BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling"

Transkript

1 BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling Et projekt fra Idébanken, Ekocentrum og Øko-net til FN s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

2 Vil I være med i projekt Balanceakten? Vi har kaldt dette fællesnordiske projekt om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling for Balanceakten efter projektets symbol en række skulpturer, som er skabt af billedhuggeren Jens Galschiøt og som pryder dette hæfte, som et konkret og visuelt symbol på den balance bæredygtighed kræver. Vi inviterer og opfordrer hermed alle Nordens uddannelsesinstitutioner til at tilslutte sig Balanceakten og det vigtige arbejde, der ligger i projektet og dets proces for en bæredygtig udvikling. De institutioner, der tilslutter sig, forpligter sig til at arbejde for Balanceaktens 7 værdier og at nå dets 3 mål. De 3 mål er understøttet af en række ambitioner, der skal arbejdes med i processen. De 3 overordnede mål, er at: Undervisningen omfatter bæredygtighed i teori og praksis Institutionens drift er bæredygtig Institutionen skaber folkeoplysning samt folkelig og politisk debat om bæredygtig udvikling Netværk og årsmøde Det ligger i projektets idé, at de tilsluttede institutioner danner et netværk, hvor de kan udveksle erfaringer og ideer og videreudvikle projektet. Det sker via projektets hjemmeside, hvor alle deltagende institutioner præsenteres, og hvor der etableres en idébank og et debatforum. Det er målet at der afholdes et årligt møde, hvor alle tilsluttede institutioner samles, dels for at gøre status over, hvor langt de enkelte institutioner er nået med at opfylde Balanceaktens overordnede mål, dels for at udveksle erfaringer og ideer vedr. arbejdet og endelig for at sætte nye, fælles mål og ambitioner for projektet. De uddannelsesinstitutioner, der tilslutter sig Balanceakten får ret til at bruge projektets symbol og navn i deres formidlingsmateriale, eksempelvis i brochurer, på hjemmeside og på brevpapir.

3 Hvorfor Uddannelse for Bæredygtig Udvikling På FN s Konference for Miljø og Udvikling i Rio de Janeiro i 1992 vedtog verdens lande Agenda 21 en dagsorden for bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. Heri står der blandt andet, at uddannelse er afgørende for at fremme en bæredygtig udvikling og forbedre menneskers evne til at løse miljø- og udviklingsproblemer. Ti år efter, i 2002, blev der ved et nyt FN-verdenstopmøde i Sydafrika gjort status over landenes fremskridt i bæredygtig retning. Her blev det for alvor slået fast, at uddannelse er et af de vigtigste redskaber i arbejdet for en bæredygtig verden. Efterfølgende vedtog FN derfor, at der skal gennemføres et tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i perioden for at sætte skub i udviklingen af Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. FN s organisation for uddannelse, forskning og kultur, UNESCO, er koordinator for tiåret. Nationalt har regeringerne og UNESCO s nationalkommission i de enkelte lande ansvaret for at gennemføre tiåret. UNESCO s vision for tiåret lyder: En verden, hvor alle har mulighed for at få udbytte af uddannelse og lære de værdier, adfærd og livsformer, der støtter op om en bæredygtig fremtid og positiv samfundsmæssig forandring. Norden kan spille en central rolle Men initiativer fra regeringer og en international organisation er slet ikke nok til at leve op til ånd og bogstav i Agenda 21. Et af de centrale temaer i Agenda 21 er netop, at en bæredygtig udvikling kun kan sikres med bred folkelig deltagelse og aktiviteter på græsrodsniveau. Det gælder også for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. Norden er i den forbindelse unik på to områder: Vi har i de nordiske lande en historisk tradition for meget aktive folkelige organisationer, som såvel befolkninger som regeringer lytter til. Og vi har en historisk tradition for folkeoplysning og debat. Samtidig har vi sproget til fælles og kan derfor nemt kommunikere på tværs af grænser. Derfor tror de tre nordiske folkeoplysningsorganisationer: Øko-net (Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis) i Danmark, Stiftelsen Idébanken i Norge og Stiftelsen Ekocentrum i Sverige, at vi i Norden kan komme til at spille en central rolle i realiseringen af Uddannelse for Bæredygtig Udvikling ved at gå forrest, udvikle konceptet i fællesskab og med vore eksempler vise resten af verden, hvordan det kan gøres. Vi har derfor udviklet og fået støtte til dette projekt, som vi nu inviterer skoler og uddannelsesinstitutioner i hele Norden til at deltage i. De tre organisationer danner tillige projektets styregruppe.

4 Balanceaktens 7 værdier Projektet bygger på 7 værdier for bæredygtig udvikling og Uddannelse for Bæredygtig Udvikling, som de deltagende institutioner tilslutter sig som grundlag for deres arbejde: Vi vil tage hensyn til kommende generationer, og vil derfor vurdere følgerne af vore handlinger i et langsigtet perspektiv. Vi erkender, at vi kun har én klode med begrænsede ressourcer og kapacitet, og vi vil derfor prioritere miljø- og ressourceansvar. Vi erkender, at vi lever i en verden med ulige fordeling, og at det derfor er vores moralske ansvar at arbejde for en mere ligelig global fordeling af klodens ressourcer og goder. Vi indser, at alle må deltage for at løse de globale udfordringer og vil derfor bidrage hertil samtidig med, at vi arbejder for at styrke demokratiet på alle niveauer. Vi vil søge ny problemløsende viden på tværs af faglige grænser og vil uddanne mennesker, der føler et globalt medborgerskab med bevidsthed om miljømæssige og sociale problematikker. Vi vil vise sammenhængen imellem ord og handling ved at arbejde efter bæredygtighedsprincipper i den daglige drift og praksis. Vi vil bidrage til en folkelig og politisk debat om bæredygtighed og være synlige og debatskabende i samfundet såvel omkring værdierne som omkring hvilke tiltag, der kan lette vejen til bæredygtig praksis.!bæredygtig udvikling handler om fremtiden, forvaltet nu! Om at tage højde for resultatet af nutidige handlinger, der rammer en anden, til en anden tid og på et andet sted.

5 Balanceaktens 3 mål og ambitioner > De 7 værdier konkretiseres her i nogle konkrete mål og en række ambitioner for at nå de 3 mål og at udvikle Uddannelse for Bæredygtig Udvikling: Undervisningen omfatter bæredygtighed i teori og praksis Målet er, at eleverne/de studerende udover den uddannelse, institutionen varetager gives viden og kompetencer til at være ambassadører og forandringsagenter for bæredygtighed. Derfor må institutionen have som ambition, at: Undervise eleverne/de studerende i værdier, teori og praktiske løsninger om bæredygtighed og i formidling og kommunikation, så de kan formidle oplysninger og skabe debat om bæredygtighed både under og efter deres uddannelse. Undervise eleverne/de studerende i naturens kredsløb og samspil, i natur- og miljø-etik og fi losofi, i demokrati og menneskerettigheder og i globaliseringens konsekvenser, muligheder og risici. Inddrage eleverne/de studerende i gennemførelsen af de praktiske løsninger under mål 2 og 3. Undervise eleverne/de studerende i, og diskutere, livsstilsanalyse, -sammenligning og -kritik. Efteruddanne lærerne i bæredygtighed - i teori og i praksis. > Institutionens drift er bæredygtig Målet er, at institutionen viser bæredygtighed i praksis og dermed viser både eleverne og omverdenen sammenhængen mellem ord og handling. Derfor skal institutionen arbejde for og være i gang med en omstilling inden for følgende områder: Kildesortering af affald, recirkulering og genbrug af materialer. Grøn indkøbspolitik herunder økologiske fødevarer i køkkenet/kantinen. Bæredygtige transportløsninger til og fra institutionen for elever og lærere. Miljøledelsessystem, der omfatter bæredygtig drift mht. energi- og vandforbrug, rengøring mv. samt efteruddannelse af driftspersonalet i bæredygtig drift.

6 > Institutionen skaber folkeoplysning samt folkelig og politisk debat om bæredygtig udvikling Målet er, at institutionen skal være det gode eksempel, som viser såvel andre institutioner som lokalsamfundet og hele landet, hvordan det er muligt at efterleve bæredygtighed i praksis og integrere det i undervisningen. Derfor er det en ambition, at institutionen i løbet af et år arrangerer mindst et offentligt arrangement af fx følgende art: Uddannelsesinstitutioner i nærheden inviteres til et oplysnings- og debatarrangement om projektet og FN s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling og dermed opfordre fl ere uddannelsesinstitutioner til at deltage. Foreninger, myndigheder og erhvervslivet i lokalområdet inviteres til oplysnings- og debatarrangement om projektet og FN s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling samt bæredygtig udvikling generelt. Der arrangeres et offentligt informations- og debatmøde eller anden opmærksomhedsskabende arrangement om projektet og FN s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling samt bæredygtig udvikling generelt. Få lokale og/eller nationale medier til at omtale institutionensarbejde og deltagelse i projektet for at skabe synlighed og opmærksomhed Inddragelse af lokalsamfundet i realisering af praktiske, bæredygtige løsninger/tiltag, eksempelvis de løsninger/tiltag, der er nævnt under mål 2. Status og videreudvikling på projektets årsmøde De deltagende institutioner har med Balanceakten et procesværktøj, der skal støtte op omkring processen for en bæredygtig udvikling og udvikling af Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. Hver institution foretager én gang årligt en selv-evaluering ved at gøre status over, hvor langt den er nået med at leve op til de tre mål. Denne redegørelse lægges dels ind på projektets hjemmeside, dels fremlægges den for de øvrige deltagende institutioner på projektets årsmøde. Institutionernes redegørelser bruges på årsmødet som udgangspunkt for status over projektet, erfaringsudveksling og udvikling af nye ideer og tiltag. Årsmødet er tillige det sted, hvor de deltagende institutioner i fællesskab sætter nye mål og ambitioner for projektet og diskuterer og fastlægger den videre udvikling, herunder samarbejde med andre lande.

7 Tilslutning til Balanceakten Hvis din uddannelsesinstitution vil være med i projekt Balanceakten, så send en tilmelding i et brev eller en mail til projektets sekretariat på adressen: Øko-net Svendborgvej 9, Ollerup DK-5762 Vester Skerninge Att.: Lars Myrthu-Nielsen (koordinator) Tilmeldingen skal foretages af institutionens ledelse, som skal udpege mindst én medarbejder som tovholder for projektet i institutionen. Tilmeldingen skal indeholde faktuelle oplysninger om institutionen, antal elever etc. Styregruppen/sekretariatet vil herefter sørge for, at institutionen anføres på hjemmesiden og får tilsendt yderligere materiale om projektet samt holdes løbende orienteret om projektets udvikling. Balanceaktens symbol Balanceakten, der pryder pjecens sider og som har givet projektet navn, består af en række skulpturer, der er skabt af den danske billedhugger Jens Galschiøt som et internationalt symbol for FN s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. Balanceakten er skabt som et konkret og visuelt symbol på projektet og på den balance, som bæredygtighed kræver. Balanceakten er en række bronzeskikkelser, der balancerer på 14 meter høje, bøjelige kulfi berstænger. Ofte holder fi gurerne kun lige netop balancen, men kulfi berstængerne sørger for, at de hele tiden retter sig op som udtryk for, at vi kan fi nde en bæredygtig balance, hvis vi gør os umage. Skulpturerne vil som led i det nordiske projekt blive opsat i Norge, Sverige og Danmark som startskud til og symbol for projektet.!bæredygtig udvikling handler om en miljømæssig, økonomisk og social retfærdig fremtid din, vores og deres fremtid. Tager du stilling og handler, påvirker du udviklingen. Gør du ikke, påvirker du den også! Projektet har i samarbejde med Jens Galschiøt planlagt, at skulpturerne skal sættes op mange steder i verden. Visionen er, at der opsættes 10 skulpturer, én for hver af Balanceaktens 7 værdier og 3 mål. Målet er opsætninger af skulpturer i Europa, Grønland, Nordamerika, Sydamerika, Afrika, Indien, Kina, Sibirien, Japan og Australien. Skulpturerne vil således både blive et lokalt udtryk for deltagelse i projektet i de nordiske lande og et symbol på, at man med projektet indgår i en større global sammenhæng.

8 Vær med i Balanceakten! Dette projekt inviterer og opfordrer alle Nordens uddannelsesinstitutioner m.v. til at tilslutte sig et nordisk samarbejde omkring Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. De institutioner, der tilslutter sig, forpligter sig til at arbejde for 7 værdier og 3 konkrete mål. De 3 overordnede mål, er at: Undervisningen omfatter bæredygtighed i teori og praksis Institutionens drift er bæredygtig Institutionen skaber folkeoplysning samt folkelig og politisk debat om bæredygtig udvikling De tre organisationer bag projekt Balanceakten Stiftelsen Idébanken Akersgata 34 N-0180 Oslo Tlf Stiftelsen Ekocentrum Aschebergsgatan 44 SE Göteborg Tlf Øko-net Svendborgvej 9, Ollerup DK-5762 Vester Skerninge Tlf Projektets fælles nordiske hjemmeside fra Norge, Sverige og Danmark International hjemmeside Balanceakt-skulpturerne Skabt af billedhugger Jens Galschiøt, Art In Defence Of Humanism Layout Mand Over Bord og Courage Design Oplag Norsk udgave, 1. oplag: 3000 Svensk udgave, 1. oplag: 3000 Dansk udgave, 1. oplag: 6000 Tryk SvendborgTryk. Denne tryksag er Svanemærket og trykt på miljøgodkendt, klorfrit og 100% genbrugspapir med vegetabilsk trykfarve uden opløsningsmidler. ISBN Norsk udgave: (tryk) (web) Svensk udgave: (tryk) (web) Dansk udgave: (tryk) (web) Tryksag Februar 2006 Støtte af Dansk Folkeoplysnings Samråd

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Rapport fra den Internationale Konference Education for a Sustainable Future i Ahmedabad, Indien, d. 18. til 20. januar 2005

Rapport fra den Internationale Konference Education for a Sustainable Future i Ahmedabad, Indien, d. 18. til 20. januar 2005 Rapport fra den Internationale Konference Education for a Sustainable Future i Ahmedabad, Indien, d. 18. til 20. januar 2005 v. Lars Myrthu-Nielsen, Øko-net Uddannelse for livet Uddannelse gennem livet

Læs mere

NET Årgang 8 April 2001 Nr. 43

NET Årgang 8 April 2001 Nr. 43 NET Årgang 8 April 2001 Nr. 43 NETVÆ RKET FOR Ø KOLOGISK FOLKEOPLYSNING OG PRAKSIS NYHEDS BLADET ØKO NET Folkemøde i Århus om den danske strategi for bæredygtig udvikling FREDAG DEN 27. APRIL KL. 15-19

Læs mere

En kortlægning af højskolernes internationale og europæiske arbejde

En kortlægning af højskolernes internationale og europæiske arbejde En kortlægning af højskolernes internationale og europæiske arbejde Folkehøjskolernes Forening i Danmark, august 2006. 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Hvordan arbejder skolerne med internationale spørgsmål...3

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Bæredygtig vækst hvordan?

Bæredygtig vækst hvordan? Bæredygtig vækst hvordan? > Idékatalog fra borgerhøring Odense den 19. januar 2002 teknologirådet, januar 2002 Bæredygtig vækst hvordan? - baggrunden for borgerhøringerne i Herning, Odense og Glostrup

Læs mere

Strategi for lokal Agenda 21

Strategi for lokal Agenda 21 LANDSPLANAFDELINGEN Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning 1 Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Udarbejdet af Miljøministeriet Landsplanafdelingen

Læs mere

STRATEGI FOR KOMMUNIKATION OM DANMARKS UDVIKLINGSSAMARBEJDE

STRATEGI FOR KOMMUNIKATION OM DANMARKS UDVIKLINGSSAMARBEJDE STRATEGI FOR KOMMUNIKATION OM DANMARKS UDVIKLINGSSAMARBEJDE INDHOLD BAGGRUND OG FORMÅL KOMMUNIKATIONSUDFORDRINGEN I DANMARK MÅL FOR KOMMUNIKATIONEN MÅLGRUPPER OG SEGMENTER GRUNDFORTÆLLING OG BUDSKABER

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Local Evaluation 21 Nyt selvevalueringsværktøj

Local Evaluation 21 Nyt selvevalueringsværktøj Nyhedsbrev nr. 42 Juni 2004 Local Evaluation 21 Nyt selvevalueringsværktøj til det lokale Agenda 21-arbejde Local Evaluation 21 er et nyt redskab til selvevaluering til amter og kommuner i forbindelse

Læs mere

Strategier modtages løbende

Strategier modtages løbende Nyhedsbrev nr. 39 September 2003 Strategier modtages løbende Vi vil gerne opfordre alle kommuner og amter til at huske at sende de vedtaget lokal Agenda 21-strategier til Miljøministeriet. Inden udgangen

Læs mere

Grønt Flag Grøn Erhvervsskole. Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed

Grønt Flag Grøn Erhvervsskole. Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed Grønt Flag Grøn Erhvervsskole Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed 1.0 Indledning Grønt Flag Grøn Erhvervsskole (GFGE) er et af Friluftsrådets programmer, som er støttet af Undervisningsministeriet

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3 12. november 2010 UDBREDELSE AF ANSVARLIG VÆKST - ANBEFALINGER FRA RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR 1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

Læs mere

GLOBAL ØKOLOGI. Viden vender verden. Tidsskriftet der tager pulsen på dansk og international miljøpolitik

GLOBAL ØKOLOGI. Viden vender verden. Tidsskriftet der tager pulsen på dansk og international miljøpolitik Tidsskriftet der tager pulsen på dansk og international miljøpolitik GLOBAL ØKOLOGI nr. 2 15. årgang JUNI 2008 tema Viden vender verden Uddannelser og bæredygtig udvikling Grønne Universiteter Forskning

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Et klart serviceniveau på ældreområdet

Et klart serviceniveau på ældreområdet Et klart serviceniveau på ældreområdet Kommunalpolitikere og forvaltningschefer fra ti kommuner fortæller En pjece til arbejdet med kvalitetsstandarder på ældreområdet A Indhold Forord... 1 Projekt Kvalitetsstandarder...

Læs mere

Skabelon for udvikling af borgerplaner

Skabelon for udvikling af borgerplaner Skabelon for udvikling af borgerplaner Alle lokalsamfund er forskellige, både hvad angår størrelse, ressourcer og behov. Derfor er der ikke én bestemt måde at lave en borgerplan på. Det vigtigste er, at

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

for Friluftsrådet 2013-2020

for Friluftsrådet 2013-2020 for Friluftsrådet 2013-2020 Strategi for Friluftsrådet 2013-2020 1. En strategi frem mod 2020 2. Vision 3. Mission 4. Værdier 5. Strategiske fokusområder 6. Organisationsmål og udviklingsmål 7. Friluftsliv

Læs mere

Undervisning og forskning, kultur, børn og unge

Undervisning og forskning, kultur, børn og unge sektorprogram Undervisning og forskning, kultur, børn og unge Islands formandskab i Nordisk Ministerråd 2014 undervisning og forskning, kultur, børn og unge islands formandskab 2014 1 Undervisning og forskning,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence

kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence baseret på caf 2006 kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence KVIK Vejledning 2. udgave 2. oplag 2008 baseret på CAF 2006 ISBN: 87-988053-9-8 Foto: Nana Reimers Illustrationer:

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

En bæredygtig omstilling af Danmark

En bæredygtig omstilling af Danmark En bæredygtig omstilling af Danmark LØS strategi 2015-2019 Oplæg til årsmøde i LØS d. 10.-12. april 2915 på Ananda Gaorii ved Vig 1 Forord Oktober 2014 afholdt Landsforeningen for Økosamfund, LØS, et seminar

Læs mere

FFD s strategi. Udkast for perioden 2013-2017

FFD s strategi. Udkast for perioden 2013-2017 FFD s strategi Udkast for perioden 2013-2017 1 FFD s strategi Udkast for perioden 2013-2017 Hermed fremlægges bestyrelsens udkast til en strategi for de kommende år. Bestyrelsen finder, at der ligger store

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere