P e r s p e k t i v pl a n for fremtidig strategisk bæredygtig affaldsanvendelse i Vejle Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "P e r s p e k t i v pl a n for fremtidig strategisk bæredygtig affaldsanvendelse i Vejle Kommune"

Transkript

1 P e r s p e k t i v pl a n for fremtidig strategisk bæredygtig affaldsanvendelse i Vejle Kommune

2 Indledning Affald og Genbrug skal helt eller delvist tage hånd om borgeres, virksomheders og landbrugs affaldsproduktion, som i mængder udgør ca tons affald om året. Det er en stor kundegruppe at servicere og store affaldsmængder at få omsat til ressourcer til fornyet anvendelse. Sammensmeltningen af fem kommuner til én stor kommune giver os en enestående chance for at tage vores virke op til revision og få formuleret en fremtidssikret strategi, som kan sikre en bæredygtig affaldsanvendelse og forretningsudvikling. Perspektivplanen fastlægger en strategi, som sikrer udvikling og innovation og tager højde for fremtidens tendenser. Bæredygtighedsprincippet vil være en væsentlig faktor i samfundet fremover. Vi skal handle både miljømæssigt og socialt ansvarligt og indpasse vores løsninger og koncepter til en bæredygtig livsstil. Som en del heraf bliver en af fremtidens store udfordringer at bevidstgøre vores kunder om, at affald er en ressource, som skal udnyttes i størst muligt omfang, så vi i fællesskab sikrer vækst og velfærd til gavn for den enkelte borger og virksomhed og til gavn for miljøet. Strategien har 5 fokusområder: Forretningsudvikling og økonomi Bæredygtig livsstil Design og æstetik Kvalitet Individuelt tilpassede koncepter Fokusområderne underbygger endvidere vores ambitioner om at skabe synlighed og engagement om affaldsanvendelse og bæredygtighed. Vi vil levere oplevelser, service og ydelser, der skaber stolthed, og hvor kundens egen involvering og feedback er en del af vores løsninger og koncepter. De strategiske fokusområder har følgende betydning for Affald og Genbrug:

3 Strategiske fokusområder Forretningsudvikling og økonomi Vi vil have fokus på udvikling og hele tiden være på forkant hermed. Vi vil have fokus på udvikling af ressourceudnyttelsen. Vi vil have fokus på udvikling af design og funktionalitet i løsninger. Vi vil i dialog med brugere om produktudvikling, f.eks. via paneler og fokusgrupper. Vi vil skabe fremtidssikrede løsninger set i forhold til lovgivning og globale og nationale tendenser. Vi vil skabe økonomisk velafbalancerede løsninger i forhold til bæredygtighed. Bæredygtig livsstil Vores service og produkter skal underbygge en bæredygtig livsstil. Vores egen adfærd som virksomhed skal være bæredygtig og signalere miljømæssig og social ansvarlighed. Vi vil udnytte ressourcerne i affaldet. Vi vil indtænke klimaforandringer ved valg af metoder til affaldshåndtering og affaldsbortskaffelse, således vi tager vores del af ansvaret for at bremse den globale opvarmning. Design og æstetik Vi vil med fokus på design og æstetik skabe og kommunikere et affaldssystem, som vores kunder og interessenter kan identificere sig med og være stolte af. Vi vil signalere, at affald er en vigtig ressource for en bæredygtig livsstil. Vi vil skabe et synligt brand for vores virke. Vores synlighed i det offentlige rum skal være attraktiv både designmæssigt, æstetisk og funktionelt. Kvalitet Alle vores løsninger, koncepter, metoder, produkter og adfærd skal være underlagt kvalitetsnormer, der sikrer funktionalitet, brugertilfredshed og sikker drift. Individuelt tilpassede koncepter Vi vil tilbyde og udvikle individuelt tilpassede løsninger for at gøre det attraktivt og livsstilsunderstøttende at deltage i udnyttelsen af ressourcerne i affaldet. Vi vil tilbyde løsninger, der tilgodeser ønsker til design og funktionalitet. Perspektivplanen har 5 indsatsområder: Administration Dagrenovation Storskrald Containerpladser Erhvervsaffald Indsatsområdet erhvervsaffald er under udarbejdelse. For hvert af indsatsområderne har vi vurderet mulige handlinger og initiativer under hensyntagen til de 5 fokusområder. Handlingerne fremgår af skemaerne på de følgende sider. De viste handlinger og initiativer for hvert indsats- og fokusområde er ikke fyldestgørende.

4 A d m i n i s t ration

5 Strategiske Fokusområder Indsatsområde: Administration Forretningsudvikling og økonomi Vi vil etablere affaldssystemer, der er fremtidssikret. Vi vil under hensyntagen til vores økonomiske rammer tænke og handle kreativt og innovativt, så vi til stadighed er på forkant med udviklingen og kan være med til at sætte dagsordenen på affaldsområdet. Det kan både være i forhold til lovgivningen og driftsrelaterede områder, ligesom det kan være i forhold til at udvikle nye forretningsområder. Vores forretning skal synliggøres, og vi vil bl.a. brande os på at skabe oplevelser for kunden. Det kan f.eks. være ved happenings, som aktive medspillere på kulturområdet, deltagelse på messer, etablering af show-room og salg af affaldsrelaterede ydelser og produkter, f.eks. særlige kompostblandinger, træflis, kompostbeholdere, affaldsstativer, affaldskunst m.m. Vores affaldsløsninger, handlinger og kommunikation skal skabe værdi for kunden både i funktionalitet, design og kvalitet. I vores kundekontakt skal vi udnytte de muligheder, som internettet giver f.eks. ved at udsende nyhedsbreve til interesserede, udvikle online bestillinger m.m. Bæredygtig livsstil Vores handlinger skal være karakteriseret ved et minimum af miljøbelastning til det omgivende samfund, både i forhold til luft, jord og vand. Vi vil således arbejde på at blive miljøcertificeret på alle vores pladser. Vi vil udnytte ressourcerne i vores affald bedst muligt ved genbrug og genanvendelse og dermed minimere mængderne til forbrænding og deponi. Ved nye større tiltag vil vi foretage miljø-økonomiske vurderinger og/eller LCA. Vi vil deltage aktivt i projekter og happenings til fremme af en bæredygtig udvikling f.eks. ved kampagner for batterier og ombytning af kviksølvholdige termometre til nye digitale termometre. Vores handlinger skal signalere social ansvarlighed både i forhold til vores medarbejdere, vores kunder og vores interessenter, i forhold til vores produkter og i forhold til samfundet. Indadtil vil vi skabe en rummelig og åben arbejdsplads med plads til forskellighed. Udadtil vil vi sikre, at vi især ved bortskaffelse og salg af affald opfører os ansvarligt, således vi ikke eksporterer miljøproblemer.

6

7 Strategiske Fokusområder Indsatsområde: Administration Design og æstetik Vi skal have en attraktiv synlighed og være bevidste om vores synlighed i det offentlige rum. Det være sig på hjemmesiden, i aviser, husstandsomdelte foldere, publikationer, på køretøjer, beholdere og containere, pladspersonalets påklædning m.m. Vi skal skabe en ensartethed og genkendelighed, som associerer til kvalitet, bæredygtighed og lyst til viden. Kvalitet Vi vil stille kvalitetskrav til vores samarbejdsparter og leverandører af serviceydelser, udstyr og materiel. Via vores kvalitetssikringssystem skal det sikres, at der foregår en god og ensartet sagsbehandling, og at vores kommunikation er klar og åben. Vi skal opsætte kriterier for behandling af kundehenvendelser, f.eks. med hensyn til telefonbetjening, service og sagsbehandlingstid. Vi vil lave brugerundersøgelser og tilfredshedsanalyser til måling af kvaliteten af vores service og ydelser. Individuelt tilpassede koncepter Vi vil udarbejde information og undervisningsmateriale målrettet bestemte grupper, f.eks. førskolebørn, ungdomsuddannelser, erhverv m.m. Vi vil tilbyde differentierede rundvisninger målrettet skoler, virksomheder, udenlandske delegationer m.m. Vi vil udvikle web-baseret dialog, så kunder kan følge egen affaldssituation.

8 Strategiske Fokusområder Indsatsområde: Dagrenovation Forretningsudvikling og økonomi Dagrenovationsordningen skal være fremtidssikret. Vi skal sikre en økonomisk forsvarlig behandlingsform, der understøtter en bæredygtig livsstil, og hvor ressourcerne i affaldet udnyttes bedst muligt. Vi skal etablere en dagrenovationsordning, hvor vi er på forkant med både den globale og nationale udvikling, lovgivningsmæssige krav og tendenser. Bæredygtig livsstil Vi skal etablere en indsamlingsordning for dagrenovation, der sikrer, at vi handler miljømæssigt ansvarligt. Vi skal udnytte ressourcerne i affaldet og indsamle og behandle affaldet således, at vi kan bidrage til mindre CO2 udslip, mindre udslip af forurenende partikler og mindre dannelse af restprodukter efter en given behandling. Ved valg af renovatør skal der stilles krav til indsamlingsmateriellets forureningsgrad. Vi skal indtænke bæredygtighed ved indkøb af spande, poser, sække m.m. Design og æstetik På offentlige arealer, herunder på stranden, i skovområder, ved turistattraktioner m.m., skal dagrenovationslignende affald opsamles i spande/beholdere, der passer ind i det omkringliggende miljø på en sådan måde, at affaldspladsen opleves som en attraktion i sig selv, og affaldsbortskaffelsen opleves positivt. Herved mindskes risikoen for henkastning af affald i naturen. Der kunne evt. etableres en særlig belægning/afgrænsning ved opsamlingsstedet, opstilles en bænk, plantes et træ, blomster el.lign. For den enkelte kunde, hvor affald opsamles i standardmateriel, skal det være muligt at vælge tillægsprodukter, f.eks. i form af beholderskjulere der designmæssigt passer til kundens boligstil og livsstil. Renovatørens synlighed i det offentlige rum skal være en del af vores brand. Indsamlingsmateriel og påklædning skal give positive associationer og signalere kvalitet og bæredygtighed. Kvalitet Vi vil via udbudsmateriale og ved dialog med renovatøren sikre stabil og sikker drift. Vores valg af beholdere, stativer, sække m.m. skal signalere kvalitet og skabe brugertilfredshed. Vi vil sikre kvalitet i affaldsbehandlingen, således flest mulige ressourcer udnyttes. Vi skal etablere systemer og løsningsmodeller, der eliminerer antallet af klager og glemmere. Individuelt tilpassede koncepter Vi vil tilbyde individuelt tilpassede koncepter for særlige grupper, f.eks. boligforeninger, etageejendomme, klyngehuse o.lign. Der kunne evt. etableres fælles opsamlingsmateriel og -pladser ved klyngehuse, etableres skraldesug ved etageejendomme eller i områder, hvor trafikken ønskes begrænset m.m. Vi vil udvikle et produktprogram, som tilbydes kunderne, f.eks. beholderskjulere, overdækkede affaldspladser m.m. der designmæssigt passer til kundens boligstil og livsstil.

9 Dag r enov ation

10 Strategiske Fokusområder Indsatsområde: Storskrald Forretningsudvikling og økonomi Vi skal arbejde for, at vores kunder opfatter storskrald som en ressource. Vi skal via vidensdeling, deltagelse i udviklingsprojekter og opsøgende arbejde både nationalt og internationalt til stadighed udvikle på at optimere ressourceudnyttelsen af storskraldet og opsøge nye markeder for en mere bæredygtig affaldsanvendelse. I samarbejde med kunder og samarbejdsparter vil vi produktudvikle på f.eks. opsamlings- og indsamlingsmateriel for storskrald, således vi kan tilbyde løsninger med optimal funktionalitet og design. Bæredygtig livsstil Vi skal etablere en indsamlingsordning for storskrald, der understøtter, at ressourcerne i affaldet kan udnyttes, og hvor indsamlingen og behandlingen af affaldet bidrager til mindre CO2 udslip, mindre udslip af forurenende stoffer og partikler og mindre dannelse af restprodukter efter en given behandling. Vi skal ved information og dialog bevidstgøre kunderne om en bæredygtig livsstil og appellere til, at kunderne agerer bæredygtigt. Vi skal f.eks. tilbyde løsninger og koncepter, som på en let tilgængelig og borgervenlig måde appellerer til kildesortering af affaldet, så ressourcerne i affaldet kan udnyttes i størst muligt omfang. Herved kan især glas-, plast-, papir- og metalemballage flyttes fra forbrænding til genbrug, ligesom miljøbelastende affald sikres en særlig behandling. Vi skal arbejde på, at kommunens egne institutioner, forvaltninger, kontorer, skoler m.m. bliver rollemodeller og over for omverdenen etablerer og signalerer bæredygtig affaldsanvendelse. Vi skal udvikle på direkte genbrug af affald via genbrugsbutikker, klunserhjørner, net-auktioner el.lign. Vi skal udarbejde informationsmateriale og evt. et uddannelsesprogram til transportører og viceværter, som over for en del affaldsproducenter er vores forlængede arm. Deres kommunikation med affaldsproducenterne skal således underbygge bæredygtighedsprincippet og fremme ressourceudnyttelsen. Ved valg af transportør, der kører for Vejle Kommune, skal der stilles krav til indsamlingsmateriellets forureningsgrad. Vi skal indtænke bæredygtighed ved indkøb af spande, poser, sække m.m. Vi skal handle socialt ansvarligt ved bortskaffelse af affald. Ved eksport af affald vil vi indtænke menneskerettigheder og arbejdstagers rettigheder.

11 Stor s k ra ld

12 Strategiske Fokusområder Indsatsområde: Storskrald Design og æstetik På offentlige arealer, herunder på stranden, i skovområder, ved turistattraktioner m.m., hvor visse typer af storskrald opsamles, skal spande/beholdere passes ind i det omkringliggende miljø på en sådan måde, at affaldspladsen opleves som en attraktion i sig selv, og affaldsbortskaffelsen opleves positivt. Herved mindskes risikoen for henkastning af affald i naturen. Der kunne evt. etableres underjordiske opsamlingsenheder, en særlig belægning/afgrænsning ved opsamlingsstedet, opstilles en bænk, plantes et træ, blomster el.lign. For den enkelte kunde, hvor affald opsamles i standardmateriel, skal det være muligt at vælge tillægsprodukter, f.eks. i form af beholderskjulere, affaldshuse el.lign. der designmæssigt passer til kundens boligstil og livsstil. Dette gælder såvel private husholdninger som lokalt forankrede pladser til storskrald ved boligforeninger eller andre tilsvarende grupper. Transportørernes synlighed i det offentlige rum skal være en del af vores brand. Indsamlingsmateriel og påklædning skal give positive associationer og signalere kvalitet og bæredygtighed. Kvalitet Vi vil via udbudsmateriale og ved dialog med transportører sikre stabil og sikker drift. Vores valg af beholdere, stativer, sække m.m. skal signalere kvalitet og skabe brugertilfredshed. Vi vil via information og attraktive løsningsmodeller opnå, at borgerne sikrer en høj kvalitet af det afleverede affald. Vi vil efterfølgende sikre kvalitet i affaldsbehandlingen, således flest mulige ressourcer udnyttes. Vi skal etablere systemer og løsningsmodeller, der minimerer eller helt eliminerer antallet af klager. Individuelt tilpassede koncepter Vi vil skabe mulighed for, at kunder i større eller mindre fora, f.eks. i boligforeninger, institutioner, på offentlige pladser eller private boligenheder, får mulighed for at udvikle lokale koncepter til opsamling af affald, f.eks. ved underjordisk opsamling. Vi vil tilbyde tillægsprodukter, f.eks. i form af beholderskjulere, overdækkede affaldspladser m.m. der designmæssigt passer til kundens boligstil og livsstil.

13

14 C onta i ner pladser

15 Strategiske Fokusområder Indsatsområde: Containerpladser Forretningsudvikling og økonomi På containerpladserne skal stort set alt affald kunne modtages. Pladsernes åbningstider og adgangsforhold skal løbende tilpasses kundernes behov. Vi vil udvikle på opsamlingsmateriel og aflæsningsformer, så vi opnår optimale forhold for kunderne og driften på pladserne. Vi vil tilbyde livsstilsunderstøttende service og oplevelser ved besøg på containerpladserne. Det kan evt. være ved at tilbyde mad og drikke, afspille musik, tilbyde brug af massagestol, opstille kunst og tilbyde trailer-tømning for kunderne m.m. Bæredygtig livsstil Vores containerpladser skal i deres opbygning og indretning give mulighed for, at flest mulige affaldsfraktioner kan udsorteres separat med henblik på at udnytte ressourcerne i affaldet. Vi vil arbejde på, at kunderne opfører sig miljømæssigt ansvarligt, f.eks. ved at slukke motoren ved aflæsning, foretager en korrekt sortering m.m. Design og æstetik På vores containerpladser vil vi skabe genkendelige affaldsløsninger, der passer ind i det omgivende miljø og kan associere til positive oplevelser. Vi skal have en ensartet designlinie, der både i udseende og funktionalitet signalerer kvalitet og giver tilfredse kunder. Kvalitet Vi vil vejlede og servicere vores kunder på pladserne, så kvaliteten af affaldet i de enkelte containere i størst muligt omfang fremmer anvendelsen af ressourcerne i affaldet. Vores pladspersonale skal via interne kurser, håndbøger m.m. være opdaterede på affaldsområdet og skal kunne svare på kundernes spørgsmål.

16 Vejle Kommunes Genbrugsterminal er miljøcertificeret efter ISO standarden, og er endvideret EMAS registreret. Denne tryksag er produceret på Cyclus Offset, 100% dansk genbrugspapir. Vejle Kommune affald og genbrug Vestre Engvej Vejle Tlf.:

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk 49 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra

Læs mere

FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2009-2012

FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2009-2012 FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2009-2012 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD.............................................................................4 RESUMÉ.............................................................................5

Læs mere

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen Forord affaldsplan gladsaxe kommune Kvalitet i affaldsbehandlingen Affaldsområdet har i de seneste år været genstand for en voksende interesse såvel i Gladsaxe Kommune som på nationalt plan. Flere og flere

Læs mere

AFFALDSPLAN 2008 A FFALDSPLAN 2 008

AFFALDSPLAN 2008 A FFALDSPLAN 2 008 AFFALDSPLAN 2008 NORDISK MILJØMÆRKNING Titel: Affaldsplan 2008 Udarbejdelse: Miljøkontrollen, Miljø- og Forsyningsforvaltningen, 2005 Foto: Birgitte Røddik, Søren Weile (m.fl.) Lay-out og tryk: Phønix-Trykkeriet

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 og 1. Forord... 2 1.1. Administrative forhold... 2 2. Grundlag for affaldsplan... 7 2.1. Regeringens overordnede affaldspolitik... 7 2.2. Prioriteringen på affaldsområdet... 8 3.

Læs mere

Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag.

Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag. 2 Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag. Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag. Indhold Indhold... 2 1. Forord... 4 2. Indledning... 5 3. Affaldsplanens indhold... 6 4.

Læs mere

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune Bilag 1 Uddybning af initiativer Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune Indhold Uddybning af initiativer i Affaldsplan 2009-2012... 3 At forebygge dannelsen af affald... 4 1: Brugerdreven innovation... 4

Læs mere

Fredericia Kommunes Affaldsplan 2009-2020

Fredericia Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Fredericia Kommunes Affaldsplan 2009-2020 1 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 Baggrund og målsætninger... 6 1. del af Affaldsstrategi 2009-2012... 6 2. del af Affaldsstrategi 2009-2012... 6 3. del af

Læs mere

Sådan får du indflydelse på kommunens affaldsplan. - en vejledning til lokale foreninger og græsrødder

Sådan får du indflydelse på kommunens affaldsplan. - en vejledning til lokale foreninger og græsrødder Sådan får du indflydelse på kommunens affaldsplan - en vejledning til lokale foreninger og græsrødder Indholdsfortegnelse Få affald på dagsordenen i din kommune.................... side 3 Brug ideerne..............................

Læs mere

Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3

Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3 Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3 Mål 2 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Høringsudkast BY/03.02.09 Affaldsplan 2009-2020 Høringsudkast Formanden på Miljøcenter Greve har daglig kontakt til borgerne Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. BAGGRUND FOR GREVE KOMMUNES MÅL OG

Læs mere

Målsætninger FORSLAG

Målsætninger FORSLAG Målsætninger FORSLAG Indholdsfortegnelse i målsætninger 1 De formelle rammer... 9 1.1 Regeringens ressourceplan... 10 1.1.1 Fokusområder... 10 1.1.2 Indsatsområder Der er følgende indsatsområder i ressourcestrategien:...

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

UDKAST FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2014 2018 ODDER OG SKANDERBORG KOMMUNER

UDKAST FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2014 2018 ODDER OG SKANDERBORG KOMMUNER UDKAST FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2014 2018 ODDER OG SKANDERBORG KOMMUNER INDHOLD NYE TIDER NY AFFALDSPLAN... 3 MÅLSÆTNINGER... 5 STATUS AFFALDSPLAN 2010 2012... 6 RESSOURCESTRATEGIENS INITIATIVER... 7 TEMA

Læs mere

FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2013-2018

FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2013-2018 FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2013-2018 Målsætningsdel (Del 1) Esbjerg Kommune Forord... 3 1. Rammer for affaldsplanen i Esbjerg Kommune... 4 1.1 Ressourcestrategi for affald... 4 1.2 Regeringens Affaldsstrategi

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Teknisk Forvaltning Affaldsplan 2005-2016 Indhold Forord............................................................. 6 Sammenfatning..................................................... 8 Indledning.........................................................

Læs mere

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE oktober 2014 1 Indhold Indledning... 3 Mål for planen... 4 Udgangspunkt 2013... 4 Nationale og EU krav... 5 Status og mål... 7 Status for initiativer

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi BILAG 1 Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 Udkast Indhold 1. Forord 3 2. Indledning 4 3. Visioner for et Bæredygtigt Aalborg 8 4. Strategiens fire bærende principper 10 4.1 Helhedstænkning 10 4.2 Bæredygtige

Læs mere

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt indhold forord 3 miljøstyrelsens opgaver 4 en organisation i udvikling 6 pejlemærker for fremtiden 8 erhvervsudvikling 10 miljøteknologi 12 kemikalier

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024 Greve Kommune Affaldsplan 2014-2024 Høringsudkast, august 2013 Forsidefoto: Ole er én af de renovationsmedarbejdere, der tager skraldet i Greve hver dag. Denne Affaldsplan er udarbejdet af Greve Kommune

Læs mere

Miljøredegørelse 2013

Miljøredegørelse 2013 Miljøredegørelse 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Miljøredegørelsens omfang... 1 1.0 Forord... 2 2.0 Hvem er Marius Pedersen A/S... 3 2.1 Historie... 3 2.2 Ejerstruktur... 3 2.4 Serviceydelser...

Læs mere

Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder

Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2002 Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder Et arbejdsredskab til kommunerne til at planlægge, justere og effektivisere anvisnings- og indsamlingsordninger

Læs mere

Vejledning om kommunale affaldsplaner

Vejledning om kommunale affaldsplaner Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 5 2000 Vejledning om kommunale affaldsplaner 1. januar 2001-31. december 2012 4 Indhold 1 INDLEDNING...7 1.1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG INDHOLD...7 1.2 BAGGRUND...7 1.2.1

Læs mere

Totalt budget. Kommune / Optisk Sortering Nordsjælland (OPNord) 679.100. Halsnæs Forsyning. Parcelhusejere går sammen og giver sorteringen et løft

Totalt budget. Kommune / Optisk Sortering Nordsjælland (OPNord) 679.100. Halsnæs Forsyning. Parcelhusejere går sammen og giver sorteringen et løft / affaldsselskab Halsnæs Forsyning Albertslund Varde Affald Vestforbrænding Projekttitel Optisk Sortering Nordsjælland (OPNord) Parcelhusejere går sammen og giver sorteringen et løft Turisters genanvendelse

Læs mere

KAPITEL III AFFALD. III.1 Indledning

KAPITEL III AFFALD. III.1 Indledning KAPITEL III AFFALD III.1 Indledning Hvor der er aktivitet, er der affald Hvad er affald? Både private og offentlige aktører Affald er en uundgåelig del af økonomisk aktivitet. Der produceres affald i forbindelse

Læs mere

Virksomhedsstrategi 2008. Strategiske temaer og indsatsområder

Virksomhedsstrategi 2008. Strategiske temaer og indsatsområder Virksomhedsstrategi 2008 Strategiske temaer og indsatsområder 1 Skive Kommunes virksomhedsstrategi 2008 Strategiske temaer og indsatsområder Marts 2008 Direktionen Skive Kommune Oplag: 1.000 Layout: HR

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord Side 01. En koncernfælles strategi for miljø- og natur Side 02. Fokusområder Side 33

Indholdsfortegnelse. Forord Side 01. En koncernfælles strategi for miljø- og natur Side 02. Fokusområder Side 33 Forsvarsministeriets miljø- og naturstrategi 2012-2015 Indholdsfortegnelse Forord Side 01 En koncernfælles strategi for miljø- og natur Side 02 Fokusområder Side 33 Læsevejledning, organisation og proces

Læs mere