- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job"

Transkript

1 - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job

2 Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede: Hvordan vil vi arbejde helhedsorienteret, tværfagligt og langsigtet, og hvordan vil befolkningen, virksomheder, organisationer og foreninger blive inddraget i arbejdet (Lokal Agenda 21). Strategien skal indeholde byrådets politiske målsætninger, for det fremtidige arbejde indenfor følgende indsatser: 1. Mindske miljøbelastningen. 2. Fremme bæredygtig byudvikling og byomdannelse. 3. Fremme biologisk mangfoldighed. 4. Inddrage befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21 arbejde. 5. Fremme samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold.

3 Forord For snart 30 år siden mødtes 180 statsledere i bekymring over verdens tilstand. De mødtes til miljøkonferencen i Rio de Janeiro i Og 140 af dem nåede til enighed om at gøre noget, nemlig at skabe en bæredygtig dagsorden for det 21. århundrede - en Agenda 21. Hvert land, hver region, ja hver kommune skulle have en Agenda 21 strategi - en strategi for hvordan vi på alle niveauer, globalt som lokalt, bidrager til en mere bæredygtig udvikling. En bæredygtig udvikling hvor vi, med reference til Brundtland rapporten Vores fælles fremtid fra 1987, opfylder nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare. Det er nu en generation siden, at Agenda 21 blev en realitet, og der er fortsat grund til bekymring. Der er grund til bekymring både når det gælder den sociale, den økonomiske såvel som den økologiske bæredygtighed lokalt og i endnu højere grad globalt. I de seneste år har bekymringen i særlig grad handlet om klimaændringerne, også her hos os i Faxe Kommune. Derfor har vi haft øget fokus på klimatiltag og nedsatte ved sidste valg et klimaudvalg. Vores lokale Agenda 21 strategi 2011 beskriver måden vi arbejder med den kommunale opgave på; de fem indsatser indenfor Agenda 21. Man kan sige, at arbejdet ligger i krydsfeltet mellem kommunens klimapolitik og vores borgerinddragelsespolitik, men med klare spor på tværs af flere strategier og politikker, eksempelvis planstrategi og sundhedspolitik. Vi skriver nu vi er godt i gang med det 21. århundrede og vi ønsker ikke at forblive opfyldt af bekymring. Vi ønsker aktivt at påvirke udviklingen i bæredygtig retning. Vi vil fremover arbejde for, at vores velfærd kommer til at bygge på et bæredygtigt samfund, der er med til at sikre en høj livskvalitet gennem naturskønne omgivelser, der indbyder til cykel- og spadsereture. Vi ønsker højeffektive, kollektive transportsystemer, fleksible individuelle transportløsninger samt lysåbne bygninger, der producerer mere energi end de bruger. Vi ønsker bæredygtig fødevareproduktion, grønne afslappede bymiljøer og meget mere. Bæredygtighed og klima hænger med andre ord sammen med øget livskvalitet og lykke. Nelle Søndermand Formand for klimaudvalget

4 Lokale målsætninger Faxe Kommune arbejder hele tiden med temaerne i Agenda 21, da de er en del af den kommunale virksomhed. Vi arbejder helhedsorienteret og dialogbaseret, og når noget nævnes her betyder det ikke, at det er det eneste der arbejdes med. Det er blot et udtryk for det vi har valgt at fokusere på i denne periode. I sidste periode var Faxe Kommunes strategi at integrere Agenda 21 arbejdet i Planstrategi I denne periode har vi valgt en ny strategi, nemlig at koble Agenda 21 arbejdet tæt til klimaarbejdet. Vi har valgt, at opstille følgende målsætninger for vores lokale Agenda 21 arbejde for perioden : Stærk kobling Faxe Kommune arbejder på, at fremme samspillet af beslutninger vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige og økonomiske forhold, ved at skabe en tæt kobling mellem Lokal Agenda 21-arbejdet og klimaarbejdet. Lokal Agenda 21 er tænkt ind i Klimapolitikken og afspejles i høj grad i de handlingsplaner der skal gøre ord til handling. En væsentlig lighed mellem klimaarbejdet og det lokale Agenda 21-arbejde, er nemlig det borger- og erhvervsrettede arbejde med at skabe forandring og grøn vækst. Det gode eksempel Faxe Kommune arbejder på at mindske den lokale miljøbelastning. Vi vil gå foran som et godt eksempel for borgere og virksomheder. Vi har derfor indgået disse aftaler, som gælder Faxe Kommune som virksomhed: Kurveknækkeraftalen med Center for Energibesparelser. Aftalen indebærer, at Faxe Kommune skal reducere sit elforbrug med 3 % fra i kommunen som virksomhed. Klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening. Aftalen indebærer, at Faxe Kommune skal reducere CO2-udledningen med 2 % om året frem til 2025 i kommunen som virksomhed. Materielgården og den kommende Vibeengskole i Haslev er eksempler på et klimavenligt og bæredygtigt byggeri, med solfangere og solceller på taget.

5 På Bråbyvej opfører vi plejeboliger som energiklasse 1 byggeri, hvilket betyder færre ressourcer anvendt til blandt andet varme. Og der arbejdes på at opbygge en lille park af el-cykler til brug for plejepersonalets transport til og fra borgerne i de bynære områder. Energifonden er et populært tiltag i Faxe Kommunes interne klima- og energikampagne. Formålet er, at nedbringe energi- og vandforbruget på kommunens ejendomme og dermed spare penge og få råd til at foretage de nødvendige investeringer, som der normalt ikke er råd til. Samarbejde om bedre klima og miljø Faxe Kommune arbejder på, at fremme den biologiske mangfoldighed. Vi ønsker at beskytte og udvikle naturen og fremme den biologiske mangfoldighed, som giver oplevelser til styrket livskvalitet. I samarbejde med borgere og erhvervsvirksomheder, vil vi derfor arbejde for at mindske miljø- og klimabelastningen. Faxe Kommune har tilsluttet sig: Den Europæiske Borgmesterpagt under den europæiske Union. Aftalen indebærer, at Faxe Kommune forpligtiges til at reducere CO2- udledningen med mindst 20 % inden 2020 og øge andelen af vedvarende energi til 20 % for kommunen som geografisk område. Derudover skal der udarbejdes en klima- og energihan dlingsplan i Det kommende erhvervsområde Eco Park Rønnede er et eksempel på et grønt og klimavenligt byggeri, som skal huse grønne erhverv og industri. Og med Klima- og Agenda 21 puljen støtter vi blandt andet selvejende institutioner og interesseorganisationer økonomisk, i at gennemføre aktiviteter, der fremmer, demonstrerer eller formidler nyskabende og bæredygtige tiltag i lokalsamfundet. Vi har gode erfaringer med borgerinteresse omkring projekterne Ren Strand og Sjællandsleden, ligesom Hjertestien og Motionsvejledning kobler kommunens sundhedsarbejde med fokus på naturen. Faxe Kommune samarbejder desuden med de øvrige kommuner i Region Sjælland om at søge midler til større regionale projekter. Byudvikling og byomdannelse Faxe Kommune arbejder på, at fremme bæredygtig byudvikling og byomdannelse. Vi vil arbejde for byfortætning omkring de eksisterende byer. Vi vil skabe en byudviklingsstrategi med bæredygtige principper: Vi vil fortrinsvis bygge boliger tæt på stationer og offentlig transport, vi vil have mere beplantning i bymiljøerne og vi vil blande boliger, serviceerhverv og institutioner, og fremme lokal service. Alt dette skal være med til at skabe mere energirigtige byer, med mere liv og øget tryghed. Udviklingsstrategien for Haslev er det foreløbige udtryk for disse tanker.

6 Målopfyldelse At nå disse mål kræver aktiv handling. Vi vil nå disse mål, dels ved aktiv borgerinddragelse dels ved igangsættelse af konkrete projekter. På de foregående sider har du fået et par konkrete eksempler på klima, energi og miljøforbedrende projekter, her kommer et par eksempler på borgerinddragelse i Faxe Kommune. Dialog og inddragelse Faxe Kommune arbejder på, at inddrage befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21 arbejde. Agenda 21 handler i høj grad om dialog med borgerne og inddragelse i arbejdet. Faxe Kommunes Borgerinddragelsespolitik er den tværgående metode, som vi benytter når vi løser de kommunale opgaver i Faxe Kommune. Vi sikrer aktiv dialog med borgere og erhvervsliv, for at forbedre miljø og klimainitiativer. Der har været afholdt en lang række klimaværksteder for kommunens medarbejdere, borgere og erhvervsliv. Formålet med værkstederne er gensidig inspiration og gode ideer til grønne tiltag, og ikke mindst ejerskab til at gennemføre alle, eller i hvert fald nogen af, de ønskede tiltag frem mod en mere grøn og klimavenlig kommune. En væsentlig del af realiseringen ligger nemlig i samarbejdet. Samarbejdet skal ses som et led i, at informere, inddrage og sikre forankringen af klimaindsatsen i henhold til kommunens borgerinddragelsespolitik. Blandt disse arrangementer vil vi fremhæve Region Sjællands borgermøde om klima, som Faxe Kommune deltog i. Faxe Kommunes klimaværksted for industri og erhverv og Faxe Kommunes klimaværksted for kommunens ansatte. Principper for borgerinddragelse Borgerinddragelse er en obligatorisk overvejelse i startfasen af enhver opgave Borgerne skal altid inddrages så tidligt som muligt i processen Borgerne har som minimum ret til at ytre sig Beslutningsprocessen skal være gennemskuelig Det skal være let at holde sig informeret om, hvad der sker og hvordan man kan få indflydelse Du skal som borger have reelle muligheder for at deltage - Faxe Kommunes Borgerinddragelsespolitik

7 Haslev bystrategi er, ligesom planstrategien, udviklet i tæt samarbejde med borgere og brugere, og som noget nyt afholdt Faxe Kommune et stort borgermøde om kommunens velfærd generelt, men med fokus på planstrategiens udvalgte indsatsområder sundhed, uddannelse og erhverv. Alle disse tiltag er udtryk for at Faxe Kommune ikke kan løfte alle opgaver alene. Men i samarbejde med andre, kan vi komme langt. Vi må alle løfte i flok. Klimapolitikkens indsatsområder I Faxe Kommunes Klimapolitik peger vi lokalt på 10 indsatsområder og en række handlemuligheder og projekter indenfor hvert område. Agenda 21-strategien skal konkretiseres gennem klima- og energihandlingsplanen. De 10 indsatsområder er: Kommunen som virksomhed Kommune- og lokalplaner Byer og bygninger Grønne erhverv og industri Landbrug og skov Transport og mobilitet Natur i det åbne land Energi- og ressourceplanlægning Klimatilpasning Fyrtårnsprojekter Vi udvælger og justerer hele tiden på, hvilke handlinger vi skal udføre for at nå kommunens mål. Du kan løbende følge arbejdet på

8 Lokal Agenda 21-strategi Her kan du kort læse om Lokal Agenda 21, om hvilke målsætninger Faxe Kommune har og om hvordan vi samarbejder for at opfylde dem. Udgivet af Faxe Kommune i 2012 Godkendt af Faxe Byråd februar 2012 Redaktion og layout: Center for Udvikling Billeder: Colourbox.dk, Bo Tureby, Faxe Kommune Trykkeri: HellasGrafisk Faxe Kommune Frederiksgade Haslev Tlf Web:

- Klima- og energipolitik 2010-2020

- Klima- og energipolitik 2010-2020 - Klima- og energipolitik 2010-2020 Forord 3 Vision og mål 4 Det menneskeskabte klima 6 Politikken i en større helhed 10 Første bølge klima- og energipolitikken 12 Indsatsområder 18 Kommunen som virksomhed

Læs mere

Strategi for bæredygtig udvikling

Strategi for bæredygtig udvikling Strategi for bæredygtig udvikling Strategi for Lokal Agenda 21 arbejde Forord Agenda 21-strategien er en væsentlig del af Middelfartplanen. Middelfartplanen er kommuneplanen, der integrerer og samler politikker

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

bæredygtighedsstrategi 2012-2015 KOLDING KOMMUNE

bæredygtighedsstrategi 2012-2015 KOLDING KOMMUNE bæredygtighedsstrategi 2012-2015 KOLDING KOMMUNE FORORD I Kolding Kommune arbejder vi ambitiøst og ansvarligt med bæredygtig udvikling, fordi det er en nødvendighed for et rigt og levende samfund. Vi fokuserer

Læs mere

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk GLADSAXE Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 gladsaxe.dk Indholdsfortegnelse Hvad er en planstrategi 2 Hvordan er strategien bygget op 2 Forord 3 Storby i vækst 4 Levende Gladsaxe 6 Gladsaxe i forandring

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

- dit liv, din fremtid, dit job FORSLAG. Inden endelig redigering, opsætning, illustrationer mv. Planstrategi 2011

- dit liv, din fremtid, dit job FORSLAG. Inden endelig redigering, opsætning, illustrationer mv. Planstrategi 2011 - dit liv, din fremtid, dit job FORSLAG Inden endelig redigering, opsætning, illustrationer mv. Planstrategi 2011 Juni 2011 1 Planstrategi 2011 Udgivet af Faxe Kommune indsæt Planstrategien er udarbejdet

Læs mere

KLIMASTRATEGI. regionsyddanmark.dk

KLIMASTRATEGI. regionsyddanmark.dk KLIMASTRATEGI regionsyddanmark.dk Den regionale strategi for bæredygtig udvikling 2012-2015 Indledning Klimaforandringer udgør en af de mest markante miljøudfordringer i nyere tid. Klimaudfordringerne

Læs mere

Planstrategi 2011 Hedensted Kommune

Planstrategi 2011 Hedensted Kommune Planstrategi 2011 Hedensted Kommune Indhold Forord... 3 Vurdering af planlægning... 4 Tema: Bosætning... 6 Tema: Erhvervsudvikling... 8 Tema: Klima & energi... 10 Tema: Lokalt engagement... 12 Agenda 21...

Læs mere

Klima- og energihandlingsplan for Faxe Kommune

Klima- og energihandlingsplan for Faxe Kommune Forslag til Klima- og energihandlingsplan for Faxe Kommune 2010 2020 APRIL 2012 1 FORORD... 4 2 VISION OG MÅL... 5 3 ANDEN BØLGE KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLANEN... 7 3.1 HELHEDEN... 7 3.2 UDVÆLGELSE AF

Læs mere

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle seks kommuner i Trekantområdet, samt en lokal

Læs mere

Strategi for lokal Agenda 21

Strategi for lokal Agenda 21 LANDSPLANAFDELINGEN Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning 1 Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Udarbejdet af Miljøministeriet Landsplanafdelingen

Læs mere

Plan & Agenda 21 strategi 2008

Plan & Agenda 21 strategi 2008 1 Plan & Agenda 21 strategi 2008 Kolofon Plan & Agenda 21 strategi 2008 Udgivet af Faxe Kommune - Januar 2009 Plan & Agenda 21 strategien er udarbejdet i perioden 2006 til 2008. Forslaget til strategien

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen Klimaplan 2009-2015 VISION, MÅL OG AKTIVITETER FOR CO2 REDUKTION 2009-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen INDLEDNING // INDHOLD INDHOLD FORORD.....................................................................3

Læs mere

LA21-Nyhedsbrevet. et er i luften igen! Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003

LA21-Nyhedsbrevet. et er i luften igen! Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003 Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003 LA21-Nyhedsbrevet et er i luften igen! Velkommen til det første nummer af det nye elektroniske LA21-Nyhedsbrev. Efter en længere pause samarbejder Miljøministeriet, Amtsrådsforeningen

Læs mere

ENERGI OG BÆREDYGTIGHED

ENERGI OG BÆREDYGTIGHED ENERGI OG BÆREDYGTIGHED HANDLEPLAN 2014-2016 Forord Indhold Forord 3 Hvad er Borgmesterpagten? 4 Hvad er Klimakommune? 5 Fremtidens Energi-indsats i Struer Kommune 6 Transport 8 Energisparebarometer 10

Læs mere

Mariagerfjord. Strategi. Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi

Mariagerfjord. Strategi. Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi Mariagerfjord 2011 Strategi Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi Udgivet af Mariagerfjord Kommune 2011 Layout og Foto Mariagerfjord Kommune Trykt hos Reklamehuset Oplag 300 stk. 2 er det nye grundlag

Læs mere

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 2 På vej I de kommende år vil en række vilkår ændre sig for Rebild Kommune. Det drejer sig både om erhvervsudviklingen, økonomien

Læs mere

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Vedtaget af Byrådet den 26. september 2011 2 Indholdsfortegnelse: Klima og energi i Fredensborg Kommune Klima- og Energipolitik... 04 Klima- og

Læs mere

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Favrskov Kommune forstærker klimaarbejdet Forord...3 Indledning...4 Internationale og nationale mål...6 Mål, forbrug og CO 2 -udledning...8 Indhold i

Læs mere

Klimahandlingsplan 2011-2020

Klimahandlingsplan 2011-2020 Sorø Kommune Klimahandlingsplan 2011-2020 Juni 2011 Henvendelse om publikationen kan ske til: Fagcenter Teknik og Miljø Rådhusvej 8 4180 Sorø Tlf. 5787 6000 Publikationen kan hentes under "planer" på Sorø

Læs mere

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2012 2 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2011 Indhold Indledning... 3 Status: Hvor er Greve Kommune i dag, og hvor vil kommunen hen?... 5 Indsatsområde

Læs mere

Klimaplan 2013-14. Forslag til:

Klimaplan 2013-14. Forslag til: Forslag til: Klimaplan 2013-14 November 2012, opdateret februar 2013 FICS brevid: 1628521 Du sidder her med Roskilde Kommunes anden klimaplan. Den udmønter kommunens klimapolitik og præsenterer et katalog

Læs mere

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013 Klimaplan 2013-20 Reduktion af drivhusgasser Kalundborg Kommune som geografisk område Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Klimaplanen et resumé... 4 Målsætninger og mål... 6 Rammerne

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød Planstrategi 2007 Lillerød Blovstrød Uggeløse Lynge Vassingerød Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi Allerød Kommune Planstrategi 2007 og bilag til Planstrategi 2007 kan downloades på kommunens hjemmeside:

Læs mere

Forslag til Planstrategi - en bæredygtig udvikling

Forslag til Planstrategi - en bæredygtig udvikling Odder Kommune KOMMUNEPLAN 2004-2015 Forslag til Planstrategi - en bæredygtig udvikling oktober 2003 2 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Indledning 5 1. Odder Kommune vender blikket udad 8 2. Velvære og

Læs mere