PROJEKTSPIRE - et koncept til udvikling af lokalområder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROJEKTSPIRE - et koncept til udvikling af lokalområder"

Transkript

1 PROJEKTSPIRE - et koncept til udvikling af lokalområder

2 Projektspire - et koncept til udvikling af lokalområder Resume Imagine Horsens - det boligsociale sekretariat arbejder med udvikling af lokalområder i Horsens. Projektspire er et koncept udviklet af Imagine Horsens målrettet udvikling af lokalområder. Konceptet skaber udvikling via forankring i mennesker. Konceptet er et uddannelsesredskab til facilitering af borger- eller aktørdreven udvikling i lokalområder. Uddannelsesredskabet har fokus på kompetenceudvikling, projektstyringsredskaber, ejerskab og netværksdannelse hos de enkelte deltagere. Konceptet er udviklet på baggrund af Imagine Horsens metodiske tilgang AI og ABCD, der tager udgangspunkt i lokalområdets egne ressourcer og aktiverer disse. Konceptet tager udgangspunkt i den 5-årige Helhedsplan for det boligsociale arbejde i Horsens. Imagine Horsens vision er; at Horsens bliver et godt sted at leve og bo. Konceptet tager udgangspunkt i medborgerskab, frivillighed og bæredygtig udvikling. I arbejdet med bydeles udvikling er der udover borgerne som primære aktører andre aktører i eller udenfor lokalområderne, der er medspillere på forskellige niveauer. Konceptet kan anvendes innovativt og medvirke til at fremme sammenhæng og forståelse mellem lokale borgere og andre aktører og skabe bæredygtig udvikling i Horsens Kommune. Konceptets aktører, tilhørsforhold og opgaver Imagine Horsens - det boligsociale sekretariat er et resultat af et forpligtende og koordineret samarbejde mellem de seks boligorganisationer i Horsens Kommune. Imagine Horsens arbejder med udvikling i lokalområder ved og tage udgangspunkt i lokalområdets egne ressourcer og aktivere disse. 1

3 Baggrund Imagine Horsens er inspireret af Imagine Chicago. Imagine Chicago er en non-profit organisation stiftet af Bliss Brown, USA i Målet var at skabe et Chicago med plads til alle, i en by hvor flere og flere unge skabte deres identitet i miljøer med vold, narko og bandekriminalitet. Bliss Brown har siden 1992 arbejdet med at skabe udvikling i lokalområder ved at inddrage borgerne i udarbejdelse af visioner og konkrete projekter. Resultatet var, at flere tusinde borgere tog del i projektet, hvilket skabte ejerskab og forandrede byen i en positiv retning. Imagine Chicago har bl.a. sit metodiske udgangspunkt i AI og har siden spredt sig til mange byer i og udenfor USA. I arbejdet med udvikling af lokalområder eller byområder som helhed, handler det om at forene både frivillige og professionelle kræfter i fælles projekter. Erfaringer med boligsociale helhedsplaner viser, at det er en udfordring at involvere de lokale beboere, organisationer og andre aktører, idet de typisk har meget forskellige motiver for at deltage. For nogle handler det om at være aktive deltagere i hele processen og se hvordan man i fællesskab kan udvikle et lokalområde, mens det for andre er centralt, at der hurtigt kommer synlige resultater af det engagement, de bidrager med. Mange projekter opstår ud af en god ide, men mange gode ideer går tabt, hvis der ikke bliver sat struktur og handling på dem. Ministeriet for by, bolig og landdistrikter har i 2011 udgivet en metoderapport; Fornyelse med frivillige hænder sammen med en håndbog; Frivillighedsmodellen - en håndbog til bedre projekter for frivillige og professionelle. Metoderapporten og håndbogen er udviklet i et samarbejde mellem Områdefornyelse Husum, Dansk Bygningsarv og 2+1 Idebureau. Håndbogen; Frivillighedsmodellen er et brobygningsværktøj, der samler to verdener - den frivillige og den professionelle - med den gode idé i centrum. Frivillighedsmodellen tager udgangspunkt i forretningsmodellen The Business Model Canvas, udviklet af schweizeren Alexander Osterwalder. Modellen er et strategisk management værktøj, der indenfor de seneste år har vundet stor anerkendelse, fordi den anskueliggør, hvad der skal til for at udvikle et produkt. Metoderapporten; Fornyelse med frivillige hænder tager udgangspunkt i studier af forenings- og erhvervslivets måde at arbejde med frivillige og giver inspiration til, hvordan man som professionel i arbejdet med udvikling af lokalområder, kan samarbejde med frivillige, så de føler sig anerkendt og klædt på til jobbet. Metoderapporten pointerer, at det bedste udgangspunkt for udvikling af lokalområder er, at betragte lokalområdet med borgernes øjne. Metoderapporten giver desuden bud på, hvordan man som 2

4 professionel kan understøtte frivillighedspotentialet og skabe optimale betingelser for at mobilisere flere frivillige. Bjarne Ibsen, professor ved Syddansk Universitet med speciale i frivillighed i foreningslivet, har bidraget med værdifuld viden om rekruttering og motivering af frivillige (Idræt i udsatte boligområder, 2012). I hans rapport beskriver han, hvordan man identificerer frivillige, engagerer dem aktivt i deres lokalområde og organiserer processen, så de frivillige føler sig anerkendt og klædt på til at arbejde projektorienteret med deres gode idéer I forbindelse med boligsociale helhedsplaner rundt om i landet, er der forskellige erfaringer med at uddanne borgere til at igangsætte frivillige projekter. Se erfaringer fra Projektmagerkurset 2010 i Valby Ungdomsprojektleder uddannelse, 2011, Nivaa.nu Ved opstart af Helhedsplanen for den boligsociale indsats i Horsens Kommune er der er foretaget en nulpunktsanalyse. Denne fungerer som en måling af et nulpunkt - i dette tilfælde det aktuelle nulpunkt for den nye boligsociale indsats i Horsens med efterfølgende midtvejs- og slutevaluering. Nulpunktsanalysen har taget form som en spørgeskemaundersøgelse Dit boligområde blandt borgere i to udvalgte lokalområder. Spørgeskemaundersøgelsen er udarbejdet af Imagine Horsens, det boligsociale sekretariat. Et af målene med undersøgelsen er, at Imagine Horsens kan omsætte de faktuelle resultater af dataindsamlingen i planlægning og gennemførelse af boligsociale indsatser. Resultaterne af undersøgelsen peger bl.a. på, at en fjerdedel af borgerne laver frivilligt arbejde. Næsten halvdelen af dem, der laver frivilligt arbejde, laver det i deres lokalområde. Det tyder på et stort lokalt engagement. At borgerne har mange ideer til udvikling af deres lokalområde, men kun 12 % af borgerne giver udtryk for, at de savner aktiviteter i deres lokalområde. At der er et stort potentiale for frivilligt arbejde, hvis det frivillige arbejde tager udgangspunkt i borgernes egne ideer. Når borgerne bliver spurgt, om de vil medvirke aktivt til at gøre deres egne ideer til virkelighed svarer 59 % ja. Det underbygger vigtigheden af at inddrage borgerne og deres ideer i de boligsociale indsatser. (Nulpunkts analysen ) 3

5 Metode Imagine Horsens arbejder med udvikling i lokalområder ved at tage udgangspunkt i lokalområdets egne ressourcer. Koncept Projektspire er det uddannelsesredskab Imagine Horsens har udviklet til at aktivere og understøtte borger- eller aktørdreven udvikling i lokalområder. At uddanne folk til at inspirere andre borgere og aktører til at involvere sig. Konceptet skaber udvikling via forankring i mennesker. Koncept Projektspire består af en overordnet teoretiske ramme der understøttes af en række konkrete metoder som fleksibelt og adaptivt, ud fra det ønskede formål og mål, kan tilpasses forskellige lokalområders behov, beboersammensætning såvel som forskellige professionelle organisationsstrukturer. Den teoretiske ramme for Konceptet er AI samt ABCD tilgangen. AI er udviklet med henblik på udviklingsog forandringsprocesser for individer og organisationer. AI - Appreciative Inquiry (Anerkendende undersøgelse/tilgang) bygger på den grundlæggende antagelse, at i alle organisationer og hos alle mennesker/ medarbejdere er der succeshistorier og i disse succeshistorier, er der et stort potentiale for udvikling. Det som adskiller AI fra andre udviklingsteorier, er det anerkendende og værdsættende udgangspunkt. AI retter fokus mod det, som deltagerne selv anser for værdifuldt og værdigt til anerkendelse. Et fokus på det der lykkes og fungerer for dem.( Dall, Mads Ole & Solveig Hansen, Slip anerkendelsen Løs!- Appreciative Inquiry i organisationsudvikling, 2001) ABCD - Asset Based Community Development (Ressourcebaseret udvikling af lokalområder), er funderet på samme teoretiske grundlag som AI. ABCD er en ressourcebaseret tilgang til byudvikling, der synliggør styrker og succeser i lokalsamfundets fælles forhistorie som afsæt for forandring: ABCD sætter særligt fokus på de ressourcer, der ligger indbygget i sociale relationer i lokalområdet; formelle, uformelle, foreninger, netværk. ABCD bygger på deltagerstyrede udviklingsprocesser, aktiv deltagelse og ejerskab som basal tilgang. ABCD er en strategi, der skal skabe bæredygtig udvikling drevet af lokalsamfundet selv. (Kretzmann, John P. & John L. Mcknight, Building communities from inside out, 1993) I Koncept Projektspire kombineres den teoretiske baggrund med den brugerdrevne tilgang til lokalsamfundets udvikling. Frivillighedsmodellen anvendes her som projektplan og er det metodiske værktøj der, med den gode ide i centrum, gør det muligt for både professionelle og frivillige borgere at komme fra ide til projekt og gøre 4

6 projektet struktureret og overskueligt. Frivillighedsmodellen synliggør, konkretiserer og fastholder vejen til mål. Koncept formål At skabe bæredygtig udvikling via forankring i mennesker Koncept mål At tage udgangspunkt i områdets egne ressourcer og aktivere disse Målgruppe Borgere i Horsens Aktører i Horsens Koncept Projektspire i praksis Når Koncept Projektspire omsættes i praksis sker det via en Projektspireuddannelse. En Projektspireuddannelse er et forløb der er planlagt og sammensat af Imagine Horsens. På uddannelsen er der fokus på kompetenceudvikling, projektstyringsredskaber, ejerskab og netværksdannelse. Deltagerne får redskaber og metoder til at arbejde projektorienteret med deres gode idéer og omsætte dem til handling. De enkelte Projektspireuddannelsers indhold og forløb designes ud fra målgruppe og den overordnede ramme jf. Helhedsplanen. Projektspireuddannelsen kan have afsæt i et af Helhedsplanens indsatsområder: Sundhed og sundhedsfremme - Børn og unge - PR, image og kommunikation eller Netværksskabende borgerinddragelse, med henblik på og inddrage borgerne aktivt samt give dem ejerskab til udviklingen i deres lokalområde. Den kan ligeledes designes til at gå på tværs af ovennævnte indsatser eller tilpasses en bestemt målgruppe; eksempelvis unge ml år eller enlige forsørgere mm. Uddannelsesforløbet kan målrettes til at bygge bro samt skabe netværksdannelse på tværs af lokalområder, etnicitet med videre. 5

7 I arbejdet med lokalområders udvikling som helhed er der udover borgerne som er de primære aktører, andre aktører lokaliseret i eller udenfor lokalområderne, der er medspillere på forskellige niveauer og som har betydning for om lokaludvikling understøttes eller bremses. Koncept Projektspire kan her anvendes innovativt og medvirke til at fremme sammenhæng og forståelse mellem eksterne aktører og borgere. Koncept Projektspire giver mulighed for en målrettet uddannelsesindsats ift. til de forskellige målgruppers behov (jf. model), hvor omdrejningspunktet er vidensdeling, kompetenceudvikling og implementering af lokalområdets egne ressourcer. Ideerne skal efterfølgende omsættes til handling af de implicerede parter. Her ved aktiveres de forskellige eksisterende ressourcer i lokalområdet i en ny form, der medvirker til at skabe sammenhængskraft fra lokalområde via borger til forvaltning. Dermed skabes bæredygtig udvikling i Horsens som helhed. Borgere i Horsens Institutioner, Foreninger Uddannelses Institutioner, Erhverv Ansatte, Afdelingsog organisationsbestyrelser Boligorganisationer Ledere Forvaltning 6

8 Forandring af kultur Imagine Horsens anvender Koncept Projektspire som en metodisk tilgang til udvikling af lokalområder. Konceptet beskriver en ny tilgang til det boligsociale arbejde i Horsens Kommune og adskiller sig fra tidligere boligsocialt arbejde, hvor beboerrådgivere primært har haft fokus på rådgivning og at løse forskellige problemstillinger for beboerne. Med det nuværende Projektspire Koncept har boligsociale projektledere fokus på at skabe udvikling via uddannelse. Projektspireuddannelsen giver deltagerne kompetencer til selvstændigt at omsætte egne ideer til handlinger og projekter i lokalområderne. Konceptet uddanner folk til at inspirere andre borgere til at involvere sig. Igangsætning af udviklings og forandringsprocesser af en sådan karakter, har indflydelse på den kultur og tradition som det boligsociale arbejde hidtil har været en del af. Det er vigtigt at være opmærksom på, at et skift i den metodiske tilgang ikke entydigt opleves som positivt af borgere og aktører. Udvikling medfører forandring og dermed også konkret ændring af daglig praksis. I processen med at implementere Koncept Projektspire er det derfor væsentlig at være opmærksom på at inddrage arbejdet med forandringskultur som en sideløbende proces. Branding, formidling og PR Koncept Projektspire har en høj branding værdi for både Imagine Horsens det boligsociale sekretariat og for boligområderne i Horsens som helhed. Med Koncept Projektspire skabes tydelighed omkring, hvad den boligsociale indsats i Horsens står for. De konkrete projektspireuddannelsesforløb skitserer en meget synlig og håndgribelig tilgang til hvordan der boligsocialt arbejdes med udvikling i lokalområder. Både ift. lokale samarbejdspartnere og borgere men også ud over bygrænsen tydeliggøres det, at omdrejningspunktet er; høj grad af borgerinvolvering og kompetenceudvikling. Desuden giver uddannelsesforløbene helt konkret noget til borgere og aktører i form af viden, kompetencer og netværk. Projektspireuddannelsen klæder deltagerne på til at kunne selv. Fokus drejes dermed over mod det, det handler om, udvikling gennem og sammen med mennesker. Forankring i mennesker ikke i aktiviteter. Konceptet formidles til nedenstående målgrupper: Borgerne i lokalområderne - og i Horsens som helhed Afdelingsbestyrelserne samt de ansatte i boligorganisationerne 7

9 Alle lokale samarbejdsparter (offentlige institutioner, foreninger mm.) Forretningsførere Horsens Kommune samt Byrådet Medierne lokalt og landsdækkende Andre netværk - f.eks. landsdækkende organisationer som Center for boligsocial udvikling, Ministeriet for by, bolig og landdistrikter, Landsbyggefonden, Boligselskabernes Landsforening, på boligsocial årskonference mm. I forbindelse med formidlingen af Konceptet, er det væsentligt, at der forefindes materiale målrettet ovenstående målgrupper dvs. materiale, der både i form og indhold er tilpasset den enkelte målgruppe. I forbindelse med at skabe synlighed og genkendelighed er det vigtigt, at materialet har et grafisk udtryk, der kommunikerer budskabet til målgruppen. Til det formål udarbejdes der plancher, der kan hænges op i de givne områder eller indrykkes som annonce i medierne samt tre foldere: en der beskriver konceptet, en der beskriver projektspireuddannelsen og endelig en, der kan anvendes i forbindelse med de konkrete uddannelsesforløb. Konceptets bæredygtighed Koncept Projektspire er et udviklingskoncept, der beskriver en metodisk tilgang samt en forventet fremadrettet udvikling i lokalområderne og i Horsens som helhed. For at sikre konceptets bæredygtighed følges udviklingen løbende set i forhold til de opsatte formål og mål, beskrevet i nærværende dokument. Perspektivering Traditionel vestlig indfaldsvinkel til organisatorisk forandring, er fokuseret på effektivt og rationelt at få øje på og løse problemer. En tilgang der præger både vores uddannelses- og behandlingssystem. Koncept Projektspire sætter fokus på at skabe udvikling gennem og sammen med mennesker. Det er således borgerenes/aktørernes egne ressourcer, viden og ideer der opkvalificeres og synliggøres i arbejdet med udvikling af lokalområder. 8

10 De enkelte Projektspireuddannelser kvalificerer borgere og aktører til selvstændigt at omsætte en ide til handling. Borgerne får såvel ejerskab som konkret tovholderfunktion på de enkelte tiltag eller aktiviteter ude i lokalområderne. Koncept Projektspire flytter således ansvar og ejerskab fra de boligsociale projektledere over til borgerne i lokalområdet. Projektspire Konceptet definerer en ny tilgang til det boligsociale arbejde. Omdrejningspunktet for Imagine Horsens og de boligsociale projektleders indsats, er en konsulentbaseret funktion med fokus på uddannelse og videns forankring i mennesker. Projektlederenes funktion/rolle som konsulenter, åbner op for en større fleksibilitet i den boligsociale indsats. Ved at følge udviklingen i de forskellige lokalområder i Horsens (bl.a. via Kås-tal og borgeranalyser) er det muligt at være på forkant med udviklingen i de forskellige boligområder. Med igangsættelse af Projektspire uddannelsesforløb i varierende lokalområder, med fokus på udvikling indenfor et givent emne, målrettes den boligsociale indsats til at være såvel forebyggende som fremadrettet. Med Koncept Projektspires fokus på borgernes ideer og viden om deres lokalområde åbnes op for en ny samarbejdsvinkel med de kommunale indsatser i lokalområderne. Initiativer der udspringer af borgernes egne ideer vil indbyde kommunale medarbejdere til at støtte op og byde ind med ekspertviden, der understøtter borgernes ideer. Hermed flyttes fokus fra, at borgerne har et problem som kommunens eksperter skal løse - til en invitation om samarbejde og fælles udvikling. Referencer og kilder Osterwalder & Pigneir. The Business Model Generation, NL, 2010 Ministeriet for by, bolig og landdistrikter. Frivillighedsmodellen- en håndbog til bedre projekter for frivillige og professionelle, 2011 Ministeriet for by, bolig og landdistrikter. Metoderapport; Fornyelse med frivillige hænder, 2011 Ibsen, Bjarne, Idræt i udsatte boligområder, Kulturministeriet, 2012 Dall, Mads Ole & Solveig Hansen, Slip anerkendelsen Løs!- Appreciative Inquiry i organisationsudvikling, 2001 Kretzmann, John P. & John L. Mcknight, Building communities from inside out,

11 Padovan-Ôzdemir, Marta, Kathrine Overgaard Rasmussen, Martin Qwist, Projektmagerkurset 2010 i Valby Helhedsplanen for den Boligsociale Indsats i Horsens Nulpunktsanalysen 2011/2012 Imagine Horsens det boligsociale sekretariat, november

12 Imagine Horsens det boligsociale sekretariat, november 2012

1. INDLEDNING... 1 1.1 Vision og formål... 2 1.2 Baggrund og proces... 2 2. MÅLSÆTNING OG INDHOLD... 4 3. SUCCESKRITERIER FOR BOLIVVEJLE...

1. INDLEDNING... 1 1.1 Vision og formål... 2 1.2 Baggrund og proces... 2 2. MÅLSÆTNING OG INDHOLD... 4 3. SUCCESKRITERIER FOR BOLIVVEJLE... Side i 1. INDLEDNING... 1 1.1 Vision og formål... 2 1.2 Baggrund og proces... 2 2. MÅLSÆTNING OG INDHOLD... 4 3. SUCCESKRITERIER FOR BOLIVVEJLE... 6 4. ORGANISERINGEN I DAG... 8 4.1 Projekt Byen i Balance...

Læs mere

Bydelsmødre projekterne

Bydelsmødre projekterne side 1 Bydelsmødreprojekterne i Københavns Kommune - resultater og erfaringer i et komparativt perspektiv Bydelsmødre projekterne resultater og erfaringer i komparativt perspektiv side 2 Indhold Indledning

Læs mere

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose En erfaringsopsamling fra Odense Kommunes bydelsudvikleruddannelse Vollsmosesekretariatet for helhedsplan og kvarterløft Indhold Forord 3 Indledning 4

Læs mere

FRIVILLIGE. i det boligsociale arbejde CENTER FOR BOLIGSOCIAL UDVIKLING

FRIVILLIGE. i det boligsociale arbejde CENTER FOR BOLIGSOCIAL UDVIKLING FRIVILLIGE i det boligsociale arbejde CENTER FOR BOLIGSOCIAL UDVIKLING Frivillige i det boligsociale arbejde Frederik Mühldorff Sigurd, projektleder Louise Stine Jessen Majken Rhod Larsen Kasper Krog Pedersen

Læs mere

Introduktion til kommunebranding

Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Kommunernes interesse for branding som kommunikations- og ledelsesstrategi synes at være stigende i disse år. Den øgede opmærksomhed kan

Læs mere

ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance

ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance BYFORNYELSE ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance Rapport fra forsøgsprojekt i Vejle Kommune 2005 2007 ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG BEBOERPROJEKT BISPEBJERG FSB S HELHEDSPLAN FOR DEN BOLIGSOCIALE INDSATS PÅ BISPEBJERG 2013-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 2 PROBLEMKOMPLEKSET PÅ BISPEBJERG... 3 BØRN, UNGE

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Sundholmsvejkvarteret Nord (planogarkitektur.kk.dk) Sundholmsvejskvarteret Syd (planogarkitektur.kk.dk) December 2008 VIBO AAB Lejerbo Hovedstadens Almennyttige

Læs mere

Anbefalinger til en bred boligsocial indsats i udsatte by- og boligområder

Anbefalinger til en bred boligsocial indsats i udsatte by- og boligområder Anbefalinger til en bred boligsocial indsats i udsatte by- og boligområder KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Forord De udsatte boligområder dukker jævnligt op i medierne med

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

DE 12 BOLIGSOCIALE DILEMMAER OG UDFORDRINGER

DE 12 BOLIGSOCIALE DILEMMAER OG UDFORDRINGER Boligsocialt Serviceeftersyn Tverskov Kommunikation & Udvikling Udviklingsnotat september 2015 DE 12 BOLIGSOCIALE DILEMMAER OG UDFORDRINGER Flytter der flere ressourcestærke borgere ind? Har I nok fokus

Læs mere

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan

Læs mere

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse ETIs vidensgrundlag til anbefalinger 2012 Indhold Forord... 2 Kap. 1: Indledning... 2 Etniske minoriteters medborgerskab og borgerdeltagelse...

Læs mere

Helhedsplan for de almene boligområder i Nivå

Helhedsplan for de almene boligområder i Nivå Helhedsplan for de almene boligområder i Nivå - En boligsocial indsats for og med beboerne i VIBOs og KABs afdelinger i Nivå 2014-2017 INDHOLD 1 Forord 2 2 Resumé 2 3 Baggrund - boligområdet og perspektiverne

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere

ReSTART LINDHOLM. Et godt liv i Lindholm. Helhedsplan. Udarbejdet af Kuben Byfornyelse Danmark. for Nykøbing F Boligselskab

ReSTART LINDHOLM. Et godt liv i Lindholm. Helhedsplan. Udarbejdet af Kuben Byfornyelse Danmark. for Nykøbing F Boligselskab ReSTART LINDHOLM Et godt liv i Lindholm Helhedsplan Udarbejdet af Kuben Byfornyelse Danmark for Nykøbing F Boligselskab Boligselskabet Fjordparken Boligselskabet Vendersbo/Domea September 2007 FORORD OG

Læs mere

SBi 2005:14 Midtvejsstatus for fem kvarterløft

SBi 2005:14 Midtvejsstatus for fem kvarterløft SBi 2005:14 Midtvejsstatus for fem kvarterløft Midtvejsstatus for fem kvarterløft Hans Skifter Andersen Sille Bjørn Hanne Nielsen Valinka Suenson Titel Midtvejsstatus for fem kvarterløft Serietitel SBi

Læs mere

Helhedsplan for Trigeparken

Helhedsplan for Trigeparken Oktober 2008 Helhedsplan for Trigeparken Afdeling 19 og 20 Udarbejdet for: Udarbejdet af: www.niraskon.dk Oktober 2008 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrunden for udarbejdelse af helhedsplanen 5 2. Beskrivelse

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget. 1. Resumé... 3 2. Forord... 4. 2.1 Tilgangen til arbejdet med indsatserne...

Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget. 1. Resumé... 3 2. Forord... 4. 2.1 Tilgangen til arbejdet med indsatserne... Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget 2014-2018 ALDERSROGADE VORES KVARTER 2 Aldersrogade vores kvarter Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget Indhold 1. Resumé...

Læs mere

Evaluering af Industriprojektet Slutevaluering udarbejdet for Efterskoleforeningen, juli 2014

Evaluering af Industriprojektet Slutevaluering udarbejdet for Efterskoleforeningen, juli 2014 Evaluering af Industriprojektet Slutevaluering udarbejdet for Efterskoleforeningen, juli 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed med

Læs mere

GODE RAMMER FOR SAMSKABELSE

GODE RAMMER FOR SAMSKABELSE GODE RAMMER FOR SAMSKABELSE OPSAMLING PÅ 5 WORKSHOPS PÅ FRIVILLIGRÅDETS ÅRSMØDE 2012 Sammen om bedre velfærd En del af Projekt Sæt Værdien Fri INDHOLD RESUMÉ ANBEFALINGERNE PÅ DE 5 OMRÅDER I STIKORD INDLEDNING

Læs mere

HÅNDBOG TRYGHEDSSKABENDE PARTNERSKABER I BY- OG BOLIGOMRÅDER HVORFOR HVEM HVAD HVORDAN KØBENHAVNS

HÅNDBOG TRYGHEDSSKABENDE PARTNERSKABER I BY- OG BOLIGOMRÅDER HVORFOR HVEM HVAD HVORDAN KØBENHAVNS HÅNDBOG TRYGHEDSSKABENDE PARTNERSKABER I BY- OG BOLIGOMRÅDER HVORFOR HVEM HVAD HVORDAN KØBENHAVNS Tryghedsskabende partnerskaber i by- og boligområder, hvorfor hvem hvad - hvordan April 2014 Udarbejdet

Læs mere

HÅNDBOG TRYGHEDSSKABENDE PARTNERSKABER I BY- OG BOLIGOMRÅDER HVORFOR HVEM HVAD HVORDAN KØBENHAVNS

HÅNDBOG TRYGHEDSSKABENDE PARTNERSKABER I BY- OG BOLIGOMRÅDER HVORFOR HVEM HVAD HVORDAN KØBENHAVNS HÅNDBOG TRYGHEDSSKABENDE I BY- OG BOLIGOMRÅDER HVORFOR HVEM HVAD HVORDAN KØBENHAVNS Tryghedsskabende partnerskaber i by- og boligområder, hvorfor hvem hvad - hvordan April 2014 Forord Velkommen til Partnerskab

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere