Regionens klimarelaterede udfordringer og tilpasningsstrategier. V. Udviklingskonsulent, geolog Mikkel Østergård

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regionens klimarelaterede udfordringer og tilpasningsstrategier. V. Udviklingskonsulent, geolog Mikkel Østergård"

Transkript

1 Regionens klimarelaterede udfordringer og tilpasningsstrategier V. Udviklingskonsulent, geolog Mikkel Østergård

2 Regionens klimarelaterede udfordringer og tilpasningsstrategier Hvad byder fremtiden: Hvilke klimapåvirkninger står denne region overfor? Region Sjællands rolle: Hvilke tilpasningsmuligheder og udfordringer ser Regionen? Hvad arbejder Region Sjælland med?

3 Udfordring med vand og vejret mere nedbør grundvandsstigning ½-1m havspejls-stigning Stigning i vandføringer Flere kraftige storme Varmere somre Mildere vintre Middeltemperaturen stiger Længere perioder med tørke

4 Klimastrategi Klimastrategien samler kommunerne og regionen i fælles målsætninger. De 8 handleprogrammer: Målsætninger der blandt andet omhandler klimatilpasningsaspekter, Forebyggelsesaspekter, Energisystemer, landbrug, industri og transport. Strategien støtter op om EU's mål om 20 % CO2-reduktion og 20 % vedvarende energi i år 2020.

5 Grøn satsning Regionsrådet har besluttet at gennemføre en grøn satsning i 2011 for at gøre en ekstra indsats på det grønne område. Satsningen bygge ovenpå arbejdet med den regionale klimastrategi og de erhvervsmæssige styrkepositioner, der er udviklet gennem de senere år. Satsningen skal skabe synlighed om de igangværende foregangsprojekter i regionen. Samtidig skal regionens styrkepositioner identificeres inden for grøn energi.

6 Udfordringer som vi arbejder med Varme og energiplaner det regionale energisystem Klima- og ressourceeffektivt landbrug landbruget som energiproducent Optimeret energi- og ressource udnyttelse i industrien symbiosetankegangen og fremtidens vækstsektor Adfærdsændringer på transportområdet - Sjællandsprojektet Fokus på CO2 reduktion i mindre byer - Regionale Energiklyngecenter Havvandsstigningers betydning for regionens kystzoneforvaltning - SUSCOD Sundhedsrisici forbundet med klimaændringerne CO2 belastningen for kommuner og region i egen virksomhed Information og inddragelse af borgerne borgertopmøde og klimafestival Naturen presses af klimaændringerne naturparker og bæredygtig turisme

7 Borgmesterpagten I alt 15 af regionens 17 kommuner har tilsluttet sig den europæiske klimapagt også kaldet Borgmesterpagten De 15 kommuner har dermed tilsluttet sig en reduktion af CO2 på over 20 % Altså et højere mål end EU s samlede reduktionsmål i borgmestre i Parlamentet

8 Sjællandsprojektet Som eksempel på et sådant fælles statsligt, regionalt og kommunalt projekt vil jeg gerne fremhæve Sjællandsprojektet. I projektet udredes principperne for fremtidig lokalisering af by- og erhvervsudvikling i regionen. Det foreslås blandt andet, at udviklingen i videst mulige omfang bør ske nær jernbanestationer. På den måde vil langt flere end nu blive tilskyndet til at bruge offentlig transport.

9 CO2 udslippet skal mindskes Ind af de måder Region Sjælland kan være med til at mindske CO2 udslippet på, er ved at gøre de kollektive transportmuligheder endnu mere attraktive. R-nettet som er en del af Region Sjællands store trafikplan, skal netop gøre det mere attraktivt at bruge bus og lokalbanetog i Region Sjælland.

10 Sustainable coastal development in practice Bæredygtig udvikling i kystmiljøet i praksis (SUSCOD) Fremme af bæredygtig forvaltning af vores kystmiljø Central i SUSCOD er udviklingen af et praktisk redskab: ICZM-assistent og dens introduktion til potentielle brugere og demonstreret værdien gennem test. -bistå med udvikling og / eller gennemførelse af kystplaner og forandringprocsser for kystmiljøet. - SUSCOD vil udvikle nødvendige værktøj- - ICZM-assistent med deltagelse af alle berørte parter. - Udviklingsprocessen vil anvende og afprøve assistenten i en lang række pilot projekter i nordsøregionen.

11 Kysterosion og oversvømmelse Stormflod 1. november 2006 (Stormrådet, 2009)

12 Regional, karakteristik af kysttyper: -inddæmmede havområder - digebeskyttede byer og vige - lavtliggende områder, moser, enge -kyster med erosion - kyster med skrænter - menneskabte værdier byer, sommerhusområder, broer - baglandsafstrømning, havpåvirkning

13 Fem regionale aktiviteter Der udvikles gode eksempler på planlægning for havvandsstigninger i 2-3 kommuner i regionen Der foretages en regional analyse i forhold til integreret kystzoneplanlægning og forvaltning ved regionens kyster Der afholdes et eller flere regionalt seminar om klimatilpasning af kysterne med inddragelse af eksperter og udviklede værktøjer Der udvikles et kursus for planmedarbejdere i integreret kystzoneplanlægning og forvaltning

14 Hvor er vi lige nu Baggrunds papir udarbejdet af Regional analyse (ICZM principper) og case analyser Fokus på klimaændringerne betydning for integreret kystzoneplanlægning i praksis Hovedprincipper i ICZM En bæredygtig udvikling af kysterne for de kommende generationer økonomisk socialt og økologisk Integration af planlægning og indsatser land-hav Sektorkoordinering på alle niveauer fra erhvervsudvikling til naturforhold Integration i mellem alle myndighedsniveauer fra EU, national stat, region, kommune, lokale beboere Planlægning over administrative grænser Processen gennemskuelig og demokratisk godt datagrundlag - formel beslutning opfølgning langsigtede strategier både fysisk planlægning og reelle indsatser

15 Interesser i kysterne Økonomiske kystnærbebyggelse Kystnært erhverv Turisme Havne Naturmæssige Enestående natur Naturbevarelse Naturgenopretning Rekreative Gæst på kysterne Naturoplevelse Kystpleje kulturlandskaber Kystgrundejere Bevare ejendom Interesseorganisationer Alle aspekter Miljøcentre Naturbeskyttelsesloven Natura 2000 planlægning Aktørerne Institut for Geografi og Geologi Kommunerne Fysisk planlægning Lokale interesser Turisme Erhverv KDI Skov & Naturstyrelsen Naturbevarelse Råstof M. v. Fredningsnævn Fredningssager Kystbeskyttelsesloven Højhedsretten over søterritoriet (Kystdirektoratet, 2006)

16 CASES i SUSCOD Lolland Kommune Denne case undersøgelse vil fokusere på stigende vandstand, storme og frisk vand forvaltning langs kysten af det sydlige Lolland. Disse faktorer vil blive vurderet i forhold til deres indvirkning på de eksisterende og kommende infrastrukturelle udvikling. En særlig vægt vil blive lagt til den kommende Femern Bælt til Tyskland. Odsherred Kommune Denne case undersøgelse vil fokusere på den stigende vandstand langs kysten af det vestlige Odsherred og dens indvirkning på turistindustrien i området. Forskellige scenarier med og uden kystzonen beskyttelse vil blive udviklet sideløbende med socio-økonomiske vurderinger af de forskellige scenarier. Slagelse Kommune Denne case undersøgelse vil fokusere på stigende vandstand i havet på en kystlinje i det nordvestlige Slagelse og dens indvirkning på kyst byer og den indre bys udvikling. Forskellige risikoanalyse scenarier, planer for evakuering og varsling vil blive udviklet og evalueret.

17 Fremtiden i Region Sjælland Vi forsætter med at lave netværkssamarbejde om fælles mål kommuner, region og andre aktører imellem Vi vil sætte dagsordener ved udvikling af strategier og ved regional udviklingsplanlægning Vi vil faciliterer og understøtte processer via faglige seminarer, kurser og workshops Vi vil tilvejebringe økonomiske midler fra anden side, der investeres i klima-omstilling Vi vil give støtte til en bred vifte af klima-projekter

18 Læs mere om Region Sjællands mange tiltag på klimasiden

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Klimastrategi for hovedstadsregionen

Klimastrategi for hovedstadsregionen Klimastrategi November 2011 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Klimastrategi for hovedstadsregionen KKR HOVEDSTADEN Forord følger efter høring Organisering af klimastrategiarbejdet KKR Hovedstaden og

Læs mere

Udkast til Fælles regional klimastrategi

Udkast til Fælles regional klimastrategi Brevid 2293998 5. maj 2014 Udkast til Fælles regional klimastrategi Fælles regional klimastrategi Region Sjælland og de 17 kommuner, der ligger i regionen vil sammen sikre, at regionen også i fremtiden

Læs mere

Forord. Der er særligt fire temaer, som vi sammen kan og skal gøre noget ved temaer som rummer både muligheder og potentialer. De fire temaer er:

Forord. Der er særligt fire temaer, som vi sammen kan og skal gøre noget ved temaer som rummer både muligheder og potentialer. De fire temaer er: Den regionale udviklingsstrategi 2012-2015 Forord Den regionale udviklingsstrategi er Regionsrådets strategi for, hvad der skal til for at skabe fremtidens Region Sjælland. Med strategien vil vi gerne

Læs mere

Teknik og Miljø 2011

Teknik og Miljø 2011 Teknik og Miljø 2011 2 Klimaplan 2011 Klimaplan for Slagelse Kommune Vedtaget af byrådet den 20. juni 2011 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Forord 6 Indledning 8 Reduktion af CO 2 9 Klimatilpasning 11 Hovedspor,

Læs mere

4 Klima. Fakta Lolland Kommunes Klima- og Energistrategi indeholder følgende indsatsområder:

4 Klima. Fakta Lolland Kommunes Klima- og Energistrategi indeholder følgende indsatsområder: 4 Klima Dette kapitel handler om kommunens indsatser over for klimaforandringerne, samt hvilke forebyggende indsatser kommunen arbejder på, for at bidrage globalt til at minimere konsekvenserne af klimaforandringerne.

Læs mere

Klimatilpasning i samarbejde

Klimatilpasning i samarbejde Nyt om klima Klimadebatten foregår 24. november 2014 og 26. marts 2015 side 2 Finansiering et varmt emne, også i EU side 3 AquaDjurs om»havvand på land«side 4 Vandet fra landet side 5 Regionen får styr

Læs mere

Klimahandlingsplan 2011-2020

Klimahandlingsplan 2011-2020 Sorø Kommune Klimahandlingsplan 2011-2020 Juni 2011 Henvendelse om publikationen kan ske til: Fagcenter Teknik og Miljø Rådhusvej 8 4180 Sorø Tlf. 5787 6000 Publikationen kan hentes under "planer" på Sorø

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion Klimaindsats Status primo 2014 Indholdsfortegnelse 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion 2. Strategier & Planer...3 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Strategi for klimatilpasning Handleplan

Læs mere

Kommunernes Klimaudspil opgaverne fordeles Del 2

Kommunernes Klimaudspil opgaverne fordeles Del 2 Kommunernes Klimaudspil opgaverne fordeles Del 2 1 2 Indholdsfortegnelse 03 Introduktion til Kommunernes Klimaudspil opgaverne fordeles 04 Energiforsyning: Strategiske energiplaner - vejen til en vedvarende

Læs mere

Introduktion til Klimastrategi 2012-2015. Forebyggelse og tilpasning

Introduktion til Klimastrategi 2012-2015. Forebyggelse og tilpasning Introduktion til Klimastrategi 2012-2015 Forebyggelse og tilpasning Aalborg Kommune tager medansvar for de globale klimaudfordringer. Det sker bl.a. ved at satse på flere vedvarende energikilder i energiforsyningen

Læs mere

Klimapolitik for Svendborg Kommune

Klimapolitik for Svendborg Kommune Miljø 0 og Teknik Maj 2009 Klimapolitik for Svendborg Kommune Side 1. Indledning 2 2. Målsætning for klimapolitikken 3 3. Fremtidens klima 5 4. og mål og indsatsplaner for de enkelte sektorer 7 4.1 Kystforvaltning,

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

KLIMASTRATEGI. regionsyddanmark.dk

KLIMASTRATEGI. regionsyddanmark.dk KLIMASTRATEGI regionsyddanmark.dk Den regionale strategi for bæredygtig udvikling 2012-2015 Indledning Klimaforandringer udgør en af de mest markante miljøudfordringer i nyere tid. Klimaudfordringerne

Læs mere

MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET. Dato: 13. marts 2012. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 2. Mødet slut kl. 19.

MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET. Dato: 13. marts 2012. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 2. Mødet slut kl. 19. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET Dato: 13. marts 2012 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 2 Mødet slut kl. 19.10 Medlemmer: Lars Gaardhøj

Læs mere

Strategi for bæredygtig udvikling

Strategi for bæredygtig udvikling Strategi for bæredygtig udvikling Strategi for Lokal Agenda 21 arbejde Forord Agenda 21-strategien er en væsentlig del af Middelfartplanen. Middelfartplanen er kommuneplanen, der integrerer og samler politikker

Læs mere

Administrationens forslag til ændringer i den tilføjelser

Administrationens forslag til ændringer i den tilføjelser Bilag med høringssvar til den regionale udviklingsstrategi 2012-2015. Brevid 1518600 Høringssvarenes forslag til ændringer og Administrationens forslag til ændringer i den tilføjelser regionale udviklingsstrategi

Læs mere

- Klima- og energipolitik 2010-2020

- Klima- og energipolitik 2010-2020 - Klima- og energipolitik 2010-2020 Forord 3 Vision og mål 4 Det menneskeskabte klima 6 Politikken i en større helhed 10 Første bølge klima- og energipolitikken 12 Indsatsområder 18 Kommunen som virksomhed

Læs mere

Strategi for tilpasning til klimaændringer i Danmark

Strategi for tilpasning til klimaændringer i Danmark Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 216 Offentligt Strategi for tilpasning til klimaændringer i Danmark Marts 2008 Regeringen Strategi for tilpasning til klimaændringer i

Læs mere

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i k v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n i n f r a s t r u k t u r o g b y m ø n s t e r d e t å b n e l a n d d e m o k r a t i p r o c e s s e r P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i Odder

Læs mere

Tilpasning til fremtidens klima i Danmark

Tilpasning til fremtidens klima i Danmark Tilpasning til fremtidens klima i Danmark Tilpasning til fremtidens klima i Danmark om regeringens strategi for klimatilpasning Oktober 2008 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Energistyrelsen

Læs mere

Sådan håndterer vi skybrud og regnvand. Handlingsplan for klimasikring af Danmark

Sådan håndterer vi skybrud og regnvand. Handlingsplan for klimasikring af Danmark Sådan håndterer vi skybrud og regnvand Handlingsplan for klimasikring af Danmark December 2012 Sådan håndterer vi skybrud og regnvand Handlingsplan for klimasikring af Danmark Sådan håndterer vi skybrud

Læs mere

Hørsholm Kommune Klimatilpasningsstrategi November 2009

Hørsholm Kommune Klimatilpasningsstrategi November 2009 Hørsholm Kommune Klimatilpasningsstrategi November 2009 Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Indledning... 3 3 Fremtidens klima... 5 4 Tilpasning i de enkelte sektorer... 6 4.1 Kysten... 6 4.2 Kloakforsyning...

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015. stevns kommune

Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015. stevns kommune Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015 stevns kommune 1 CO 2 -udledning (bl.a. afbrænding af fossile brændsler Klimaforandringer (I form af f.eks. øget nedbør) Konsekvens (f.eks. oversvømmelse af bebyggede

Læs mere

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Klimaplan 2015-18 Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Forord Klimaplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Energiforsyning 6 Transport 10 Bygninger 14 Rammer og organisering 18 Bilag 20

Læs mere

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013 Klimaplan 2013-20 Reduktion af drivhusgasser Kalundborg Kommune som geografisk område Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Klimaplanen et resumé... 4 Målsætninger og mål... 6 Rammerne

Læs mere

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Favrskov Kommune forstærker klimaarbejdet Forord...3 Indledning...4 Internationale og nationale mål...6 Mål, forbrug og CO 2 -udledning...8 Indhold i

Læs mere

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen j u n i 2 0 0 2 NORDISK MILJØMÆRKNING Regeringen, juni, 2002 Danmarks nationale strategi for bæredygtig

Læs mere