HANDLINGSPROGRAM FOR BO-VEST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANDLINGSPROGRAM FOR BO-VEST 2014-15"

Transkript

1 HANDLINGSPROGRAM FOR BO-VEST

2 BAGGRUND Handlingsprogram omfatter primært den del af strategien, der omhandler Sikker og ordentlig drift, men der er også handlingspunkter på de strategiske indsatsområder: Beboerne, Alment socialt ansvar og Beboerdemokrati og frivillighed. BO-VEST-bestyrelsen har ønsket, at administrationsbidraget frem til 2016 holdes i ro. I de kommende år vil der imidlertid i arbejdet med visionen om at blive den førende boligadministration på Vestegnen være øgede udgifter til medarbejderlønninger og investeringer - bl.a. i IT. Derfor har det været nødvendigt dels at finde besparelser på andre områder, dels at forsøge at øge indtægterne ved blandt andet kunne tilbyde flere ydelser. Fra 2014 og frem vil det kræve stor opmærksomhed i administrationen at føre disse besparelser og indtægtsmuligheder ud i livet. Derfor indgår spare- indtægtsinitiativerne under Sikker og ordentlig drift som en vægtig del af handlingsprogrammet. Derudover er der opfølgning på eller videreførelse af igangværende aktiviteter fra sidste års handlingsprogram. Læsevejledning Nye handlingspunkter er markeret med en grøn streg. Handlinger, der videreføres, er uden markering. 2

3 SIKKER OG ORDENTLIG DRIFT BO-VESTs udgangspunkt for ny udvikling og nye tiltag er den sikre og ordentlige drift inden for udlejning, drift, byggeri, økonomistyring, boligsocialt arbejde samt betjening af beboerdemokratiet på afdelingsog organisationsniveau. Det er målet at skabe en robust administration, der kan danne fundament for, at vi leverer den bedst mulige kvalitet til beboerne. Det robuste fundament skal være udgangspunktet for en konstant udvikling af vores ydelser i forhold til de muligheder, som opstår, og de rammer, der fastsættes. ØKONOMIPRODUKTER (Budgetkontroller, regnskaber, budgetter mm.) Der vil være opmærksomhed på generel kvalitetssikring af økonomiprodukter, samt på læsevenlighed. Særligt fokus på: Nøgletal Bedre kommentarer og estimater til budgetkontroller for afdelingerne Forbedring af det beboervenlige budget ud fra indkomne forslag og kommentarer Forbedring af det beboervenlige regnskab Udarbejdelse af PowerPoint-skabelon til præsentation af budgetter og regnskaber både på afdelingsog beboermøder. MODERNISERING OG EFFEKTIVISERING AF DRIFTEN Bl.a. baseret på øget samarbejde mellem de forskellige afdelinger og udnyttelse af fælles viden. I den kommende periode vil der være fokus på: Effektiv drift og samdrift ved øget specialisering i form af efteruddannelse og bedre udnyttelse af medarbejderressourcer, storindkøb af standardiserede varer samt produkt- og metodeudvikling på tværs af afdelingerne. Målrettede uddannelsesprogrammer ud fra afdelingernes individuelle behov og medarbejdernes kompetencer. Introduktionsforløb med en fadderordninger, der sikrer, at den nye medarbejder kommer godt til rette i jobbet herunder introduktion til BO-VEST, den pågældende organisation og afdeling. UDARBEJDELSE AF EN BYGGESAGSPORTAL For at sikre beboerne et højt informationsniveau om aktuelle og kommende byggesager i BO-VEST udarbejdes en byggesagsportal. Den vil omfatte bl.a. en byggeordbog, en beskrivelse af forløbet af en helhedsplan, inkl. alle projektets faser og milepæle, herunder beboerinddragelse og økonomi. 3 Byggesagsportalen vil desuden være indgang til hjemmesider til alle konkrete helhedsplaner og andre større renoveringsprojekter. Disse byggesagshjemmesider, som allerede er etableret på flere af de igangværende projekter, giver beboere og andre interessenter et detaljeret indblik i byggesagen, dens fremdrift og økonomi og medvirker således til at øge gennemsigtigheden i de omfattende projekter. UDVIKLING AF ET FÆLLES SYSTEM FOR DIGI- TALE DATA OM AFDELINGERNES DRIFT - IKT Systemet skal omfatte stamdata og drift- og vedligeholdsdata med udgangspunkt i den nye IKT-Almen bekendtgørelse. (IKT=Informations- og KommunikationsTeknologi), der trådte i kraft den 1. april 2013 Det er et lovkrav, at der udarbejdes et fælles system for digitale data om afdelingernes drift. I forbindelse med renoveringssager er det meningen, at registrering af digitale driftsdata skal ske direkte i BO-VESTs drifts- og vedligeholdelsessystemer. BO-VEST skal udarbejde en overordnet strategi for, hvordan vi ønsker, at disse data skal kunne håndteres. Der skal herefter fastsættes nærmere krav til, hvordan de digitale data skal afleveres og håndteres i systemerne. Det forventes, at der kan foreligge oplæg inden udgangen af 2014.

4 ETABLERING AF ET GÆLDSRÅDGIVERTEAM I BO-VEST BO-VEST har besluttet at oprette et fast team på to medarbejdere, der udelukkende arbejder med at imødegå udsættelser i boligafdelingerne. Gældsrådgiverteamet er inspireret af det forsøgsprojekt, der med støtte fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har kørt i Askerød siden Her er antallet af udsættelser faldet fra 22 i 2010 til 4 i Denne udvikling forsøges overført til hele BO-VEST. Et forsigtigt skøn er, at vi kan nedsætte udsættelserne generelt i BO-VEST med 60-70%. Teamet vil bestå af den medarbejder, der har kørt gældsrådgivning i projektet i Askerød, samt en ny medarbejder. Temaet finansieres af de tre organisationers dispositionsfonde og evalueres efter et år. DIGITALISERING AF LEJEKONTRAKTER Projektet går ud på, at alle lejekontrakter scannes, så de ikke længere findes i fysisk form, men kun digitalt. Formålet er, at arbejdsgangene i forbindelse med lejekontrakter - udsendelse, scanning og arkivering - bliver mere effektive; desuden vil der kunne spares udgifter til porto. Digitalisering af lejekontrakter i vil, som element i BO-VESTs digitaliseringsstrategi, falde naturligt sammen med den offentlige digitaliseringsstrategi, hvor borgerne skal kommunikere digitalt med det offentlige. ENERGISTYRING OG ENERGIOPTIMERING I AFDELINGERNE Administrationen vil opbygge ekspertise inden for energistyring, driftsoptimering og justering af varme-, brugsvands- og ventilationsanlæg. Formålet er, at afdelingerne skal opnå besparelser på energiforbrug og vedligeholdelse af anlæggene. Al erfaring inden for området viser, at det at kende sit anlæg til bunds og systematisk følge forbruget i afdelingen fører til store besparelser og ofte uden nævneværdige investeringer. Det er planen at ansætte en medarbejder med kompetencer inden for driftsoptimering og energistyring til at yde denne service til boligafdelingerne. Der vil været tale om en tillægsydelse. AFREGNING AF EL, VAND OG VARME EN SERVICEYDELSE I BO-VEST Afregning af el-, vand- og varmeforbrug i afdelingerne sker i dag af forskellige afregningsfirmaer. Administrationen ønsker at udføre denne opgave fra Det betyder, at der skal indhentes den nødvendige ekspertviden på området. Det vil formentlig ske gennem ansættelse af en medarbejder til opgaven. Det er tanken, at Blokland og en eller to afdelinger i Tranemosegård kan være pilotprojekter. 4 SOLCELLEPAKKE Der skal udarbejdes en klar køreplan for etablering af solcelleanlæg inkl. jura, tilskudsmuligheder, teknik, rådgivere mv. med det formål at gøre det enkelt for afdelinger, der ønsker solcelleanlæg, at komme i gang. Konkrete initiativer afventer, at lovgivningen ændres: Efter vedtagelsen af solcellelovgivningen i 2013 blev det forventet, at vejen var banet for solcelleanlæg til lejere. Imidlertid har det vist sig, at der er en række udfordringer i el-forsyningsloven, som forhindrer, at solcellestrøm produceret på én bygning kan bruges i andre bygninger uden solceller. Denne problematik har BO-VEST i samarbejde med BL rejst over for Energistyrelsen, hvor vi har vundet gehør for vores udfordringer og løsningsforslag. Der vil i den kommende tid foregå drøftelser i Energistyrelsen med BL, Dansk Energi og Energinet.dk.

5 ETABLERING AF EN FÆLLES UDBUDS- OG INDKØBSFUNKTION Hensigten med at starte arbejdet med en udbudsog indkøbsfunktion er at opnå besparelser på indkøb af varer og tjenesteydelser i boligafdelingerne. Administrationen starter forarbejdet med den fælles udbuds- og indkøbsfunktion i sommeren Efter sommerferien 2014 fremlægger administrationen en oversigt over udbud, der skal gennemføres ifølge lovgivningen, og udbud, der med fordel kan gennemføres. Samtidig forelægges en model for finansiering af den fælles indkøbs- og udbudsfunktion. Modellen vil være brugerfinansieret. Det er planen, at de første udbud kan gennemføres, så de kan få effekt i budgetåret NY KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR BO-VEST Kommunikationsstrategien vil blive revideret i løbet af BO-VEST-bestyrelsen besluttede på repræsentantskabsmødet i 2012 en ny strategi for BO-VEST med en vision om at være førende og med en ambition om at digitalisere service samt arbejdsgange i BO-VEST. Det er vigtigt, at kommunikationsarbejdet understøtter den nye strategi for BO-VEST og digitaliseringen - og helt generelt afspejler de aktuelle ønsker og behov, der er omkring kommunikation. LÆSERUNDERSØGELSE AF ÅRSBERETNIN- GEN OG BEBOERMAGASINET Formålet med læserundersøgelsen er at finde ud af, om beboerne er tilfredse med årsberetningen og Beboermagasinet. Begge publikationer sendes ud til alle husstande. Efter planen gennemføres en læserundersøgelse inden sommerferien

6 BEBOERNE Beboerne skal opleve, at BO-VEST er fleksibel, nærværende og serviceorienteret. Vi ønsker at tilpasse vores service til ønskerne fra beboere og boligorganisationer. Vi leverer ikke bare én pakke, men derimod den pakke, som efterspørges lokalt. TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN FRA OPFØLGNING I 2013 gennemførte BO-VEST en tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne. Her blev blandt andet spurgt ind til beboernes holdning til den service, de modtager både på ejendomskontorerne og i administrationen. I vil vi fortsat have fokus på, at der leveres en god service, og at de aftalte svartider på henvendelser overholdes. Der vil i den forbindelse blive målt på antallet telefonopkald, svartider, ventetider og spidsbelastningstider, bl.a. i Boliggruppen, hvor hovedparten af henvendelserne sker. Formålet er bl.a. at reducere ventetiderne. TAGE HÅND OM DE IKKE IT-MINDEDE Det er vigtigt, at digitaliseringen ikke betyder, at de beboere, der ikke er parate til elektronisk betjening, får dårligere betjening. Blandt initiativerne for at hjælpe de ikke IT-mindede det kommende år er: IT-kurser for helt uøvede bliver et tilbud i BO-VESTs kursuskatalog. Der opsættes pc i Boliggruppen, så beboerne der kan få vejledning i brug af BO-VESTs hjemmeside o.a. DIGITALISERING: BEBOERPORTAL Etablering af en beboerportal (BeboerWeb), som giver den enkelte beboer adgang til forskellige oplysninger om egen bolig. Systemet ligger i naturlig forlængelse af BestyrelsesWeb og giver beboerne mulighed for udvidet selvbetjening. BeboerWeb giver beboerne adgang til at se en række relevante oplysninger, der knytter sig til deres bolig. Det kan være huslejeoplysninger, stamdata om boligen, forbrugsudgifter, varslinger, nyheder fra administrationen eller relevante dokumenter fra bestyrelsen. Implementering af BeboerWeb kræver et større oprydningsarbejde i data og opsætninger i BO-VESTs boligdatabase. Dette oprydningsarbejde er igangsat i starten af

7 ASA ALMENT SOCIALT ANSVAR Det er naturligt for BO-VEST at deltage aktivt i lokalområdet, men også i udviklingen af samfundet som helhed. I boligafdelingerne arbejder vi på at skabe sunde boliger, deltager i byudvikling, og er aktive i boligsociale projekter. I et bredere perspektiv er vi med til at udvikle nye løsninger inden for klima og miljø, eksempelvis på områderne energirenovering og klimatilpasning. KLIMAINITIATIVER Det at tage alment socialt ansvar indebærer også at bidrage til en bæredygtig udvikling både lokalt og globalt. Miljøhandlingsplan BO-VESTs bestyrelse vedtager en miljøhandlingsplan, der revideres i forhold til vedtagelsen i forbindelse med behandlingen af budget Der vil være opmærksomhed på, at de initiativer, der giver størst afkast, prioriteres. BOLIGSOCIAL INDSATS BO-VEST vil i 2014 indgå i et fælles midtvejsseminar for de tre boligsociale områdesekretariater. Deltagere i seminaret vil være relevante aktører som beboerdemokrater, kommunalbestyrelsesmedlemmer, ansatte i områdesekretariaterne, administrationerne og kommunerne. Seminaret skal evaluere fremdriften i det boligsociale arbejde på Vestegnen og drøfte perspektiverne for forankring af de eksisterende indsatser ved projektperiodernes udløb med udgangen af SAMMENTÆNKNING AF DET FYSISKE, DET BOLIGSOCIALE OG DRIFTEN I ARBEJDET MED HELHEDSPLANER Administrationen vil i løbet af ansøge Almennet om støtte til et projekt, der skal have til formål at undersøge og levere konkrete forslag til, hvordan det fysiske, det boligsociale og driften i højere grad kan sammentænkes i udførelsen af helhedsplaner. Meget taler for, at det vil være muligt at øge effekten af helhedsplanerne markant, hvis det lykkes at koordinere disse tre elementer. Blandt emnerne er: Kortlægning af elforbruget med henblik på besparelser, miljøkampagner, Lokal afledning af regnvand (LAR). 7

8 BEBOERDEMOKRATI OG FRIVILLIGHED BO-VEST ønsker at bidrage til et stærkt fællesskab i og på tværs af de boligafdelinger og organisationer, som vi administrerer. Vi har på alle niveauer et stærkt og tæt samarbejde mellem beboerdemokrati og administration. Men for at beboerdemokratiet og det frivllige arbejde kan blive ved med at være en stærk faktor, skal det udvikles og forbedres. VÆRKTØJSKASSEN FOR FRIVILLIGE I 2012 fik BO-VEST en værktøjskasse for frivillige, som er udviklet til brug for frivillige, afdelingsbestyrelser og organisationsbestyrelser i deres arbejde. I vil vi arbejde for at udbrede kendskabet til værktøjskassen for frivillige og udbygge den med konkrete eksempler på gode projekter, gode metoder m.v. Det vil bl.a. ske, ved at administrationen kontakter ansvarlige for frivillighedsprojekter for at få informationer. Der udarbejdes et skema, så det bliver enkelt at rapportere om vellykkede frivillighedsaktiviteter. 8

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 1 Rum for Liv 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Forord...4 3. Baggrund...6 3.1 Akacieparken...6 3.2

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2013 1. Indledning Dansk økonomi står i de kommende år over for en række væsentlige udfordringer. Der er mistet mange

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne 1 10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne KL Økonomisk Sekretariat Weidekampsgade 10 DK-2300 København S Telefon: 33 70 33 70 2 Indholdsfortegnelse Bedre og billigere administration

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Århus Kommune 2004 Indhold Forord... 3 Sammendrag af Århusmodel for borgerinddragelse... 4 Baggrund for Århusmodel for borgerinddragelse... 8 Karakter og formål for borgerinddragelsen...

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Vi vil hinanden er udarbejdet af Boligsocialt Netværk Halsnæs, foråret 2014.

Vi vil hinanden er udarbejdet af Boligsocialt Netværk Halsnæs, foråret 2014. Vi vil hinanden Vi vil hinanden er udarbejdet af Boligsocialt Netværk Halsnæs, foråret 2014. Tekst: Konteksten v/julie Mathiesen i samarbejde med projektleder Mette Lund. Grafisk design: BBentzen Design

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere