Økologisk makroøkonomi og bæredygtig omstilling kritiske og konstruktive perspektiver (EcoMac projektet)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økologisk makroøkonomi og bæredygtig omstilling kritiske og konstruktive perspektiver (EcoMac projektet)"

Transkript

1 Økologisk makroøkonomi og bæredygtig omstilling kritiske og konstruktive perspektiver (EcoMac projektet) PROJEKTETS BAGGRUND OG FORMÅL Det globale samfund står over for en række alvorlige og indbyrdes forbundne miljømæssige og økonomiske kriser, der tilsammen kan ses som en systemisk krise. Da dominerende økonomiske teorier såvel som aktuelle politiske tiltag tilbyder helt utilstrækkelige svar på denne, er der brug for en gentænkning af økonomisk teori og for udformning af mere radikale forslag til institutionelle forandringer, der håndterer de forskellige kriser i sammenhæng. For de rige lande er det nødvendigt, at ressourceforbruget reduceres betydeligt, hvis de planetære grænser for gode livsbetingelser for mennesker skal respekteres, og hvis den globale fordelingsudfordring skal tages alvorligt. Dette har vist sig svært at kombinere med økonomisk vækst: der er ganske vist opnået relativ afkobling gennem teknologisk og organisatorisk forandring, men ikke absolut (Jackson 2009, Krausmann et al. 2009). I øjeblikket bremses ressourceforbruget af den økonomiske krise, men den medfører til gengæld store sociale problemer. Udfordringen består i at opløse det dilemma, at økonomisk vækst på den ene side øger de globale miljø- og fordelingsproblemer, og at negativ økonomisk vækst på den anden side fører til store sociale problemer og risiko for egentlige samfundsmæssige sammenbrud på længere sigt. Det drejer sig derfor om at omforme samfundet på måder, der gør det velfungerende uden økonomisk vækst (Kallis et al. 2012, Seidl & Zahrnt 2010). Den dominerende diskurs og politik fokuserer imidlertid slet ikke på dette perspektiv. Den økonomiske diskurs er optaget af at få økonomien tilbage på vækstsporet gennem fokus på højere produktivitet, øget arbejdsudbud og bedre konkurrenceevne, mens den miljømæssige dagsorden nærmest er udgrænset af den økonomiske diskurs og behandles særskilt i form af energiplaner og andre miljømæssige tiltag. De to dagsordener krydses i interessen for at bruge grønne satsninger som afsæt for økonomisk vækst og særlige danske konkurrencepositioner, men miljø for ikke at tale om fordeling bringes ikke på banen som en begrundelse for at holde igen med den økonomiske vækst. Både på europæisk og på dansk plan er der klart kritiske røster over for den aktuelt dominerende økonomiske politik (Weise & Strandgaard 2012). Uenigheden drejer sig om, hvordan man bedst kommer tilbage på vækstsporet: gennem besparelser på de offentlige budgetter, begrænsninger i det sociale sikkerhedsnet, løntryk og skattelettelser med henblik på at forbedre konkurrenceevnen eller gennem en mere keynesiansk orienteret vækstpolitik med fokus på øget efterspørgsel kombineret med innovationspolitik og i nogle tilfælde med begrænsninger af den finansielle sektors magt. Imidlertid er det karakteristisk, at også den kritiske fløj kun i begrænset omfang medtænker globale miljø- og fordelingsproblemer, og her primært som muligheder for vækst gennem investeringer i energisystemet og renovering af boligmassen. Der er klart brug for at udvikle nye måder at tale om kriserne på og for at foreslå nye løsningsmodeller. Det overordnede formål med forskningsindsatsen er således at bidrage til udviklingen af en tredje position, der i modsætning til både den dominerende diskurs og den keynesianske kritik giver løsningen af de globale miljø- og fordelingsproblemer højeste prioritet i krisepolitikken. Den primære teoretiske forståelsesramme for projektet er økologisk økonomi (Røpke 2004, 2005), der både kan anvendes til at udfordre traditionelle forståelser af aktuelle økonomisk-politiske problemstillinger og som afsæt for at udforme konstruktive bud på alternative udviklingsveje. På det makroøkonomiske område kan der bygges på en række nyere bidrag med tilknytning til økologisk økonomi (Jackson 2009, Kallis et al. 2012, Victor 2008, NEF 2008, Lawn 2010, Harris 2013, van den Bergh 2013), men projektet trækker også på bredere makroøkonomisk diskussion 1

2 (Colander et al. 2009, Colander 2011, Stiglitz 2012, Chang 2010). Desuden trækker projektet på markedssociologiske perspektiver (Çalışkan & Callon 2009, 2010) og på teori om bæredygtig omstilling (Markard et al. 2012). PROJEKTETS INDSATSOMRÅDER Som bidrag til fremme af bæredygtig omstilling og til udviklingen af en økologisk makroøkonomi har projektet tre formål: 1. Kritisk diskussion af præmisserne for den økonomiske rådgivning, der har betydning for bæredygtig omstilling med henblik på udvikling af alternative præmisser. 2. Kritisk diskussion af økonomiske institutioners rolle for bæredygtig omstilling og af mulighederne for at ændre dem. 3. Popularisering af grundsynspunkter i økologisk økonomi og beslægtede heterodokse retninger som markedssociologi. Præmisserne for økonomisk rådgivning På en lang række områder, der har væsentlig betydning for bæredygtig omstilling, spiller den økonomiske rådgivning en stor rolle for politikudviklingen. Rådgivningen hviler generelt på mainstream økonomiens forståelser, der i høj grad kan problematiseres ud fra biofysiske og markedssociologiske perspektiver. Gennem forskellige delprojekter belyses baggrunden for og konsekvenserne af den økonomiske rådgivning, samtidig med at alternative perspektiver udfoldes. Kritisk diskussion af økonomiske nødvendigheder I den danske debat om økonomisk politik fremstår en række økonomiske nødvendigheder og selvindlysende sandheder i relation til emner som forbedring af konkurrenceevnen, behovet for produktivitetsforbedringer, forøgelse af arbejdsudbuddet, offentlige besparelser, finansieringen af velfærdsstaten mv. Det er karakteristisk for langt de fleste af disse nødvendigheder, at de ikke indtænker miljømæssige og globale fordelingsmæssige overvejelser, og det samme gælder sådan set for den kritik, der trods alt rejses over for nødvendighederne. Ikke desto mindre kan den politik, der føres ud fra sådanne forestillinger, have væsentlig betydning for mulighederne for en bæredygtig omstilling. Da det biofysiske perspektiv i økologisk økonomi åbner for at se nogle andre sammenhænge, end man gør med traditionelle økonomiske perspektiver, kan perspektivet fungere som en slags kritisk redskab over for traditionelle forståelser. Det kan gøres ved at vise, hvordan de dominerende forståelser konstruerer økonomiske nødvendigheder, der samtidig er højst problematiske fra et biofysisk og et fordelingspolitisk synspunkt. Da nødvendighederne udspringer af givne institutionelle strukturer og sammenhænge, kan analysen ydermere sigte på at identificere de institutioner (regulative, kognitive og normative), der står i vejen for en mere bæredygtig udvikling, og som bør forandres for at opløse nødvendighederne. Frie markeder i forsyningen med biofysiske ressourcer? Forestillingen om det frie marked som en effektiv allokeringsmekanisme er blevet til en præmis i den internationale og nationale regulering af de biofysiske systemer inden for fx energi-, affalds- og vandområderne. Ved at konkurrenceudsætte energi-, affalds- og vandområderne forventer man, at forsyningen kan gøres mere effektiv og dermed billigere for slutbrugerne. Denne bevægelse fra stat til marked omfatter en privatisering, kommercialisering og varegørelse af disse biofysiske ressourcer, således at de bliver gjort til økonomiske goder. Dette fordrer ikke alene en lang række institutionelle ændringer fx i ejerforhold og normer, men også at de biofysiske ressourcer kvalificeres som varer, der kan sælges til en pris baseret på markedstransaktioner. Sådanne markeder kan imidlertid ikke ses uafhængigt af den institutionelle kontekst, hvori de er indlejret. Formålet med dette projekt er således at undersøge, hvorledes markeder for biofysiske ressourcer som fx 2

3 energi, vand og affald bliver skabt. Særligt rettes opmærksomheden mod at undersøge samspillet mellem ændringerne af de institutionelle rammer og materialiteten af de biofysiske ressourcer (og de dertil knyttede sociotekniske systemer) med henblik på at udfordre forestillingerne om det frie marked som reguleringsmekanisme. Tværsektorielle styrings- og udviklingslogikker I løbet af 1980erne udviklede statsadministrationen en række nye tværsektorielle styrings- og udviklingsmekanismer. I regi af finansministeriet udvikledes en ny finanspolitisk styringslogik baseret på makroøkonomiske balancer. Samtidig udvikledes en innovationsorienteret erhvervsudviklingslogik som svar på et stigende europæisk og internationalt konkurrencepres. Ingen af disse logikker har i udgangspunktet været orienteret mod bæredygtighed og ressourceeffektivitet. Mens disse logikker handlede om at skabe aktivitet og vækst med respekt for de makroøkonomiske balancer, er spørgsmålet om samfundsudviklingens økologiske, ressourcemæssige og fordelingsmæssige konsekvenser i stigende grad blevet anerkendt som et relevant styringskriterium. Dette nybrud har i første omgang fundet sted inden for klimapolitikken, og senest har regeringen udviklet et udfordringsdrevet innovationskoncept, der er centreret omkring socio-økologiske udfordringer knyttet til vand, luft, fødevarer og mobilitet. Formålet med dette projekt er at analysere institutionaliseringsprocesserne omkring de dominerende økonomiske styrings- og udviklingslogikker, at analysere konsekvensen af disse logikker i et socio-økologisk perspektiv, samt at identificere muligheder for at reformere disse logikker med henblik på at sikre en mere bæredygtig samfundsudvikling. Makroøkonomisk modellering Modeller er vigtige værktøjer, der skaber billeder af virkeligheden ved hjælp af antagelser, variable og årsagsforklaringer. Inden for økonomi benyttes makroøkonomiske modeller ofte i argumentationen for særlige økonomiske nødvendigheder. På den måde bliver modellerne instrumenter i bestræbelserne på at skabe bestemte virkeligheder, der sætter rammer for beslutningstagerne, og som har stor indflydelse på de politiske prioriteringer. Modeller er imidlertid ikke udtryk for en objektiv virkelighed, men for bestemte teoretiske retningers verdensbilleder og værdier. I øjeblikket sidder mainstream økonomien tungt på konstruktionen af den økonomiske virkelighed, men fremkomsten af en række krisesituationer på det økonomiske, miljømæssige og sociale område har tydeliggjort disse modellers mangler og ført til fornyet kritik af modellerne. Dette skaber mulighed for fremkomsten af nye modeller. Inden for økologisk økonomi har arbejdet med at udvikle makroøkonomiske modeller, der i højere grad kan håndtere de miljø- og fordelingsmæssige udfordringer, taget fart siden den finansielle krise i Første skridt har været at omforme eksisterende økonomiske modeller ved at indarbejde en række supplerende variable i disse. Modeludviklingen er imidlertid stadig i sin indledende fase, og der mangler meget arbejde, før konturerne af udbyggede modeller inden for økologisk makroøkonomi for alvor tager form. Det er en central opgave at bidrage til denne udvikling. Denne del af projektet søger derfor at bidrage til denne udvikling ved at diskutere hvilke krav der må stilles til en økologisk økonomisk makromodel og undersøge en række allerede eksisterende makroøkonomiske modellerings-tilgange med henblik på at vurdere deres potentiale og diskutere måden hvorpå de fremstiller den økonomiske virkelighed. Ydermere er det hensigten med denne del af projektet at undersøge de herskende makroøkonomiske modellers rolle i den politiske beslutningsproces og udforske muligheden for at øge alternative modellers indflydelse på denne. 3

4 Økonomiske institutioners rolle for bæredygtig omstilling Forskningen i bæredygtig omstilling drejer sig som regel om produktion og forbrug, og der er i stigende grad fokus på de sociotekniske systemer, der forsyner samfundet med vigtige materielle ydelser, især systemer til tilvejebringelse af energi, transport, fødevarer samt boliger og andre bygninger. Begrebet socioteknisk system lægger op til at se på økonomien på en anden måde end opdelingen i produktionssektorer (eller brancher) gør. Mens produktionssektorer i princippet er baseret på at dele produktionen op efter teknisk beslægtede produktkategorier og at skelne skarpt mellem produktion og forbrug, sætter sociotekniske systemer fokus på samspillet mellem produktion og forbrug inden for integrerede systemer. I analysen af omstillingsprocesser i retning af øget bæredygtighed er der således fokus på, hvordan både produktion og forbrug må ændres, og hvordan en lang række aktører med relation til systemet må spille sammen. Fokuseringen på socio-tekniske systemer lægger op til en mere aktiv planlægningsindsats end den mere simple prisregulering, som økonomer ofte foreslår. Beskatning af ressourcer og forurening kan bidrage til strukturudvikling i en mere bæredygtig retning, men det er risikabelt alene at forlade sig på denne mekanisme. Dels kan processen gå for langsomt, dels kan tilpasningen til stigende ressourcepriser blive unødvendigt svær, hvis den ikke forberedes gennem en planlægningsindsats. Samtidig med at stigende ressourcepriser er en utilstrækkelig anbefaling, er det imidlertid også utilstrækkeligt at fokusere alene på omstilling af de sociotekniske forsyningssystemer. Som supplement er der brug for at fokusere på de samfundsmæssige systemer og institutioner, der går på tværs af de materielle forsyningssystemer. Det gælder ikke mindst de institutioner, der regulerer fordelingen i samfundet, som fx skattesystemet, arbejdsmarkedet, det sociale sikringssystem, pensionssystemet og det finansielle system. Så længe de tværgående økonomiske institutioner ikke reformeres, er der risiko for, at fremskridt på forsyningsområderne undergraves, og at tendenser til ikke-bæredygtig omstilling forstærkes. Desuden er det afgørende for den politiske legitimitet af omstillingen, at den ikke gennemføres med store omkostninger for de svageste i samfundet, mens en lille gruppe sikrer sig privilegier. Formålet med forskningsindsatsen er således at øge forståelsen af de tværgående økonomiske institutioners betydning for bæredygtig omstilling og at diskutere, hvordan sådanne institutioner kan udformes, så samfundet kan være velfungerende uden vækst. Herunder er det hensigten at diskutere, hvordan der kan bygges bro over den afgrund, der i øjeblikket er mellem de forslag, der indgår i alternative visioner om bæredygtig økonomi, og de små skridt, der kunne tænkes at blive politisk mulige i en overskuelig fremtid. Projektgruppen vil indledningsvis vurdere, hvilke institutionelle forandringer det kunne være særlig relevant at belyse. Fokus vil være på følgende overordnede problemstillinger: Hvilke institutionelle forhold er særlig væsentlige for at foretage en omstilling fra forbrug til investeringer? at begrænse rebound-effekter af store investeringer i grøn omstilling? at sikre tilfredsstillende beskæftigelsesmuligheder i en økonomi uden vækst, der samtidig er miljømæssigt bæredygtig? Tre områder for omstilling vil blive udvalgt til nærmere belysning gennem inddragelse af ekspertise udefra. For hvert spørgsmål vil en lille gruppe eksperter blive inviteret til at udarbejde korte responsa og deltage i en workshop, der kan danne baggrund for en sammenfattende fremstilling udarbejdet af projektgruppen. Popularisering af grundsynspunkter Der kan i øjeblikket spores en betydelig interesse for økologisk økonomi og en efterspørgsel efter undervisningsmaterialer, gerne skrevet på dansk og egnet til brug i gymnasiet og på bachelor niveau. Projektgruppen sigter på at skrive små kapitler om de grundlæggende perspektiver i økologisk økonomi og i 4

5 beslægtede heterodokse retninger som markedets sociologi og offentliggøre dem på nettet til fri afbenyttelse. PROJEKTGRUPPENS DELTAGERE Projektgruppen består af: Inge Røpke, professor (mso) i økologisk økonomi. Hun er uddannet økonom og har en ph.d. i samfundsvidenskab med fokus på forbrug og miljø. Susse Georg, professor i bæredygtig innovation. Hun er uddannet geograf og har en ph.d. i miljøpolitik og økonomi. Jens Stissing Jensen, postdoc i bæredygtig omstilling. Han er uddannet cand.mag. og har en ph.d. i industriudviklingspolitik. Emil Urhammer, ph.d. studerende i økologisk makroøkonomi. Han er uddannet ingeniør med en bachelor i matematik. Referencer Çalışkan, K. & Callon, M. 2010, "Economization, part 2: a research programme for the study of markets", Economy and Society, vol. 39, no. 1, pp Çalışkan, K. & Callon, M. 2009, "Economization, part 1: shifting attention from the economy towards processes of economization", Economy and Society, vol. 38, no. 3, pp Chang, H. 2010, 23 Things They Don't Tell You about Capitalism, Bloomsbury Press, New York. Colander, D. 2011, "Is the fundamental science of macroeconomics sound?", Review of Radical Political Economics, vol. 43, pp Colander, D., Goldberg, M., Haas, A., Juselius, K., Kirman, A., Lux, T. & Sloth, B. 2009, "The financial crisis and the systemic failure of the economics profession", Critical Review: A Journal of Politics and Society, vol. 21, no. 2-3, pp Harris, J.M. 2013, "The macroeconomics of development without throughput growth" in Innovations in Sustainable Consumption. New Economics, Socio-technical Transitions and Social Practices, eds. M.J. Cohen, H.S. Brown & P.J. Vergragt, Edward Elgar, Cheltenham, pp Jackson, T. 2009, Prosperity Without Growth: Economics for a Finite Planet, Earthscan, London. Kallis, G., Kerschner, C. & Martinez-Alier, J. 2012, "The economics of degrowth", Ecological Economics, vol. 84, pp Krausmann, F., Gingrich, S., Eisenmenger, N., Erb, K., Haberl, H. & Fischer-Kowalski, M. 2009, "Growth in global materials use, GDP and population during the 20th century", Ecological Economics, vol. 68, no. 10, pp Lawn, P. 2010, "Facilitating the transition to a steady-state economy: Some macroeconomic fundamentals", Ecological Economics, vol. 69, no. 5, pp

6 Markard, J., Raven, R. & Truffer, B. 2012, "Sustainability transitions: An emerging field of research and its prospects", Research Policy, vol. 41, no. 6, pp NEF 2008, A Green New Deal. Joined-up policies to solve the triple crunch of the credit crisis, climate change and high oil prices, The new economics foundation, The green new deal group, London. Røpke, I. 2004, "The early history of modern ecological economics", Ecological Economics, vol. 50, no. 3-4, pp Røpke, I. 2005, "Trends in the development of ecological economics from the late 1980s to the early 2000s", Ecological Economics, vol. 55, no. 2, pp Seidl, I. & Zahrnt, A. (eds) 2010, Postwachstumsgesellschaft. Konzepte für die Zukunft, Metropolis-Verlag, Marburg. Stiglitz, J.E. 2012, The Price of Inequality, W. W. Norton & Co., New York and London. van den Bergh, J.C.J.M. 2013, "Econonomic-financial crisis and sustainability transition: Introduction to the special issue", Environmental Innovation and Societal Transitions, vol. 6, pp Victor, P.A. 2008, Managing Without Growth: Slower by Design, not Disaster, Edward Elgar, Cheltenham. Weise, K. & Strandgaard, P.B. 2012, Europæiske kriseløsninger, Cevea, København. 6

ØKONOMISKE OG MILJØMÆSSIGE KRISER - muligheder for sammenhængende løsninger

ØKONOMISKE OG MILJØMÆSSIGE KRISER - muligheder for sammenhængende løsninger ØKONOMISKE OG MILJØMÆSSIGE KRISER - muligheder for sammenhængende løsninger Speciale indleveret Juli 2012 Emil Urhammer Vejleder: Inge Røpke Innovation og Bæredygtighed, DTU Management Engineering Danmarks

Læs mere

INGE RØPKE. Økonom, lektor ved DTU.

INGE RØPKE. Økonom, lektor ved DTU. INGE RØPKE Økonom, lektor ved DTU. Jeg er uddannet inden for økonomi og samfundsvidenskab og arbejder som lektor på Danmarks Tekniske Universitet. Min undervisning og forskning knytter sig til felterne

Læs mere

Samfundsøkonomen. TEMA Vækst? INDHOLD. BNP-vækst: Hvorfor / hvorfor ikke? Vækst på kort og langt sigt. Den danske langsigtede vækstproces

Samfundsøkonomen. TEMA Vækst? INDHOLD. BNP-vækst: Hvorfor / hvorfor ikke? Vækst på kort og langt sigt. Den danske langsigtede vækstproces Samfundsøkonomen Marts 2014 nr. 1 TEMA Vækst? INDHOLD BNP-vækst: Hvorfor / hvorfor ikke? Vækst på kort og langt sigt Den danske langsigtede vækstproces Grøn vækst: baggrund, perspektiver og udfordringer

Læs mere

Forudsætninger for dansk vindmølleindustris

Forudsætninger for dansk vindmølleindustris 2011 Ann Vilhelmsen Peter Ahrenfeldt Schrøder Malte Harbou Thyssen Vejleder: Jesper Jespersen Forudsætninger for dansk vindmølleindustris konkurrencedygtighed Alt eller In Page 2 of 74 KAPITEL 1 - INDLEDNING...

Læs mere

Samsø som VE- Ø HumTek Roskilde Universitet RESUMÉ

Samsø som VE- Ø HumTek Roskilde Universitet RESUMÉ 1 RESUMÉ Dette projekt omhandler Samsøs omstilling fra fossile brændsler til vedvarende energi. Vi har valgt at fokusere på VE-Ø projektet, da det er et godt eksempel på, hvordan en omstillingsproces kan

Læs mere

En analyse af vilkår for dansk forsvarspolitik strategiske valg 2012

En analyse af vilkår for dansk forsvarspolitik strategiske valg 2012 En analyse af vilkår for dansk forsvarspolitik strategiske valg 2012 Denne analyse er en del af Center for Militære Studiers forskningsbaserede myndighedsbetjening af forsvarsforligskredsen. Formålet med

Læs mere

BNP-vækst: hvorfor/hvorfor ikke? 1

BNP-vækst: hvorfor/hvorfor ikke? 1 SAMFUNDSØKONOMEN NR. 1 MARTS 2014 BNP-VÆKST: HVORFOR/HVORFOR IKKE? 5 BNP-vækst: hvorfor/hvorfor ikke? 1 Denne artikel giver i første del en oversigt over de økonomiske argumenter, der kan fremføres til

Læs mere

1 Indledning... 4. 2 Forståelse... 9

1 Indledning... 4. 2 Forståelse... 9 Abstract Projektet forsøger igennem en socioteknisk tilgang at bidrage til forståelsen af de barriere, der måtte ligge til grund for energirenoveringers manglende udbredelse i Danmark. Dette gøres ved

Læs mere

Renovering af det almene boligbyggeri - forandringsprocesser mod en bæredygtig udvikling

Renovering af det almene boligbyggeri - forandringsprocesser mod en bæredygtig udvikling Renovering af det almene boligbyggeri - forandringsprocesser mod en bæredygtig udvikling Udarbejdet af Lene Alsbjørn, Elise Steen Hvelplund, Trine Bang Hansen,, Irene Uiloq Mulvad Jessen og Rikke Møller

Læs mere

Forside til projektrapport 3. semester, BP3:

Forside til projektrapport 3. semester, BP3: Forside til projektrapport 3. semester, BP3: År: 2013 Semester: 1 semester merit Hus: P10 Dansk projekttitel: Offentlige investeringer og vækst et casestudie Engelsk projekttitel: Governmental investments

Læs mere

- En institutionel analyse af stabilitet og forandring

- En institutionel analyse af stabilitet og forandring - En institutionel analyse af stabilitet og forandring Et projekt udarbejdet af: Martin Mogensen & Jesper Nielsen Roskilde Universitetscenter, Offentlig Administration. Bachelorprojekte, foråret 2006 Vejleder:

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitikken og aktivering af arbejdsløse

Arbejdsmarkedspolitikken og aktivering af arbejdsløse Jens Lind og Iver Hornemann Møller Arbejdsmarkedspolitikken og aktivering af arbejdsløse Aktivering af arbejdsløse også kaldet workfare er her i 1990erne blevet en væsentlig ingrediens i dansk og europæisk

Læs mere

Energipolitik i Danmark - en diskursanalyse med fokus på bæredygtighed

Energipolitik i Danmark - en diskursanalyse med fokus på bæredygtighed En projektrapport ved Roskilde Universitetscenter Energipolitik i Danmark - en diskursanalyse med fokus på bæredygtighed Et 3. semester sam. bas. projekt udarbejdet af: William Bøje Sørensen Sidsel Brandt

Læs mere

12 veje til fremme af den folkelige deltagelse

12 veje til fremme af den folkelige deltagelse 12 veje til fremme af den folkelige deltagelse Jeppe Læssøe Danmarks Pædagogiske Universitet De nordiske lande deler værdier, som giver dem et godt udgangspunkt for at realisere målsætningen om aktiv involvering

Læs mere

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af:

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af: CSR I SAMFUNDET - Carlsberg og Grundfos Projektrapporten er udarbejdet af: Martin Emil Hadberg Ulrik Gade Husted Michael Bo Mortensen Christoffer Quedens Schaarup-Jensen Emilie Levin Træsborg Vejleder:

Læs mere

Oplæg til vidensyntesen "Økologisk jordbrug i et globalt perspektiv"

Oplæg til vidensyntesen Økologisk jordbrug i et globalt perspektiv Oplæg til vidensyntesen "Økologisk jordbrug i et globalt perspektiv" Hugo Fjelsted Alrøe og Erik Steen Kristensen, Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (FØJO)

Læs mere

Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur

Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur Af: Jeppe Grau Thomsen, Søren Frederik Hansen, Jonas Bergenholz, Aske Breinholt & Laura Andrea Friis-Rasmussen 2. semesterprojekt 2013, gruppe. 18 Roskilde

Læs mere

København i den interurbane konkurrence

København i den interurbane konkurrence Roskilde Universitet Det Samfundsvidenskabelige Basisstudie 2. semester, Maj 2009 København i den interurbane konkurrence - Et casestudie af Ørestad Gruppe 13, Hus 19.1 Ask Hovmand Sørensen Mathias Alsted

Læs mere

Roskilde Universitetscenter Center for Socialt Entreprenørskab December 2009

Roskilde Universitetscenter Center for Socialt Entreprenørskab December 2009 Roskilde Universitetscenter Center for Socialt Entreprenørskab December 2009 Master-afhandling Modul IV: Innovation i socialt entreprenørskab: udfordringer i nye partnerskaber med private, offentlige og

Læs mere

Anmeldelser. Ove K. Pedersen, Konkurrencestaten. København: Hans Reitzels Forlag, 2011, 334 s., 298 kr.

Anmeldelser. Ove K. Pedersen, Konkurrencestaten. København: Hans Reitzels Forlag, 2011, 334 s., 298 kr. Anmeldelser Ove K. Pedersen, Konkurrencestaten. København: Hans Reitzels Forlag, 2011, 334 s., 298 kr. Velfærdsstaten er under omlægning, og en ny type er stat, konkurrencestaten, er under dannelse. Formålet

Læs mere

Bachelorprojekt. En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige. Vejleder: Hans Aage

Bachelorprojekt. En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige. Vejleder: Hans Aage En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige Vejleder: Hans Aage Foråret 2013 Side 1 af 96 Indholdsfortegnelse 1 Problemfelt... 5 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 110 Offentligt FORSKNINGSRÅDET FOR SAMFUND OG ERHVERV. rolle i 2015

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 110 Offentligt FORSKNINGSRÅDET FOR SAMFUND OG ERHVERV. rolle i 2015 Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 110 Offentligt Hvid FORSKNINGSRÅDET FOR SAMFUND OG ERHVERV Samfundsvidenska rolle i 2015 Samfundsvidens skabens rolle i 2015 ens rolle i 2015 Hvidbog

Læs mere

Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen

Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen 1 Projektrapport, 3. semester, BP3: År: 2014 Semester: 3. semester Hus: 19.2 Projekttitel: Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet

Læs mere

Udviklingen af bæredygtighed i byggeriet

Udviklingen af bæredygtighed i byggeriet Udviklingen af bæredygtighed i byggeriet - i et diskursivt institutionelt persp ektiv Kandidatspeciale ved Aalborg Universitet LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET af Louise Friberg Forord Dette speciale

Læs mere

Aalborg Universitet. Anholt en mulighed for bæredygtig udvikling Fisker, Jens Kaae; Kerndrup, Søren. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Anholt en mulighed for bæredygtig udvikling Fisker, Jens Kaae; Kerndrup, Søren. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Anholt en mulighed for bæredygtig udvikling Fisker, Jens Kaae; Kerndrup, Søren Publication date: 2011 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Regional konkurrenceevne og beskæftigelse i Danmark - Danmarks strategiske dokument Disposition

Regional konkurrenceevne og beskæftigelse i Danmark - Danmarks strategiske dokument Disposition 29.marts 2006 /ebst Regional konkurrenceevne og beskæftigelse i Danmark - Danmarks strategiske dokument Disposition 0. Forord EU's samhørighedspolitik og det strategiske dokument 1. Strategisk fokus I

Læs mere

1.1 Resume...s. 4 1.2 Forord...s. 4 1.3 Indledning... s. 19. 2.1 Problemfelt...s. 6 2.2 Problemformulering...s. 7 3. Metode

1.1 Resume...s. 4 1.2 Forord...s. 4 1.3 Indledning... s. 19. 2.1 Problemfelt...s. 6 2.2 Problemformulering...s. 7 3. Metode 1 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation 1.1 Resume...s. 4 1.2 Forord....s. 4 1.3 Indledning.... s. 5 2. Problemfelt og problemformulering 2.1 Problemfelt....s. 6 2.2 Problemformulering....s. 7 3. Metode

Læs mere

Forord. God læselyst!

Forord. God læselyst! Forår 2010 Størrelsen og gørelsen - Afgifter på danske virksomheders elforbrug Projektrapport, K2 Tek-Sam, Roskilde Universitet Ian MacFarlene Joyce, Mikkel Busck, Morten Smith, Steffen Bo Trzepacz & Therese

Læs mere

Måling af virksomhedernes designkapacitet og designpotentiale. D2i Working Paper N O 1 / 31. maj 2013

Måling af virksomhedernes designkapacitet og designpotentiale. D2i Working Paper N O 1 / 31. maj 2013 D2i Working Paper N O 1 / 31. maj 2013 ISBN: 9788791070464 Postdoc Susanne Jensen sjen@sam.sdu.dk Poul Rind Christensen Professor rind@sam.sdu.dk Kiki Dreyer Mikkelsen Videnskabelig assistent kdm@sam.sdu.dk

Læs mere