Årsberetning 2013 for Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2013 for Sundhed og Bæredygtig Udvikling"

Transkript

1 Årsberetning 2013 for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling er en tværgående forvaltning, der har ansvar for udvikling og drift af sundhedsfremme og forebyggelse, landdistriktsudvikling, kollektiv trafik og kørsel samt klima, energi og bæredygtighed. Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling skiftede navn til Sundheds- og Kulturforvaltningen i forbindelse med strukturændringen ved årsskiftet 2013/14. Den nye struktur betyder, at kultur- og fritidsområdet samt Aalborg Bibliotekerne er en del af den nye forvaltnings opgaveportefølge, mens HR, Personale og Arbejdsmiljø samt Miljø og energi overgik til andre forvaltninger. Aalborg Kommunes sundhedspolitik for blev vedtaget af byrådet i januar Politikken har som målsætning at sikre borgerne de bedst mulige rammer og betingelser for et sundt og aktivt liv i kommunen. Politikken indeholder en række indsatser og fokusområder fordelt på fire spor: Det nære sundhedsvæsen Bevægelse i Aalborg Kommune Lighed i sundhed Sundhed ind i kommunens tilbud. Samtidig arbejder kommunen i stadig større grad på at tænke sundhed ind i driftsopgaverne. Indsatserne er mangeartede, og de koordineres i samarbejde med de forvaltninger, der har tilknytning til målgrupperne for de konkrete områder. For at understøtte udmøntning af sundhedspolitikken blev der i 2013 holdt en stor konference om mental sundhed, som er et tema, der går på tværs af politikkens fire spor, og som er relevant for alle forvaltninger. Mental sundhed forventes at blive en tydelig del af den kommende sundhedspolitik. Sundhedscenter Aalborg tilbyder en række tilbud til borgere med diabetes, hjertesygdom, KOL, kræft, ryglidelser samt degenerative rygsygdomme. Fra 2013 er kræftrehabilitering et permanent tilbud i Aalborg Kommune. I 2013 blev der udviklet tre nye rehabiliteringstilbud for følgende målgrupper: Borgere med multisygdom enten hjerte/kol-sygdom eller hjerte/diabetes. Borgere med anden lungesygdom end KOL. Borgere med prædiabetes i Mou og Holtet. Sundhed og Bæredygtig Udvikling var med til at etablere telemedicinprojektet Telecare Nord sammen med Ældre- og Handicapforvaltningen, Region Nordjylland, de øvrige nordjyske kommuner, Aalborg Universitet samt de praktiserende læger.

2 Projektet har til formål at involvere borgerne i egen pleje og omsorg. Målet er at give borgerne et bedre liv samt reducere antallet af indlæggelser på sygehus og behovet for plejeydelser. Ved udgangen af 2013 understøttes de første 110 lungesyge borgere ved hjælp af ny it-teknologi. Den ny teknologi opsamler digitaliserede målinger af iltmætning og vægt. Målingerne formidles til egen læge, sygehus og ældreplejen. For den enkelte lungesyge borger er indsigten i måleværdier med til at øge forståelse og mestring af egen sygdom. I løbet af 2014 udbredes tiltaget i takt med, at flere borgere får tilbuddet. Telecare Nord er et fælles projekt med Sundheds- Kulturforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen, Region Nordjylland, de øvrige nordjyske kommuner, Aalborg Universitet samt de praktiserende læger i Nordjylland. De borgerrettede indsatser udvikles og tilpasses fortsat til forskellige målgrupper og forebyggelsesarenaer. Kommunen har løbende fokus på social ulighed i sundhed, som principielt skal tænkes ind i alle projekter og indsatser. Der har været et stort fokus på rygning, fra sundhedspolitikken blev vedtaget. Det drejer sig - udover Sundhedscentrets borgerrettede tilbud - om udvikling af rygestopindsatser, der er målrettet sundhedsmæssigt udsatte borgere. Når det handler om rygestop ligger Sundhedsværkstedet i Aalborg Øst i top på landsplan med satspuljeprojektet Sundhedspilen i hjertet af Aalborg Øst. Projektet har til formål at inddrage erfaringer med proaktiv rekruttering til rygestop, fysisk aktivitet, alkohol og mental sundhed. Arbejdet i boligområderne indeholder også en sundhedsindsats i forbindelse med helhedsplanerne i Løvvangen og Grønnegården samt sundhedstjek på bibliotekerne i Løvvangen, Haraldslund og Sundheds- og Kvarterhuset. Der er desuden fokus på rygereduktion på sociale væresteder i samarbejde med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Sundhedscentret har udviklet et særligt samtaletilbud til borgere med et uhensigtsmæssigt forbrug af alkohol på baggrund af erfaringerne fra et alkoholprojekt, som Sundhedscentret har lavet sammen med Trygfondens Forebyggelsescenter. Forebyggende hjemmebesøg skal ifølge loven tilbydes til kommunens borgere over 75 år der ikke i forvejen modtager hjemmehjælp eller praktisk bistand. Besøget tilbydes en gang årligt med henblik på, at forebygge eller løse eventuelle udfordringer som borgeren selv oplever i hverdagen. Formålet er dermed at støtte borgeren i at være selvhjulpen og yde den rette egenomsorg for derved at få øget livskvalitet i hverdagen og undgå behovet for praktisk hjælp eller pleje. I 2013 har knap halvdelen af borgerne i målgruppen takket ja til tilbuddet og et forebyggende hjemmebesøg. Der er således gennemført ca hjemmebesøg. 2/6

3 På børn- og ungeområdet fortsætter en række tilbud, der skal forebygge rygestart. Indsatsen over for de unge er intensiveret med en fælles indsats for alle ungdomsuddannelser med skiltning om rygeforbud og uddannelse af rygestopinstruktører for unge. Vanebryderne, som er et tilbud for børn og unge med svær overvægt har fået større kapacitet. I forlængelse af projekt Sund mad i haller og klubhuse medvirker Aalborg Kommune i det landsdækkende projekt SMIL (Sundere mad i idrætslivet). Som noget nyt gik Aalborg Kommune i 2013 i gang med at arbejde med seksuel sundhed for unge. Gennem denne indsats får unge på ungdomsuddannelserne undervisning og mulighed for at deltage i kampagner samt tilbud om individuel anonym rådgivning. Det betyder, at unge får langt bedre forudsætninger for at passe på sig selv og for at få et sundt og sjovt ungdomsliv. Puljen til Udvikling og Forskønnelse blev i 2013 udbudt for anden gang. Det resulterede i projekter i Brændskov, Tylstrup, Vester Hassing, Nørholm, Vokslev (Huul Mølle) og Vaarst. Midlerne frigives pr. januar I forhold til projekterne fra 2012, hvor midlerne blev frigivet i januar 2013, er følgende projekter gennemført: Vaarst, Barmer, Bislev, Hou (delvist), mens fundraising og projektforberedelse stadig foregår i Vadum, Fjellerad, Ferslev og Farstrup. Gadekærsoprensningen blev i 2013 forsinket på grund af nye vilkår for at bortskaffe opgravet materiale fra gadekærene, når grænseværdierne overskrides for deponering på matriklen. I øjeblikket er arbejdet begyndt i Nr. Kongerslev, Komdrup, Sdr. Tranders og Gunderup, da sedimentet her kan deponeres på matriklerne. De øvrige gadekær forventes oprenset i Projektet Udvikling i din by blev ikke gennemført i nye byer i I stedet blev der arbejdet med opfølgning på og afslutning af projekter i byerne fra 2011 (Farstrup, Kølby, Staun, St. Ajstrup og Lundby) og 2012 (Gudum, Gudumlund og Gudumholm her blev midlerne til projekter først bevilget primo 2013). I projekt Udvikling i din By er det byerne selv, der definerer og gennemfører de konkrete projekter, og der vil derfor være stor forskel på, hvor hurtigt de enkelte projekter gennemføres. Mange store og små projekter, er gennemført, andre er stadig i gang, mens enkelte er nedlagt, og midlerne omfordelt til andre projekter. I forbindelse med Projekt Landsbyløft blev der i 2013 etableret større og mindre projekter i Nr. Kongerslev, Sulsted og Ellidshøj, herunder bl.a. etablering af busholdeplads med busskur og beplantning i Nr. Kongerslev. I Sulsted blev der i efteråret plantet forårsløg i rabatten i idrætsforeningens farver, samt indgået aftale om at etablere aktivitetsrum ved stadion og langs den nye rekreative sti. I Ellidshøj er der etableret 40 km/t zone i den centrale del af byen og etableret et opholdsareal på græsarealet foran byens kirke samt stier og opholdsareal i Præstehaven. Projekt landsbyløft forventes afsluttet i de tre byer i /6

4 I 2012 kortlagde forvaltningen de forfaldne boliger i landdistriktet, som vurderes som nedrivningsparate (eller sandsynligvis). Opfølgningen herpå er placeret i By og Landskabsforvaltningen, som i 2013 gik i gang med at forberede indsatsen. Det forventes, ved hjælp af både statslige og kommunale midler, at mange af de forfaldne boliger bliver nedrevet i de kommende år. Sundheds- og Kulturforvaltningen deltager i arbejdsgruppen, som skal løse opgaven. Der arbejdes desuden fortsat på udmøntning af arven efter Hanne Mortensen, som skal anvendes af samrådene i den gamle Hals Kommune til konkrete projekter. Også i 2013 har der været mulighed for at søge puljen til lokale projekter (AKA-puljen). Der blev i 2013 givet støtte til 50 lokale projekter. I 2013 blev der ved hjælp af overførselsmidler fra 2012 gennemført følgende ekstraordinære projekter: Opfølgning på Fremtidens Forsamlingshus i Gudum og Halkær, som begge blev gennemført i Vadum Banesti, som bliver etableret i løbet af 2014, og forventes indviet i starten af efteråret. Kolkærhytten, som er etableret, men følgearbejde og adgang til hytten mangler, før den kan tages i brug. Rekreativt projekt på Kridtbakken i Gudumholm, hvor finansiering er på plads, og projektet er ved at blive gjort klar til at blive gennemført. Energibesparelser i kommunale bygninger I 2012 blev lånepuljen til solceller øget fra 5 mio. kr. til 15 mio. kr. efter gode erfaringer i Ændringen af lovgivningen på solcelle området medførte imidlertid en total opbremsning af solcelleprojekter i 2013, og der er ikke startet nye projekter. I Aalborg Kommunes årlige pulje til energibesparelser, hvor der som udgangspunkt er afsat 10 mio. kr., blev der i 2013 behandlet energispareprojekter med en samlet forventet investering på kr. 9,9 mio. kr. og en forventet årlig energibesparelse på kr. 1,2 mio. kr. Energibesparelser gennem ESCO samarbejde Aalborg Kommune har som klimakommune forpligtet sig til at reducere kommunens CO2- udledning. En af kommunens målsætninger er, at alle kommunale bygninger skal være energirenoverede inden Som supplement til kommunens øvrige energispareprojekter blev der i 2013 sat et ESCO (Energy Service Company) pilotprojekt i gang, hvor energirenoveringen gennemføres af en privat ESCO leverandør. De første projekter blev i 2013 igangsat på Ferslev og Vester Hassing skoler og har et samlet budget på 14,5 mio. kr. Det forventes, at energiforbruget på skolerne efter renoveringen vil være reduceret med hhv. 50 % og 30 %. 4/6

5 Pilotprojektet skal afdække, hvilken ESCO-model, der passer bedst i Aalborg Kommune, og erfaringerne skal bruges i fremtidige ESCO-projekter. Et nyt ESCO II projekt med et samlet budget på ca. 18 mio. kr., der omfatter flere kommunale bygninger, er allerede i støbeskeen og forventes sat igang i Energiledelse Byrådet har med Bæredygtighedsstrategi besluttet, at der skal indføres energi- og miljøledelse i alle forvaltninger inden Den indsats er allerede godt i gang. I de kommunale bygninger er energiledelse indført på kommunens 50 skoler, og i 2013 blev indsatsen udvidet til også at omfatte børnehaver, vuggestuer og ældreinstitutioner. Her er der tale om et langt større antal og mindre bygninger. I 2013 blev der ligeledes sat et pilotprojekt med et mindre udsnit af institutioner i gang for at finde ud af, hvordan man får indført energiledelse. Klimastrategi I december 2011 vedtog byrådet Aalborg kommunes Klimastrategi , som Sundhed og Bæredygtig Udvikling har været ansvarlig for. Klimastrategien indeholder mål og indsatser for, hvordan hele Aalborg Kommune kan styrke indsatsen for mere vedvarende energi i energiforsyningen og reducere energiforbruget samt arbejde hen imod, at kommunen bliver fri og uafhængig af fossile brændsler i Klimastrategiens tilpasningsdel handler om, hvordan kommunen skal tilpasse sig klimaforandringer i form af højere havvandstand og mere ekstremt nedbør. Det gælder i byplanlægningen, vedrørende kloakering, naturbeskyttelse mv. Strategien udpeger de mest oversvømmelsestruede områder i Aalborg Kommune og påpeger hvordan klimatilpasning skal indtænkes i kommunens planlægning. Tilpasningsdelen er i 2013 indarbejdet i kommuneplanen som et tillæg (Klimatilpasningsplan) der supplerer Klimastrategien med en risikokortlægning, der kombinerer sandsynligheden for oversvømmelse med de værdier, der er i spil. Klimatilpasningsplanen indeholder også en vurdering af kloaksystemets kapacitet i forhold til skybrud. Planen følges i 2014 op af en række konkrete handlingsplaner for de områder med størst oversvømmelsesrisiko. Bæredygtighedsstrategi lokal indsats for en bæredygtig udvikling Bæredygtighedsstrategi afløser Bæredygtighedsstrategi , som har haft stor betydning for den lokale indsats for en bæredygtig udvikling. Det gælder både som en integreret del af kommunens planlægning og forskellige projekter, men også i form af konkrete bæredygtighedsaktiviteter i kommunen, erhvervslivet og detailhandelen. Enkelte indsatser fra Bæredygtighedsstrategi videreføres i den nye strategi. Bæredygtighedsstrategi er kommunens overordnede strategi for Aalborg Kommunes miljø-, natur- og klimapolitik, der skal sikre sammenhæng og helhed i den kommunale planlægning indenfor disse områder, men også i forhold til kommunens øvrige planlægning, herunder planstrategi, kommuneplan, erhvervsplan og landdistriktspolitik m.fl. Strategierne på miljø-, natur- og klimaområdet skal sikre, at der samtidig skabes økonomisk grøn vækst og social udvikling i kommunen, bl.a. indenfor uddannelse, beskæftigelse og sundheds- 5/6

6 fremme. Strategien, der tager sit afsæt i Aalborg Commitments, indeholder strategier og strategiske fokusområder indenfor følgende seks temaer: By og bolig, mobilitet, forsyning, natur og miljø, grøn vækst og borgerne. Strategierne viser retning for den bæredygtig planlægning frem i tiden. NT, Aalborg Kommune (Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Teknik og Miljøforvaltningen) og regionen færdiggjorde i samarbejde foranalysen til den kommende letbane i Analysen viser, at Aalborg forsat er i spil til at få etableret en letbane. Udgifterne deltes mellem SBU (1,5 mio. kr.), NT (1,5 mio. kr.) og regionen (1,0 mio. kr.). Foranalysen handlede både om Letbane og BRT (Bus RapidTransit), som er en slags sporvogn på gummihjul. Letbanen kan stå færdig 2021 til åbningen af det nye universitetshospital. Foranalysen følges op af en VVM redegørelse, som sættes i gang i 2014, og løber frem til Samtidigt udarbejdes en udredningsrapport til staten allerede inden sommerferien 2014 med henblik på, at en letbane i Aalborg kan indgå i den kommende finanslov. Staten har givet tilsagn til VVM og udredningsrapport, og betaler 50% af udgifterne. I 2011 blev der ansøgt om puljemidler til Trafikstyrelsens Passagerpulje til forbedring af otte stoppesteder i City Syd og Frejlev. Projektet blev afsluttet endeligt i Dog udbetales støtten først i Kørselskontor Siden midten af 2010 har SBU administreret særlig kørsel med borgere betalt af Aalborg Kommune og andre kommuner. Samling af administrationen har bl.a. bevirket, at der nu er et samlet økonomisk overblik over de forskellige kommunale kørsler. Det muliggør en effektiv planlægning på tværs af forvaltningernes kørsel, som overordnet giver Aalborg Kommune en optimal udnyttelse af midlerne. Aalborg Kommunes andel af udgifter til personkørsel i regi af Kørselskontoret var i 2013 ca. 57,6 mio. kr et fald på 0,3% siden 2012 i løbende priser. Det svarer til et fald på ca. 1,0 % i faste priser. 6/6

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Bilag 1: Udkast til Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-14 Længe Leve København Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011 2014 UDKAST INDHOLD 1. FORORD S. 3 2. LÆNGE LEVE KØBENHAVN S. 4 3. FRA VISION

Læs mere

Landdistriktspolitik 2014-2018

Landdistriktspolitik 2014-2018 Landdistriktspolitik 2014-2018 1 Indhold Politikkens interesseområde 4 Indsatsområder Mennesker der vil noget 8 Udvikling af byerne 10 Aktiviteter og oplevelser 12 Adgang til naturen 14 Erhvervsudvikling

Læs mere

Aktivitetsområde. Overordnede mål for det tekniske. udvalg

Aktivitetsområde. Overordnede mål for det tekniske. udvalg Overordnede mål for det tekniske område Af Vision 2012, som Byrådet vedtog i 2003, fremgår de pejlemærker, der sigtes efter for at gøre Fredericia Kommune til den bedste danske kommune at leve i og drive

Læs mere

Budget 2015. Miljø og forsyning. Gladsaxe Kommune. Økonomisk Sekretariat. Rådhus Allé 7. 2860 Søborg. gladsaxe.dk

Budget 2015. Miljø og forsyning. Gladsaxe Kommune. Økonomisk Sekretariat. Rådhus Allé 7. 2860 Søborg. gladsaxe.dk Miljø og forsyning Gladsaxe Kommune Økonomisk Sekretariat 62 Rådhus Allé 7 2860 Søborg gladsaxe.dk 62 Layout: Grafia ApS Omslag: Mette Edlers November 2014 Budget 2015 63 og budgetoverslag 2016-2018 Forord

Læs mere

Sundhed og trivsel for alle

Sundhed og trivsel for alle Sundhed og trivsel for alle SUNDHEDSPOLITIK FOR BORGERNE I KOLDING KOMMUNE 2011-2014 OV1_Kvadrat_RØD 1 Indhold Forord... 3 1 Sundhed og trivsel for alle i Kolding Kommune... 4 2 Sådan har vi det i Kolding

Læs mere

Udsendelsesbrev myndigheder, foreninger, interesseorganisationer, presse m.fl.

Udsendelsesbrev myndigheder, foreninger, interesseorganisationer, presse m.fl. Udsendelsesbrev myndigheder, foreninger, interesseorganisationer, presse m.fl. Planstrategi med redegørelse 2007 Den 26. november 2007 vedtog Aalborg Byråd Planstrategi med redegørelse 2007 til offentliggørelse

Læs mere

Juni 2013. De seks temaer fra Udviklings- og Planstrategi 2011 der gøres status på er:

Juni 2013. De seks temaer fra Udviklings- og Planstrategi 2011 der gøres status på er: på Udviklings- og Planstrategi 2011 Juni 2013 Indledning Byrådet vedtog den 21. september 2011 Udviklings- og Planstrategi 2011. Med Udviklings- og Planstrategi 2011 blev det som noget nyt besluttet, at

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Sundhed og trivsel for alle

Sundhed og trivsel for alle Sundhed og trivsel for alle SUNDHEDSPOLITIK FOR BORGERNE I KOLDING KOMMUNE 2011-2014 OV1_Kvadrat_RØD 1 Indhold SUNDHEDSPOLITIK Forord... 3 1 Sundhed og trivsel for alle i Kolding Kommune... 4 2 Sådan har

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi BILAG 1 Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 Udkast Indhold 1. Forord 3 2. Indledning 4 3. Visioner for et Bæredygtigt Aalborg 8 4. Strategiens fire bærende principper 10 4.1 Helhedstænkning 10 4.2 Bæredygtige

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013 Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet April 2013 BERETNING OM BORGERRETTET FOREBYGGELSE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhedspolitik 2014 2018 Sundhed i sammenhæng Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhe Forord Forord udarbejdes efter endt høring, således der også kan takkes for bidrag mv. Af Anny Winther Borgmester

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk GENTOFTE-PLAN 214 Titel: Gentofte-Plan 214 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 213 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 15 stk I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

Læs mere

17) Ovenstående fokus er afgørende for at der fortsat er udviklingsmuligheder i Sorø Kommunes økonomi.

17) Ovenstående fokus er afgørende for at der fortsat er udviklingsmuligheder i Sorø Kommunes økonomi. Budgetaftale 2014 (15-17) 17) Sorø, den 24. september 2013. Vækst gennem udvikling De økonomiske rammer for den kommunale økonomi vil også i de kommende år være snævre. Derfor er det afgørende at der i

Læs mere

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk GLADSAXE Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 gladsaxe.dk Indholdsfortegnelse Hvad er en planstrategi 2 Hvordan er strategien bygget op 2 Forord 3 Storby i vækst 4 Levende Gladsaxe 6 Gladsaxe i forandring

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007

KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007 KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN MAJ 2007 Kontakt Københavns Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Center

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Anbefalinger til en bred boligsocial indsats i udsatte by- og boligområder

Anbefalinger til en bred boligsocial indsats i udsatte by- og boligområder Anbefalinger til en bred boligsocial indsats i udsatte by- og boligområder KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Forord De udsatte boligområder dukker jævnligt op i medierne med

Læs mere

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana...

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... 1 udviklingsstrategi 2012 Indhold 2 2 4 5 6 10 14 18 22 26 30 32 34 35 Indledning Visionen Kommunens udfordringer De 6 strategiske indsatsområder

Læs mere

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Vedtaget af Byrådet den 26. september 2011 2 Indholdsfortegnelse: Klima og energi i Fredensborg Kommune Klima- og Energipolitik... 04 Klima- og

Læs mere

midtvejsstatus københavns klimaplan 2009-2015

midtvejsstatus københavns klimaplan 2009-2015 midtvejsstatus københavns klimaplan 2009-2015 bilag 6 02 indhold 04 Indledning 06 Energiforsyning - Når vi målet? - Plads til vindmøller til lands og til vands - Fra kul til biomasse - Lavere fremløbstemperatur

Læs mere

Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret

Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret 2013 2018 Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret 2013 2018 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen: 18. marts 2013 Godkendt af Ministeriet for By, Bolig

Læs mere

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september Forslag til Gentofte-Plan 2015 1. behandling KB 15. september Indledning 3 Vision, tværgående politikker og strategier 8 Generelle forudsætninger og rammer 28 Kommunens økonomi, 30 Budgetforudsætninger,

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Horsens Kommunes budgetaftale 2016 VÆKST & VELFÆRD

Horsens Kommunes budgetaftale 2016 VÆKST & VELFÆRD 08-09-2015 Horsens Kommunes budgetaftale 2016 VÆKST & VELFÆRD Sparerunder skal undgås budgetrammerne skal overholdes De store økonomiske udfordringer, som møder kommunen løses af den store indsats, som

Læs mere