Videncenter for uddannelse og bæredygtig udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Videncenter for uddannelse og bæredygtig udvikling"

Transkript

1 Børne- og Undervisningsudvalget BUU alm. del Bilag 145 Offentligt Forslag til etablering af Videncenter for uddannelse og bæredygtig udvikling Regeringen vil omstille Danmark til en grøn økonomi og gøre uddannelse til en drivkraft for vækst. Der skal skabes de bedste rammer for, at Danmark kan blive et grønt videns- og produktionssamfund. Regeringsgrundlaget oktober 2011 Det er kun godt 2 år siden, at der med støtte fra Undervisningsministeriet og Ministeriet for Videnskab og Teknologisk Udvikling blev etableret et formelt nationalt netværk på tværs af uddannelsesområder, foreninger, kommuner og erhverv: RCE-Denmark - Nationalt netværk for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. Netværket består i dag af 40 organisationer og har i løbet af de to år sat i gang i en lang række forsøg med udvikling af undervisning. Netværkets økonomi har været baseret på Ministeriernes støtte, som udløber ved udgangen af i år. Netværket har opnået en styrke, der bør og kan bygges videre på. Med dets faglige tyngde og bredde vil det kunne være en solid støtte til realiseringen af regeringens ambitioner i forhold til at skabe et grønt, innovativt og bæredygtigt samfund. Vi anmoder derfor om, at regering og folketing sikrer en støtte til det videre arbejde, og foreslår som et hovedelement heri et nyt Videncenter for Uddannelse og Bæredygtig Udvikling. Vi vil i det følgende redegøre for den aktuelle status for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling samt for vores tanker om etablering af et videncenter, dets opgaver, organisering og finansiering. Vi vil være glade for at mødes for at drøfte og udvikle forslaget sammen med jer. Med venlig hilsen Jeppe Læssøe Professor mso, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet og formand for RCE- Danmark

2 2 Uddannelse for bæredygtig udvikling er Danmark med? Bæredygtig udvikling forudsætter uddannelse! Andre lande rykker Danmark nøler Bæredygtig udvikling handler om fremtiden globalt. I Danmark handler det om, hvordan vi indgår i denne udvikling. Der er store udfordringer såsom klimaforandringer, miljøødelæggelser, økonomisk krise, social mistrivsel og spændinger, sundhedsproblemer m.v. Men der er også nye muligheder for innovation - teknologisk og med hensyn til de måder, vi producerer, forbruger og lever på. Der er masser af risici, usikkerheder samt vanskelige valg, der rejser spørgsmål ved vores værdier. Bæredygtig omstilling kræver derfor forståelse for udfordringerne, viden om natur, teknologi og samfund, kreativitet og engagement. Og det kræver kompetencer til at samarbejde, til at løse problemer og skabe innovation ud fra en helhedsorientering, til at deltage aktivt i demokratiske forandringsprocesser og til at gennemføre forandringerne i praksis. Bæredygtig udvikling kræver med andre ord, at der satses hårdt på uddannelse. I Danmark har vi i mange år haft et højt uddannelsesniveau, men for at understøtte en bæredygtig udvikling må alle uddannelsesområder, såvel som læring udenfor de formelle uddannelser, gennemtænkes på ny og udvikles til at løfte opgaven med at understøtte en bæredygtig udvikling. Erkendelsen af at bæredygtig udvikling er en enorm læreproces og forudsætter nytænkning af al uddannelse er ikke ny. I 2002 vedtog FN at udnævne perioden til Decade for Education for Sustainable Development. De ti år er snart gået og lande som Canada, Kina, Sydkorea og Australien er eksempler på lande, som har taget udfordringen op og er i gang med at omstille deres uddannelser til at understøtte bæredygtig udvikling. I Danmark fik vi først en national strategi for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) i Siden er nogle gode initiativer kommet i gang, men indsatsen står på ingen måde mål med opgavens størrelse. Skal Danmark rykke med hensyn til bæredygtig innovation er der brug for en offensiv politik på området. Regeringsgrundlaget fremhæver vigtigheden af såvel bæredygtig udvikling som af uddannelse, men den mangler en politik der kobler disse to indsatsområder. En politik med en samlet strategi og handlingsplan, der kan sætte skub i tingene.

3 3 Efter de første initiativer er der nu brug for et videncenter Danmark har et FN-anerkendt nationalt netværk for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling med en bred medlemskreds af universiteter, professionshøjskoler, skoleorganisationer, ngo er, kommuner og erhvervsliv. Der er brug for et dynamisk og interaktivt videncenter til at forankre og videreudvikle den hidtidige indsats, og til at udgøre en vigtig vidensstøtte og et vigtigt netværk for regeringen i dens arbejde på at udvikle Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i Danmark. Hvorfor er der brug for et Videncenter? I 2010 fik Danmark et nationalt netværk for UBU. Formålet var at skabe et nationalt og internationalt kraftcenter for praksisnær forskning, udvikling og samarbejde indenfor UBU. Initiativet blev taget af 14 institutioner og organisationer på tværs af universiteter, professionshøjskoler, ngo er, kommuner og andre offentlige institutioner samt virksomheder. Siden er det vokset til nu at bestå af 40 partner-organisationer. Det er desuden blevet anerkendt af United Nations University som Regional Centre of Expertise (RCE) og bærer derfor navnet RCE- Denmark. Dermed indgår netværket i et globalt netværk af RCE er i alt er der i dag lige over 100 af dem verden over.

4 4 RCE-Danmarks historie Med en treårig støtte fra globaliseringsmidlerne muliggjorde den tidligere regering etableringen af netværket og arbejdet i en række projekter på tværs af partnerne. I bevillingens sidste år - vil resultatet af disse projekter, samt arbejdet med en lang række eksempler på UBU på forskellige uddannelsesområder, danne grundlag for en bredt anlagt kampagne for at få endnu flere til at arbejde innovativt med UBU. I 2013 vil der så være brug for en videreudvikling af netværket, der kan fastholde og understøtte arbejdet med UBU på alle områder. Vi foreslår etableringen af en videncenter-konstruktion som kernen heri. Et tværgående og interaktivt videncenter Der er brug for en moderne type videnscenter. Det skal hverken være et elfenbenstårn, et arkiv eller på anden måde et passivt center. Derimod skal det placeres centralt i RCE-netværket og drives i et samarbejde mellem universiteter, professionshøjskoler og organisationer der på forskellige områder arbejder med udvikling og formidling af UBU. Videncenteret vil kunne udgøre et markant og innovativt eksempel på et sådant tværgående samarbejde. Det skal have en videnskabelig fundering, men vel at mærke forstået som en praksisnær videnskab, hvor forskere og praktikere interagerer og i samarbejdet kvalificerer hinandens vidensudvikling.

5 5 Videnscenteret vil have til formål at understøtte arbejdet med at integrere bæredygtig udvikling som perspektiv på alle uddannelser, såvel som indenfor det folkeoplysende arbejde i medier, foreninger, museer, lokalsamfund, virksomheder m.v.. Det skal inspirere til udvikling af mål, ledelse, organisering, indhold, læringsformer og de fysiske faciliteter. Det er med andre ord ikke et center for bæredygtig udvikling, men for udviklingen af uddannelser og folkeoplysning i lyset af de store udfordringer med at fremme en bæredygtig udvikling. Videncenteret skal: Være sekretariat og koordinator for RCE-Danmark det nationale netværk for UBU Formidle kontakter og understøtte samarbejder på tværs af partnerne, og herunder hjælpe med fundraising og projektinitiering Sikre international videnudveksling, således at erfaringer med omstilling til UBU i andre lande tilgængeliggøres i Danmark, og danske erfaringer formidles globalt. Igangsætte og understøtte interaktiv forskning, innovation, udredninger, analyser og evaluering indenfor UBU Understøtte udviklingen af UBU på de forskellige uddannelses- og samfundsområder, vha. etablering af netværk og samarbejder Formidle og selv udbyde efteruddannelse, materialer, foredrag og rådgivning omkring tværgående UBU aktiviteter Sikre vidensdeling om UBU gennem hjemmeside, nyhedsbreve og via konferencer, seminarer og arbejdsgrupper Følge og dokumentere UBU i Danmark Fungere som faglige rådgivere og tænketank for UBU for uddannelsesverdenen såvel som for andre sektorer i samfundet. Skabe en stærk politisk forankring hos beslutningstagere og topledelse indenfor Uddannelse, Miljø, Klima og Erhvervsliv

6 6 Organisering af videncenteret Videncenteret etableres som en autonom institution med en styregruppe bestående af repræsentanter fra de bevillingsgivende institutioner samt fra både de formelle og non-formelle uddannelsesområder, myndigheder med ansvar for bæredygtig udvikling, samt erhvervslivet. Videncenter med en lille stab (ca. 5) Projektansatte, midlertidig udlånt fra partnerne (1-10) Aktiviteter hos partnerne Det ønskes fysisk placeret i tilknytning til en institution med en bred profil i forhold til uddannelsesområdet og bæredygtig udvikling, for herigennem at skabe potentiel synergi med et relevant fagmiljø. Selve videncenteret etableres som en relativ lille enhed med ansatte med netværksfaciliterende, kommunikative, finansielle og administrative kompetencer. Videncenteret kan udover den faste stab af ansatte huse midlertidigt tilknyttede projekter med dertilhørende forskere, udredere, evaluatorer eller lignende, som kan benytte centerets faciliteter til at sidde og arbejde sammen på tværs af institutioner. Videncenteret vil desuden som koordinator af RCE-Danmark understøtte udviklingen af UBU gennem projekter og aktiviteter hos partner-organisationerne og i samarbejdet mellem partnerorganisationerne.

7 7 Finansiering Hvis ikke processen skal sættes i stå og forvitre er det afgørende at sikre en finansiering af det videre arbejde fra Danmark er tilknyttet FN-tiåret for UBU og har og herigennem frem til 2014 forpligtiget sig gennem UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) til at gøre en indsats for at omstille de formelle og non-formelle uddannelser i Danmark til UBU. Hertil hører også finansiering af koordinering, forskning og evaluering. På den baggrund søger vi nu politisk opbakning også finansielt til vores initiativ. Vi anser etablering af et videncenter for UBU og en fortsat udvikling af RCE-netværket for en vigtig del af en national strategi for UBU. Udover en statslig basisfinansiering, vil vi pålægge RCE-netværkets partnere et kontingent, som vil blive fastsat efter deltagernes størrelse og økonomiske formåen. En del af videncenterets opgaver og aktiviteter vil blive søgt finansieret gennem fundraising hos relevante private fonde og forskningsinstitutioner nationalt såvel som internationalt. På længere sigt, dvs. når videncenteret er i stand til at udbyde foredrag, kursusvirksomhed, partnerdeltagelse i projekter samt rådgivning, skal en større del af centerets økonomi være baseret på overhead på disse opgaver. Videncenterets samarbejdsrelationer Videncenteret vil etablere samarbejdsrelationer med beslægtede organisationer og netværk - såvel nationalt som internationalt - med henblik på koordinering og vidensudveksling. Nationalt vil vi foreløbig fremhæve, Natur-Teknik-Sundheds Centrene, Dansk Naturvidenskabsformidling, Grønt Flag Grøn Skole (Friluftsrådet), Videncenter for Naturfagenes Didaktik, Videncenter for Folkeoplysning. På nær sidstnævnte er de allerede i dag partnere i RCE-netværket. Internationalt vil såvel det europæiske som det globale netværk for Regional Centre of Expertice (RCE) om UBU være den primære platform.

8 8 Partnere i RCE-Danmark pr. 15. februar 2012 Forskningsinstitutioner Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet Danmarks Tekniske Universitet Roskilde Universitetscenter Aalborg Universitet Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR) Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling, Københavns Universitet Videregående uddannelser University College Lillebælt (UCL) Professionshøjskolen UCC i København UC-Syddanmark Professionshøjskolen Metropol Københavns Erhvervsakademi (KEA) Efter- og Videreuddannelsen Arkitektskolen Aarhus Den frie Lærerskole Folkeoplysning, voksenundervisning og rådgivning Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) VPC - Udviklingscenter for Voksenundervisning i Københavns Kommune Daghøjskoleforeningen Dansk Naturvidenskabsformidling (DNF) NTS-centeret Samsø Energiakademi Energitjenesten Børne- og ungdomsuddannelser Efterskoleforeningen Kommunale, regionale og statslige institutioner Region Sjælland/Lokal Agenda 21 Sekretariat Københavns Kommune, Børne og Ungdomsforvaltningen Træstubben, Vesterbro lokaludvalg, Københavns Kommune Energi- og Vandværkstedet, Københavns Kommune Herning Kommune Furesø Kommune Allerød Kommune Kolding Kommune UNI-C NGO'ere Friluftsrådet: Grønt flag, Grøn skole Øko-net Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Energy Crossroads (studenterforening) Red Barnet Concito Ibis Virksomheder Vestforbrænding FDB

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2011-12 FIV alm. del Bilag 182 Offentligt Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion Arbejdsversion Oktober 2011 Udarbejdet

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

NTS-CENTERETS ÅRSBERETNING 2010

NTS-CENTERETS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 NTS-CENTERETS ÅRSBERETNING 2010 Denne årsberetning er formuleret ud fra de fire formål, der også danner grundlaget for NTScenterets daglige aktiviteter. Yderligere information om lovgrundlaget

Læs mere

Danmarks strategi for livslang læring -

Danmarks strategi for livslang læring - Udkast Danmarks strategi for livslang læring - Uddannelse og livslang opkvalificering for alle Regeringens redegørelse til EU-kommissionen Januar 2007 Redegørelsen er udarbejdet af Undervisningsministeriet

Læs mere

Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020

Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 2 Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 Strategiske sigtelinjer for Fonden

Læs mere

ET UDDANNELSESCENTRUM I ØSTERSØEN. Uddannelsesstrategi for Lolland-Falster

ET UDDANNELSESCENTRUM I ØSTERSØEN. Uddannelsesstrategi for Lolland-Falster ET UDDANNELSESCENTRUM I ØSTERSØEN Uddannelsesstrategi for Lolland-Falster 2020 INDHOLD INDLEDNING BAGRUND 3 STATUS 3 HVORFOR EN UDDANNELSESSTRATEGI? 5 VISION 5 FORMÅL OG FORUDSÆTNINGER 5 AT ARBEJDE MED

Læs mere

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3 12. november 2010 UDBREDELSE AF ANSVARLIG VÆKST - ANBEFALINGER FRA RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR 1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling på erhvervsuddannelserne muligheder og perspektiver

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling på erhvervsuddannelserne muligheder og perspektiver Uddannelse for Bæredygtig Udvikling på erhvervsuddannelserne muligheder og perspektiver Af Lasse Søndergaard Winther konsulent i Grønt Flag Grøn Skole, Friluftsrådet, september 2014 Titel: Uddannelse for

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

GLOBAL ØKOLOGI. Viden vender verden. Tidsskriftet der tager pulsen på dansk og international miljøpolitik

GLOBAL ØKOLOGI. Viden vender verden. Tidsskriftet der tager pulsen på dansk og international miljøpolitik Tidsskriftet der tager pulsen på dansk og international miljøpolitik GLOBAL ØKOLOGI nr. 2 15. årgang JUNI 2008 tema Viden vender verden Uddannelser og bæredygtig udvikling Grønne Universiteter Forskning

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS 1 STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K. Tel: 35446200 Fax: 35446201

Læs mere

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER.

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. 2010] Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt

Læs mere

Årsberetning 2009 D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D

Årsberetning 2009 D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D Årsberetning 2009 D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D Årsberetning 2009 Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv.,1610 København V Tlf: 33 15 14 66 - dfs@dfs.dk - www.dfs.dk

Læs mere

Aktører Uddannelse Effektanalyse

Aktører Uddannelse Effektanalyse Socialøkonomiske virksomheder - øjebliksbillede fra landene omkring det Baltiske Hav Aktører Uddannelse Effektanalyse Projekt Social entrepreneurship development in Baltic Sea region er iværksat under

Læs mere

National strategi for IKT-støttet læring

National strategi for IKT-støttet læring > National strategi for IKT-støttet læring Indsats for at fremme anvendelsen af IKT-støttet læring 2007-2009 Juni 2007 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Juni 2007 2 Indhold > E-læring,

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion

Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion Torben Pilegaard Jensen, Lene Sønderup Olesen & Jens Olav Dahlgaard Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion Kortlægning og kvalitative studier Publikationen

Læs mere

Bilag 2.4 Indkomne høringssvar

Bilag 2.4 Indkomne høringssvar Bilag 2.4 Indkomne høringssvar Uddannelsesinstitutioner...3 1. Høringssvar Danmarks Tekniske Universitet...3 2. Høringssvar Danmarks Tekniske Universitet - Elektro...5 Uddybende initiativbeskrivelse...

Læs mere

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan

Læs mere

Det Jyske Musikkonservatorium Strategi 2011 2014

Det Jyske Musikkonservatorium Strategi 2011 2014 Oprettet: 30. maj 2011 Senest rev. J.nr.: Ref: ThW Behandlet / godkendt af: Det Jyske Musikkonservatorium Strategi 2011 2014 Indledning Denne strategi beskriver, hvor Det Jyske Musikkonservatoriums (DJM)

Læs mere

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgning som word dokument på MAX 7½ SIDE (eksl. forside og bilag) sendes elektronisk til NGO

Læs mere

En bæredygtig omstilling af Danmark

En bæredygtig omstilling af Danmark En bæredygtig omstilling af Danmark LØS strategi 2015-2019 Oplæg til årsmøde i LØS d. 10.-12. april 2915 på Ananda Gaorii ved Vig 1 Forord Oktober 2014 afholdt Landsforeningen for Økosamfund, LØS, et seminar

Læs mere

AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE

AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE 2015 Indholdsfortegnelse Aalborg Universitets samarbejde med erhvervslivet... 2 Fokuspunkter for den erhvervsrettede kultur på AAU... 2 AAU-værktøjer og

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede: Jeppe Bøje

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

NTS-CENTERETS STRATEGI 2014-2017

NTS-CENTERETS STRATEGI 2014-2017 NTS-CENTERETS STRATEGI 2014-2017 Naturfag skal være lige så basalt som læsning Mission Derfor vil NTS-centeret med sin indsats de kommende år arbejde for at styrke naturfagenes almendannende betydning

Læs mere