Samfundets udviklingsafdeling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samfundets udviklingsafdeling"

Transkript

1 Jan Holm Ingemann (red.) Samfundets udviklingsafdeling bæredygtig udvikling gennem eksperimenter Aalborg Universitetsforlag 2001

2 Samfundets Udviklingsafdeling bæredygtig udvikling gennem eksperimenter 2001 Forfatterne og Aalborg Universitetsforlag ISBN Udgiver: Aalborg Universitetsforlag Sats og tryk: Narayana Press, Gylling Lay-out: Jan Holm Ingemann Forsideillustration: Sonja Strange Distribution: Aalborg Universitetsforlag Langagervej 6, 9220 Aalborg Øst Bogen er udgivet med støtte fra Center for Miljø og Udvikling ved Aalborg Universitet

3 Indhold Forord I. Ideen Samfundets udviklingsafdeling en introduktion Jan Holm Ingemann Økologiske eksperimentelle zoner samfundets husholdningsskole og udviklingsafdeling Claus Heinberg II. Begrebsmæssige overvejelser Mellem det aktuelle, det historiske og det universelle et ideteoretisk og idehistorisk perspektiv på forestillingen om eksperimentalzoner Jens Christensen Institutionelt og strukturelt design bidrag til en samfundsvidenskabelig teori om mismatch i det postindustrielle samfund Jan Holm Ingemann III. Erfaringer, barrierer og muligheder Økologiske samfundseksperimenter set i et kritisk-utopisk perspektiv Erik Christensen Økosamfund et svar på Agenda 21 barrierer og muligheder i dagens Danmark Troels Dilling-Hansen

4 7. Økologiske eksperimentalzoner i landdistrikter? Hanne W. Tanvig Erfaringer fra dansk energipolitik et eksempel på en succesrig økologisk eksperimentalzone Frede Hvelplund og Henrik Lund Frirum i produktkæderne Ulla Eikard og Klaus Lindegaard Samfundsmæssige ændringsstrategier via lokale forsøg/eksperimenter, analyseret på en socialpolitisk erfaringsbaggrund Tore Jacob Hegland

5 Forord Med denne antologi søges en ny forskningsfront åbnet. Den vedrører økologiske eksperimentalzoner, der er udtryk for en idé som i de følgende kapitler søges gransket og begrebsliggjort på et samfundsvidenskabeligt grundlag. Når forfatterne således vover at åbne en ny forskningsfront, så er der selvfølgelig tale om et eksperiment. I eksperimentet er man åben for fejltagelser og ufuldstædige betingelser, lige som det ofte må munde ud i en konklusion om, at der må foretages nye, justerede eksperimenter på grundlag af indhøstede erfaringer. Derved når man sjældent frem til endegyldige og tilstrækkelige svar, men ofte til flere spørgsmål. Sådanne ydmyge begrænsninger gælder også for denne antologi, og på det grundlag bør den læses. Antologien er blevet til med udgangspunkt i et seminar, som Center for Miljø og Udvikling ved Aalborg Universitet afholdt i det tidlige forår På baggrund af oplæg og diskussion ved seminaret blev der etableret en forfattergruppe. I den mellemliggende periode er der afholdt forfattermøder med udgangspunkt i skriftlige oplæg til de enkelte kapitler. Endvidere er der i den sidste skrivefase anvendt et internt referee-system, lige som undertegnede har forsøgt at leve op til rollen som redaktør, hvilket også har indebåret løbende formulering af et fælles grundlag, jfr. kapitel 1. Alligevel skal det understreges, at også hvert enkelt kapitel bevidst fremstår som en eksperimentalzone, hvoraf følger forskellighed med hensyn til analytisk tilgang og genstandsfelt kapitlerne imellem. Bogen er opbygget således, at kapitel 1 introducerer ideen og skitserer et fælles forståelses- og diskussionsgrundlag for de efterfølgende kapitler. Kapitel 2 fremstiller ideen og den problemformulering, som den er tænkt ud fra. I kapitel 3 og 4 præsenteres henholdsvis et idéhistorisk og samfundsteoretisk forsøg på begrebsliggørelse, mens de resterende kapitler indeholder mere afgrænsede og konkrete analyser af ideen holdt op mod forskellige genstandsfelter. I de enkelte kapitler diskuterer, udvikler og supplerer forfatterne ideen om økologiske eksperimentalzoner, og de præmisser den hviler på, primært gennem forsøg på at behandle tre temaer med ledsagende spørgsmål:

6 8 Forord Problemerne: Hvilke samfundsmæssige problemstillinger kan begrunde et behov for økologiske eksperimentalzoner? Værdierne: Hviket værdigrundlag danner, og/eller bør danne, grundlag for sådanne zoner? Strategien/visionen: Hvordan er det muligt at realisere ideen, og inden for hvilke rammer kan det hensigtsmæssigt finde sted? Hvert kapitel indledes med et kort abstract, hvor ovenstående tre temaer udgør den fælles form. Der er tilstræbt en fortløbende sammenhæng, således læseren får optimalt udbytte af at læse bogen fra ende til anden. Hvert kapitel har dog også sin egen begyndelse og slutning, og det er derfor også muligt at læse udvalgte kapitler og anvende den rækkefølge, som læseren måtte finde hensigtsmæssig. Bogen er et resultat af en fælles proces, men det skal understreges, at undertegnede alene bærer ansvaret for bogen som helhed, mens de enkelte forfattere bærer det faglige ansvar for de respektive kapitlers indhold. Forfatterne er kort præsenteret ved de enkelte kapitler som første note(r). Mange personers og institutioners indsats og vejvilje har været en forudsætning for resultatet. Center for Miljø og Udvikling har stillet sine rammer til rådighed for arbejdet og bidraget væsentligt til finansieringen. Deltagerne ved det indledende seminar har bidraget med konstruktive spørgsmål og ideer. Forfatterne har ydet en meget stor individuel såvel som fælles indsats i forberedelses- og skrivefasen. Institut for Sociale forhold og Organisation, Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning samt Institut for Samfundsudvikling og Planlægning har støttet udgivelsen. Sonja Strange har med stor kreativitet og indlevelse udført illustrationen til omslaget, og Pia Johansen har været min praktiske støtte i den redaktionelle fase. Tak også til de mange, der i øvrigt har bidraget med opmuntring og inspiration gennem den lange proces. Eksperimentet overlades hermed til læserne. Aalborg Universitet, 2. marts 2001 Jan Holm Ingemann

7 I Ideen

8

9 1 Samfundets udviklingsafdeling en introduktion AF JAN HOLM INGEMANN 1 Abstract: Dette indledningskapitel har til formål at give en kort introduktion til ideen om, og baggrunden for, økologiske eksperimentalzoner som samfundets udviklingsafdeling. Dernæst at skitsere forfatternes fælles udgangspunkt og endelig tematisk at ridse diskussionen om økologiske eksperimentalzoner op, sådan som den foregår i og imellem de efterfølgende kapitler. Ideen om økologiske eksperimentalzoner udspringer af de seneste årtiers tiltagende erkendelse af, at et samfund som det danske nødvendigvis må indrettes således, at det befordrer bæredygtighed. Dette kræver ikke blot symbolske handlinger eller marginale justeringer, men mere grundlæggende forandringer. Det er i denne forbindelse eksperimentalzonernes opgave at udvikle viden og erfaring om, hvori disse forandringer består, og hvorledes de kan iværksættes. I forfatternes fælles grundlag indgår, at demokratisk folkestyre er et grundvilkår, der bør tilføjes et sidestillet, nemlig bæredygtighed. Det fælles grundlag indeholder ligeledes en forståelse af samfundets udvikling som bestemt af et samspil mellem på den ene side givne betingelser og på den anden valg mellem mulige beslutninger og handlinger. Sidstnævnte indebærer således, at de givne betingelser inden for naturgivne rammer kan forandres over tid, og at det politiske praksisfelt derfor fremstår som essentielt. Endelig indeholder det fælles grundlag anerkendelse af den folkelige innovationsevnes styrke i almindelighed og af dens potentialer i forhold til kobling mellem demokrati og bæredygtighed i særdeleshed. Den tematiske diskussion indeholder hovedsageligt en undersøgelse af de tre elementer i begrebet: Økologisk, Eksperimentel, Zone. Økologisk angiver et formål, eksperimentel et middel og zone en afgrænsning. Undersøgelsen finder sted med udgangspunkt i det fælles grundlag og forfatternes forskellige genstandsfelter og faglige erfaringsgrundlag.

10 12 Kapitel 1 D enne antologi omhandler eksperimenter som grundlag for bevidst design af samfundsmæssige institutioner og strukturer, der understøtter bæredygtig udvikling. Anledningen er en idé om økologiske eksperimentalzoner, der som en samfundets udviklingsafdeling båret af folkelig idékraft skal skaffe praktisk viden og erfaring om dette design. Formålet med antologien er med et samfundsvidenskabeligt udgangspunkt at undersøge ideens indhold, muligheder og begrænsninger. Udgangspunktet for den behandlede problemstilling er, at der gennem en intensiv debat i de seneste tre årtier er udviklet en vis erkendelse af, at den vestlige livsstil medfører negative påvirkninger af miljøet, hvilket tegner uønskede perspektiver for klodens tilstand. Debatten har sat sig konkrete spor i form af enkeltteknologier, såsom vedvarende energi og økologisk landbrug, der kan betegnes som værende i overensstemmelse med Brundtland-kommissionens anvisninger for en bæredygtig udvikling. Det er i forlængelse heraf anført, at det næste skridt må indebære, at sådanne enkeltteknologier knyttes sammen til hele teknologisystemer, og at der generelt tilvejebringes samfundsmæssige rammer, der som helhed fremmer bæredygtig udvikling. Det vil sige samfundsmæssige institutioner og strukturer, som indeholder anvisninger på og incitamenter til, at alle vores individuelle såvel som samfundsmæssige handlinger er miljømæssigt, økonomisk og socialt bæredygtige på kortere og længere sigt. Samtidigt kan det konstateres, at samfund som det danske er ved at have udlevet den industrielle epoke og er under transformation ind i en postindustriel 2. I denne forbindelse er de samfundsmæssige rammer under forandring, og samfundet er således i forvejen inde i en mere fundamental omstillingsproces, hvor såvel private som offentlige aktørers betingelser og virkemåder ændres. Når samfundet er under en sådan forandring, kan man naturligvis lade sig rive med af strømmen for passivt at iagttage og tilpasse sig udviklingen. Men man kan også bevidst vælge at påvirke disse forandringer i ønskværdig retning. Behovet for forandringer under hensyn til krav om bæredygtig udvikling kan derfor kobles sammen med de mere fundamentale forandringsprocesser, der i forvejen forløber. Denne sammenkobling indebærer mulighed for bevidste forsøg på at lede forandringsprocesserne således, at de tilgodeser målet om bæredygtig udvikling. Det er netop denne kobling, som søges i herværende antologi, hvor hovedsigtet er at undersøge et simpelt og i princippet let operationaliserbart redskab, der som idé er anvist til formålet: At skabe et videns- og erfaringsgrundlag for bevidst forandring. Redskabet er benævnt som økologiske eksperimentalzoner. Bag ideen ligger flere konstateringer. For det første, at behovet for bæ

11 Samfundets udviklingsafdeling 13 redygtig udvikling er presserende. For det andet, at dette behov ikke imødekommes ved blot at tale om det eller ved symbolske handlinger. Der fordres også konsekvent handling. For det tredje, at den nødvendige forandring kræver viden og erfaring, som vi ikke er i besiddelse af. For det fjerde, at der i Danmark er tradition for et folkeligt engagement, idérigdom og ansvarlighed, der kan og bør udnyttes som grundlag for at skaffe sig denne viden og erfaring. Ideen, og de præmisser den hviler på, præsenteres, diskuteres, udvikles og suppleres i denne antologi. Ideen Ideen om økologiske eksperimentalzoner, i den form der er genstand for dette og de efterfølgende kapitler, kan føres tilbage til en distinktion mellem små og store teknologier (Heinberg, 1997b). Distinktionen tager udgangspunkt i den konstatering, at forskellige teknologityper har forskellig rækkevidde med hensyn til negative effekter. Således har små teknologier kun en begrænset rækkevidde, idet de potentielle effekter er overskuelige, gennemskuelige og tendentielt reversible. Store teknologier er derimod uoverskuelige og uigennemskuelige samt tendentielt ledsaget af irreversible effekter (Ingemann, 1998). Disse principielle forskelle giver ikke kun anledning til forskellige miljømæssige effekter, men også til forskellige samfundsmæssige implikationer. Således fremmer små teknologier ansvarlighed alene af den grund, at ansvaret er åbenlyst, når det skal placeres, hvorimod store teknologier alene i kraft af deres uigennemskuelighed gør det vanskeligt at placere ansvar, hvorved de befordrer ansvarsforflygtigelse. Også med hensyn til samfundsmæssige organisationsformer optræder væsensforskelle. Således inviterer små teknologier tendentielt til demokratiske og lokale former under hensyn til lokal forskellighed, hvorimod store teknologier tendentielt nødvendiggør centraliserede og topstyrede organisationsformer baseret på enslighed. Denne begrebsliggørelse af teknologier og deres samfundsmæssige implikationer var i 1997 introduceret ved et seminar afholdt af Det økologiske Råd, der blev fulgt op af en række seminarer organiseret af foreningen Øko-Net 3. I denne forbindelse arrangerede sidstnævnte en samling på Kolding Højskole under overskriften Skal tumperne redde verden, når nu de kloge ikke vil? 4. Udgangspunktet var ovennævnte distinktion mellem små og store teknologier samt den konstatering, at de dominerende samfundsmæssige institutioner tendentielt og latent frem

12 14 Kapitel 1 mer store teknologier og en udvikling, der ikke generelt harmonerer med kravet om bæredygtighed. Introduktionen af begrebet tumper henviste til et folkeligt begreb for bottom up potentialer og kan ses i forlængelse af den danske tradition for folkelig deltagelse og folkeligt initiativ i relation til omfattende samfundsmæssige problemstillinger og forandringer 5. Et af resultaterne af samlingen på Kolding Højskole var nedsættelse af en arbejdsgruppe, der på grundlag af debatten og efterfølgende diskussioner udarbejdede Kolding Manifestet (Anonym, 1998). Manifestet søger primært at formulere en kritik af den hidtidige, og mål for den fremtidige, udvikling, samt angive hvorledes disse mål kan operationaliseres gennem anvendelse af teknologikriterier formuleret på grundlag af teknologiernes miljømæssige og samfundsmæssige implikationer. Ved en samling i 1998 blev arbejdet med konkretisering af Kolding Manifestet fortsat. I denne forbindelse blev forslaget om økologiske eksperimentalzoner sat til debat og en arbejdsgruppe nedsat med henblik på videre konkretisering af ideen 6. I relation til Kolding Manifestet og forslaget om eksperimentalzoner er tumpe-begrebet blevet indrulleret som udtryk for et folkeligt engagement, der kan omfatte udvikling af samfundsmæssige bæredygtighedsstrategier, herunder en syntese mellem økonomisk og økologisk rationalitet. Rationalet omkring eksperimentalzoner er således, at sidstnævnte syntese fordrer viden og erfaring, der må fremskaffes gennem eksperimenter en samfundets udviklingsafdeling vedrørende natur- og samfundsmæssig husholdning båret af folkeligt engagement og idékraft. Det skal tilføjes, at den almene debat, der er udgangspunkt for denne antologi, kan fortolkes således, at den implicit baserer sig på to idealtypiske positioner med et kontinuum af mellemformer. De modstående idealtyper har fælles udspring i en erkendelse af bæredygtighedens nødvendighed og konstatering af, at den nuværende samfundsudvikling ikke i tilstrækkeligt omfang kan imødekomme denne nødvendighed. Forskellen i de to positioner fremtræder herefter i følgeslutningerne. Den ene position slutter, at de personer, der har nået denne erkendelse må melde sig ud af samfundet og dermed gøre sig fri af dets strukturelle og institutionelle åg for at realisere deres eget liv. Den anden position slutter derimod, at erkendelsen må lede til etablering af samfundsmæssige aktiviteter, eksperimentalzoner, der kan danne kognitivt grundlag for anvisninger på, hvorledes samfundet kan/bør udvikles med henblik på bæredygtighed. Det er denne sidstnævnte position, der er genstand for analyse i herværende antologi.

13 Samfundets udviklingsafdeling 15 Det fælles grundlag Antologiens bidrag baserer sig på en fælles problemformulering, der i stort omfang er inspireret af Brundtland-rapporten (World Commission, 1987). Denne rapport bragte den miljømæssige problematik samt den intra- og intergenerationelle fordeling højt på den internationale dagsorden. Den var ikke udtryk for nogen revolutionerende ny erkendelse, idet miljøproblematikken var flittigt diskuteret et par årtier forud. Rapportens påpegning af den ulige fordeling mellem i- og u-lande var heller ikke ny. Det erkendelsesmæssige fremskridt må derfor primært tilskrives rapportens nyfortolkning af begrebet bæredygtighed, hvorved de to problemstillinger blev kædet tæt sammen. Således blev der skabt et begrebsmæssigt grundlag for international debat om hensigtsmæssige løsningsmodeller for at opnå et i tid og rum bæredygtigt, globalt samfund. Den internationale debat fik også sit udtryk i Danmark, hvor bæredygtighedsbegrebet indtog en central position i 1990 erne og blev koblet sammen med et væld af problemstillinger. I forbindelse med denne debat kunne der iagttages en kamp om at lægge nærmere specificeret indhold i begrebet og således fortolke det ind i forhold til forskelligartede interesser (se kapitel 4). Det foreløbige resultat har været en række mere eller mindre segmenterede forsøg på at applicere fortolkninger af begrebet ved aktiviteter såsom grønne regnskaber, Agenda 21, miljømæssig vurdering af finansloven m.v. Ligeledes er der iværksat udviklings- og forsøgsprogrammer inden for afgrænsede resortområder som Socialministeriets SUM-midler, By- og Boligministeriets byøkologipuljer, Energiministeriets midler til renere teknologi, etablering af Grønne Familier etc. (se også kapitel 9 og 10). Det synes imidlertid karakteristisk, at der kun i begrænset omfang er søgt appliceringer, der inkluderer bæredygtighed i den brundtlandske forstand som et basalt, integreret element i hele den samfundsmæssige struktur og i samfundsmæssige institutioner (sammenlign med begreberne 1. og 2. ordens energiforbrug i kapitel 8). Således er det karakteristisk, at erfaringer fra udviklings- og forsøgsprogrammer kun i begrænset omfang overføres til og implementeres i samfundets normer og regelsæt. Bæredygtighed er med andre ord nærmere udviklet som et appendiks til andre samfundsmæssige og individuelle beslutnings- og handlingsgrundlag. Parallelt med ovennævnte aktiviteter har folkelige miljøfora debatteret bæredygtighed i et mere helhedsorienteret perspektiv. Det kan udledes heraf, at der kaldes på nærmere omtanke med hensyn til at finde hensigtsmæssige løsninger og omsætte viden herom til mere generel og

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER. Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER. Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER 2006 Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring Forebyggelse og sundhedsfremme for etniske minoriteter Målgruppeinddragelse og organisatorisk

Læs mere

Kommunale styreformer - erfaringer fra ind- og udland. Rikke Berg

Kommunale styreformer - erfaringer fra ind- og udland. Rikke Berg Kommunale styreformer - erfaringer fra ind- og udland Rikke Berg Politologiske Skrifter Nr. 5/2004 Forord Denne rapport er udarbejdet på baggrund af henholdsvis to konferencer og en engelsk antologi omhandlende

Læs mere

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er

Læs mere

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme 1 Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil

Læs mere

Strategier til fremme af folkeskolens rummelighed

Strategier til fremme af folkeskolens rummelighed Strategier til fremme af folkeskolens rummelighed KVIS-programmet 2005 og 2006 Ole Hansen KVIS-programmet 2007 Version 25. marts 2007 Rapport udarbejdet for Undervisningsministeriet Copyright: Ole Hansen

Læs mere

Christian Albrekt Larsen & Jørgen Goul Andersen

Christian Albrekt Larsen & Jørgen Goul Andersen Christian Albrekt Larsen & Jørgen Goul Andersen MAGTEN PÅ BORGEN EN ANALYSE AF BESLUTNINGSPROCESSER I STØRRE POLITISKE REFORMER AARHUS UNIVERSITETSFORLAG MAGTUDREDNINGEN Folketinget besluttede i marts

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

Organisering af frivillige i folkeskolen

Organisering af frivillige i folkeskolen Side 2 FORORD I denne rapport analyserer vi organiseringen af et frivilligprojekt i Lyngby-Taarbæk Kommune. Frivilligprojektet handler kort fortalt om at inddrage seniorer i folkeskolen i forskellige sammenhænge

Læs mere

Energipolitik i Danmark - en diskursanalyse med fokus på bæredygtighed

Energipolitik i Danmark - en diskursanalyse med fokus på bæredygtighed En projektrapport ved Roskilde Universitetscenter Energipolitik i Danmark - en diskursanalyse med fokus på bæredygtighed Et 3. semester sam. bas. projekt udarbejdet af: William Bøje Sørensen Sidsel Brandt

Læs mere

Virksomhedens værdier og etik. Holdningstyranni eller demokratisering af arbejdspladsen? jdf DEBATOPLÆG

Virksomhedens værdier og etik. Holdningstyranni eller demokratisering af arbejdspladsen? jdf DEBATOPLÆG Virksomhedens værdier og etik Holdningstyranni eller demokratisering af arbejdspladsen? jdf DEBATOPLÆG Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads DBA-projektets bæredygtighedsforståelse Økonomi Viden

Læs mere

1. INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDNING... 3 2. PROBLEMFELT...

1. INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDNING... 3 2. PROBLEMFELT... 1. INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDNING... 3 2. PROBLEMFELT... 3 2.2 BIBLIOTEKETS ROLLE... 5 2.3 BIBLIOTEK OG INTEGRATION... 6 2.3.2 Sprogporten... 7 2.3.3 Medborgercenter... 8 2.3.4 Fra bibliotek til lokalsamfundscenter

Læs mere

Relationel ledelse en skitse

Relationel ledelse en skitse 1 Relationel ledelse en skitse Et forskningsbaseret paper til Det Danske Ledelsesakademis konference 3.- 4. december 2012 Jørgen Gulddahl Rasmussen Institut for Økonomi og Ledelse Aalborg Universitet Fibigerstræde

Læs mere

- En institutionel analyse af stabilitet og forandring

- En institutionel analyse af stabilitet og forandring - En institutionel analyse af stabilitet og forandring Et projekt udarbejdet af: Martin Mogensen & Jesper Nielsen Roskilde Universitetscenter, Offentlig Administration. Bachelorprojekte, foråret 2006 Vejleder:

Læs mere

Udarbejdet af: Lotte Nygaard Hagmann, modul K1 Michael Urban Johansen, modul K3 Peter Emil Juhl Svendsen, modul K1 Vejleder: Hans Aage

Udarbejdet af: Lotte Nygaard Hagmann, modul K1 Michael Urban Johansen, modul K3 Peter Emil Juhl Svendsen, modul K1 Vejleder: Hans Aage Udarbejdet af: Lotte Nygaard Hagmann, modul K1 Michael Urban Johansen, modul K3 Peter Emil Juhl Svendsen, modul K1 Vejleder: Hans Aage 1 KAPITEL 1: INDLEDENDE AFSNIT... 4 1.1 INDLEDNING... 4 1.2 PROBLEMFELT...

Læs mere

teori viden skabs PBL Anvendt Problembaseret læring og projektarbejde ved de videregående uddannelser HAR DU LÆST Jette Egelund Holgaard

teori viden skabs PBL Anvendt Problembaseret læring og projektarbejde ved de videregående uddannelser HAR DU LÆST Jette Egelund Holgaard 130 mm 150+3 mm 11,4mm 150+3 mm 130 mm HAR DU LÆST 17,8 mm 155+3 mm VIDEN, VÆRKTØJER OG LÆRING PETER HAGEDORN-RASMUSSEN cand.techn.soc., ph.d, er lektor på Institut for Kommunikation, Virksomheder og Informationsteknologier

Læs mere

Projektledelse i politisk styrede organisationer

Projektledelse i politisk styrede organisationer Projektledelse i politisk styrede organisationer Jørgen Rybirk Projektledelse i politisk styrede organisationer Jørgen Rybirk Projektledelse i politisk styrede organisationer 1. udgave 2015 Samfundslitteratur

Læs mere

Den fjerde sektor. Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004. Vejleder: Marianne Antonsen. Udarbejdet af: Karen Elisabeth Høeg & Lizette Westh Jensen

Den fjerde sektor. Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004. Vejleder: Marianne Antonsen. Udarbejdet af: Karen Elisabeth Høeg & Lizette Westh Jensen Den fjerde sektor - et projekt om vidensskabelse samt hvordan virksomheder nytænker økonomi og idealisme Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004 Vejleder: Marianne Antonsen Udarbejdet af: Karen Elisabeth

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Organisatorisk forandring - Jobcenter Hjørring

Organisatorisk forandring - Jobcenter Hjørring Barrierer for organisatorisk forandring Jobcenter Hjørring Aalborg Universitet Politik & Administration 10. semester - speciale Kim Bertelsen Efterår 2008 2 Organisatorisk forandring - Jobcenter Hjørring

Læs mere

FORORD. Sidst vil vi takke vores vejledere, Kurt Aagaard Nielsen og Jan Andersen, for god og konstruktiv vejledning igennem hele projektforløbet.

FORORD. Sidst vil vi takke vores vejledere, Kurt Aagaard Nielsen og Jan Andersen, for god og konstruktiv vejledning igennem hele projektforløbet. FORORD Vi har lavet dette speciale i samarbejde med entreprenørvirksomheden NCC, og vores case er 390 ejerboliger som NCC bygger i Vallensbæk i de kommende år. Vores kontakt til NCC er gået gennem udviklingsafdelingen

Læs mere

PROJEKT ÅRHUS K. Kulturelt produktions- og formidlingscenter Godsbanen. Rapport udarbejdet maj 2005

PROJEKT ÅRHUS K. Kulturelt produktions- og formidlingscenter Godsbanen. Rapport udarbejdet maj 2005 PROJEKT ÅRHUS K Kulturelt produktions- og formidlingscenter Godsbanen Rapport udarbejdet maj 2005 1 Herværende rapport er blevet til på opdrag af Fritids- og kulturforvaltningen i Århus. Dens formål er

Læs mere

Polit i s k o f f e n t lig h e d o g d e m o krat i i Da n m ark

Polit i s k o f f e n t lig h e d o g d e m o krat i i Da n m ark Polit i s k o f f e n t lig h e d o g d e m o krat i i Da n m ark MAG T UDR E D N I N G E N Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn er, En

Læs mere

! & Roskilde Universitetscenter, Efteråret 2006. Forvaltning, Ledelse og Organisation, 3. modul. Vejleder: Anne Hatting. Af: Signe Nørgaard Haagensen.

! & Roskilde Universitetscenter, Efteråret 2006. Forvaltning, Ledelse og Organisation, 3. modul. Vejleder: Anne Hatting. Af: Signe Nørgaard Haagensen. ! "#" $# #%"! & Roskilde Universitetscenter, Efteråret 2006 Forvaltning, Ledelse og Organisation, 3. modul. Vejleder: Anne Hatting. Af: Signe Nørgaard Haagensen. 1. PROBLEMSTILLING 1 1.1 PROBLEMFELT 1

Læs mere

Hvordan kobler virksomhederne sundhed og innovation?

Hvordan kobler virksomhederne sundhed og innovation? Hvordan kobler virksomhederne sundhed og innovation? En analyse baseret på en undersøgelse af 20 små og mellemstore virksomheder Februar 2001 Arbejdsliv Hvordan kobler virksomhederne sundhed og innovation?

Læs mere

Udfordringer til rehabilitering i Danmark

Udfordringer til rehabilitering i Danmark Udfordringer til rehabilitering i Danmark Bjarne Rose Hjortbak, Jette Bangshaab Jan Sau Johansen, Hans Lund Rehabiliteringsforum Danmark Hjortbak, BR, Bangshaab J, Johansen JS, Lund H (2011): Udfordringer

Læs mere

Organisation og IT i Det Virtuelle Gymnasium. 3. faglige rapport

Organisation og IT i Det Virtuelle Gymnasium. 3. faglige rapport Organisation og IT i Det Virtuelle Gymnasium 3. faglige rapport Organisation og IT i Det Virtuelle Gymnasium Redigeret af Charlotte Andreasen og Tue Vinther-Jørgensen Projektet Det Virtuelle Gymnasium

Læs mere

- New Public Management i Kvalitetsreformen

- New Public Management i Kvalitetsreformen Fra ydelse til service Gruppe 17 Kasper Viktor von Würden Lund Kathrine Louise Lyneborg Nielsen Helene Lind Kryger Nielsen Jesper Thunberg Svendsen Vejleder: Peter Ussing Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium,

Læs mere

BENTE JENSEN & MIE RASBECH IMPLEMENTERINGS- PROCESSER I PÆDAGOGISK PRAKSIS

BENTE JENSEN & MIE RASBECH IMPLEMENTERINGS- PROCESSER I PÆDAGOGISK PRAKSIS BENTE JENSEN & MIE RASBECH IMPLEMENTERINGS- PROCESSER I PÆDAGOGISK PRAKSIS Implementeringsprocesser i pædagogisk praksis Om konkretisering af ideer i en udviklingsproces med HPA-projektet som eksempel

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere