PROJEKTSPIRE - et koncept til udvikling af lokalområder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROJEKTSPIRE - et koncept til udvikling af lokalområder"

Transkript

1 PROJEKTSPIRE - et koncept til udvikling af lokalområder

2 Projektspire - et koncept til udvikling af lokalområder Resume Imagine Horsens - det boligsociale sekretariat arbejder med udvikling af lokalområder i Horsens. Projektspire er et koncept udviklet af Imagine Horsens målrettet udvikling af lokalområder. Konceptet skaber udvikling via forankring i mennesker. Konceptet er et uddannelsesredskab til facilitering af borger- eller aktørdreven udvikling i lokalområder. Uddannelsesredskabet har fokus på kompetenceudvikling, projektstyringsredskaber, ejerskab og netværksdannelse hos de enkelte deltagere. Konceptet er udviklet på baggrund af Imagine Horsens metodiske tilgang AI og ABCD, der tager udgangspunkt i lokalområdets egne ressourcer og aktiverer disse. Konceptet tager udgangspunkt i den 5-årige Helhedsplan for det boligsociale arbejde i Horsens. Imagine Horsens vision er; at Horsens bliver et godt sted at leve og bo. Konceptet tager udgangspunkt i medborgerskab, frivillighed og bæredygtig udvikling. I arbejdet med bydeles udvikling er der udover borgerne som primære aktører andre aktører i eller udenfor lokalområderne, der er medspillere på forskellige niveauer. Konceptet kan anvendes innovativt og medvirke til at fremme sammenhæng og forståelse mellem lokale borgere og andre aktører og skabe bæredygtig udvikling i Horsens Kommune. Konceptets aktører, tilhørsforhold og opgaver Imagine Horsens - det boligsociale sekretariat er et resultat af et forpligtende og koordineret samarbejde mellem de seks boligorganisationer i Horsens Kommune. Imagine Horsens arbejder med udvikling i lokalområder ved og tage udgangspunkt i lokalområdets egne ressourcer og aktivere disse. 1

3 Baggrund Imagine Horsens er inspireret af Imagine Chicago. Imagine Chicago er en non-profit organisation stiftet af Bliss Brown, USA i Målet var at skabe et Chicago med plads til alle, i en by hvor flere og flere unge skabte deres identitet i miljøer med vold, narko og bandekriminalitet. Bliss Brown har siden 1992 arbejdet med at skabe udvikling i lokalområder ved at inddrage borgerne i udarbejdelse af visioner og konkrete projekter. Resultatet var, at flere tusinde borgere tog del i projektet, hvilket skabte ejerskab og forandrede byen i en positiv retning. Imagine Chicago har bl.a. sit metodiske udgangspunkt i AI og har siden spredt sig til mange byer i og udenfor USA. I arbejdet med udvikling af lokalområder eller byområder som helhed, handler det om at forene både frivillige og professionelle kræfter i fælles projekter. Erfaringer med boligsociale helhedsplaner viser, at det er en udfordring at involvere de lokale beboere, organisationer og andre aktører, idet de typisk har meget forskellige motiver for at deltage. For nogle handler det om at være aktive deltagere i hele processen og se hvordan man i fællesskab kan udvikle et lokalområde, mens det for andre er centralt, at der hurtigt kommer synlige resultater af det engagement, de bidrager med. Mange projekter opstår ud af en god ide, men mange gode ideer går tabt, hvis der ikke bliver sat struktur og handling på dem. Ministeriet for by, bolig og landdistrikter har i 2011 udgivet en metoderapport; Fornyelse med frivillige hænder sammen med en håndbog; Frivillighedsmodellen - en håndbog til bedre projekter for frivillige og professionelle. Metoderapporten og håndbogen er udviklet i et samarbejde mellem Områdefornyelse Husum, Dansk Bygningsarv og 2+1 Idebureau. Håndbogen; Frivillighedsmodellen er et brobygningsværktøj, der samler to verdener - den frivillige og den professionelle - med den gode idé i centrum. Frivillighedsmodellen tager udgangspunkt i forretningsmodellen The Business Model Canvas, udviklet af schweizeren Alexander Osterwalder. Modellen er et strategisk management værktøj, der indenfor de seneste år har vundet stor anerkendelse, fordi den anskueliggør, hvad der skal til for at udvikle et produkt. Metoderapporten; Fornyelse med frivillige hænder tager udgangspunkt i studier af forenings- og erhvervslivets måde at arbejde med frivillige og giver inspiration til, hvordan man som professionel i arbejdet med udvikling af lokalområder, kan samarbejde med frivillige, så de føler sig anerkendt og klædt på til jobbet. Metoderapporten pointerer, at det bedste udgangspunkt for udvikling af lokalområder er, at betragte lokalområdet med borgernes øjne. Metoderapporten giver desuden bud på, hvordan man som 2

4 professionel kan understøtte frivillighedspotentialet og skabe optimale betingelser for at mobilisere flere frivillige. Bjarne Ibsen, professor ved Syddansk Universitet med speciale i frivillighed i foreningslivet, har bidraget med værdifuld viden om rekruttering og motivering af frivillige (Idræt i udsatte boligområder, 2012). I hans rapport beskriver han, hvordan man identificerer frivillige, engagerer dem aktivt i deres lokalområde og organiserer processen, så de frivillige føler sig anerkendt og klædt på til at arbejde projektorienteret med deres gode idéer I forbindelse med boligsociale helhedsplaner rundt om i landet, er der forskellige erfaringer med at uddanne borgere til at igangsætte frivillige projekter. Se erfaringer fra Projektmagerkurset 2010 i Valby Ungdomsprojektleder uddannelse, 2011, Nivaa.nu Ved opstart af Helhedsplanen for den boligsociale indsats i Horsens Kommune er der er foretaget en nulpunktsanalyse. Denne fungerer som en måling af et nulpunkt - i dette tilfælde det aktuelle nulpunkt for den nye boligsociale indsats i Horsens med efterfølgende midtvejs- og slutevaluering. Nulpunktsanalysen har taget form som en spørgeskemaundersøgelse Dit boligområde blandt borgere i to udvalgte lokalområder. Spørgeskemaundersøgelsen er udarbejdet af Imagine Horsens, det boligsociale sekretariat. Et af målene med undersøgelsen er, at Imagine Horsens kan omsætte de faktuelle resultater af dataindsamlingen i planlægning og gennemførelse af boligsociale indsatser. Resultaterne af undersøgelsen peger bl.a. på, at en fjerdedel af borgerne laver frivilligt arbejde. Næsten halvdelen af dem, der laver frivilligt arbejde, laver det i deres lokalområde. Det tyder på et stort lokalt engagement. At borgerne har mange ideer til udvikling af deres lokalområde, men kun 12 % af borgerne giver udtryk for, at de savner aktiviteter i deres lokalområde. At der er et stort potentiale for frivilligt arbejde, hvis det frivillige arbejde tager udgangspunkt i borgernes egne ideer. Når borgerne bliver spurgt, om de vil medvirke aktivt til at gøre deres egne ideer til virkelighed svarer 59 % ja. Det underbygger vigtigheden af at inddrage borgerne og deres ideer i de boligsociale indsatser. (Nulpunkts analysen ) 3

5 Metode Imagine Horsens arbejder med udvikling i lokalområder ved at tage udgangspunkt i lokalområdets egne ressourcer. Koncept Projektspire er det uddannelsesredskab Imagine Horsens har udviklet til at aktivere og understøtte borger- eller aktørdreven udvikling i lokalområder. At uddanne folk til at inspirere andre borgere og aktører til at involvere sig. Konceptet skaber udvikling via forankring i mennesker. Koncept Projektspire består af en overordnet teoretiske ramme der understøttes af en række konkrete metoder som fleksibelt og adaptivt, ud fra det ønskede formål og mål, kan tilpasses forskellige lokalområders behov, beboersammensætning såvel som forskellige professionelle organisationsstrukturer. Den teoretiske ramme for Konceptet er AI samt ABCD tilgangen. AI er udviklet med henblik på udviklingsog forandringsprocesser for individer og organisationer. AI - Appreciative Inquiry (Anerkendende undersøgelse/tilgang) bygger på den grundlæggende antagelse, at i alle organisationer og hos alle mennesker/ medarbejdere er der succeshistorier og i disse succeshistorier, er der et stort potentiale for udvikling. Det som adskiller AI fra andre udviklingsteorier, er det anerkendende og værdsættende udgangspunkt. AI retter fokus mod det, som deltagerne selv anser for værdifuldt og værdigt til anerkendelse. Et fokus på det der lykkes og fungerer for dem.( Dall, Mads Ole & Solveig Hansen, Slip anerkendelsen Løs!- Appreciative Inquiry i organisationsudvikling, 2001) ABCD - Asset Based Community Development (Ressourcebaseret udvikling af lokalområder), er funderet på samme teoretiske grundlag som AI. ABCD er en ressourcebaseret tilgang til byudvikling, der synliggør styrker og succeser i lokalsamfundets fælles forhistorie som afsæt for forandring: ABCD sætter særligt fokus på de ressourcer, der ligger indbygget i sociale relationer i lokalområdet; formelle, uformelle, foreninger, netværk. ABCD bygger på deltagerstyrede udviklingsprocesser, aktiv deltagelse og ejerskab som basal tilgang. ABCD er en strategi, der skal skabe bæredygtig udvikling drevet af lokalsamfundet selv. (Kretzmann, John P. & John L. Mcknight, Building communities from inside out, 1993) I Koncept Projektspire kombineres den teoretiske baggrund med den brugerdrevne tilgang til lokalsamfundets udvikling. Frivillighedsmodellen anvendes her som projektplan og er det metodiske værktøj der, med den gode ide i centrum, gør det muligt for både professionelle og frivillige borgere at komme fra ide til projekt og gøre 4

6 projektet struktureret og overskueligt. Frivillighedsmodellen synliggør, konkretiserer og fastholder vejen til mål. Koncept formål At skabe bæredygtig udvikling via forankring i mennesker Koncept mål At tage udgangspunkt i områdets egne ressourcer og aktivere disse Målgruppe Borgere i Horsens Aktører i Horsens Koncept Projektspire i praksis Når Koncept Projektspire omsættes i praksis sker det via en Projektspireuddannelse. En Projektspireuddannelse er et forløb der er planlagt og sammensat af Imagine Horsens. På uddannelsen er der fokus på kompetenceudvikling, projektstyringsredskaber, ejerskab og netværksdannelse. Deltagerne får redskaber og metoder til at arbejde projektorienteret med deres gode idéer og omsætte dem til handling. De enkelte Projektspireuddannelsers indhold og forløb designes ud fra målgruppe og den overordnede ramme jf. Helhedsplanen. Projektspireuddannelsen kan have afsæt i et af Helhedsplanens indsatsområder: Sundhed og sundhedsfremme - Børn og unge - PR, image og kommunikation eller Netværksskabende borgerinddragelse, med henblik på og inddrage borgerne aktivt samt give dem ejerskab til udviklingen i deres lokalområde. Den kan ligeledes designes til at gå på tværs af ovennævnte indsatser eller tilpasses en bestemt målgruppe; eksempelvis unge ml år eller enlige forsørgere mm. Uddannelsesforløbet kan målrettes til at bygge bro samt skabe netværksdannelse på tværs af lokalområder, etnicitet med videre. 5

7 I arbejdet med lokalområders udvikling som helhed er der udover borgerne som er de primære aktører, andre aktører lokaliseret i eller udenfor lokalområderne, der er medspillere på forskellige niveauer og som har betydning for om lokaludvikling understøttes eller bremses. Koncept Projektspire kan her anvendes innovativt og medvirke til at fremme sammenhæng og forståelse mellem eksterne aktører og borgere. Koncept Projektspire giver mulighed for en målrettet uddannelsesindsats ift. til de forskellige målgruppers behov (jf. model), hvor omdrejningspunktet er vidensdeling, kompetenceudvikling og implementering af lokalområdets egne ressourcer. Ideerne skal efterfølgende omsættes til handling af de implicerede parter. Her ved aktiveres de forskellige eksisterende ressourcer i lokalområdet i en ny form, der medvirker til at skabe sammenhængskraft fra lokalområde via borger til forvaltning. Dermed skabes bæredygtig udvikling i Horsens som helhed. Borgere i Horsens Institutioner, Foreninger Uddannelses Institutioner, Erhverv Ansatte, Afdelingsog organisationsbestyrelser Boligorganisationer Ledere Forvaltning 6

8 Forandring af kultur Imagine Horsens anvender Koncept Projektspire som en metodisk tilgang til udvikling af lokalområder. Konceptet beskriver en ny tilgang til det boligsociale arbejde i Horsens Kommune og adskiller sig fra tidligere boligsocialt arbejde, hvor beboerrådgivere primært har haft fokus på rådgivning og at løse forskellige problemstillinger for beboerne. Med det nuværende Projektspire Koncept har boligsociale projektledere fokus på at skabe udvikling via uddannelse. Projektspireuddannelsen giver deltagerne kompetencer til selvstændigt at omsætte egne ideer til handlinger og projekter i lokalområderne. Konceptet uddanner folk til at inspirere andre borgere til at involvere sig. Igangsætning af udviklings og forandringsprocesser af en sådan karakter, har indflydelse på den kultur og tradition som det boligsociale arbejde hidtil har været en del af. Det er vigtigt at være opmærksom på, at et skift i den metodiske tilgang ikke entydigt opleves som positivt af borgere og aktører. Udvikling medfører forandring og dermed også konkret ændring af daglig praksis. I processen med at implementere Koncept Projektspire er det derfor væsentlig at være opmærksom på at inddrage arbejdet med forandringskultur som en sideløbende proces. Branding, formidling og PR Koncept Projektspire har en høj branding værdi for både Imagine Horsens det boligsociale sekretariat og for boligområderne i Horsens som helhed. Med Koncept Projektspire skabes tydelighed omkring, hvad den boligsociale indsats i Horsens står for. De konkrete projektspireuddannelsesforløb skitserer en meget synlig og håndgribelig tilgang til hvordan der boligsocialt arbejdes med udvikling i lokalområder. Både ift. lokale samarbejdspartnere og borgere men også ud over bygrænsen tydeliggøres det, at omdrejningspunktet er; høj grad af borgerinvolvering og kompetenceudvikling. Desuden giver uddannelsesforløbene helt konkret noget til borgere og aktører i form af viden, kompetencer og netværk. Projektspireuddannelsen klæder deltagerne på til at kunne selv. Fokus drejes dermed over mod det, det handler om, udvikling gennem og sammen med mennesker. Forankring i mennesker ikke i aktiviteter. Konceptet formidles til nedenstående målgrupper: Borgerne i lokalområderne - og i Horsens som helhed Afdelingsbestyrelserne samt de ansatte i boligorganisationerne 7

9 Alle lokale samarbejdsparter (offentlige institutioner, foreninger mm.) Forretningsførere Horsens Kommune samt Byrådet Medierne lokalt og landsdækkende Andre netværk - f.eks. landsdækkende organisationer som Center for boligsocial udvikling, Ministeriet for by, bolig og landdistrikter, Landsbyggefonden, Boligselskabernes Landsforening, på boligsocial årskonference mm. I forbindelse med formidlingen af Konceptet, er det væsentligt, at der forefindes materiale målrettet ovenstående målgrupper dvs. materiale, der både i form og indhold er tilpasset den enkelte målgruppe. I forbindelse med at skabe synlighed og genkendelighed er det vigtigt, at materialet har et grafisk udtryk, der kommunikerer budskabet til målgruppen. Til det formål udarbejdes der plancher, der kan hænges op i de givne områder eller indrykkes som annonce i medierne samt tre foldere: en der beskriver konceptet, en der beskriver projektspireuddannelsen og endelig en, der kan anvendes i forbindelse med de konkrete uddannelsesforløb. Konceptets bæredygtighed Koncept Projektspire er et udviklingskoncept, der beskriver en metodisk tilgang samt en forventet fremadrettet udvikling i lokalområderne og i Horsens som helhed. For at sikre konceptets bæredygtighed følges udviklingen løbende set i forhold til de opsatte formål og mål, beskrevet i nærværende dokument. Perspektivering Traditionel vestlig indfaldsvinkel til organisatorisk forandring, er fokuseret på effektivt og rationelt at få øje på og løse problemer. En tilgang der præger både vores uddannelses- og behandlingssystem. Koncept Projektspire sætter fokus på at skabe udvikling gennem og sammen med mennesker. Det er således borgerenes/aktørernes egne ressourcer, viden og ideer der opkvalificeres og synliggøres i arbejdet med udvikling af lokalområder. 8

10 De enkelte Projektspireuddannelser kvalificerer borgere og aktører til selvstændigt at omsætte en ide til handling. Borgerne får såvel ejerskab som konkret tovholderfunktion på de enkelte tiltag eller aktiviteter ude i lokalområderne. Koncept Projektspire flytter således ansvar og ejerskab fra de boligsociale projektledere over til borgerne i lokalområdet. Projektspire Konceptet definerer en ny tilgang til det boligsociale arbejde. Omdrejningspunktet for Imagine Horsens og de boligsociale projektleders indsats, er en konsulentbaseret funktion med fokus på uddannelse og videns forankring i mennesker. Projektlederenes funktion/rolle som konsulenter, åbner op for en større fleksibilitet i den boligsociale indsats. Ved at følge udviklingen i de forskellige lokalområder i Horsens (bl.a. via Kås-tal og borgeranalyser) er det muligt at være på forkant med udviklingen i de forskellige boligområder. Med igangsættelse af Projektspire uddannelsesforløb i varierende lokalområder, med fokus på udvikling indenfor et givent emne, målrettes den boligsociale indsats til at være såvel forebyggende som fremadrettet. Med Koncept Projektspires fokus på borgernes ideer og viden om deres lokalområde åbnes op for en ny samarbejdsvinkel med de kommunale indsatser i lokalområderne. Initiativer der udspringer af borgernes egne ideer vil indbyde kommunale medarbejdere til at støtte op og byde ind med ekspertviden, der understøtter borgernes ideer. Hermed flyttes fokus fra, at borgerne har et problem som kommunens eksperter skal løse - til en invitation om samarbejde og fælles udvikling. Referencer og kilder Osterwalder & Pigneir. The Business Model Generation, NL, 2010 Ministeriet for by, bolig og landdistrikter. Frivillighedsmodellen- en håndbog til bedre projekter for frivillige og professionelle, 2011 Ministeriet for by, bolig og landdistrikter. Metoderapport; Fornyelse med frivillige hænder, 2011 Ibsen, Bjarne, Idræt i udsatte boligområder, Kulturministeriet, 2012 Dall, Mads Ole & Solveig Hansen, Slip anerkendelsen Løs!- Appreciative Inquiry i organisationsudvikling, 2001 Kretzmann, John P. & John L. Mcknight, Building communities from inside out,

11 Padovan-Ôzdemir, Marta, Kathrine Overgaard Rasmussen, Martin Qwist, Projektmagerkurset 2010 i Valby Helhedsplanen for den Boligsociale Indsats i Horsens Nulpunktsanalysen 2011/2012 Imagine Horsens det boligsociale sekretariat, november

12 Imagine Horsens det boligsociale sekretariat, november 2012

Halvdagsseminar om inddragelse

Halvdagsseminar om inddragelse Halvdagsseminar om inddragelse Dagens program 12.00-12.30 Velkomst 12.30-13.45 Præsentation og drøftelse af den metodiske tilgang til boligsocialt arbejde i Horsens 13.45-14.00 Pause 14.00-15.45 Workshop

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

Velkommen til Ghetto Bingo!

Velkommen til Ghetto Bingo! Velkommen til Ghetto Bingo! Hvem får først jammerpladen fuld? Hvor elendigt er der på Nørremarken Alt det vi ikke kan eller hvordan var det engang? Dette belastede område med de ressourcesvage beboere

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

Hvad kendetegner lokalsamfundsarbejdet?

Hvad kendetegner lokalsamfundsarbejdet? Hvad kendetegner lokalsamfundsarbejdet? Hvilken tænkning ligger der bag lokalsamfundsarbejdet? Hvad er de væsentligste teorier og metoder til at forstå lokalsamfundsarbejde? Program Kort om Fællessekretariatet

Læs mere

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

VELKOMMEN TIL VOLLSMOSE. "De vilde drenge og andre udfordringer" - Strategier i Odense

VELKOMMEN TIL VOLLSMOSE. De vilde drenge og andre udfordringer - Strategier i Odense VELKOMMEN TIL VOLLSMOSE Vores fælles vision I Odense Odense skal være landskendt for attraktive og tidssvarende almene boliger i velfungerende og trygge bydele. Vi skal fremtidssikre de almene boliger

Læs mere

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed FRIVILLIGHEDSRÅDET September 2013 / Coh 3. UDKAST Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed Forord Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget sin strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed. Strategien

Læs mere

Deltagere: Ulla Varneskov, Ove Hansen, Tage Majgaard, John Lassen og Karen Sommer Møller.

Deltagere: Ulla Varneskov, Ove Hansen, Tage Majgaard, John Lassen og Karen Sommer Møller. Referat fra møde d. 28. april 2015 kl. 16.30-18 Deltagere: Ulla Varneskov, Ove Hansen, Tage Majgaard, John Lassen og Karen Sommer Møller. Afbud: Knud Aage Thiemer Dagsorden: 1. Hvad gør vi ved Knud Aage

Læs mere

Vision 2017 Esbjerg. For den boligsociale indsats i. Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris

Vision 2017 Esbjerg. For den boligsociale indsats i. Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris Vision 2017 Esbjerg For den boligsociale indsats i Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris Udgiver og redaktion Bydelsprojekt 3i1 Kvaglundparken 4 6705 Esbjerg Ø Tlf.: 61 20 33 89 www.bydelsprojekt3i1.com

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Forankring og vidensoverførelse

Forankring og vidensoverførelse Forankring og videnoverførelse Afslutningskonference for kvarterløft den 12. oktober 2007 Jesper Nygård Administrerende direktør i KAB og formand for Landsbyggefonden Forankring og vidensoverførelse 10

Læs mere

Planlægning med borgerne. Med afsæt i metoderne: den anerkendende tilgang (AI) og ressourcebaseret udvikling af lokalsamfund (ABCD)

Planlægning med borgerne. Med afsæt i metoderne: den anerkendende tilgang (AI) og ressourcebaseret udvikling af lokalsamfund (ABCD) Planlægning med borgerne Med afsæt i metoderne: den anerkendende tilgang (AI) og ressourcebaseret udvikling af lokalsamfund (ABCD) CV Peter Sepstrup, 43 år, projektleder, Vejle Kommune Uddannet i statskundskab

Læs mere

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde.

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

TILBUD OM FACILITERING AF TEMADAGE

TILBUD OM FACILITERING AF TEMADAGE TILBUD OM FACILITERING AF TEMADAGE SMID DEN KOMMUNALE KITTEL Når embedsmænd spiller på udebane i lokalsamfund BORGERDIALOG I DE ALMENE BOLIGOMRÅDER Kultur, normer, uskrevne regler og beboerdemokrati GHETTOSTRATEGI

Læs mere

Ressourcebaserede metoder i byplanlægningen

Ressourcebaserede metoder i byplanlægningen Netværk for Yngre Planlæggere 28. februar 2005 Invitation til kursus i Ressourcebaserede metoder i byplanlægningen Vil du være med til at sætte nye standarder for planlægning i Danmark og eksperimentere

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 HELHEDSPLAN VOLLSMOSE 2016-2020 En kommende helhedsplan i Vollsmose skal gennem lokale indsatser understøtte de politiske udviklingsmål, som stat, kommune,

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Mette Fabricius Madsen

Læs mere

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre?

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre? Har I behov for bedre styring, ledelse og fremdrift? Arbejder I systematisk med en forankringsstrategi? Har I nok fokus på lokal bæredygtighed? Har I værktøjerne til at mobilisere de frivillige? Gør I

Læs mere

Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Oslo 29. januar 2016

Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Oslo 29. januar 2016 Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark Oslo 29. januar 2016 Agenda Frivilligcentrene i Danmark Finansiering Frivilligheden i en brydningstid Evaluering af Frivilligcentrene

Læs mere

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Eventkommunikation og udarbejdelse af image-strategi I Fællessekretariatet Sekstanten står vi sammen med fem almene boligorganisationer og fire

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING NYBYGGERI NYBYGGERI BEBOERSAMMEN- SÆTNING

OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING NYBYGGERI NYBYGGERI BEBOERSAMMEN- SÆTNING OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING BEBOERSAMMEN- SÆTNING NYBYGGERI NYBYGGERI DET BYSTRATEGISKE SPOR DET BOLIGSOCIALE SPOR NYBYGGERI TRYGHED ORGANISERINGS- SPORET..

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Investeringer i udsatte boligområder. Velkommen til Odense Måske et eventyr?

Investeringer i udsatte boligområder. Velkommen til Odense Måske et eventyr? Investeringer i udsatte boligområder Velkommen til Odense Måske et eventyr? Erfaringer fra Odense Kommune Etablering af et fremadrettet samarbejde med boligorganisationerne om at sikre velfungerende boligområder.

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Hovedpointer fra erfaringsopsamling SUNDHED I NÆRMILJØET 2011-14

Hovedpointer fra erfaringsopsamling SUNDHED I NÆRMILJØET 2011-14 Hovedpointer fra erfaringsopsamling SUNDHED I NÆRMILJØET 2011-14 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Oktober 2014 Resume Der blev i budget 2011 afsat 4 mio. i 2011 og 5 mio. om året fra

Læs mere

Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015

Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015 Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015 Vi arbejder ud fra fem strategiske principper 1. Vi arbejder ud fra et helhedssyn og med et langsigtet perspektiv 2. Vores tilgang er praksisnær

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

LANDSBYFORNYELSE FORANKRET LOKALT INSPIRATION TIL BYFORNYELSE I LANDSBYER I SAMARBEJDE MED BORGERNE

LANDSBYFORNYELSE FORANKRET LOKALT INSPIRATION TIL BYFORNYELSE I LANDSBYER I SAMARBEJDE MED BORGERNE LANDSBYFORNYELSE FORANKRET LOKALT INSPIRATION TIL BYFORNYELSE I LANDSBYER I SAMARBEJDE MED BORGERNE 1 Indholdsfortegnelse Landsbyfornyelse forankret lokalt side 3 Baggrund side 4 Landsbyer i Vejle, 4 Forudsætninger,

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Fællessekretariatet for BolivVejle. Mai Norlyk Karen Sommer Møller Analysemedarbejder jan. 2010 Kommunikationsmedarbejder juni 2010

Fællessekretariatet for BolivVejle. Mai Norlyk Karen Sommer Møller Analysemedarbejder jan. 2010 Kommunikationsmedarbejder juni 2010 Fællessekretariatet for BolivVejle Mai Norlyk Karen Sommer Møller Analysemedarbejder jan. 2010 Kommunikationsmedarbejder juni 2010 Visionen for BolivVejle Vision for BolivVejle At boligselskaberne og Vejle

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Benyttes hvis kommunen allerede har indsendt ansøgning til empowermentprojektet Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig HC Knudsen, beskæftigelseschef

Læs mere

Strategisk handlingsplan 2015-2017

Strategisk handlingsplan 2015-2017 Strategisk handlingsplan 2015-2017 Foto: Lisbeth Holten Indholdsfortegnelse Succeskriterier for handlingsplanen 4 Det kriminalpræventive landskab 2014-2017 5 Hvem er DKR 6 Sådan arbejder DKR 6 Vejen DKR

Læs mere

Sundhedsfremme i boligområder på Bispebjerg og Nørrebro

Sundhedsfremme i boligområder på Bispebjerg og Nørrebro Sundhedsfremme i boligområder på Bispebjerg og Nørrebro Kira Baun og Henrik M. Larsen Forebyggelsescenter Nørrebro KL temadag 21-05-2015 Dagsorden 1. Hvem er vi og hvordan ser vores område ud? 2. Etablering

Læs mere

WORKSHOP 3. Udfordringer og perspektiver i forankringen af områdebaserede indsatser

WORKSHOP 3. Udfordringer og perspektiver i forankringen af områdebaserede indsatser WORKSHOP 3 Udfordringer og perspektiver i forankringen af områdebaserede indsatser INDHOLD Fokus på positiv erfaringsudveksling Fokus på fremadrettet aktiviteter Fokus på hvad vi kan gøre (ikke på begrænsninger)

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

FDF Handlingsplan 2009-2010

FDF Handlingsplan 2009-2010 FDF Handlingsplan 2009-2010 Baggrund for handlingsplanen FDFs Vision 2015: FDF er synligt, folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde med livsvigtige fællesskaber og meningsfyldte aktiviteter. Frivilligt

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Debatoplæg om Frivillighed

Debatoplæg om Frivillighed Debatoplæg om Frivillighed bl danmarks almene boliger 2 Debatoplæg om Frivillighed Forside: Birkebo, København NV, fsb. Foto: Carsten Andersen. Tryk: Malchow A/S, maj 2012. Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER...

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER... NÅR FORENINGER SAMARBEJDER... KORT FORTALT hovedpunkter fra undersøgelsen Tværgående samarbejde blandt folkeoplysningens aktører NÅR FORENINGER SAMARBEJDER... hovedpunkter fra undersøgelsen Tværgående

Læs mere

Program for de næste 45 minutter

Program for de næste 45 minutter Program for de næste 45 minutter Lidt om Svendborg Kommunes boligsociale samarbejde Lidt om København Kommunes boligsociale samarbejde Hvad skal vi så med hinanden? 1 Boligsocial årskonference 2012 Både

Læs mere

Forebyggelse i nærmiljøet Erfaringer og inspiration fra 12 kommunale projekter

Forebyggelse i nærmiljøet Erfaringer og inspiration fra 12 kommunale projekter Forebyggelse i nærmiljøet Erfaringer og inspiration fra 12 kommunale projekter 2. juni 2015 Kirsten Vinther-Jensen Ekstern lektor AU og konsulent CFK Satspulje 2010-2014 Styrke trivsel og sundhed blandt

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

BEBOERHØJSKOLEN DECEMBER - KURSER I KØBENHAVN - ODENSE - AARHUS

BEBOERHØJSKOLEN DECEMBER - KURSER I KØBENHAVN - ODENSE - AARHUS Beboerdemokrater Bestyrelser Frivillige ildsjæle Boligsociale projektmedarbejdere Projektledere Styregruppemedlemmer Tag på kursus- og inspirationsdag med dine boligsociale samarbejdspartnere i december

Læs mere

Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter

Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter 26. Bygningskultur 2015 samler aktørerne Bag Bygningskultur 2015 står Kulturstyrelsen og Realdania og med til at sikre et koordineret løft for

Læs mere

Vil du arbejde videre med dit brand?

Vil du arbejde videre med dit brand? Vil du arbejde videre med dit brand? Inspirationsforedrag Det stærke brand Den gode vision Inspiration til din kommunes vision Inspiration til realisering af dit brand Foredrag med forfatter og branding-ekspert

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Holbæk Kommunes erhvervs- ældrepolitik og turismepolitik Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Indhold side 4 side 6 side 8 Forord Fremtidens muligheder og udfordringer på ældreområdet Ældrepolitikken

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Program d.19.4.2013. 11.20 Stemningsrapport fra Frivillighedsrådet v. Christina og Charlotte

Program d.19.4.2013. 11.20 Stemningsrapport fra Frivillighedsrådet v. Christina og Charlotte Program d.19.4.2013 Kl. 10 Manchester tur- retur Velkommen og rammesætningen af dagen Inspirationer fra turen og hvad betyder det hjemme i de respektive kommuner Nye former for velfærdsledelse 11.20 Stemningsrapport

Læs mere

SÅDAN DET SIGES. Ni klare konklusioner på fem års kommunikation til beboere

SÅDAN DET SIGES. Ni klare konklusioner på fem års kommunikation til beboere SÅDAN SKAL DET SIGES Ni klare konklusioner på fem års kommunikation til beboere Albertslund Boligsociale Center, juni 2013 ABC 2008-2012 ABC var i 2008-2012 et boligsocialt samarbejde mellem ni boligafdelinger

Læs mere

Projekt Bydelssundhed

Projekt Bydelssundhed Korskærparken 2008-2013 Sønderparken 2011-2014 Projekt Bydelssundhed Susanne Vangsgaard Strategisk sundhedskonsulent Sundhedssekretariat Cand.scient.soc Korskærparken som område ca. 2.000 beboere 70% 60%

Læs mere

U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E

U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommune har som en af de første kommuner i landet

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

ROSKILDE VEJLEDNING. Erhvervslivet

ROSKILDE VEJLEDNING. Erhvervslivet ÅBEN SKOLE ROSKILDE VEJLEDNING Erhvervslivet Indholdsfortegnelse Om Åben Skole 3 Hvad siger reformen? 4 Hvorfor samarbejde? 5 Hvad med faciliteter? 6 Hvad med økonomien? 6 Hvad kan virksomhederne gøre?

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Tværgående Sundhedspolitik

Tværgående Sundhedspolitik Tværgående Sundhedspolitik Vedtaget af Byrådet den 20. maj 2015 Tværgående Sundhedspolitik Vision Sundhed er et fælles ansvar, hvor borgere, familier, foreninger, virksomheder, region, kommune m.v. løfter

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området FÆLLESSKABER FOR ALLE En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området Fællesskaber for Alle har bidraget til at styrke almenområdets inklusionskraft Fællesskaber for Alle er

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark

En national vision for folkeoplysningen i Danmark En national vision for folkeoplysningen i Danmark Baggrund Baggrundsoplysninger: et demokratisk dokument som kulturministeren tager ansvar for En involverende og dialogisk proces Hvorfor var/er dette vigtigt

Læs mere

Politik for borgerinddragelse

Politik for borgerinddragelse Politik for borgerinddragelse Forord Dette er en politik om borgerinddragelse i Albertslund. Vi vil skabe en by, hvor mennesket er først, og hvor alle tager aktivt del i fællesskabet. Det er det, som er

Læs mere

Erfaringer og anbefalinger fra SFI og Rambøll Management Consultings evaluering af Landsbyggefondens 2006-2010-pulje Marts 2014

Erfaringer og anbefalinger fra SFI og Rambøll Management Consultings evaluering af Landsbyggefondens 2006-2010-pulje Marts 2014 RUNDT OM BOLIGSOCIALE INDSATSER Erfaringer og anbefalinger fra SFI og Rambøll Management Consultings evaluering af Landsbyggefondens 2006-2010-pulje Marts 2014 Hvad er en boligsocial indsats? En boligsocial

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

VELKOMMEN. Fra viden til handling

VELKOMMEN. Fra viden til handling VELKOMMEN Fra viden til handling 1 PROGRAM Præsentation af oplægsholdere - værdisæt og visioner bag samarbejdet Præsentation af videntilhandling.dk Øvelsessession meningsfuld og anvendt dokumentation hjemme

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

En innovativ vej til effektiv drift

En innovativ vej til effektiv drift En innovativ vej til effektiv drift Boligkontoret Danmark Ida Ravnholdt Poulsen Maj 2015 Introduktion Ida Ravnholdt Poulsen Ansat i Sekretariatet i Boligkontoret Danmark Projektleder på projektet En innovativ

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Indhold Indledning...3 Udgangspunkt...4 Pejlemærker...4 Værdier...7 Målgrupper...9 Afrunding...11 2 Indledning Kultur- og fritidslivet og de tilknyttede arrangementer,

Læs mere

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund har en lang tradition for at engagerede frivillige kræfter yder en utrolig stor indsats. De frivillige ildsjæle spiller en

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere