Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land"

Transkript

1 Landbruget i landskabet FRA REGULERING TIL PLANLÆGNING Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land

2 Kontakt LandboNord: Allan K. Olesen, Hjørring Kommune: Knud Suhr, Norddjurs Kommune: Kirsten Bjerg, Djursland Landboforening: Rikke Skyum, Aalborg Universitet: Esben Munk Sørensen, Aarhus Universitet, Institut for Bioscience, Silkeborg: Brian Kronvang, Aarhus Universitet, Institut for Bioscience, Kalø: Flemming Skov, Videncentret for Landbrug: Jørgen Korning, Redaktion: Fotos: Layout og grafik: Jørgen Korning og Trine Eide, Videncentret for Landbrug Jens Tønnesen, LandbrugsMedierne Videncentret for Landbrug Udgave: 3. udgave, januar 2014 Tryk: Mette Skovmann Sørensen, Videncentret for Landbrug 200g CyclusOffset papir, GP-Tryk A/S

3 Indledning Landbruget i Landskabet er et samarbejde mellem kommuner, landbrugsrådgivning og forskere. Udgangspunktet er en fælles erkendelse af behovet for en ny og bedre metode til fælles og helhedsbaseret forvaltning af det åbne landskab. Alle parter er enige om, at regelstyringen har taget overhånd og negativt påvirker såvel erhverv som myndigheder. Natur- og Landbrugskommissionen er kommet med et oplæg til en ny forvaltning af det åbne land, men mangler bud på, hvordan det helt konkret kan gøres på lokalt niveau. Landbruget i Landskabet vil viske tavlen ren og vil baseret på vores viden i dag og samfundets målsætninger etablere rammerne for en ny forvaltningspraksis bygget på fælles ønsker og målsætninger. I projektet deltager Norddjurs Kommune, Hjørring Kommune, LandboNord, Djursland Landboforening, Videncentret for Landbrug, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning på Aalborg Universitet og Institut for Bioscience på Aarhus Universitet. Målet med denne brochure er at skabe opmærksomhed om udfordringerne, invitere til udveksling af erfaringer, anspore til nye veje og formidle om de resultater, der forventes af projektet. AARHUS AU UNIVERSITET INSTITUT FOR BIOSCIENCE 3

4 Udfordringen Central regulering styrer i dag forvaltningen af det åbne land i en sådan grad, at detaljerede regler påvirker såvel erhverv som myndigheder negativt. Den sektororienterede regulering har taget overhånd og har undermineret mulighederne for at finde fornuftige lokale løsninger, som tilgodeser alle parter. Landbruget har historisk set været den primære udviklingsfaktor i det åbne land, men i fremtiden vil det i højere grad handle om at drive en bæredygtig udvikling i et samspil mellem flere faktorer og aktører. Kommunerne har det overordnede ansvar for at sikre en afvejet og prioriteret planlægning og administration af det åbne land, herunder landbruget. I dag foregår det med udgangspunkt i en række specifikke love og regler, der administreres gennem tilladelser og kontrol. Landmændene har i deres planlægning fokus på produktion og udviklingsmuligheder, men grundet lovgivningen søges dette, samt kommunikationen herom, tilpasset kommunens godkendelsessystem. Hverken landmand eller kommune får dermed fuldt overblik over hhv. kommunens og landbrugets fremtidige udviklingsønsker, og landmandens planer integreres ikke med kommunens. I dag samarbejder landmand og kommune oftest kun i forbindelse med konkret sagsbehandling i forbindelse med miljøgodkendelser. Dermed fokuserer både landmand og kommune typisk udelukkende på de elementer i bedriften, der har en miljøkonsekvens. Begge parter agerer således i et tilladelses- og kontrolsystem, der i sin nuværende form ikke understøtter og motiverer til helhedstænkning, planlægning og bæredygtig udvikling. Mens byplanlægningen har udviklet sig til et højt niveau, mangler der derfor i dag redskaber til planlægning i det åbne land. Udfordringen ligger også i vores lovgivning, som projektet vil udfordre gennem anvisning af nye og bedre måder at nå samfundets mål. Kommunen Områder, landskaber, oplande, generelt, temaer? Landmanden Marker, drift, afgrøder, matrikler, udvikling 4 Kommunen planlægger, og landmanden planlægger men de gør det hver for sig og med fokus på forskellige temaer.

5 Mål Landbruget i Landskabet vil hive politikere, embedsmænd, landmænd, borgere og miljøforkæmpere op af skyttegravene og starte en mere konstruktiv dialog om, hvordan det danske landskab skal se ud i fremtiden. Landbruget i Landskabet har som målsætning at udvikle forslag til en ny sammenfattende metode og koncept for planlægning i det åbne land og dermed bidrage til et nyt, fælles forvaltningsredskab for myndigheder og landbrug. Fokusområder i arbejdet er: Udvikling af konkrete planer på bedriftsniveau og disses samspil med kommuneplanlægningen Udvikling af rammer og moniteringsværktøjer Udvikling af en model for organisering og proces for det fremtidige samspil mellem kommune, landmand og landbrugsrådgivning. Planlægningskonceptet danner udgangspunkt for landbrugsbedriftens fremtidige udvikling og udgør et fælles referencepunkt for landmanden og kommunen. Konceptet sikrer ligeledes kommunen den nødvendige viden og redskaber til den kommunale planlægning samt til myndighedsopgavens kontrol med og opfølgning på landbrugenes udvikling. I konceptet tages der udgangspunkt i den enkelte bedrift og dennes planlægning i samspil med kommunen, således at planerne udgør et væsentligt indspil til kommunens planlægning af det åbne land, samtidig med at overordnede mål og ønsker i højere grad integreres i landmandens planer. Landbruget i Landskabet vil inddrage den nyeste forskning indenfor vandmiljø, natur, arrondering og landskab i udviklingen af en ny metode og praksis. Projektet vil udvikle ny forskningsbaseret viden om metoder og teknologi for at implementere det i en målrettet planlægning, der tilgodeser natur, miljø, landskab og landbrugsudvikling. Fritidslandskabelige interesser Vandmiljø Naboer Natur Infrastruktur Ejede og udlejede arealer Med mere... By Deltidslandbrug Virksomhedslandbrug Marker Skov Der er mange interesser på spil i det åbne land. Kan vi blive bedre til at sikre samspil, videndeling og dermed skabe fælles mål og løsninger? 5

6 Aktiviteter Baggrund HVEM Videncentret for Landbrug Kommuner Rådgivning Kommuner Landmænd Rådgivning Forskere I det åbne land har man i vid udstrækning søgt at undgå offentlig planlægning, og dette har fungeret, så længe landbrugene var små og mange og blev set som en del af det danske landskab. To forhold har ændret på dette: Landbrugets strukturudvikling, der har medført stadig større bedrifter ofte bestående af spredte ejendomme. Strukturudviklingen har også betydet flere små bedrifter med nicheproduktion eller deltidsdrift samt nedlagte landbrug, der i dag fungerer som bosætningssteder. HVAD Organisering Procesfacilitering Afprøvning 6 bedrifter Udviklingsplan for bedrifter i samspil med kommunal planlægning Input til løsningsforslag undervejs i processen Samfundets stigende forventninger til landbruget, der blandt andet er udmøntet i specifik lovgivning og regulering i forhold til produktion og fremtidig udvikling. INPUT TIL SAMLET PLANMETODE Forslag til organisering og proces Procesbeskrivelse Dokumentation UDVIKLINGSPLAN Redskaber Monitering Den kommunale forvaltning tager typisk udgangspunkt ovenfra og ser på landskabet, mens landmændene ser på markerne og bedriften. Den spredte struktur, der i dag kendetegner mange bedrifter, er vanskelig at håndtere på et overordnet niveau, da det er svært at danne sig et overblik over bedriftens fysiske udstrækning og dermed interesseområder og potentielle udviklingsperspektiver. Det gør det vanskeligt at integrere bedrifterne i en sammenhængende planlægning, der samtidig tager højde for infrastruktur, landskab, natur m.v. Den manglende planlægning i det åbne land har resulteret i, at man har brugt regulering som forvaltningsværktøj. Det gav mening, da der var tale om forholdsvis få, enkle og generelle begrænsninger. Med mængden af krav og forventninger til landbruget er vi i dag kommet ud over det punkt, hvor regulering giver de optimale resultater. Detailstyring forhindrer os i at se på helheder og planlægge lokale løsninger for en bæredygtig udvikling. Ny planmetode For 6 bedrifter udarbejdes der udviklingsplaner med fokus på størst mulig sammenhæng med den kommunale planlægning. Projektforløbet støttes med praktisk organisering, procesfacilitering, koordinering og fremdrift. Erfaringer fra processen koblet med de nyudviklede redskaber til monitering indgår i udviklingen af en ny metode for planlægning i det åbne land og dermed et ny forvaltningsredskab.. 6

7 Forventninger Parterne i Landbruget i Landskabet forudser stort udbytte af samarbejdet. For eksempel i form af øget videngrundlag og aktivering af eksisterende viden som støtte til en bedre planlægning. De enkelte parter forventer specifikt: Landmænd: Sikker viden om udviklingsmuligheder, plan for udviklingen og smidigere sagsbehandling Kommuner: Overblik, effektiviseret myndighedsopgave, redskab til minimering af interessekonflikter samt mere kvalitet i planlægning af det åbne land. Forskere: Praksisrelaterede løsninger og større synergi mellem forskellige fagligheder, hvor enkeltelementer i forskningen bidrager til helheden. Det danske samfund vil opleve en langt større sammenhæng i udnyttelse og forvaltning af det åbne land og få konkrete bud på virkeliggørelsen af Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger. På basis af de lokale betingelser og muligheder vil de mål og rammer, vi som samfund stiller, blive nået og udnyttet mere effektivt. Dialog, synliggørelse og videndeling om ressourcer og udviklingsperspektiver fra både landmand og myndigheder vil øge muligheden for et større samspil om en lang række initiativer, der ikke er fokus på i dag. Det kan være sanering, genanvendelse af kulturarv, landskabstiltag og lokal udvikling. Det kan også få betydning for nogle af de større samfundsmæssige indsatser, der skal håndteres, eksempelvis klimatilpasninger, indsatser i forbindelse med vandmiljø, sammenhængende landskaber og naturområder, hvor kendskabet til de enkelte landmænds arealer kan være med til at generere konkrete samarbejder. Samarbejdet/projektet Samarbejdet tager udgangspunkt i et projektforløb med 6 deltagende bedrifter. I et samspil mellem landmanden og projektets øvrige parter skabes der et overblik over de muligheder og udfordringer, der er for at skabe fornuftige løsninger. 7

8

Landbruget i landskabet

Landbruget i landskabet Landbruget i landskabet Fra regulering til planlægning Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Kirsten Birke Lund,

Læs mere

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Landbruget i landskabet Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Kirsten Birke Lund, kbl@landbonord.dk Hjørring Kommune:

Læs mere

Metodebeskrivelse DIALOG-metoden Landbruget i Landskabet.

Metodebeskrivelse DIALOG-metoden Landbruget i Landskabet. 1 Metodebeskrivelse DIALOG-metoden Landbruget i Landskabet. Indholdsfortegnelse Sammendrag, konklusion, perspektivering... 3 A. Udviklingsplan og metodebeskrivelse... 3 A.1 Målgruppe... 3 A. 2 Introduktion

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

Kom frit frem med visionerne

Kom frit frem med visionerne Kom frit frem med visionerne for landområderne FOTO: KRÆN OLE BIRKKJÆR Af konsulent Katrine Kracht og planchef Trine Eide, Videncentret for Landbrug VIDENCENTRET FOR LANDBRUG P/S Agro Food Park 15 +45

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Kommunikation mellem kommune og landbrug

Kommunikation mellem kommune og landbrug institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet Kommunikation mellem kommune og landbrug Hvordan går det? Lone Søderkvist Kristensen IGN Rapport Januar 2014 Titel Kommunikation mellem

Læs mere

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r 8. 2012 Fremtidens kommune med nytænkning, tværfaglighed og godt arbejdsmiljø Kære ledere Et solidt budget og en velfungerende organisation er vores udgangspunkt,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Evaluerings. rapport 2008-2010. Aarhus kommune Beskæftigelsesforvaltningen. Evalueringsrapport Udviklingsprojektet 1

Evaluerings. rapport 2008-2010. Aarhus kommune Beskæftigelsesforvaltningen. Evalueringsrapport Udviklingsprojektet 1 Evaluerings rapport 2008-2010 Aarhus kommune Beskæftigelsesforvaltningen Evalueringsrapport Udviklingsprojektet 1 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 3 2. Baggrunden for projektet... 4 3. Formålet

Læs mere

Et klart serviceniveau på ældreområdet

Et klart serviceniveau på ældreområdet Et klart serviceniveau på ældreområdet Kommunalpolitikere og forvaltningschefer fra ti kommuner fortæller En pjece til arbejdet med kvalitetsstandarder på ældreområdet A Indhold Forord... 1 Projekt Kvalitetsstandarder...

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

aar hus arki tekt by og landskab erne

aar hus arki tekt by og landskab erne by og landskab aar hus arki tekt erne by og landskab grafik / tekst: aarhus arkitekterne a/s 2. udgave by og landskab by og landskab er aarhus arkitekternes afdeling for planlægning. Afdelingen er et team

Læs mere

April 2013. Natur og Landbrug - en ny start

April 2013. Natur og Landbrug - en ny start April 2013 Natur og Landbrug - en ny start www.naturoglandbrug.dk Natur og Landbrug en ny start April 2013 Redaktion: Natur- og Landbrugskommissionens sekretariat Design: Clienti Tryk: GP-Tryk A/S Oplag:

Læs mere

God ledelse på KU. Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet

God ledelse på KU. Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet God ledelse på KU Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet Indhold Medarbejder om leder: Hun lægger mærke til de mindste detaljer i min dialog med andre. En søndag havde jeg i en mail haft en

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN 1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Vejen til uddannelse og beskæftigelse 2 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN INDHOLD 0. Indledning 4 1. Hvorfor - Vejen til uddannelse og beskæftigelse? 5 2. Guide

Læs mere

FIRE FOKUSOMRÅDER, 12 MÅLSÆTNINGER

FIRE FOKUSOMRÅDER, 12 MÅLSÆTNINGER FIRE FOKUSOMRÅDER, 12 MÅLSÆTNINGER Skatteministeriets strategiplan 2013 beskriver, hvilke målsætninger vi har frem mod 2013. Strategiplanen er sammen med den årlige Virksomhedsplan og Produktionsplan en

Læs mere

Natur og landbrug en ny start!

Natur og landbrug en ny start! September 2012 Natur og landbrug en ny start! Danmark: Et land med store udfordringer for natur og landbrug Såvel landbruget som naturen i Danmark har brug for en ny start. Situationen i dag er uholdbar.

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Bedre styring af offentlig it

Bedre styring af offentlig it Bedre styring af offentlig it A r b e j d s g r u p p e n s a n b e f a l i n g e r Bedre styring af offentlig it Arbejdsgruppens anbefalinger Projektleder Mads Hauptman Journalist Sten Løck Teknologirådet

Læs mere

LEDERNETVÆRK DER VIRKER GODE RÅD TIL TOPLEDERE OG KONSULENTER

LEDERNETVÆRK DER VIRKER GODE RÅD TIL TOPLEDERE OG KONSULENTER LEDERNETVÆRK DER VIRKER GODE RÅD TIL TOPLEDERE OG KONSULENTER PROJEKTLEDERE: Flemming Blønd, KL Jørn Kjølseth Møller, BUPL REDAKTION: Ola Jørgensen, Klartekst Jeanne Wolf, Væksthus for Ledelse PRODUKTION:

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede: Jeppe Bøje

Læs mere

Klimatilpasning i samarbejde

Klimatilpasning i samarbejde Nyt om klima Klimadebatten foregår 24. november 2014 og 26. marts 2015 side 2 Finansiering et varmt emne, også i EU side 3 AquaDjurs om»havvand på land«side 4 Vandet fra landet side 5 Regionen får styr

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere