når der åbnes en varmtvandstappeventil, strømmer det kolde vand gennem koldtvandsindløbsrøret (10, fig. 1.2) og trykker det varme vand fra den indvendige beholder (5) ud gennem varmtvandsudløbsrøret (6). Prelpladen på koldtvandsindløbsrøret (10) sørger for en ensartet fordeling af det kolde vand, der løber ind. Beholderens indhold opvarmes efter dyppekogerprincippet ved hjælp af rørvarmelegemet (9). På temperaturvælgeren kan der indstilles en vandtemperatur på 8-85 C. Den temperatur, der er indstillet på temperaturvælgeren, sammenlignes med den faktiske temperatur ved termostaten; termostaten kobler strømkredsen til og fra i overensstemmelse hermed. En sikkerhedstemperaturbegrænser beskytter varmtvandsbeholderen mod overophedning, da den afbryder strømkredsen, hvis en temperatur på 95 C overskrides. Fig. 1.2 Opbygning Forklaring 1 Ophængning 2 Vægstøtte med udligningsmulighed 3 Kabinet 4 Isolering 5 Indvendig beholder 6 Varmtvandsudløbsrør 7 Magnesiumbeskyttelsesanode 8 Følerrør 9 Rørvarmelegeme 10 Koldtvandsindløbsrør med prelplade 11 Kontrolboks 1.3 Anvendelse i overensstemmelse med formålet Vaillant el-varmtvandsbeholderen er konstrueret med den nyeste teknik og i henhold til de anerkendte sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan der ved ukorrekt anvendelse eller ved anvendelse, der ikke er i overensstemmelse med formålet, opstå farer 1.5 El-tilslutning er udelukkende egnet til enkeltkredstilslutning til 230 V, 50 Hz-vekselspænding. Den har en tilslutningsydelse på 2 kw. 1.6 CE-mærkning Med CE-mærkningen dokumenteres det, at el-varmtvandsbeholderen opfylder de grundlæggende krav i lavspændingsdirektivet (direktiv 73/23/EØF) samt direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (direktiv 89/336/EØF). 1.7 Typeskiltet Typeskiltet på Vaillant el-varmtvandsbeholderen er fra fabrikken placeret på undersiden af kedlen. 4

5 Forsigtighedshenvisninger vedrørende drift og rengøring 2 2 Forsigtighedshenvisninger vedrørende drift og rengøring 2.1 Forskrifter VVS-firmaet skal især tage højde for de nationale love, forskrifter, arbejdsblade og normer Frostsikring Frostsikringen fungerer kun, når spændingsforsyningen er koblet til, og beskytter kun, ikke tilsluttede vandrør og sikkerhedsgrupper. Hvis beholderen i længere tid er ude af drift i et uopvarmet rum (f.eks. vinterferie), skal den tømmes helt. 2.2 Sikkerhedshenvisninger Hvis de følgende anvisninger og de anvisninger på de næste sider, der er mærket med dette symbol, ikke overholdes, er der fare for brugeren eller installatøren, og en defekt på varmtvandsbeholderen kan ikke udelukkes! Varmtvandsbeholder leveret beskadiget Hvis der er skader på varmtvandsbeholderen, skal leverandøren kontaktes omgående før tilslutningen Afblæsningsrør Under opvarmningen løber der vand ud af afblæsningsrøret på grund af volumenændringen. Luk derfor ikke sikkerhedsventilen eller afblæsningsrøret! Inspektion/vedligeholdelse En forudsætning for en konstant funktionsdygtighed og -sikkerhed, pålidelighed og lang levetid er en regelmæssig inspektion/vedligeholdelse af beholderen, som skal foretages af en VVS-installatør. Lad Deres VVS-firma udføre arbejderne. Vi anbefaler at tegne en inspektions-/vedligeholdelseskontrakt med Deres VVS-firma Opstilling Vær for Deres egen sikkerheds skyld opmærksom på, at installationen af beholderen kun må foretages af et VVS-firma. Dette er også ansvarlig for inspektion/vedligeholdelse og istandsættelse af varmtvandsbeholderen Ændringer Ændringer på er generelt forbudt. I forbindelse med ændringer omkring varmtvandsbeholderen (tilførselsledninger til strøm og vand, afblæsningsrør og sikkerhedsventil til beholdervandet) skal der under alle omstændigheder inddrages et VVS-firma, da det har kompetencen Fyldning af varmtvandsbeholderen Før den første idriftsættelse samt efter hver tømning skal De fylde, før De tilkobler netsikringen Utætheder Hvis der er utætheder i varmtvandsrørene mellem beholderen og aftapningsstederne, skal koldtvandsafspærringsventilen lukkes, og utæthederne skal repareres af VVS-firmaet Undgåelse af skoldninger Udløbsarmaturerne, afblæsningsrøret og det vand, der løber ud, kan blive op til 85 C varme. 5

6 3 Betjening 3 Betjening 3.1 Idriftsættelse Før den første idriftsættelse af el-varmtvandsbeholderen skal koldtvandsafspærringsventilen foran varmtvandsbeholderen åbnes. Den må ikke benyttes som reduktionsventil. Åbn et varmtvandstappested, der er tilsluttet til, indtil der løber vand ud. Hold altid afblæsningsrøret åbent. Luk det ikke! Hvis der løber vand ud ved varmtvandstappestedet, er det sikret, at er fyldt. Under opvarmningen af skal der komme vand ud af sikkerhedsventilen, hvis installationen er lukket (tryksikker). Ved en åben beholderinstallation drypper ekspansionsvandet ud af vandhanen. Kontrollér fra tid til anden sikkerhedsventilens funktion ved at aktivere udluftningen. 3.2 Indstilling af beholdertemperaturen Ved hjælp af den indbyggede termostat til- og frakobles opvarmingen, så der altid holdes vand klart med den temperatur, der er indtillet på termostaten. Første opvarmning Under opvarmningsfasen lyser signallampen (1, fig. 3.1). Den første opvarmning skal overvåges, indtil signallampen slukker. Stil derefter temperaturen på... Træk netstikket ud i tilfælde af fejl! Position venstre anslag Frostsikring: Svarer til ca. 8 C. Når der er tilsluttet en, beskyttes vandet mod at fryse. NB frostsikring! Når temperaturvælgeren indstilles på venstre anslag, beskyttes men ikke de tilsluttede vandrør og sikkerhedsgruppen mod frost. Strømforsyningen til varmtvandsbeholderen må ikke afbrydes, hvis der er frostfare. Position højre anslag Maksimumtemperatur: Svarer til ca. 85 C. Denne indstilling skal så vidt muligt kun vælges kortvarigt i forbindelse med et særlig stort varmtvandsbehov. 3.3 Indstillingsforskrifter Af økonomiske og hygiejniske grunde (f.eks. legionellabakterier) anbefaler vi at indstille vandtemperaturen på ca. 60 C. I forbindelse med anlæg med lange rør f.eks. på sygehuse, i alderdomshjem, hoteller, flerfamiliehuse skal vandtemperaturen indstilles på mindst 60 C. 3.4 Drift i forbindelse med enkeltkredskoblinger Tilkobling Beholderen tilkobles automatisk, når vandtemperaturen kommer under den temperatur, der er indstillet på temperaturvælgeren (2). Den røde signallampe (1) lyser. Frakobling Varmeydelsen frakobles automatisk, når den vandtemperatur, der er indstillet på temperaturvælgeren (2), nås. Den røde signallampe (1) lyser ikke. Når temperaturen i beholderen er faldet - f.eks. ved varmtvandstapning - tilkobles automatisk igen Fig. 3.1 Betjeningspanel Forklaring 1 Signallampe 2 Temperaturvælger 3 Grænsepil Den nødvendige vandudløbstemperatur kan indstilles på temperaturvælgeren (2, fig. 3.1). 6

7 Betjening Rengøring, inspektion, afhjælpning af fejl Rengøring Vaillant el-varmtvandsbeholderen skal så godt som ikke rengøres. Det er tilstrækkeligt af og til at rengøre kabinettet med en fugtig klud, evt. med sæbevand. Der må ikke anvendes opløsningsmiddelholdige eller ru rengøringsmidler, da de kan beskadige varmtvandsbeholderens overflade Inspektion Afhængigt af vandkvaliteten, den valgte vandtemperatur og varmtvandsbehovet opstår der kalk. Lad derfor senest hvert 3. år et VVS-firma kontrollere beskyttelsesanoden og komponenterne på el- og på vandsiden. Ved meget kalkholdigt vand skal VVS-firmaet eventuelt foretage en afkalkning hyppigere. I forbindelse med et lukket system (tryksikker installation) skal sikkerhedsventilen aktiveres regelmæssigt for at forebygge, at den sætter sig fast på grund af kalkaflejringer Afhjælpning af fejl I tilfælde af fejl skal De løsne netsikringerne. Få hjælp af et VVS-firma, for kun en faglig korrekt behandling af varmtvandsbeholderen beskytter brugeren mod skader. Foretag under ingen omstændigheder selv indgreb i beholderen. Udtjente beholdere skal afmonteres og bortskaffes korrekt af et VVS-firma. 3.6 Fabriksgaranti Vaillant giver Dem som ejer af varmtvandsbeholderen ud over den lovpligtige garanti, De har krav på, denne fabriksgaranti, som De, hvis De ønsker det, kan gøre gældende over for sælgeren af varmtvandsbeholderen. Garantiperioden er to år, begyndende med installationsdatoen. Inden for dette tidsrum udbedres konstaterede materiale- eller fabrikationsfejl på varmtvandsbeholderen gratis af vores fabrikskundeservice. For fejl, der ikke skyldes de nævnte årsager, f.eks. fejl på grund af ukorrekt installation eller behandling i strid med forskrifterne, påtager vi os intet ansvar. Vi giver kun fabriksgaranti, når beholderinstallationen er foretaget af et VVS-firma. Hvis arbejder på beholderen ikke udføres af vores fabrikskundeservice, så bortfalder fabriksgarantien, hvis ikke arbejderne er udført af et VVS-firma. Fabriksgarantien bortfalder desuden, hvis der monteres dele i beholderen, som ikke er godkendt af Vaillant. Ikke omfattet af fabriksgarantien er krav, der går længere end den gratis fejludbedring, f.eks. krav om skadeserstatning. Denne fabriksgaranti gælder kun i Danmark. 7

8 4 Installation 4 Installation 4.1 Krav til ophængningsstedet El-varmtvandsbeholderen må kun installeres i et frostsikret rum. Monteringsstedet kan vælges uafhængigt af placeringen af de tappesteder, der skal forsynes. For at undgå varmetab bør det dog være så tæt som muligt på det tappested, der benyttes tiest. 4.2 Anbringelse af varmtvandsbeholderen Før monteringen skal kontrolleres for transportskader. Hvis der er skader på varmtvandsbeholderen, skal der omgående - før anbringelsen - forespørges hos leverandøren. Når der vælges ophængningsvæg, skal der tages højde for vægten af den fyldte beholder (se Tekniske data). Installationsvæggen bør være lodret. Beholderen skal monteres, så der kan gennemføres vedligeholdelsesarbejder. skal ophænges lodret. Der leveres en vægskinne sammen med varmtvandsbeholderen (fig. 4.1). Denne fastgøres på væggen med skruer og plugs. Fare! Fastgørelseselementerne (skruer, plugs osv.) til ophængningen af varmtvandsbeholderen skal vælges under hensyntagen til beholderens vægt og væggens beskaffenhed. monteres på vægskinnen. Det er muligt at korrigere til siderne ved en enkel forskydning. Afhængigt af væggens beskaffenhed skal der anvendes stenskruer eller gennemgående skruer med egnede plugs. I forbindelse med tynde vægge kræves en særlig bærekonstruktion. Til det formål skal fastgørelsesskruerne forbindes med fladjerndele på bagsiden af væggen. 8

9 Installation Beholder- og tilslutningsmål, vægt A 1 L P A C G H E F D R 1/2" Fig. 4.1 Montageskabelon og beholdermål Forklaring 1 Vægfastgørelsesholder 2 Koldtvandstilslutning 3 Afløbstilslutning 4 Varmtvandstilslutning Varmtvandsbeholder A (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm) L (mm) P (mm) VEN/H 15 DK VEN/H 30 DK Tab. 4.1 Mål og vægt 9

10 4 Installation 4.4 Installation på vandsiden Koldtvandstilslutning Der kan anvendes kobber-, stål- eller ikke-metalliske rør. I forbindelse med ikke-metalliske rør på varmtvandssiden (varmtvandstilslutning) er det vigtigt, at producentet garanterer, at rørene er egnede til normal drift med vandtemperaturer indtil 85 C. I tilfælde af fejl kan der maks. forekomme 100 C ved 6 bar. Til en sådan anvendelse er f.eks. rør af tværbundet polyethylen egnede Varmtvandscirkulationsledning Hvis kunden ønsker, at der straks løber varmt vand ud, når en varmtvandstappeventil åbnes, anbefales det at tilslutte en varmtvandscirkulationsledning med isolerede rør Varmtvandstilslutning Som varmtvandsrør er varmeisolerede kobberrør særlig egnede på grund af deres lave varmetab. Varmtvandsrøret skal tilsluttes til el-varmtvandsbeholderens varmtvandstilslutning. ZP 4.5 Lukket system (tryksikker installation) I forbindelse med en tryksikker installation skal der monteres en typegodkendt sikkerhedsventil, en kontraventil og ved et vandtilslutningstryk på mere end 6 bar en trykreduktionsventil i koldtvandstilførslen. h A a b c d e f g II I r B 2 1 Sikkerhedsventilens afblæsningsrør skal installeres i samme størrelse som sikkerhedsventilens udløbsåbning og i frostfri omgivelser. Det skal udføres med fald, må højst have to bøjninger og maksimalt være 2 m langt. Det skal altid være åbent. Det skal monteres, så ingen personer bringes i fare på grund af varmt vand eller damp ved udblæsningen. Sikkerhedsventilen må ikke kunne afspærres fra el-varmtvandsbeholderen. Den skal anbringes, så den er lettilgængelig, for at den kan udluftes under driften. Fig. 4.4 Installationseksempel med varmtvandscirkulationsledning Forklaring 1 Koldtvandstilslutning 2 Varmtvandstilslutning I Sikkerhedsgruppe uden trykreduktionsventil II Sikkerhedsgruppe med trykreduktionsventil a Koldtvandsafspærringsventil b Trykreduktionsventil (kun påkrævet, hvis tilslutningstrykket overstiger 6 bar) c Kontrolventil d Kontraventil e Manometer-tilslutningsstuds f Afspærringsventil g Sikkerhedsventil h Koldtvandsledning r Kontraventil ZP Cirkulationspumpe A Koldt vand B Varmt vand C Blandingsvand C 10

11 Installation 4 Monteringsrækkefølge Som vist på fig. 4.4 forbindes tappestederne ringformet fra varmtvandstilslutningen (2) med et isoleret kobberrør, så det sidste tappested igen er i nærheden af elvarmtvandsbeholderen. Bag dette tappested skal der tilsluttes en cirkulationspumpe (ZP). Via en kontraventil (r) forbindes denne med et T-stykke til koldtvandstilslutningen (1). Ved meget kalkholdigt vand anbefales en termostatstyret cirkulationspumpe, som frakobler ved vandtemperaturer over 60 C. For at spare energi skal cirkulationspumpen styres ved hjælp af et kontaktur, som tager pumpen og dermed cirkulationen ud af drift i indstillede tidsrum. 4.6 Åbent system (trykløs installation) I forbindelse med et åbent system installeres Vaillant elvarmtvandsbeholderen lige ved tappestedet, som det er mest hensigtsmæssigt. Som tappearmatur må der kun tils-luttes et overløbsbatteri til trykløse beholdere (lavtryksarmatur). Hvis varmtvandsudløbsrøret er forlænget mere end 1 m lodret ned og/eller 2 m vandret, skal der monteres et udluftningsarmatur. Ved åben driftsmåde fungerer varmtvandsudløbet som en udluftning og må kun tilsluttes til et lavtryksarmatur. Ved udløbet må der ikke anbringes nogen anordninger, der reducerer tværsnittet, som perlatorer, opvaskemaskineslangetilslutninger eller lignende. Ved anvendelse af armaturer med sprøjte-/brusehoved er det nødvendigt at fjerne kalk regelmæssigt. 11

12 5 El-installation Idriftsættelse 6 5 El-installation De nationale forskrifter, forskrifterne fra de lokale forsyningsselskaber og angivelserne på typeskiltet skal overholdes. Tilslutningen skal kunne frakobles, så alle ledere afbrydes, via en adskillelsesanordning med mindst 3 mm kontaktåbning (f.eks. ved hjælp af sikringer). Varmtvandsbeholderen er forsynet med et 120 cm langt kabel med stik. Slå spændingen på tilførselsledningen til fra. 6 Idriftsættelse 6.1 Idriftsættelse af anlægget Den første idriftsættelse skal foretages at et VVS-firma i nedenstående rækkefølge. 1. Åbn et varmtvandstappested. 2. Åbn afspærringsventilen på koldtvandstilslutningen helt. Hvis der løber vand ud, er det sikret, at varmtvandsbeholderen er fyldt. 3. Luk varmtvandstappestedet. 4. Slå sikringen til. 5. Foretag idriftsættelsen i henhold til kapitel 3 Betjening. 6. Kontrollér, om arbejder korrekt. 5.1 Nettilslutning 6.2 Kontrol af varmtvandsbeholderen PE N L Lukket system (tryksikker installation) Åbn det varmtvandstappested, der er længst væk fra elvarmtvandsbeholderen: Hvis der løber vand ud, er det sikret, at er fyldt. Kontrollér ved den næste opvarmning, om sikkerhedsventilen arbejder korrekt. Når beholderindholdet opvarmes, skal der dryppe vand ud af afblæsningsrøret, så det kan ses. Fig. 5.1 Koblingsdiagram 3 υ 2 υ Åbent system (trykløs installation) Åbn varmtvandstappeventilen, indtil der løber vand ud. Ved den første idriftsættelse og ved hver senere opvarmning af el-varmtvandsbeholderen skal der dryppe vand ud af armaturet, så det kan ses. Forklaring 1 Nettilslutning 2 Temperaturbegrænser 3 Termostat 4 Varmelegeme 5 Signallampe 6.3 Instruktion af brugeren Efter den første idriftsættelse skal brugeren have forklaret betjeningen og rengøringen af el-varmtvandsbeholderen og have denne vejledning. 5.2 Varmeflange Varmeflangen i består af et 2 kw-rørvarmelegeme og er adskilt galvanisk fra beholderen ved hjælp af isoleringsmuffer. Disse er lagt ind i hullerne i varmeflangen. 12

13 Inspektion og vedligeholdelse 7 7 Inspektion og vedligeholdelse 7.1 Interval Afhængigt af vandkvaliteten, den valgte vandtemperatur og varmtvandsbehovet opstår der kalk. Lad derfor senest hvert 3. år et VVS-firma kontrollere beskyttelsesanoden og komponenterne på el- og på vandsiden. Ved meget kalkholdigt vand skal VVS-firmaet eventuelt foretage en afkalkning hyppigere. 7.2 Funktionskontrol Sikkerhedstemperaturbegrænseren frakobler automatisk, hvis den tilladte maksimumtemperatur overskrides. Hvis det er sket, kan opvarmningen ikke tilkobles igen med temperaturvælgeren. I det tilfælde skal De lade et VVS-firma udføre arbejderne. De åbner varmtvandsbeholderen, og efter fejludbedringen slår de sikkerhedstemperaturbegrænseren, der er anbragt inden i beholderen, til igen. Sikkerhedsgruppen skal underkastes en funktionskontrol efter alle vedligeholdelsesarbejder Før vedligeholdelsesarbejderne påbegyndes, skal spændingen kobles fra ved at tage netsikringen ud, og beholderen skal tømmes! Tag varmeflangen ud: Træk føleren fra STB og TR ud af følerlommen (3). Fjern derefter møtrikkerne til varmeflangen (1), og træk flangen ned og ud. Vær opmærksom på følgende i forbindelse med monteringen af varmeflangen: Varmeflangen er adskilt galvanisk fra beholderen ved hjælp af isoleringsmuffer. Disse er lagt ind i hullerne i varmeflangen. 7.3 Vedligeholdelse af beskyttelsesanoden Magnesiumbeskyttelsesanoden (7, fig. 1.2) har ved normale driftsbetingelser en levetid på ca. 5 år. Den bør dog regelmæssigt ved hver vedligeholdelse tages ud og kontrolleres for slid. Diameteren skal være mindst 12 mm og overfladen tilstrækkelig homogen. For at beskytte den indvendige beholder mod korrosion skal den - hvis det er nødvendigt - udskiftes med en original Vaillant reservebeskyttelsesanode. 7.4 Rengøring af den indvendige beholder Til den mekaniske rengøring er det nødvendigt at adskille fra strømnettet ved at frakoble de elektriske sikringer. Afhængigt af vandets beskaffenhed kan der dannes kalkaflejringer på varmelegemet, i beholderen og på varmtvandsudløbsrøret. Vi anbefaler også at kontrollere den indvendige beholder for aflejringer. Disse aflejringer kan fjernes af et VVS-firma, enten kemisk (med afkalkningsmiddel) eller mekanisk (med en træstav). 7.5 Genstart Monter igen, sæt den i drift, og kontrollér funktionen. Kontrollér termostatens frakoblingsfunktion. Test sikkerhedsgruppens funktion (ved hver vedligeholdelse). Fig. 7.1 Koblingsrum Forklaring 1 Varmeflange 2 Beskyttelsesanode 3 Følerlomme til STB og TR Åbn koblingsrumafdækningen: Når skruen er løsnet, kan bunden af koblingsrummet trækkes ned og af. Tøm beholderen: Luk først koldtvandsafspærringsventilen foran beholderen, og åbn et varmtvandstappested. Hvis varmtvandstappestederne er langt væk, skal varmtvandsudløbsrørets (6, fig. 1.2) forskruning også åbnes. På den måde sikres en bedre udluftning. 7.6 Reservedele For at sikre alle Vaillant varmtvandsbeholderens funktioner på længere sigt og for ikke at ændre den tilladte serietilstand må der kun anvendes originale Vaillant reservedele til vedligeholdelses- og istandsættelsesarbejder! De aktuelle reservedelskataloger indeholder en samlet oversigt over evt. nødvendige reservedele. De kan få informationer hos Vaillant fabrikskundeservice. 13

14 8 Kundeservice Genbrug og bortskaffelse 9 8 Kundeservice 8.1 Fabrikskundeservice i Danmark Reparationsrådgivning for VVS-installatører Vaillant A/S Drejergangen 3A 2690 Karlslunde Telefon: Telefax: Genbrug og bortskaffelse 9.1 Varmtvandsbeholder Ved alle Vaillant produkter tages der allerede højde for genbrug og bortskaffelse under produktudviklingen. Her fastlægges der strenge krav af Vaillant fabriksnormer. I forbindelse med valget af materialer tages der hensyn til, at materialerne og modulerne kan genbruges, afmonteres og adskilles, på samme måde som til miljø og sundhedsfarer ved genbrug og ved bortskaffelsen (kan ikke altid undgås) af de restmaterialer, der ikke kan genbruges. Deres varmtvandsbeholder består for størstedelen af metalliske materialer, der kan smeltes igen i stål- og smeltehytter og på den måde kan genbruges næsten ubegrænset. De anvendte kunststoffer er mærket, således at en sortering og fraktionering af materialerne til senere genbrug er forberedt. 9.2 Emballage Vaillant har reduceret beholdernes transportemballage til det mest nødvendige. I forbindelse med valget af emballagematerialer lægges der konsekvent vægt på, at de skal kunne genbruges. Kvalitetspapkasserne har allerede længe været et eftertragtet sekundært råstof i pap- og papirindustrien. Det anvendte EPS (styropor ) kræves for at beskytte produkterne under transporten. EPS kan genbruges 100 % og er 100 % cfc-frit. Der anvendes også folier og bånd, som kan genbruges. 14

15 Tekniske data 10 Betegnelse Enheder VEN/H 15 DK VEN/H 30 DK Artikel-nr Nomimelt beholderindhold l Til forsyning Et eller flere tappesteder 1) Mål Højde mm Bredde mm Dybde mm Vægt med vandfyldning 2 ) kg 26,5 47 El-tilslutning 3) Ydelse kw 2 Netspænding V 230 Frekvens hz 50 Varmeisolering PU-skum (cfc-frit) Beredskabsenergitab ved 65 C i 24 h kw/h 0,49 0,64 Indvendig beholder Stål, emaljeret med beskyttelsesanode Temperatur, kan vælges C 8-85 Driftstryk, maks. bar 6 Opvarmningstider til 85 C min Kapslingsklasse IP 25 D = strålevandsbeskyttelse Sikkerhedsarmatur anbefalet af producenten Se kapitel ) Ved lukket system (tryksikkert). 2) Vær i forbindelse med monteringen opmærksom på, at væggen skal være tilstrækkelig bæredygtig. 3) Forskrifter forskellige i forsyningsområderne; må kun tilsluttes af et VVS-firma. 15

16 _01DK Der tages forbehold for ændringer.

Betjenings- og installationsvejledning. VEH... classic DK. El-varmtvandsbeholder. VEH 50/6 classic DK VEH 100/6 classic DK VEH 150/6 classic DK

Betjenings- og installationsvejledning. VEH... classic DK. El-varmtvandsbeholder. VEH 50/6 classic DK VEH 100/6 classic DK VEH 150/6 classic DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEH 50/6 classic DK VEH 100/6 classic DK VEH 150/6 classic DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse af beholderen 1.1 Typeoversigt............................... 4 1.2 Korrekt anvendelse.........................

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

Betjeningsvejledning. unistor. Betjeningsvejledning. Til ejeren. Varmtvandsbeholder. Udgiver/producent Vaillant GmbH

Betjeningsvejledning. unistor. Betjeningsvejledning. Til ejeren. Varmtvandsbeholder. Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning unistor Varmtvandsbeholder DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

750/150 L INSTRUKTION INSTRUKTION FOR MONTERING OG BETJENING AF BAXI SOLLAGERTANK MED VARMTVANDSBEHOLDER

750/150 L INSTRUKTION INSTRUKTION FOR MONTERING OG BETJENING AF BAXI SOLLAGERTANK MED VARMTVANDSBEHOLDER DK/137617/01/17-11-2009 Side 1 af 9 INSTRUKTION FOR MONTERING OG BETJENING AF BAXI SOLLAGERTANK MED VARMTVANDSBEHOLDER 750/150 L Funktion: Den indvendige tank, der er emaljeret i henhold til DIN 4753,

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55 DK Montagevejledning Solvarmebeholder Side 49-55 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. 0049 8751/74-0 Fax 0049 8751/741 600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Vare-nr. 754 Der tages forbehold for

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Elektrisk vandvarmer. Tronic 3000 T EWB 35/50/80/100 B. Installations- og betjeningsvejledning 6 720 649 539 (2011/07) DK

Elektrisk vandvarmer. Tronic 3000 T EWB 35/50/80/100 B. Installations- og betjeningsvejledning 6 720 649 539 (2011/07) DK Elektrisk vandvarmer EWB 35/50/80/100 B Installations- og betjeningsvejledning DK 2 Indhold Indhold 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 3 1.1 Symbolforklaring 3 1.2 Sikkerhedsanvisninger 3 2 Specifikationer

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning type 303: Anlæget skal monteres vandret og fastgøres med 4 skruer. Rørene til cirkulation skal vær min. ½ og max. ¾ og skal monteres

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker-systemet består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er tilsluttet til hanen til

Læs mere

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder 65 L. VVB til Cerapur VVS-nr.: 34 2189 065 850 x 512 x 360 Højde Bredde Dybde Ny Bedre og med løs kappe Monteringsvejledning for

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

MONTERINGS/BRUGER VEJLEDNING

MONTERINGS/BRUGER VEJLEDNING El-vandvarmer 15-30 og 35 liter 08:008 0206 Type 905, 906, 907, 908, 910 og 611 MONTERINGS/BRUGER VEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Mål 3 VVS-Montering 4 EL-Montering 6 Daglig brug 8 Trykløst

Læs mere

Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI+ Quooker COMBI+ er en køkkenløsning, som både giver kogende og varmt vand. Quooker

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning PRO3-VAQ B Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker systemet består af en vacuumisoleret vandbeholder og en Nordic hane til kogende vand eller

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

Installationsvejledning VAQ E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker-systemet består af en vakuumisoleret vandbeholder, som under køkkenvasken er tilsluttet til

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 230

DK Installationsvejledning. devireg 230 DK Installationsvejledning devireg 230 Ž devireg 230 er designet for indbygning i indmuringsdåser og underlag for LK FUGA-serien. Generelt: 1. Installationen skal udføres som en fast installation. Termostaten

Læs mere

For vvs-installatøren. Installationsvejledning. Blandermodul VR 60. Busmodulært styringssystem VR 60

For vvs-installatøren. Installationsvejledning. Blandermodul VR 60. Busmodulært styringssystem VR 60 For vvs-installatøren Installationsvejledning Blandermodul VR 60 Busmodulært styringssystem DK VR 60 Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger til dokumentationen 2 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BUFFERBEHOLDER» SBP 200 E» SBP 400 E» SBP 700 E» SBP 700 E SOL» SBP 200 E cool» SBP 400 E cool BETJENING GENEREL VEJLEDNING BETJENING 2 1. Generel vejledning 2 1.1 Henvisning

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar.

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar. Tilbehør Sikkerhedsaggregat Pladesæt Cirkulationssæt (top) H-stativ Elektronisk styring Sikkerhedsaggregat Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil og tømmeventil. 6 eller 10 bar. Sokkel Med plader der

Læs mere

Brugsanvisning. Melag Inkubator Incubat 80. Kirudan varenummer 64-36-100. - et godt sted at handle

Brugsanvisning. Melag Inkubator Incubat 80. Kirudan varenummer 64-36-100. - et godt sted at handle Brugsanvisning Melag Inkubator Incubat 80 Kirudan varenummer 64-36-100 - et godt sted at handle Kære kunde! Tak fordi du valgte at købe denne Melag inkubator. I mere end 50 år har Melag, som er et mellemstort

Læs mere

Installationsvejledning COMBI+ E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI+ E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI+ E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI+ E Quooker COMBI+ E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de A brand name within the Frico Group Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de Monterings- og betjeningsvejledning for

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS JP Installation and operating instructions JP 6 9 14 17 20 23 26 29 32 35 Monterings- og driftsinstruktion 38 41 46 52 56 60 64 69 72 77 82 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Anvendelse

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder

EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder 3 EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder 7 719 002 335 65 L. VVB til Europur (fast kappe) 850 x 440 x 360 34 2188 065 850 x 440 x 360 Højde Bredde Dybde Ny Mindre og dog

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher Betjeningsvejledning Vandkedel Wasserkocher Inholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...3 Inden den første ibrugtagning...5 Udpakning...5 Krav til opstillingsstedet...5 Vand koges...6 Kalkfilter...6 Tørheds-

Læs mere

NYHED. Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1. Monterings- & Driftvejledning. Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med

NYHED. Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1. Monterings- & Driftvejledning. Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med Monterings- & Driftvejledning Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1 NYHED Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med planpakning der passer til Vortex og Grundfos UP 15-14! Anvendelse Ultracirc

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

GENNEMSTRØMNINGS- VANDVARMER

GENNEMSTRØMNINGS- VANDVARMER GENNEMSTRØMNINGS- VANDVARMER 08:031-1605 Manual METRO ECO brugsvandsveksler til fjernvarme METRO ECO METRO ECO lakeret Kabinet METRO nummer: 127904601 VVS nummer: 376741010 METRO ECO galvaniseret Kabinet

Læs mere

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 6 720 803 744-00-1O Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Betjeningsoversigt 3 2.Energisparetips 5 3.Styringens indstillinger 6 3.1 Styringens driftsarter

Læs mere

Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ====

Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ==== Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ==== Med spiral til centralvarme 80 l 100 l 140 l --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 DA BETJENINGSVEJLEDNING EL-VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS-75-100-120-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter Brugsanvisning Smart LED pære KUNDESERVICE +45 699 603 39 MODEL: SLED-470.1 Brugsanvisning Garantidokumenter Generelt Læs og opbevar brugsanvisningen Betjeningsvejledningen hører til denne Smart LED-lampe.

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

ESTELLO P R O D U K T B L A D. Central-/fjernvarme

ESTELLO P R O D U K T B L A D. Central-/fjernvarme TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central-/fjernvarme Mål (H&B) (mm) C/C (mm) rør-rør Ydelse Watt Krom EKC1220 331245024 1200x200 150 122 Krom Sort EKC1230 EBC1230 331245124 331245021 1200x275 225 164

Læs mere

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Sikkerhedsanvisninger Dette dokument indeholder vigtig information omkring montering, betjening og vedligeholdelse. Opbevar altid manualen

Læs mere

EL VANDVARMER. Manual. 5 liter, type 50E og 55E 08:006-1211

EL VANDVARMER. Manual. 5 liter, type 50E og 55E 08:006-1211 EL VANDVARMER 08:006-1211 Manual 5 liter, type 50E og 55E 5 liter el-vandvarmer Type 50E METRO nummer: 111501009 VVS nummer: 345152330 Type 55E METRO nummer: 111551009 VVS nummer: 345153330 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 503 42-2 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoTank 300/310 VIGTIGT SKAL LÆSES OMHYGGELIGT FØR BRUG SKAL OPBEVARES TIL FREMTIDIG REFERENCE

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK 2 6 720 648 555 (2011/05) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

MANUAL. El-unit Type 7000

MANUAL. El-unit Type 7000 MANUAL El-unit Type 7000 INDHOLD Transport 2 Placering 2 VVS montering 3 El montering 5 Brugervejledning 6 Vedligeholdelse 6 Overensstemmelses- 6 erklæring Fejlfinding 7 Garantibestemmelser 8 VVS MONTERING

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

ST1800. Original-Gebrauchsanleitung V1/1215

ST1800. Original-Gebrauchsanleitung V1/1215 ST1800 825212 Original-Gebrauchsanleitung V1/1215 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 114 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 114 1.2 Symbolerklæring... 118 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 119 2. Generelle

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Solvarmestation. Betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning. Til ejeren. auroflow exclusiv. Udgiver/producent Vaillant GmbH

Solvarmestation. Betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning. Til ejeren. auroflow exclusiv. Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning Solvarmestation auroflow exclusiv DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da 0-0.I Kombivandvarmer 00 LW-00 LW Vejledning 009 0/09 da Indhold Information... Tilhørende dele... Tjekliste ved installation... Installation/indstilling af cirkulationspumpe... Pumpekapacitet Kombivandvarmeren

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Til installatøren Monteringsvejledning Kaskaderamme Milton TopLine 80/100 Skal læses omhyggeligt før montering Kaskaderamme Milton TopLine 80/100 9 7 1 A2 5 A1 B2 8 B1 6 C2 2 10 3 C1 C1 4 A2 C2 B2 B1 A1

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet...side 2 Tilslutning

Læs mere