Bygningsbeskrivelse, pakke 3. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygningsbeskrivelse, pakke 3. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker."

Transkript

1 September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE Driftsudbud Store Bygværker Side 1 af 12

2 UF af Kalvebodløbet, Kalvebodbroen, nord Kalvebodbroen indgår i motorvejstrækningen Jægersborg-Kastrup (Motorring 3), og danner sammen med Sorterendebroen forbindelsesled fra Sjælland til Amager. Broen er opført fra april 1982 til september 1985, aflevert d. 14. oktober Kalvebodbroen forløber fra en dæmning på Amager til en dæmning på øen Skrædderholmen. Bygværket består af to næsten ens parallelle tvillingebroer. Kalvebodbroen ligger i forlængelse af bygværket Sorterendebroen. Bygværket fører øst-vestgående trafik hen over Kalvebodløbet. Ved landfæstet på Skrædderholmen er der udført stianlæg for cyklister og fodgængere. Vejen Dæmningsvej med gang- og cykelsti forløber i brofaget nærmest landfæstet på Amager. Længde- og tværprofil, frihøjder Den samlede længde af bygværket er ca. 240 m fordelt på i alt 5 fag. Side 2 af 12

3 Vejbanerne har toppunkt i kote ca. 19 m midt på broerne. Der er et konstant tværfald på 25 og et længdefald på maksimalt 14. UF af Kalvebodløbet, Kalvebodbroen, syd Kalvebodbroen indgår i motorvejstrækningen Jægersborg-Kastrup (Motorring 3), og danner sammen med Sorterendebroen forbindelsesled fra Sjælland til Amager. Vejdirektoratet har udarbejdet en åbningsbrochure, bilag 1, for en del af denne motorvejsstrækning. Kalvebodbroen forløber fra en dæmning på Amager til en dæmning på øen Skrædderholmen. Bygværket består af to næsten ens parallelle tvillingebroer. Kalvebodbroen ligger i forlængelse af bygværket Sorterendebroen. Bygværket fører øst-vestgående trafik hen over Kalvebodløbet. Ved landfæstet på Skrædderholmen er der udført stianlæg for cyklister og fodgængere. Vejen Dæmningsvej med gangog cykelsti forløber i brofaget nærmest landfæstet på Amager. Den samlede længde af bygværket er ca. 240 m fordelt på i alt 5 fag. Vejbanerne har toppunkt i kote ca. 19 m midt på broerne. Der er et konstant tværfald på 25 og et længdefald på maksimalt 14. Den frie bredde mellem autoværn er på hver af broerne 13,5 m som er fordelt på 3 kørespor á3,5 m samt 1 nødspor på 3 m. Langs sydsiden af den sydlige bro, uden for autoværnet, er der tillige en 3 meter bred gang- og cykelsti med rækværk. Side 3 af 12

4 UF af K-VEJ 192, Karlstrup Mose, vest Karlstrup Mose Pæledæk, Vestbro (KARL), hvis bærende overbygning er nord-syd orienteret, er en motorvejsbærende bro, som blev indviet i Broen blev bygget i perioden KARL udgør den ene halvdel af de to tvillingebroer (KARL og KARO) som fører Køge Bugt Motorvejen over Karlstrup Mose, hvor KARL overfører trafikken i sydgående retning. I norde nden af broen er der en underført servicevej, der forbinder de to rastepladser, som er beliggen de på begge sider af motorvejen ved broens nordlige ende. Derudover underføres Møllebækken og en grusvej/skovsti. Trafikken bliver ført over broen i 3 spor, og årsdøgnstrafikken er på køretøjer (2008) med en maksimal tilladelig hastighed på 110 km/t. Udover de tre kørespor er der på broen et tilkørselsspor fra rastepladsen umiddelbart nord for broen samt et nødspor. Ved de underførte passager er trafikken meget beskeden. Servicevejen må kun anvendes til varekørsel og passagen tillader en maksimal vognhøjde på 3,2 m. Side 4 af 12

5 Grusvejen/skovstien anvendes primært af fodgængere og ryttere, men traktorer passerer også, og vejen kan anvendes som en adgangsvej til broen. Der er ingen større trafikinstallationer, men på broens sydlige halvdel er der monteret følere til glatførevarsling. Den bærende overbygning på KARL består af et ca. 20 m bredt og 144 m langt pæledæk, som er opdelt i to dilatationsafsnit á 72 m. Bropladen er udført som en slapt armeret betonplade, som er understøttet af to endevægge og af i alt 51 søjler. Søjlerne er placeret i tre parallelle søjlerækker og søjlerne er placeret med en indbyrdes afstand på ca. 8 m i broens længderetning og ca. 7 m i broens tværretning. Broen er pælefunderet med pæleåg, der forbinder de tre søjler i broens tværretning i hver søjlerække. Pæleågenes overside er synlige ved samtlige mellemunderstøtninger. Fundamentet er i flere omgange blevet forstærket, og i den forbindelse er der blevet støbt langsgående pæleågsforstærkninger mellem flere af broens pæleåg. Broen har et ensidigt tværfald mod øst på ca. 20 promille og et længdefald mod syd på ca. 7 promille. Broens funderingsforhold er særligt vanskelige, idet underlaget er meget blødt. Der er således udført forstærkninger af broens fundament i flere omgange, og der er indført skærpet kontrol målinger af broens flytninger. Der er i 1976 udført langsgående pæleåg mellem søjle N3V3 og N4V3 og mellem N3V1 og N4V1. Desuden er der også udført forstærkning af trækbånd mellem søjle N1V3, N2V3 og N3V3. Udført som tilstøbning ovenpå eksisterende trækbånd. I år 1999 blev der fortaget en reparation, der omfattede udgravning mellem pæleåg 4 og 5 fra nord, samt støbning af 2 stk. afstivnings-bjælker i broens længderetning mellem søjle N4V1 og N5V1 samt mellem N4V3 og N5V3. I år 2002 blev der fortaget en forstærkning af pæleåg i linie 11, 12 og 13. Arbejdet har omfattet nedpresning af 3 stk. stålsøjler HE 450 B mellem søjlelinie 11/12 og mellem 12/13 i den vestlige søjlelinie. I år 2004 blev der fortaget en etablering af ekstra pælebæreevne ved nedpresning af stålpæle i broens yderste søjlelinier omkring pæleåg. Endvidere har omfattede arbejdet en afstivning af eksisterende betonpæleåg i broens længderetning med nye slaparmerede betonåg, samt regulering af terræn i området under broen. Side 5 af 12

6 UF af K-VEJ 192, Karlstrup Mose, Østbro Karlstrup Mose Pæledæk, Østbro (KARO), hvis bærende overbygning er syd-nord orienteret, er en motorvejsbærende bro, som blev indviet i Broen blev bygget i perioden KARO udgør den anden halvdel af de to tvillingebroer (KARL og KARO) som fører Køge Bugt Motorvejen over Karlstrup Mose, hvor KARO overfører trafikken i nordgående retning. I nordenden af broen er der en underført servicevej, der forbinder de to rastepladser, som er beliggende på begge sider af motorvejen ved broens nordlige ende. Derudover underføres Møllebækken og en grusvej/skovsti. Trafikken bliver ført over broen i 3 spor, og årsdøgnstrafikken er på køretøjer (2008), med en maksimal tilladelig hastighed på 110 km/t. Udover de 3 kørespor er der på broen et afkørselsspor til rastepladsen umiddelbart nord for broen samt et nødspor. Ved de underførte passager er trafikken meget beskeden. Servicevejen må kun anvendes til va rekørsel og pas- Side 6 af 12

7 sagen tillader en maksimal vognhøjde på 3,2 m. Grusvejen/skovstien anvendes primært af fodgængere og ryttere, men traktorer passerer også, og vejen kan anvendes som en adgangsvej til broen. Der er ingen større trafikinstallationer, men på broens sydlige halvdel er der monteret følere til glatførevarsling. Den bærende overbygning på KARO består af et ca. 20 m bredt og 144 m langt pæledæk, som er opdelt i 2 dilatationsafsnit á 72 m. Bropladen er udført som en slapt armeret beton plade, som er understøttet af to endevægge og af ialt 51 søjler. Søjlerne er placeret i 3 parallelle søjlerækker og søjlerne er placeret med en indbyrdes afstand på ca. 8 m i broens længder etning og ca. 7 m i broens tværretning. Broen er pælefunderet med pæleåg, der forbinder de 3 søjler i broens tværretning i hver søjlerække. Pæleågenes overside er synlige ved samtlige mellemunderstøtninger. Fundamentet er i flere omgange blevet forstærket, og i den forbindelse er der blevet støbt langsgående pæleågsforstærkninger mellem flere af broens pæleåg. Broen har et ensidigt tværfald mod øst på ca. 20 promille og et længdefald mod syd på ca. 7 promille. Broens funderingsforhold er særligt vanskelige, idet underlaget er meget blødt. Der er således udført forstærkninger af broens fundament i flere omgange, og der er indført skærpet kontrolmålinger af broens flytninger. Ombygning 1975: Langsgående pæleåg mellem søjle N3V1 og N4V1 med nedpresning af to HE 450 B stål-pæle. Ombygning 1981: Udførsel af tværrigel (langsgående pæleåg) mellem søjle N3V3 og N4V3. I år 1999 blev der fortaget en reparation, der omfattede udgravning mellem pæleåg 4 og 5 fra nord, samt støbning af 2 stk afstivningsbjælker i broens længderetning mellem søjle N4V1 og N5V1 samt mellem N4V3 og N5V3. I år 2002 blev der fortaget en forstærkning af pæleåg i linie 11, 12 og 13. Arbejdet omfattede nedpresning af 3 stk. stålsøjler (HE 450 B) mellem søjlelinje 11/12 og mellem 12/13 i østlige søjlelinie. I år 2004 blev der fortaget en etablering af ekstra pælebæreevne ved nedpresning af stålpæle i broens yderste søjlelinier omkring pæleåg. Endvidere omfattede arbejdet en afstivning af eksisterende betonpæleåg i broens længderetning med nye slaptarmerede betonåg, samt regulering af terræn i området under broen. Side 7 af 12

8 UF af Ulvsund, Dr. Alexandrines Bro (Mønbroen) Mønbroen (også kaldet Dronning Alexandrines bro) forbinder Kalvehave på Sjælland med Koster på Møn. Broen fører bilister, cyklister og fodgængere over farvandet Ulvsund. Broen er beliggende i Vordingborg kommune, og fører Præstøvej/Kostervej over Ulvsund med én kørebane og én kombineret cykelsti/fortov i hver retning. Årsdøgntrafik var i køretøjer. Broen er opført i perioden og blev indviet 30. maj Broen er en 13 fags åben buebro med en samlet længde på 744,3 m. Broen er opdelt i ét gennemsejlingsfag og 12 tilslutningsfag. Gennemsejlingsfaget har en længde på 125 m og en gennemsejlingshøjde på 26 m. Vanddybden er varierende ca m. Selve buekonstruktionen er af stål både over og under brobanepladen og selve brobanepladen er af slapt armeret beton. Tilslutningsfagene er fordelt med 6 fag nord for og 6 fag syd for gennemsejlingsfaget med faglængderne: 24,1 m (mod landfæsterne), 46,75 m, 51 m, 55,25 m, 59,5 m og 63,75 m (mod gennemsejlingsfaget). I tilslutningsfagene er både buekonstruktion og brobaneplade udført i slapt armeret beton. Side 8 af 12

9 Bygværkets bredde er 9,75 m (mellem kantbjælker). De 2 kørebaner har en bredde på 3 m (afs tand mellem kantsten) og de 2 cykelstier/fortove har en bredde på 1,875 m. Landfæste Sjælland samt pille 2-4 og (regnet fra Sjælland) er pælefunderet på træpæle. Landfæste Møn og øvrige piller er direkte funderet. I 2012 blev første etape af hovedrenoveringen af broen sat i gang. Hovedrenoveringen forventes at forsætte indtil Side 9 af 12

10 UF af Sorterende, Sorterendebroen, nord Sorterendebroen indgår i motorvejstrækningen Jægersborg-Kastrup (Motorring 3) og danner sammen med Kalvebodbroen forbindelsesled fra Sjælland til Amager. Broen er opført fra marts 1980 til september 1983, afleveret d. 15. setember Sorterendebroen forløber fra en dæmning på Avedøre Holme til en dæmning på øen Skrædderholmen. Bygværket består af to næsten ens parallelle tvillingebroer. Sorterendebroen ligger i forlængelse af bygværket Kalvebodbroen. Bygværket fører øst-vestgående trafik hen over Sorterenden. Ved begge landfæster er der udført stianlæg for cyklister og fodgængere. Den samlede længde af bygværket er 150 m fordelt på i alt 4 fag. Vejbanerne har ensidigt længdefald mod vest: I den østlige ende af broerne på ca. 28 0/00 og i den vestlige ende af broerne på ca. 22 0/00. Vejbanekoten i østenden er ca. 11,5 m, mens den i vestenden er ca. 8 m. Side 10 af 12

11 Tværfaldet er konstant 25 0/00, på sydlige bro mod syd og på nordlige bro mod nord. Broerne har en mindste frihøjde over vand på ca. 6 m i vestenden. Søtrafik er henvist til Kalvebodløbet hvor der er en fri gennemsejlingshøjde på 16 m. Den frie bredde mellem autoværnene er på hver af broerne 13,5 m som er fordelt på 3 kørespor samt 1 nødspor. Langs sydsiden af den sydlige bro, uden for autoværnet, er der tillige en 3 meter bred gang- og cykelsti med rækværk. Side 11 af 12

12 UF af Sorterende, Sorterendebroen, syd Sorterendebroen indgår i motorvejstrækningen Jægersborg-Kastrup (Motorring 3) og danner sammen med Kalvebodbroen forbindelsesled fra Sjælland til Amager. Sorterendebroen forløber fra en dæmning på Avedøre Holme til en dæmning på øen Skrædderholmen. Bygværket består af to næsten ens parallelle tvillingebroer. Sorterendebroen ligger i forlængelse af bygværket Kalvebodbroen. Bygværket fører øst-vestgående trafik hen over Sorterenden. Ved begge landfæster er der udført stianlæg for cyklister og fodgængere. Den samlede længde af bygværket er 150 m fordelt på i alt 4 fag. Vejbanerne har ensidigt længdefald mod vest: I den østlige ende af broerne på ca. 28 0/00 og i den vestlige ende af broerne på ca. 22 0/00. Vejbanekoten i østenden er ca. 11,5 m, mens den i vestenden er ca. 8 m. Tværfaldet er konstant 25 0/00, på sydlige bro mod syd og på nordlige bro mod nord. Broerne har en mindste frihøjde over vand på ca. 6 m i vestenden. Søtrafik er henvist til Kalvebodløbet hvor der er en fri gennemsejlingshøjde på 16 m. Den frie bredde mellem autoværnene er på hver af broerne 13,5 m som er fordelt på 3 kørespor samt 1 nødspor. Langs sydsiden af den sydlige bro, uden for autoværnet, er der tillige en 3 meter bred gang- og cykelsti med rækværk. Side 12 af 12

Broløsninger. Fagnotat, fase 1. Ny forbindelse Storstrømmen

Broløsninger. Fagnotat, fase 1. Ny forbindelse Storstrømmen Broløsninger Fagnotat, fase 1 Ny forbindelse Storstrømmen PROJEKTNR. A023755 DOKUMENTNR. A0237557002 VERSION 2.0 UDGIVELSESDATO 27.03.2012 UDARBEJDET JGIM KONTROLLERET TVE GODKENDT LHE Ny forbindelse Storstrømmen

Læs mere

Storstrømsbroen. Miljøvurdering VVM-redegørelse. Del 1 Rapport 516-2014

Storstrømsbroen. Miljøvurdering VVM-redegørelse. Del 1 Rapport 516-2014 Storstrømsbroen Miljøvurdering VVM-redegørelse Del 1 Rapport 516-2014 Storstrømsbroen Miljøvurdering VVM-redegørelse Del 1 Rapport 517-2014 Dato: Oktober 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-32-9 ISBN: 978-87-93184-31-2

Læs mere

Muligheder for at renovere Storstrømsbroen. - Fagnotat "Vurdering af levetid, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger" Storstrømsbroen

Muligheder for at renovere Storstrømsbroen. - Fagnotat Vurdering af levetid, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger Storstrømsbroen Muligheder for at renovere Storstrømsbroen - Fagnotat "Vurdering af levetid, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger" Storstrømsbroen Muligheder for at renovere Storstrømsbroen Fagnotat "Vurdering af levetid,

Læs mere

FORUNDERSØGELSE FOR UDBYGNING AF RUTE 15, LØGTEN - AARHUS LUFTHAVN

FORUNDERSØGELSE FOR UDBYGNING AF RUTE 15, LØGTEN - AARHUS LUFTHAVN FORUNDERSØGELSE FOR UDBYGNING AF RUTE 15, LØGTEN - AARHUS LUFTHAVN Teknisk beskrivelse Juni 2012 PROJEKT Teknisk beskrivelse 25. Juni 2012 Version 5 Projekt nr. 206978 Dokument nr. 123894220 Rev. 0 Udarbejdet

Læs mere

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård Sporarbejder København H Nordhavn MERE KAPACITET PÅ HOVEDBANEGÅRDEN Lav Københavns Hovedbanegård om fra endestation til gennemkørselsstation Luk op for mere

Læs mere

Æstetisk vurdering af vindmøller nord for Sprogø Visualiseringer

Æstetisk vurdering af vindmøller nord for Sprogø Visualiseringer Æstetisk vurdering af vindmøller nord for Sprogø Visualiseringer August 2008 Rapporten er udarbejdet for A/S Storebæltsforbindelsen Landskabsanalyse, foto og visualiseringer: Vesterholts eftf. ApS Landskabsarkitekt

Læs mere

Lars Hansen, Rambøll lxh@ramboll.dk. Thorkild Green, Århus Kommune,

Lars Hansen, Rambøll lxh@ramboll.dk. Thorkild Green, Århus Kommune, Broer og tunneler Tunnel under Marselis Boulevard Det største enkeltstående anlægsprojekt i Århus Kommune nogensinde Tunnelarbejdet under Marselis Boulevard blev i oktober 2008 godkendt i Århus Byråd.

Læs mere

Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener. Fagnotat. Køge Nord - Næstved

Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener. Fagnotat. Køge Nord - Næstved Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener Fagnotat Køge Nord - Næstved Godkendt dato Godkendt af 26.02.2014 Mette Daugaard Petersen Senest revideret dato Senest revideret af 20.02.2014 Anne Mette Bach-Jacobsen,

Læs mere

Brug af høj tavlevogn

Brug af høj tavlevogn Brug af høj tavlevogn Evaluering af hastighed og synlighed Foreløbig udgave Poul Greibe 2. juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Sammenfatning og konklusion... 3 2 Introduktion...

Læs mere

Monitering af broer med trådløse sensorer SensoByg D2

Monitering af broer med trådløse sensorer SensoByg D2 Monitering af broer med trådløse sensorer SensoByg D2 Rapport nr. : D2 1 Udarbejdet af : Erik Stoltzner (Vejdirektoratet), Peter H. Møller (Rambøll), Jesper stærke Clausen (Rambøll), Asger Knudsen (Rambøll)

Læs mere

Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015

Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015 Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015 På landbrugets vegne, hvordan skal landbrugsmaskiner komme over broforbindelserne i fremtiden? Hvordan bliver de

Læs mere

Broarkitektur - Fagnotat, fase 1

Broarkitektur - Fagnotat, fase 1 Broarkitektur - Fagnotat, fase 1 Ny forbindelse - Storstrømmen Broarkitektur Indhold Side 1. Indtroduktion 2. Linjeføring 3. Tilslutningsfag 4. Hovedspænd 5. Afslutning 4 6 10 32 40 Ny forbindelse - Storstrømmen

Læs mere

Broer på Køge Bugt Motorvejen

Broer på Køge Bugt Motorvejen Broer på Køge Bugt Motorvejen Nye veje med Wirtgen - og et led mere i kæden Funder Ådals broen - set med landskabsarkitektens briller Hovedistandsættelse af Mønbroen INDHOLD N0. 02 2014 KOLOFON ISSN 1903-7384

Læs mere

Roskilde. København. Køge. Ringsted. København-Ringsted projektet Miljøredegørelse 1 høringsudgave. København-Ringsted projektet.

Roskilde. København. Køge. Ringsted. København-Ringsted projektet Miljøredegørelse 1 høringsudgave. København-Ringsted projektet. Roskilde København Køge Ringsted København-Ringsted projektet September 2008 København-Ringsted projektet København-Ringsted projektet Forord Forord Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest

Læs mere

Motorvejen Ønslev - Sakskøbing

Motorvejen Ønslev - Sakskøbing Motorvejen Ønslev - Sakskøbing Indvielse 2. november 2007 Forord Den 2. november 2007 indvier Vejdirektoratet motorvejen fra Ønslev til Sakskøbing på Sydmotorvejen. Motorvejen passerer igennem den 460

Læs mere

Til Vejdirektoratet. Dokumenttype Rapport. Dato Juli 2010 NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED SUPPLERENDE VVM-UNDERSØGELSE TEKNISK RAPPORT

Til Vejdirektoratet. Dokumenttype Rapport. Dato Juli 2010 NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED SUPPLERENDE VVM-UNDERSØGELSE TEKNISK RAPPORT Til Vejdirektoratet Dokumenttype Rapport Dato Juli 2010 NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED SUPPLERENDE VVM-UNDERSØGELSE Revision 1 Dato 2010-07-076 Udarbejdet af Jens Anker Jaquet m.fl. Kontrolleret af Emil

Læs mere

DISPOSITIONSFORSLAG SCHØNHERR A/S

DISPOSITIONSFORSLAG SCHØNHERR A/S DISPOSITIONSFORSLAG SCHØNHERR A/S RAMBØLL A/S SANKT ANNÆ-PROJEKTET Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade, Lille og Store Strandstræde, samt Nyhavn øst for Toldbodgade - 18.03.2013 LUNDGAARD & TRANBERG ARKITEKTER

Læs mere

Bylaug bliver ved til der er hul igennem

Bylaug bliver ved til der er hul igennem Artikelserie om Tambohus Bylaugs arbejde for at få etableret en bro i stedet for dæmningen mellem Thyholm og Jegindø. 18. juli 2005-10. februar 2007. Bylaug bliver ved til der er hul igennem Tambohus Bylaug

Læs mere

STRUER KOMMUNE DECEMBER

STRUER KOMMUNE DECEMBER TRAFIKSIKKERHEDSPLAN STRUER KOMMUNE DECEMBER 2007 Dette hæfte redegør for status på trafiksikkerhedsarbejdet i Struer Kommune. Formålet med en trafiksikkerhedsplan er at skabe en samlet ramme for det fremtidige

Læs mere

Statsvejnettet 1999. Nøgleinformationer om statsvejnettets tilstand og udvikling

Statsvejnettet 1999. Nøgleinformationer om statsvejnettets tilstand og udvikling Statsvejnettet 1999 Nøgleinformationer om statsvejnettets tilstand og udvikling Rapport 201 2000 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 1569 1020 København K Telefon: 33 93 33 38 Telefax: 33 15 63

Læs mere

Havbogårdsvej, Solrød-Salbyvej, Ejby Miljøredegørelse 8 høringsudgave. København-Ringsted projektet. September 2008. Roskilde. København.

Havbogårdsvej, Solrød-Salbyvej, Ejby Miljøredegørelse 8 høringsudgave. København-Ringsted projektet. September 2008. Roskilde. København. Roskilde København Køge Ringsted Nyt spor, grundløsning Eksisterende jernbane 0 September 2008 København-Ringsted projektet Forord Forord Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede

Læs mere

Driftsrisikoanalyse. Fagnotat, Fase 1. Ny forbindelse Storstrømmen

Driftsrisikoanalyse. Fagnotat, Fase 1. Ny forbindelse Storstrømmen Fagnotat, Fase 1 Ny forbindelse Storstrømmen PROJEKTNR. A023755 DOKUMENTNR. A02375512003 VERSION 2.0 UDGIVELSESDATO 27.03.2012 UDARBEJDET LSC KONTROLLERET MES, JGIM GODKENDT LHE Ny forbindelse Storstrømmen

Læs mere

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

UDVIDELSE AF HAVNEN I NUUK VVM-REDEGØRELSE

UDVIDELSE AF HAVNEN I NUUK VVM-REDEGØRELSE Til Selvstyret, Departementet for Miljø og Natur (APN) Dato November 2013 UDVIDELSE AF HAVNEN I NUUK VVM-REDEGØRELSE UDVIDELSE AF HAVNEN I NUUK VVM-REDEGØRELSE Revision 06 Dato 2013-11-29 Udarbejdet af

Læs mere

BEDRE FREMKOMMELIGHED FOR BUSSER I KØBENHAVNS AMT

BEDRE FREMKOMMELIGHED FOR BUSSER I KØBENHAVNS AMT BEDRE FREMKOMMELIGHED FOR SER I KØBENHAVNS AMT Rammeplan Marts 2000 SIGNATURFORKLARING Separat busbane Kombineret busbane - højresvingsspor Flytning af stoppested Nedlæggelse af stoppested Linieomlægning

Læs mere

BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR

BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. december 2011 11/14630-2 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR 1. VVM-processen

Læs mere

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet Kolonihaverapport Nybygningsløsningen September 2009 København-Ringsted projektet 3 Nybygningsløsningen Baggrund Baggrund Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede strækninger

Læs mere

Projektrisikoanalyse. - Fagnotat, fase 1. Ny forbindelse/eksisterende forbindelse - Storstrømmen

Projektrisikoanalyse. - Fagnotat, fase 1. Ny forbindelse/eksisterende forbindelse - Storstrømmen Projektrisikoanalyse - Fagnotat, fase 1 Ny forbindelse/eksisterende forbindelse - Storstrømmen PROJEKTNR. A023755 DOKUMENTNR. A023755-12-002 VERSION 2.1 UDGIVELSESDATO 24.04.2012 UDARBEJDET LSC KONTROLLERET

Læs mere

Aktindsigt, Analyserapport

Aktindsigt, Analyserapport Analyserapport vedrørende Nordhavnsvejen og Linjeføring B4 220613.doc Aktindsigt, Analyserapport Den 22. juni 2013 Vedrørende Nordhavnsvejen som det nordlige startpunkt for en østlig omfartsvej om København

Læs mere

København-Ringsted projektet Miljøredegørelse hæfte 1

København-Ringsted projektet Miljøredegørelse hæfte 1 Roskilde København Køge Ringsted Nyt spor Eksisterende bane 0 København-Ringsted projektet September 2009 København-Ringsted projektet København-Ringsted projektet Forord Jernbanen mellem København og

Læs mere